MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.170         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.068. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

2.075. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004

 

2.117. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

2.119. - Hotărâre privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în proprietatea privată a orasului Stefănesti si în administrarea Consiliului Local al Orasului Stefănesti, judetul Botosani

 

ACTE ALE PARCHETULUI NATIONAL ANTICORUPTIE

 

105. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului sau examenului pentru ocuparea functiei de manager economic si a altor functii vacante din Departamentul economico-financiar si administrativ al Parchetului National Anticoruptie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Suceava - Unitatea pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie a Judetului Suceava, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si demolării constructiilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor prevăzute la art. 1, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Suceava, îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.068.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Suceava - Unitatea pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie a Judetului Suceava

 

Nr. crt.

Adresa constructiei care se transmite

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Persoana juridică la care se află în administrare constructia

Caracteristicile tehnice ale constructiei

1.

Pătul pentru porumb, municipiul Suceava, Str. Slătioarei nr. 31, judetul Suceava

37.059

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Suceava - Unitatea pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie a Judetului Suceava

Suprafata construită = 20 m2

Valoarea de inventar = 3.546 lei

2.

Clădire PIAV Râsca, localitatea Râsca, judetul Suceava

37.036

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Suceava - Unitatea pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie a Judetului Suceava

 Suprafata construită = 15 m2

Valoarea de inventar = 25.000 lei

3.

Clădire PIAV Gura Humorului, localitatea Gura Humorului, Str. Mânăstirea Humorului nr. 23, judetul Suceava

37.038

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Suceava - Unitatea pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie a Judetului Suceava

Suprafata construită = 40 m2

Valoarea de inventar = 21.729 lei

4.

Bănci parc - 8 bucăti, comuna Scheia, judetul Suceava

102.532

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Suceava - Unitatea pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie a Judetului Suceava

Bănci din lemn cu fundatie de beton

Valoarea totală de inventar = 7.200 lei

5.

 Bănci din beton-13 bucăti, comuna Scheia, judetul Suceava

102.533

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Suceava - Unitatea pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie a Judetului Suceava

Bănci din beton cu fundatie de beton

Valoarea totală de inventar = 6.838 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 63 din Legea petrolului nr. 238/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 1 si anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele măsuri în domeniul cooperării cu parteneri străini la explorarea de titei si gaze în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 2 decembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Gavril Baican,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.075.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În întelesul prezentelor norme, sunt folositi următorii termeni si abrevieri:

a) A.N.R.M. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale;

b) date si informatii - datele si informatiile referitoare la resursele/rezervele de petrol;

c) F.G.N. - Fondul geologic national;

d) F.N.R./R.P. - Fondul national de resurse/rezerve de petrol;

e) informatii clasificate - informatiile, datele si documentele care pot avea caracter de secret de stat sau secret de serviciu, în sensul Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate;

f) Legea petrolului - Legea petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004;

g) oferta alternativă - situatia depunerii de către un ofertant a două sau mai multe oferte pentru unul si acelasi perimetru.

 

CAPITOLUL II

Accesul la date si informatii

 

Art. 2. - Totalitatea datelor privind resursele si rezervele minerale obtinute din activităti miniere si petroliere, indiferent de natura suportului de stocare, constituie F.G.N.

Art. 3. - Totalitatea resurselor/rezervelor evidentiate si înregistrate de către A.N.R.M., pentru fiecare tip de resursă de petrol a tării, determinate conform reglementărilor specifice, constituie F.N.R./R.P.

Art. 4. - A.N.R.M. organizează, gestionează si valorifică F.G.N. si F.N.R./R.P.

Art. 5. - Datele si informatiile care constituie F.G.N. si F.N.R./R.P. apartin statului român si au, după caz, caracter de informatii clasificate sau de informatii de interes public, în conditiile legii.

Art. 6. - Clasificarea datelor si informatiilor din F.G.N. si din F.N.R./R.P. se face conform prevederilor legale.

Art. 7. - Protectia, păstrarea, gestionarea si circulatia datelor si informatiilor din F.G.N. si din F.N.R./R.P. se fac cu respectarea prevederilor legale.

Art. 8. - Protectia datelor si informatiilor clasificate din F.G.N. si din F.N.R./R.P. revine, prin structura de securitate, institutiilor implicate, agentilor economici sau persoanelor fizice implicate, care le emit, le utilizează sau intră în posesia acestora, conform legii.

Art. 9. - (1) Datele si informatiile din F.G.N. si din F.N.R./R.P. se păstrează, se depozitează si li se asigură protectia fizică în arhivele A.N.R.M. sau în arhivele agentilor economici ori ale autoritătilor/institutiilor publice care le-au elaborat sau la care se află în păstrare.

(2) Datele si informatiile din F.G.N. si din F.N.R./R.P., care au caracter de informatii clasificate, se păstrează si se depozitează în compartimentele cu documente clasificate ale institutiilor implicate, cu respectarea normelor de protectie fizică, conform legii.

Art. 10. - (1) Accesul la date si informatii se face în baza unei solicitări scrise, aprobată de A.N.R.M., cu respectarea conditiilor impuse de legislatia privind informatiile clasificate, în termen de 10 zile de la depunerea solicitării, a semnării acordului de confidentialitate si în conditiile achitării de către solicitant a taxelor de consultare si utilizare a datelor si informatiilor stabilite de A.N.R.M.

(2) Solicitarea de acces la date si informatii se poate adresa în scopul elaborării documentatiilor tehnice, anterior concesiunii sau în perioada de valabilitate a acesteia.

(3) Pentru accesul la date si informatii care fac obiectul unor acorduri petroliere aflate în derulare este necesară si aprobarea titularului acestor acorduri.

(4) Titularii acordurilor petroliere au dreptul să detină si să utilizeze, fără plata taxelor, datele si informatiile referitoare la perimetrele concesionate, pe durata de valabilitate a acordurilor petroliere, doar în scopurile realizării operatiunilor petroliere convenite prin acestea, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia privind informatiile clasificate si a clauzelor contractuale privind confidentialitatea datelor si informatiilor.

(5) Titularii acordurilor petroliere au obligatia să păstreze atât datele si informatiile date în custodie pe durata acordurilor petroliere, cât si pe cele obtinute prin activitatea proprie, în conditiile impuse de legislatia privind informatiile clasificate si să le transmită A.N.R.M. la data expirării acordurilor petroliere. Titularii acordurilor petroliere vor păstra, completate la zi, inventare ale datelor si informatiilor detinute, pentru fiecare perimetru, si vor transmite A.N.R.M. copii ale acestora, la sfârsitul fiecărui an calendaristic, pentru a fi incluse în Cartea petrolieră.

Art. 11. - (1) În vederea păstrării, depozitării si asigurării protectiei datelor si informatiilor existente sau care intră ulterior în arhivele titularilor acordurilor petroliere, ale autoritătilor/institutiilor publice sau ale altor persoane juridice, A.N.R.M. va încheia cu acestia contracte de păstrare, depozitare si pază a datelor si informatiilor respective. Datele si informatiile care fac obiectul contractelor vor fi depozitate distinct de arhivele proprii. În situatia în care datele si informatiile au caracter de informatii clasificate, contractele de păstrare, depozitare si pază vor respecta si prevederile actelor normative referitoare la astfel de documente.

(2) Persoanele juridice care au în păstrare, detin sau care solicită accesul la date si informatii clasificate vor obtine, dacă este cazul, si acordul autoritătii competente în domeniul protectiei informatiilor clasificate.

Art. 12. - Detinătorii arhivelor au obligatia de a preda A.N.R.M. bunurile care reprezintă obiectul contractului de păstrare, depozitare si pază a unor date si informatii clasificate, la locul stabilit de aceasta, fără a putea invoca dreptul de retentie pentru eventualele cheltuieli ori pierderi - pagube ocazionate de executarea contractului, cu exceptia celor cauzate din culpa A.N.R.M.

Art. 13. - (1) A.N.R.M. are dreptul de a controla modul de păstrare, depozitare si protectie a datelor si informatiilor, precum si modul de utilizare a acestora de către detinătorii arhivelor.

(2) A.N.R.M. are drept de acces la date si informatii, indiferent de locul de depozitare, în mod liber si neîngrădit.

Art. 14. - Datele si informatiile detinute în arhivele persoanelor juridice sunt confidentiale si nu vor fi divulgate fără acordul scris, prealabil, al A.N.R.M.

Art. 15. - În situatia în care titularul acordului petrolier este o persoană juridică străină, acesta va avea obligatia să păstreze în arhiva sucursalei sau filialei sale din România exemplarele originale ale datelor si informatiilor.

Titularul are dreptul să transmită la sediul său, al operatorului sau al unui subcontractant din străinătate, cu aprobarea A.N.R.M., copii ale acestora, în vederea realizării obligatiilor contractuale.

Art. 16. - Studiile de evaluare a resurselor geologice si rezervelor, cuprinzând date si informatii cu privire la resursele/rezervele de petrol ce constituie F.N.R/R.P., se elaborează de către titularii acordurilor petroliere si se transmit pentru verificare si înregistrare la A.N.R.M.

Art. 17. - (1) Titularii acordurilor petroliere au obligatia să raporteze la A.N.R.M., anual, evidenta si miscarea resurselor/ rezervelor de petrol.

(2) Raportarea se face în baza formularelor-tip de raportare, însotite de o notă explicativă, ale căror modele si mod de completare se stabilesc de A.N.R.M. prin instructiuni tehnice. Nota explicativă cuprinde elementele necesare fundamentării resurselor/rezervelor de petrol înscrise în formular la sfârsitul perioadei de referintă si miscării acestora în cursul anului pentru care se face raportarea.

