MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 710         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 5 august 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

970. - Hotărâre privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasă, dobândite în afara granitelor României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasă, dobândite în afara granitelor României

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În vederea exercitării profesiei în România, în regim salarial si/sau independent, diplomele, certificatele si alte titluri de formare în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasă dobândite în afara granitelor României se recunosc sau, după caz, se echivalează în conformitate cu dispozitiile prezentei hotărâri.

Art. 2. - Recunoasterea în scop profesional a diplomelor, certificatelor sau a altor titluri de formare în profesia de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si, respectiv, de moasă, eliberate de către un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiană cetătenilor acestora, se face de către Ministerul Sănătătii în colaborare cu organizatiile profesionale de profil care au atributii în controlul si supravegherea acestor profesii.

Art. 3. - Diplomele, certificatele si alte titluri eliberate conform normelor Uniunii Europene de către un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau de către Confederatia Elvetiană si care atestă calificările în profesia de medic, medic dentist si farmacist sunt recunoscute în scop profesional de către Ministerul Sănătătii în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România si Colegiul Farmacistilor din România.

Art. 4. - Solicitările de recunoastere a diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic specialist si, respectiv, de medic dentist specialist, eliberate conform normelor Uniunii Europene de unul dintre statele prevăzute la art. 3 si care atestă o specialitate care nu este prevăzută de Nomenclatorul de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală, sunt analizate de către autoritătile competente române. Acestea stabilesc domeniul în care solicitantul poate acorda îngrijiri medicale de specialitate si, respectiv, medico-dentare de specialitate în România, precum si titlul profesional corespunzător cu care acesta exercită activitătile profesionale.

Art. 5. - Stagiile de pregătire în specialitătile efectuate într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau în Confederatia Elvetiană, de către medicii, medicii dentisti si farmacistii rezidenti, se recunosc de Ministerul Sănătătii ca pregătire în cadrul rezidentiatului.

Art. 6. - Diplomele de medic, medic dentist si farmacist eliberate de o institutie de învătământ universitar din afara granitelor României, ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale celorlalte state apartinând Spatiului Economic European si ale Confederatiei Elvetiene si care nu au fost recunoscute de unul dintre aceste state se echivalează de către Ministerul Educatiei si Cercetării, potrivit legii.

Art. 7. - Specializarea efectuată de medici, medici dentisti si farmacisti în afara granitelor României, ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale celorlalte state apartinând Spatiului Economic European si ale Confederatiei Elvetiene, atestată prin diplome sau alte documente de specialist în una dintre specialitătile prevăzute de Nomenclatorul de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală, este echivalată de Ministerul Sănătătii cu stagiul de rezidentiat prevăzut de lege, dacă pentru specializarea respectivă durata si programele de studiu sunt echivalente.

Art. 8. - (1) Specializarea efectuată de medici, medici dentisti si farmacisti în afara granitelor României, ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale celorlalte state apartinând Spatiului Economic European si ale Confederatiei Elvetiene, atestată prin diplome sau alte documente de specialist în una dintre specialitătile prevăzute de Nomenclatorul de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală, dar care nu întruneste conditiile de formare prevăzute la art. 7, poate fi echivalată de Ministerul Sănătătii ca pregătire în cadrul rezidentiatului după dobândirea calitătii de rezident în specialitatea respectivă, conform prevederilor legale.

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1), prezentarea la examenul de specialist se face după completarea pregătirii prin rezidentiat.

Art. 9. - Certificatul de medic specialist, medic dentist specialist si, respectiv, farmacist specialist se obtine în cazurile prevăzute la art. 7 si 8 după promovarea examenului de specialist organizat de Ministerul Sănătătii.

Art. 10. - Prevederile art. 7, 8 si 9 nu se aplică specializărilor efectuate în afara granitelor României, ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale celorlalte state apartinând Spatiului Economic European si ale Confederatiei Elvetiene si care au fost recunoscute de unul dintre aceste state.

Art. 11. - Stagiile de pregătire în specialitate efectuate de medicii, medicii dentisti si farmacistii rezidenti în afara granitelor României, ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale celorlalte state apartinând Spatiului Economic European si ale Confederatiei Elvetiene pot fi echivalate de Ministerul Sănătătii cu stagiile de pregătire din cadrul rezidentiatului.

Art. 12. - Diplomele, certificatele si alte titluri eliberate conform normelor Uniunii Europene de către statele membre ale Uniunii Europene, de celelalte state apartinând Spatiului Economic European sau de către Confederatia Elvetiană si care atestă calificarea în profesia de asistent medical generalist si, respectiv, în profesia de moasă se recunosc în scop profesional de către Ministerul Sănătătii în colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din România.

Art. 13. - (1) Diplomele, certificatele si titlurile obtinute în afara granitelor României, ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale celorlalte state apartinând Spatiului Economic European si ale Confederatiei Elvetiene si care atestă calificarea în profesiile de asistent medical generalist si, respectiv, în profesia de moasă se echivalează de către Ministerul Educatiei si Cercetării, potrivit legii.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul diplomelor, certificatelor si titlurilor obtinute în afara granitelor României, ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau ale Confederatiei Elvetiene, care atestă calificarea în profesia de asistent medical generalist sau în profesia de moasă si care au fost recunoscute de unul dintre aceste state.

 

CAPITOLUL II

Recunoasterea în scop profesional a diplomelor, certificatelor si a altor titluri care atestă calificările în profesia de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si, respectiv de moasă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiană cetătenilor acestora

 

SECTIUNEA 1

Recunoasterea calificărilor de medic si medic specialist

 

Art. 14. - (1) Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri de medic, emise conform prevederilor directivelor Uniunii Europene de către un stat membru al Uniunii Europene, un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiană cetătenilor acestora.

(2) Diplomele, certificatele si titlurile de medic prevăzute la alin. (1) au acelasi efect pe teritoriul României ca si diplomele de medic eliberate de institutiile de învătământ superior din România.

Art. 15. - (1) Se recunosc diplomele, certificatele si titlurile de medic specialist eliberate conform prevederilor directivelor Uniunii Europene de către un stat membru al Uniunii Europene, un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiană cetătenilor acestor state.

(2) Diplomele, certificatele si titlurile de medic specialist prevăzute la alin. (1) au acelasi efect pe teritoriul României ca si titlurile de calificare de medic specialist eliberate de România.

Art. 16. - (1) Diplomele, certificatele si titlurile de medic prevăzute la art. 14 alin. (1), autoritătile, precum si statele emitente sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Diplomele, certificatele si titlurile de medic specialist, pe baza cărora se recunoaste calificarea profesională de medic specialist cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, autoritătile competente, precum si statele emitente sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Specializările atestate prin diplome, certificate si titluri de medic specialist, care fac obiectul recunoasterii mutuale între statele prevăzute la alin. (2), precum si denumirile, duratele minime de formare si statele membre în care acestea există sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 17. - (1) Cetătenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, posesori ai unei diplome, certificat sau ai unui alt titlu de medic prevăzut în anexa nr. 1, care doresc să obtină în România una dintre specializările prevăzute de Nomenclatorul de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală, care nu este prevăzută în anexa nr. 3 sau nu este prevăzută pentru statul membru de origine ori de provenientă al solicitantului în anexa nr. 3, se supun conditiilor stabilite de lege în acest sens pentru cetătenii români licentiati ai facultătilor de medicină din România.

(2) După obtinerea calitătii de rezident conform prevederilor legale, evaluarea pregătirii profesionale a persoanelor prevăzute la alin. (1) se face pe baza documentelor din care rezultă:

a) perioadele de formare atestate de statul membru de origine sau de provenientă. Acestea se recunosc ca stagii de pregătire din cadrul rezidentiatului dacă corespund celor prevăzute de legislatia română în vigoare pentru specializarea respectivă;

b) experienta profesională însusită de solicitant;

c) pregătirea complementară si formarea medicală continuă a acestuia.

(3) În termen de 4 luni de la depunerea dosarului complet de către cel interesat, Ministerul Sănătătii informează solicitantii cu privire la durata si continutul perioadei de pregătire complementară în specialitate, care urmează a fi efectuată în vederea prezentării la examenul de medic specialist.

