MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 381         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 aprilie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 136 din 23 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 268 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

74. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind modul de raportare si de calcul al valorii productiei si redeventei miniere datorate de către titularii actelor de dare în administrare sau de concesiune

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 136

din 23 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 268 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 268 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Avioane Craiova” - S.A. în Dosarul nr. 1.863/CM/2003 al Tribunalului Dolj - Sectia conflicte de muncă si litigii de muncă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate, fată de prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, întrucât autorul exceptiei nu a invocat nici o prevedere constitutională pretins a fi încălcată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 28 noiembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 1.863/CM/2003, Tribunalul Dolj – Sectia conflicte de muncă si litigii de muncă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 268 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Avioane Craiova” - S.A. în cadrul unui litigiu de muncă având ca obiect contestatia la decizia de aplicare a sanctiunii disciplinare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că termenul de prescriptie a dreptului de a aplica sanctiunea disciplinară este neconstitutional, deoarece,  “prin aplicarea termenului de 6 luni, se restrictionează dreptul de înfăptuire a justitiei, în sensul că se împiedică tragerea la răspundere a salariatului care se face vinovat de nerespectarea normelor si regulamentelor de disciplină la locurile de muncă prin sanctionarea faptelor săvârsite”.

Tribunalul Dolj - Sectia conflicte de muncă si litigii de muncă opinează că exceptia ridicată este neîntemeiată, deoarece dacă angajatorul ar avea la îndemână un termen mai mare “ar putea amâna aplicarea sanctiunii, ceea ce ar crea o stare de incertitudine pentru salariat”.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Nici una dintre autoritătile publice mentionate nu a comunicat Curtii Constitutionale punctul de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 268 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care au următorul continut: “Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunostintă despre săvârsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârsirii faptei.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că autorul exceptiei nu a indicat, cu ocazia ridicării exceptiei în fata instantei judecătoresti, nici o prevedere constitutională care ar fi încălcată prin dispozitiile legale criticate. Potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, sunt neconstitutionale numai prevederile legale care încalcă dispozitiile sau principiile consacrate în Legea fundamentală.

De asemenea, conform art. 12 alin. (2) din aceeasi lege, “Sesizările trebuie făcute în formă scrisă si motivate”.

Prin urmare, neindicarea de către autorul exceptiei a normelor constitutionale în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate constituie un caz de inadmisibilitate a acesteia, întrucât, dacă instanta de contencios constitutional s-ar socoti competentă să se pronunte asupra unei asemenea exceptii, ea s-ar substitui părtii în ceea ce priveste motivarea acesteia, exercitând astfel din oficiu controlul de constitutionalitate, ceea ce ar contraveni prevederilor constitutionale ale art. 146 lit. d) si celor din legea organică a Curtii.

Pe de altă parte, Curtea retine că aceleasi termene de prescriptie ca si cele instituite de dispozitiile art. 268 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 au fost prevăzute si în legislatia anterioară, în continutul prevederilor art. 13 alin. (4) din Legea nr. 1/1970 privind organizarea si disciplina muncii în unitătile socialiste de stat (publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 27 din 27 martie 1970), abrogată prin Legea nr. 53/2003, prevederi a căror constitutionalitate a fost stabilită prin Decizia nr. 71/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 26 iulie 1999. Cu acea ocazie Curtea a retinut că, în situatia în care nu ar exista un termen de prescriptie a aplicării sanctiunii disciplinare, “aplicarea sanctiunii, în cazul angajatului la o societate comercială, ar echivala cu imprescriptibilitatea răspunderii, consecintă inacceptabilă si absurdă, din perspectiva principiilor generale ale răspunderii juridice”.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 268 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Avioane Craiova” - S.A. în Dosarul nr. 1.863/CM/2003 al Tribunalului Dolj - Sectia conflicte de muncă si litigii de muncă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 23 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind modul de raportare si de calcul al valorii productiei si redeventei miniere datorate de către titularii actelor de dare în administrare sau de concesiune

 

Având în vedere Avizul Ministerului Finantelor Publice nr. 370.331 din 15 martie 2004,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si al art. 119 alin. (2) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile tehnice privind modul de raportare si de calcul al valorii productiei si redeventei miniere datorate de către titularii actelor de dare în administrare sau de concesiune, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 110/1998 pentru aprobarea Instructiunilor privind evidenta, calculul, plata si raportarea taxelor anuale aferente activitătii de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale si a redeventelor miniere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 15 septembrie 1998, si Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 158/1999 privind completarea instructiunilor referitoare la raportarea taxelor si redeventelor miniere datorate bugetului de stat de către titularii de acorduri petroliere si de licente si/sau permise miniere, cu exceptia prevederilor referitoare la titularii de acorduri petroliere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 29 martie 2004.

