MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.155         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 7 decembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

522. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

 

978. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.989. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Fondului pentru Mediu si a structurii organizatorice a acesteia

 

2.063. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor imobile aflate în administrarea Centrului European de Cultură din Sinaia

 

2.064. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unui teren, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie

 

2.065. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unui teren, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie

 

2.066. - Hotărâre privind trecerea unor suprafete de teren agricol aflate în domeniul public al statului si administrarea Agentiei Domeniilor Statului în administrarea unor institutii de învătământ superior de stat

 

2.067. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Alexandria si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman

 

2.069. - Hotărâre privind transmiterea unui sector de drum national, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

9. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de exploatare a andezitului din perimetrul Zagra

 

10. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de exploatare a dacitului din perimetrul Valea Cormaia Km 5

 

11. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Cozmesti

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul legii va avea următorul cuprins:

 

“LEGE

privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri”

2. Litera h) a articolului 1 va avea următorul cuprins:

“h) consumator - persoana care îsi administrează sau permite să i se administreze droguri, în mod ilicit, prin înghitire, fumat, injectare, prizare, inhalare sau alte căi prin care drogul poate ajunge în organism;”

3. La articolul 1, după litera h) se introduc literele h1), h1) consumator dependent - consumatorul care, ca urmare a administrării drogului în mod repetat si sub necesitate ori nevoie, prezintă consecinte fizice si psihice conform criteriilor medicale si sociale;

h2) program integrat de asistentă a consumatorilor si a consumatorilor dependenti de droguri - totalitatea serviciilor de sănătate si a serviciilor de asistentă psihologică si socială asigurate în mod integrat si coordonat persoanelor consumatoare de droguri, prin unitătile medicale, psihologice si sociale, publice, private si mixte;

h3) circuit integrat de asistentă a consumatorilor si a consumatorilor dependenti de droguri – totalitatea programelor integrate de asistentă asigurate consumatorilor si consumatorilor dependenti în vederea ameliorării stării de sănătate în sensul bunăstării fizice, psihice si sociale a individului.”

4. Literele i) si k) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:

“i) program terapeutic - totalitatea serviciilor si a măsurilor medicale si psihologice integrate, individualizate prin evaluare, planificare, monitorizare si adaptare continuă pentru fiecare consumator dependent, în vederea întreruperii consumului, a înlăturării dependentei psihice si/sau fizice si/sau a reducerii riscurilor asociate consumului;

............................................................................................

k) investigatori acoperiti - politistii special desemnati să efectueze, cu autorizarea procurorului, activităti specifice, în vederea strângerii datelor privind existenta infractiunii si identificarea făptuitorilor, si acte premergătoare, sub o altă identitate decât cea reală, atribuită pentru o perioadă determinată;”

5. La articolul 1, după litera k) se introduc literele l), m) si n) cu următorul cuprins:

“l) program psihologic si social - totalitatea serviciilor de evaluare, consiliere si psihoterapie individuală sau de grup si a serviciilor si măsurilor sociale, individualizate prin evaluare, planificare, monitorizare si adaptare continuă pentru fiecare consumator în vederea înlăturării dependentei, reabilitării si reinsertiei lui sociale;

m) circuit terapeutic - ansamblul de programe terapeutice aplicate consumatorului dependent de droguri în mod complex, multidisciplinar, multisectorial si continuu, având ca scop ameliorarea stării de sănătate;

n) evaluare - determinarea caracteristicilor psihologice si sociale ale consumatorului de către centrele de prevenire, evaluare si consiliere antidrog, în vederea includerii si supravegherii consumatorului într-un program psihologic si social de către managerul de caz.”

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau detinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă.

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 5 ani.”

7. La articolul 14 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) drogurile au fost trimise sau livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate într-un program terapeutic ori s-au efectuat alte asemenea activităti interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori dacă fapta a fost comisă într-o institutie sau unitate medicală, de învătământ, militară, loc de detentie, centre de asistentă socială, de reeducare sau institutie medical-educativă, locuri în care elevii, studentii si tinerii desfăsoară activităti educative, sportive, sociale ori în apropierea acestora;”

8. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate si banii confiscati, conform alin. (1) si (2), constituie venituri ale bugetului de stat si se evidentiază în cont separat în bugetul de stat.”