Art. 18. - (1) Se recunosc diplomele, certificatele sau alte titluri de medic emise de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinând Spatiului Economic European, precum si de către Confederatia Elvetiană cetătenilor acestora, care nu corespund tuturor cerintelor minime de formare a medicului prevăzute de normele Uniunii Europene, dacă atestă o formare începută înainte de datele prevăzute la alin. (2) si dacă sunt însotite de un certificat emis de statul membru de origine sau de provenientă, prin care se atestă faptul că posesorul a exercitat efectiv si legal activitătile de medic pe o durată de minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

(2) Datele la care se face referire la alin. (1) sunt:

a) 1 ianuarie 1986 pentru Spania si Portugalia;

b) 1 ianuarie 1981 pentru Grecia;

c) 20 decembrie 1976 pentru Belgia, Danemarca, Germania, Franta, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda si Marea Britanie;

d) 1 ianuarie 1994 pentru Norvegia si Islanda;

e) 1 ianuarie 1995 pentru Austria, Finlanda si Suedia;

f) 1 mai 1995 pentru Liechtenstein;

g) 1 iunie 2002 pentru Elvetia;

h) 1 mai 2004 pentru: Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia si Slovacia.

Art. 19. - (1) Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri de medic specialist, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiană cetătenilor acestora, care atestă o specializare prevăzută în anexa nr. 3 si care nu răspund cerintelor minime de formare în specialitate, stabilite de normele Uniunii Europene, dacă atestă o formare începută înainte de:

a) 1 ianuarie 1986 pentru Spania si Portugalia;

b) 1 ianuarie 1981 pentru Grecia;

c) 20 decembrie 1976 pentru Belgia, Danemarca, Germania, Franta, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda si Marea Britanie;

d) 1 ianuarie 1994 pentru Norvegia si Islanda;

e) 1 ianuarie 1995 pentru Austria, Finlanda si Suedia;

f) 1 mai 1995 pentru Liechtenstein;

g) 1 iunie 2002 pentru Elvetia;

h) 1 mai 2004 pentru: Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia si Slovacia.

(2) Recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic specialist prevăzute la alin. (1) se face dacă acestea sunt însotite de un certificat emis de autoritătile competente ale statului membru de origine sau de provenientă prin care se atestă că posesorul a exercitat activitătile respective cu titlul de medic specialist pe o perioadă echivalentă cu dublul diferentei dintre durata de formare în specialitate prevăzută în anexa nr. 3 si cea prevăzută de statul membru de origine sau de provenientă, atunci când aceasta din urmă nu corespunde duratei minime stabilite de normele Uniunii Europene pentru specializarea respectivă si prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Dacă normele române de formare în specialitate aflate în vigoare anterior datelor prevăzute la alin. (1) prevedeau o durată de pregătire în acea specialitate inferioară celei prevăzute de actualele norme ale Uniunii Europene, diferenta indicată la alin. (2) se stabileste în functie de durata minimă de pregătire prevăzută de normele române.

Art. 20. - (1) Se recunoaste titlul de medic specialist eliberat de Spania medicilor cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care atestă că formarea ca specialist s-a încheiat anterior datei de 1 ianuarie 1995 si care nu corespunde cerintelor de formare în specialitate prevăzute de normele Uniunii Europene, dacă acest titlu este însotit de un certificat emis de autoritătile competente spaniole prin care se dovedeste că posesorul a promovat proba de competentă profesională specifică, organizată conform legislatiei spaniole.

(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) atestă că detinătorul posedă cunostintele si competentele de specialitate echivalente celor atestate de titlul de medic specialist prevăzut pentru Spania în anexele nr. 2 si 3.

Art. 21. - Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri de medic eliberate cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care atestă o formare însusită pe teritoriul fostei Republici Democrate Germane si care nu răspund tuturor conditiilor minime de formare prevăzute de normele Uniunii Europene, dacă acestea:

a) atestă o formare începută înainte de unificarea Germaniei;

b) dau dreptul posesorului să exercite activitătile specifice profesiei de medic pe tot teritoriul Germaniei, în aceleasi conditii ca si titlurile eliberate de autoritătile competente germane, prevăzute la anexa nr. 1; si

c) sunt însotite de un certificat eliberat de autoritătile competente germane, care atestă faptul că posesorul a exercitat efectiv si legal activitătile de medic în Germania, pe o durată de minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 22. - (1) Se recunosc diplomele, certificatele si titlurile de medic specialist obtinute de cetătenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care atestă o formare însusită pe teritoriul fostei Republici Democrate Germane si care nu îndeplinesc cerintele minime de formare prevăzute de normele Uniunii Europene, dacă:

a) atestă o formare în specialitate începută înainte de 3 aprilie 1992; si

b) permit exercitarea activitătii respective cu titlul de medic specialist pe tot teritoriul Germaniei, în aceleasi conditii ca si titlurile de medic specialist emise de autoritătile competente germane, prevăzute în anexele nr. 2 si 3.

(2) Recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor prevăzute la alin. (1) se face dacă acestea sunt însotite de un certificat eliberat de autoritătile competente germane, prin care se atestă exercitarea activitătii respective cu titlul de medic specialist pe o perioadă echivalentă dublului diferentei dintre durata minimă de formare în specialitate prevăzută în anexa nr. 3 si cea însusită pe teritoriul Germaniei, atunci când aceasta din urmă nu corespunde duratei minime stabilite de normele Uniunii Europene si prevăzute în anexa nr. 3 pentru specializarea respectivă.

Art. 23. - (1) Se recunosc diplomele, certificatele si titlurile de medic si, respectiv, de medic specialist eliberate de către un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau de către Confederatia Elvetiană cetătenilor acestora si care nu corespund calificărilor sau denumirilor prevăzute în anexele nr. 1-3, dacă acestea sunt însotite de un certificat eliberat de autoritătile competente ale statului respectiv.

(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) atestă că formarea de medic si, respectiv, de medic specialist s-a desfăsurat în conformitate cu normele Uniunii Europene si diplomele, certificatele si titlurile respective sunt asimilate de statul emitent calificărilor sau denumirilor prevăzute în anexele nr. 1-3 pentru acel stat.

Art. 24. - Diplomele, certificatele si titlurile de medic specialist eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau de către Confederatia Elvetiană cetătenilor acestor state, care atestă o formare în specialitate, în regim de timp partial, începută înainte de 31 decembrie 1983, se recunosc dacă sunt însotite de un certificat care atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal profesia cu titlul de medic specialist, pe o durată de minimum 3 ani consecutivi în ultimii 5 ani care precedă data eliberării acestui certificat.

Art. 25. - (1) Se recunoaste certificatul de medic specialist eliberat de autoritătile competente din Luxemburg posesorilor diplomei de doctor în medicină, chirurgie si obstetrică emise de comisia de stat de examinare din Luxemburg, diplomă universitară care intră sub incidenta Legii luxemburgheze din 1939 privind acordarea gradelor academice si universitare.

(2) Se recunoaste certificatul de medic specialist eliberat de autoritătile competente din Danemarca posesorilor diplomelor legale de medic emise de facultatea de medicină a unei universităti daneze în conformitate cu Ordinul ministrului de interne din 14 mai 1970.

(3) Diplomele prevăzute la alin. (1) si (2) sunt eliberate medicilor a căror formare universitară a început înainte de 20 decembrie 1976.

