MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.148         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 6 decembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

555. - Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti

 

1.034. - Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Cadrul juridic al privatizării. Definitii

 

Art. 1. - Prezenta lege stabileste cadrul juridic pentru privatizarea Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti si pentru îndeplinirea anumitor obligatii contractuale, în vederea dobândirii de către OMV AKTIENGESELLSCHAFT din Austria a 51% din capitalul social al societătii, precum si pentru executarea contractului de privatizare.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) actiuni referitoare la terenuri - orice actiuni emise către vânzător, ca urmare a oricărei majorări de capital social efectuate cu valoarea terenurilor în curs de clarificare;

b) agentul Escrow - ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti;

c) angajamentul de despăgubire privind mediul - prevederile detaliate ale contractului de privatizare privind răspunderea pentru obligatiile de mediu ale societătii, rezultând din contaminarea istorică si pentru costurile de abandonare a sondelor oprite, închise sau care asteaptă să fie abandonate;

d) ANRM - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, care se organizează si functionează conform Hotărârii Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

e) BERD - Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare;

f) concurent - orice persoană care este implicată în mod activ, direct sau printr-un afiliat al său, în sectorul petrolului si gazelor naturale;

g) contaminare istorică - afectarea, realizată până la data finalizării, cu substante sau produse rezultate din activităti în sectorul petrolului si gazelor naturale a solului, a apelor subterane sau a apelor de suprafată, tinându-se seama si de migratia acestor substante sau produse, precum si de expunerea unor persoane la acestea, astfel cum sunt definite în contractul de privatizare;

h) contractul de privatizare - contractul de privatizare semnat în data de 23 iulie 2004 între Ministerul Economiei si Comertului din România, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, si OMV AKTIENGESELLSCHAFT din Austria;

i) contul Escrow pentru pretul de cumpărare – contul deschis de agentul Escrow în beneficiul vânzătorului si în care cumpărătorul va depune pretul pentru actiunile cumpărate de la vânzător;

j) contul Escrow pentru pretul de subscriere – contul deschis de agentul Escrow în beneficiul societătii si în care cumpărătorul va depune pretul de subscriere;

k) cumpărător - OMV AKTIENGESELLSCHAFT, societate pe actiuni de nationalitate austriacă;

l) data finalizării - data la care are loc finalizarea;

m) finalizare - finalizarea procesului de privatizare, astfel cum este acesta avut în vedere în contractul de privatizare, cumpărătorul dobândind în mod efectiv dreptul de proprietate asupra unui număr de actiuni reprezentând 51% din capitalul social al societătii;

n) îndatorarea netă - totalul, exprimat în euro, al tuturor sumelor datorate de societate băncilor si altor institutii financiare sau de credit, al oricăror titluri de debit emise de societate pe pietele de capital românesti si/sau internationale, al oricăror dividende datorate actionarilor si al oricăror taxe si impozite curente scadente, din care se scad numerarul din casă, cecurile emise societătii si soldurile active ale conturilor bancare ale societătii;

o) partea corespunzătoare din actiunile referitoare la terenuri - numărul de actiuni emise de societate, ca urmare a majorărilor de capital social cu valoarea aferentă terenurilor în curs de clarificare, pe care vânzătorul le vinde cumpărătorului, pentru ca acesta să detină 51% din capitalul social al societătii, după efectuarea fiecăreia dintre aceste majorări de capital social;

p) societatea - Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti;

q) terenuri în curs de clarificare - ansamblul tuturor terenurilor folosite de societate si cu privire la care societatea este îndreptătită să primească certificate de atestare a dreptului său de proprietate, conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societătile comerciale cu capital de stat, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la care, până la data semnării contractului, nu s-a efectuat o majorare de capital social, conform cerintelor legislatiei privatizării;

r) valoarea maximă a terenurilor - valoarea totală estimată a terenurilor în curs de clarificare, respectiv suma de 25.000.000 USD (douăzeci si cinci milioane dolari S.U.A.);

s) vânzător - Ministerul Economiei si Comertului din România, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, institutie publică cu personalitate juridică, înfiintată în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, cu sediul social situat în Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, 010072 Bucuresti, România, care, potrivit art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/2001, cu modificările ulterioare, desfăsoară, în numele Ministerului Economiei si Comertului, activităti legate de exercitarea calitătii acestuia de actionar în numele statului, la societătile din portofoliul său.

