MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 699         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 3 august 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.158. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2002 privind înfiintarea Societătii Comerciale de Conservare si Închidere a Minelor “Conversmin” - S.A.

 

1.159. - Hotărâre privind suplimentarea posturilor la Ministerul Justitiei, pentru Directia Generală a Penitenciarelor

 

1.165. - Hotărâre pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2002 privind acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia

 

1.166. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.097/2001 privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protectiei mediului în politicile si strategiile sectoriale la nivel national

 

1.167. - Hotărâre pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Regulamentul pentru stabilirea modalitătilor concrete de gospodărire a pădurilor si de repartizare a resurselor materiale si a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice si juridice pentru pădurile pe care le au în proprietate si pe care le administrează prin structuri silvice de stat, pe bază contractuală, precum si a obligatiilor acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 954/2002

 

1.169. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unor terenuri din domeniul privat al statului si din administrarea Companiei Nationale a Huilei - S.A. în domeniul public al localitătilor Petrila, Petrosani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani si Brad, judetul Hunedoara, si în administrarea consiliilor locale

 

1.172. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Landului Baden-Wurttemberg privind crearea Comisiei mixte guvernamentale pentru promovarea colaborării, în special în domeniul economic, semnat la Stuttgart la 13 mai 2004

 

Protocol între Guvernul României si Guvernul Landului Baden-Wurttemberg privind crearea Comisiei mixte guvernamentale pentru promovarea colaborării, în special în domeniul economic

 

1.173. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2002 privind înfiintarea Societătii Comerciale de Conservare si Închidere a Minelor “Conversmin” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 313/2002 privind înfiintarea Societătii Comerciale de Conservare si Închidere a Minelor “Conversmin” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 19 aprilie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, litera b) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:

“b) închiderea minelor subterane, lucrări de legătură cu suprafata si reconstructie ecologică;”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Sursele de finantare ale Societătii Comerciale «Conversmin» - S.A. se constituie din:

1. sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei si Comertului pentru realizarea lucrărilor cuprinse în Programul anual de conservare, închidere, reconstructie ecologică si activităti postînchidere a obiectivelor miniere, denumit în continuare program anual;

2. veniturile proprii realizate din lucrările si serviciile desfăsurate, si anume:

a) venituri din sumele rezultate în urma valorificării dependintelor si anexelor tehnologice, prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 632/1999 privind unele măsuri pentru folosirea si valorificarea bunurilor reprezentând dependinte si anexe tehnologice de la minele la care închiderea definitivă a fost aprobată prin hotărâri ale Guvernului, si a deseurilor si resturilor metalice si nemetalice reciclabile, provenite de la minele si carierele la care a fost aprobată de către Guvern închiderea definitivă, venituri care vor fi convenite cu Ministerul Economiei si Comertului în conditiile legii;

b) venituri realizate din contractarea si executarea de lucrări, finantate prin programe si proiecte financiare încheiate pe baza acordurilor dintre statul român si organisme internationale;

c) venituri realizate din contractarea si realizarea de studii, cercetări si expertize tehnice în domeniul activitătilor de închidere, reconstructie ecologică, activităti postînchidere si activităti de monitorizare postînchidere a obiectivelor miniere;

d) venituri realizate din executarea de lucrări si prestarea de servicii de specialitate, tehnice si economice;

3. alte surse legal constituite.

(2) Societatea Comercială «Conversmin» - S.A. va urmări, potrivit obiectului său de activitate, asigurarea resurselor financiare pentru realizarea programului anual.”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Societatea Comercială «Conversmin» - S.A. propune potrivit strategiei Ministerului Economiei si Comertului si supune aprobării acestuia esalonarea lucrărilor din cadrul programului anual.

(2) În termen de 30 de zile de la data aprobării programului anual, Ministerul Economiei si Comertului încheie un contract cu Societatea Comercială «Conversmin» - S.A. pentru realizarea lucrărilor cuprinse în programul anual.

(3) Societatea Comercială «Conversmin» - S.A. poate executa lucrări si poate presta servicii, altele decât cele precizate în programul anual, în nume propriu sau cu terti.

Costurile activitătii proprii pentru realizarea lucrărilor cuprinse în proiectele tehnice vor fi prevăzute în devizele generale ale lucrărilor contractate sau prin contractele de lucrări si servicii cu tertii.

(4) Aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale lucrărilor incluse în programul prevăzut la alin. (1) se face în conditiile legii.”

