MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 766         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 20 august 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

65. - Ordonantă privind trecerea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul privat al statului si în administrarea Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias

 

66. - Ordonantă privind acordarea de facilităti fiscale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord pentru pregătirea si desfăsurarea în România a Reuniunii informale a ministrilor apărării din tările membre NATO

 

1.248. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru exploatare petrolieră în perimetrul DEE V - 36 Văluta, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Algoritm” - S.R.L.

 

1.249. - Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră în perimetrele DEE V - 6 Bors, DEE V - 24 Negoiesti, DEE V - 27 Otomani si DEE V - 29 Salonta, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Algoritm” - S.R.L.

 

1.250. - Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut intern în vederea refacerii serelor

 

1.279. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Olt

 

REPUBLICĂRI

 

Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind trecerea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul privat al statului si în administrarea Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. I.11 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea terenului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul privat al statului si în administrarea Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face prin protocol încheiat între Regia Natională a Pădurilor - Romsilva si Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 3. - (1) Scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului prevăzut la art. 1 se face numai după plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe baza documentatiei aprobate conform art. 94 din aceeasi lege.

(2) Obligatiile bănesti prevăzute de lege pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului prevăzut la art. 1 vor fi achitate de către Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias.

Art. 4. - Pct. 16 din anexa nr. 4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiintarea Societătii Nationale “Cai de Rasă” - S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Natională a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 29 octombrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, se modifică corespunzător.

Art. 5. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 65.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care va trece din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul privat al statului si în administrarea Societătii Nationale de Gaze Naturale laRomsilva” - S.A. Medias

 

Locul unde

este situat

terenul

Persoana juridică

de la care

se transmite terenul

Persoana juridică

la care

se transmite terenul

Caracteristicile

tehnice

ale terenului

Intravilanul extins al municipiului Târgu Mures, str. Parcul Sportiv Municipal nr. 11, judetul Mures – conform Planului Urbanistic General (în cadastrul funciar general le regăsim în extravilan la tarlaua 17, nr. topo din DE 1.304, din FPD 1.305,

din A 1.306, HB 1.307, din A 1.309,

din TF 1.310)

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor –

Romsilva, înregistrat

la Ministerul Finantelor

Publice sub nr. 667

Statul român, în

administrarea Societătii

Nationale de Gaze

Naturale “Romgaz” –

S.A. Medias

- Suprafata totală a

terenului = 5,22 ha,

din care:

- din DE 1.304 = 0,05 ha;

- din FPD 1.305 = 0,49 ha;

- din A 1.306 = 3,15 ha;

- HB 1.307 = 0,06 ha;

- din A 1.309 = 1,18 ha;

- din TF 1.310 = 0,29 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind acordarea de facilităti fiscale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord pentru pregătirea si desfăsurarea în România a Reuniunii informale a ministrilor apărării din tările membre NATO

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

Art. 1. - (1) Pentru pregătirea si desfăsurarea în România, în perioada 13-14 octombrie 2004, a Reuniunii informale a ministrilor apărării din tările membre NATO, Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord, denumită în continuare Organizatie, este scutită de la plata impozitelor directe pe proprietate si pe venit.

(2) Organizatia nu este scutită de plata taxelor care nu constituie altceva decât plata serviciilor de utilitate publică.

Art. 2. - (1) Admiterea temporară a bunurilor necesare pregătirii si desfăsurării în România a Reuniunii informale a ministrilor apărării din tările membre NATO se face în conditiile exonerării totale a drepturilor de import.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) nu pot fi înstrăinate cu titlu oneros sau gratuit.

(3) Importul publicatiilor necesare desfăsurării reuniunii prevăzute la art. 1 este scutit de plata drepturilor de import si de restrictii cantitative.

Art. 3. - (1) Livrările de bunuri si prestările de servicii pentru Organizatie în scopul pregătirii si desfăsurării în România a Reuniunii informale a ministrilor apărării din tările membre NATO sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată.

(2) Furnizorii si/sau prestatorii de servicii vor deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor si/sau serviciilor achizitionate, destinate realizării operatiunilor prevăzute la alin. (1).

