MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.137         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 1 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.094. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Estonia privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Brasov la 13 octombrie 2004

 

Memorandum de întelegere între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Estonia privind cooperarea în domeniul Militar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

248. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

1.771. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii decembrie 2004

 

DECIZII ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

291. - Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială VAILLANT GmbH prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale HERMANN - S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Estonia privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Brasov la 13 octombrie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Estonia privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Brasov la 13 octombrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.094.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Estonia privind cooperarea în domeniul militar

 

Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Estonia, denumite în continuare părti,

considerând Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord ca fiind un factor de securitate si stabilitate si, prin urmare,

confirmând dorinta lor comună de a îndeplini obiectivele cuprinse în Tratatul Atlanticului de Nord, lansat si semnat la

Washington D.C. la 4 aprilie 1949,

recunoscând că prevederile Acordului dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state

participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor si ale Protocolului aditional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995, se vor aplica cooperării stabilite prin acest acord,

reafirmând scopurile si principiile Cartei Natiunilor Unite, adoptată la San Francisco la 26 iunie 1945, în special principiul abtinerii de la folosirea fortei sau amenintarea cu forta în relatiile reciproce, respectând suveranitatea, inviolabilitatea granitelor, integritatea teritorială, neamestecul în treburile interne si rezolvarea disputelor în mod pasnic,

recunoscând angajamentul nostru de a întări încrederea reciprocă prin transparenta în domeniile militare, conform cu Actul Final al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa, adoptat la Helsinki la 1 august 1975,

în efortul de a stabili o nouă structură a relatiilor dintre părti, în special prin dezvoltarea relatiilor bilaterale si întărirea cooperării si întelegerii reciproce,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

Scopul prezentului memorandum de întelegere (MoU) este de a stabili un cadru legal pentru cooperarea în domeniul militar între părti.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

Termenii folositi în prezentul MoU au următoarele întelesuri:

(1) parte care trimite înseamnă partea care trimite personal, materiale si echipament celeilalte părti în scopul aplicării prezentului MoU;

(2) parte care primeste înseamnă partea pe teritoriul căreia se află personalul, materialul si echipamentul părtii care trimite în scopul aplicării prezentului MoU;

(3) personal vizitator înseamnă oficialii militari sau civili ai unei părti desfăsurati pe teritoriul statului celeilalte părti.

 

ARTICOLUL 3

Limba de lucru

 

Limba de lucru va fi limba engleză sau o altă limbă, în functie de întelegerea părtilor.

 

ARTICOLUL 4

Domenii de cooperare

 

(1) Părtile vor coopera în următoarele domenii:

a) politica de apărare si doctrina militară;

b) participarea observatorilor militari la exercitii militare;

c) instruirea si pregătirea personalului civil si militar;

d) cercetarea, dezvoltarea si modernizarea armamentului si tehnicii militare;

e) înzestrarea cu arme, echipament si alte materiale;

f) activităti ale fortelor aeriene si controlul traficului aerian;

g) dezvoltarea legislatiei în domeniul apărării si a legilor privind conflictul armat;

h) sistemul militar medical si de recreere;

i) protectia mediului;

j) geografie militară;

k) istorie militară;

l) sistemele de comunicatii si informatică;

m) planificare strategică;

n) cooperare civili-militari (CIMIC);

o) managementul crizelor;

p) activităti culturale si sportive;

q) stabilirea de contacte între personalul unitătilor militare.

(2) Părtile îsi rezervă dreptul de a coopera si în alte domenii care nu sunt enumerate la alin. (1) si care intră în competenta părtilor.

(3) Cooperarea în domeniile convenite de către părti poate fi reglementată prin întelegeri si protocoale specifice.

 

ARTICOLUL 5

Forme de cooperare

 

(1) Cooperarea între părti se realizează în următoarele forme:

a) vizite reciproce;

b) discutii si consultări bilaterale privind probleme de interes comun;

c) seminarii si conferinte privind probleme specifice;

d) schimb de experientă si personal între unităti, colegii militare, academii si centre de instruire;

e) participarea în comun la exercitii.

(2) Părtile pot conveni si asupra altor forme de cooperare.

 

ARTICOLUL 6

Planul anual de cooperare

 

(1) Cooperarea se va desfăsura pe baza activitătilor convenite de către părti. Părtile pot face propuneri concrete, care vor fi schimbate pe canale diplomatice.

(2) Pe baza acestor propuneri, părtile vor dezvolta un plan anual de cooperare, care va fi semnat de reprezentantii autorizati ai părtilor, nu mai târziu de data de 1 decembrie a anului anterior. Planul anual de cooperare poate fi modificat oricând prin consimtământul reciproc al părtilor.