4. Alineatele (1) si (2) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Societatea Comercială «Conversmin» - S.A. va încheia contracte pentru executia lucrărilor preponderent cu companiile/societătile nationale/societătile comerciale cu activitate în sectorul minier, beneficiare ale lucrărilor incluse în programul anual, care vor asigura baza tehnico-materială si vor selecta personalul necesar executării lucrărilor contractate.

(2) Societatea Comercială  «Conversmin» - S.A. va încheia contracte pentru executia lucrărilor cuprinse în programul anual si cu societătile comerciale beneficiare ale obiectivelor miniere care se închid, rezultate în urma reorganizării prin fuziune sau divizare a companiilor/societătilor nationale/societătilor comerciale prevăzute la alin. (1).”

5. Alineatul (3) al articolului 6 se abrogă.

6. După articolul 6 se introduc două noi articole, articolele 61 si 62, cu următorul cuprins:

“Art. 61. - Pentru realizarea obiectului său de activitate, Societatea Comercială «Conversmin» - S.A. desfăsoară următoarele activităti:

a) gestionează, în conditiile contractului prevăzut la art. 4 alin. (2), fondurile destinate pentru achizitia documentatiilor tehnico-economice si fondurile pentru realizarea lucrărilor din cadrul programului anual;

b) preia pe bază de proces-verbal documentatiile si evidentele existente, aferente minelor închise;

c) preia dependintele si anexele tehnologice ale minelor si carierelor pentru care s-a aprobat conservarea, închiderea definitivă si monitorizarea factorilor de mediu postînchidere prin hotărâre a Guvernului, ce vor fi folosite temporar pentru executia lucrărilor din cadrul programului anual, si le returnează în conditiile legii;

d) verifică documentatiile tehnico-economice pentru lucrările din cadrul programului anual si le propune spre avizare Consiliului tehnico-economic al Ministerului Economiei si Comertului;

e) încheie contracte cu agentii economici pentru executarea lucrărilor din cadrul programului anual;

f) coordonează activitatea agentilor economici cu privire la executarea lucrărilor din cadrul programului anual;

g) acordă asistentă tehnică de specialitate agentilor economici care execută lucrările din cadrul programului anual, conform Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 172/2003 privind aprobarea formei contractului de executie de lucrări de închidere a minelor si refacere a mediului/conservare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 12 decembrie 2003;

h) prestează servicii de valorificare, în conditiile legii, a dependintelor si anexelor tehnologice prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 2 lit. a), preluate de Ministerul Economiei si Comertului de la agentii economici care au avut în patrimoniu minele si carierele la care s-a aprobat închiderea definitivă prin hotărâre a Guvernului;

i) prestează servicii de valorificare si comercializare, în conditiile legii, a deseurilor si resturilor metalice si nemetalice reciclabile, recuperate din executia lucrărilor din cadrul programului anual;

j) organizează si participă la cursuri pentru examinare, atestare, specializare si formare profesională în domeniul său de activitate;

k) organizează si realizează alte activităti specifice atributiilor sale aducătoare de venituri conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prin încheiere de contracte cu persoane juridice sau fizice;

l) îndeplineste si alte atributii în vederea realizării obiectului său de activitate, cu aprobarea Ministerului Economiei si Comertului, potrivit legii.

Art. 62. - Pentru realizarea obiectului său de activitate, Societatea Comercială «Conversmin» - S.A. poate solicita, în conditiile legii, date si documente necesare exercitării activitătilor sale de la persoane juridice cu activitate în domeniu.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 iulie 2004.

Nr. 1.158.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea posturilor la Ministerul Justitiei, pentru Directia Generală a Penitenciarelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se suplimentează cu 1.850 numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Justitiei, pentru Directia Generală a Penitenciarelor.

Art. 2. - Repartizarea posturilor pe corpuri în cadrul Directiei Generale a Penitenciarelor se face prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 3. - Finantarea posturilor se va face în limita bugetului aprobat Ministerului Justitiei, pentru Directia Generală a Penitenciarelor, precum si din venituri proprii.

Art. 4. - Ocuparea posturilor se face esalonat, cu încadrarea în fondurile aprobate anual prin buget.

