MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 756         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 august 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 297 din 6 iulie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

516. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind repartizarea pe judete si distribuirea cantitătilor de produse acordate cu titlu gratuit producătorilor agricoli, persoane fizice, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada mai-iulie 2004

 

517/322. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului administratiei si internelor pentru constituirea comisiilor judetene care verifică suprafetele afectate în procent de 100% de fenomenele meteorologice nefavorabile din perioada mai-iulie 2004, gospodăriile si numărul membrilor din gospodării

 

918. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor privind conditiile atribuirii în folosintă gratuită către concesionari a bunurilor mobile ce se află în dotarea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale care se concesionează

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

357. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VALEA URLUIULUI FURCULESTI

 

358. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SPICUL ORBEASCA

 

359. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit MIORITA DOBROTESTI

 

360. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit TINOASA SĂCENI

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 297

din 6 iulie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Florentina Baltă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Asociatia Natională a Cooperatiei Mestesugăresti - UCECOM din Bucuresti în Dosarul nr. 3.610/2003 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, prin consilier juridic Iuliana Cîrstea, constatându-se lipsa Guvernului României, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei de neconstitutionalitate solicită admiterea acesteia, întrucât apreciază că dispozitiile de lege criticate, prin care se instituie obligatia tuturor persoanelor juridice de a plăti taxă pentru serviciul public de televiziune, încalcă art. 56 alin. (2), art. 44 alin. (2) si art. 136 alin. (5) din Constitutie, republicată. Depune note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, arătând că prevederile de lege criticate nu contravin textelor din Constitutie invocate ca fiind încălcate si că, de altfel, Curtea s-a mai pronuntat cu privire la acestea, constatând constitutionalitatea lor.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 26 februarie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 3.610/2003, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare. Exceptia a fost ridicată de Asociatia Natională a Cooperatiei Mestesugăresti - UCECOM, într-o cauză având ca obiect anularea Hotărârii Guvernului nr. 978/2003 privind taxa pentru serviciul de televiziune.

În motivarea exceptiei se sustine că instituirea prin art. 40 alin. (3) din legea criticată a obligatiei tuturor persoanelor juridice de a plăti taxă pentru serviciul de televiziune contravine art. 44 alin. (2), art. 56 alin. (2) si art. 136 alin. (5) din Constitutie, republicată. În acest sens se arată că, potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, taxa este “suma plătită de o persoană fizică/juridică, de regulă, pentru serviciile prestate acesteia de către un agent economic, institutie publică sau un serviciu public”. Rezultă că obligativitatea plătii de către toate persoanele juridice române a taxei pentru serviciul public de televiziune, independent de conditia detinerii de receptoare TV, este nejustificată, întrucât textul de lege criticat nu ia în considerare posibilitatea ca unele dintre acestea să nu detină receptoare TV (de exemplu, cooperativele de invalizi, ce integrează în activitătile productive persoane care, prin natura handicapului suferit, nu pot beneficia de serviciul de televiziune). Se consideră că prin adoptarea art. 40 din lege este nesocotit art. 56 alin. (2) din Constitutie, republicată, referitor la asezarea justă a sarcinilor fiscale, “limitele dreptului său de a institui impozitele si taxele, încălcând dreptul de proprietate privată al persoanei juridice, implicit al organizatiilor cooperatiei mestesugăresti asupra patrimoniului lor, drept ocrotit si garantat prin art. 44 alin. (2) si art. 135 alin. (6) din Constitutia României.”

