MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.167         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 9 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.084. - Hotărâre privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul privat al statului

 

2.102. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

 

2.105. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii

 

2.114. - Hotărâre privind transmiterea unor terenuri în suprafată totală de 450,97 ha din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

2.118. - Hotărâre privind transmiterea suprafetei de 309,87 ha din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domenilor Statului si a suprafetei de 375,00 ha ce constituie Lacul Blasova, aflată în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, în domeniul public al judetului Brăila si în administrarea Consiliului Judetean Brăila

 

2.157. - Hotărâre privind unele măsuri de procesare si valorificare a stocului de uraniu în diuranat de sodiu, produs până în anul 1993

 

2.158. - Hotărâre privind transmiterea lacului Zăton în suprafată de 450 ha din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al judetului Brăila si în administrarea Consiliului Judetean Brăila

 

2.161. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea si modernizarea blocurilor energetice nr. 3 si 6 din Societatea Comercială «Complexul Energetic Turceni» - S.A.”, judetul Gorj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

260. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

883. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de ovine

 

1.889. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic în constructii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul privat al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, al art. 37 si 44 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 15 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unor terenuri agricole în suprafată totală de 3.003,14 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul privat al statului.

(2) Din suprafata totală prevăzută la alin. (1), terenurile agricole în suprafată de 1.076,93 ha, mentionate la pct. 1 si 2 din anexă, vor fi atribuite persoanelor fizice îndreptătite din comunele Stăncuta si Gropeni, judetul Brăila, aflate în tabelul nominal întocmit potrivit anexei nr. 39 la Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2001.

(3) Din suprafata totală prevăzută la alin. (1), terenurile în suprafată de 1.926,21 ha, mentionate la pct. 3, 4 si 5 din anexă, se transmit în domeniul privat al comunelor Stăncuta, Tufesti si Gropeni si în administrarea consiliilor locale ale comunelor Stăncuta, Tufesti si Gropeni, judetul Brăila, pentru reîntregirea izlazului comunal în conditiile art. 44 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului se modifică în mod corespunzător.

Art. 3. - Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.084.

 

ANEXĂ*)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor terenuri agricole care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul privat al statului

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, si al art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

(2) În cazul în care în cursul executiei se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Ioan Cordos,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Comunicatii,

Ion Smeeianu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.102.

 

ANEXĂ*)

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2005

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001, cu modificările si completările uterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul capitolului I va avea următorul cuprins:

,,CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul si durata societătii”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este institutie financiară, cu capital de risc, persoană juridică română de drept privat, organizată ca societate comercială pe actiuni, cu actionar unic statul român. F.N.G.C.I.M.M. - S.A. îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu:

a) prevederile cap. IV din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;

b) dispozitiile prezentei hotărâri;

c) dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

d) clauzele prezentului act constitutiv;

e) prevederile Regulamentului de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;

f) celelalte reglementări legale în vigoare.”

3. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(2) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va avea filiale sau unităti teritoriale fără personalitate juridică în fiecare resedintă de judet, înfiintate în conformitate cu prevederile legale si cu prezentul act constitutiv.”

4. Alineatul (3) al articolului 3 se abrogă.

5. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

,,CAPITOLUL II

Obiectul de activitate. Misiunea F.N.G.C.I.M.M. - S.A.”

6. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. are ca obiect principal de activitate garantarea creditelor sau a altor instrumente de finantare care pot fi obtinute de întreprinderile mici si mijlocii, definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare, de la băncile comerciale ori din alte surse, clasa CAEN 6713 - Activităti auxiliare intermedierilor financiare.”

7. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) Misiunea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. constă în sustinerea accesului la finantare al întreprinderilor mici si mijlocii.

(2) Pentru realizarea misiunii prevăzute la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va actiona în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu strategia si normele metodologice proprii si cu cerintele prudentiale în activitatea sa, respectând principiul gestiunii diligente a resurselor financiare.”

8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Capitalul social initial este de 50.000.000 mii lei, fiind împărtit în 50.000 de actiuni nominative si indivizibile, fiecare actiune având o valoare nominală de 1.000.000 lei; acestea apartin în totalitate statului român până la transmiterea, în conditiile legii, a actiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, române ori străine.

(2) Capitalul social initial va fi majorat anual, pe o perioadă de 5 ani de la înfiintare, cu 0,4% din veniturile bugetare.

(3) Modificarea capitalului social se face potrivit legii.”

9. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

“Art. 101. - Acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea creditelor/altor instrumente de finantare obtinute de întreprinderile mici si mijlocii de la institutiile de credit sau din alte surse se face din fondurile F.N.G.C.I.M.M. - S.A., compuse din: comisioane de garantare, venituri financiare, penalităti contractuale, alte venituri si capitaluri proprii.”

10. La articolul 11 alineatul (2), litera e) se abrogă.

11. La articolul 11 alineatul (2), litera i) va avea următorul cuprins:

“i) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, care include nivelul maxim estimat al pierderilor din activitatea de garantare, programul de activitate si programul de investitii pe exercitiul financiar următor;”.

12. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este administrat de un consiliu de administratie format din 5 membri, numiti de A.N.I.M.M.C. pentru un mandat de 4 ani. Unul dintre membri este reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.

Consiliul de administratie este condus de un presedinte.”

13. Punctul 2 al articolului 14 se abrogă.

14. La articolul 14, punctele 20 si 26 vor avea următorul cuprins:

“20. aprobă angajarea directorilor executivi si a conducătorilor celorlalte unităti teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;

.............................................................................................

26. poate delega presedintelui consiliului de administratie unele dintre atributiile sale.”

15. Alineatul (11) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“(11) Hotărârile consiliului de administratie sunt acte de dispozitie.”

16. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) În relatiile cu tertii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este reprezentat de presedintele consiliului de administratie, în conditiile legii, ale prezentului act constitutiv si ale Regulamentului de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.”

17. Alineatul (2) al articolului 17 se abrogă.

18. Alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“(2) Nu pot fi directori executivi ai F.N.G.C.I.M.M. - S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

19. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Presedintele consiliului de administratie conduce activitatea curentă a societătii si are, în principal, următoarele atributii:

a) convoacă si conduce sedintele consiliului de administratie, conform actului constitutiv;

b) coordonează aplicarea strategiei si politicilor de dezvoltare ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A., aprobate de A.N.I.M.M.C.;

c) încheie, modifică si desface contractele individuale de muncă ale salariatilor din Centrala F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si ale conducătorilor filialelor si celorlalte unităti teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;

d) negociază si semnează contractul colectiv de muncă;

e) împuterniceste salariatii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. în relatiile cu tertii, precum si să exercite, în lipsa sa, atributii din sfera sa de competentă;

f) aplică sanctiuni disciplinare în conditiile legii;

g) îndeplineste orice alte atributii date în competenta sa de către consiliul de administratie sau decurgând din Regulamentul de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.

(2) În exercitarea conducerii activitătii curente a F.N.G.C.I.M.M. - S.A., presedintele consiliului de administratie emite ordine, decizii si alte acte de dispozitie.”

20. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - (1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va păstra confidentialitatea asupra tuturor faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfăsurată, precum si asupra oricărui fapt, oricărei date sau informatii aflate la dispozitia sa, care, potrivit legii bancare, sunt definite ca date confidentiale si secret profesional.

(2) Orice membru al consiliului de administratie, angajatii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si orice persoană care, sub o formă sau alta, participă la conducerea, administrarea ori la activitatea societătii are obligatia să păstreze secretul profesional asupra oricăror fapte, date sau informatii la care se referă alin. (1), de care a luat cunostintă în cursul desfăsurării activitătii sale profesionale.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui, nici în timpul activitătii si nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, dacă ar deveni publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sau ale unui client al său.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (2) nu pot utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect, informatii de natura celor prevăzute la alin. (1), pe care le detin sau de care au luat cunostintă în orice mod.

(5) Prevederile alin. (1), (2) si (3) se aplică si persoanelor care obtin informatii de natura celor arătate din rapoarte ori din alte documente ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A.”

21. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu următorul cuprins:

“Art. 291. - (1) Obligatia de păstrare a secretului profesional asupra faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfăsurată de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu poate fi opusă autoritătii competente în exercitarea atributiilor sale prevăzute de lege.

(2) Informatii de natura secretului profesional pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, în următoarele situatii:

a) în cazul în care F.N.G.C.I.M.M. - S.A. justifică un interes legitim;

b) la solicitarea scrisă a unor autorităti sau institutii, dacă prin lege specială sunt prevăzute autoritătile sau institutiile care sunt îndrituite să solicite si/sau să primească astfel de informatii si sunt identificate clar informatiile care pot fi furnizate de către F.N.G.C.I.M.M. - S.A. în scopul îndeplinirii atributiilor specifice ale acestor autorităti sau institutii.