Art. 5. - Litera B a punctului II din anexa nr. 3 “Unitătile subordonate Ministerului Justitiei” la Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 7 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“II. Institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

Numărul maxim

de posturi

B. Directia Generală a Penitenciarelor:

15.411

a) 9 peniteciare de maximă sigurantă

 

b) 24 de penitenciare

 

c) 1 penitenciar pentru minori si tineri

 

d) 4 centre de reeducare pentru minori

 

e) Scoala Militară de Administratie Penitenciară

 

f) Centrul de Pregătire si Perfectionare a Personalului de Penitenciare

 

g) Baza de aprovizionare, gospodărire si reparatii

 

h) Subunitatea de acces, pază si escortare a detinutilor transferati

 

i) 6 spitale-penitenciar*)

 

 


*) Veniturile proprii provin din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.”

 

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 iulie 2004.

Nr. 1.159.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2002 privind acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2002 privind acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 18 octombrie 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Tariful prevăzut la alin. (1) va fi achitat astfel:

a) prima transă, în valoare de 10.500.000 dolari S.U.A., în termen de 120 de zile de la data notificării prin care este anuntat câstigătorul licentei de comunicatii mobile de generatia a treia;

b) următoarele 5 transe anuale egale, în valoare de 4.900.000 dolari S.U.A. fiecare, până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, începând cu anul 2006.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Silvia Adriana Ticău

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 iulie 2004.

Nr. 1.165.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.097/2001 privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protectiei mediului în politicile si strategiile sectoriale la nivel national

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.097/2001 privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protectiei mediului în politicile si strategiile sectoriale la nivel national, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 7 noiembrie 2001, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se constituie Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protectiei mediului în politicile si strategiile sectoriale la nivel national, denumit în continuare Comitetul interministerial, organism consultativ fără personalitate juridică, ce functionează pe lângă Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor.”

2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Comitetul interministerial se compune din reprezentanti ai:

- Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor;

- Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

- Ministerului Economiei si Comertului;

- Ministerului Integrării Europene;

- Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

- Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

- Ministerului Sănătătii;

- Ministerului Educatiei si Cercetării;

- Ministerului Apărării Nationale;

- Ministerului Finantelor Publice;

- Ministerului Administratiei si Internelor;

- Gărzii Nationale de Mediu.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Presedintele Comitetului interministerial este ministrul mediului si gospodăririi apelor.

(2) În situatiile în care ministrul mediului si gospodăririi apelor este în imposibilitatea de a-si exercita functia de presedinte al Comitetului interministerial, acesta deleagă responsabilitătile si atributiile sale secretarului de stat pentru protectia mediului din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.”

4. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor asigură secretariatul Comitetului interministerial.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.097/2001 privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protectiei mediului în politicile si strategiile sectoriale la nivel national, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 7 noiembrie 2001, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

 

Bucuresti, 23 iulie 2004.

Nr. 1.166.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Regulamentul pentru stabilirea modalitătilor concrete de gospodărire a pădurilor si de repartizare a resurselor materiale si a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice si juridice pentru pădurile pe care le au în proprietate si pe care le administrează prin structuri silvice de stat, pe bază contractuală, precum si a obligatiilor acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 954/2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 9 din Regulamentul pentru stabilirea modalitătilor concrete de gospodărire a pădurilor si de repartizare a resurselor materiale si a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice si juridice pentru pădurile pe care le au în proprietate si pe care le administrează prin structuri silvice de stat, pe bază contractuală, precum si a obligatiilor acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 954/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 17 septembrie 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Până la data de 1 ianuarie 2005 proprietarii de fond forestier al căror drept de proprietate a fost reconstituit în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare, si care au fost pusi în posesie au obligatia de a elabora prin unităti autorizate amenajamente silvice.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 iulie 2004.

Nr. 1.167.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unor terenuri din domeniul privat al statului si din administrarea Companiei Nationale a Huilei - S.A. în domeniul public al localitătilor Petrila, Petrosani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani si Brad, judetul Hunedoara, si în administrarea consiliilor locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, precum si al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată din domeniul privat al statului si din administrarea Companiei Nationale a Huilei - S.A. în domeniul public al localitătilor Petrila, Petrosani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani si Brad, judetul Hunedoara, si în administrarea consiliilor locale a unor terenuri în suprafată totală de 5.733.728 m2, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se va face prin protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Florin Zamfir Sandu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 iulie 2004.

Nr. 1.169.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

terenurilor care se transmit din administrarea Companiei Nationale a Huilei - S.A. în administrarea unor consilii locale din judetul Hunedoara

 

Nr.

crt.

Suprafata terenului

(m2)

Localizarea terenului

De la cine se transmite

La cine se transmite

1.

2.016.835

Orasul Petrila

Compania Natională a Huilei - S.A.

Consiliul Local al Orasului Petrila

2.