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este nefondată. În acest sens, arată că “art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 nu aduce atingere dispozitiilor art. 136 din Constitutie, întrucât legiuitorul instituie prezumtia legală că toate persoanele fizice si juridice au calitatea de beneficiari ai serviciilor publice de radio si TV, instituindu-se conform art. 53 din Constitutia României contributii financiare speciale”. Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. Astfel, cu privire la sustinerile referitoare la încălcarea art. 44 alin. (2) coroborat cu art. 136 alin. (5) din Constitutie, republicată, consideră că acceptarea acestora “ar conduce la ideea că stabilirea oricăror taxe aduce atingere dreptului de proprietate, deoarece, prin plata acestora, este afectat patrimoniul subiectului în sarcina căruia este stabilită o astfel de taxă”. În legătură cu invocarea încălcării prevederilor constitutionale ale art. 56 alin. (2) arată că acestea nu sunt incidente în cauză, ele fiind cuprinse în capitolul referitor la îndatoririle fundamentale ale cetătenilor.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările si completările ulterioare al căror continut este următorul: “Persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele, sucursalele, agentiile si reprezentantele acestora, precum si reprezentantele din România ale persoanelor juridice străine, au obligatia să plătească o taxă pentru serviciul public de radiodifuziune si o taxă pentru serviciul public de televiziune, în calitate de beneficiari ai acestor servicii.”

În opinia autorului exceptiei, aceste dispozitii de lege contravin prevederilor constitutionale ale art. 56 alin. (2), potrivit cărora “Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure asezarea justă a sarcinilor fiscale”, ale art. 44 alin. (2), privind garantarea si ocrotirea proprietătii private în mod egal de lege, indiferent de proprietar, coroborat cu art. 136 alin. (5), care stabileste că “Proprietatea privată este inviolabilă, în conditiile legii organice”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele: textul de lege criticat dispune cu privire la obligatia persoanelor juridice române sau străine cu sediul în România de a plăti, în calitate de beneficiari, o taxă pentru serviciul public de radiodifuziune si o taxă pentru serviciul public de televiziune. Această reglementare este, în opinia autorului exceptiei, contrară prevederilor din Constitutie mentionate, prin aceea că obligă toate persoanele juridice române la plata taxei pentru serviciul public de televiziune, “independent de conditia detinerii de receptoare TV”, si “nu ia în considerare posibilitatea ca unele dintre acestea să nu detină receptoare TV (de exemplu, cooperativele de invalizi, ce integrează în activitătile productive persoane care, prin natura handicapului suferit, nu pot beneficia de serviciul de televiziune)”.

Curtea constată că aceste sustineri sunt neîntemeiate si urmează a fi respinse. Într-adevăr, art. 40 din Legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările si completările ulterioare, stabileste că veniturile proprii ale Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune provin, între altele, si din taxe pentru serviciul public de radiodifuziune, respectiv pentru serviciul public de televiziune, dar, asa cum prevede chiar alin. (3) al acestui articol, care face si obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, taxele sunt datorate de către subiectele de drept acolo mentionate, “în calitate de beneficiari ai acestor servicii”. Asadar, obligatia prevăzută de text este doar în sarcina persoanelor juridice care beneficiază, în diferite modalităti, de serviciile publice respective si, în consecintă, nici una dintre criticile formulate nu poate fi retinută. De altfel, cu privire la constitutionalitatea art. 40 din Legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat si prin raportare la art. 56 alin. (2) si art. 44 alin. (2) din Constitutie, republicată. Astfel, Decizia nr. 159 din 30 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 426 din 12 mai 2004, statuează că dispozitiile de lege criticate reglementează pentru serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune modul de constituire din venituri proprii a resurselor financiare care le asigură “autonomia financiară, ca premisă a organizării lor autonome”, ceea ce nu contravine art. 56 alin. (2) din Constitutie, republicată. Prin aceeasi decizie s-a retinut, de asemenea, că taxa instituită de text nu este contrară nici dispozitiilor constitutionale ale art. 44 alin. (2), privitoare la ocrotirea în mod egal a proprietătii, indiferent de titular, deoarece plata serviciului public prestat este obligatorie pentru toti beneficiarii acestor servicii, persoane fizice sau persoane juridice.

Cele statuate prin decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea acestei jurisprudente.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.d) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Asociatia Natională a Cooperatiei Mestesugăresti - UCECOM din Bucuresti în Dosarul nr. 3.610/2003 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 iulie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind repartizarea pe judete si distribuirea cantitătilor de produse acordate cu titlu gratuit producătorilor agricoli, persoane fizice, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada mai-iulie 2004

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de reglementare si implementare nr. 93.822 din 22 iulie 2004, având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.100/2004 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli, persoane fizice, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada mai-iulie 2004,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă repartizarea pe judete si distribuirea cantitătilor de produse acordate cu titlu gratuit producătorilor agricoli, persoane fizice, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada mai-iulie 2004.

