MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 705         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 4 august 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.153.- Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Serviciului de Protectie si Pază

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

440. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune

 

465. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT C 6-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea conductelor

metalice pentru fluide”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 307/2003

 

466. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT C7-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind utilizarea, repararea, verificarea, scoaterea din uz si casarea dispozitivelor de sigurantă”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 308/2003

 

467. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT C 8-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distributia si

verificarea instalatiilor de gaze petroliere lichefiate”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 309/2003

 

468. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, pentru modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT C 9-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică si repararea cazanelor de apă caldă si a cazanelor de abur de joasă presiune”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 310/2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Serviciului de Protectie si Pază

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Serviciului de Protectie si Pază.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

p. Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Iulian Crăiniceanu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 iulie 2004.

Nr. 1.153.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Serviciului de Protectie si Pază

 

Locul unde este

situat imobilul care

se transmite

 

 

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

 

 

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

 

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

 

Municipiul Bucuresti,

Bd. Geniului nr. 42, sectorul 6

Statul român,

din administrarea

Ministerului Apărării Nationale

Statul român,

în administrarea

Serviciului de

Protectie si Pază

- imobil 1.035 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.578

 

- suprafata construită = 5.152,40 m2

- suprafata desfăsurată = 5.232,40 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 18.537,00 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) si ale art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se abrogă Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 139/2003 privind aprobarea listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 31 martie 2003, si Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 86/2004 pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 139/2003 privind aprobarea listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 5 martie 2004.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iulie 2004.

Nr. 440.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT C6-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea conductelor metalice pentru fluide”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 307/2003

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare, având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite următorul ordin:

Art. I. - Prescriptia tehnică PT C6-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea conductelor metalice pentru fluide”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 307/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 si 902 bis din 17 decembrie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 1.3.2 - Standarde - va avea următorul cuprins:

“1.3.2. Standarde

Standardele sunt mentionate în anexa A.

Standardele mentionate în prezenta prescriptie tehnică nu sunt obligatorii. În consecintă, utilizatorii prezentei prescriptii tehnice pot folosi si alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerintelor prevăzute de prezenta prescriptie tehnică.”

2. Din anexa A se elimină standardele STAS 867-66, STAS 868-65, STAS 869-49, STAS 4578-54 si STAS 6525-62.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iulie 2004.

Nr. 465.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT C7-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind utilizarea, repararea, verificarea, scoaterea din uz si casarea dispozitivelor de sigurantă”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 308/2003

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite următorul ordin:

Art. I. - Prescriptia tehnică PT C7-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind utilizarea, repararea, verificarea, scoaterea din uz si casarea dispozitivelor de sigurantă”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 308/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 si 933 bis din 24 decembrie 2003, se modifică după cum urmează:

- Punctul 1.3.2 - Standarde - va avea următorul cuprins:

“1.3.2. Standarde

Standardele sunt mentionate în anexa A.

Standardele mentionate în prezenta prescriptie tehnică nu sunt obligatorii. În consecintă, utilizatorii prezentei prescriptii tehnice pot folosi si alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerintelor prevăzute de prezenta prescriptie tehnică.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iulie 2004.

Nr. 466.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT C 8-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distributia si verificarea instalatiilor de gaze petroliere lichefiate”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 309/2003

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite următorul ordin:

Art. I. - Prescriptia tehnică PT C 8-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distributia si verificarea instalatiilor de gaze petroliere lichefiate”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 309/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 si 910 bis din 19 decembrie 2003, se modifică după cum urmează:

- Punctul 1.3.2. - Standarde si normative - va avea următorul cuprins:

“1.3.2. Standarde si normative

Standardele si normativele sunt mentionate în anexa A.

Standardele mentionate în prezenta prescriptie tehnică nu sunt obligatorii. În consecintă, utilizatorii prezentei prescriptii tehnice pot folosi si alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerintelor prevăzute de prezenta prescriptie tehnică.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iulie 2004.

Nr. 467.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT C9-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică si repararea cazanelor de apă caldă si a cazanelor de abur de joasă presiune”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 310/2003

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite următorul ordin:

Art. I. - Prescriptia tehnică PT C 9-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică si repararea cazanelor de apă caldă si a cazanelor de abur de joasă presiune”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 310/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 si 917 bis din 20 decembrie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 1.3.2 - Standarde - va avea următorul cuprins:

“1.3.2. Standarde

Standardele sunt mentionate în anexa A.

Standardele mentionate în prezenta prescriptie tehnică nu sunt obligatorii. În consecintă, utilizatorii prezentei prescriptii tehnice pot folosi si alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerintelor prevăzute de prezenta prescriptie tehnică.”

2. Din anexa A se elimină standardele: STAS 8130-88 si SR EN 161+A1:1998.

3. În anexa A se introduce Standardul SR EN 161:2002, Robinete de închidere automate pentru arzătoare cu gaz si aparate cu gaz.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iulie 2004.

Nr. 468.