MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 715         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 6 august 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

57. - Ordonantă pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

58. - Ordonantă privind înfiintarea Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară – CENAFER

 

59. - Ordonantă privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar

 

1.207. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

1.208. - Hotărâre privind modificarea art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997

 

1.213. - Hotărâre privind eliberarea domnului Ovidiu Grecea din functia de prefect al municipiului Bucuresti

 

1.214. - Hotărâre privind numirea domnului Alexandru-Dan Darabont în functia de prefect al municipiului Bucuresti

 

1.215. - Hotărâre privind eliberarea domnului Enache Barbu din functia de prefect al judetului Caras-Severin

 

1.216. - Hotărâre privind numirea domnului Gheorghe Cahnită în functia de prefect al judetului Caras-Severin

 

1.217. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

1.218. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de constructii si de reparat case, familiilor din judetele Bacău, Buzău si Suceava, afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 28 iulie - 1 august 2004

 

1.219. - Hotărâre pentru aprobarea finantării proiectului “Participarea României la Bienala de Arhitectură de la Venetia” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. I.27 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Denumirea persoană juridică română se înlocuieste în cuprinsul Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, cu denumirea persoană juridică.

Art. II. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2004.

Nr. 57.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind înfiintarea Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară – CENAFER

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Centrul National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER prin reorganizarea Centrului de Perfectionare si Calificare a Personalului CFR Bucuresti si a centrelor de calificare din structurile regionale ale Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

(2) Centrul National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER, denumit în continuare CENAFER, este institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(3) CENAFER are sediul în municipiul Bucuresti, Calea Grivitei nr. 343, sectorul 1.

(4) Sediul CENAFER poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. - (1) CENAFER este organismul national specializat al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, desemnat să asigure, în principal, formarea-calificarea, perfectionarea si verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activităti specifice desfăsurării transportului feroviar în conditii de sigurantă a circulatiei, securitate a transporturilor si de calitate a serviciilor feroviare, precum si participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei din transportul feroviar.

(2) CENAFER poate desfăsura si alte activităti stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 3. - CENAFER se finantează din venituri proprii, constituite, în principal, din tarifele percepute pentru activitătile specifice.

Art. 4. - Patrimoniul initial al CENAFER se constituie prin preluarea activului si pasivului Centrului de Perfectionare si Calificare a Personalului CFR Bucuresti si a centrelor de calificare din structurile regionale ale Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., conform datelor din bilantul contabil al acesteia, încheiat la data de 31 decembrie 2003.

Art. 5. - (1) Conducerea CENAFER este asigurată de consiliul de conducere. Consiliul de conducere, denumit în continuare consiliu, este compus din 7-9 persoane.

Presedintele consiliului este directorul general al CENAFER.

(2) Directorul general si ceilalti membri ai consiliului se numesc si se revocă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(3) Salariul directorului general, precum si indemnizatiile membrilor consiliului se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

Art. 6. - (1) CENAFER întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice, care se aprobă de consiliu si se avizează de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitătilor finantate integral din venituri proprii se reportează în anul următor.

Art. 7. - Cheltuielile de investitii necesare pregătirii personalului la nivelul cerintelor europene, care să asigure integrarea sistemului de transport feroviar al României în sistemul de transport feroviar european, se finantează din venituri proprii, din credite externe sau interne, contractate în conditiile legii, nerambursabile sau rambursabile din fondurile proprii ori din alte surse legal constituite.

Art. 8. - Prestatiile si serviciile asigurate de către CENAFER se fac pe bază de tarife aprobate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la propunerea consiliului.

Art. 9. - (1) Personalul de instruire al CENAFER are calitatea de instructor si asigură instruirea teoretică si practică.

(2) Instructorii care asigură instruirea teoretică trebuie să fie absolventi cu diplomă ai învătământului superior de lungă sau de scurtă durată si să aibă experientă în domeniul de referintă. Instructorii care asigură instruirea practică trebuie să fie atestati în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) Pentru desfăsurarea procesului de instruire si perfectionare profesională, CENAFER poate folosi, în conditiile legii, cadre didactice universitare, precum si alti specialisti români si străini.

Art. 10. - Salarizarea personalului CENAFER se stabileste potrivit reglementărilor privind salarizarea personalului din institutiile publice finantate integral din venituri proprii.

