MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 781         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 25 august 2004

 

SUMAR

 

DECIZII

 

6. - Decizie privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 

7. - Decizie privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.256. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentuluicadru de organizare si functionare a consiliilor pentru dezvoltare regională

 

1.271. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite prin scrisoarea semnată la Zagreb la 28 iunie 2004 si la Bucuresti la 7 iulie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România, reprezentată prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Washington DC la 8 mai 2002 si la Bucuresti la 27 mai 2002, pentru Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public

 

1.302. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

1.303. - Hotărâre privind exceptarea unilaterală a cetătenilor Principatului Andorra de la obligativitatea obtinerii vizei de intrare în România, începând cu data de 1 septembrie 2004

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

20. - Circulară privind retragerea din circulatie si încetarea puterii circulatorii a bancnotei cu valoarea nominală de 2.000 lei – emisiunea 1999, imprimată pe suport de polimer

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 

Având în vedere cererea Biroului permanent al Senatului,

în temeiul prevederilor art. 66 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicată, si ale art. 77 din Regulamentul Senatului,

Se convoacă Senatul în sesiune extraordinară, în perioada 30-31 august 2004.

Senatul, convocat în sesiune extraordinară, se va întruni, în plen, luni, 30 august 2004, ora 15,00.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 august 2004.

Nr. 6.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 

În temeiul art. 66 alin. (1) si (3) din Constitutia României, republicată,

Se convoacă Senatul în a doua sesiune ordinară a anului 2004, în ziua de 1 septembrie 2004, ora 15,00.

Biroul permanent se va întruni miercuri, 1 septembrie 2004, ora 9,00, cu participarea presedintilor grupurilor parlamentare si a presedintilor comisiilor permanente. Grupurile parlamentare se vor întruni în aceeasi zi, la ora 10,30.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 august 2004.

Nr. 7.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor pentru dezvoltare regională

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 17 alin. (1) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor pentru dezvoltare regională prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 634/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România si a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor pentru dezvoltare regională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 5 octombrie 1998.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Alexandru Fărcas

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratie publică,

Gheorghe Emacu

 

Bucuresti, 5 august 2004.

Nr. 1.256.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL-CADRU

de organizare si functionare a consiliilor pentru dezvoltare regională

 

CAPITOLUL I

Organizarea consiliului pentru dezvoltare regională

 

Art. 1. - (1) Consiliul pentru dezvoltare regională este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit si functionează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul coordonării activitătilor de elaborare si monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.

(2) Consiliul pentru dezvoltare regională îsi desfăsoară activitatea în concordantă cu obiectivele politicii regionale stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România.

Art. 2. - (1) Consiliul pentru dezvoltare regională este alcătuit din presedintii consiliilor judetene si din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale, municipale, orăsenesti si comunale din fiecare judet al regiunii.

(2) În cazul regiunii de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, consiliul pentru dezvoltare regională este alcătuit din presedintele Consiliului Judetean Ilfov, primarul general al municipiului Bucuresti, din câte un reprezentant al fiecărui consiliu local de sector si din reprezentanti ai consiliilor locale din judetul Ilfov, la paritate cu reprezentantii sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 3. - (1) Consiliul pentru dezvoltare regională alege un presedinte si un vicepresedinte, care nu pot fi reprezentanti ai aceluiasi judet; aceste functii sunt îndeplinite, prin rotatie, pentru câte un mandat de un an, de către presedintii consiliilor judetene sau, după caz, de către primarul general al municipiului Bucuresti.

(2) În cazul în care presedintele nu îsi poate îndeplini atributiile, acestea vor fi preluate de drept si integral de către vicepresedinte.

(3) În absenta motivată a presedintelui si a vicepresedintelui, lucrările reuniunilor consiliului pentru dezvoltare regională vor fi conduse de un membru al acestuia, ales prin votul deschis al majoritătii membrilor prezenti la reuniune.

Art. 4. - Secretariatul consiliului pentru dezvoltare regională este constituit în cadrul fiecărei agentii pentru dezvoltare regională si este asigurat prin personal specializat din cadrul acesteia.

Art. 5. - (1) La fiecare reuniune a consiliului pentru dezvoltare regională participă de drept directorul agentiei pentru dezvoltare regională.

(2) Prefectii judetelor care intră în componenta regiunii de dezvoltare pot participa fără drept de vot la lucrările consiliului pentru dezvoltare regională.