(3) Nu se consideră încălcări ale obligatiei de păstrare a secretului profesional furnizarea de date agregate, astfel încât identitatea si informatiile privind activitatea fiecărei întreprinderi mici si mijlocii, persoane fizice sau juridice române, care beneficiază de serviciile F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu pot fi identificate, si furnizarea de date auditorului financiar.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Vasile Rusu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.105.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor terenuri în suprafată totală de 450,97 ha din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 94 lit. c) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 53 alin. 4 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor cu destinatie agricolă, în suprafată totală de 450,97 ha, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, identificate potrivit planurilor cadastrale, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Terenurile prevăzute la alin. (1) se scot din evidenta terenurilor cu destinatie agricolă, se înregistrează în evidenta terenurilor cu destinatie forestieră, se înscriu în amenajamentele silvice si se supun regimului silvic.

Art. 2. - (1) Terenurile în suprafată de 398,88 ha prevăzute în anexa nr. 1 vor fi ameliorate prin împădurire de către Regia Natională a Pădurilor - Romsilva.

(2) Cheltuielile necesare împăduririi terenurilor prevăzute la alin. (1) se suportă din Fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si din alte surse în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Terenurile în suprafată de 52,09 ha prevăzute în anexa nr. 2 vor avea folosinta “teren pentru hrana vânatului”.

Art. 4. - Agentia Domeniilor Statului împreună cu Regia Natională a Pădurilor - Romsilva vor asigura punerea în aplicare a prezentei hotărâri prin încheierea unui protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.114.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor care se transmit din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în scopul ameliorării prin împădurire

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor care se transmit din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva si care vor avea folosinta “teren pentru hrana vânatului”

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea suprafetei de 309,87 ha din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului si a suprafetei de 375,00 ha ce constituie Lacul Blasova, aflată în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, în domeniul public al judetului Brăila si în administrarea Consiliului Judetean Brăila

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea suprafetei de 309,87 ha, aflată în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, si a suprafetei de 375,00 ha ce constituie Lacul Blasova, aflată în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în domeniul public al judetului Brăila si în administrarea Consiliului Judetean Brăila.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Mircea Alexandru,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.118.

 

ANEXĂ*)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei de 309,87 ha, aflată în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, si a suprafetei de 375,00 ha ce constituie Lacul Blasova, aflată în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, care se transmit în domeniul public al judetului Brăila si în administrarea Consiliului Judetean Brăila

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de procesare si valorificare a stocului de uraniu în diuranat de sodiu, produs până în anul 1993

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată, din proprietatea privată a statului în patrimoniul Companiei Nationale a Uraniului - S.A., a stocului de uraniu în diuranat de sodiu existent la Uzina “R” – Sucursala Feldioara din cadrul Companiei Nationale a Uraniului - S.A., produs până în anul 1993, în cantitatea si la valoarea prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stocul prevăzut la art. 1 se va procesa în cadrul Companiei Nationale a Uraniului - S.A. în vederea valorificării sub formă de pulbere sinterizabilă de dioxid de uraniu destinat fabricării combustibilului nuclear, necesar unitătilor 1 si 2 din cadrul Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a Societătii Nationale “Nuclearelectrica” - S.A.

Art. 3. - Valorificarea uraniului din dioxid de uraniu se va face la un pret negociat între Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A. si Compania Natională a Uraniului - S.A. Bucuresti.

Art. 4. - Contravaloarea concentratului de diuranat de sodiu se determină prin metoda pretului mediu din evidenta contabilă si se constituie ca obligatie bugetară care va fi virată la bugetul de stat pe măsura valorificării produsului finit.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Presedintele Comisiei Nationale

pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Lucian Biro

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.157.


*) Anexa se comunică Ministerului Economiei si Comertului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea lacului Zăton în suprafată de 450 ha din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al judetului Brăila si în administrarea Consiliului Judetean Brăila

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea lacului Zăton în suprafată de 450 ha, cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al judetului Brăila si în administrarea Consiliului Judetean Brăila.