Art. 26. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic si medic specialist, eliberate de fosta Republică Cehoslovacia cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 1 ianuarie 1993 ori care atestă o formare începută în acest stat înainte de 1 ianuarie 1993, se recunosc dacă autoritătile competente ale Republicii Cehe atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile cehe de medic si medic specialist, în ceea ce priveste accesul la activitătile de medic si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile Republicii Cehe, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal activitătile de medic pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 27. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic si medic specialist, eliberate de fosta Uniune Sovietică cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 20 august 1991 ori care atestă o formare începută în acest stat înainte de 20 august 1991, se recunosc dacă autoritătile competente ale Estoniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile estoniene de medic si medic specialist, în ceea ce priveste accesul la activitătile de medic si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile Estoniei, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal activitătile de medic pe teritoriul acestui stat timp de minumum 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 28. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic si medic specialist, eliberate de fosta Uniune Sovietică cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 21 august 1991 ori care atestă o formare începută în acest stat înainte de 21 august 1991, se recunosc dacă autoritătile competente ale Letoniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile letoniene de medic si medic specialist în ceea ce priveste accesul la activitătile de medic si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile Letoniei, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal activităti de medic pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 29. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic si medic specialist, eliberate de fosta Uniune Sovietică cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 11 martie 1990 ori care atestă o formare începută în acest stat înainte de 11 martie 1990, se recunosc dacă autoritătile competente ale Lituaniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile lituaniene de medic si medic specialist în ceea ce priveste accesul la activitătile de medic si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile lituaniene, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal activitătile de medic pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 30. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic si medic specialist, eliberate de fosta Republică Cehoslovacia cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 1 ianuarie 1993 ori care atestă o formare începută în acest stat înainte de 1 ianuarie 1993, se recunosc dacă autoritătile competente ale Slovaciei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile slovace de medic si medic specialist în ceea ce priveste accesul la activitătile de medic si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile Slovaciei, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal activitătile de medic pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 31. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic si medic specialist, care au fost eliberate de fosta Iugoslavie cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 25 iunie 1991 sau care atestă o formare începută în acest stat înainte de 25 iunie 1991, se recunosc dacă autoritătile competente ale Sloveniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile slovene de medic si medic specialist în ceea ce priveste accesul la activitătile de medic si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile competente ale Sloveniei, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal activitătile de medic pe teritoriul acestui stat, timp de minimum 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

 

SECTIUNEA a 2-a

Recunoasterea calificării de medic specialist de medicină de familie

 

Art. 32. - (1) Se recunoaste calificarea de medic specialist de medicină de familie medicilor cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, posesori ai diplomelor, certificatelor sau ai altor titluri eliberate de autoritătile competente ale acestor state, care atestă formarea specifică a medicului generalist prevăzută de normele Uniunii Europene.

(2) Diplomele, certificatele si titlurile prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în anexa nr. 1.

Art. 33. - Calificarea de medic specialist de medicină de familie poate fi obtinută si de medicii cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care si-au însusit o formare complementară, alta decât formarea specifică a medicului generalist prevăzută de normele Uniunii Europene, atestată prin diplome, certificate sau alte titluri de medic specialist, eliberate de autoritătile competente ale unui stat membru al Uniunii Europene, ale unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ale Confederatiei Elvetiene.

Art. 34. - (1) Calificarea de medic specialist de medicină de familie în cazurile prevăzute la art. 33 se obtine după efectuarea unui stagiu de pregătire complementară cu durata minimă de 6 luni, într-o unitate sanitară acreditată să acorde îngrijiri primare de sănătate si după promovarea examenului de medic specialist de medicină de familie organizat de Ministerul Sănătătii.

(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) se analizează în ce măsură formarea complementară însusită de solicitant, precum si experienta sa profesională pot înlocui formarea în specialitatea medicină de familie si se precizează durata stagiului de pregătire complementară pe care solicitantul urmează să o efectueze în acest scop.

Art. 35. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri care atestă formarea specifică a medicului generalist prevăzută de normele Uniunii Europene, eliberate de către un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau de către Confederatia Elvetiană cetătenilor acestora si care nu corespund calificărilor si denumirilor prevăzute în anexa nr. 1, se recunosc dacă sunt însotite de un certificat eliberat de autoritătile competente ale statului membru respectiv.

(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) atestă că formarea specifică de medic generalist s-a desfăsurat în conformitate cu normele Uniunii Europene si diplomele, certificatele si titlurile respective sunt asimilate de statul emitent calificărilor sau denumirilor de medic generalist prevăzute în anexa nr. 1 pentru acel stat.

 

SECTIUNEA a 3-a

Recunoasterea calificărilor de medic dentist si medic dentist specialist

 

Art. 36. - (1) Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri de medic dentist, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiană în conformitate cu normele Uniunii Europene cetătenilor acestora.

(2) Diplomele, certificatele si titlurile de medic dentist prevăzute la alin. (1) si cuprinse în anexa nr. 4 au acelasi efect pe teritoriul României ca si efectul produs în statul membru care le-a emis.

Art. 37. - (1) Se recunoaste calificarea de medic dentist specialist ortodontie si ortopedie dentofacială medicilor dentisti, cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, posesori ai diplomelor, certificatelor si ai altor titluri de medic specialist ortodontie, eliberate de aceste state, în conformitate cu normele Uniunii Europene.

(2) Se recunoaste calificarea de medic dentist specialist chirurgie orodentară medicilor dentisti, cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai  Confederatiei Elvetiene, posesori ai diplomelor, certificatelor si ai altor titluri de medic dentist specialist chirurgie bucală, eliberate de aceste state, în conformitate cu normele Uniunii Europene.

(3) Diplomele, certificatele si titlurile de medic dentist specialist prevăzute la alin. (1) si (2) conferă posesorilor, cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, drepturile prevăzute de lege pentru cetătenii români, posesori ai certificatului de medic dentist specialist eliberat de Ministerul Sănătătii.

(4) Diplomele, certificatele si titlurile prevăzute la alin. (1) si (2), autoritătile si organizatiile competente din statele membre ale Uniunii Europene care le eliberează, precum si specialitătile medico-dentare sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 38. - (1) Cetătenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, posesori ai unei diplome, certificat sau ai altui titlu de medic dentist, eliberate de aceste state conform normelor Uniunii Europene, pot obtine în conditiile prevăzute de lege pentru cetătenii români licentiati ai facultătilor de medicină dentară din România certificatul de medic dentist specialist care atestă o specializare în domeniul medicinei dentare, prevăzută de Nomenclatorul de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală, dacă această specializare nu este prevăzută în anexa nr. 5 pentru statul membru de origine sau de provenientă al solicitantilor.

(2) După obtinerea calitătii de rezident conform prevederilor legale, evaluarea pregătirii profesionale a solicitantilor se face pe baza perioadelor de formare atestate de statul membru de origine sau de provenientă, dacă aceste perioade corespund celor prevăzute de normele române în vigoare pentru specializarea respectivă. În aceste situatii se va lua în considerare si experienta profesională, formarea complementară si formarea continuă a solicitantului în domeniul medicinei dentare.

(3) În urma evaluării continutului si duratei formării, efectuate pe baza diplomelor, certificatelor si titlurilor prezentate de către solicitant, si luând în considerare experienta profesională, formarea complementară si formarea continuă a acestuia în domeniul medicinei dentare, Ministerul Sănătătii informează solicitantul cu privire la durata si continutul perioadei de pregătire complementară în specialitate, ce urmează a fi efectuată în vederea prezentării acestuia la examenul de medic dentist specialist.

(4) Decizia autoritătilor competente române în aceste situatii este adusă la cunostintă solicitantului în termen de 4 luni de la depunerea dosarului complet de cel interesat.

Art. 39. - (1) Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri de medic dentist care nu corespund tuturor criteriilor minime de formare prevăzute de normele Uniunii Europene, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiană cetătenilor acestora, înainte de implementarea Directivei nr. 78/687/CEE în aceste state, dacă sunt însotite de certificatul statului membru de origine sau de provenientă, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal activitătile de medic dentist pe o durată de minimum 3 ani consecutivi din ultimii 5 ani care precedă data eliberării acestui certificat.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul diplomelor, certificatelor si altor titluri de medic dentist care nu corespund tuturor criteriilor minime de formare prevăzute de normele Uniunii Europene, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiană cetătenilor acestora, ulterior implementării Directivei nr. 78/687/CEE în aceste state, dar care atestă o formare începută anterior.