9. Alineatul (3) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“(3) Distrugerea drogurilor se efectuează periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de către o societate comercială autorizată, în prezenta unei comisii formate din câte un reprezentant al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, al Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, al Agentiei Nationale Antidrog, un specialist din cadrul formatiunii centrale specializate în prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri din Inspectoratul General al Politiei Române si gestionarul camerei de corpuri delicte a aceleiasi unităti.”

10. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Cheltuielile ocazionate de distrugerea drogurilor se suportă de proprietar sau de persoana de la care au fost ridicate.”

11. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - În cazul în care un consumator este condamnat la pedeapsa închisorii pentru săvârsirea unei alte infractiuni decât cele prevăzute la art. 4, instanta poate dispune includerea acestuia într-un program terapeutic derulat în sistemul penitenciar.”

12. La capitolul III “Dispozitii procedurale”, înainte de articolul 20 se introduc articolele 191 si 192 cu următorul cuprins:

“Art. 191. - (1) În cazul săvârsirii infractiunilor prevăzute la art. 4, procurorul dispune, în termen de 24 de ore de la începerea urmăririi penale, evaluarea consumatorului de către centrul de prevenire, evaluare si consiliere antidrog, în scopul includerii acestuia în circuitul integrat de asistentă a persoanelor consumatoare de droguri.

(2) După primirea raportului de evaluare, întocmit de centrul de prevenire, evaluare si consiliere antidrog, în baza expertizei medico-legale în termen de 5 zile, procurorul dispune, cu acordul învinuitului sau inculpatului, includerea acestuia în programul integrat de asistentă a persoanelor consumatoare de droguri.

(3) Dacă împotriva învinuitului sau inculpatului s-a luat măsura arestării preventive, aceasta poate fi revocată sau înlocuită cu altă măsură preventivă.

(4) În toate cazurile, urmărirea penală este continuată potrivit dispozitiilor Codului de procedură penală.

Art. 192. - (1) Dacă, până în momentul pronuntării hotărârii, inculpatul respectă protocolul programului integrat de asistentă a persoanelor consumatoare de droguri, instanta de judecată poate să nu aplice nici o pedeapsă acestuia sau să amâne aplicarea pedepsei.

(2) În cazul în care amână aplicarea pedepsei, instanta stabileste în cuprinsul hotărârii data la care urmează să se pronunte asupra pedepsei, interval de timp care nu poate fi mai mare de 2 ani, corelat cu durata programului integrat de asistentă a persoanelor consumatoare de droguri.

(3) Intervalul de timp dintre momentul pronuntării hotărârii si data stabilită de instantă, potrivit alin. (2), constituie perioadă de probă pentru inculpat.

(4) Pentru învinuitul sau inculpatul care refuză includerea într-un program integrat de asistentă a persoanelor consumatoare de droguri, se aplică dispozitiile Codului penal si ale Codului de procedură penală.

(5) Dacă în perioada de probă inculpatul a respectat programul integrat de asistentă a persoanelor consumatoare de droguri, instanta poate să nu aplice nici o pedeapsă.

(6) Dacă inculpatul nu respectă programul integrat de asistentă a persoanelor consumatoare de droguri, instanta poate să amâne încă o dată aplicarea pedepsei, pentru acelasi termen, si reincluderea în circuitul integrat de asistentă a persoanelor consumatoare de droguri sau să aplice pedeapsa prevăzută de lege.”

13. Articolele 26-29 vor avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Formatiunile centrale specializate în prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, Inspectoratul General al Politiei de Frontieră Române, Ministerul Public si Autoritatea Natională a Vămilor transmit Agentiei Nationale Antidrog datele privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, substante chimice esentiale, precursori si inhalanti chimici toxici, necesare întocmirii raportului către Guvernul României si către organisme internationale cu privire la evolutia si nivelul traficului si consumului de droguri în România, precum si cele necesare elaborării de studii, sinteze si analize pentru fundamentarea politicilor si strategiilor de răspuns în lupta antidrog.

(2) În acelasi scop, Ministerul Sănătătii, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Ministerul Educatiei si Cercetării, precum si alte institutii publice sau private acreditate să desfăsoare programe si activităti de prevenire a consumului ilicit de droguri transmit datele solicitate de Agentia Natională Antidrog, în conditiile legii.