(3) Aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată se realizează în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 4. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 66.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune pentru exploatare petrolieră în perimetrul DEE V - 36 Văluta, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Algoritm” - S.R.L.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 13 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune pentru exploatare petrolieră în perimetrul DEE V - 36 Văluta, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Algoritm” - S.R.L., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul de concesiune pentru exploatare petrolieră, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 5 august 2004.

Nr. 1.248.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră în perimetrele DEE V - 6 Bors, DEE V - 24 Negoiesti, DEE V - 27 Otomani si DEE V - 29 Salonta, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Algoritm” - S.R.L.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 13 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordurile de concesiune pentru dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră în perimetrele DEE V - 6 Bors, DEE V - 24 Negoiesti, DEE V – 27 Otomani si DEE V - 29 Salonta, încheiate între Agentia.Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Algoritm” - S.R.L., în calitate de concesionar, prevăzute în anexele nr. 1-4*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordurile de concesiune pentru dezvoltare- exploatare si exploatare petrolieră, aprobate potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 5 august 2004.

Nr. 1.249.


*) Anexele nr. 1-4 se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut intern în vederea refacerii serelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 27 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă garantarea de către Ministerul Finantelor Publice, în numele si contul statului, a unui împrumut intern în sumă de 70 miliarde lei, precum si a dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestuia, contractat de către Societatea Comercială “Leoser” - S.A. Bucuresti, în vederea achizitionării si montării de geam si alte elemente de constructie de sere.

Art. 2. - Rambursarea împrumutului intern, precum si plata dobânzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente se vor asigura din resursele financiare proprii ale Societătii Comerciale “Leoser” - S.A. Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 august 2004.

Nr. 1.250.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Olt

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea privind finantele publice nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 25.711,2 milioane lei, pentru judetul Olt, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetului propriu al orasului Drăgănesti-Olt, judetul Olt, pentru finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 august 2004.

Nr. 1.279.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

sumelor alocate pentru finantarea obiectivelor de investitii

 

Nr.

crt.

Denumirea lucrării

Suma solicitată

- milioane lei -

1.

Retele de apă rece si canalizare - sală de sport

1.243,8

2.

Bloc pentru tineri, Str. Morii - centrală termică

1.994,1

3.

Bloc pentru tineri, Str. Morii - retele de canalizare

1.959,4

4.

Centrală termică la Scoala generală nr. 2

1.877,4

5.

Canalizare pluvială (proiect 486)

15.919,9

6.

Extindere retele de distributie apă (proiect 737)

1.916,7

7.

Extindere retele de canalizare (proiect 738)

799,9

 

TOTAL:

25.711,2

 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 112/1999*)

privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române

 


*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 125/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 26 aprilie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 31 august 1999 si a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 210/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 22 mai 2003. Ulterior adoptării, Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 a mai fost modificată prin:

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003;

- Ordonanta Guvernului nr. 32/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2004;

- Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 549/2003 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 210/2003, si a anexei nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, conditiile de emitere, gestionarea si folosirea legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.067/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 6 noiembrie 2003.

 

Art. 1. - (1) Salariatii încadrati cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la compartimentele de specialitate feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., la filialele acesteia, la subunitătile din structura organizatorică a acesteia, precum si la Societatea Natională a Căilor Ferate Române beneficiază anual de autorizatii de călătorie în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, în mod gratuit.

(2) Membrii de familie ai salariatilor prevăzuti la alin. (1) beneficiază anual de 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit.

Art. 2. - (1) Beneficiază anual de 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, salariatii încadrati cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată:

a) în aparatul central al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu exceptia celor prevăzuti la art. 1 alin. (1);

b) la Autoritatea Feroviară Română - AFER si la alte autorităti sau institutii publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

c) în unitătile medicale din reteaua proprie a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

d) în grupurile scolare industriale de transporturi căi ferate si în grupurile scolare de material rulant pentru transporturi feroviare;

e) la Clubul Sportiv Rapid Bucuresti;

f) la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Pentru călătoria în interes de serviciu salariatii prevăzuti la alin. (1) beneficiază de autorizatii sau permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, după caz. Functiile de conducere din unitătile mentionate la alin. (1) lit. a) si b), care beneficiază de autorizatii de călătorie, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si nu mai beneficiază în anul respectiv de permise de călătorie.