Art. 2. - Predarea-preluarea lacului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Mircea Alexandru,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Florin Stadiu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.158.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a Lacului Zăton, aflat în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, care se transmite în domeniul public al judetului Brăila si în administrarea Consiliului Judetean Brăila

 

Locul unde este

situat obiectivul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite

obiectivul

Persoana juridică

la care se transmite

obiectivul

Caracteristicile tehnice ale obiectivului

Judetul Brăila

Statul român, în administrarea

Administratiei Nationale “Apele Române”

Judetul Brăila, în administrarea Consiliului Judetean Brăila

Nr. de identificare M.F. - 63.767

Cod de clasificare - 8.03.02

BH Dunăre, lac natural de luncă, Suprafata = 450 ha

Vecinătăti: Insula Mică a Brăilei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea si modernizarea blocurilor energetice nr. 3 si 6 din Societatea Comercială «Complexul Energetic Turceni» - S.A.”, judetul Gorj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea si modernizarea blocurilor energetice nr. 3 si 6 din Societatea Comercială «Complexul Energetic Turceni» - S.A.”, judetul Gorj, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din surse proprii si din credite externe garantate de stat.

Art. 3. - Rambursarea creditelor si plata dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente se vor efectua din sursele proprii ale Societătii Comerciale “Complexul Energetic Turceni” - S.A.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.161.


*) Anexa se comunică Ministerului Economiei si Comertului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 15 si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, precum si al Deciziei primului-ministru nr. 353/2001,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune pentru explorarea nisipului din perimetrul Tusnad-Lăzăresti, situat în judetul Harghita, încheiată cu Societatea Comercială “Dako-Impex” - S.R.L. Tusnad, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Licenta de concesiune pentru explorarea calcarelor dolomitice din perimetrul Izvorul Malului, situat în judetul Suceava, încheiată cu Societatea Comercială “Calcarul” - S.A. Pojorâta, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Începerea activitătii miniere prevăzute în licente se autorizează de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a acestora, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 22 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1*) si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 3 decembrie 2004.

Nr. 260.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică titularilor licentelor de concesiune pentru explorare.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de ovine

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice de clasificare a carcaselor de ovine, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 883.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

de clasificare a carcaselor de ovine

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Carcasele si semicarcasele de ovine, care provin de la animale sacrificate în abatoare autorizate si care poartă un marcaj de sănătate, conform legislatiei în vigoare, sunt clasificate si identificate în conformitate cu prezentele norme tehnice.

 

CAPITOLUL II

Prezentarea, împărtirea pe categorii, clasificarea, înregistrarea clasificării si marcarea carcaselor

 

Art. 2. - (1) În sensul prezentelor norme tehnice, următorii termeni se definesc astfel:

- carcasă - corpul întreg al unui animal sacrificat, asa cum se prezintă acesta după sângerare, eviscerare si jupuire, prezentat fără cap (separat la articulatia atlantooccipital ă), fără membre (separate la nivelul articulatiei carpo-metacarpiane si tarso-metatarsiene), fără coadă (separată între cea de-a sasea si a saptea vertebră caudală), fără uger, organe genitale si ficat. Rinichii si grăsimea perirenală sunt incluse în carcasă;

- semicarcasă - produsul obtinut prin separarea carcasei, simetric de-a lungul mijlocului fiecărei vertebre cervicale, dorsale, lombare si sacrale si prin mijlocul sternului si a simfizei ischiopubiene.

(2) Carcasele de ovine se împart în următoarele categorii:

L - carcase de ovine cu vârsta sub 12 luni (miel);

S - carcase de alte ovine.

(3) Carcasele de ovine se clasifică prin evaluarea:

a) conformatiei, în conformitate cu anexa nr. 1;

b) stratului de grăsime, în conformitate cu anexa nr. 2.

(4) Carcasele de miei cu greutate mai mică de 13 kg se pot clasifica si prin evaluarea:

a) greutătii carcasei;

b) culorii cărnii - care se determină pe flancul muschiului rectus abdominis, conform hărtii standardizate a culorilor;

c) stratului de grăsime, în conformitate cu anexa nr. 3.

Art. 3. - (1) Rezultatele clasificării, respectiv categoria, evaluarea conformatiei si a gradului de acoperire cu grăsime, se înscriu, de către clasificator, într-un raport de clasificare, al cărui model este întocmit de Comisia de clasificare a carcaselor.

(2) Raportul de clasificare se întocmeste în 3 exemplare: un exemplar este dat detinătorului de animale, un exemplar abatorului si un exemplar rămâne la clasificator. Abatorul si clasificatorul trebuie să păstreze rapoartele de clasificare timp de 4 ani.