Art. 3. - (1) Se aprobă contractul de privatizare, semnat la data de 23 iulie 2004 între Ministerul Economiei si Comertului din România, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, si OMV AKTIENGESELLSCHAFT din Austria, al cărui obiect este reprezentat de vânzareacump ărarea unui număr de 12.739.341.312 actiuni ale societătii, reprezentând 33,34% din capitalul social al societătii, si majorarea capitalului social al societătii cu un număr de actiuni care să-i permită cumpărătorului să detină, după subscrierea de către actionarii minoritari ai societătii, BERD si cumpărător, 51% din capitalul social al societătii.

(2) Semnarea contractului de privatizare, în forma si cu continutul negociate între părti, a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Nationale a Petrolului  “Petrom” - S.A. Bucuresti, din data de 8 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 19 iulie 2004.

(3) Contractul de privatizare va fi angajant, din punct de vedere juridic, pentru părti, si va fi executat în conformitate cu prevederile sale.

 

CAPITOLUL II

Conditii generale privind transferul actiunilor

 

Art. 4. - (1) Plata pentru actiunile emise de societate si subscrise de cumpărător la majorarea capitalului social se consideră efectuată în mod valabil, în sensul art. 220 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, la data la care suma aportului este vărsată în contul Escrow pentru pretul de subscriere, deschis si administrat de agentul Escrow în beneficiul societătii.

(2) Pretul pe actiune pentru subscriere poate fi ajustat în conditiile prevăzute în contractul de privatizare, dar nu va fi mai mic de 95% din pretul pe actiune, convenit în contractul de privatizare.

(3) Echivalentul în lei al pretului pe actiune pentru subscriere, stabilit conform contractului de privatizare, se va determina pe baza cursului de referintă leu/euro sau leu/dolar S.U.A., după caz, stabilit de Banca Natională a României, pentru data hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor de majorare a capitalului social al societătii.

Art. 5. - (1) O sumă de 50.000.000 euro (cincizeci de milioane euro) din pretul de cumpărare va fi păstrată în contul Escrow pentru pretul de cumpărare si după data finalizării, cu destinatia de a acoperi, în întregime sau partial, obligatiile eventuale ale vânzătorului, rezultând din cresterea îndatorării nete a societătii.

(2) Vânzătorul va elibera garantia de participare numai după primirea, din partea cumpărătorului, a unei garantii - în forma agreată de părti în contractul de privatizare, în valoare de 50.000.000 euro (cincizeci de milioane euro), acoperind obligatiile eventuale ale cumpărătorului, rezultând din scăderea îndatorării nete a societătii.

Art. 6. - La data finalizării, mandatul membrilor consiliului de administratie al societătii încetează de drept. La aceeasi dată, cumpărătorul are dreptul si obligatia de a numi doi administratori provizorii pentru conducerea societătii, acestia având drepturile si obligatiile prevăzute pentru consiliul de administratie de Legea nr. 31/1990, republicată, până la numirea unui nou consiliu de administratie de către adunarea generală a actionarilor societătii.

Art. 7. - Încasarea pretului de cumpărare se consideră realizată la data la care este creditat contul bancar al vânzătorului, deschis la agentul Escrow, cu suma reprezentând pretul de cumpărare, mai putin suma retinută în contul Escrow pentru pretul de cumpărare, pentru garantarea răspunderii vânzătorului pentru cresterea îndatorării nete si a onorariului de succes, cuvenit consultantului vânzătorului.

 

CAPITOLUL III

Prevederi fiscale

 

Art. 8. - (1) Cota de cheltuieli necesare pentru dezvoltarea si modernizarea productiei de titei si gaze naturale, rafinării, transportului si distributiei petroliere, înregistrată conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltării si modernizării productiei de titei si gaze naturale, rafinării, transportului si distributiei petroliere, cu modificările ulterioare, asa cum a fost aplicată de societate pentru perioada de până la data de 31 decembrie 2004, este deductibilă la calculul profitului impozabil si nu va face obiectul impozitării sau al unei obligatii de rambursare ulterioară, pe durata existentei societătii. Această cotă va putea fi folosită în scopul efectuării de investitii stabilite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 168/1998, cu modificările ulterioare. În cazul în care a fost efectuată o investitie în scopurile permise de Hotărârea Guvernului nr. 168/1998, cu modificările ulterioare, valoarea rezervei constituite în baza acestei hotărâri nu se reduce nici cu suma investită, nici pe măsura amortizării activelor finantate din această sursă sau a scăderii lor din evidentă. Această rezervă nu poate fi distribuită.