(3) Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri de medic dentist specialist care nu corespund cerintelor minime de formare prevăzute de normele Uniunii Europene, eliberate de statele prevăzute la alin. (1) cetătenilor acestora înainte de implementarea Directivei nr. 78/687/CEE în aceste state, care sunt însotite de un certificat prin care statul membru de origine sau de provenientă atestă că posesorul a exercitat activitătile de medic dentist specialist pe o perioadă egală cu dublul diferentei existente între durata de formare în specialitate prevăzută în anexa nr. 5 si cea prevăzută de statul membru de origine sau de provenientă, atunci când aceasta din urmă nu corespunde duratei minime de formare prevăzute de normele Uniunii Europene pentru specialitatea respectivă si cuprinsă în anexa nr. 5.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică si în cazul diplomelor, certificatelor si altor titluri de medic dentist specialist care nu corespund tuturor criteriilor minime de formare prevăzute de normele Uniunii Europene, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiană cetătenilor acestora, ulterior implementării Directivei nr. 78/687/CEE în aceste state, dar care atestă o formare începută anterior.

(5) Datele de implementare a Directivei nr. 78/687/CEE în statele membre ale Uniunii Europene sunt:

a) 28 ianuarie 1980 pentru Belgia, Danemarca, Germania, Franta, Irlanda, Luxemburg, Olanda si Marea Britanie;

b) 1 ianuarie 1981 pentru Grecia;

c) 28 iulie 1984 pentru Italia;

d) 1 ianuarie 1986 pentru Portugalia;

e) 1 ianuarie 1991 pentru Spania;

f) 1 ianuarie 1994 pentru Suedia, Finlanda, Norvegia si Islanda;

g) 1 mai 1995 pentru Liechtenstein;

h) 1 ianuarie 1999 pentru Austria;

i) 1 iunie 2002 pentru Elvetia;

j) 1 mai 2004 pentru: Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia si Slovacia.

(6) Dacă normele române de formare în specialitate aflate în vigoare anterior datelor prevăzute la alin. (3) prevedeau o durată de pregătire în acea specialitate inferioară celei prevăzute de actualele norme ale Uniunii Europene, diferenta prevăzută la alin. (2) se stabileste în functie de durata minimă de pregătire prevăzută de legislatia română.

(7) Se recunosc diplomele, certificatele si titlurile de medic dentist si medic dentist specialist în ortodontie si în chirurgie bucală, emise de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiană cetătenilor acestora si care nu corespund calificărilor sau denumirilor prevăzute în anexele nr. 4 si 5 pentru statul membru emitent, dacă acestea sunt însotite de un certificat eliberat de autoritătile competente ale statului membru respectiv, care atestă că formarea de medic dentist sau de medic dentist specialist în ortodontie si în chirurgie bucală s-a făcut în conformitate cu normele Uniunii Europene, iar aceste diplome, certificate si titluri sunt asimilate de statul membru emitent calificărilor sau denumirilor prevăzute în anexele nr. 4 si 5 pentru acel stat.

Art. 40. - (1) În scopul exercitării profesiei de medic dentist se recunosc diplomele, certificatele si titlurile de medic eliberate de Italia cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând  Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care si-au început formarea universitară de medic înainte de 28 ianuarie 1980, dacă sunt însotite de un certificat eliberat de autoritătile competente italiene, prin care se atestă că:

a) posesorii au exercitat pe teritoriul Italiei efectiv, legal si preponderent activitătile de medic dentist, prevăzute de normele Uniunii Europene, cel putin 3 ani consecutivi în ultimii 5 ani care precedă data eliberării acestuia; si

b) posesorii au fost autorizati să exercite aceste activităti în aceleasi conditii ca si detinătorii diplomelor, certificatelor si titlurilor prevăzute pentru Italia în anexa nr. 4.

(2) Exceptie de la conditia de experientă profesională de minimum 3 ani fac cei care au absolvit studii cu o durată minimă de 3 ani, atestate de autoritătile competente italiene ca fiind echivalente formării de medic dentist prevăzute de normele Uniunii Europene.

(3) Se recunosc diplomele, certificatele si titlurile de medic eliberate de Italia cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care si-au început formarea universitară de medic după data de 28 ianuarie 1980 si până la data de 31 decembrie 1984 si care sunt însotite de un certificat eliberat de autoritătile competente italiene, prin care se atestă că:

a) posesorii au promovat proba de aptitudini specifică, organizată de autoritătile competente italiene, în vederea compatibilizării nivelului de cunostinte si competente ale acestora, cu cel al posesorilor diplomelor, certificatelor sau titlurilor de medic dentist prevăzute pentru Italia în anexa nr. 4;

b) posesorii au exercitat în Italia efectiv, legal si preponderent activitătile de medic dentist prevăzute de normele Uniunii Europene pe o durată minimă de 3 ani consecutivi din ultimii 5 ani care precedă data eliberării certificatului; si

c) posesorii sunt autorizati să exercite sau exercită efectiv, legal si preponderent activitătile de medic dentist, în aceleasi conditii ca si posesorii de diplome, certificate si alte titluri de medic dentist, prevăzute pentru Italia în anexa nr. 4.

(4) Exceptie de la proba de aptitudini prevăzută la alin. (3) lit. a) fac persoanele care au absolvit studii cu o durată minimă de 3 ani atestate de autoritătile competente italiene ca fiind echivalente formării de medic dentist prevăzute de normele Uniunii Europene.

Art. 41. - (1) În scopul exercitării profesiei de medic dentist se recunosc diplomele, certificatele si titlurile de medic eliberate de Spania cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care si-au început formarea universitară de medic înainte de 1 ianuarie 1986, dacă sunt însotite de un certificat eliberat de autoritătile competente spaniole, prin care se atestă că:

a) posesorii au exercitat pe teritoriul Spaniei efectiv, legal si preponderent activitătile de medic dentist, prevăzute de normele Uniunii Europene, cel putin 3 ani consecutivi în ultimii 5 ani care precedă data eliberării acestuia; si

b) posesorii au fost autorizati să exercite activitătile mentionate în aceleasi conditii ca si detinătorii diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic dentist prevăzute pentru Spania în anexa nr. 4.

(2) Exceptie de la conditia de experientă profesională de minimum 3 ani fac cei care au absolvit studii cu o durată minimă de 3 ani, atestate de autoritătile competente spaniole ca fiind echivalente formării de medic dentist prevăzute de normele Uniunii Europene.

Art. 42. - (1) În scopul exercitării profesiei de medic dentist se recunosc diplomele, certificatele si titlurile de medic eliberate de Austria cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care si-au început formarea universitară de medic înainte de 1 ianuarie 1994, dacă sunt însotite de un certificat eliberat de autoritătile competente austriece, prin care se atestă că:

a) posesorii au exercitat pe teritoriul Austriei efectiv, legal si preponderent activitătile de medic dentist, prevăzute de normele Uniunii Europene, cel putin 3 ani consecutivi în ultimii 5 ani care precedă data eliberării acestuia; si

b) posesorii au fost autorizati să exercite activitătile mentionate în aceleasi conditii ca si detinătorii diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic dentist prevăzute pentru Austria în anexa nr. 4.

(2) Exceptie de la conditia de experientă profesională de minimum 3 ani fac cei care au absolvit studii cu o durată minimă de 3 ani, atestate de autoritătile competente austriece ca fiind echivalente formării de medic dentist prevăzute de normele Uniunii Europene.

Art. 43. - Se recunoaste calificarea de medic dentist cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, posesori ai diplomelor, certificatelor sau titlurilor de medic dentist care atestă o formare însusită pe teritoriul fostei Republici Democrate Germane si care nu corespund tuturor cerintelor minime de formare prevăzute de normele Uniunii Europene dacă acestea:

a) atestă o formare începută înainte de unificarea Germaniei;

b) dau dreptul posesorului să exercite activitătile specifice profesiei de medic dentist pe tot teritoriul Germaniei în aceleasi conditii ca si titlurile eliberate de autoritătile competente germane, prevăzute în anexa nr. 4; si

c) sunt însotite de un certificat eliberat de autoritătile competente germane, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal activitătile de medic dentist în Germania, timp de minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 44. - (1) Se recunosc diplomele, certificatele si titlurile de medic dentist specialist, obtinute de cetătenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care atestă o formare însusită pe teritoriul fostei Republici Democrate Germane si care nu îndeplinesc cerintele minime de formare prevăzute de normele Uniunii Europene, dacă:

a) certifică o formare în specialitate începută înainte de unificarea Germaniei; si

b) dau dreptul posesorului să exercite activitatea respectivă cu titlul de medic dentist specialist, pe tot teritoriul Germaniei, în aceleasi conditii ca si titlurile de medic dentist specialist emise de autoritătile competente germane prevăzute în anexa nr. 5.