(3) În functie de problematica supusă dezbaterii, la lucrările acestui organism pot participa, în calitate de invitati, fără drept de vot, si alti reprezentanti ai consiliilor locale, municipale, orăsenesti si comunale, ai institutiilor si organizatiilor cu atributii în domeniul dezvoltării regionale, reprezentanti desemnati de organizatiile patronale si sindicale reprezentative la nivel national, precum si reprezentanti ai societătii civile; acestia pot face propuneri pe care consiliul pentru dezvoltare regională le poate dezbate si supune la vot.

(4) În cazul reuniunilor consiliului pentru dezvoltare regională în cadrul cărora se supun spre avizare sau aprobare proiecte de dezvoltare regională, conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) si d) din Legea nr. 315/2004, membrii acestuia, inclusiv invitatii, semnează o declaratie de confidentialitate si impartialitate.

(5) Nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind conflictul de interese, precum si a declaratiilor de confidentialitate atrage răspunderea membrilor consiliului pentru dezvoltare regională si se sanctionează conform dispozitiilor legale în vigoare; membrii consiliului pentru dezvoltare regională, inclusiv presedintele si vicepresedintele acestuia, nu pot detine această calitate si nu pot fi realesi pe o perioadă de cel putin 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti prin care se constată vinovătia acestora.

 

CAPITOLUL II

Functionarea consiliului pentru dezvoltare regională

 

Art. 6. - (1) Reuniunile consiliului pentru dezvoltare regională se pot desfăsura numai în prezenta a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor ce îl constituie si cu conditia reprezentării tuturor judetelor din cadrul regiunii.

(2) Dacă la o sedintă a consiliului pentru dezvoltare regională nu sunt întrunite conditiile de participare prevăzute la alin. (1), atunci ea se amână, urmând să fie convocată o nouă sedintă în termen de 15 zile. Sedinta convocată în urma unei amânări se desfăsoară chiar dacă nu întruneste conditiile prevăzute la alin. (1), iar hotărârile adoptate de consiliul pentru dezvoltare regională în cadrul acestei sedinte sunt obligatorii.

(3) Membrii consiliului pentru dezvoltare regională care nu pot participa din motive obiective la reuniunile acestuia pot desemna, prin mandat scris, un înlocuitor.

(4) Mandatul scris privind numirea unui înlocuitor la sedinta consiliului pentru dezvoltare regională cuprinde si motivarea neparticipării la sedinta consiliului, se depune si se înregistrează înaintea acesteia la secretariatul consiliului din cadrul agentiei pentru dezvoltare regională.

(5) În exercitarea atributiilor ce îi revin, consiliul pentru dezvoltare regională adoptă hotărâri prin consens. Dacă acesta nu se realizează, hotărârile vor fi luate prin vot cu majoritatea simplă a membrilor prezenti. În caz de paritate, votul presedintelui este decisiv.

(6) Hotărârile adoptate se comunică institutiei nationale cu atributii în domeniul dezvoltării regionale, membrilor consiliului pentru dezvoltare regională, precum si celor interesati de către secretariatul acestui organism, în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării.

Art. 7. - (1) Sedintele ordinare ale consiliului pentru dezvoltare regională se desfăsoară trimestrial, la convocarea presedintelui sau, în absenta acestuia, a vicepresedintelui.

(2) În cazuri deosebite, sedintele extraordinare ale consiliului pentru dezvoltare regională se pot organiza la solicitarea unei treimi din numărul total al membrilor consiliului, a directorului agentiei pentru dezvoltare regională, precum si la cererea Consiliului national pentru dezvoltare regională.

(3) Consiliul pentru dezvoltare regională poate adopta hotărâri prin procedură scrisă.

(4) Acordul membrilor consiliului pentru dezvoltare regională privind adoptarea hotărârilor prin procedură scrisă se transmite de către acestia, în format electronic si pe fax, pe adresa presedintelui si a vicepresedintelui consiliului pentru dezvoltare regională, precum si pe adresa secretariatului constituit în cadrul agentiei pentru dezvoltare regională.

(5) Hotărârile se consideră aprobate în procedură scrisă, dacă acordul este dat de majoritatea simplă a membrilor consiliului pentru dezvoltare regională, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii propunerii de hotărâre. În caz de paritate, acordul presedintelui este decisiv.