(3) Planul anual de cooperare va contine informatii privind titlul activitătii, data si locul executării si numărul participantilor. Dacă este necesar, pot fi incluse orice informatii suplimentare.

 

ARTICOLUL 7

Aspecte financiare

 

(1) Costurile legate de activitătile din planul anual vor fi suportate pe bază de reciprocitate.

(2) Partea care trimite va suporta cheltuielile pentru transportul international.

(3) Partea care primeste va suporta toate cheltuielile pentru cazare, masă si transport pe teritoriul său.

(4) Partea care primeste va asigura asistenta medicală si stomatologică de urgentă la acelasi nivel la care este asigurată personalului părtii care primeste.

(5) Costurile legate de instruirea personalului de comandă si a specialistilor în institutiile militare de învătământ ale părtii care primeste, trimiterea specialistilor pentru asigurarea sprijinului logistic, serviciul pe un avion militar pe aeroporturile militare ale celeilalte părti, precum si orice alte cheltuieli care pot apărea ca urmare a aplicării prezentului MoU vor fi realizate pe baza unor aranjamente si/sau contracte speciale.

 

ARTICOLUL 8

Statutul personalului vizitator

 

Pe timpul stationării pe teritoriul statului părtii care primeste, statutul personalului vizitator va fi supus prevederilor Acordului dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor si ale Protocolului aditional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995.

 

ARTICOLUL 9

Protectia informatiilor clasificate

 

(1) Prezentul articol va fi aplicat până la data când va intra în vigoare un acord bilateral de securitate privind protectia informatiilor clasificate între părti.

(2) Părtile se obligă să folosească, să mânuiască si să protejeze orice informatii sau materiale clasificate la care ele pot avea acces în temeiul prezentului MoU, în conformitate cu legile si cu regulamentele nationale ale părtilor privind protectia informatiilor clasificate.

(3) Fiecare parte conferă informatiilor clasificate primite de la cealaltă parte cel putin aceeasi protectie care este asigurată propriilor informatii clasificate cu nivel echivalent.

(4) Informatiile si materialele clasificate vor fi transmise numai pe canale oficiale între autoritătile competente ale părtilor.

(5) Orice informatii sau materiale clasificate, primite în temeiul dispozitiilor prezentului MoU, nu pot fi transmise sau divulgate unor terte părti fără aprobarea prealabilă scrisă a părtii de origine.

(6) Prevederile referitoare la responsabilitătile părtilor în folosirea informatiilor clasificate si prevenirea divulgării se vor aplica si după iesirea din vigoare a prezentului MoU.

 

ARTICOLUL 10

Raporturile cu alte acorduri

 

Prezentul MoU nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor stabilite prin acorduri bilaterale si multilaterale între părti si alte subiecte de drept international.

 

ARTICOLUL 11

Solutionarea divergentelor

 

Eventualele divergente determinate de interpretarea si aplicarea prezentului MoU vor fi solutionate de părti prin negocieri si nu vor fi supuse pentru rezolvare nici unor tribunale internationale, nici unor terte părti.

 

ARTICOLUL 12

Prevederi finale

 

(1) Prezentul MoU va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări, în scris, prin care părtile confirmă îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

(2) Prezentului MoU poate fi amendat oricând, în scris, cu consimtământul părtilor. Intrarea în vigoare a amendamentelor se va face în conformitate cu prevederile alin. (1).

(3) Prezentul MoU este încheiat pe o perioadă nedeterminată. Oricare parte poate notifica în scris despre intentia sa de a-l denunta. Denuntarea va intra în vigoare la 6 luni de la data primirii notificării.

(4) În cazul în care la data denuntării sau iesirii din vigoare există aspecte financiare sau pretentii nerezolvate, prevederile prezentului MoU referitoare la acestea vor rămâne în vigoare până la solutionarea lor definitivă.

Încheiat la Brasov, la 13 octombrie 2004, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, estoniană si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Apărării Nationale din România,

Ioan Mircea Pascu,

ministrul apărării nationale

Pentru Ministerul Apărării din Republica Estonia,

Margus Hanson,

ministrul apărării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 15 si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea apei minerale din perimetrul Barnar Vest, judetul Suceava, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Carpathian Plastics Corporation”-S.A. Vatra Dornei, în calitate de concesionar, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Măgura Tebii, judetul Hunedoara, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “General Semara” - S.R.L. Deva, în calitate de concesionar, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Naidăs 3, judetul Caras-Severin, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Perger Bau”-S.R.L. Timisoara, în calitate de concesionar, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din petrimetrul Jena IV, judetul Timis, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Tehnocer”-S.R.L. Nădrag, în calitate de concesionar, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea andezitului din petrimetrul Drinova, judetul Timis, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Drumco”-S.A. Timisoara, în calitate de concesionar, prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 6. - Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea andezitului din perimetrul Surdesti, judetul Maramures, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Geomintehcom”-S.R.L. Bucuresti, în calitate de concesionar, prevăzută în anexa nr. 6.