Art. 2. - Beneficiarii ajutorului cu titlu gratuit, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.100/2004 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli, persoane fizice, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada mai-iulie 2004, sunt producătorii agricoli, persoane fizice, ale căror culturi, care nu intră sub incidenta Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură, cu  modificările ulterioare, sunt afectate în procent de 100% de fenomenele meteorologice nefavorabile, si anume: inundatii, grindină, furtună, ploi torentiale, din perioada mai-iulie 2004, cu suprafete minime afectate de 0,1 ha la grâu, 0,1 ha la porumb si 0,05 ha la floarea-soarelui.

Art. 3. - Ajutorul cu titlu gratuit constă în;

- acordarea cantitătii de 50 kg motorină/ha calamitat la grâu, pentru executarea unor lucrări agricole pe suprafata calamitată cu grâu de 2.958 ha, cantitatea totală fiind de 147,9 tone;

- acordarea cantitătii de până la 400 kg grâu de panificatie/gospodărie, după cum urmează: 150 kg grâu de panificatie/gospodăria cu o persoană, 300 kg grâu de panificatie/gospodăria cu două persoane si 400 kg grâu de panificatie/gospodăria cu mai mult de două persoane, pentru un număr de 8.155 gospodării cu suprafete de porumb calamitate, cantitatea totală fiind de 3.262 tone;

- acordarea cantitătii de până la 35 litri ulei comestibil/gospodărie, după cum urmează: 12 litri ulei comestibil/gospodăria cu o persoană, 24 litri ulei comestibil/gospodăria cu două persoane si 35 litri ulei comestibil/gospodăria cu mai mult de două persoane, pentru un număr de 2.119 gospodării cu suprafete de floarea-soarelui calamitate, cantitatea totală fiind de 74,2 mii litri.

Art. 4. - Cantitătile de motorină, grâu de panificatie si ulei comestibil de floarea-soarelui, repartizate pe judete, denumite în continuare produse, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 5. - Pentru a beneficia de produsele prevăzute la art. 4, producătorii agricoli, persoane fizice, întocmesc cereri conform modelului prezentat în anexa nr. 2 si le depun, împreună cu procesul-verbal de constatare, întocmit de comisia locală constituită conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului administratiei si internelor nr. 517/322/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul atestatelor de clasificator si al autorizatiilor de clasificare, la reprezentantul centrului agricol din comuna pe a cărei rază se află terenul agricol, respectiv gospodăria.

Art. 6. - Reprezentantii centrelor agricole au următoarele atributii:

a) înregistrează si verifică cererile beneficiarilor, analizând corectitudinea datelor înscrise de acestia, în conformitate cu procesul-verbal anexat;

b) întocmesc centralizatorul privind evidenta cererilor si a cantitătilor de produse acordate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.100/2004, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;

c) depun la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene cererile vizate de primar însotite de procesele-verbale de constatare, preiau adeverintele pentru ridicarea produselor, întocmite conform anexei nr. 4, eliberate de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, în urma verificării cererilor, si le distribuie beneficiarilor.

Art. 7. - Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene au următoarele atributii:

a) numesc, prin decizie, persoanele împuternicite la nivel de directie pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană pentru preluarea produselor de la Administratia Natională a Rezervelor de Stat pe bază de proces-verbal de predare-primire, împreună cu reprezentantii depozitelor autorizate cu depozitarea produselor, precum si pentru urmărirea repartizării si distribuirii produselor către beneficiari;

b) eliberează adeverinte, în original, pentru ridicarea produselor de către beneficiari, pentru fiecare tip de produs, le transmite beneficiarilor prin reprezentantii centrelor agricole si întocmesc centralizatorul adeverintelor, conform anexei nr. 5;

c) verifică, prin sondaj, beneficiarii de produse si modul de utilizare a motorinei. În cazul depistării unor nereguli privind utilizarea motorinei primite ca ajutor cu titlu gratuit, în baza hotărârii, sesizează organele de cercetare penală competente;

d) transmit la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, situatia centralizatoare privind stadiul ridicării produselor de către beneficiari, conform anexei nr. 6, iar situatia definitivă cu privire la stadiul ridicării produselor se va transmite până la data de 15 noiembrie 2004.