(3) Institutiile prevăzute la alin. (2) pot primi, la cerere, datele centralizate de către Agentia Natională Antidrog privind drogurile, substantele chimice esentiale, precursorii si inhalantii chimici toxici, inclusiv rapoarte anuale, sinteze si analize.

Art. 27. - (1) Consumul de droguri aflate sub control national, fără prescriptie medicală, este interzis pe teritoriul României.

(2) Persoana care consumă ilicit droguri aflate sub control national poate fi inclusă, cu acordul său, într-un program integrat de asistentă a persoanelor consumatoare de droguri. Manifestarea acordului de includere în circuitul integrat de asistentă a persoanelor consumatoare de droguri se face prin semnarea unui document, potrivit regulamentului pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi.

(3) Stabilirea programului psihologic si social individualizat se face de către centrul de prevenire, evaluare si consiliere antidrog, pe baza evaluării psihologice si sociale, si în concordantă cu rezultatele examinării medicale solicitate unei unităti medicale, conform criteriilor prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(4) Stabilirea programului terapeutic individualizat se face conform protocoalelor de practică, elaborate de Ministerul Sănătătii, prin structurile sale specializate si Colegiul Medicilor din România.

(5) Unitătile medicale, în care se desfăsoară programe terapeutice pentru consumatorii dependenti, transmit centrelor de prevenire, evaluare si consiliere antidrog datele necesare în vederea mentinerii continuitătii programului integrat de asistentă a persoanelor consumatoare de droguri, pe baza unui raport medical.

(6) Programul terapeutic si programul psihologic si social se desfăsoară integrat, astfel încât consumatorul si consumatorul dependent să poată beneficia de o asistentă medicală, psihologică si socială concomitentă si continuă, cu respectarea drepturilor omului si a drepturilor pacientului, potrivit legii.

Art. 28. - (1) Programele psihologice si sociale se elaborează de către Agentia Natională Antidrog în colaborare, după caz, cu Ministerul Sănătătii, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Ministerul Justitiei si se pot derula în centre autorizate si/sau acreditate în acest sens, cu regim deschis sau închis, publice, private sau mixte.

(2) Programele terapeutice se elaborează de către Ministerul Sănătătii si se desfăsoară în centre stabilite în acest scop, cu regim deschis sau închis, publice, private sau mixte.

(3) Cheltuielile ocazionate de efectuarea evaluării consumatorului si de derularea programelor psihologice si sociale sunt suportate de la bugetul de stat prin bugetul Agentiei Nationale Antidrog si, în functie de posibilitătile materiale, de către persoana în cauză, de familie sau de un organism privat, în conditiile stabilite printr-un ordin comun al ministrului administratiei si internelor, al ministrului sănătătii si al ministrului finantelor publice.

(4) Cheltuielile ocazionate de aplicarea programului terapeutic individualizat pentru persoanele asigurate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate sunt suportate de casele de asigurări de sănătate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate pentru afectiunile ce decurg din consumul de droguri si prin programele de sănătate ale Ministerului Sănătătii si programele de profilaxie ale Agentiei Nationale Antidrog.

(5) În functie de posibilitătile materiale, persoana în cauză, familia acesteia sau organisme private pot suporta partial sau integral contravaloarea serviciilor de evaluare si cheltuielile ocazionate de participarea la programe psihologice si sociale, la tarifele si în conditiile stabilite prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale Antidrog, cu avizul ministerelor interesate.

(6) Sumele încasate de centrele de prevenire, evaluare si consiliere antidrog reprezintă venituri extrabugetare ale Agentiei Nationale Antidrog, cu titlu permanent, si se utilizează pentru finantarea programelor de prevenire a traficului si consumului ilicit de droguri. Sumele neutilizate la sfârsitul anului se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

(7) Ministrul justitiei si ministrul sănătătii vor stabili, prin ordin comun, măsurile medicale si educative sau programele care vor fi aplicate consumatorilor de droguri în penitenciare.

Art. 29. - (1) Datele personale ale consumatorilor dependenti de consumul de droguri, inclusi în programul integrat de asistentă a consumatorilor si a consumatorilor dependenti de droguri, beneficiază de confidentialitate, conform normelor în vigoare.