626.242

Municipiul Petrosani

Compania Natională a Huilei - S.A.

Consiliul Local al Municipiului Petrosani

3.

342.906

Orasul Aninoasa

Compania Natională a Huilei - S.A.

Consiliul Local al Orasului Aninoasa

4.

473.784

Orasul Vulcan

Compania Natională a Huilei - S.A.

Consiliul Local al Orasului Vulcan

5.

133.095

Orasul Lupeni

Compania Natională a Huilei - S.A.

Consiliul Local al Orasului Lupeni

6.

2.099.866

Orasul Uricani

Compania Natională a Huilei - S.A.

Consiliul Local al Orasului Uricani

7.

41.000

Municipiul Brad

Compania Natională a Huilei - S.A.

Consiliul Local al Municipiului Brad

TOTAL:

5.733.728

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Landului Baden-Wurttemberg privind crearea Comisiei mixte guvernamentale pentru promovarea colaborării, în special în domeniul economic, semnat la Stuttgart la 13 mai 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul dintre Guvernul României si Guvernul Landului Baden-Wurttemberg privind crearea Comisiei mixte guvernamentale pentru promovarea colaborării, în special în domeniul economic, semnat la Stuttgart la 13 mai 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 29 iulie 2004.

Nr. 1.172.

 

PROTOCOL

între Guvernul României si Guvernul Landului Baden-Wurttemberg privind crearea Comisiei mixte guvernamentale pentru promovarea colaborării, în special în domeniul economic

 

Guvernul României si Guvernul Landului Baden-Wurttemberg constată că, în special la nivel economic, colaborarea multilaterală între ambele părti s-a dezvoltat foarte bine. Cele două părti îsi exprimă intentia de a intensifica relatiile printr-o nouă dinamică si de a valorifica, în continuare, potentialele reciproce existente.

Ambele părti sunt de părere că promovarea pe mai departe a contractelor actuale si a celor viitoare, precum si sprijinirea lor politică sunt în interesul economic si guvernamental al celor două părti si, din acest motiv, doresc să creeze o comisie mixtă guvernamentală România - Baden-Wurttemberg.

 

I. Obiectivele Comisiei mixte guvernamentale România - Baden-Wurttemberg

Obiectivul colaborării în cadrul acestui protocol îl constituie intensificarea colaborării prietenesti si de succes, pe bază de întelegere reciprocă, în folosul ambelor părti, iar centrul de greutate va fi intensificarea în perspectivă, la toate nivelurile, a relatiilor economice si comerciale bilaterale, cu luarea în considerare a principiilor economiei de piată. Cele două părti vor urmări dezvoltarea armonioasă, în continuare, a colaborării în domeniul economic si al comertului, precum si în domeniul strategic al infrastructurii, cu luarea în considerare, în mod deosebit, a protectiei mediului în cadrul legilor si obligatiilor aferente. Guvernul României si Guvernul Landului Baden-Wurttemberg subliniază importanta consultărilor periodice, cu scopul de a identifica noi oportunităti de colaborare în domeniul economic, printr-o colaborare reciproc avantajoasă privind proiecte comune.

 

II. Activitătile Comisiei mixte guvernamentale România - Baden-Wurttemberg

Activitătile vor cuprinde, cu prioritate, domeniile mentionate mai jos:

- initiative pentru promovarea cooperării la nivelul firmelor, în special în domeniul protectiei mediului si al prelucrării produselor alimentare, îndeosebi cu participarea întreprinderilor mici si mijlocii;

- convenirea unor măsuri comune pentru promovarea colaborării dintre firme (de exemplu, burse de cooperare, zile economice);

- identificarea si initierea de măsuri care pot fi realizate cu sprijinul unor surse de finantare internationale si pentru care este utilă si posibilă o cooperare internatională (de exemplu, în domeniul Private-Public Partnership);

- încurajarea investitorilor din ambele părti de a participa la alte proiecte de interes comun si identificarea unor noi oportunităti pentru eforturile comune privind promovarea obiectivelor de mediu, prin implicarea operatorilor economici ai ambelor părti;

- intensificarea contactelor dintre firme si institute pentru cercetarea aplicativă; transferul de tehnologie în folosul reciproc;

- initiative pentru promovarea unei administratii care să fie favorabilă firmelor (de exemplu, prin schimb de experti).

Comisia mixtă guvernamentală România - Baden-Wurttemberg urmează să constituie un forum pentru consultări si dialog, cu scopul de a sprijini aplicarea în practică a prevederilor prezentului protocol si de a elabora recomandări care să tină cont de noile evolutii în eforturile de a promova colaborarea.