Art. 8. - Persoane anume împuternicite din depozitele autorizate cu depozitarea produselor vor efectua livrarea numai după verificarea identitătii persoanelor solicitante, în raport cu elementele înscrise în adeverinta eliberată de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene.

Art. 9. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucuresti, 26 iulie 2004.

Nr. 516.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

privind cantitătile de produse si repartizarea lor pe judete

 

Nr.

crt.

Judetul

Cantitatea de motorină

(tone)

Cantitatea de grâu de panificatie

(tone)

Cantitatea de ulei comestibil

de floarea-soarelui

(tone)

1.

Alba

1,65

0

0

2.

Bacău

4,00

226,40

0

3.

Brăila

0

691,20

11,20

4.

Constanta

0

92,00

0

5.

Dolj

42,00

405,60

15,27

6.

Galati

7,00

505,60

0,53

7.

Giurgiu

3,00

203,60

8,57

8.

Gorj

2,25

48,00

0

9.

Neamt

20,00

916,40

12,47

10.

Teleorman

40,75

158,00

23,63

11.

Tulcea

20,75

15,20

2,53

12.

Vaslui

6,50

0

0

 

TOTAL

147,90

3.262,00

74,20

 

Verificat,

Centrul agricol

Vizat,

Primăria ................................

 

 

1. Se aprobă cantitatea de ................................. tone motorină.

2. Se aprobă cantitatea de ................................. tone grâu de panificatie.

3. Se aprobă cantitatea de ................................. tone ulei comestibil de floarea-soarelui.

 

Nr. ............... data ....................

Aprobat,

Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală a judetului ....................

Nr. de înregistrare ................, data ................

 

 

Semnătura,

Stampila

 

ANEXA Nr. 2

 

CERERE

 

Subsemnatul ......................................................., domiciliat în localitatea .....................................................................,

str. ................................................. nr. ............, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ............., nr. .............,  eliberat/eliberată la data de ...................... de ..................................., CNP ...........................................

Numărul de persoane din gospodărie ...................

Declar că am afectate în procent de 100% următoarele culturi, pe suprafetele constatate în Procesul-verbal nr. ............./............, întocmit de comisia locală constituită conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului administratiei si internelor nr. 517/322/2004, pe care îl anexez, după cum urmează:

..........................................................................................................................................................

Solicit următoarele cantităti de produse:

........... tone motorină;

........... tone grâu de panificatie;

........... tone ulei comestibil de floarea-soarelui, ce mi se cuvin în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.100/2004.

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere coincid cu cele din procesul-verbal de constatare si mă oblig să respect prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 516/2004.

Prezenta cerere se întocmeste în trei exemplare si, după verificare si aprobare, un exemplar va rămâne la centrul agricol comunal, un exemplar la Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală a judetului ........ si unul la beneficiar.

Beneficiar (semnătura) ...................

Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală a judetului ...................................... a eliberat:

- Adeverinta nr. ........... din .................... pentru ............ tone motorină;

- Adeverinta nr. ........... din .................... pentru ............ tone grâu de panificatie;

- Adeverinta nr. ........... din ................... pentru ............ tone ulei comestibil de floarea-soarelui.

 

Am predat,

Reprezentantul centrului agricol, ............................................................

Am primit,

Beneficiar, ............................................................ (semnătura)

 

ANEXA Nr. 3

 

Centrul agricol ........

 

CENTRALIZATOR

privind evidenta cererilor si a cantitătilor de produse acordate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.100/2004

 

Partea I

Nr.

crt.

Beneficiarul

Cererea nr./data

Cantitatea de motorină

Suprafata cu grâu

pentru care a primit ajutorul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea II

Nr.

crt.