(3) Raportarea se face separat pentru fiecare dintre perimetrele concesionate.

(4) Raportarea va fi transmisă cel mai târziu până la data de 15 martie a anului următor celui la care se referă.

Art. 18. - A.N.R.M. întocmeste anual situatii centralizate la nivel national privind resursele/rezervele de petrol.

Art. 19. - (1) Titularii au obligatia de a transmite la A.N.R.M. rapoarte trimestriale, anuale si finale privind activitatea desfăsurată, precum si cheltuielile aferente acesteia, în termen de 30 de zile de la terminarea perioadei pentru care se face raportarea.

(2) Rapoartele trimestriale, anuale si finale, inclusiv rapoartele aferente activitătilor de prospectiune, împreună cu datele si informatiile referitoare la resursele/rezervele de petrol obtinute anterior intrării în vigoare a prezentelor norme, în urma desfăsurării operatiunilor petroliere, fac parte din F.G.N.

Art. 20. - Raportul final va fi transmis în termen de 60 de zile de la data notificării de către titular sau A.N.R.M. a încetării concesiunii.

 

CAPITOLUL III

Regimul concesiunilor petroliere

 

Art. 21. - (1) Perimetrele petroliere de prospectiune, explorare, dezvoltare-exploatare sau de exploatare se definesc prin coordonate topogeodezice în sistemul Stereo’70 si se stabilesc prin permisul de prospectiune, respectiv prin acordul petrolier.

(2) Delimitarea si fundamentarea perimetrelor de prospectiune, de explorare sau de exploatare se realizează în documentatii al căror continut va fi stabilit prin instructiuni tehnice emise de A.N.R.M.

Art. 22. - (1) Actele emise de A.N.R.M. în exercitarea atributiilor stabilite prin Legea petrolului sunt, în principal, următoarele:

a) acorduri petroliere, aprobate prin hotărâre a Guvernului;

b) acte aprobate de conducătorul A.N.R.M.

(2) Acordurile petroliere aprobate prin hotărâre a Guvernului sunt:

a) acord petrolier de concesiune pentru exploraredezvoltare-exploatare;

b) acord petrolier de concesiune pentru dezvoltareexploatare;

c) acord petrolier de concesiune pentru exploatare;

d) acord petrolier de concesiune a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

e) acord petrolier de concesiune a sistemului national de conducte;

f) acord petrolier de concesiune a terminalelor petroliere;

g) acte aditionale la acordurile petroliere.

(3) Actele aprobate de conducătorul A.N.R.M. sunt:

a) permisul de prospectiune;

b) acordul de asociere a titularului cu alte persoane juridice, în vederea executării operatiunilor petroliere;

c) transferul partial sau total al unui acord petrolier către altă persoană juridică;

d) decizia de încetare a concesiunii;

e) aprobări de modificare a unor prevederi ale acordurilor petroliere de natură tehnică, aflate exclusiv sub incidenta atributiilor A.N.R.M.;

f) avize de executie a unor lucrări de explorare;

g) programe anuale de exploatare;

h) confirmarea resurselor geologice si a rezervelor de petrol;

i) alte acte, cu exceptia celor prevăzute la alin. (2), date prin lege în competenta A.N.R.M.

(4) Aprobările de modificare a unor prevederi ale acordurilor petroliere de natură tehnică, aflate exclusiv sub incidenta atributiilor A.N.R.M., sunt, în principal, următoarele:

a) programe de lucrări;

b) extinderi ale duratei unei faze de explorare, dezvoltare sau exploatare, fără a se depăsi însă durata legală a acordului petrolier;

c) extinderi ale perimetrului în zone adiacente cu statut de zone libere, în situatia evidentierii extinderii structurii geologice în afara limitelor initiale ale acestuia;

d) modificarea volumului resurselor si rezervelor geologice de petrol.

Art. 23. - A.N.R.M. elaborează clauzele si conditiile de întocmire a acordurilor petroliere, în vederea negocierii acestora.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea si desfăsurarea apelului public de ofertă pentru concesiunea de operatiuni petroliere

 

SECTIUNEA 1

Principiile apelului public de ofertă si etapele acestuia

 

Art. 24. - Principiile care stau la baza organizării si desfăsurării apelului public de ofertă pentru concesiunea operatiunilor petroliere sunt:

a) valorificarea eficientă a resurselor de petrol, proprietate publică a statului;

b) transparenta organizării si desfăsurării apelului public de ofertă pentru concesiunea operatiunilor petroliere;

c) egalitatea ofertantilor, indiferent de tara de origine a acestora sau de natura capitalului;

d) concurenta în obtinerea concesiunii operatiunilor petroliere;

e) confidentialitatea datelor si informatiilor cunoscute sau aduse la cunostintă cu ocazia desfăsurării apelului public de ofertă.

Art. 25. - În scopul evidentei documentelor si informatiilor cu privire la organizarea si desfăsurarea apelului public de ofertă pentru concesiunea operatiunilor petroliere, A.N.R.M. organizează, completează si păstrează următoarele instrumente de evidentă;

a) registrul privind cererile de concesiune a operatiunilor petroliere;

b) registrul privind ofertele depuse pentru concesiunea operatiunilor petroliere;

c) registrul privind evidenta actelor referitoare la deschiderea si evaluarea ofertelor si negocierea acordurilor de concesiune a operatiunilor petroliere;

c) dosarul concesiunii, în care sunt păstrate toate documentele referitoare la sau în legătură cu apelul public de ofertă.

Art. 26. - (1) Etapele apelului public de ofertă sunt următoarele:

a) initierea concesiunii operatiunilor petroliere;

b) pregătirea ofertei;

c) depunerea ofertelor si desemnarea câstigătorului.

(2) Etapa initierii concesiunii operatiunilor petroliere cuprinde:

a) înregistrarea solicitărilor persoanelor juridice române sau străine, însotite de fisa perimetrului sau, după caz, de aprobarea de către presedintele A.N.R.M. a referatului privind oportunitatea initierii unui apel public de ofertă;

b) verificarea documentatiilor existente în F.G.N., referitoare la perimetrul solicitat, în termen de 45 de zile de la înregistrarea solicitării si definitivarea listei perimetrelor oferite;

c) emiterea ordinului presedintelui A.N.R.M. privind aprobarea listei perimetrelor oferite în cadrul respectivului apel public de ofertă, în termen de 15 zile de la data definitivării listei;

d) publicarea ordinului presedintelui A.N.R.M. în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Etapa pregătirii ofertei cuprinde:

a) elaborarea procedurii de organizare a apelului public de ofertă, care va fi întocmită pentru fiecare rundă de ofertare, în baza prevederilor prezentelor norme;

b) aprobarea procedurii de organizare a apelului public de ofertă prin ordin al presedintelui A.N.R.M.;

c) elaborarea listei datelor si informatiilor referitoare la perimetrele oferite, care se pun la dispozitie persoanelor juridice interesate si/sau, după caz, a pachetului de date referitor la perimetrul oferit, în termen de 30-90 de zile de la data initierii concesiunii, prin publicarea ordinului presedintelui A.N.R.M. în Monitorul Oficial al României, Partea I;

d) înregistrarea solicitărilor de participare la apelul public de ofertă, de achizitie a datelor sau a pachetului de date;

e) semnarea acordului de confidentialitate, al cărui model este prevăzut în anexa la procedura de organizare a apelului public de ofertă;

f) transmiterea datelor/pachetelor de date la firmele solicitante, după achitarea tarifului prevăzut în anexa la procedura de organizare a apelului public de ofertă;

g) accesul la date suplimentare în baza tarifelor aprobate prin ordin al presedintelui A.N.R.M.;

h) transmiterea, la cererea ofertantului, modelului-cadru al acordului petrolier.

(4) Etapa depunerii ofertelor si desemnării câstigătorului cuprinde:

a) depunerea ofertelor în termenul stabilit prin procedura de organizare a apelului public de ofertă;

b) aprobarea, prin ordin al presedintelui A.N.R.M., a comisiilor de deschidere a ofertelor, de evaluare a acestora si de rezolvare a eventualelor contestatii;

c) deschiderea ofertelor si consemnarea prin procesverbal, semnat de membrii comisiei de deschidere a ofertelor si de reprezentantii autorizati ai firmelor ofertante, a modului în care au fost îndeplinite cerintele prezentelor norme metodologice si ale procedurii de organizare a apelului public de ofertă; o copie a procesului-verbal se pune la dispozitie ofertantului, la cerere;

d) transmiterea ofertei/ofertelor calificate la comisia de evaluare;

e) evaluarea ofertelor în termen de 15-30 de zile, în functie de complexitatea evaluării si de numărul ofertelor evaluate;

f) desemnarea câstigătorului si consemnarea prin proces-verbal al comisiei de evaluare a ofertelor si de negociere a acordurilor petroliere, semnat de membrii acesteia, a rezultatului apelului public de ofertă;

g) notificarea ofertantilor cu privire la câstigătorul apelului public de ofertă si transmiterea, la cerere, a unei copii a procesului-verbal;

h) începerea negocierilor acordului petrolier cu firma câstigătoare pentru fiecare perimetru, cu exceptia perimetrelor pentru care au fost formulate contestatii.

(5) Termenul de depunere a ofertelor este de 3-6 luni, acesta stabilindu-se prin procedura de organizare a apelului public de ofertă.

(6) Continutul ofertelor este cel stabilit prin prezentele norme metodologice, precum si, după caz, prin procedura de organizare a apelului public de ofertă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Initierea concesiunii operatiunilor petroliere

 

Art. 27. - Concesiunea operatiunilor petroliere poate fi initiată de către persoanele juridice române sau străine interesate ori de către A.N.R.M.