Art. 11. - Atributiile CENAFER, precum si regulamentul de organizare si functionare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante. Prin aceeasi hotărâre se va stabili si regimul juridic al bunurilor care se preiau de la Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., cu respectarea legislatiei în vigoare.

Art. 12. - (1) La încheierea cursurilor de specialitate pentru efectuarea activitătilor cu specific feroviar se va sustine un examen de absolvire, iar la terminarea cursurilor de perfectionare profesională se va prezenta si se va sustine o lucrare de absolvire.

(2) Stagiile de practică se vor efectua în cadrul CENAFER si/sau al agentilor economici cu specific feroviar, potrivit contractelor încheiate de CENAFER cu acestia.

Art. 13. - (1) Drepturile si obligatiile ce decurg din contractele individuale de muncă ale personalului preluat de la Centrul de Perfectionare si Calificare a Personalului CFR Bucuresti si de la centrele de calificare din structurile regionale ale Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., care se reorganizează, existente la data preluării personalului respectiv, se transferă la CENAFER.

(2) Criteriile de selectionare a personalului care urmează să fie preluat în conditiile legii vor tine seama, în mod prioritar, de competenta si de nivelul de calificare profesională, de vechimea în activitate si de natura posturilor necesare realizării programelor de instruire specifice personalului feroviar.

(3) Personalul CENAFER nu se încadrează în categoria functionarilor publici.

Art. 14. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004, cu modificările ulterioare, se completează la litera D “Unitătile care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si care se finantează din venituri proprii” cu o nouă pozitie, pozitia nr. 7, care va avea următorul cuprins:

“7. Centrul National Venituri proprii Bucuresti” de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER

Art. 15. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. 16. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 iulie 2004.

Nr. 58.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Sinteza cheltuielilor aferente spitalelor si celorlalte unităti sanitare publice cu paturi, denumite în continuare institutii sanitare publice, finantate pe bază de contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se aprobă prin legea bugetului de stat ca anexă la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate. (2) Numărul de posturi, structura acestora si cheltuielile cu salariile se aprobă ca anexe la bugetul de venituri si cheltuieli al fiecărei institutii sanitare publice, cu încadrarea în limitele maxime aprobate potrivit legii.

(3) Numărul de posturi aprobat fiecărei institutii sanitare publice nu poate fi depăsit.

Art. 2. - (1) Repartizarea fondurilor aprobate pentru servicii medicale si medicamente pe casele de asigurări de sănătate se face în conditiile legislatiei privind finantele publice de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate si după retinerea la dispozitia sa a unei sume suplimentare reprezentând 3% din fondurile prevăzute cu această destinatie. Această sumă se utilizează în situatii deosebite si justificate, stabilite prin normele de aplicare a contractului-cadru, si se repartizează până la data de 30 noiembrie a fiecărui an.

(2) În limita sumelor repartizate potrivit alin. (1), casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale si medicamente.

Art. 3. - (1) Veniturile proprii, altele decât cele realizate pe bază de contracte de furnizare de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se utilizează de institutiile sanitare publice pentru finantarea cheltuielilor curente si de capital.

(2) Institutiile sanitare publice, în limita veniturilor proprii prevăzute la alin. (1), pot să-si prevadă în bugetul de venituri si cheltuieli sume pentru acordarea tichetelor de masă. Acordarea tichetelor de masă se face în limita sumelor aprobate cu această destinatie si cu respectarea prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă.

(3) Institutiile sanitare publice care înregistrează datorii către furnizori si obligatii bugetare neachitate la scadentă nu pot acorda tichete de masă.

Art. 4. - Eventualele economii înregistrate de institutiile sanitare publice, în cursul exercitiului bugetar, la cheltuielile de personal si cheltuielile materiale si servicii, cu exceptia medicamentelor si materialelor sanitare, în conditiile realizării indicatorilor specifici, se pot utiliza pentru finantarea cheltuielilor de capital, cu modificarea corespunzătoare a bugetului de venituri si cheltuieli, în conditiile legii, cu aprobarea caselor de asigurări de sănătate si a directiilor de sănătate publică sau, după caz, a Ministerului Sănătătii, în functie de subordonare.

Art. 5. - (1) Casele de asigurări de sănătate sunt autorizate ca în contractele de furnizare de servicii medicale încheiate cu institutiile sanitare publice să cuprindă, după caz, si sumele necesare pentru reabilitarea si modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 si a instalatiilor de sterilizare tip ISM.