Art. 4. - (1) Clasificarea carcaselor si semicarcaselor se efectuează cât mai curând posibil după tăiere, în maximum o oră, si se desfăsoară în abator.

(2) Carcasele sau semicarcasele trebuie identificate.

Identificarea se face prin marcare ce indică categoria, clasa de conformatie si acoperirea cu grăsime. Marcarea se face pe pulpă, literele si cifrele având o înăltime de 2 cm. Marcarea se face prin stampilare, folosind un tus care nu se sterge si nu este toxic, după metode aprobate de autoritatea competentă. Stampilarea se poate înlocui cu o etichetă nealterabilă si ferm atasată la carcasă.

Art. 5. - (1) Pretul pietei, care urmează a fi instituit pe baza baremului de clasificare a carcaselor de ovine, reprezintă pretul comunicat de abator, fără T.V.A., plătit furnizorului pentru animalul livrat la abator.

(2) Pretul se exprimă la 100 kg de carcasă prezentată conform art. 2, cântărită si clasificată.

(3) Greutatea care se ia în considerare este greutatea carcasei calde, cât mai curând posibil după sacrificare, din care se scad 2%.

Art. 6. - Clasificarea este verificată prin inspectii inopinate ale persoanelor desemnate de Comisia de clasificare a carcaselor. Verificările trebuie să aibă loc cel putin o dată la 3 luni.

Art. 7. - Prezentele norme tehnice se aplică facultativ, începând cu data de 1 iunie 2006.

Art. 8. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele tehnice

 

CONFORMATIE

Dezvoltarea profilurilor carcaselor, în special a părtilor esentiale (pulpa, spinarea, spata)

 

Clasa

conformatiei

Descrierea

S Superioară

Toate profilurile extrem de convexe, dezvoltare musculară exceptională (tip de carcasă cu muschi dublu)

E Excelentă

Toate profilurile convexe până la extrem de convexe, dezvoltare musculară exceptională

U Foarte bună

Profiluri în general convexe, dezvoltare musculară foarte bună

R Bună

Profiluri în general drepte, dezvoltare musculară bună

O Potrivită

Profiluri de la drepte la concave, dezvoltare musculară satisfăcătoare

P Slabă

Profiluri de la concave la foarte concave, dezvoltare musculară slabă

 

ANEXA Nr. 2

la normele tehnice

 

GROSIMEA STRATULUI DE GRĂSIME

Cantitatea de grăsime de pe suprafata exterioară a carcasei si din cavitatea toracică

 

Clasa stratului

de grăsime

Descrierea

1 Scăzută

Strat de grăsime inexistent sau scăzut

2 Subtire

Strat subtire de grăsime, carnea vizibilă aproape peste tot

3 Medie

Carnea, cu exceptia pulpei si a spetei, aproape peste tot acoperită cu grăsime; depuneri usoare de grăsime în cavitatea toracică

4 Mare

Carne acoperită cu grăsime, dar încă vizibilă partial la pulpă si spată; unele depozite distincte de grăsime în cavitatea toracică

5 Foarte mare

Carcasă acoperită cu un strat gros de grăsime; depozite mari de grăsime în cavitatea toracică

 

ANEXA Nr. 3

la normele tehnice

 

Grila de clasificare a carcaselor de miei cu greutate mai mică de 13 kg

 

Categoria

A

B

C

Greutatea

7 kg

7,1-10 kg

10,1-13 kg

Calitatea

I

II

I

II

I

II

Culoarea cărnii

roz deschis

 

altă culoare sau alt strat de grăsime

roz deschis

 

altă culoare sau alt strat de grăsime

roz deschis

 

altă culoare sau alt strat de grăsime

Clasa

de grăsime  (*)

(1) (2)

 

(1) (2)

 

(2) (3)

 


(*) Conform definitiei din anexa nr. 2.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic în constructii

 

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale art. 24 lit. j) si k) din Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi în constructii, prevăzut în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, precum si ale art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare, si

având în vedere avizul favorabil prevăzut în Decizia nr. 5/2004 a Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Procedura de agrement tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi în constructii - P.A.T. 1-2004, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Procedura de abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în constructii - P.A.T. 2-2004, prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Se aprobă Procedura privind avizarea agrementelor tehnice în constructii - P.A.T. 3-2004, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 2. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Cu data semnării prezentului ordin orice dispozitie contrară îsi încetează aplicabilitatea.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 octombrie 2004.

Nr. 1.889.


*) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.167 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, si se mai publică si în Buletinul Constructiilor.