(2) Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe, precum si cheltuielile de cercetare geologică în vederea descoperirii de noi rezerve de titei si gaze naturale, finantate din această rezervă, vor fi considerate cheltuieli deductibile la calcularea impozitului pe profit.

Art. 9. - (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2005 si până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, societatea si filialele sale, în măsura în care înregistrează venituri din activitatea de productie de titei si gaze naturale, constituie o rezervă în limita unei cote de 35%, aplicată asupra:

a) pretului de referintă al tonei de titei extras, stabilit de ANRM, în scopul calculării redeventei petroliere;

b) pretului de referintă si cantitătilor respective de gaze naturale livrate de către producătorii de gaze naturale, stabilit de ANRM, în scopul calculării redeventei petroliere, excluzând contravaloarea impozitului pe gaz si a serviciilor de înmagazinare, transport si distributie.

(2) Rezerva este deductibilă la calculul profitului impozabil, înainte de calculul impozitului pe profit, si va fi evidentiată în contabilitate într-un analitic distinct.

(3) Rezerva se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor cu achizitionarea mijloacelor fixe pentru activitatea de explorare, dezvoltare si productie de titei si gaze naturale, modernizarea echipamentelor din dotare si lucrări de cercetare geologică, destinate descoperirii de noi rezerve din sectorul de productie petrolieră si de gaze naturale.

(4) Rezerva mentionată la alin. (1) nu va face obiectul vreunei obligatii de impozitare sau rambursare, pe durata existentei societătii.

(5) Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe, precum si cheltuielile cu lucrările de cercetare geologică destinate descoperirii de noi rezerve, efectuate din aceste rezerve, sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.

(6) Pe perioada în care beneficiază de facilitătile prevăzute la alin. (1)-(5), societatea si filialele acesteia nu vor aplica prevederile art. 24 alin. (6) lit. b) referitoare la amortizarea accelerată si alin. (12) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, în ceea ce priveste mijloacele fixe pentru activitatea de explorare, dezvoltare si productie de titei si gaze naturale, modernizarea echipamentelor din dotare si lucrări de cercetare geologică, destinate descoperirii de noi rezerve din sectorul de productie petrolieră si de gaze naturale.

(7) În cazul în care a fost efectuată o investitie, în scopurile prevăzute la alin. (3), valoarea rezervei constituite conform alin. (1) nu se reduce nici cu suma investită, nici pe măsura amortizării activelor finantate din această sursă sau a scăderii lor din evidentă. Această rezervă nu poate fi distribuită.

(8) În cazul în care, prin constituirea acestei rezerve, societatea sau filialele acesteia realizează pierdere fiscală, aceasta se recuperează potrivit art. 26 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(9) Nu intră sub incidenta acestui articol activitătile de rafinare, transport, distributie de titei si gaze naturale.

(10) Orice dispozitii contrare prevederilor art. 8 si prezentului articol nu sunt aplicabile societătii si filialelor acesteia.

Art. 10. - (1) Cu exceptia cerintelor legilor sau reglementărilor general aplicabile statelor membre ale Uniunii Europene si care devin aplicabile si României, următoarele prevederi se vor aplica societătii si filialelor sale si nu se vor modifica în defavoarea acestora, până la data de 31 decembrie 2014:

a) pe durata pe care sunt autorizate să desfăsoare activitate în domeniul exploatării zăcămintelor naturale, societatea si filialele acesteia sunt obligate să înregistreze în evidenta contabilă si să deducă provizioane pentru refacerea terenurilor afectate si pentru redarea acestora în circuitul economic, silvic sau agricol, în limita unei cote de 1% aplicate asupra diferentei dintre veniturile si cheltuielile din exploatare, pe toată durata de functionare a exploatării zăcămintelor naturale;

b) pe durata cât sunt titulari de acorduri petroliere si desfăsoară operatiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă mai mare de 100 metri, cota provizionului constituit de societate sau filialele acesteia pentru dezafectarea sondelor, demobilizarea instalatiilor, a dependintelor si anexelor, precum si pentru reabilitarea mediului este de 10%, aplicată asupra diferentei dintre veniturile si cheltuielile înregistrate, pe toată perioada exploatării petroliere;