(2) În vederea recunoasterii diplomelor, certificatelor si titlurilor prevăzute la alin. (1), acestea sunt însotite de un certificat eliberat de autoritătile competente germane, prin care se atestă exercitarea activitătii respective cu titlul de medic dentist specialist pe o perioadă echivalentă dublului diferentei dintre durata de formare în specialitate prevăzută în anexa nr. 5 si cea însusită pe teritoriul Germaniei, atunci când aceasta din urmă nu corespunde duratei minime stabilite de normele Uniunii Europene pentru specialitatea respectivă si prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 45. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic, eliberate de fosta Republică Cehoslovacia sau de Republica Cehă cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene si care atestă o formare universitară începută înainte de data aderării Republicii Cehe la Uniunea Europeană, 1 mai 2004, se recunosc în scopul exercitării activitătilor de medic dentist prevăzute de normele Uniunii Europene, dacă sunt însotite de un certificat eliberat de autoritătile competente cehe, care atestă că:

a) posesorii au exercitat pe teritoriul Republicii Cehe efectiv, legal si preponderent activitătile de medic dentist prevăzute de normele Uniunii Europene, cel putin 3 ani consecutivi în ultimii 5 ani care precedă eliberării certificatului; si

b) posesorii au fost autorizati să exercite aceste activităti în aceleasi conditii ca si posesorii diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic dentist prevăzute pentru acest stat în anexa nr. 4.

(2) Exceptie de la conditia de experientă profesională de minimum 3 ani fac cei care au absolvit studii cu o durată minimă de 3 ani, atestate de autoritătile competente ale Republicii Cehe ca fiind echivalente formării de medic dentist prevăzute de normele Uniunii Europene.

Art. 46. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic, eliberate de Slovacia sau de fosta Republică Cehoslovacia cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene si care atestă o formare universitară începută înainte de data aderării Slovaciei la Uniunea Europeană, 1 mai 2004, se recunosc în scopul exercitării activitătilor de medic dentist prevăzute de normele Uniunii Europene, dacă sunt însotite de un certificat eliberat de autoritătile competente slovace, care atestă că:

a) posesorii au exercitat pe teritoriul Slovaciei efectiv, legal si preponderent activitătile de medic dentist prevăzute de normele Uniunii Europene, cel putin 3 ani consecutivi în ultimii 5 ani care precedă eliberării certificatului; si b) posesorii au fost autorizati să exercite activitătile mentionate în aceleasi conditii ca si posesorii diplomelor, certificatelor si titlurilor prevăzute pentru acest stat în anexa nr. 4.

(2) Exceptie de la conditia de experientă profesională de minimum 3 ani fac cei care au absolvit studii cu o durată minimă de 3 ani, atestate de autoritătile competente ale Slovaciei ca fiind echivalente formării de medic dentist prevăzute de normele Uniunii Europene.

Art. 47. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic dentist si medic dentist specialist, eliberate de fosta Uniune Sovietică cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 20 august 1991 ori care atestă o formare începută în acest stat înainte de 20 august 1991, se recunosc dacă autoritătile competente ale Estoniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile estoniene de medic dentist si medic dentist specialist în ceea ce priveste accesul la activitătile de medic dentist si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile Estoniei, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activităti de medic dentist pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 48. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic dentist si medic dentist specialist, eliberate de fosta Uniune Sovietică cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 21 august 1991 ori care atestă o formare începută în acest stat înainte de 21 august 1991, se recunosc dacă autoritătile competente ale Letoniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile letoniene de medic dentist si medic dentist specialist, în ceea ce priveste accesul la activitătile de medic dentist si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile competente letoniene, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activităti pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 49. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic dentist si medic dentist specialist, eliberate de fosta Uniune Sovietică cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 11 martie 1990 ori care atestă o formare începută în acest stat înainte de 11 martie 1990, se recunosc dacă autoritătile competente ale Lituaniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile lituaniene de medic dentist si medic dentist specialist, în ceea ce priveste accesul la activitătile de medic dentist si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile competente lituaniene prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activităti pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 50. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic dentist si medic dentist specialist, eliberate de fosta Iugoslavie cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 25 iunie 1991 ori care atestă o formare începută în acest stat înainte de 25 iunie 1991, se recunosc dacă autoritătile competente ale Sloveniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile slovene de medic dentist si medic dentist specialist, în ceea ce priveste accesul la activitătile de medic dentist si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile competente slovene, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activităti pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

 

SECTIUNEA a 4-a

Recunoasterea calificărilor în profesia de farmacist

 

Art. 51. - (1) Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri în farmacie eliberate în conformitate cu normele Uniunii Europene de către un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinând Spatiului Economic European, precum si de către Confederatia Elvetiană cetătenilor acestora si prevăzute în anexa nr. 6.

(2) Diplomele, certificatele si titlurile prevăzute la alin. (1) au acelasi efect pe teritoriul României ca si diploma de farmacist emisă de institutiile de învătământ superior în România.

Art. 52. - (1) Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri universitare de farmacist sau echivalente în farmacie, eliberate cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene de către aceste state si care nu îndeplinesc toate cerintele minime de formare prevăzute de normele Uniunii Europene, dacă sunt însotite de un certificat prin care se atestă faptul că posesorii au exercitat efectiv si legal, într-un stat membru al Uniunii Europene, una dintre activitătile de farmacist prevăzute de normele Uniunii Europene, pe o perioadă de cel putin 3 ani consecutivi în ultimii 5 ani care precedă eliberării acestuia, cu conditia ca această activitate să fie reglementată în statul membru respectiv.

(2) Diplomele, certificatele si titlurile prevăzute la alin. (1) atestă:

a) o formare încheiată înaintea implementării Directivei nr. 85/432/CEE în aceste state; sau

b) o formare începută înaintea datei de implementare a Directivei nr. 85/432/CEE în aceste state si care este încheiată ulterior acestei date.

Art. 53. - Diplomele, certificatele si titlurile universitare de farmacist sau echivalente în farmacie, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiană cetătenilor acestora, care îndeplinesc în totalitate cerintele minime de formare prevăzute de normele Uniunii Europene, dar care nu corespund denumirilor prevăzute în anexa nr. 6, se recunosc dacă sunt însotite de un certificat eliberat de autoritătile competente ale acelui stat, prin care se atestă faptul că formarea este corespunzătoare normelor Uniunii Europene, si diplomele, certificatele si titlurile respective sunt asimilate de statul emitent denumirilor prevăzute în anexa nr. 6 pentru acel stat.

Art. 54. - Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri universitare de farmacist sau echivalente în farmacie, care atestă o formare însusită de cetătenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene pe teritoriul fostei Republici Democrate Germane si care nu îndeplineste toate cerintele minime de formare prevăzute de normele Uniunii Europene, dacă:

a) atestă o formare începută înainte de unificarea Germaniei;

b) dau dreptul de exercitare a activitătilor de farmacist pe tot teritoriul Germaniei în aceleasi conditii ca si titlurile eliberate de autoritătile germane cuprinse în anexa nr. 6 pentru acel stat; si

c) sunt însotite de un certificat care atestă că posesorul a exercitat pe teritoriul Germaniei efectiv si legal una dintre activitătile de farmacist prevăzute de normele Uniunii Europene, timp de minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării acestuia, cu conditia ca această activitate să fie reglementată în acest stat.

Art. 55. - Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri în farmacie, eliberate de Italia cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care si-au început formarea înainte de 1 noiembrie 1993 si au încheiat-o înainte de 1 noiembrie 2003, dacă sunt însotite de un certificat care atestă faptul că posesorul a exercitat efectiv si legal timp de minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă eliberării certificatului una dintre activitătile de farmacist prevăzute în normele Uniunii Europene, în măsura în care această activitate este reglementată în Italia.