Beneficiarul

Cererea nr./data

Cantitatea de grâu

panificabil

Suprafata cu porumb

pentru care a primit ajutorul

Numărul membrilor

din gospodărie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea III

Nr.

crt.

Beneficiarul

Cererea nr./data

Cantitatea de ulei

comestibil

Suprafata cu floarea-soarelui

pentru care a primit ajutorul

Numărul membrilor

din gospodărie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

 

Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală a judetului .............................

Nr. de înregistrare ....................., data ......................

 

ADEVERINTA Nr. ......

 

Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală a judetului .................................................................., reprezentată prin: director executiv ................................................., director executiv adjunct economic ............................................, eliberează prezenta pentru

Persoana fizică .............................................., domiciliată în localitatea .................................................................., str. .................................................... nr. ......, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ........, nr. ................., eliberat/eliberată la data de .......................... de către ........................................................., CNP .................................., în vederea procurării, în conditiile Hotărârii Guvernului nr. 1.100/2004, a cantitătilor de: ........... tone (motorină, grâu panificabil, ulei comestibil, după caz).

Prezenta adeverintă se va folosi numai în original.

 

Semnătura si stampila

...................................................

(director executiv sau împuternicit)

 

ANEXA Nr. 5

 

Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală a judetului ................

 

CENTRALIZATORUL ADEVERINTELOR

 

Nr.

crt.

Beneficiarul

Cererea nr./data

Adeverinta nr./data

Cantitatea de produse (t)

Semnătura

de

primire

Motorină

Grâu panificabil

Ulei comestibil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 6

 

Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală a judetului .........................

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

privind stadiul ridicării produselor de către beneficiari

 

Motorină preluată

..................... tone

Grâu panificabil preluat

..................... tone

Ulei comestibil preluat

..................... tone

 

Director executiv,

..........................................................

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR

SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 517 din 26 iulie 2004

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 322 din 5 august 2004

 

ORDIN

pentru constituirea comisiilor judetene care verifică suprafetele afectate în procent de 100% de fenomenele meteorologice nefavorabile din perioada mai-iulie 2004, gospodăriile si numărul membrilor din gospodării

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de reglementare si implementare nr. 93.822 din 22 iulie 2004,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.100/2004 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli, persoane fizice, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada mai-iulie 2004, în temeiul:

- art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,

- art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003, privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si ministrul administratiei si internelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se constituie comisiile judetene pentru verificarea suprafetelor de grâu, porumb, floarea-soarelui, afectate în procent de 100% de fenomenele meteorologice nefavorabile din perioada mai-iulie 2004, gospodăriilor si numărului membrilor din gospodărie, având următoarea componentă:

- prefectul judetului - presedintele comisiei;

- directorul executiv al directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală - vicepresedinte;

- consilierul juridic al Prefecturii - membru;

- directorul executiv adjunct al directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală - membru;

- sef serviciu implementare, strategii, politici si programe în productia vegetală si zootehnică din cadrul directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală - membru.

Art. 2. - Pentru a putea beneficia de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.100/2004 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli, persoane fizice, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada mai-iulie 2004, producătorii agricoli, persoane fizice, ale căror culturi de grâu, porumb si floarea-soarelui au fost afectate în procent de 100%, trebuie să depună o înstiintare, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, la primăria localitătii unde s-au produs fenomenele meteorologice nefavorabile.

Art. 3. - (1) Constatarea suprafetelor afectate pe culturi, stabilirea gospodăriilor si a membrilor acestora se fac de comisii locale, constituite prin ordin al prefectului, formate din primar, un specialist de la centrul agricol, un reprezentant al centrului comunitar pentru cadastru si agricultură.

(2) Comisia locală, în prezenta producătorului agricol ale cărui culturi au fost afectate, întocmeste proces-verbal de constatare, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, în trei exemplare.

(3) Procesele-verbale de constatare se înregistrează într-un registru special deschis la primărie de către reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru si agricultură.