(2) Evidenta centralizată a consumatorilor inclusi în circuitul terapeutic se tine de Observatorul Român de Droguri si Toxicomanii din cadrul Agentiei Nationale Antidrog, în Registrul unic codificat privind consumatorii de droguri, pe baza datelor comunicate de Ministerul Sănătătii si de alte institutii care coordonează programe terapeutice, psihologice si sociale, precum si de centrele stabilite, publice sau private.

(3) Ministerul Sănătătii, prin directiile desemnate, are acces la datele din evidenta prevăzută la alin. (2).

(4) Persoanei căreia i s-au aplicat măsurile prevăzute la art. 27 si 28 i se va elibera un certificat nominal sau o legitimatie în format electronic codificată, în care se vor mentiona: unitatea emitentă, datele de identificare a persoanei în cauză, durata, obiectul si rezultatul tratamentului, motivul terminării tratamentului, starea sănătătii persoanei în cauză la începutul si terminarea tratamentului.

(5) Toate datele referitoare la persoanele supuse programului integrat de asistentă a consumatorilor si a consumatorilor dependenti de droguri vor fi distruse după 10 ani de la încetarea supravegherii medicale. În cazul persoanelor supuse de mai multe ori programelor integrate de asistentă a consumatorilor si a consumatorilor dependenti de droguri, datele vor fi distruse după 10 ani de la încetarea ultimei perioade de supraveghere medicală.”

14. Tabelul nr. I se completează cu următoarele substante:

“PMMA = {paramethoxymethylamphetamine sau

N-methyl-1-(4-methoxyphenil)-2-aminopropane}

4-MTA = P-methylthioamphetamine sau

4 methylthioamphetamine

2C-I = 2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine

2C-T-2 = 2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine

2C-T-7 = 2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine

TMA-2 = 2,4,5-trimethoxyamphetamine”

15. Tabelul nr. II se completează cu următoarea substantă:

“2C-B = 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine”

16. Tabelul nr. III se completează cu următoarele substante:

“GHB = acide y-hydroxybutyric

ZOLPIDEM = N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazol [1,2=a]pyridin-3-acetamide”

17. Tabelele nr. I-IV se completează, la sfârsitul fiecărui tabel, cu următoarele mentiuni:

“- sărurile substantelor din tabel, atunci când existenta unor astfel de săruri este posibilă;

- produsele conditionate - comprimate, drajeuri, solutii, siropuri etc., stabilite prin ordin al ministrului sănătătii, în compozitia cărora intră substantele înscrise în prezentul tabel.”

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 3 luni de la publicare, cu exceptia art. 191 si 192 din Legea nr. 143/2000, care intră în vigoare la data intrării în vigoare a noului Cod penal.

Art. III. - În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi Ministerul Sănătătii si Ministerul Administratiei si Internelor supun adoptării Guvernului proiectul hotărârii pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 29 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. IV. - Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 522.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2004.

Nr. 978.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Fondului pentru Mediu si a structurii organizatorice a acesteia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (3) din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Fondului pentru Mediu, prevăzut în anexa nr. 1, si structura organizatorică a Administratiei Fondului pentru Mediu, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 2. - Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale Administratiei Fondului pentru Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 12 decembrie 2001, se abrogă.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Ioan Jelev,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 1.989.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENTUL

de organizare si functionare a Administratiei Fondului pentru Mediu

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Administratia Fondului pentru Mediu, denumită în continuare Administratia Fondului, este persoană juridică română, institutie publică finantată integral din venituri proprii, înfiintată conform Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în coordonarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

Art. 2. - Fondul pentru Mediu, denumit în continuare Fond, este un instrument economico-financiar destinat sustinerii si realizării proiectelor prioritare pentru protectia mediului, în conformitate cu normele si standardele de mediu în vigoare.

Art. 3. - Administratia Fondului are sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, Corp A, sectorul 6.

 

CAPITOLUL II

Scopul si atributiile

 

Art. 4. - Scopul înfiintării Administratiei Fondului este gestionarea Fondului, în vederea sustinerii si realizării proiectelor prioritare pentru protectia mediului, în conformitate cu normele si standardele de mediu în vigoare.

Art. 5. - (1) Principalele atributii ale Administratiei Fondului sunt prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 73/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În exercitarea atributiilor sale Administratia Fondului colaborează cu autoritătile administratiei publice centrale si locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice, române sau străine.