Art. 28. - (1) Persoanele juridice române sau străine interesate pot initia concesiunea prin înaintarea unei cereri către A.N.R.M., care va fi însotită de fisa perimetrului, întocmită în conformitate cu instructiunile tehnice.

(2) Cererile de concesiune se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul prevăzut la art. 25 lit. a).

Art. 29. - (1) A.N.R.M. verifică si stabileste suprafata perimetrului, coordonatele topogeodezice ale acestuia si decide asupra oportunitătii concesiunii, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii de concesiune.

(2) Decizia A.N.R.M. se comunică solicitantului în termen de 5 zile de la momentul în care a fost luată.

Art. 30. - (1) Lista perimetrelor oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă se aprobă prin ordin al conducătorului A.N.R.M. si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) După aderarea României la Uniunea Europeană lista perimetrelor oferite pentru concesiune se va publica si în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art. 31. - Ordinul presedintelui A.N.R.M. privind aprobarea listei perimetrelor oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă cuprinde următoarele:

a) denumirea si sediul A.N.R.M.;

b) categoria de operatiuni petroliere ce urmează să fie concesionate;

c) perimetrele în cuprinsul cărora urmează să fie concesionate operatiunile petroliere, cu mentionarea coordonatelor topogeodezice;

d) termenul în care persoanele juridice interesate pot intra în posesia procedurii apelului public de ofertă;

e) alte date si informatii considerate necesare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Continutul ofertelor

 

Art. 32. - (1) Ofertele sunt redactate în limba română si vor fi depuse în două exemplare, respectiv original si copie.

(2) Copiile ofertelor nu se returnează ofertantilor, acestea urmând să fie păstrate de către A.N.R.M.

Art. 33. - (1) Pentru fiecare perimetru cuprins în lista aprobată potrivit art. 30, un ofertant poate depune o singură ofertă.

(2) Ofertele alternative nu sunt admise.

Art. 34. - (1) Oferta cuprinde un plic exterior si unul interior, continând mentiunile si documentele prevăzute de prezentele norme metodologice, precum si de procedura apelului public de ofertă.

(2) Pe plicul exterior se va indica perimetrul din lista publicată la care se referă oferta, precum si data stabilită pentru desfăsurarea sedintei de deschidere. Acesta va trebui să contină următoarele:

a) declaratie de participare, semnată si stampilată de ofertant, fără stersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a mentine valabilitatea ofertei, mentionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, pozitia din lista publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, si coordonatele topogeodezice, asa cum au fost publicate, precum si asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor si declaratiilor din ofertă;

b) date si informatii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare sau codul fiscal, dacă astfel de coduri se aplică ofertantului, capitalul social, asociatii/actionarii, precum si numele, functia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, către care se vor face comunicările;

c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv si de pe certificatul de înregistrare ale ofertantului, sau documente echivalente, în cazul persoanelor juridice străine;

d) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, în termen de valabilitate, sau în cazul ofertantilor persoane juridice străine un document echivalent;

e) lista cuprinzând mentionarea datelor si informatiilor incluse în F.G.N. si/sau în F.N.R./R.P., utilizate la elaborarea ofertei. În cazul utilizării de date si informatii publice referitoare la resurse petroliere se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind detinerea legală a datelor si informatiilor incluse în F.G.N. si/sau în F.N.R./R.P., utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de către A.N.R.M. si ordinul de plată sau chitanta corespunzătoare;

g) scrisoare de bonitate din partea băncii ofertantului sau a altor institutii si organizatii la care este înregistrat sau cu care lucrează ofertantul, inclusiv auditorii sau contabilii autorizati independenti ai acestuia, cuprinzând situatia indicatorilor privind lichiditatea globală, solvabilitatea patrimonială, rata profitului brut si rentabilitatea financiară; în cazul în care ofertantul este o persoană juridică nou-înfiintată, se vor furniza aceleasi date privind actionarul/actionarii sau asociatul/asociatii principali al/ai ofertantului;

h) certificate constatatoare/adeverinte emise de autoritătile/institutiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale si bugetele locale si din care să reiasă disciplina financiar-fiscală, sub aspectul situatiei executării de către ofertant a obligatiilor prevăzute de acestea. În cazul firmelor străine fără activitate anterioară în România, se va prezenta ultimul raport anual auditat al ofertantului sau, după caz, al actionarului/actionarilor ori al asociatului/asociatilor principali al/ai acestuia;

Art. 35. - Plicul interior, pe care se vor mentiona denumirea si sediul ofertantului, contine oferta propriu-zisă, respectiv programul operatiunilor petroliere propuse si, după caz, o estimare a rezervelor care urmează să fie descoperite sau promovate, o evaluare a costurilor acestora, etapizarea lucrărilor, estimarea impactului asupra mediului si programul de refacere a acestuia, programul de perfectionare a personalului si de transfer de tehnologie.

 

SECTIUNEA a 4-a

Depunerea ofertelor

 

Art. 36. - (1) Ofertele se depun/se transmit la sediul A.N.R.M. în plic sigilat si vor fi înregistrate în ordinea primirii lor.

(2) Ofertantii sunt răspunzători de integritatea ofertelor si de depunerea acestora la termenele stabilite.

Art. 37. - Până la desfăsurarea sedintei publice de deschidere a ofertelor, acestea vor fi păstrate sigilate, de către A.N.R.M., cu asigurarea confidentialitătii.

Art. 38. - Ofertele depuse după împlinirea termenului stabilit de A.N.R.M., prin procedura de desfăsurare a apelului public de ofertă, nu se înregistrează si sunt înapoiate ofertantilor fără a fi deschise.

 

SECTIUNEA a 5-a

Comisiile de deschidere, evaluare si negociere

 

Art. 39. - Deschiderea ofertelor, evaluarea acestora si negocierea conditiilor si clauzelor acordurilor petroliere se realizează de comisii numite prin ordin al conducătorului A.N.R.M., pentru fiecare apel public de ofertă.

Art. 40. - (1) Comisia de deschidere a ofertelor este formată dintr-un număr de 5 membri titulari si 2 membri supleanti, reprezentanti ai A.N.R.M.

(2) Conducerea comisiei de deschidere a ofertelor este asigurată de un presedinte numit de conducătorul A.N.R.M.

Art. 41. - (1) Comisia de evaluare a ofertelor si de negociere a acordurilor petroliere este formată dintr-un număr de 5 membri titulari si 2 membri supleanti, reprezentanti ai A.N.R.M.

(2) Conducerea comisiei este asigurată de un presedinte numit de conducătorul A.N.R.M.

(3) Membrii comisiei de deschidere a ofertelor pot face parte si din comisia de evaluare a ofertelor si de negociere a acordurilor petroliere.

Art. 42. - Consemnarea activitătii comisiilor este asigurată de un secretar, care nu are calitatea de membru al acestora.

Art. 43. - (1) Nu pot avea calitatea de membru al comisiei de deschidere a ofertelor sau de evaluare si de negociere a acordurilor petroliere persoanele care sunt sot/sotie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu asociatii/actionarii ori cu administratorii sau cenzorii ofertantului.

(2) După împlinirea termenului de depunere, dar nu mai târziu de sedinta publică de deschidere a ofertelor, membrii comisiilor vor da o declaratie pe propria răspundere privind compatibilitatea.

(3) Dacă situatia de incompatibilitate intervine după data sedintei de deschidere a ofertelor, persoanele în cauză vor înstiinta de îndată presedintele comisiei de deschidere a ofertelor, care va lua măsurile necesare înlocuirii acestora.

(4) Situatiile de incompatibilitate pot fi sesizate presedintelui comisiei de deschidere a ofertelor si de către oricare persoană interesată, prevederile art. (3) aplicându-se corespunzător.

Art. 44. - Comisia de deschidere a ofertelor are următoarele atributii principale:

a) validarea îndeplinirii conditiilor de depunere a ofertelor, respectiv termen, număr de exemplare, integritatea ofertelor;

b) deschiderea si desemnarea ofertelor admise în vederea evaluării;

c) întocmirea proceselor-verbale ale sedintei de deschidere;

d) supunerea spre validare presedintelui A.N.R.M. a procesului-verbal;

e) transmiterea către ofertant a unei copii a procesuluiverbal;

f) transmiterea ofertelor admise comisiei de evaluare a ofertelor si de negociere a acordurilor petroliere.

Art. 45. - Comisia de evaluare a ofertelor si de negociere a acordurilor petroliere are următoarele atributii principale:

a) evaluarea ofertei, cu respectarea criteriilor stabilite prin prezentele norme metodologice si prin procedura de organizare a apelului public de ofertă;

b) desemnarea ofertei câstigătoare;

c) întocmirea procesului-verbal de consemnare a deciziei acesteia;

d) supunerea spre validare presedintelui A.N.R.M. a procesului-verbal;

e) notificarea ofertantilor cu privire la rezultatul evaluării;

f) transmiterea către ofertant a unei copii de pe procesul-verbal;

g) negocierea clauzelor si conditiilor concesiunii;

h) elaborarea acordului petrolier, initializarea acestuia si prezentarea pentru semnare de către presedintele A.N.R.M. si reprezentantul autorizat al concesionarului.

i) alte atributii stabilite de conducătorul A.N.R.M.

Art. 46. - (1) Comisia de deschidere a ofertelor si, respectiv, de evaluare a ofertelor si de negociere a acordurilor petroliere se consideră legal întrunite numai în prezenta tuturor membrilor titulari.

(2) În cazul imposibilitătii de participare a unui membru titular al comisiei de deschidere a ofertelor/al comisiei de evaluare a ofertelor si de negociere a acordurilor petroliere, acesta este înlocuit cu unul dintre membrii supleanti desemnati în conditiile art. 40 alin. (1).