(3) Lista grupurilor scolare industriale de transporturi căi ferate si a grupurilor scolare de material rulant pentru.transporturi feroviare, ai căror salariati beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, este prezentată în anexa nr. 1.

(4) Membrii de familie ai salariatilor prevăzuti la alin. (1) beneficiază anual de 12 file de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit.

Art. 3. - (1) Salariatii încadrati cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de la Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R..” - S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., de la unitătile cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unităti, de la filialele acestora, precum si de la subunitătile din structura organizatorică a acestora beneficiază de autorizatii sau permise de călătorie pe căile ferate române, în interes de serviciu sau în interes personal, în mod gratuit, în aceleasi conditii ca si personalul Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., prevăzute la art. 1.

(2) Membrii de familie ai salariatilor prevăzuti la alin. (1) beneficiază anual de 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit.

(3) Eliberarea autorizatiilor si permiselor de călătorie pe căile ferate române pentru personalul prevăzut la alin. (1) si (2) se face pe baza contractelor încheiate între Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. si unitătile mentionate la alin. (1), numai dacă unitătile respective suportă aceste cheltuieli.

Art. 4. - (1) Salariatii încadrati cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în unitătile desprinse din Societatea Natională a Căilor Ferate Române înainte de intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1999, precum si salariatii unitătilor desprinse din fostul Departament al căilor ferate si din fosta Societate Natională a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 si reorganizarea activitătii transporturilor feroviare beneficiază de maximum 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române, în interes personal, în mod gratuit, pe întreaga perioadă în care unitatea îsi păstrează profilul de activitate preponderent feroviară.

(2) Salariatii societătilor comerciale la care Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R..” - S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. si Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. sunt actionari majoritari si care la data privatizării societătii respective sunt încadrati cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată beneficiază anual de 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române, în interes personal, în mod gratuit, pe întreaga perioadă în care unitatea îsi păstrează profilul de activitate preponderent feroviară.

(3) Membrii de familie ai salariatilor prevăzuti la alin. (1) si (2) beneficiază de jumătate din numărul de file de permise de călătorie pe căile ferate române, aferente titularului, în mod gratuit.

(4) Contravaloarea permiselor de călătorie se suportă de unitătile respective, în limitele stabilite prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul acestor unităti, si sunt deductibile fiscal.

(5) Metodologia de acordare, de eliberare si de retragere a permiselor de călătorie pentru salariatii agentilor economici care beneficiază de prevederile alin. (1)-(4) se stabileste si se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, în baza declaratiei conducătorului unitătii prin care confirmă mentinerea profilului de activitate preponderent feroviară.

(6) Eliberarea autorizatiilor si permiselor de călătorie pe căile ferate române se face numai pe bază de contracte încheiate între Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. si unitătile sus-mentionate, cu suportarea contravalorii acestora de către unitătile respective.

Art. 5. - Salariatii încadrati cu contract individual de muncă pe durată determinată la unitătile prevăzute la art. 1-4 pot beneficia de bilete de călătorie pe căile ferate române în interes de serviciu, contravaloarea acestora suportându-se în acelasi mod ca si autorizatiile de călătorie.

Art. 6. - (1) Dreptul la autorizatii si permise de călătorie pe căile ferate române se pierde dacă acestea se înstrăinează pentru a fi folosite de alte persoane, în anul respectiv în care s-a constatat abaterea, aplicându-se sanctiunile disciplinare si penale prevăzute de legislatia în vigoare. Deplasarea în interes de serviciu se va face cu bilete de călătorie în interes de serviciu.

(2) Pierderea dreptului de călătorie pe bază de autorizatii sau permise are loc în următoarele cazuri:

a) desfacerea disciplinară a contractului de muncă;

b) înstrăinarea autorizatiei sau permisului de călătorie pentru a fi utilizat de altă persoană.

(3) Pierderea dreptului de călătorie pe bază de autorizatii sau permise de călătorie pentru salariati ori pensionari determină pierderea dreptului si pentru membrii de familie ai acestora.