(6) În textul fiecărei hotărâri adoptate prin procedură scrisă conform alin. (3)-(5), se specifică modalitatea de adoptare a acesteia.

(7) Hotărârile adoptate în procedură scrisă se comunică de către secretariatul consiliului pentru dezvoltare regională, în decurs de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acestora, institutiilor si persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (6).

Art. 8. - (1) Convocarea si transmiterea invitatiilor la sedintele consiliului pentru dezvoltare regională se fac în scris de către secretariatul consiliului, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de data desfăsurării reuniunii. În mod obligatoriu acestea contin ziua, ora, locul desfăsurării si ordinea de zi, precum si adresa site-ului de pe care pot fi obtinute informatii privind reuniunea respectivă.

(2) Ordinea de zi a sedintei consiliului pentru dezvoltare regională si, după caz, materialele care urmează a fi supuse dezbaterii se publică pe site-ul agentiei pentru dezvoltare regională, cu cel putin 5 zile înainte de data sedintei.

Art. 9. - (1) La începutul fiecărei sedinte, presedintele consiliului pentru dezvoltare regională supune la vot ordinea de zi a acesteia, care se aprobă cu votul majoritătii membrilor prezenti.

(2) Ordinea de zi poate fi completată si cu alte probleme decât cele comunicate initial, cu aprobarea a două treimi din numărul membrilor prezenti.

(3) La sfârsitul fiecărei sedinte se stabileste data viitoarei sedinte ordinare.

 

CAPITOLUL III

Atributiile consiliului pentru dezvoltare regională

 

Art. 10. - (1) Principalele atributii ale consiliului pentru dezvoltare regională sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (2) si art. 9 lit. j) si n) din Legea nr. 315/2004.

(2) Consiliul pentru dezvoltare regională elaborează si aprobă rapoarte semestriale, precum si un raport anual de activitate. Aceste rapoarte se transmit spre informare Consiliului national pentru dezvoltare regională, în maximum 30 de zile de la sfârsitul perioadei mentionate.

(3) Consiliul pentru dezvoltare regională numeste si eliberează din functie directorul agentiei pentru dezvoltare regională.

(4) Numirea directorului agentiei pentru dezvoltare regională se face prin concurs, potrivit prevederilor art. 8 alin. (6) din Legea nr. 315/2004, precum si altor prevederi legale în vigoare.

(5) Eliberarea din functie a directorului agentiei pentru dezvoltare regională se face de către consiliul pentru dezvoltare regională în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, si ale celorlalte acte normative care reglementează domeniul relatiilor de muncă.

(6) Hotărârea privind eliberarea din functie a directorului agentiei pentru dezvoltare regională se transmite în scris, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii acesteia, spre informare, institutiei nationale cu atributii în domeniul dezvoltării regionale. În sedinta imediat următoare secretariatul Consiliului national pentru dezvoltare regională informează membrii consiliului national despre aceasta.

(7) Hotărârea consiliului pentru dezvoltare regională privind eliberarea din functie a directorului agentiei pentru dezvoltare regională este însotită de procesul-verbal detaliat al sedintei, precum si de documentatia care să ateste cauzele care au determinat eliberarea din functie a acestuia.

(8) În cazul încetării raporturilor de serviciu ale directorului agentiei pentru dezvoltare regională, perioada de interimat va fi asigurată de către o persoană din cadrul agentiei, desemnată de către consiliul pentru dezvoltare regională si care are o experientă continuă de cel putin 3 ani în domeniul implementării proiectelor de dezvoltare regională.

Art. 11. - (1) Presedintele consiliului pentru dezvoltare regională are următoarele atributii principale:

a) convoacă, coordonează pregătirea si conduce sedintele consiliului pentru dezvoltare regională;

b) aprobă proiectul ordinii de zi, lista cuprinzând invitatii, precum si materialele ce urmează să fie transmise cu ocazia convocării sedintelor consiliului pentru dezvoltare regională;

c) semnează hotărârile si procesele-verbale ale sedintelor consiliului pentru dezvoltare regională, rapoartele semestriale, precum si raportul anual de activitate ale acestuia;

d) aprobă modificările la procesele-verbale ale sedintelor, tinând seama de propunerile si observatiile vicepresedintelui, ale membrilor consiliului pentru dezvoltare regională, precum si ale secretariatului acestuia;

e) reprezintă consiliul pentru dezvoltare regională, împreună cu vicepresedintele, în cadrul Consiliului national pentru dezvoltare regională;

f) reprezintă regiunea si consiliul pentru dezvoltare regională în relatiile cu alte regiuni din tară si din străinătate.