(3) Hotărârile comisiei de deschidere a ofertelor/de evaluare a ofertelor si de negociere a acordurilor petroliere se adoptă în mod autonom, cu votul majoritătii membrilor

săi; opiniile separate vor fi consemnate în procesul-verbal.

Art. 47. - Membrii comisiei de deschidere a ofertelor/de evaluare a ofertelor si de negociere a acordurilor petroliere si secretarii acestora sunt obligati să păstreze confidentialitatea datelor si informatiilor cuprinse în oferte.

 

SECTIUNEA a 6-a

Criteriile de selectare si punctajele corespunzătoare

 

Art. 48. - Comisia de evaluare si de negociere a acordurilor petroliere realizează evaluarea având în vedere criteriile stabilite prin prezentele norme metodologice si precizările din procedura de desfăsurare a fiecărui apel public de ofertă.

Art. 49. - (1) În vederea evaluării ofertelor depuse pentru concesiunea perimetrelor de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, criteriile de evaluare sunt următoarele:

A. Programul minim de explorare propus; între 40 si 60 de puncte, dintre care:

a) programul din prima fază, obligatorie: între 25 si 35 de puncte;

b) program din fazele optionale: între 15 si 25 de puncte;

B. Capacitatea tehnică si financiară a ofertantului: între 20 si 30 de puncte, dintre care:

a) capacitatea financiară: între 10 si 15 puncte;

b) capacitatea tehnică: între 10 si 15 puncte.

C. Impactul asupra mediului si programul pentru refacerea acestuia: între 10 si 20 de puncte.

D. Programe de transfer de tehnologie si de perfectionare a personalului: 10 puncte.

(2) În vederea evaluării ofertelor depuse pentru concesiunea perimetrelor de dezvoltare-exploatare sau de exploatare petrolieră, criteriile de evaluare sunt următoarele:

A. Studiu de prefezabilitate: între 10 si 25 de puncte.

B. Programul minim propus: între 30 si 50 de puncte, dintre care:

a) programul din prima fază, obligatorie: între 20 si 40 de puncte;

b) program din fazele optionale: între 10 si 15 puncte.

C. Capacitatea tehnică si financiară a ofertantului: între 15 si 25 de puncte, dintre care:

a) capacitatea financiară: între 10 si 20 de puncte;

b) capacitatea tehnică: între 5 si 15 puncte.

D. Impactul asupra mediului si programul pentru refacerea acestuia: între 10 si 20 de puncte.

E. Programe de transfer de tehnologie si de perfectionare a personalului: între 5 si 10 puncte.

Art. 50. - (1) În functie de specificul perimetrelor oferite în cadrul fiecărui apel public de ofertă, punctajul este fixat în limitele mentionate la art. 49, astfel încât totalul punctelor atribuite să fie 100.

(2) Evaluarea ofertelor, pe baza criteriilor de evaluare si a punctajelor prevăzute prin procedură, se face prin notarea fiecărui criteriu de evaluare. Evaluarea se face de membrii comisiei de evaluare si de negociere a acordurilor petroliere.

(3) Evaluarea ofertei si punctarea acesteia cu mai putin de jumătate din totalul punctajului maxim ori obtinerea unui punctaj mai mic de 50% din punctajul maxim al unui criteriu conduc la descalificarea ofertei.

(4) La punctaje totale egale va fi declarată câstigătoare oferta cu punctaj mai mare la criteriul “Program minim propus pentru prima fază, obligatorie”.

 

SECTIUNEA a 7-a

Deschiderea ofertelor

 

Art. 51. - (1) Sedinta de deschidere a ofertelor este publică.

(2) Ofertele închise si sigilate vor fi predate comisiei de deschidere a ofertelor la data, ora si locul fixate prin procedura fiecărui apel public de ofertă.

(3) La deschiderea plicului exterior comisia de deschidere a ofertelor verifică existenta documentelor solicitate si consemnează situatia constatată într-un procesverbal semnat de membrii comisiei si de secretar, precum si de reprezentantii ofertantului.

(4) Lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.

(5) Deschiderea plicului interior si verificarea existentei documentelor solicitate se consemnează de către comisia de deschidere a ofertelor într-un proces-verbal semnat în conditiile alin. (3).

(6) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei.

(7) Exemplarul original al ofertei descalificate se transmite ofertantului.

(8) În cazul lipsei reprezentantilor ofertantului sau dacă acestia refuză semnarea proceselor-verbale, acestea se semnează de membrii comisiei si de 2 martori dintre persoanele care participă la sedinta publică de deschidere, altele decât reprezentantii A.N.R.M.

(9) Lipsa martorilor sau refuzul acestora de semnare a proceselor-verbale va fi mentionat în cuprinsul acestora, urmând ca această împrejurare să fie certificată, prin semnare, de către membrii comisiei de deschidere a ofertelor si de secretarul acesteia.

(10) Procesele-verbale aprobate de conducătorul A.N.R.M. se înmânează în copie, sub semnătură de primire, reprezentantilor ofertantilor sau, în lipsa acestora, se comunică în termen de două zile lucrătoare de la data sedintei publice de deschidere.

(11) Ofertele admise în vederea evaluării se transmit de îndată comisiei de evaluare a ofertelor si de negociere a acordurilor petroliere.

(12) Evaluarea ofertei se consemnează de către comisie într-un proces-verbal, care se comunică în copie ofertantului.

 

SECTIUNEA a 8-a

Contestarea apelului public de ofertă

 

Art. 52. - Ofertantii pot formula contestatii privind modul de respectare a prevederilor legale referitoare la organizarea si desfăsurarea apelului public de ofertă, distinct, atât cu privire la faza de deschidere, cât si cu privire la faza de evaluare a ofertelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal prin care este validată decizia comisiei de deschidere a ofertelor sau a comisiei de evaluare a ofertelor si de negociere a acordurilor petroliere.

Art. 53. - În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea contestatiei, A.N.R.M. este obligată să solutioneze contestatia si să comunice răspunsul său către ofertantul contestatar.

Art. 54. - (1) Contestatiile sunt solutionate de o comisie de contestatii, formată din 3 membri reprezentanti ai A.N.R.M., care nu au făcut parte din comisiile de deschidere sau evaluare.

(2) Membrii comisiei de contestatii sunt desemnati prin ordin al conducătorului A.N.R.M.

(3) Dispozitiile art. 43 se aplică în mod corespunzător.

Art. 55. - (1) Comisia de contestatii analizează toate documentele emise de comisia de deschidere a ofertelor, respectiv, după caz, de comisia de evaluare a ofertelor si de negociere a acordurilor petroliere, si verifică respectarea procedurii de organizare a apelului public de ofertă pentru concesiunea operatiunilor petroliere.

(2) În cazul în care comisia apreciază contestatia ca fiind fondată, aceasta propune conducătorului A.N.R.M. următoarele:

a) revocarea hotărârii de descalificare, în cazul contestatiilor formulate în faza de deschidere si transmiterea ofertei către comisia de evaluare a ofertelor si de negociere a acordurilor petroliere;

b) revocarea hotărârii de desemnare a câstigătorului si organizarea unui nou apel public de ofertă pentru concesiunea operatiunilor petroliere corespunzătoare perimetrului respectiv, în cazul contestatiilor formulate în faza de evaluare.

(3) Comisia de contestatii nu reevaluează ofertele.

(4) Solutia de admitere a contestatiei se comunică tuturor ofertantilor care au depus oferte pentru perimetrul respectiv.

(5) În cazul respingerii contestatiei, ofertantul poate recurge la instanta judecătorească competentă, potrivit legii.

(6) Contestarea, inclusiv în fata instantei, suspendă procedura de concesiune a operatiunilor petroliere, până la solutionarea definitivă si irevocabilă.

(7) Suspendarea va fi încuviintată numai cu dare de cautiune, al cărei cuantum îl va fixa instanta.

Art. 56. - (1) Pe baza analizării aspectelor contestate, în raport cu normele care reglementează organizarea si desfăsurarea apelului public de ofertă pentru concesiunea de operatiuni petroliere, comisia de contestatii întocmeste un raport prin care propune modul de solutionare a contestatiei.

(2) Raportul comisiei de contestatii este supus aprobării conducătorului A.N.R.M., înăuntrul termenului prevăzut la art. 53.

 

CAPITOLUL V

Clasificarea operatiunilor petroliere, a resurselor si rezervelor

 

SECTIUNEA 1

Prospectiunea

 

Art. 57. - Lucrările de prospectiune se execută într-un perimetru determinat, pe baza unui permis de prospectiune neexclusiv, eliberat de A.N.R.M. la cererea persoanelor juridice române sau străine interesate, în termen de maximum 30 de zile de la data constatării îndeplinirii conditiilor acordării acestui drept, care constau în:

a) prezentarea fisei perimetrului solicitat si delimitarea acestuia în coordonate Stereo ‘70;

b) perimetrul solicitat să nu se suprapună peste un perimetru petrolier deja atribuit în concesiune sau care constituie obiect al unui apel public de ofertă în curs;

c) prezentarea programului de lucrări propus si precizarea duratei pentru care se solicită permisul de prospectiune;

d) prezentarea documentelor din care să reiasă că solicitantul are capacitatea tehnică si financiară să realizeze operatiunile petroliere propuse.

Art. 58. - Pe baza permisului de prospectiune pot fi executate studii de evaluare si interpretare a informatiilor preexistente si lucrări de cartare geologică, de geochimie, magnetometrie, radiometrie, electrometrie, gravimetrie, seismometrie, teledetectie, foraje, determinări de laborator si alte lucrări pentru stabilirea potentialului petroligen al perimetrului de prospectiune.