Art. 7. - Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea dioritului din perimetrul Hăuzesti - Dealul Baba, judetul Timis, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Bon Service”-S.R.L., în calitate de concesionar, prevăzută în anexa nr. 7.

Art. 8. - Începerea activitătii miniere prevăzute în licente se autorizează de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a acestora, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 22 din Legea minelor nr. 85/2003.

Art. 9. - Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2004.

Nr. 248.


*) Anexele nr. 1-7 se comunică titularilor licentelor de concesiune pentru explorare.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii decembrie 2004

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, al guvernatorului Băncii Nationale a României si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna decembrie 2004, se aprobă prospectele de emisiune ale obligatiunilor de stat, în sumă totală de 1.100 miliarde lei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

Art. 3. - Unitatea de management a Trezoreriei Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Paul Ichim,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2004.

Nr. 1.771.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente luni decembrie 2004

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice interne în luna decembrie 2004, Ministerul Finantelor Publice anuntă programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobândă, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Numărul de zile (lei)

Valoarea emisiunii

RO0406DBN111

2 decembrie 2004

6 decembrie 2004

4 decembrie 2006

728

500.000.000.000

RO0407DBN127

9 decembrie 2004

13 decembrie 2004

10 decembrie 2007

1.092

500.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate, aferente seriei, să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare a contului general al Trezoreriei Statului si de nivelul ratei dobânzii înregistrate la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret uniform.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive, participantul va indica valoarea nominală si rata dobânzii; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobânzii;

- în cazul ofertei de cumpărare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care doreste să o adjudece la rata dobânzii finale a licitatiei; se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Dobânzile se vor calcula si se vor plăti anual, la datele de:

 

Cod ISIN

2005

2006

2007

RO0406DBN111

5 decembrie

4 decembrie

 

RO0407DBN127

12 decembrie

11 decembrie

10 decembrie

 

conform următoarei formule:

 

D = VN x d x z/365 sau 366,

 

unde:

D = dobânda (cuponul);

VN = valoarea nominală totală;

d = rata dobânzii (exprimată cu două zecimale);

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda; 366 = zile pentru an bisect.

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobândă este de 100.000.000 lei.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobândă pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Obligatiunile de stat cu dobândă mentionate mai sus nu se adresează persoanelor nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Rezultatul licitatiei va fi stabilit în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând valoarea nominală totală a obligatiunilor de stat cu dobândă.

Art. 8. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora, plus dobânda aferentă. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECTUL DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat cu dobânda indexată cu indicele preturilor de consum, aferente lunii decembrie 2004

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice interne în luna decembrie 2004, Ministerul Finantelor Publice anuntă lansarea unei emisiuni de obligatiuni de stat cu dobânda indexată cu indicele preturilor de consum, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Numărul de zile (lei)

Valoarea emisiunii

RO0409DBN131

16 decembrie 2004

20 decembrie 2004

21 decembrie 2009

1.827

100.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate, aferente seriei, să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunii, în functie de necesitătile de finantare a contului curent general al Trezoreriei Statului si de nivelul marjei înregistrate la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face în functie de nivelul marjei, licitată în formă procentuală, calculată cu două zecimale, de către intermediarii pietei primare, după metoda cu pret uniform.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive, participantul va indica numărul titlurilor de stat, valoarea nominală si nivelul marjei; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale marjei;

- în cazul ofertei de cumpărare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care doreste să o adjudece la marja finală a licitatiei; se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Dobânzile se vor calcula si se vor plăti semianual, la datele de 21 iunie si 21 decembrie 2005, 2006, 2007, 2008 si 2009, conform următoarei formule:

 

D = VN x d x z/365,

 

unde:

D = dobânda (cuponul);

VN = valoarea nominală totală;

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

d = rata dobânzii, exprimată procentual cu 6 zecimale, pentru fiecare perioadă de calcul al cuponului, calculată ca produs anualizat al celor 6 indici ai preturilor de consum lunari din lunile octombrie-martie (pentru cuponul din luna iunie) si aprilie-septembrie (pentru cuponul din luna decembrie) plus o marjă M, care se va determina pentru fiecare perioadă după formula:

 

d = 365/ z [Π(IPCi/100) - 1]x100 + M,

 

unde:

i = octombrie-martie (pentru cuponul din luna iunie);

respectiv

i = aprilie-septembrie (pentru cuponul din luna decembrie);

IPCi = indicele preturilor de consum fată de luna precedentă din lunile octombrie-martie (pentru cuponul din luna iunie) si aprilie-septembrie (pentru cuponul din luna decembrie), publicat de Institutul National de Statistică; va fi luat în considerare indicele lunar, indiferent de data din luna la care are loc emisiunea. Informatii legate de indicele preturilor de consum pot fi consultate la adresa de Internet http://www.insse.ro/comr.htm;

M = marja, exprimată procentual, reprezintă elementul în functie de care se va face clasificarea ofertelor.