(4) Membrii de familie ai posesorilor de autorizatii si permise de călătorie pe căile ferate române care au decedat îsi mentin dreptul la permise de călătorie până la finele anului, în anul următor urmând a primi permise de călătorie dacă îndeplinesc conditiile de emitere mentionate în metodologia prevăzută la art. 13.

(5) Călătoriile în interes personal efectuate în baza autorizatiei de călătorie se declară de către titularul acesteia, pe propria răspundere, în luna respectivă, cu precizarea traseului si a rangului de tren folosit.

(6) Permisele de călătorie ale membrilor de familie ai salariatilor posesori de autorizatii de călătorie sau de permise de călătorie reprezintă cupoane de bonuri de valoare ce se acordă cu titlu gratuit.

Art. 7. - Salariatii încadrati cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată la unitătile prevăzute la art. 1-4, pentru călătoria în interesul serviciului, precum si sportivii si antrenorii legitimati la Clubul Sportiv Rapid Bucuresti, care se deplasează la competitiile sportive, beneficiază de bilete de călătorie pe căile ferate române în interes de serviciu, contravaloarea acestora suportându-se în acelasi mod ca si autorizatiile si permisele de călătorie.

Art. 8. - (1) Pensionarii si membrii lor de familie beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, dacă la data pensionării persoana care se pensionează îndeplineste una dintre următoarele conditii:

a) este salariată într-o unitate prevăzută la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) si b) si art. 3 sau, după caz, a fost concediată de la aceste unităti în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu conditia să nu se fi angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată la alte unităti până la data pensionării, si are cel putin o vechime de 10 ani în aceste unităti sau în cadrul persoanelor juridice din care aceste unităti au rezultat prin reorganizare;

b) este salariată la altă unitate decât cele prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) si b) si art. 3 sau, după caz, nu este salariată la data pensionării si are o vechime de 25 de ani, bărbatii, si 20 de ani, femeile, în unitătile prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) si b), art. 3 si art. 4 alin. (2) pentru salariatii încadrati la aceste unităti la data privatizării, precum si în unitătile desprinse din cadrul fostului Departament al căilor ferate si fostei Societăti Nationale a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 si reorganizarea activitătii transporturilor feroviare, cu modificările ulterioare;

c) vechimea în muncă se calculează prin cumularea perioadelor în care salariatul a lucrat ca angajat pe durată nedeterminată în unitătile mentionate la lit. a) si b).

(2) Pensionarii pentru invaliditate de orice grad, cauzată de accidente de muncă sau de evenimente de cale ferată, proveniti din salariatii unitătilor prevăzute la art. 1-3, precum si membrii lor de familie beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, indiferent de vechimea avută în aceste unităti.

(3) Pensionarii care îndeplinesc conditiile pentru a beneficia de permise de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit au dreptul anual la 24 de file de permise de călătorie, iar membrii lor de familie la 12 file de permise de călătorie.

(4) Contravaloarea permiselor de călătorie pe căile ferate române emise în mod gratuit pensionarilor care îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) si alin. (2) si membrilor lor de familie, precum si a permiselor de călătorie scolare ale copiilor acestora se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. (5) Dreptul de a solicita permise de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit se prescrie după trecerea a 3 ani de la data pensionării, dacă solicitarea nu a fost făcută în acest termen.

(6) Permisele de călătorie ale pensionarilor si membrilor de familie ai acestora reprezintă cupoane de bonuri de valoare ce se acordă cu titlu gratuit.

Art. 9. - (1) Pensionarii si membrii lor de familie, cărora li s-au acordat permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a ordonantei, beneficiază în continuare de acest drept, atâta timp cât sunt îndeplinite conditiile în baza cărora au fost acordate.