Art. 59. - Titularul permisului de prospectiune, care, pe parcursul derulării acestuia sau după prezentarea raportului final, în termen de 60 de zile, solicită initierea concesiunii pentru obtinerea unui acord petrolier de explorare, are obligatia să prezinte, o dată cu cererea de initiere a concesiunii, si un raport cuprinzând metodele de investigatie aplicate, lucrările executate, justificarea valorii acestora, precum si rezultatele obtinute, numai pentru perimetrul pentru care solicită initierea concesiunii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Explorarea

 

Art. 60. - (1) Lucrările de explorare desemnează ansamblul de studii si operatiuni care se realizează pentru cunoasterea conditiilor geologice de acumulare a petrolului si cuprinde identificarea zăcămintelor, evaluarea cantitativă si calitativă a acestora, precum si determinarea conditiilor tehnice si economice de valorificare.

(2) Scopul lucrărilor de explorare este de a fundamenta decizia cu privire la oportunitatea valorificării zăcământului, de a furniza datele necesare proiectării si executării lucrărilor de deschidere, pregătire si exploatare, cu mentinerea unui grad de asigurare cu resurse/rezerve de petrol corespunzător exploatării.

(3) Lucrările de explorare cuprind lucrări geochimice, geofizice, de cartare geologică, foraje de explorare - deschidere si explorare-evaluare, documentatii corespunzătoare acestora, de exploatare experimentală, precum si de cercetare stiintifică.

Art. 61. - Cercetarea stiintifică constă în sistematizarea, analizarea si interpretarea tuturor datelor geologice, geofizice, biostratigrafice, sedimentologice, geochimice si altele asemenea, obtinute prin lucrările de cercetare anterioare, în vederea fundamentării geologice si proiectării în conditii eficiente de noi lucrări de explorare.

Art. 62. - În faza de identificare a zăcămintelor se realizează operatiuni petroliere de explorare geologică, geofizică si geochimică si foraje de deschidere, care au ca obiectiv identificarea unor noi acumulări de petrol;

Art. 63. - (1) În cazul descoperirii unor acumulări de petrol pe baza datelor obtinute prin foraje de deschidere si, după caz, prin lucrări geologice, geofizice si geochimice, se poate declara descoperire de zăcământ comercial.

(2) După prima sondă cu rezultat, se elaborează, de către titularul acordului petrolier, proiectul de evaluare a acumulării de petrol prin lucrări geofizice detaliate si/sau, după caz, prin sonde. Proiectul operatiunilor petroliere de evaluare a acumulării descoperite de aprobă de A.N.R.M.

Art. 64. - (1) În faza de evaluare cantitativă si calitativă a zăcămintelor se realizează săparea sondelor de explorare-evaluare si exploatare experimentală, prin care se stabilesc extinderea suprafetelor productive, parametrii geologo-fizici, potentialul zăcămintelor descoperite, precum si conditiile tehnico-economice de exploatare.

(2) Datele obtinute în această fază trebuie să asigure elaborarea studiilor de zăcământ cu calculul rezervelor si a studiilor de fezabilitate tehnico-economică, în vederea fundamentării deciziei de trecere la faza de dezvoltare.

Art. 65. - Prin acordurile petroliere vor fi stabilite volumele si valorile programului minimal de lucrări necesare precizării perspectivelor petroliere din perimetru, cu stabilirea termenelor de executie.

Art. 66. - Volumul si termenele de executie ale lucrărilor de explorare, în afara programului minimal, se stabilesc în urma negocierii cu A.N.R.M. si sunt aprobate prin acordul petrolier.

Art. 67. - Lucrările de explorare din programul minimal si cele din afara acestuia se execută în baza unor proiecte elaborate de titular si aprobate de A.N.R.M.

Art. 68. - (1) Exploatarea experimentală se execută pe baza unui proiect elaborat de titular, iar conditiile de realizare vor fi stipulate în acord.

(2) În situatia în care prin exploatarea experimentală se constată că acumularea evidentiată nu constituie un zăcământ comercial care poate fi dezvoltat în continuare, titularul poate să solicite avizul de exploatare prin sonda de explorare, pe durata în care consideră că acest proces este realizabil din punct de vedere tehnic si/sau economic.

Art. 69. - Regimul sondelor de explorare se stabileste prin instructiuni tehnice elaborate de A.N.R.M.

Art. 70. - (1) Partea din perimetrul de explorare, dată în concesiune, în care, în urma lucrărilor efectuate, nu s-au pus în evidentă zăcăminte comerciale conform prevederilor acordului petrolier, va fi pusă la dispozitie A.N.R.M., liberă de orice fel de obligatii.

(2) Termenul de renuntare si punere la dispozitie este data la care se încheie perioada de explorare prevăzută în acord, dacă prin acesta nu s-au stabilit termene intermediare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Dezvoltarea si exploatarea

 

Art. 71. - (1) Lucrările de dezvoltare si exploatare a zăcămintelor de petrol se pot executa numai pentru rezerve confirmate de A.N.R.M.

(2) Confirmarea resurselor geologice si a rezervelor de petrol se face pe baza instructiunilor tehnice emise de A.N.R.M.

Art. 72. - Faza de dezvoltare începe de la data aprobării proiectului de exploatare, pe baza rezervelor confirmate si a declarării caracterului comercial al zăcământului.

Art. 73. - (1) Proiectul de exploatare care stă la baza executării lucrărilor de dezvoltare si de exploatare trebuie să contină toate datele necesare pentru evaluarea resurselor si rezervelor de petrol, tinându-se seama de tehnologiile de exploatare aplicabile, de costurile si preturile existente la data evaluării si de evolutia acestora în perspectivă, si se pune în aplicare cu avizul A.N.R.M.

(2) Proiectul va cuprinde si delimitarea perimetrului de exploatare.

Art. 74. - Trecerea la exploatare se poate face numai după obtinerea acordului de mediu si asigurarea conditiilor de captare a petrolului, de evacuare a apelor reziduale si, dacă este cazul, de ardere la cos a gazelor asociate care nu fac obiectul valorificării.

Art. 75. - Începerea operatiunilor de exploatare se autorizează de către A.N.R.M.

 

SECTIUNEA a 4-a

Clasificarea rezervelor de petrol

 

Art. 76. - Zăcământul reprezintă o acumulare naturală de petrol, caracterizată, de regulă, printr-un sistem unitar hidrodinamic, localizată în limitele unei structuri.

Art. 77. - Zăcământ comercial reprezintă acumularea sau ansamblul acumulărilor naturale de petrol a căror valorificare unitară este justificată din punct de vedere tehnic si economic.

Art. 78. - Resursa geologică de petrol reprezintă totalitatea cantitătilor sau volumelor de petrol din acumulările naturale descoperite si a celor presupuse a fi descoperite prin viitoarele operatiuni petroliere.

Art. 79. - Rezerva de petrol reprezintă partea din resursa geologică estimată ca putând fi extrasă în conditiile tehnice si economice existente la data la care a fost calculată.

Art. 80. - Evaluarea resurselor geologice si a rezervelor de petrol se face prin studii întocmite pentru date de referintă.

Art. 81. - După gradul de certitudine ce li se poate atribui, rezervele pot fi clasificate în următoarele categorii: dovedite, probabile si posibile.

Art. 82. - Clasificarea rezervelor în categorii, după gradul de certitudine, si în grupe, după mecanismul si sursa de energie de dislocare a petrolului, subclasificări după alte criterii, precum si conditiile tehnice de clasificare în categorii si grupe, respectiv continutul-cadru al studiilor de evaluare a resurselor geologice si a rezervelor, se fac prin instructiuni tehnice emise de A.N.R.M.

Art. 83. - (1) A.N.R.M. constituie F.N.R./R.P. pe baza rezervelor confirmate, a miscării anuale a resurselor geologice si a rezervelor prin lucrări efectuate, raportate de titularii acordurilor petroliere.

(2) Modul de constituire si de urmărire a evolutiei F.N.R./R.P., precum si raportarea datelor referitoare la evolutia Fondului national de resurse geologice si rezerve de petrol se fac în conformitate cu instructiunile tehnice emise de A.N.R.M.

(3) Datele oficiale privind F.N.R./R.P. sunt cele înscrise în evidentele A.N.R.M.

 

CAPITOLUL VI

Cartea petrolieră

 

Art. 84. - Cartea petrolieră este instrumentul de evidentă care cuprinde toate datele privind regimul juridic al suprafetelor aferente perimetrului de dezvoltare si exploatare, proprietatea, situatia topografică a lucrărilor aferente operatiunilor petroliere, a resurselor/rezervelor de petrol si de productie, precum si date referitoare la delimitarea perimetrelor si operatiunilor petroliere efectuate în fazele de prospectiune si explorare.

Art. 85. - Cartea petrolieră contine:

a) registrul cu datele privind regimul juridic al suprafetelor aferente perimetrului de dezvoltare si exploatare si proprietatea acestor suprafete, precum si cele privind acordul petrolier si avizele/autorizatiile emise pentru efectuarea operatiunilor petroliere;

b) registrul cu datele tehnice si economice ale perimetrului, cuprinzând situatia topogeodezică a lucrărilor corespunzătoare operatiunilor petroliere, situatia resurselor/rezervelor de petrol si a productiei pentru perimetrele de dezvoltare si exploatare, precum si date referitoare la delimitarea perimetrelor si operatiunilor petroliere efectuate în fazele de prospectiune si explorare;

c) hărti si planuri de situatie necesare sustinerii înscrisurilor din registre.

Art. 86. - Continutul de detaliu al Cărtii petroliere, precum si modul de întocmire a acesteia se vor stabili prin instructiuni tehnice emise de A.N.R.M.