c) sunt considerate mijloace fixe amortizabile si investitiile efectuate de societate si filialele sale pentru descopertă, în vederea valorificării de substante minerale utile, precum si pentru lucrările de deschidere si pregătire a extractiei în subteran si la suprafată;

d) pentru societate si filialele sale, amortizarea clădirilor si a constructiilor minelor, salinelor cu extractie în solutie prin sonde, carierelor, exploatărilor la zi, pentru substante minerale solide si cele din industria extractivă de petrol, a căror durată de folosire este limitată de durata rezervelor si care nu pot primi alte utilizări după epuizarea acestora, precum si a investitiilor pentru descopertă se calculează pe unitate de produs, în functie de rezerva exploatabilă de substantă minerală utilă;

e) pentru societate si filialele sale, cheltuielile aferente localizării, explorării, dezvoltării sau oricărei activităti pregătitoare pentru exploatarea resurselor naturale se recuperează, în rate egale, pe o perioadă de 5 ani, începând cu luna în care sunt efectuate cheltuielile.

Cheltuielile aferente achizitionării oricărui drept de exploatare a resurselor naturale se recuperează pe măsură ce resursele naturale sunt exploatate, proportional cu valoarea recuperată, raportată la valoarea totală estimată a resurselor;

f) pentru societate si filialele sale, pe perioada în care sunt titulari de acorduri petroliere sau subcontractanti ai acestora, care desfăsoară operatiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă de peste 100 metri, se calculează amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale aferente operatiunilor petroliere, a căror durată de folosire este limitată de durata rezervelor, pe unitatea de produs, cu un grad de utilizare de 100%, în functie de rezerva exploatabilă de substantă minerală utilă, pe durata acordului petrolier. Cheltuielile aferente investitiilor în curs, imobilizărilor corporale si necorporale efectuate pentru operatiunile petroliere vor fi reflectate în contabilitate atât în lei, cât si în euro; aceste cheltuieli, înregistrate în contabilitate în lei, vor fi reevaluate la sfârsitul fiecărui exercitiu financiar, pe baza valorilor înregistrate în contabilitate în euro, la cursul de schimb euro/leu, comunicat de Banca Natională a României pentru ultima zi a fiecărui exercitiu financiar.

(2) Până la data de 31 decembrie 2014, cu exceptia cerintelor contrare ale legilor sau reglementărilor general aplicabile în Uniunea Europeană, care devin aplicabile României, regimul de impozitare aplicabil activitătilor de explorare si productie ale societătii si filialelor sale nu va deveni, indiferent sub ce formă, mai oneros pentru societate, inclusiv prin majorarea ratelor impozitelor aplicabile ori prin introducerea de noi impozite cu privire la explorare si productie.

(3) Regimul de impozitare, aplicabil activitătilor de explorare si productie ale societătii si filialelor sale, prevăzut la alin. (2), nu se referă la impozitele si taxele care sunt general aplicabile tuturor agentilor economici, indiferent de obiectul lor de activitate.

(4) Prevederile alin. (1), (2) si (3) se aplică, pe întreaga perioadă în care sunt aplicabile societătii, si celorlalte societăti care întreprind activităti de explorare si exploatare petrolieră si de gaze naturale în România.

Art. 11. - Orice obligatii reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, datorate si neachitate bugetului general consolidat, precum si dobânzile si penalitătile de orice fel aferente obligatiilor si oricăror alte venituri bugetare, datorate si neachitate de societate către bugetul general consolidat până la 8 aprilie 2004, în măsura în care nu au fost deja scutite la plată până la data intrării în vigoare a prezentei legi, inclusiv sumele rămase neacoperite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 382/2002, cu modificările ulterioare, reprezentând obligatiile către bugetul de stat rezultând din importul de titei din Egipt si Iran, precum si dividendele cuvenite Ministerului Finantelor Publice, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în actiuni a creantelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale si Fondului Proprietătii de Stat la unele societăti comerciale, sunt scutite de plată.

Art. 12. - În cadrul operatiunilor de majorare a capitalului social al societătii, pretul de subscriere va fi stabilit conform prevederilor contractului de privatizare.