(2) Presedintele consiliului pentru dezvoltare regională îndeplineste si alte atributii care rezultă din prevederile Legii nr. 315/2004.

Art. 12. - Vicepresedintele consiliului pentru dezvoltare regională are următoarele atributii:

a) preia, pe bază de mandat scris, semnat de presedintele consiliului pentru dezvoltare regională, atributiile acestuia, dacă presedintele, din motive justificate, nu le poate îndeplini;

b) participă la organizarea sedintelor consiliului pentru dezvoltare regională;

c) face observatii si propuneri cu privire la continutul si modul de întocmire a procesului-verbal al sedintei consiliului pentru dezvoltare regională;

d) îndeplineste alte atributii stabilite de consiliul pentru dezvoltare regională;

e) reprezintă consiliul pentru dezvoltare regională, împreună cu presedintele, în cadrul Consiliului national pentru dezvoltare regională.

Art. 13. - Activitătile principale ale secretariatului consiliului pentru dezvoltare regională sunt:

a) pregătirea documentelor necesare convocării reuniunilor consiliului pentru dezvoltare regională;

b) publicarea pe site-ul agentiei pentru dezvoltare regională a ordinii de zi a sedintelor, a proceselor-verbale ale acestora, precum si a materialelor pentru care consiliul pentru dezvoltare regională hotărăste publicarea;

c) convocarea si transmiterea invitatiilor la sedintele consiliului pentru dezvoltare regională, conform prevederilor art. 7 alin. (1) si (2) si ale art. 8 alin. (1) si (2);

d) întocmirea procesului-verbal al sedintelor consiliului pentru dezvoltare regională si transmiterea formei finale semnate de presedintele acestuia, precum si a hotărârilor consiliului pentru dezvoltare regională institutiei nationale cu atributii în domeniul dezvoltării regionale, membrilor consiliului, precum si celor interesati, în termen de 15 zile de la data la care a avut loc sedinta;

e) înregistrarea acordului transmis prin procedură scrisă conform art. 7 alin. (3)-(5) si transmiterea hotărârilor adoptate în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestora, institutiilor si persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (6);

f) redactarea rapoartelor semestriale, precum si a raportului anual de activitate ale consiliului pentru dezvoltare regională si transmiterea acestora, după aprobarea lor de către consiliul pentru dezvoltare regională, în maximum 30 de zile de la sfârsitul perioadei mentionate, spre informare, Consiliului national pentru dezvoltare regională;

g) primirea si înregistrarea mandatelor scrise privind numirea unor înlocuitori la sedintele consiliului pentru dezvoltare regională;

h) asigurarea, între sedinte, a asistentei de specialitate presedintelui si vicepresedintelui consiliului pentru dezvoltare regională;

i) înregistrarea si păstrarea în conditii specifice adecvate a declaratiilor de confidentialitate si impartialitate date de membrii consiliului pentru dezvoltare regională, conform art. 5 alin. (5);

j) primirea si distribuirea corespondentei destinate consiliului pentru dezvoltare regională;

k) constituirea si păstrarea unui registru de evidentă complet privind sedintele si activitătile consiliului pentru dezvoltare regională;

l) asigurarea activitătilor de registratură si arhivare a documentelor privind activitătile consiliului pentru dezvoltare regională;

m) alte activităti care sunt stabilite de către consiliul pentru dezvoltare regională.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 14. - Membrii consiliului pentru dezvoltare regională îsi exercită atributiile cu titlu gratuit.

Art. 15. - În termen de 60 de zile de la publicarea prezentului regulament-cadru, consiliile pentru dezvoltare regională îsi elaborează si aprobă propriul regulament de organizare si functionare, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 18 din Legea nr. 315/2004.

Art. 16. - (1) Adoptarea regulamentului de organizare si functionare a consiliului pentru dezvoltare regională se face cu votul a două treimi din numărul membrilor acestuia si numai în prezenta a cel putin unui reprezentant din fiecare judet.