 

CAPITOLUL VII

Obligatiile titularilor acordurilor petroliere care efectuează operatiuni petroliere

 

Art. 87. - Titularii acordurilor petroliere, care execută lucrări de explorare, au următoarele obligatii:

a) să înceapă lucrările de explorare numai pe baza unor proiecte geologice de executie, elaborate în conformitate cu prevederile acordului petrolier si avizate de A.N.R.M.;

b) să respecte prevederile proiectelor geologice, să execute integral operatiunile prevăzute de investigare geologică si geofizică în găurile de sonde si să adapteze cercetarea la conditiile geologice întâlnite, cu informarea prealabilă a A.N.R.M.;

c) să efectueze punerea în productia de probă a sondelor de explorare numai cu aprobarea prealabilă a A.N.R.M.;

d) să nu înceapă exploatarea de probă înainte de asigurarea captării lichidelor produse prin sonde;

e) să asigure conservarea probelor de teren prelevate din sondele de explorare, conform prevederilor din acorduri;

f) să efectueze măsurătorile topografice si să realizeze transpunerea pe planuri a sondelor de explorare executate si să transmită anual A.N.R.M. planul topografic actualizat al perimetrului care face obiectul acordului petrolier;

g) să ia toate măsurile necesare prevenirii degradării zăcămintelor si pierderilor de rezerve prin eruptii libere la sonde si prin emanatii de gaze în spatele coloanelor sondelor;

h) să abandoneze sondele de explorare numai cu avizul A.N.R.M. si cu luarea măsurilor de protectie a zăcămintelor si a suprafetei;

i) să anunte A.N.R.M., în termen de 24 de ore, despre eruptiile libere la sonde;

j) să anunte A.N.R.M. despre începerea activitătii de explorare într-un perimetru cu cel putin 15 zile înainte si încetarea activitătii de explorare cu o anticipatie de maximum 60 de zile.

Art. 88. - Titularii acordurilor petroliere, care execută lucrări de dezvoltare si exploatare, au următoarele obligatii:

a) să înceapă lucrările de dezvoltare si exploatare numai pe rezerve confirmate si pe baza studiilor tehnicoeconomice de exploatare întocmite în conformitate cu prevederile acordului petrolier si avizate de A.N.R.M.;

b) să respecte prevederile studiilor tehnico-economice de exploatare si să întocmească programe anuale de exploatare pe care să le transmită spre avizare A.N.R.M. până la data de 31 decembrie a anului anterior celui la care se referă;

c) să tină evidenta zilnică a cantitătilor de titei, condensat si de gaze extrase, pe sonde, zăcăminte si perimetre de exploatare, în conformitate cu instructiunile tehnice emise de A.N.R.M.;

d) să utilizeze numai tehnologiile de exploatare avizate de A.N.R.M.;

e) să raporteze A.N.R.M. modificările importante ale comportării zăcămintelor în procesul de exploatare, în raport cu prevederile studiilor sau proiectelor tehnice de exploatare;

f) să anunte la A.N.R.M. producerea de eruptii libere la sonde în termen de 24 de ore;

g) să solicite aprobarea A.N.R.M. pentru injectarea apelor reziduale în subsol, în cazul când aceasta se execută prin alte sonde decât cele prevăzute în studiul tehnico-economic avizat de A.N.R.M.;

h) să abandoneze sondele de exploatare numai cu avizul A.N.R.M. si cu luarea măsurilor de protectie a zăcămintelor si a suprafetei.

Art. 89. - Titularii sunt obligati să înceapă operatiunile petroliere la datele prevăzute prin acordul de concesiune.

Art. 90. - (1) În cazurile în care, prin lucrările executate, se constată extinderea zăcământului în unul sau în mai multe perimetre adiacente pe care operează titulari diferiti, la solicitarea A.N.R.M. acestia sunt obligati să asigure întocmirea unor studii unitare de evaluare a rezervelor si studii tehnico-economice de exploatare, care să se refere la întregul zăcământ.

(2) Operatiunile petroliere vor fi executate de fiecare titular, conform modului de operare precizat prin studiul prevăzut la alin. (1).

 

CAPITOLUL VIII

Regimul redeventei petroliere, tarifelor si sumelor datorate bugetului de stat pentru programe nerealizate din motive imputabile titularului

 

Art. 91. - Titularii acordurilor petroliere cărora li s-a acordat dreptul de a efectua operatiuni petroliere de exploatare, inclusiv exploatare experimentală, sau de operare a conductelor ce constituie Sistemul national de transport al petrolului ori de operare a terminalelor petroliere, aflate în proprietatea publică a statului, sunt plătitori de redeventă petrolieră.

Art. 92. - (1) Începerea operatiunilor petroliere, reprezentând data de la care este datorată redeventa petrolieră, semnifică:

a) momentul realizării productiei, în cazul exploatării, inclusiv în faza de exploatare experimentală;

b) momentul operării, în cazul conductelor magistrale ce constituie Sistemul national de transport al petrolului, precum si în cazul terminalelor petroliere.

(2) Pretul de referintă pentru calculul contravalorii redeventei petroliere datorate bugetului de stat se stabileste de către A.N.R.M. prin instructiuni tehnice.

(3) Redeventa petrolieră este plătibilă trimestrial, cu scadentă la data de 25 a primei luni a trimestrului următor.

(4) Redeventa petrolieră, în cazul operatiunilor petroliere de exploatare a zăcămintelor petroliere, se calculează astfel:

Redeventa = valoarea productiei brute extrase x cota procentuală stabilită de Legea petrolului nr. 238/2004, unde: valoarea productiei brute extrase = productia brută x pretul de referintă.

(5) Redeventa petrolieră, în cazul operatiunilor petroliere de transport si tranzit al petrolului prin sistemele nationale de transport al petrolului, precum si în cazul operatiunilor petroliere efectuate prin terminalele petroliere aflate în proprietatea publică a statului, se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de Legea petrolului nr. 238/2004 la valoarea veniturilor brute realizate, în cursul unui trimestru, din operatiunile petroliere mentionate.

Art. 93. - (1) Pentru neplata în termen a redeventei petroliere se datorează dobânzi si penalităti de întârziere, conform legislatiei fiscale în vigoare.

(2) În cazul în care se constată întârzieri de peste 6 luni în achitarea redeventei petroliere, A.N.R.M. poate rezilia concesiunea petrolieră.

Art. 94. - (1) Taxele si tarifele calculate si percepute de A.N.R.M. constituie venituri la bugetul de stat, cu exceptia unei cote de până la 20% destinate acordării de stimulente personalului A.N.R.M.

(2) Taxele si tarifele prevăzute de art. 52 alin. (1) si (2) din Legea petrolului nr. 238/2004 se fundamentează, se aprobă si se încasează potrivit instructiunilor emise de conducătorul A.N.R.M.

(3) Cota de până la 20%, prevăzută de art. 52 alin. (4) din Legea petrolului nr. 238/2004, constituie Fondul destinat stimulării personalului A.N.R.M. si se diferentiază după cum urmează:

a) 20% în cazul taxelor si tarifelor de până la 10 milioane lei;

b) 18% în cazul taxelor si tarifelor între 10 si 50 milioane lei;

c) 15% în cazul taxelor si tarifelor de peste 50 milioane lei.

(4) Taxele si tarifele încasate în mod necuvenit de către A.N.R.M. se restituie din fondul prevăzut la alin. (3).

(5) Fondul destinat stimulării personalului A.N.R.M. se constituie lunar prin aplicarea cotei procentuale prevăzute la alin. (3).

(6) Disponibilitătile existente la sfârsitul anului în soldul contului “Disponibil din fonduri cu destinatie specială ale ministerelor si institutiilor subordonate” se reportează pentru anul următor cu aceeasi destinatie.

(7) Modalitătile si criteriile de repartizare a sumelor ce constituie Fondul destinat stimulării personalului A.N.R.M., cuantumul stimulentelor individuale, precum si modul de aprobare si utilizare se stabilesc de către conducătorul A.N.R.M. prin instructiuni.

Art. 95. - Activitătile aferente transferului de tehnologie si perfectionării profesionale, prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. k) din Legea petrolului nr. 238/2004, vor fi convenite de A.N.R.M. si de titular, în conformitate cu prevederile acordului petrolier, si au drept scop realizarea următoarelor actiuni:

a) achizitie de echipamente si servicii necesare desfăsurării activitătii acestora;

b) participarea personalului acestora la programele de pregătire profesională în domeniile de specialitate (geologie, geofizică, petrol), mediu, legislatie, negocieri etc.;

c) schimb de experientă si participarea personalului acestora la evenimentele organizate de firme specializate, organisme si organizatii internationale, în scopul promovării imaginii externe a României în domeniul petrolier;

d) transfer de know-how.

Art. 96. - Sumele reprezentând contravaloarea lucrărilor prevăzute în programul de lucrări convenite prin acordul petrolier, scadente la data renuntării la concesiune si neexecutate din motive imputabile titularului, se vor vira la bugetul de stat în termen de 90 de zile de la data încetării concesiunii.

 

CAPITOLUL IX

Transferul drepturilor dobândite si al obligatiilor asumate prin acorduri petroliere

 

Art. 97. - (1) Titularul de acord petrolier poate transfera, partial sau total, unei alte persoane juridice drepturile dobândite si obligatiile asumate, numai cu aprobarea prealabilă, în scris, a A.N.R.M.

(2) Transferul realizat fără aprobarea A.N.R.M. este nul de drept.