Art. 56. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri în farmacie, eliberate de fosta Republică Cehoslovacia cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 1 ianuarie 1993 ori care atestă o formare începută în acest stat înainte de 1 ianuarie 1993, se recunosc dacă autoritătile competente ale Republicii Cehe atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile cehe în farmacie, în ceea ce priveste accesul la activitătile de farmacist si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile Republicii Cehe, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activităti pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului, dacă aceste activităti sunt reglementate în Republica Cehă.

Art. 57. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri în farmacie, eliberate de fosta Uniune Sovietică cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 20 august 1991 ori care atestă o formare începută în acest stat înainte de 20 august 1991, se recunosc dacă autoritătile competente ale Estoniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile estoniene în farmacie, în ceea ce priveste accesul la activitătile de farmacist si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile Estoniei, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activităti pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului, dacă aceste activităti sunt reglementate în Estonia.

Art. 58. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri în farmacie, eliberate de fosta Uniune Sovietică cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau cetătenilor Confederatiei Elvetiene înainte de 21 august 1991 ori care atestă o formare începută în acest stat înainte de 21 august 1991, se recunosc dacă autoritătile competente ale Letoniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile letoniene în farmacie, în ceea ce priveste accesul la activitătile de farmacist si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile Letoniei, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activităti pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului, dacă aceste activităti sunt reglementate în Letonia.

Art. 59. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri în farmacie, eliberate de fosta Uniune Sovietică cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 11 martie 1990 ori care atestă o formare începută în acest stat înainte de 11 martie 1990, se recunosc dacă autoritătile competente ale Lituaniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile lituaniene în farmacie, în ceea ce priveste accesul la activitătile de farmacist si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile lituaniene, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activităti pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului, dacă aceste activităti sunt reglementate în Lituania.

Art. 60. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri în farmacie, eliberate de fosta Republică Cehoslovacia cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 1 ianuarie 1993 ori care atestă o formare începută în acest stat înainte de 1 ianuarie 1993, se recunosc dacă autoritătile competente ale Slovaciei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile slovace în farmacie, în ceea ce priveste accesul la activitătile de farmacist si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile Slovaciei, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activităti pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului, dacă aceste activităti sunt reglementate în Slovacia.

Art. 61. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri în farmacie, eliberate de fosta Iugoslavie cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 25 iunie 1991 ori care atestă o formare începută în acest stat înainte de 25 iunie 1991, se recunosc dacă autoritătile competente ale Sloveniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile slovene în farmacie, în ceea ce priveste accesul la activitătile de farmacist si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile Sloveniei, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activităti pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului, dacă aceste activităti sunt reglementate în Slovenia.

 

SECTIUNEA a 5-a

Recunoasterea calificărilor în profesia de asistent medical generalist

 

Art. 62. - (1) Calificarea în profesia de asistent medical generalist obtinută de cetătenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, conform normelor Uniunii Europene, se recunoaste în baza diplomelor, certificatelor si a altor titluri de asistent medical generalist, eliberate de statul membru de origine sau de provenientă.

(2) Diplomele, certificatele si celelalte titluri de asistent medical generalist prevăzute la alin. (1) au acelasi efect pe teritoriul României ca si titlurile de calificare de asistent medical generalist emise de institutiile de învătământ de profil din România.

Art. 63. - Diplomele, certificatele si celelalte titluri de asistent medical generalist, pe baza cărora autoritătile competente române recunosc calificarea de asistent medical generalist cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, sunt prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 64. - (1) Diplomele, certificatele sau alte titluri de asistent medical generalist, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiană cetătenilor acestora înainte de implementarea Directivei nr. 77/453/CEE în aceste state sau eliberate ulterior implementării acestei reglementări, dar pentru o formare începută anterior, si care atestă o formare care nu îndeplineste în totalitate cerintele minime prevăzute de normele Uniunii Europene, se recunosc dacă sunt însotite de un certificat emis de statul membru de origine sau de provenientă.

(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) atestă că posesorul, cetătean al unuia dintre aceste state, a exercitat efectiv si legal activitătile de asistent medical generalist timp de cel putin 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării acestuia. Aceste activităti trebuie să se fi exercitat cu deplină responsabilitate privind planificarea, organizarea si administrarea îngrijirilor de sănătate acordate pacientului.

Art. 65. - Diplomele, certificatele si alte titluri de asistent medical generalist, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiană cetătenilor acestora si care nu corespund calificărilor sau denumirilor prevăzute în anexa nr. 7, se recunosc dacă sunt însotite de un certificat eliberat de autoritătile competente ale statului membru respectiv, care atestă că:

a) formarea în profesia de asistent medical generalist s-a făcut în conformitate cu normele Uniunii Europene; si

b) diplomele, certificatele si titlurile respective sunt asimilate de statul membru emitent calificărilor si denumirilor prevăzute în anexa nr. 7 pentru acel stat.

Art. 66. - Calificarea de asistent medical generalist se recunoaste cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European, precum si ai Confederatiei Elvetiene, posesori ai diplomelor, certificatelor sau altor titluri care atestă o formare de asistent medical generalist însusită pe teritoriul fostei Republici Democrate Germane, care nu întruneste toate conditiile minime de formare prevăzute de normele Uniunii Europene, dacă:

a) prevăd o formare începută înainte de unificarea Germaniei;

b) dau drept de exercitare a activitătilor specifice profesiei de asistent medical generalist pe tot teritoriul Germaniei în aceleasi conditii ca si calificările acordate de autoritătile competente germane, prevăzute în anexa nr. 7 pentru acest stat; si

c) sunt însotite de un certificat eliberat de autoritătile competente germane, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal activitătile de asistent medical generalist, în Germania, timp de minimum 3 ani în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Aceste activităti trebuie să se fi exercitat cu deplină responsabilitate privind planificarea, organizarea si administrarea îngrijirilor de sănătate acordate pacientului.

Art. 67. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de asistent medical generalist, eliberate de fosta Republică Cehoslovacia cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 1 ianuarie 1993 ori care atestă o formare începută în acest stat înainte de 1 ianuarie 1993, se recunosc dacă autoritătile competente ale Republicii Cehe atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile cehe de asistent medical generalist, în ceea ce priveste accesul la activitătile de asistent medical generalist si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile Republicii Cehe prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activităti pe teritoriul acestui stat, timp de minimum 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 68. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de asistent medical generalist, eliberate de fosta Uniune Sovietică cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 20 august 1991 ori care atestă o formare începută în acest stat înainte de 20 august 1991, se recunosc dacă autoritătile competente ale Estoniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile estoniene de asistent medical generalist, în ceea ce priveste accesul la activitătile de asistent medical generalist si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile competente ale Estoniei, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activităti pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 69. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de asistent medical generalist, eliberate de fosta Uniune Sovietică cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 21 august 1991 ori care atestă o formare începută în acest stat înainte de 21 august 1991, se recunosc dacă autoritătile competente ale Letoniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile letoniene de asistent medical generalist, în ceea ce priveste accesul la activitătile de asistent medical generalist si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile competente ale Letoniei, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activităti pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 70. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de asistent medical generalist, eliberate de fosta Uniune Sovietică cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 11 martie 1990 ori care atestă o formare începută în acest stat înainte de 11 martie 1990, se recunosc dacă autoritătile competente ale Lituaniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile lituaniene de asistent medical generalist, în ceea ce priveste accesul la activitătile de asistent medical generalist si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile competente lituaniene, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activităti pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 71. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de asistent medical generalist, eliberate de fosta Republică Cehoslovacia cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 1 ianuarie 1993 ori care atestă o formare începută în acest stat înainte de 1 ianuarie 1993, se recunosc dacă autoritătile competente ale Slovaciei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile slovace de asistent medical generalist, în ceea ce priveste accesul la activitătile de asistent medical generalist si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile competente ale Slovaciei, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activităti pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 72. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de asistent medical generalist, eliberate de fosta Iugoslavie cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 25 iunie 1991 ori care atestă o formare începută în acest stat înainte de 25 iunie 1991, se recunosc dacă autoritătile competente ale Sloveniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri au aceeasi validitate juridică ca si titlurile slovene de asistent medical generalist, în ceea ce priveste accesul la activitătile de asistent medical generalist si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile competente ale Sloveniei, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activităti pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 73. - Diplomele, certificatele si alte titluri de asistent medical generalist, eliberate de Polonia cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înaintea datei de aderare la Uniunea Europeană, 1 mai 2004, ori care atestă o formare de asistent medical generalist începută înaintea acestei date, care nu întrunesc cerintele minime de formare prevăzute de normele Uniunii Europene, se recunosc dacă sunt însotite de un certificat prin care se atestă că posesorii au exercitat efectiv si legal în Polonia activitătile de asistent medical generalist, astfel:

a) pe o durată de minimum 3 ani consecutivi în ultimii 5 ani care precedă data eliberării certificatului, pentru posesorii diplomei de asistent medical - nivel de învătământ superior de scurtă durată - dyplom licencjata pieletgniarstwa;

b) pe o durată de minimum 5 ani consecutivi în ultimii 7 ani care precedă data eliberării certificatului, pentru posesorii diplomei de asistent medical care atestă studii efectuate într-o scoală postliceală profesională medicală - dyplom pieletgniarki albo pieletgniarki dyplomowanej. Aceste activităti trebuie să se fi exercitat cu deplină responsabilitate privind planificarea, organizarea si administrarea îngrijirilor de sănătate acordate pacientului.

 

SECTIUNEA a 6-a

Recunoasterea calificărilor în profesia de moasă

 

Art. 74. - (1) Calificarea în profesia de moasă, obtinută conform normelor Uniunii Europene de către cetătenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, se recunoaste pe baza diplomelor, certificatelor si a altor titluri de moasă, eliberate de aceste state.

(2) Diplomele, certificatele si celelalte titluri de moasă prevăzute la alin. (1) au acelasi efect pe teritoriul României ca si titlurile de calificare de moasă emise de institutiile de învătământ de profil din România.

Art. 75. - Diplomele, certificatele si alte titluri de moasă pe baza cărora se recunoaste calificarea de moasă cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene sunt prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 76. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de moasă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiană cetătenilor acestora anterior notificării Directivei nr. 80/155/CEE sau într-un interval de maximum 6 ani de la notificarea acestei reglementări în aceste state si care atestă o formare de moasă care nu întruneste în totalitate cerintele minime prevăzute de normele Uniunii Europene, se recunosc dacă sunt însotite de un certificat emis de statul membru de origine sau de provenientă.

(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) atestă faptul că posesorul, cetătean al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, a exercitat efectiv si legal activitătile de moasă timp de minimum 3 ani în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 77. - Diplomele, certificatele sau alte titluri de moasă, eliberate de statele prevăzute la art. 76 alin. (1) anterior intrării în vigoare a Directivei nr. 80/154/CEE, care întrunesc toate conditiile minime de formare prevăzute de normele Uniunii Europene, dar care fac obiectul recunoasterii mutuale între aceste state numai dacă sunt însotite de atestatul de practică profesională prevăzut de aceste norme, se recunosc dacă sunt însotite de un certificat care atestă că posesorii, cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, au exercitat efectiv si legal activitătile de moasă timp de minimum 2 ani în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului de către statul membru de origine sau de provenientă.

Art. 78. - Diplomele, certificatele si alte titluri de moasă, eliberate cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene de către aceste state si care nu corespund calificărilor sau denumirilor prevăzute în anexa nr. 8, se recunosc dacă sunt însotite de un certificat eliberat de autoritătile competente ale statului membru respectiv, care atestă că:

a) formarea în profesia de moasă s-a făcut în conformitate cu normele Uniunii Europene; si b) diplomele, certificatele si titlurile respective sunt asimilate de statul membru emitent calificărilor si denumirilor prevăzute în anexa nr. 8 pentru acel stat.

Art. 79. - Se recunoaste calificarea de moasă cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, posesori ai diplomelor, certificatelor sau ai altor titluri care atestă o formare însusită pe teritoriul fostei Republici Democrate Germane si care nu întrunesc conditiile minime de formare prevăzute de normele Uniunii Europene, dacă:

a) atestă o formare începută înainte de unificarea Germaniei;

b) dau dreptul detinătorului să exercite activitătile specifice profesiei de moasă pe tot teritoriul Germaniei în aceleasi conditii ca si titlurile eliberate de autoritătile competente germane prevăzute în anexa nr. 8; si

c) sunt însotite de un certificat eliberat de autoritătile competente germane, prin care se atestă faptul că posesorii s-au consacrat efectiv si legal acestor activităti în Germania timp de minimum 3 ani în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 80. - Diplomele, certificatele si alte titluri de moasă, eliberate cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene si care atestă o formare în profesie care îndeplineste în totalitate cerintele minime prevăzute de normele Uniunii Europene, însusită pe teritoriul fostei Republici Democrate Germane, si care fac obiectul recunoasterii mutuale între statele membre numai însotite de atestatul de practică profesională prevăzut de normele Uniunii Europene, se recunosc dacă:

a) atestă o formare începută înainte de unificarea Germaniei; si

b) sunt însotite de un certificat eliberat de autoritătile competente germane, prin care se atestă faptul că posesorii, cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, au exercitat efectiv si legal aceste activităti în Germania timp de minimum 2 ani în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 81. - Diplomele, certificatele si alte titluri de moasă, eliberate de Spania cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care atestă o formare specifică de moasă începută înainte de 1 ianuarie 1986, se recunosc dacă:

a) sunt însotite de un atestat eliberat de autoritătile competente spaniole, prin care se certifică faptul că posesorii au exercitat efectiv si legal activitătile de moasă timp de cel putin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării acestuia; sau

b) sunt însotite de un certificat eliberat de autoritătile competente spaniole, prin care se atestă faptul că formarea în profesie a posesorilor îndeplineste în totalitate criteriile prevăzute de normele Uniunii Europene.

Art. 82. - Diplomele, certificatele si titlurile de moasă, eliberate de Polonia cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înaintea datei de aderare a acestui stat la Uniunea Europeană, 1 mai 2004, ori care atestă o formare de moasă începută înaintea acestei date si care nu corespunde cerintelor minime prevăzute de normele Uniunii Europene, se recunosc dacă sunt însotite de un certificat prin care se atestă că posesorii au exercitat efectiv si legal în Polonia activitătile de moasă astfel:

a) pe o durată de minimum 3 ani consecutivi în ultimii 5 ani care preced data eliberării certificatului, pentru posesorii diplomei de moasă - nivel de învătământ superior de scurtă durată - dyplom licencjata poloznictwa;

b) pe o durată de minimum 5 ani consecutivi în cursul ultimilor 7 ani care precedă data eliberării certificatului, pentru posesorii diplomei de moasă care atestă studii efectuate într-o scoală postliceală profesională medicală - dyplom poloznej.