 

CAPITOLUL IV

Obligatiile postfinalizare ale vânzătorului

 

Art. 13. - (1) Ulterior finalizării procesului de privatizare, vânzătorul îi va vinde cumpărătorului partea corespunzătoare din actiunile referitoare la terenuri, la un pret egal cu valoarea nominală a acestor actiuni, sub conditia ca pretul total de cumpărare ce urmează a fi plătit de cumpărător pentru a-si mentine procentul de 51% din capitalul social al societătii să nu depăsească în nici un caz 51% din valoarea maximă a terenurilor. Majorările de capital social cu privire la terenurile în curs de clarificare se vor efectua după cum urmează:

a) cu privire la o suprafată totală de aproximativ 2.000 (două mii) de hectare din terenurile în curs de clarificare, în termen de un an de la data finalizării;

b) cu privire la toate celelalte terenuri în curs de clarificare, în termen de 3 (trei) luni de la data la care societatea notifică vânzătorului că au fost obtinute toate certificatele de atestare a dreptului de proprietate.

(2) În cazul în care, prin vânzarea la valoarea nominală, pretul total ce urmează a fi plătit de cumpărător în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a) si b) ar depăsi 51% din valoarea maximă a terenurilor, pretul pe actiune la vânzarea către cumpărător a părtii corespunzătoare din actiunile referitoare la terenuri, emise ca urmare a majorării de capital social efectuate conform alin. (1) lit. b), poate fi mai mic decât valoarea nominală, astfel încât pretul total plătit de cumpărător ca urmare a ambelor majorări să nu depăsească valoarea mentionată mai sus.

(3) Din momentul înregistrării vânzătorului în calitate de proprietar al unor actiuni referitoare la terenuri si până la data care survine prima dintre:

a) momentul la care se consideră că cumpărătorul nu si-a exercitat dreptul de a dobândi partea corespunzătoare din actiunile referitoare la terenuri; sau

b) momentul vânzării si al transferului efectiv al acestora către cumpărător, drepturile de vot ale vânzătorului aferente actiunilor referitoare la terenuri se suspendă.

Art. 14. - (1) Dacă, în orice moment ulterior finalizării procesului de privatizare, avut în vedere în contractul de privatizare, vânzătorul sau succesorul acestuia va dori să vândă sau să transfere către un concurent, în alte cazuri decât în situatia unui transfer obligatoriu, necesar potrivit unor prevederi legale cu caracter imperativ, toate sau doar o parte din actiunile rămase în urma procesului de privatizare, printr-o altă metodă decât în baza unei oferte publice, fie la initiativa sa ori în urma unei oferte primite din partea unei entităti active în sectorul petrolului si gazelor naturale, vânzătorul sau succesorul acestuia va oferi actiunile mai întâi cumpărătorului, printr-o notificare în formă scrisă, iar cumpărătorul va avea dreptul de a achizitiona toate actiunile oferite sau doar o parte din acestea, în termeni si conditii care nu vor fi mai putin favorabile decât cele oferite respectivei terte persoane sau oferite de aceasta din urmă.

(2) Vânzătorul sau succesorul acestuia nu va avea dreptul de a vinde sau de a transfera în alt mod respectivele actiuni către concurent, în schimbul unui pret mai mic sau în termeni ori conditii mai favorabile decât cele oferite cumpărătorului, fără să le fi oferit, în prealabil, din nou, cumpărătorului, pe baza unei alte notificări în formă scrisă, trimisă acestuia.

Art. 15. - (1) Pe o perioadă de 10 ani de la data finalizării vor fi mentinute nivelul procentual, baza si modalitatea de calcul al redeventelor datorate de societate conform contractelor individuale de concesiune încheiate de aceasta, aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Până la data de 31 decembrie 2014, prevederile alin. (1) se aplică, la cerere, tuturor titularilor de acorduri individuale de concesiune în domeniul explorării si exploatării zăcămintelor de petrol si gaze naturale, încheiate cu ANRM.

Art. 16. - ANRM este autorizată să adopte si să publice, în termen de 24 de luni de la data finalizării, un cadru de reglementări pentru transportul titeiului, care să reflecte principiul accesului nediscriminatoriu la conducte al tuturor participantilor de pe piata petrolului. Se va evita includerea în tarifele de transport reglementate, implementate prin acest cadru de reglementare, a oricărui element de cost excesiv.

 

CAPITOLUL V

Despăgubiri postprivatizare

 

Art. 17. - Vânzătorul este autorizat să despăgubească cumpărătorul pentru orice majorare a îndatorării nete a societătii, de la data semnării contractului de privatizare până la data finalizării.