(4) Reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru si agricultură întocmeste centralizatorul proceselor-verbale de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(5) Centralizatorul proceselor-verbale va fi întocmit în trei exemplare, semnat de toti membrii comisiei locale si transmis pentru verificare si avizare la comisia judeteană.

(6) După verificare si avizare cele trei exemplare prevăzute la alin. (5) vor fi repartizate astfel: un exemplar va fi returnat primăriilor, un exemplar la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si un exemplar rămâne la comisia judeteană.

Art. 4. - Comisiile constituite vor respecta prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.100/2004.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor

si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat

pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

 

ANEXA Nr. 1

 

ÎNSTIINTARE

cu privire la suprafetele de grâu, porumb, floarea-soarelui, afectate în procent de 100% de fenomenele meteorologice nefavorabile

 

Producătorul agricol (persoană fizică) ......................................................, domiciliat în comuna .................................,

judetul ......................................, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ........, nr. ..............., CNP .............................., vă

aduc la cunostintă că la data de ....................... au fost afectate culturile de .................................. în suprafată de .............., în sola nr. ................, de fenomenul meteorologic nefavorabil ................................................................................................. (culturile se vor nominaliza separat cu suprafetele afectate)

Numărul persoanelor din gospodărie este de .................

Declar pe propria răspundere că cele sesizate corespund realitătii din teren.

Data .................................

 

Semnătura

...................................................................

 

Înregistrată cu nr. ................ din data de ................ la primăria localitătii.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCES-VERBAL Nr. .........../din ..........

de constatare a suprafetelor afectate în procent de 100% pe culturi (grâu, porumb, floarea-soarelui), stabilirea gospodăriilor si a membrilor acestora

 

Producătorul agricol (persoană fizică) ....................................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ........., nr. ........., CNP ..........................., din localitatea .............................................., judetul ................................. Numărul de persoane din gospodărie ....................

Comisia locală numită prin Ordinul prefectului nr. ....... constată următoarele:

La data de .............................................. s-au produs pagube de 100% datorate fenomenului meteorologic nefavorabil .........................., după cum urmează:

 

Nr.

crt.

Cultura

Localitatea

Parcela

(nr. topo sau denumirea)

Suprafata afectată în procent de 100% (ha)

1.

Grâu

 

 

 

2.

Porumb

 

 

 

3.

Floarea-soarelui

 

 

 

 

Comisia locală (numele si prenumele, functia, institutia reprezentată, semnătura):

1. ……………

2. ……………

3. ……………

 

Producătorul agricol,

....................................................................

 

ANEXA Nr. 3

 

Vizat Comisia judeteană

Localitatea ................................................

Judetul .....................................................

 

CENTRALIZATORUL

proceselor-verbale de constatare întocmite conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului administratiei si internelor nr. 517/322/2004

 

Nr.

crt.

Producătorul agricol

(persoană fizică)

Numele si prenumele

Proces-verbal

de constatare

a pagubelor

nr. / data

Suprafata afectată în procent de 100% pe culturi

Numărul

Membrilor

din

gospodărie

Grâu

(ha)

Porumb

(ha)

Floarea-soarelui

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia locală (numele si prenumele, functia, institutia reprezentată, semnătura):

1. ……………

2. ……………

3. ……………

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind conditiile atribuirii în folosintă gratuită către concesionari a bunurilor mobile ce se află în dotarea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale care se concesionează

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind conditiile atribuirii în folosintă gratuită către concesionari a bunurilor mobile ce se află în dotarea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale care se concesionează, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile implicate din Ministerul Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si unitătile sanitare detinătoare ale bunurilor mobile vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 13 iulie 2004.

Nr. 918.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind conditiile atribuirii în folosintă gratuită către concesionari a bunurilor mobile ce se află în dotarea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale care se concesionează conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004

 

Art. 1. - Bunurile mobile aflate în dotarea cabinetelor medicale se dau în folosintă gratuită la cerere, cu aprobarea directiilor de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz.