Nr. 74.

 

ANEXĂ

INSTRUCTIUNI TEHNICE

privind modul de raportare si de calcul al valorii productiei si redeventei miniere datorate de către titularii actelor de dare în administrare sau de concesiune

 

I. Obligatiile titularilor de licente si/sau de permise

1. Titularii licentelor/permiselor sunt obligati la plata către bugetul de stat a unei taxe pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale, precum si a unei redevente miniere pentru activitatea de exploatare (incluzând si exploatarea experimentală desfăsurată în timpul activitătii de explorare).

2. Titularii de licente si/sau de permise de exploatare au obligatia ca, în termen de 15 zile de la data eliberării acestora, să se înregistreze la organele fiscale la care sunt arondati, ca plătitori de taxe si redevente miniere.

3. În acelasi termen titularii au obligatia de a se prezenta pentru luarea în evidentă la compartimentul de inspectie teritorială pentru resurse minerale al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la care sunt arondati.

Pentru luarea în evidentă, acestia vor avea asupra lor licenta sau permisul, în original, precum si o copie a acesteia/acestuia, care va rămâne la compartimentul de inspectie teritorială pentru resurse minerale după confruntarea acesteia cu exemplarul original de către reprezentantul autorizat al compartimentului respectiv.

Aceeasi obligatie o au si titularii de licente si/sau de permise de exploatare, încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin. Aceleasi obligatii revin titularilor si în cazul aparitiei unor modificări ale prevederilor licentelor si/sau permiselor prin acte aditionale încheiate cu Agentia Natională pentru Resurse Minerale, conform prevederilor legale în vigoare.

4. Redeventele miniere se declară la organul fiscal competent până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei pentru care se datorează, iar taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale se declară la organul fiscal competent până la data de 25 decembrie inclusiv a anului în curs, pentru anul următor, pe formularul stabilit prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a. Titularii au obligatia ca, în termen de 3 zile de la data depunerii declaratiei, să transmită o copie de pe aceasta la compartimentele de inspectie teritorială pentru resurse minerale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la care sunt arondati.

A. Taxa pe activitatea minieră

1. Calculul si evidenta taxei datorate de titularii licentelor de explorare sau de exploatare, precum si de titularii permiselor de prospectiune sau de exploatare se realizează de către acestia, în functie de suprafata perimetrelor înscrise în actele de dare în administrare sau de concesiune si de taxele anuale specifice fiecărui tip de activitate (pe unitatea de suprafată), prevăzute la art. 44 din Legea minelor nr. 85/2003.

2. Raportarea plătii taxelor pentru activitătile miniere mentionate la pct. 1 se face anticipat, în baza unei declaratii anuale privind taxa pe activităti miniere, întocmită de titularii licentelor de explorare sau de exploatare, precum si de titularii permiselor de prospectiune sau de exploatare, în conformitate cu modelul si cu instructiunile de completare cuprinse în anexa nr. 1 la prezentele instructiuni tehnice, după cum urmează:

- pentru primul an de activitate, la data intrării în vigoare a actului de dare în administrare sau de concesiune, proportional cu numărul de luni rămase până la sfârsitul anului;

- pentru următorii ani de activitate, până la data de 31 decembrie a anului în curs, pentru anul următor;

- pentru titularii de permis de exploatare, la data eliberării acestuia, pentru întreaga perioadă de valabilitate a permisului.

B. Redeventa minieră

1. Pentru evidenta si calculul redeventei miniere, titularii licentelor sau ai permiselor de exploatare, precum si titularii licentelor de explorare, care realizează productie minieră prin exploatare experimentală, au obligatia de a întocmi si de a transmite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale rapoarte trimestriale pentru fiecare perimetru, cu date si informatii privind activitatea de exploatare a resurselor minerale si productia minieră realizată, în conformitate cu definitiile din Legea nr. 85/2003.