(3) În vederea îndeplinirii atributiilor de evaluare, implementare si verificare a proiectelor, precum si în vederea organizării controlului privind plata contributiilor la Fond, Administratia Fondului are dreptul să solicite si să primească informatii de la autoritătile administratiei publice centrale si locale, de la alte institutii publice, în conditiile legii.

Art. 6. - În exercitarea atributiilor sale Administratia Fondului îndeplineste următoarele activităti:

a) organizează primirea cererilor de finantare formulate de potentialii beneficiari si a proiectelor propuse;

b) organizează selectia proiectelor depuse de către solicitanti;

c) notifică Consiliului Concurentei proiectele care urmează a fi finantate din Fond;

d) efectuează verificări în teritoriu ale proiectelor care vor fi finantate din Fond, atât înainte, cât si după aprobarea acestora, în perioada de implementare si ori de câte ori se consideră necesar;

e) stabileste obligatiile contractuale dintre Administratia Fondului si potentialii beneficiari;

f) verifică, atunci când este cazul, modul de aplicare a prevederilor legislatiei privind achizitiile publice;

g) urmăreste si controlează implementarea proiectelor aprobate si finantate;

h) verifică, autorizează si efectuează plătile către beneficiarii de finantare din Fond;

i) efectuează controale la beneficiarii proiectelor finantate, înainte si după efectuarea plătii, pentru a stabili eligibilitatea plătii;

j) efectuează controale la beneficiarii proiectelor finantate, pentru a stabili dacă eligibilitatea plătilor si conditiile acordării finantării continuă să fie respectate, ori de câte ori se consideră necesar;

k) exercită controlul privind îndeplinirea obligatiilor ce revin agentilor economici beneficiari ai finantărilor către Fond privind implementarea proiectelor finantate;

l) urmăreste colectarea veniturilor Fondului, reprezentând taxe si contributii datorate de către plătitori, persoane juridice si persoane fizice, conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 73/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

m) asigură evidenta contribuabililor;

n) efectuează monitorizarea depunerii de către agentii economici a declaratiilor privind contributiile la Fond;

o) initiază si desfăsoară actiuni legale în cazul neconformării contribuabililor, în îndeplinirea obligatiilor declarative si de plată;

p) ia măsuri privind executarea silită a datornicilor la Fond;

q) exercită supravegherea si urmărirea în legătură cu aplicarea si respectarea Legii nr. 73/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

r) solutionează contestatiile care au ca obiect obligatiile de plată ale persoanelor juridice si fizice la Fond, conform prevederile legale;

s) analizează periodic modul de realizare a veniturilor Fondului, stabilind măsurile necesare pentru încadrarea acestora în nivelurile stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli;

t) exercită controlul financiar preventiv propriu;

u) aplică legislatia în domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, perfectionare, mobilitate, sanctionare si încetare a raporturilor de muncă, respectiv salarizare a personalului;

v) elaborează si derulează programe de perfectionare profesională a personalului propriu;

w) asigură, potrivit legii, tipărirea formularelor si imprimatelor tipizate utilizate în domeniul său de activitate; x) exercită functia de audit public intern, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Patrimoniul

 

Art. 7. - (1) Administratia Fondului administrează bunuri din proprietatea publică a statului.

(2) În exercitarea drepturilor sale Administratia Fondului posedă si foloseste bunuri aflate în patrimoniul său si, după caz, dispune de acestea, în conditiile legii, în vederea realizării scopului si atributiilor sale.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică si functională

 

Art. 8. - (1) Administratia Fondului are în structura sa organizatorică compartimente de lucru, birouri, servicii, directii, precum si alte structuri organizatorice necesare realizării scopului si atributiilor sale.

(2) Atributiile specifice functiilor din compartimentele de lucru ale Administratiei Fondului - birouri, servicii, directii de specialitate - se stabilesc prin fisa posturilor respective.

(3) Atributiile, competentele si sarcinile directiilor se stabilesc de către directorul general, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

Art. 9. - (1) Directorul general stabileste relatiile dintre directiile de specialitate din structura organizatorică.

(2) Pe perioada absentei motivate din cadrul institutiei, directorul general acordă unuia dintre directori împuternicire de reprezentare a Administratiei Fondului.

Art. 10. - Conducătorii de directii si servicii răspund în fata directorului general de îndeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitătilor si competentelor încredintate.