Art. 2. - Pentru atribuirea în folosintă gratuită a bunurilor mobile aflate în dotarea spatiilor destinate cabinetelor medicale ce se concesionează, concesionarii trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să facă dovada încheierii contractului de concesiune;

b) să prezinte inventarul bunurilor mobile din dotarea spatiului respectiv;

c) să aibă aprobarea directiilor de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti pentru atribuirea în folosintă gratuită a bunurilor mobile.

Art. 3. - În vederea atribuirii bunurilor în cauză concesionarul va depune o cerere la directia de sănătate publică din raza teritorială a spatiului concesionat, însotită de documentele prevăzute la art. 1 lit. a) si b).

Art. 4. - Atribuirea bunurilor se face prin încheierea unui contract de împrumut de folosintă (comodat) cu proprietarul bunurilor.

Art. 5. - Modelul-cadru al contractului de împrumut de folosintă (comodat) este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXĂ

la norme

 

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINTĂ

(COMODAT)

Încheiat astăzi ......................................

La ...........................................................

 

I. Părtile contractante

1.1. ........................................ (unitatea sanitară care detine bunurile) cu sediul în ................................................, str. ................................................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, cod fiscal nr. ......................., prin reprezentantul său legal ............................... (numele si prenumele conducătorului unitătii), în calitate de comodant, pe de o parte, si 1.2. ......................................... (numele si prenumele titularului cabinetului medical), domiciliat în ........................ str. ......................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, CNP ............................, medic titular al cabinetului ................., cu sediul social în .............................................., înregistrat în Registrul unic al cabinetelor medicale sub nr. .................,.cod fiscal nr. ......................, având contul deschis la ........................................, în calitate de concesionar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosintă (comodat) cu respectarea următoarelor clauze:

II. Obiectul contractului

2.1. Comodantul dă spre folosintă comodatarului bunurile mobile prevăzute în lista-anexă la prezentul contract.

2.2. Durata normată de functionare a bunurilor mobile cuprinse în lista prevăzută la pct. 2.1 se va preciza în dreptul fiecăruia.

2.3. La expirarea duratei normate de functionare a bunurilor mobile care se atribuie în folosintă gratuită, în cazul în care aceasta se împlineste înlăuntrul termenului pentru care s-a încheiat prezentul contract, acestea vor fi restituite de

comodatar comodantului pe baza unui proces-verbal de predare-preluare.

III. Obligatiile părtilor

3.1. Obligatiile comodantului sunt următoarele:

a) să predea spre folosintă comodatarului bunurile cuprinse în lista-anexă;

b) să nu înstrăineze bunurile pe toată durata prezentului contract;

c) să solicite comodatarului, pe toată durata contractului, să folosească bunurile ca un bun proprietar;

d) să preia bunurile prevăzute la pct. 2.3.

3.2. Obligatiile comodatarului sunt următoarele:

a) să ceară si să obtină spre folosintă bunurile care fac obiectul prezentului contract;

b) să folosească bunurile ca un bun proprietar, să efectueze reparatii curente si să nu transmită dreptul de folosintă unei terte persoane;

c) să suporte toate cheltuielile pentru functionarea bunurilor;

d) să suporte toate riscurile în caz de distrugere sau avariere a bunurilor folosite;

e) să suporte toate pagubele si să fie unic responsabil pentru orice daună sau vătămare produsă unui tert;

f) să facă toate demersurile necesare pentru ca dreptul de proprietate al comodantului să fie respectat pe toată durata contractului;

g) să predea bunurile prevăzute la pct. 2.3;

h) în momentul expirării contractului, să predea comodantului bunurile în aceeasi stare de folosintă ca în momentul preluării si să răspundă pentru orice degradare adusă acestora.

IV. Durata contractului

4.1. Părtile au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosintă pe o perioadă de .................... ani.

4.2. La expirarea prezentului contract, părtile vor putea, de comun acord, să prelungească perioada pentru care a fost încheiat prezentul contract.

V. Încetarea contractului

5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară interventia instantelor judecătoresti, în cazul în care una dintre părti:

- nu îsi execută una dintre obligatiile enumerate la pct. .......... din prezentul contract;

- cesionează drepturile si obligatiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părti;

- îsi încalcă una dintre obligatiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea contractului; sau

- în termen de .......... zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunostintă că nu si-a executat ori îsi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligatiile ce îi revin.