(2) Contravaloarea permiselor de călătorie pe căile ferate române emise în mod gratuit se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Art. 10. - În întelesul prezentei ordonante, membrii de familie sunt sotul, sotia si copiii minori, precum si copiii care se încadrează în categoriile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 11. - (1) Copiii salariatilor Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R..” - S.A., Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A., Societătii de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” - S.A., ai unitătilor cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unităti, filialelor acestora, precum si ai subunitătilor din structura organizatorică a acestora, ai pensionarilor proveniti din aceste unităti sau din cadrul persoanelor juridice din care aceste unităti au rezultat prin reorganizare, inclusiv copiii pensionarilor proveniti din fosta Societate de Servicii de Management Feroviar “S.M.F.” - S.A., care sunt în întretinerea acestora, a tutorilor ori aflati în plasament familial, elevi sau studenti, precum si cei care parcurg o formă de învătământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învătământ mai mare de 5 ani, în unităti de învătământ de stat ori particular, si care urmează cursuri si practică în alte localităti decât cea de domiciliu, beneficiază de permise de călătorie scolare, în mod gratuit, pentru o distantă de maximum 300 km.

(2) Permisele de călătorie scolare reprezintă cupoane de bonuri de valoare ce se acordă cu titlu gratuit

Art. 12. - Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. poate elibera legitimatii de călătorie pe căile ferate române, pe timp limitat, în mod gratuit, unor persoane din afara societătii comerciale, care se deplasează pentru actiuni în interesul acesteia, pentru cazurile si persoanele stabilite de consiliul de administratie al societătii.

Art. 13. - (1) Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, conditiile de emitere, gestionarea si folosirea legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, prevăzute în prezenta ordonantă, va fi reactualizată în termen de 45 de zile de la aprobarea prin lege a ordonantei, prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(2) Prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului se aprobă tarifele pentru autorizatiile si permisele de călătorie pe căile ferate române, precum si metodologia de decontare a contravalorii acestora, pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) si pentru pensionarii prevăzuti la art. 8 alin. (1) si (2) si la art. 9.

Art. 14. - Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. este autorizată să încheie conventii cu administratiile de căi ferate străine privind călătoriile gratuite în trafic international, potrivit reglementărilor feroviare internationale.

Art. 15. - În cazul schimbării denumirii unitătilor mentionate în prezenta ordonantă, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va face rectificarea corespunzătoare prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 16. - La data intrării în vigoare a legii de aprobare a ordonantei se abrogă:

a) Decretul Consiliului de Stat nr. 1/1981 privind călătoriile gratuite pe căile ferate în interes personal si călătoriile gratuite pe căile ferate, cu navele fluviale NAVROM si cu autovehicule, în interes de serviciu, nepublicat, cu modificările si completările ulterioare;

b) art. 2, 3, 4, 5 si 6 din Decretul-lege nr. 26/1990 privind acordarea unor drepturi si înlesniri beneficiarilor prestatiilor de transporturi, postă si telecomunicatii, precum si personalului din unitătile Ministerului Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 15 ianuarie 1990;

c) art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 si reorganizarea activitătii transporturilor feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 19 septembrie 1991, cu modificări;

d) art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 691/1991 privind înfiintarea unor societăti comerciale ca urmare a reorganizării activitătii transporturilor feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 22 octombrie 1991, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 77/1992 privind înfiintarea unor societăti comerciale ca urmare a reorganizării activitătii transporturilor feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 5 martie 1992, cu modificările ulterioare;

e) art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 519/1992 privind înfiintarea unei societăti comerciale ca urmare a divizării Societătii Comerciale loRova” - S.A. Rosiori de Vede, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 18 septembrie 1992, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 17. - (1) Categoriile sociale care beneficiază de călătorii gratuite sau de reduceri de tarife la transportul de călători pe căile ferate române se stabilesc prin lege.

(2) Actul normativ de aprobare a călătoriilor gratuite sau a reducerilor tarifare în transportul de călători pe calea ferată trebuie să indice în mod obligatoriu sursa din care se decontează către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. contravaloarea călătoriilor gratuite sau diferenta de tarif.

(3) Circulatia călătorilor beneficiari de gratuităti sau de reduceri de tarif se face în baza legitimatiilor eliberate de Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., în urma încheierii contractului cu unitatea care suportă diferenta de tarif.