(2) În bugetul Ministerului Sănătătii se pot cuprinde sume pentru înlocuirea pieselor de schimb la aparatura medicală de înaltă performantă din dotarea institutiilor sanitare publice.

Art. 6. - (1) Disponibilitătile din venituri proprii înregistrate la finele anului de institutiile sanitare publice se reportează în anul următor, avându-se în vedere la stabilirea nivelului cheltuielilor finantate din venituri proprii pentru anul respectiv.

(2) Trimestrial, institutiile sanitare publice transmit, pe propria răspundere, ordonatorilor de credite de la care au primit finantarea, monitorizarea privind obiectivele de investitii finantate din fonduri publice.

(3) După verificare, aceste situatii vor fi transmise ordonatorilor principali de credite în vederea întocmirii raportului trimestrial de monitorizare privind procesul investitional.

Art. 7. - (1) În bugetul Ministerului Sănătătii se prevăd anual sume reprezentând transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, pentru finantarea programului privind compensarea în proportie de 90% a pretului la medicamentele acordate pensionarilor în tratamentul ambulatoriu.

(2) Casa Natională de Asigurări de Sănătate va derula si va finanta programul prevăzut la alin. (1). Conditiile în care pensionarii pot beneficia de compensare în proportie de 90% a pretului la medicamente acordate în ambulatoriu se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 8. - Ministerul Sănătătii este abilitat să organizeze licitatii la nivel national pentru achizitia de bunuri si servicii cu caracter medical si nemedical, precum si lucrări pentru institutiile publice din sectorul sanitar, în limita prevederilor bugetare aprobate acestora cu această destinatie, în conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice.

Art. 9. - Prevederile prezentei ordonante se aplică institutiilor publice din sectorul sanitar, inclusiv celor apartinând ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitară proprie, cu exceptia art. 8, care se aplică unitătilor sanitare publice din reteaua Ministerului Sănătătii.

Art. 10. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă prevederile art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare si a cresterii eficientei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum si modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 19 iunie 2004, cu modificările ulterioare.

Art. 11. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Cristian Celea,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 iulie 2004.

Nr. 59.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 18 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Subtitlul sectiunii A “Medicamente de bază, optiune terapeutică 1” din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

“Nivelul de compensare pentru medicamentele corespunzătoare acestor DCI este de 65%. Pentru pensionarii care nu realizează alte venituri decât cele provenite din pensie/pensii cumulate în cuantum de până la 6.000.000 lei lunar, nivelul de compensare pentru medicamentele corespunzătoare acestor DCI este de 90%. (**)”

2. Subtitlul sectiunii B “Medicamente cu restrictie la prescriere, optiune terapeutică 2” din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins: “Nivelul de compensare pentru medicamentele corespunzătoare acestor DCI este de 50%. Pentru pensionarii care nu realizează alte venituri decât cele provenite din pensie/pensii cumulate în cuantum de până la 6.000.000 lei lunar, nivelul de compensare pentru medicamentele corespunzătoare acestor DCI este de 90%. (**)”

3. Ultima teză a notei din finalul anexei nr. 2 va avea următorul cuprins:

“(**) Cota procentuală de 90%, 65%, respectiv 50%, se aplică la pretul cel mai mic corespunzător unitătii terapeutice aferente aceleiasi forme farmaceutice din cadrul aceleiasi denumiri comune internationale si pentru fiecare concentratie. Valoarea astfel rezultată reprezintă pretul de referintă.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Cristian Celea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 iulie 2004.

Nr. 1.207.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 25 august 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Membrii comisiei de privatizare, inclusiv vicepresedintele acesteia, beneficiază de o indemnizatie lunară stabilită la 10% din nivelul salariului corespunzător functiei de presedinte executiv al societătii bancare supuse privatizării.

(2) Presedintele comisiei de privatizare beneficiază de o indemnizatie lunară stabilită la 20% din nivelul salariului corespunzător functiei de presedinte executiv al societătii bancare supuse privatizării.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 iulie 2004.

Nr. 1.208.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea domnului Ovidiu Grecea din functia de prefect al municipiului Bucuresti

 

În temeiul art. 108 alin. (1) din Constitutie, republicată, si al art. 1 alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Ovidiu Grecea se eliberează din functia de prefect al municipiului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul

administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat

pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

 

 

Bucuresti, 5 august 2004.