(2) Modificarea regulamentului de organizare si functionare a consiliului pentru dezvoltare regională se poate face cu votul a două treimi din numărul membrilor acestuia si numai în prezenta a cel putin unui reprezentant din fiecare judet.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite prin scrisoarea semnată la Zagreb la 28 iunie 2004 si la Bucuresti la 7 iulie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România, reprezentată prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Washington DC la 8 mai 2002 si la Bucuresti la 27 mai 2002, pentru Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2002 privind ratificarea Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Washington DC la 8 mai 2002 si la Bucuresti la 27 mai 2002, pentru Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public, aprobată prin Legea nr. 625/2002, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amendamentele convenite prin scrisoarea semnată la Zagreb la 28 iunie 2004 si la Bucuresti la 7 iulie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România, reprezentată prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Washington DC la 8 mai 2002 si la Bucuresti la 27 mai 2002, pentru Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2002, aprobată prin Legea nr. 625/2002.

Art. 2. - Componenta comisiilor de evaluare constituite pentru achizitiile de servicii care se finantează din grant este stabilită în acelasi mod în care s-a prevăzut prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002 între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 11/2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 1.271.

 

Banca Mondială

28 iunie 2004

Excelentei sale

Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

 

România: Grant Olandez pentru Proiectul privind dezvoltarea institutională a sectorului privat si public (Grant TF 050477) Amendament la acordul de grant

 

Stimate domnule ministru,

 

Mă refer la scrisoarea de acord dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

(Banca) pentru proiectul mentionat mai sus, datat 8 mai 2002 (acordul), si adresa dumneavoastră din 11 decembrie 2003,

prin care ati solicitat extinderea datei de închidere si anumite amendamente la acordul mentionat mai sus. Suntem de

acord cu solicitarea dumneavoastră si prin această scrisoare extindem data de închidere până la 30 noiembrie 2005 si

amendăm acordul după cum urmează (modificările sunt reflectate în litere italice):

1. În anexa la scrisoarea de întelegere, prima propozitie a paragrafului 1.1 se amendează prin adăugarea unui nou subparagraf (v):

“(v) activităti selectate de Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Justitiei si pentru dezvoltarea pietei obligatiunilor municipale.”

2. A 2-a propozitie a paragrafului 1.1 se amendează prin adăugarea de noi activităti:

“f) pregătire profesională pentru personalul Ministerului Finantelor Publice si al Curtii de Conturi în audit, bugetare si controlul costurilor;

g) sprijin în stabilirea si dezvoltarea unei piete a obligatiunilor în România;

h) realizarea unui studiu pentru autostrada Brasov;

i) furnizarea de pregătire profesională si asistentă tehnică pentru Ministerul Justitiei.”

3. În anexa nr. I la anexa la scrisoarea de întelegere, sectiunea 1, în partea C “Alte proceduri de selectare a consultantilor” se adaugă un paragraf nou, paragraful nr. 3, “Selectare din sursă unică”, care se citeste după cum urmează: “Servicii pentru studiul de preturi si tarife pentru distributie energie electrică pot fi achizitionate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.8-3.11 ale Ghidului pentru servicii de consultantă, cu acordul prealabil al Băncii.”

Vă rog, confirmati acordul dumneavoastră fată de cele de mai sus, din partea României, prin semnarea, datarea si restituirea copiei anexate a acestei scrisori. Acest amendament va intra în vigoare după primirea unei copii contrasemnate a acestei scrisori.

 

Cu sinceritate,

Anand K Seth,

director

Unitatea tărilor din Europa de Sud si Centrală

Regiunea Europa si Asia Centrală

De acord:

ROMÂNIA

Prin: /ss/Mihai Nicolae Tănăsescu,

reprezentant autorizat

Titlul: ministrul finantelor publice

Data: 7 iulie 2004

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 1.302.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care solicită redobândirea cetăteniei române, cu stabilirea domiciliului în România

 

1. Căldăras Elena, fiica lui Covaci Pisari si Căldăras Floare, născută la 4 ianuarie 1943 în localitatea Ohaba Română, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Iosif Vulcan nr. 22, judetul Timis.

2. Cormos Dorin-Mircea, fiul lui Cormos Ovidiu-Constantin si Magdalena, născut la 30 ianuarie 1962 în localitatea Alba Iulia, judetul Alba, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Alba Iulia, str. Barbu Lăutaru nr. 17, judetul Alba.

3. Stancu Angela, fiica lui Stancu Drăghici si Stancu Sofia, născută la 14 septembrie 1972 în localitatea Joita, judetul Giurgiu, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, Str. Stuparilor nr. 1.