Art. 98. - Pentru aprobarea transferului drepturilor dobândite si al obligatiilor asumate este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii:

a) acordul petrolier să fie în vigoare;

b) persoana juridică română la care urmează să fie transferate drepturile dobândite si obligatiile asumate să nu înregistreze debite restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale si bugetele locale;

c) obligatiile asumate de către titular prin acordul petrolier să fie îndeplinite în raport cu durata derulată din acesta sau persoana juridică către care se realizează transferul să se angajeze să preia si obligatiile neexecutate;

d) persoana juridică la care se realizează transferul să aibă capacitatea tehnică si capacitatea financiară necesare preluării obligatiilor stabilite prin acordul petrolier;

e) prin transfer să se mentină conditiile existente ale concesiunii, astfel cum sunt stabilite prin acordul petrolier;

f) persoana juridică la care urmează să fie transferate drepturile dobândite si obligatiile asumate prin acordul petrolier să fie specializată pentru executarea de operatiuni petroliere sau să desemneze ca operator o firmă autorizată care să detină capacitate tehnică adecvată operatiunilor petroliere prevăzute prin acordul transferat.

Art. 99. - (1) Transferul se solicită în scris de către titular împreună cu persoana juridică la care urmează a fi transferate drepturile dobândite si obligatiile asumate.

(2) Cererea, semnată si stampilată de reprezentantii legali ai celor două persoane juridice, este însotită de următoarele documente:

a) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului privind persoana juridică la care urmează să fie transferat acordul sau altă formă echivalentă în cazul firmelor străine;

b) hotărârile organelor de conducere ale celor două persoane juridice, prin care aprobă transferul drepturilor dobândite si al obligatiilor asumate;

c) copie, certificată pentru conformitate, de pe actul constitutiv si de pe certificatul de înregistrare ale persoanei juridice la care urmează să fie transferate drepturile dobândite si obligatiile asumate;

d) acte privind capacitatea tehnică si capacitatea financiară ale persoanei juridice la care urmează să fie transferate drepturile dobândite si obligatiile asumate;

e) raport privind operatiunile petroliere desfăsurate de titular până la momentul solicitării aprobării transferului drepturilor dobândite si al obligatiilor asumate, cu mentionarea expresă a stadiului de îndeplinire a obligatiilor stabilite prin acordul de concesiune si a rezultatelor obtinute.

Art. 100. - (1) A.N.R.M. analizează solicitarea de aprobare a transferului drepturilor dobândite si al obligatiilor asumate si hotărăste modul de solutionare, în termen de 30 de zile.

(2) La transfer, prin acordul părtilor, se pot modifica unele conditii ale acordului petrolier prin încheierea unui act aditional între noul titular si A.N.R.M.

Art. 101. - Transferul drepturilor dobândite si al obligatiilor asumate prin acordul petrolier se aprobă de conducătorul A.N.R.M. prin ordin, iar documentatiile care au stat la baza aprobării transferului se păstrează în arhiva A.N.R.M.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 si nr. 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică la nr. crt. 155 prin diminuarea suprafetei cu 71,22 ha, respectiv de la 656,329 ha la 585,109 ha.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Mircea Alexandru,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.117.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în proprietatea privată a orasului Stefănesti si în administrarea Consiliului Local al Orasului Stefănesti, judetul Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea, cu titlu gratuit, a imobilelor situate în localitatea Stânca, judetul Botosani, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în proprietatea privată a orasului Stefănesti si în administrarea Consiliului Local al Orasului Stefănesti, judetul Botosani.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La darea în folosintă a imobilelor, în baza unui protocol, Ministerul Administratiei si Internelor redobândeste dreptul de administrare asupra unui număr de 15 garsoniere având o suprafată locuibilă proportională cu ponderea valorii actualizate a lucrărilor executate prin bugetul propriu, din valoarea finală a obiectivelor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Mircea Alexandru,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.119.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în proprietatea privată a orasului Stefănesti si în administrarea Consiliului Local al Orasului Stefănesti, judetul Botosani

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Ansamblul de locuinte 41 garsoniere, blocul A1, localitatea Stânca, judetul Botosani

 

Statul român - Ministerul Administratiei si Internelor

Orasul Stefănesti, Consiliul Local al Orasului Stefănesti, judetul Botosani 

Suprafata construită = 294,95 m2

Ansamblul de locuinte 41 garsoniere, blocul A2, localitatea Stânca, judetul Botosani

Statul român - Ministerul Administratiei si Internelor

Orasul Stefănesti, Consiliul Local al Orasului Stefănesti, judetul Botosani

Suprafata construită = 268,18 m2

 

ACTE ALE PARCHETULUI NATIONAL ANTICORUPTIE

 

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL NATIONAL ANTICORUPTIE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului sau examenului pentru ocuparea functiei de manager economic si a altor functii vacante din Departamentul economico-financiar si administrativ al Parchetului National Anticoruptie

 

În conformitate cu dispozitiile art. 114 alin. (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară,

în temeiul art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, aprobată si modificată prin Legea nr. 503/2002, cu modificările si completările ulterioare,

procurorul general al Parchetului National Anticoruptie emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului sau examenului pentru ocuparea functiei de manager economic si a altor functii vacante din Departamentul economico-financiar si administrativ al Parchetului National Anticoruptie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) La data intrării în vigoare a regulamentului prevăzut la alin. (1) orice alte dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 2. - Prezentul ordin se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Serviciului de studii, resurse umane si perfectionare profesională.

Art. 3. - Serviciul de studii, resurse umane si perfectionare profesională va duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

Procurorul general al Parchetului National Anticoruptie,

Ioan Amarie

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2004.

Nr. 105.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea si desfăsurarea concursului sau examenului pentru ocuparea functiei de manager economic si a altor functii vacante din Departamentul economico-financiar si administrativ al Parchetului National Anticoruptie

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Parchetul National Anticoruptie are în structura sa un departament economico-financiar si administrativ, condus de un manager economic, subordonat procurorului general al Parchetului National Anticoruptie.

Art. 2. - Departamentul economico-financiar si administrativ asigură activitatea economică, financiară si administrativă a Parchetului National Anticoruptie.

Art. 3. - Personalul Departamentului economicofinanciar si administrativ este încadrat de către procurorul general al Parchetului National Anticoruptie pe bază de concurs sau examen.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si desfăsurarea concursului sau examenului pentru ocuparea functiei de manager economic si a celorlalte functii publice vacante din Departamentul economico-financiar si administrativ

 

Art. 4. - (1) Concursul pentru ocuparea functiei de manager economic si a celorlalte functii publice vacante din Departamentul economico-financiar si administrativ se organizează de Parchetul National Anticoruptie, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(2) Data si conditiile de desfăsurare a concursului se publică, prin grija Parchetului National Anticoruptie, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel putin 30 de zile înainte de data desfăsurării concursului.

Conditiile de participare si desfăsurare a concursului, bibliografia si alte date necesare desfăsurării acestuia se afisează la sediul Parchetului National Anticoruptie si se publică pe pagina sa de Internet.

Art. 5. - La concursul pentru ocuparea functiei publice de manager economic si a celorlalte functii publice vacante se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele conditii:

a) au cetătenia română si domiciliul în România;

b) au capacitate deplină de exercitiu;

c) sunt apte, din punct de vedere medical, pentru exercitarea functiei;

d) îndeplinesc conditiile de studii prevăzute de lege pentru functia publică vacantă (studii superioare economice, pentru functia de manager economic, studii superioare, pentru functii publice cu studii superioare, studii superioare de scurtă durată, pentru anumite functii publice prevăzute de lege, si studii medii, pentru functii publice cu studii medii);

e) îndeplinesc conditiile minime de vechime în specialitatea functiei publice pentru care candidează (minimum 5 ani pentru functia publică de conducere de manager economic, minimum 2 ani pentru functia publică de conducere de sef birou si sef serviciu, minimum 5 ani pentru functiile publice de executie de grad profesional “superior”, minimum 3 ani pentru functiile publice de executie de grad profesional “principal” si minimum 1 an, 8 luni, respectiv 6 luni, în functie de nivelul studiilor absolvite, pentru functiile publice de executie de grad profesional “asistent”);

f) nu au fost condamnate pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului sau contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu intentie, care le-ar face incompatibile cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu au fost destituite dintr-o functie publică în ultimii 7 ani; h) nu au desfăsurat activitate de politie politică, astfel cum este definită aceasta prin lege.

Art. 6. - (1) Prin ordin al procurorului general al Parchetului National Anticoruptie se constituie comisia de concurs sau examen si comisia de solutionare a contestatiilor.

(2) Comisia de concurs sau examen este formată din 5 membri, desemnati cu respectarea următoarelor conditii:

a) cel putin 2 sunt functionari publici, dintre care unul detine o functie publică echivalentă cu functiile publice pentru care se organizează concursul;

b) un membru este reprezentant al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, care detine o functie publică echivalentă cu cea pentru care se organizează concursul;

c) un membru este cadru didactic din învătământul superior economic, acreditat.

(3) Comisia de solutionare a contestatiilor este formată din 5 membri, desemnati cu respectarea dispozitiilor alin. (2).

(4) Secretariatul comisiei de concurs si secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor se asigură de către Serviciul de studii, resurse umane si perfectionare profesională.

Art. 7. - Concursul sau examenul constă în 3 etape:

a) selectarea dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă;

c) interviul.

Art. 8. - (1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anuntului, candidatii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs, care va contine în mod obligatoriu:

a) copia actului de identitate;

b) formularul de înscriere, prevăzut la pct. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;

c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă si, după caz,

în specialitate;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinta care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale si, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

h) declaratia pe propria răspundere sau adeverinta care să ateste că nu au desfăsurat activitate de politie politică.

(2) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însotite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

(3) Formularul de înscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretariatul comisiei de concurs din Parchetul National Anticoruptie.

Art. 9. - (1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art. 8 alin. (1), comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii conditiilor de participare la concurs.