 

CAPITOLUL V

Organele de conducere

 

Art. 11. - Pentru îndeplinirea scopului si atributiilor sale, Administratia Fondului are următoarele structuri de decizie:

a) Comitetul de avizare;

b) Comitetul director.

Art. 12. - Comitetul de avizare si Comitetul director îsi desfăsoară activitatea pe baza regulamentelor proprii de organizare si functionare, aprobate prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor si cu respectarea legislatiei în vigoare.

Art. 13. - (1) Componenta Comitetului de avizare este stabilită conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 73/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si se aprobă prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor.

(2) Atributiile Comitetului de avizare sunt prevăzute în art. 4 alin. (3) din Legea nr. 73/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 14. - Membrii Comitetului de avizare sunt răspunzători, în baza prevederilor propriului regulament de organizare si functionare si în conditiile legii, pentru îndeplinirea atributiilor care le revin.

Art. 15. - (1) Membrii Comitetului de avizare îsi păstrează calitatea de angajat la institutia sau la unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile derivând din această calitate.

(2) Membrii Comitetului de avizare nu primesc indemnizatii pentru activitatea desfăsurată.

(3) Secretariatul Comitetului de avizare este asigurat de către Administratia Fondului; atributiile secretariatului sunt prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de avizare.

Art. 16. - Comitetul director este constituit conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 73/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si are atributiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din acelasi act normativ si în regulamentul propriu de organizare si functionare.

Art. 17. - (1) Conducerea curentă a Administratiei Fondului este asigurată de directorul general.

(2) Directorul general este numit si revocat prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor, în conditiile legii.

Art. 18. - Directorul general are următoarele atributii si responsabilităti:

a) angajează si eliberează din functii, în conditiile legii, personalul de conducere si de executie al Administratiei Fondului;

b) numeste si revocă conducătorii compartimentelor de lucru la toate nivelurile organizatorice;

c) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele Administratiei Fondului în relatiile cu tertii;

d) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de lucru la toate nivelurile organizatorice, precum si relatiile acestora cu tertii;

e) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul Administratiei Fondului si aplicarea prevederilor acestuia;

f) exercită atributiile si are răspunderile care îi revin potrivit legii, aprobă si ia măsuri privind activitatea Administratiei Fondului;

g) deleagă, în conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea Administratiei Fondului;

h) emite decizii pentru îndeplinirea atributiilor sale.

Art. 19. - Directorul general îndeplineste atributiile ordonatorului de credite pentru fondurile publice pe care le gestionează.

 

CAPITOLUL VI

Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia. Personalul

 

Art. 20. - Administratia Fondului stabileste si elaborează anual proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si întocmeste situatii financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor legale în vigoare, pe care le înaintează autoritătii centrale pentru protectia mediului.

Art. 21. - (1) Operatiunile financiare ale Fondului, care privesc constituirea, gestionarea si utilizarea resurselor financiare, se derulează prin unitătile de trezorerie a statului.

(2) Fondurile provenite din surse externe se gestionează pe baza contractelor încheiate si în conformitate cu prevederile Legii nr. 73/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Cheltuielile curente si de capital pentru dotarea si functionarea Administratiei Fondului se asigură din veniturile Fondului, în limita prevăzută în art. 6 din Legea nr. 73/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 22. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Administratia Fondului, prevăzut a fi atins în anul 2005, este de 98; numărul de posturi se poate modifica anual, proportional cu activitatea desfăsurată, cu respectarea încadrării în sumele prevăzute în buget cu această destinatie.

(2) Personalul necesar desfăsurării activitătilor Administratiei Fondului este angajat pe bază de contract individual de muncă, încheiat în baza Codului muncii si a celorlalte prevederi legale în vigoare.

(3) Drepturile si obligatiile personalului Administratiei Fondului sunt cele reglementate prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, regulamentul de ordine interioară, contractul individual de muncă, prezentul regulament, precum si de prevederile legale în vigoare.

(4) Atributiile si răspunderile individuale ale personalului se stabilesc prin fisa postului.

(5) Personalul Administratiei Fondului este obligat să respecte legea, să aibă o conduită corectă, să fie integru si incoruptibil, să actioneze cu hotărâre pentru prevenirea si combaterea oricăror acte de natură să stirbească autoritatea si prestigiul institutiei.