Art. 18. - (1) Contravaloarea autorizatiilor si permiselor de călătorie pe căile ferate române, de care beneficiază în mod gratuit persoanele prevăzute la art. 3, 4 si 10, cu exceptia copiilor pensionarilor proveniti din unitătile prevăzute la art. 11, se suportă de agentii economici sau de institutiile publice, după caz, si este deductibilă fiscal.

(2) Contravaloarea autorizatiilor si permiselor de călătorie pe căile ferate române de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(3) Contravaloarea autorizatiilor si permiselor de călătorie pe căile ferate române de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 1 si 12 se suportă de Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. si sunt deductibile fiscal.

Art. 19. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

grupurilor scolare industriale de transporturi căi ferate si a grupurilor scolare de material rulant pentru transporturi feroviare, ai căror salariati beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit

 

Nr.

crt.

Denumirea initială a unitătii de învătământ,

conform anexei la Ordonanta Guvernului nr. 112/1999,

introdusă prin Legea nr. 210/2003

Denumirea actuală a unitătii de învătământ

1.

Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Bucuresti

Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Bucuresti

2.

Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Craiova

Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Craiova

3.

Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Timisoara

Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Timisoara

4.

Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Arad

Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Arad

5.

Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Cluj-Napoca

Colegiul tehnic de transporturi “Transilvania” Cluj-Napoca

6.

Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Oradea

Colegiul tehnic “Dimitrie Leonida” Oradea

7.

Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Brasov

Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Brasov

8.

Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Sibiu

Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Sibiu

9.

Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Iasi

Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Iasi

10.

Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Buzău

Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Buzău

11.

Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Galati

Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Galati

12.

Grupul scolar industrial de transporturi căi ferate Constanta

Grupul scolar “Gheorghe Duca” Constanta

13.

Grupul scolar de material rulant pentru transporturi feroviare Bucuresti

Colegiul tehnic de material rulant pentru transporturi feroviare Bucuresti

14.

Grupul scolar de material rulant pentru transporturi feroviare Cluj-Napoca

Grupul scolar material rulant “Unirea” Cluj-Napoca

15.

Grupul scolar de material rulant pentru transporturi feroviare Rosiori de Vede

Colegiul tehnic “Anghel Saligny” Rosiori de Vede

16.

Grupul scolar de material rulant pentru transporturi feroviare Pascani

Grupul scolar căi ferate “Unirea” Pascani

17.

Grupul scolar de material rulant pentru transporturi feroviare Simeria

Colegiul tehnic de transport feroviar “Anghel Saligny”, orasul Simeria

 

ANEXA Nr. 2

 

CATEGORII DE PERSOANE

care beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, în conditiile art. 10

 

a) copiii minori înfiati, aflati sub tutelă, în plasament familial ori încredintati în conditiile legii unor persoane care beneficiază de autorizatii sau permise de călătorie, precum si copiii beneficiarilor de autorizatii sau permise de călătorie aflati în aceleasi situatii la alte persoane care nu beneficiază de acest drept;

b) copiii minori ai beneficiarilor de autorizatii sau permise de călătorie, proveniti dintr-o căsătorie anterioară si încredintati acestora prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă;

c) copiii minori, copiii majori elevi sau studenti, precum si cei care parcurg o formă de învătământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învătământ mai mare de 5 ani, în unităti de învătământ de stat ori particular din tară sau din străinătate, ai beneficiarilor de autorizatii sau permise de călătorie, care au decedat;

d) copiii majori inapti de muncă ai beneficiarilor de autorizatii sau permise de călătorie, inclusiv în cazul în care sunt înfiati, aflati sub tutelă, în plasament familial ori încredintati, în conditiile legii, unor persoane care beneficiază de autorizatii sau permise de călătorie pe calea ferată, precum si cei aflati în aceeasi situatie la persoane care nu beneficiază de autorizatii sau permise de călătorie;

e) sotul ori sotia beneficiarului de autorizatii sau permise de călătorie care a decedat si care are pensie de urmas;

f) copiii majori ai beneficiarilor de autorizatii sau permise de călătorie pe căile ferate române, care sunt în întretinerea acestora, a tutorilor ori aflati în plasament familial, elevi sau studenti, precum si cei care parcurg o formă de învătământ

postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învătământ mai mare de 5 ani, în unităti de învătământ de stat ori particular din tară sau din străinătate.