(2) Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afisează, cu mentiunea “admis” sau “respins”, la sediul Parchetului National Anticoruptie, în termenul prevăzut la alin. (1).

(3) Pot sustine probele prevăzute la art. 7 lit. b) si c) candidatii ale căror dosare de înscriere au fost selectate de comisia de concurs.

Art. 10. - (1) Proba scrisă constă în redactarea unor lucrări sau în rezolvarea unor teste grilă.

(2) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză si sinteză a candidatilor, în concordantă cu nivelul si specificul functiei publice pentru care se organizează concursul. Pentru ocuparea aceleiasi functii publice subiectele vor fi identice în cadrul aceluiasi concurs.

(3) Comisia de concurs va stabili subiectele. Seturile de subiecte se semnează de toti membrii comisiei si se închid în plicuri sigilate purtând stampila Parchetului National Anticoruptie.

(4) Durata probei scrise se stabileste de comisia de concurs, în functie de gradul de dificultate si de complexitate al subiectelor, dar nu poate depăsi 3 ore.

Art. 11. - (1) Intrarea candidatilor în sala de concurs se face în baza listei întocmite si a actului de identitate.

(2) Candidatii care nu se vor afla în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba scrisă.

(3) Înainte de a se dicta subiectele, candidatii înscriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmează a fi lipit, după care se aplică stampila Parchetului National Anticoruptie.

(4) Plicul cu subiectele de concurs va fi desfăcut de un candidat, care va semna si procesul-verbal încheiat în ziua sustinerii probei scrise.

(5) Pe toată durata desfăsurării probei scrise, în sălile de concurs au acces numai membrii comisiei de concurs si ai comisiei de supraveghere.

(6) În vederea elaborării lucrării scrise, candidatii vor primi coli de hârtie având sigiliul Parchetului National Anticoruptie. Se va putea folosi numai cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. La cerere, se pot pune la dispozitie, în mod suplimentar, coli de hârtie, iar dacă este necesar, cerneală sau pixuri.

(7) La expirarea timpului prevăzut pentru sustinerea probei scrise, candidatii vor preda lucrarea, sub semnătură, comisiei de supraveghere.

(8) Pe toată durata desfăsurării probei scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidati. În cazuri exceptionale, părăsirea temporară a sălii de concurs se va putea face numai cu însotitor.

(9) Orice fraudă sau încercare de fraudă dovedită se sanctionează cu eliminarea din concurs sau examen. În aceste cazuri, delegatii care supraveghează lucrările sesizează de îndată comisia de concurs, care întocmeste un proces-verbal despre constatările făcute si măsurile luate, iar lucrarea se anulează, cu mentiunea “fraudă”.

Art. 12. - (1) Proba scrisă se notează cu puncte de la 1 la 100.

(2) Comisia de concurs stabileste modul de acordare a punctajului pentru proba scrisă, care se afisează la finalizarea acestei probe, la locul desfăsurării concursului.

(3) Pentru a promova proba scrisă candidatii trebuie să obtină un punctaj minim de 50 de puncte.

(4) Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea interviului.

Art. 13. - (1) Interviul se sustine, de regulă, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data sustinerii probei scrise.

(2) Fiecare membru al comisiei poate adresa întrebări candidatilor.

(3) Interviul se notează cu puncte de la 1 la 100.

Pentru promovarea probei interviului este necesar un punctaj minim de 50 de puncte.

Art. 14. - (1) Acordarea punctajului pentru fiecare probă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

(2) Pentru promovarea concursului, punctajul final necesar este de minimum 100 de puncte, care se obtine prin cumularea punctajului obtinut la fiecare dintre cele două probe.

Art. 15. - (1) Este declarat admis candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru aceeasi functie publică, cu conditia ca acesta să fi obtinut punctajul minim necesar promovării.

(2) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se mentine, are prioritate cel care are specializări în domeniul functiei publice pentru care a candidat.

Art. 16. - (1) La finalizarea fiecărei probe a concursului se întocmeste câte un proces-verbal.

(2) La finalizarea concursului se întocmeste un procesverbal care să contină modul de desfăsurare a concursului si rezultatele obtinute de candidati.

(3) Procesele-verbale sunt semnate de membrii comisiei de concurs sau, după caz, ai comisiei de solutionare a contestatiilor.

Art. 17. - (1) După afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisă, candidatii nemultumiti pot face contestatie, în termen de 24 de ore de la data afisării punctajelor pentru proba scrisă, la sediul Parchetului National Anticoruptie, sub sanctiunea decăderii din acest drept.

(2) Nu se admit contestatii cu privire la notele obtinute la interviu.

Art. 18. - Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul Parchetului National Anticoruptie, imediat după solutionarea contestatiilor.

Art. 19. - Comunicarea punctajelor si a rezultatelor finale ale concursului se face prin afisare la sediul Parchetului National Anticoruptie, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data sustinerii ultimei probe.

Art. 20. - Candidatii declarati admisi sunt numiti, în conditiile legii, pe baza punctajului final obtinut, în functiile publice pentru care au candidat, prin ordin al procurorului general al Parchetului National Anticoruptie.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si desfăsurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual din cadrul Departamentului economicofinanciar si administrativ

 

Art. 21. - (1) Concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de personal contractual din cadrul Departamentului economico-financiar si administrativ se organizează de Parchetul National Anticoruptie.

(2) Data si locul sustinerii concursului, tematica, numărul posturilor vacante si termenul pentru depunerea actelor de înscriere la concurs se aduc la cunostintă celor interesati prin afisare la sediul Parchetului National Anticoruptie si prin publicarea pe pagina de Internet a acestuia cu cel putin 20 de zile înainte de data fixată.

(3) Cererile de înscriere la concurs se adresează procurorului general al Parchetului National Anticoruptie si se depun la sediul acestuia cu cel putin 10 zile înainte de data concursului.

Art. 22. - La concurs se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele conditii:

a) au cetătenia română, domiciliul în România si capacitate deplină de exercitiu;

b) au studii în conformitate cu cerintele postului;

c) nu au antecedente penale si se bucură de o bună reputatie;

d) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

e) au promovat concursul sau examenul, organizat potrivit prezentului regulament.

Art. 23. - (1) Candidatii vor prezenta pentru înscrierea la concurs următoarele acte:

a) copie de pe actul de identitate;

b) copie de pe actul doveditor al studiilor urmate;

c) certificat de cazier judiciar;

d) curriculum vitae;

e) copie de pe carnetul de muncă, dacă este cazul;

f) adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.

(2) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însotite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copie legalizată.

(3) Candidatii vor depune si o recomandare privind profilul profesional si moral de la ultimul loc de muncă, dacă este cazul.

Art. 24. - Concursul sau examenul constă în 3 etape, după cum urmează:

a) selectarea dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă sau, după caz, proba practică;

c) interviul.

Art. 25. - În functie de specificul posturilor scoase la concurs si de numărul candidatilor, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie stabileste comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor, formate din câte 3 membri.

Art. 26. - Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de două ore din momentul comunicării subiectelor.

Art. 27. - (1) Corectarea lucrărilor scrise se face pe baza unui barem stabilit de membrii comisiei de concurs.

(2) Lucrarea scrisă va fi notată cu note de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei de concurs.

(3) Nota finală a lucrării scrise va fi media aritmetică a notelor acordate de către fiecare membru al comisiei de concurs.

Art. 28. - Pentru a fi declarati admisi la proba scrisă candidatii trebuie să obtină cel putin nota 7.

Art. 29. - (1) Candidatii nemultumiti de notele acordate pot depune contestatie în termen de 24 de ore de la data afisării rezultatelor.

(2) Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul Parchetului National Anticoruptie, imediat după solutionarea contestatiilor.

Art. 30. - Candidatii pentru ocuparea posturilor vacante privind activităti administrative, de gospodărire, de întretinere-reparatii, de deservire si de serviciu vor sustine proba practică în locul probei scrise.

Art. 31. - (1) Criteriile de evaluare a candidatilor la proba practică se stabilesc în functie de natura posturilor vacante scoase la concurs.

(2) În urma sustinerii probei practice candidatul va fi declarat admis sau respins.

(3) Nu se admit contestatii cu privire la rezultatele obtinute la proba practică.

Art. 32. - (1) Candidatii declarati admisi la proba scrisă sau, după caz, la proba practică vor sustine un interviu.

(2) Interviul se notează cu note de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei de concurs, iar nota finală se stabileste pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs sau examen.

(3) Nu se admit contestatii cu privire la notele obtinute la interviu.

Art. 33. - Media generală de promovare a concursului sau examenului este de cel putin 7.

Art. 34. - (1) Repartizarea candidatilor admisi la concurs sau examen se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obtinute, în functie de posturile vacante existente.

(2) La medii egale, comisia de concurs va stabili candidatul declarat admis în raport cu nivelul studiilor de bază sau suplimentare absolvite si, în subsidiar, în raport cu vechimea în muncă.

Art. 35. - Dispozitiile cap. II se aplică în mod corespunzător, în măsura în care în prezentul capitol nu se dispune altfel.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 36. - Lucrările scrise si procesele-verbale privind rezultatele concursului sau examenului se anexează la dosarele personale ale candidatilor declarati admisi.

Art. 37. - Dosarele, lucrările scrise si procesele-verbale referitoare la ceilalti candidati, precum si alte lucrări privind concursul sau examenul se arhivează si se păstrează potrivit nomenclatoarelor arhivistice.

Art. 38. - Dispozitiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.209/2003, în ceea ce priveste categoria functionarilor publici din departament, precum si dispozitiile legislatiei muncii referitoare la personalul contractual sunt aplicabile în măsura în care prezentul regulament nu dispune altfel.