(6) Personalul Administratiei Fondului are obligatia de a nu folosi în scop personal si de a nu divulga informatiile dobândite ca urmare a exercitării functiei. De asemenea, nu poate divulga aceste informatii, inclusiv după încetarea raporturilor de muncă, pe o durată de 3 ani, cu exceptia cazurilor impuse de procedurile judiciare ori în cazul schimbului de informatii între institutiile abilitate ale statului, precum si în cazul comunicărilor făcute, în conditiile legii, organismelor străine cu atributii similare.

(7) Salarizarea personalului din cadrul Administratiei Fondului se face potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, în limita fondului destinat plătii salariilor si a altor drepturi de natură salarială, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 23. - (1) Pentru deplasările curente în interes de serviciu, Administratia Fondului dispune de două autoturisme, cu un consum maxim lunar de carburanti de 300 litri/autovehicul.

(2) Pentru activitătile specifice de urmărire si control al implementării proiectelor finantate din Fond, precum si pentru încasarea creantelor Fondului care implică deplasări în teritoriu, Administratia Fondului dispune de un număr de 3 autoturisme, cu un consum maxim lunar de carburanti de 300 litri/autovehicul.

 

ANEXA Nr. 2.

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Administratiei Fondului pentru Mediu

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor imobile aflate în administrarea Centrului European de Cultură din Sinaia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă trecerea unor imobile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în administrarea Centrului European de Cultură din Sinaia, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.063.

 

ANEXĂ*)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în administrarea Centrului European de Cultură din Sinaia, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unui teren, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a unui teren, proprietate publică a statului, în suprafată de 212 m2, situat în intravilanul municipiului Oradea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului si concesiunea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea în administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie.

Art. 2. - Administratia Natională de Meteorologie va utiliza si va ocupa definitiv suprafata de teren prevăzută la art. 1 pentru instalarea, punerea în functiune si exploatarea radarului în banda S, tip WSR-98D, componentă a Sistemului Meteorologic Integrat National.

Art. 3. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Ioan Jelev,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.064.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din proprietatea publică a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului si concesiunea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea în administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie

 

Adresa terenului

care face obiectul

transmiterii

Persoana juridică

din administrarea căreia

se transmite terenul

Persoana juridică

în administrarea căreia

se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Municipiul Oradea,

Calea Aradului nr. 5,

judetul Bihor

Agentia Domeniilor Statului –

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare

Agricolă Oradea

Administratia Natională

de Meteorologie

Suprafata = 200 m2 (parcela 57)

Suprafata = 12 m2 (parcela 58)

Nr. de înregistrare atribuit de M.F.P. - 116.505

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unui teren, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a unui teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie.

Art. 2. - Administratia Natională de Meteorologie va utiliza si va ocupa definitiv suprafata de teren prevăzută la art. 1 pentru realizarea obiectivului “Reamplasarea platformei si clădirii Statiei Meteorologice Suceava”.

Art. 3. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Ioan Jelev,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.065.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului aflat în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie

 

Locul unde este

situat terenul

care se transmite

Persoana juridică

transmite terenul de la care se

Persoana juridică

la care se

transmite terenul

Caracteristicile

tehnice

ale terenului

Extravilanul municipiului

Suceava. Tarlaua 26

Parcela arabil 513/I/1

Agentia Domeniilor Statului

Administratia Natională de

Meteorologie

Suprafata = 3.000 m2

Nr. de înregistrare atribuit

de M.F.P. - 117.379

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor suprafete de teren agricol aflate în domeniul public al statului si administrarea Agentiei Domeniilor Statului în administrarea unor institutii de învătământ superior de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 290/2003 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor suprafete de teren agricol aflate în domeniul public al statului si administrarea Agentiei Domeniilor Statului în administrarea Universitătii de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pentru Statiunea Didactică Experimentală Mănăstiur, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unor suprafete de teren agricol aflate în domeniul public al statului si administrarea Agentiei Domeniilor Statului în administrarea Universitătii de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului Timisoara, pentru Statiunea Didactică Experimentală, având datele de identificare prevăzute în anexă.

Art. 3. - Se aprobă trecerea unor suprafete de teren agricol aflate în domeniul public al statului si administrarea Agentiei Domeniilor Statului în administrarea Universitătii de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iasi, pentru Statiunea Didactică, având datele de identificare prevăzute în anexă.