 

III. Măsuri/proiecte

Ambele părti doresc să includă măsuri si proiecte concrete de colaborare într-o listă cu măsuri/proiecte care va fi completată permanent.

 

IV. Alte domenii de colaborare

Cele două părti doresc, de asemenea, să adopte măsuri corespunzătoare pentru a facilita colaborarea, în special în domenii cum sunt măsurile strategice de infrastructură, protectia mediului, cercetare si dezvoltare.

Problemele legate de domeniile mentionate mai sus si, eventual, altele pot să facă obiectul unor proiecte separate între cele două părti, cu participarea coordonatoare a Comisiei mixte guvernamentale România - Baden-Wurttemberg.

 

V. Componenta Comisiei mixte guvernamentale România - Baden-Wurttemberg

 

Componenta Comisiei mixte guvernamentale România - Baden-Wurttemberg se va structura în functie de obiectivele acesteia.

Presedintia comună va reveni ministrului economiei si comertului al României si ministrului economiei Baden-Wurttemberg.

Ca membri ai acestei comisii mixte guvernamentale pentru Landul Baden-Wurttemberg sunt prevăzuti să facă parte: un reprezentant al Ministerului Mediului si Transporturilor, câte un reprezentant al Camerei de Industrie si Comert Baden-Wurttemberg, al Asociatiei mestesugarilor Baden-Wurttemberg, al Asociatiei internationale Baden-Wurttemberg pentru colaborare economică si stiintifică - SRL, al Asociatiei landului pentru industrie - sectia proiecte pentru mediul înconjurător, al Biroului de legătură cu România al Băncii Landului Baden-Wurttemberg, precum si un alt reprezentant din sectorul bancar si financiar. Alti reprezentanti din partea Guvernului de land, de la patronat, respectiv de la organizatii economice si de la Biroul Dunărean-Ulm - SRL, pot fi invitati la sedinte, dacă va fi necesar.

Partea română va delega în comisia mixtă guvernamentală România - Baden-Wurttemberg reprezentanti ai unor institutii/organizatii guvernamentale si neguvernamentale, inclusiv din partea cercurilor de afaceri, interesate în promovarea si dezvoltarea colaborării bilaterale.

 

VI. Proceduri pentru consultări

Comisia mixtă guvernamentală România - Baden-Wurttemberg va actiona de comun acord si, în caz de necesitate, se va întruni pentru consultări corespunzătoare, după o întelegere prealabilă între cele două părti, în mod curent o dată pe an, alternativ în România si în Baden-Wurttemberg. Fiecare dintre părti îsi va suporta individual cheltuielile de călătorie internationale si cheltuielile pentru sejur (cazare si masă).

În cazul în care în cursul colaborării se va ajunge la divergente de opinii privind modul de colaborare pe baza prezentului protocol, acestea vor trebui să fie solutionate de comun acord.

Acest protocol va putea fi amendat sau completat, în formă scrisă, în orice moment, după o întelegere reciprocă.

Colaborarea pe baza prezentului protocol va continua, după semnarea lui, până când una dintre părti va notifica celeilalte părti, cu un termen de explicatie de 3 luni, dorinta de a înceta colaborarea pe baza prezentului protocol.

Proiectele aflate în curs de desfăsurare vor trebui însă să fie continuate atât timp cât acestea sunt considerate necesare de către ambele părti.

Prezentul protocol se semnează în două exemplare, fiecare în limba română si în limba germană.

Stuttgart, 13 mai 2004.

 

Pentru Guvernul României,

Dan Ioan Popescu,

ministru de stat,

ministrul economiei si comertului,

Pentru Guvernul Landului Baden-Wurttemberg,

MP Dr. Walter D.ring, MdL

viceprim-ministru,

ministrul economiei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministru de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

 

Bucuresti, 29 iulie 2004.

Nr. 1.173.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care solicită redobândirea cetăteniei române, cu stabilirea domiciliului în România

 

1. Ciotev Constantin, fiul lui Ciotev Georghi si Sultana, născut la 25 martie 1922 în localitatea Isperihovo, Bulgaria, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 80809 München, Schleissheimerstr. 343.

2. Sandu Pompiliu, fiul lui Sandu Ion si Anghela, născut la 6 ianuarie 1953 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cetătean german, cu domiciliul actual în localitatea Brasov, str. Matei Basarab nr. 88, ap. 8, judetul Brasov.