5.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părti, cu cel putin .......... zile înainte de data la care încetarea urmează să-si producă efectele.

5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente între părtile contractante.

VI. Litigii

6.1. Părtile au convenit ca toate neîntelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentantii lor.

6.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părtile se vor adresa instantelor judecătoresti competente.

VII. Clauze finale

7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între părtile contractante.

7.2. Prezentul contract, împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă vointa părtilor si înlătură orice întelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

7.3. În cazul în care părtile îsi încalcă obligatiile, neexercitarea de către partea care suferă vreun prejudiciu al dreptului de a cere întocmai sau prin echivalent bănesc a obligatiei respective nu înseamnă că ea a renuntat la acest

drept al său.

7.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de .......... exemplare .........., câte .......... pentru fiecare parte, astăzi ..................................., data semnării lui.

 

Comodant,

Comodatar,

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VALEA URLUIULUI FURCULESTI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VALEA URLUIULUI FURCULESTI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0471 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VALEA URLUIULUI FURCULESTI, cu sediul in com. Furculesti, judetul Teleorman, numar de ordine in Registrul Comertului J34/1289/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Unirea Alexandria, Valea Urluiului Furculesti, Spicul Orbeasca, Vedea Bragadiru, Dunarea Traian, Progresul Tiganesti, Teleormanul Tatarastii de Jos, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit VALEA URLUIULUI FURCULESTI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Unirea Alexandria, Valea Urluiului Furculesti, Spicul Orbeasca, Vedea Bragadiru, Dunarea Traian, Progresul Tiganesti, Teleormanul Tatarastii de Jos.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit VALEA URLUIULUI FURCULESTI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Unirea Alexandria. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 357.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SPICUL ORBEASCA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SPICUL ORBEASCA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0472 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit SPICUL ORBEASCA, cu sediul in com. Orbeasca, Sat Orbeasca, judetul Teleorman, numar de ordine in Registrul Comertului J34/210/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Unirea Alexandria, Valea Urluiului Furculesti, Spicul Orbeasca, Vedea Bragadiru, Dunarea Traian, Progresul Tiganesti, Teleormanul Tatarastii de Jos, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit SPICUL ORBEASCA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Unirea Alexandria, Valea Urluiului Furculesti, Spicul Orbeasca, Vedea Bragadiru, Dunarea Traian, Progresul Tiganesti, Teleormanul Tatarastii de Jos.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit SPICUL ORBEASCA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Unirea Alexandria. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 358.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit MIORITA DOBROTESTI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit MIORITA DOBROTESTI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0473 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit MIORITA DOBROTESTI, cu sediul in com. Dobrotesti, judetul Teleorman, numar de ordine in Registrul Comertului J34/20/1998, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Dumbrava Scrioastea, Tinoasa Saceni, Victoria Ciolanesti, Miorita Dobrotesti, 1 Mai Videle, Viitorul Balaci, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit MIORITA DOBROTESTI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Dumbrava Scrioastea, Tinoasa Saceni, Victoria Ciolanesti, Miorita Dobrotesti, 1 Mai Videle, Viitorul Balaci.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit MIORITA DOBROTESTI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Dumbrava Scrioastea. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea

Art. 2. - Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 359.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit TINOASA SĂCENI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit TINOASA SĂCENI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0475 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit TINOASA SĂCENI, cu sediul in Saceni, judetul Teleorman, numar de ordine in Registrul Comertului J34/1381/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Dumbrava Scrioastea, Tinoasa Saceni, Victoria Ciolanesti, Miorita Dobrotesti, 1 Mai Videle, Viitorul Balaci, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit TINOASA SĂCENI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Dumbrava Scrioastea, Tinoasa Saceni, Victoria Ciolanesti, Miorita Dobrotesti, 1 Mai Videle, Viitorul Balaci.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit TINOASA SĂCENI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Dumbrava Scrioastea. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea

Art. 2. - Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 360.