Art. 4. - Se aprobă trecerea unor suprafete de teren agricol aflate în domeniul public al statului si administrarea Agentiei Domeniilor Statului în administrarea Universitătii din Craiova, pentru Statiunea Didactică “Banu Mărăcine”, având datele de identificare prevăzute în anexă.

Art. 5. - Predarea-preluarea în administrare a suprafetelor de teren agricol aflate în domeniul public al statului se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.066.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetelor de teren agricol din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, ca statiuni didactice ale institutiilor de învătământ superior agricol, care trec în administrarea acestora

 

Nr.

crt.

Nr.

M.F.

Denumirea unitătii

de învătământ

Localitatea

Judetul

Denumirea statiunii

Suprafata totală

(ha)

1.

149991

Universitatea de Stiinte

Agronomice si Medicină

Veterinară Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Cluj

Statiunea Didactică Experimentală

Mănăstiur

852,58

2.

149992

Universitatea din

Craiova

Craiova

Dolj

Statiunea Didactică “Banu Mărăcine”

1.096,93

3.

149993

Universitatea de Stiinte

Agricole si Medicină

Veterinară “Ion Ionescu

de la Brad” Iasi

Iasi

Iasi

Statiunea Didactică

411,16

4.

149994

Universitatea de Stiinte

Agricole si Medicină

Veterinară a Banatului

Timisoara

Timisoara

Timis

Statiunea Didactică Experimentală

1.633,77

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Alexandria si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil situat în municipiul Alexandria, judetul Teleorman, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Alexandria si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.067.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Alexandria si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman

 

Locul unde este

situat imobilul

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Pozitia din inventarul

bunurilor apartinând

domeniului public

al statului

Municipiul Alexandria,

Str. Dunării nr. 280,

judetul Teleorman

Statul român,

din administrarea

Ministerului

Administratiei

si Internelor

Municipiul Alexandria,

în administrarea Consiliului

Local al Municipiului

Alexandria, judetul

Teleorman

Constructie P+3

Suprafata construită = 674,41 m2

Suprafata desfăsurată = 3.008,6 m2

Suprafata terenului = 2.171 m2

Nr. M.F.P. - 111.620

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui sector de drum national, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui sector de drum national, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectorului de drum national prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Sectorul de drum national preluat conform art. 1 îsi păstrează indicativul existent la data transmiterii, conform anexei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.069.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectorului de drum national, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

Denumirea

sectorului

de drum

Persoana juridică

de la care se transmite

sectorul de drum

Persoana juridică

la care se transmite

sectorul de drum

Lungimea

totală

(km)

Numărul

de inventar

M.F.

Indicativ

vechi

Indicativ

nou

Sectorul de drum national

care traversează municipiul

Drobeta-Turnu Severin -

DN6 km 334+800-343+200

Consiliul Local

al Municipiului

Drobeta-Turnu Severin

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si

Turismului - Compania

Natională de Autostrăzi

si Drumuri Nationale din

România - S.A.

8,40

12.165

DN6

DN6

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de exploatare a andezitului din perimetrul Zagra

 

Având în vedere art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea activitătilor miniere de exploatare din perimetrul Zagra, convenită prin Licenta de concesiune pentru exploatare nr. 1.326/2000, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Lafarge Agregate Betoane” - S.A. Bucuresti, în calitate de concesionar, încetează.

Art. 2. - Prezenta decizie se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2004.

Nr. 9.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de exploatare a dacitului din perimetrul Valea Cormaia Km 5

 

Având în vedere art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea activitătilor miniere de exploatare din perimetrul Valea Cormaia Km 5, convenită prin Licenta de concesiune pentru exploatare nr. 1.327/2000, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Lafarge Agregate Betoane” -S.A. Bucuresti, în calitate de concesionar, încetează.

Art. 2. - Prezenta decizie se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2004.

Nr. 10.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Cozmesti

 

Având în vedere art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea activitătilor miniere de exploatare din perimetrul Cozmesti, convenită prin Licenta de concesiune pentru exploatare nr. 1.889/2000, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Lafarge Agregate Betoane” - S.A. Bucuresti, în calitate de concesionar, încetează.

Art. 2. - Prezenta decizie se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2004.

Nr. 11.