Art. 18. - (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 27-30 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, vânzătorul este autorizat ca, pe o perioadă de 15 ani de la data finalizării, să despăgubească, în totalitate, societatea pentru orice pretentii în legătură cu contaminarea istorică a mediului, conform termenilor si conditiilor prevăzute în angajamentul de despăgubire privind mediul.

(2) Prin derogare de la dispozitiile art. 27-30 din Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare, vânzătorul este autorizat ca, pe o perioadă de 30 de ani de la data finalizării, să despăgubească, în totalitate, societatea pentru orice pretentii în legătură cu abandonarea si scoaterea din functiune a sondelor abandonate, oprite, închise sau care asteaptă să fie abandonate, la data finalizării, în conformitate cu termenii si conditiile prevăzute în angajamentul de despăgubire privind mediul.

Art. 19. - (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 27-30 din Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare, suma totală a despăgubirilor datorate de vânzător cumpărătorului, în baza contractului de privatizare, în legătură cu:

a) majorarea îndatorării nete, survenită între data semnării contractului de privatizare si finalizarea procesului de privatizare;

b) pretentiile cu privire la nevalabilitatea contractelor individuale de concesiune încheiate de societate;

c) pretentiile cu privire la încălcarea de către vânzător a oricăreia dintre declaratiile si garantiile acestuia, conform prevederilor din anexa A la contractul de privatizare;

d) pretentiile cu privire la nerespectarea prevederilor din contractul de privatizare, reflectate în art. 8, 9, 10, 11 si 15 din prezenta lege;

e) pretentiile cu privire la investigatiile aflate în desfăsurare la data semnării contractului de privatizare si mentionate în acesta, privind activitătile de natură anticoncurentială în care este implicată societatea, nu va depăsi suma pretului aferent actiunilor vândute si a pretului aferent actiunilor subscrise de cumpărător la majorarea capitalului social.

(2) Suma totală a despăgubirilor datorate de vânzător cumpărătorului în baza contractului de privatizare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), nu va depăsi 50% din pretul de cumpărare.

(3) Răspunderea totală a vânzătorului, conform alin. (1) si (2), nu va depăsi suma pretului aferent actiunilor vândute si a pretului aferent actiunilor subscrise de cumpărător la majorarea capitalului social.

Art. 20. - (1) Din veniturile virate de vânzător din vânzarea actiunilor societătii Ministerul Finantelor Publice va retine echivalentul în lei al sumei de 50 milioane euro într-un cont distinct al Trezoreriei Statului, pe o perioadă de 15 ani de la data finalizării, din care se vor suporta cheltuielile pentru pretentiile cu privire la contaminarea istorică, precum si sumele care nu sunt acoperite prin provizioane, constituite pentru operatiunile de abandonare din industria petrolieră, potrivit angajamentului de despăgubire privind mediul.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi virată, distinct, în contul Ministerului Finantelor Publice de către vânzător, care va notifica data finalizării.

(3) Ministerul Finantelor Publice are obligatia de a transforma în lei suma prevăzută la alin. (1), în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumei în valută de la vânzător.

(4) Dacă în cursul oricărui an bugetar, pe perioada celor 15 ani de la data finalizării, o parte sau toată suma alimentată initial se cheltuieste în scopurile prevăzute la alin. (1), în anul bugetar următor echivalentul în lei al sumei de 50 milioane euro se va reconstitui, integral, din veniturile din privatizare, iar în lipsa acestei surse, din sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

(5) În cazul în care, în cursul oricărui an bugetar, pe perioada celor 15 ani de la data finalizării, suma necesară pentru suportarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) depăseste contravaloarea în lei a sumei de 50 milioane euro, în anul bugetar următor contul prevăzut la alin. (1) va fi alimentat suplimentar echivalentului în lei a 50 milioane euro cu sumele aferente pretentiilor neachitate în perioada anterioară, precum si cu sumele necesare plătii dobânzilor si/sau eventualelor daune, ca urmare a neachitării, în termen, a pretentiilor potrivit angajamentului de despăgubire privind mediul, din sursele prevăzute la alin. (4).

(6) Gestionarea contului mentionat la alin. (1) se va asigura de către Ministerul Finantelor Publice, pe baza documentelor prezentate de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, care îsi va crea un organism specializat în acest scop, într-un termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ce va prelua îndatoririle vânzătorului cu privire la problemele de mediu, prevăzute în contractul de privatizare.

(7) Soldul contului, mentionat la alin. (1), neutilizat la finele anului se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie, pe o perioadă de 15 ani de la data finalizării.