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum este de 100.000.000 lei.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Obligatiunile de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum nu pot fi cumpărate de persoanele nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare, transfer si decontare al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Rezultatul licitatiei va fi stabilit în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata obligatiunilor de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora.

Art. 8. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora, plus dobânda aferentă. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

DECIZII ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială VAILLANT GmbH prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale HERMANN - S.R.L.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza:

1. Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996, modificată si completată;

3. Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei, cu modificările ulterioare;

4. Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice, cu modificările ulterioare;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante în scopul stabilirii unei părti substantiale de piată;

6. Instructiunilor date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea nr. 21/1996, modificată si completată, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice;

7. Notificării concentrării economice înregistrate cu nr. RS-181 din 17 august 2004 la Consiliul Concurentei;

8. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS-181 din 17 august 2004;

9. notei Directiei industrie si energie cu privire la concentrarea economică notificată, luând în considerare următoarele:

1. concentrarea economică s-a realizat prin schimbarea calitativă a controlului, trecându-se de la controlul în comun la controlul unic detinut de Societatea Comercială VAILLANT GmbH asupra Societătii Comerciale HERMANN - S.R.L. Schimbarea s-a realizat în urma semnării contractelor de vânzare-cumpărare cu BALTUR S.p.a. si, respectiv, cu familia Mazzoni, la data de 19 iulie 2004;

2. piata relevantă aferentă operatiunii de concentrare economică analizate a fost definită ca fiind piata boilerelor murale pe gaz pe întreg teritoriul României;

3. segmentul de piată detinut de Societatea Comercială VAILLANT GmbH pe piata relevantă este de 19%;

4. segmentul de piată detinut de Societatea Comercială HERMANN - S.R.L. pe piata relevantă este de 6%;

5. prin concentrarea economică realizată, segmentul detinut de Societatea Comercială VAILLANT GmbH pe piata relevantă definită se modifică, atingând procentul de 25%. Acest procent îi poate asigura ocuparea primei pozitii pe piata relevantă;

6. pe piata relevantă oferta este bogată, fiind reprezentată în majoritate de produse din import si, într-o mică măsură, de produsele autohtone;

7. cererea pe piata relevantă este reprezentată de consumatorii individuali de pe întreg teritoriul României;

8. operatiunea de concentrare economică realizată prin dobândirea controlului unic de către Societatea Comercială VAILLANT GmbH asupra Societătii Comerciale HERMANN - S.R.L. nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei. Anterior dobândirii controlului unic, Societatea Comercială VAILLANT GmbH controla în comun Societatea Comercială HERMANN - S.R.L. alături de Societatea Comercială BALTUR S.p.a. si de familia Mazzoni;

9. analizând această concentrare economică, se constată că nu se întrevăd posibile efecte cu caracter anticoncurential pe piată,

DECIDE:

Art. 1. - În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 21/1996, modificată si completată, si ale pct. 138B lit. b) din cap. II al părtii a II-a din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, se emite o decizie de neobiectiune, constatându-se că, desi operatiunea notificată cade sub incidenta legii, nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal.

Art. 2. - Taxa de autorizare prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea nr. 21/1996, modificată si completată, este de 1.023.690.000 lei si se va plăti cu ordin de plată tip trezorerie la bugetul de stat, în contul IBAN RO57TREZ70120210120XXXXX, deschis la Banca Natională a României - Sucursala sectorului 1, beneficiar Trezoreria Sectorului 1, cu mentiunea “Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare”.

Taxa de autorizare se va plăti în termen de 30 (treizeci) de zile de la data comunicării prezentei decizii. O copie a ordinului de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării acesteia către părti.

Art. 4. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată, conform dispozitiilor art. 52 alin. (4) din Legea nr. 21/1996, modificată si completată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios - administrativ.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, modificată si completată, prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale VAILLANT GmbH.

Art. 6. - Directia industrie si energie si Secretariatul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. - Prezenta decizie se comunică de către Secretariatul general al Consiliului Concurentei:

Societătii Comerciale VAILLANT GmbH Germania

Prin împuternicit

Domnisoara Negutu Roxana

Str. Bibescu Vodă nr. 5, bl. P5A, sc. 2, ap. 21, sectorul 4, Bucuresti

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 25 octombrie 2004.

Nr. 291.