Art. 83. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de moasă, eliberate de fosta Republică Cehoslovacia cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 1 ianuarie 1993 ori care atestă o formare începută în acest stat înainte de 1 ianuarie 1993, se recunosc dacă autoritătile competente ale Republicii Cehe atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile cehe de moasă, în ceea ce priveste accesul la activitătile de moasă si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile Republicii Cehe, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activităti pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 84. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de moasă, eliberate de fosta Uniune Sovietică cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai

Confederatiei Elvetiene înainte de 20 august 1991 ori care atestă o formare începută în acest stat înainte de 20 august 1991, se recunosc dacă autoritătile competente ale Estoniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile estoniene de moasă, în ceea ce priveste accesul la activitătile de moasă si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile Estoniei, prin care se prevede că posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activităti pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 85. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de moasă, eliberate de fosta Uniune Sovietică cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai cetătenilor Confederatiei Elvetiene înainte de 21 august 1991 ori care atestă o formare începută în acest stat înainte de 21 august 1991, se recunosc dacă autoritătile competente ale Letoniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile letoniene de moasă în ceea ce priveste accesul la activitătile de moasă si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile Letoniei, prin care se prevede că posesorul a execitat efectiv si legal aceste activităti pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi în cursul utlimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 86. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de moasă, eliberate de fosta Uniune Sovietică cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai

Confederatiei Elvetiene înainte de 11 martie 1990 ori care atestă o formare începută în acest stat înainte de 11 martie 1990, se recunosc dacă autoritătile competente ale Lituaniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile lituaniene de moasă, în ceea ce priveste accesul la activitătile de moasă si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile lituaniene, prin care se prevede că posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activităti pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 87. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de moasă, eliberate de fosta Republică Cehoslovacia cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 1 ianuarie 1993 ori care atestă o formare începută în acest stat înainte de 1 ianuarie 1993, se recunosc dacă autoritătile competente ale Slovaciei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile slovace de moasă, în ceea ce priveste accesul la activitătile de moasă si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile Slovaciei, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activităti pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 88. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de moasă, eliberate de fosta Iugoslavie cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 25 iunie 1991 ori care atestă o formare începută în acest stat înainte de 25 iunie 1991, se recunosc dacă autoritătile competente ale Sloveniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile slovene de moasă, în ceea ce priveste accesul la activitătile de moasă si exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile Sloveniei, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal aceste activităti pe teritoriul acestui stat timp de minimum 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 89. - Recunoasterea diplomelor, certificatelor si altor titluri de medic, medic specialist, medic dentist, medic dentist specialist, farmacist, asistent medical generalist si moasă, eliberate de statele membre ale Uniunii Europene, de statele apartinând Spatiului Economic European, precum si de Confederatia Elvetiană, se efectuează indiferent dacă formarea a fost dobândită în totalitate sau în parte pe teritoriul acestor state.

Art. 90. - Atunci când diplomele, certificatele sau alte titluri de medic, medic specialist, medic dentist, medic dentist specialist, farmacist, asistent medical generalist si moasă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiană cetătenilor acestora, nu îndeplinesc cerintele prevăzute de prezenta hotărâre pentru a fi recunoscute, autoritătile competente române vor examina cunostintele de specialitate si competentele atestate de aceste diplome, certificate si titluri, precum si experienta solicitantului, comparativ cu cerintele de calificare si cunostintele prevăzute de legea română.

Art. 91. - (1) Diplomele, certificatele sau alte titluri de medic, medic specialist, medic dentist, medic dentist specialist, farmacist, asistent medical generalist si moasă, obtinute în afara granitelor statelor membre ale Uniunii Europene, ale celorlalte state ale Spatiului Economic European si ale Confederatiei Elvetiene si recunoscute de unul dintre aceste state, sunt examinate de autoritătile competente române.

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1) se examinează si formarea complementară si/sau experienta profesională însusite de către cel interesat într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau în Confederatia Elvetiană ori în afara granitelor acestora.

(3) Dacă în urma examinării comparative se constată că abilitătile si cunostintele atestate de aceste diplome, certificate sau titluri corespund numai partial cerintelor de calificare si cunostintelor prevăzute de legea română, autoritătile competente române pot solicita persoanei interesate să dovedească că îndeplineste toate aceste cerinte.

(4) Decizia autoritătilor competente române se aduce la cunostintă solicitantului într-un interval de 3 luni de la depunerea dosarului complet de către acesta.

Art. 92. - Autoritătile competente române pot solicita, în caz de îndoială justificată, confirmarea autenticitătii diplomelor, certificatelor, titlurilor si a atestatelor, eliberate de autoritătile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale celorlalte state apartinând Spatiului Economic European sau ale Confederatiei Elvetiene, care fac obiectul prezentei hotărâri, precum si confirmarea faptului că posesorul a îndeplinit toate conditiile de formare prevăzute de normele Uniunii Europene.

Art. 93. - (1) Decizia de respingere a solicitării de recunoastere a calificării profesionale în baza prevederilor prezentei hotărâri va cuprinde motivele întemeiate care au dus la respingere.

(2) Deciziile autoritătilor competente române cu privire la recunoasterea calificărilor prevăzute de prezenta hotărâre pot fi contestate la instantele de contencios administrativ.

(3) Nesolutionarea cererilor de recunoastere a calificărilor profesionale în termenele prevăzute de prezenta hotărâre poate fi atacată la instantele de contencios administrativ.

Art. 94. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică:

a) cetătenilor români care se află în una dintre situatiile reglementate de prezenta hotărâre;

b) cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European si cetătenilor Confederatiei Elvetiene aflati în una dintre situatiile reglementate de prezenta hotărâre;

c) sotului, precum si descendentilor de gradul I aflati în întretinerea unui cetătean al unui stat membru al Uniunii Europene, unui cetătean al unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau unui cetătean al Confederatiei Elvetiene, care desfăsoară activitătii salarizate sau nesalarizate pe teritoriul României, indiferent de cetătenia lor, în vederea accesului la exercitarea, în regim salarial, a acestor profesii;

d) beneficiarilor statutului de rezident pe termen lung, acordat conform normelor Uniunii Europene de către unul dintre statele prevăzute la lit. b).

(2) Pentru cetătenii prevăzuti la alin. (1) lit. b), c) si d), prevederile art. 5, 7, 8, 9, 11, 17, 33, 34 si 38 se aplică începând cu anul universitar 2006-2007, iar dobândirea locului de muncă se face conform legii.

Art. 95. - La data aderării la Uniunea Europeană România notifică Comisiei Europene dispozitiile legislative, regulamentare si administrative adoptate cu privire la eliberarea diplomelor, certificatelor sau a altor titluri care atestă formarea în profesia de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasă.

Art. 96. - Prezenta hotărâre transpune integral prevederile referitoare la recunoasterea diplomelor, certificatelor si a altor titluri de calificare de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si, respectiv, moasă, cuprinse în următoarele directive:

a) Directiva Consiliului nr. 93/16/EEC din 5 aprilie 1993 privind facilitarea liberei circulatii a medicilor si recunoasterea reciprocă a diplomelor, certificatelor si a altor titluri de medic, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 165 din 7 iulie 1993, p.1;

b) Directiva Consiliului nr. 78/686/EEC din 25 iulie 1978 privind recunoasterea reciprocă a diplomelor, certificatelor si a altor titluri de dentist, inclusiv măsuri pentru facilitarea exercitării efective a dreptului de stabilire si a libertătii de prestare a serviciilor, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 233 din 24 august 1978, p. 1;

c) Directiva Consiliului nr. 85/433/CEE din 16 septembrie 1985 privind recunoasterea reciprocă a diplomelor, certificatelor si a altor titluri de farmacist, inclusiv măsuri pentru facilitarea exercitării efective a dreptului de stabilire privind anumite activităti în domeniul farmaceutic, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 253 din 24 septembrie 1985, p. 37;

d) Directiva Consiliului nr. 77/452/CEE din 27 iunie 1977 privind recunoasterea reciprocă a diplomelor, certificatelor si a altor titluri de asistent medical generalist, inclusiv măsuri pentru facilitarea exercitării efective a dreptului de stabilire si a libertătii de prestare a serviciilor, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 176 din 15 iulie 1977, p. 1;

e) Directiva Consiliului nr. 80/154/CEE din 21 ianuarie 1980 privind recunoasterea reciprocă a diplomelor, certificatelor si a altor titluri de moasă, inclusiv măsuri pentru facilitarea exercitării efective a dreptului de stabilire si a libertătii de prestare a serviciilor, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 33 din 11 februarie 1980, p. 1.

Art. 97. - Anexele nr. 1-8*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 98. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învătământului postuniversitar medical si farmaceutic uman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 5 septembrie 2002, precum si Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 541/2001 privind încadrarea pe perioadă determinată, obtinerea titlului de medic specialist si a gradului de medic primar de către cetătenii români care au efectuat studiile medicale si/sau de specializare în afara României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 3 septembrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Ioana-Irinel Chiran,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 970.


*) Anexele nr. 1-8 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.