Art. 21. - Costurile privind răspunderea pentru obligatiile de mediu ale societătii, rezultând din contaminarea istorică, precum si costurile de abandonare a sondelor oprite, închise sau care asteaptă să fie abandonate la data finalizării, se achită de către societate si se recuperează, în conformitate cu angajamentul de despăgubire privind mediul, din contul deschis potrivit art. 20, la solicitarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

Art. 22. - (1) Sumele necesare pentru plata de către vânzător a despăgubirilor prevăzute în contractul de privatizare sunt asigurate de Ministerul Finantelor Publice din veniturile încasate de institutiile publice implicate în procesul de privatizare, din vânzarea actiunilor detinute de stat la societătile comerciale si din dividende.

(2) În situatia în care sumele rezultate din sursele prevăzute la alin. (1) nu acoperă integral cuantumul despăgubirilor, diferenta va fi acordată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice – actiuni generale, urmând ca reconstituirea sumelor alocate de la bugetul de stat să fie realizată din veniturile obtinute potrivit alin. (1).

(3) În cazul în care sumele alocate de la bugetul de stat nu se pot reconstitui integral până la data de 31 decembrie a anului respectiv, acestea rămân cheltuieli ale bugetului aferent anului bugetar respectiv.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 23. - (1) Sumele reprezentând pretul aferent actiunilor rezultate ca urmare a conversiei creantelor bugetare, pe care Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei le-au avut asupra societătii si care au fost transferate pe bază de protocol către Ministerul Economiei si Comertului, se vor vira către cele două ministere după încasarea de către Ministerul Economiei si Comertului a sumei reprezentând pretul actiunilor, aferent procentului detinut de fiecare minister si după deducerea, din această sumă, a cuantumului cheltuielilor efectuate cu privatizarea societătii, reprezentând onorariul cuvenit consultantilor vânzătorului, precum si cu sumele reprezentând îndatorarea netă, proportional procentului detinut de fiecare minister.

(2) În cazul în care suma plătită de vânzător cumpărătorului pentru îndatorarea netă depăseste suma retinută de la cele două ministere, în baza comunicării scrise a vânzătorului, diferenta va fi virată de către cele două ministere în contul curent general al Trezoreriei Statului, într-un termen de 10 zile de la comunicare.

Art. 24. - (1) Cheltuielile legate de plata componentei variabile a onorariului consultantului vânzătorului, aferente sumelor încasate efectiv de vânzător pentru actiunile vândute, vor fi suportate de către vânzător.

(2) Cheltuielile legate de plata componentei variabile a onorariului consultantului vânzătorului, aferente sumelor de care beneficiază societatea în cadrul majorării de capital social efectuate de cumpărător, vor fi suportate de către societate.

Art. 25. - În vederea semnării contractului de privatizare si executării obligatiilor contractuale, societatea a întocmit si situatii financiare, conform standardelor internationale de raportare financiară.

Art. 26. - Între data sedintei adunării generale a actionarilor societătii, care hotărăste distribuirea de dividende aferente anului 2003 si repartizarea acestora, si data la care acestea sunt virate în contul vânzătorului nu se datorează si nu se calculează dobânzi si penalităti de întârziere.

Art. 27. - Vânzătorul, membrii comisiei de privatizare si ai comisiei de negociere pentru privatizarea societătii nu răspund pentru informatiile furnizate cumpărătorului, în conformitate cu declaratia, pe propria răspundere, a reprezentantilor societătii. Declaratiile si garantiile acordate de vânzător cumpărătorului, conform contractului de privatizare, se aplică si actelor, faptelor, operatiunilor a căror cauză a apărut între data semnării contractului de privatizare si data finalizării.

Art. 28. - În derularea procesului postprivatizare a societătii, vânzătorul si/sau orice entitate care vor prelua, în tot sau în parte, atributiile de urmărire a derulării postprivatizare a contractului de privatizare vor putea angaja consultanti si/sau firme de avocatură, prevăzând în cadrul bugetului propriu de venituri si cheltuieli al fiecărei institutii sumele aferente onorariilor acestora.

Art. 29. - Măsurile de natura ajutorului de stat, prevăzute în prezenta lege, vor fi notificate potrivit Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare, si se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurentei, în conditiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în legislatia secundară privind ajutorul de stat.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2004.

Nr. 555.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2004.

Nr. 1.034.