Nr. 1.213.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Alexandru-Dan Darabont în functia de prefect al municipiului Bucuresti

 

În temeiul art. 108 alin. (1) din Constitutie, republicată, si al art. 1 alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Alexandru-Dan Darabont se numeste în functia de prefect al municipiului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat

pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

 

Bucuresti, 5 august 2004.

Nr. 1.214.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea domnului Enache Barbu din functia de prefect al judetului Caras-Severin

 

În temeiul art. 108 alin. (1) din Constitutie, republicată, si al art. 1 alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Enache Barbu se eliberează din functia de prefect al judetului Caras-Severin.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat

pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

 

Bucuresti, 5 august 2004.

Nr. 1.215.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Gheorghe Cahnită în functia de prefect al judetului Caras-Severin

 

În temeiul art. 108 alin. (1) din Constitutie, republicată, si al art. 1 alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Gheorghe Cahnită se numeste în functia de prefect al judetului Caras-Severin.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat

pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

 

Bucuresti, 5 august 2004.

Nr. 1.216.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Ovidiu Grecea se numeste în functia de consul general, sef al Consulatului General al României la Sydney, Australia.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 august 2004.

Nr. 1.217.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de constructii si de reparat case, familiilor din judetele Bacău, Buzău si Suceava, afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 28 iulie-1 august 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 11,1 miliarde lei, familiilor din judetele Bacău (5.600 milioane lei), Buzău (3.400 milioane lei) si Suceava (2.100 milioane lei), afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 28 iulie-1 august 2004, constând în materiale de constructii si de reparat case, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la pretul de înregistrare, prin conturile “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse”, respectiv “Venituri proprii din anii precedenti si alte surse”, după caz, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de prefecturile judetelor Bacău, Buzău si Suceava.

(2) Reîntregirea stocurilor cu cantitătile acordate conform anexei se va face în anul 2004, finantarea fiind asigurată din bugetul aprobat Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locul indicat de fiecare prefectură se va efectua în regim de urgentă cu mijloace auto din dotarea unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace auto ale unor societăti comerciale angajate de acestea, precum si pe calea ferată, prin grija Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” - S.A.

(2) Cheltuielile legate de ambalarea si transportul produselor se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.

(3) Distribuirea produselor către populatia sinistrată se va face de prefecturile judetelor Bacău, Buzău si Suceava, prin persoane anume împuternicite.

(4) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. - (1) Prefecturile judetelor Bacău, Buzău si Suceava vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul prefecturilor judetelor Bacău, Buzău si Suceava, în vederea punerii lor la dispozitie organelor de control abilitate.

Art. 5. - Se aprobă acumularea, în regim de urgentă, a cantitătilor de 1.264 m3 cherestea răsinoase, în limita sumei de 6.700 milioane lei, 2.520 m2 carton bituminat, în limita sumei de 76 milioane lei, 1.490 m2 plăci de azbociment, în limita sumei de 149 milioane lei, si 106,4 tone var hidratat, în limita sumei de 320 milioane lei, în cadrul programului de acumulări produse rezerve de stat, sectiunea “acumulare stocuri pentru constituire”, în limita bugetului aprobat Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 august 2004.

Nr. 1.218.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând materialele de constructii si de reparat case care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar pentru populatia afectată de fenomenele meteorologice produse în perioada 28 iulie-1 august 2004

 

Produsul

U.M.

Judetul Bacău

Judetul Buzău

Judetul Suceava

TOTAL

0

1

2

3

4

5

Ciment

t

374

115

117,4

606,4

Cherestea răsinoase

m3

728

275

261

1.264

Lemn rotund

m3

3

 

19

22

Coame

buc.

 

460

 

460

Cărămidă

buc.

 

4.620

 

4.620

Tigle

buc.

 

9.200

 

9.200

Var

t

77

 

29,4

106,4

Carton bitumat

m2

 

2.520

 

2.520

Otel beton

t

2

46

 

48

B.C.A.

m3

30

 

42

72

Tablă zincată

t

0,4

 

 

0,4

Plăci de azbociment

m3

 

1.350

140

1.490

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării proiectului “Participarea României la Bienala de Arhitectură de la Venetia” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea proiectului “Participarea României la Bienala de Arhitectură de la Venetia”.

Art. 2. - Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 20 din 5 august 2004, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 1,6 miliarde lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 10 decembrie 2004.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea art. 2 si, după caz, a art. 3, în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Laurentiu Tănase,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 august 2004.

Nr. 1.219.