4. Stancu Marius, fiul lui Stancu Drăghici si Sofia, născut la 30 ianuarie 1976 în localitatea Deta, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Z.rich nr. 12, judetul Timis.

5. Tănăsache Daniela, fiica lui Tănăsache Viorica, născută la 1 aprilie 1978 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Dumbrava Rosie nr. 10, judetul Timis;

- Tănăsache Alin, născut la 31 ianuarie 1996.

6. Tănăsache Daniela, fiica lui Tănăsache Viorica, născută la 14 decembrie 1979 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Dumbrava Rosie nr. 10, judetul Timis.

7. Tănăsache Viorica, fiica lui Sztanku Kaszta si Tănăsache Elena, născută la 27 martie 1960 în localitatea Tomsani, judetul Prahova, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Dumbrava Rosie nr. 10, judetul Timis;

- Tănăsache Cristian, născut la 15 februarie 1989.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exceptarea unilaterală a cetătenilor Principatului Andorra de la obligativitatea obtinerii vizei de intrare în România, începând cu data de 1 septembrie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al prevederilor art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Începând cu data de 1 septembrie 2004 cetătenii Pricipatului Andorra sunt exceptati unilateral de la obligativitatea obtinerii vizei de intrare în România pentru o perioadă de sedere de 90 de zile, în decurs de 6 luni, începând cu ziua primei intrări în tară, cu conditia de a nu desfăsura activităti lucrative.

Art. 2. - Cetătenii mentionati la art. 1, care intentionează să rămână pentru o perioadă mai îndelungată de 90 de zile sau să desfăsoare activităti lucrative ori remunerate, au obligatia de a solicita autoritătilor române competente autorizatiile necesare, în conformitate cu legislatia română în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministru de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 1.303.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind retragerea din circulatie si încetarea puterii circulatorii a bancnotei cu valoarea nominală de 2.000 lei - emisiunea 1999, imprimată pe suport de polimer

 

Art. 1. - Potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va retrage din circulatie, începând cu data de 1 septembrie 2004, bancnota cu valoarea nominală de 2.000 lei - emisiunea 1999, imprimată pe suport de polimer.

După data de 30 noiembrie 2004 încetează puterea circulatorie a acestei bancnote, nemaiputând fi utilizată ca mijloc legal de plată.

Art. 2. - Retragerea din circulatie a bancnotei de 2.000 lei - emisiunea 1999, imprimată pe suport de polimer, se va face astfel:

În perioada 1 septembrie 2004-31 octombrie 2004 această bancnotă va fi primită de la populatie, în mod obisnuit, de către toti agentii economici, precum si de către celelalte institutii, inclusiv băncile comerciale. Acestea sunt obligate să primească bancnota mentionată, să nu o repună în circulatie si să o depună la unitătile bancare unde au contul deschis, o dată cu depunerile de numerar.

În intervalul 1 noiembrie 2004-30 noiembrie 2004 bancnota aflată în perioada de retragere va fi primită de la populatie, agenti economici si celelalte institutii, în plăti si pentru preschimbare, numai de către unitătile bancare.

Acestea nu o vor mai repune în circulatie, urmând a o depune la Banca Natională a României.

Art. 3. - Deoarece după data de 30 noiembrie 2004 încetează puterea circulatorie a bancnotei cu valoarea nominală de 2.000 lei - emisiunea 1999, imprimată pe suport de polimer, unitătile băncilor comerciale nu o vor mai primi de la populatie, agenti economici si alte institutii, si nu o vor mai preschimba.

Art. 4. - În perioada 1 decembrie 2004-31 martie 2005, bancnota de 2.000 lei - emisiunea 1999, imprimată pe suport de polimer, care si-a pierdut puterea circulatorie la data de 30 noiembrie 2004, poate fi preschimbată numai la Banca Natională a României - sucursalele Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis.

Art. 5. - Bancnotele deteriorate de 2.000 lei - emisiunea 1999, imprimate pe suport de polimer, prezentate de populatie, vor fi preschimbate de Banca Natională a României - sucursalele Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, până la data de 31 martie 2005.

Bancnotele deteriorate, prezentate pentru preschimbare până la data de 31 martie 2005, dar care necesită expertizare si evaluare, vor fi plătite si după această dată.

 

p. GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

 

Bucuresti, 18 august 2004.

Nr. 20.