Datele vor fi înscrise în formularul prevăzut în tabelul din anexa nr. 2 la prezentele instructiuni tehnice si vor fi transmise compartimentelor de inspectie teritorială pentru resurse minerale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la care sunt arondati, până la data de 10 a primei luni a trimestrului următor perioadei de raportare.

Până la data de 20 a primei luni a trimestrului următor perioadei de raportare, titularii de licente si/sau de permise de exploatare vor depune la compartimentul de inspectie teritorială pentru resurse minerale al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, la care sunt arondati, un exemplar al decontului trimestrial, însotit de copii ale documentelor justificative de plată. Modelul de decont trimestrial este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele instructiuni tehnice.

2. Valoarea productiei miniere care stă la baza calculului redeventei miniere se determină astfel:

a) Pentru titularii de licente de exploatare încheiate înainte de data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2002 de modificare si completare a Legii minelor nr. 61/1998 si a Legii petrolului nr. 134/1995, conform prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, redeventa este dată de valoarea productiei miniere, care se calculează pe baza preturilor de livrare practicate în perioada de raportare si a cantitătilor de produse miniere comercializate în această perioadă, indiferent de modul de comercializare (în stare brută sau prelucrate). Din valoarea productiei miniere rezultate nu se vor scădea cheltuielile de prelucrare conform prevederilor actualelor acte normative.

Cota procentuală a redeventei miniere datorate este cea prevăzută în licentele de explorare/exploatare, stabilită conform prevederilor legale în vigoare la data încheierii acestora.

Pentru produsele miniere care se utilizează în cadrul aceleiasi unităti si, ca urmare, nu au pret de livrare practicat, acesta se va stabili, pe propria răspundere si sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, prin luarea în considerare a pretului de cost (cheltuieli de extractie si de prelucrare) al produselor respective, amendat cu un factor de crestere de 7%.

Conform art. 21 alin. (2) din Legea nr. 85/2003, care arată că: “Prevederile legale existente la data intrării în vigoare a licentei rămân valabile pe toată durata acesteia, cu exceptia aparitiei unor eventuale dispozitii legale favorabile titularului”, după intrarea în vigoare a licentelor, titularii pot solicita modificarea prevederilor licentelor valabil încheiate.

În această situatie, pentru a beneficia de prevederile art. 45 din Legea nr. 85/2003, titularii licentelor încheiate înainte de aparitia Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2002 vor solicita încheierea unor acte aditionale la licente, cu modificarea prevederilor referitoare la redeventa minieră.

După încheierea acestor acte aditionale, titularii de licente pot beneficia de prevederile art. 45 din Legea nr. 85/2003, privind calculul redeventei miniere.

b) Pentru titularii de licente si/sau de permise de exploatare încheiate după data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2002, valoarea productiei miniere se calculează pe baza preturilor de livrare practicate în perioada de raportare si a cantitătilor livrate, cu scăderea cheltuielilor de prelucrare.

În cazul produselor miniere prelucrate si comercializate, titularul va întocmi, pe propria răspundere, o situatie a cheltuielilor de prelucrare pentru fiecare produs minier comercializat, care a fost supus prelucrării. Din valoarea productiei miniere comercializate, calculată pe baza preturilor de livrare si a cantitătilor livrate în perioada de raportare, se vor scădea cheltuielile de prelucrare, rezultând valoarea productiei miniere, care stă la baza calculului contravalorii redeventei miniere datorate. Cota procentuală a redeventei miniere datorate este cea prevăzută în licentele sau permisele de exploatare, conform prevederilor legale în vigoare la data încheierii acestora.

Cheltuielile de prelucrare cuprind cheltuielile aferente operatiunilor pentru obtinerea produselor miniere comercializabile, cum sunt: concasare, măcinare, flotare, filtrare, spălare, tăiere, lustruire, uscare, cioplire, sortare, separare magnetică si electrostatică, îmbuteliere ape minerale. Acestea se calculează de către titular, pe propria răspundere si sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

Pentru produsele miniere care se utilizează în cadrul aceleiasi unităti si, ca urmare, nu au pret de livrare practicat, acesta se va stabili, pe propria răspundere si sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, prin luarea în considerare a pretului de cost (cheltuieli de extractie si prelucrare) al produselor respective, amendat cu un factor de crestere de 7%.

c) Preturile de livrare avute în vedere la stabilirea valorii productiei miniere comercializate nu vor include T.V.A.

3. Se interzice existenta stocurilor la sfârsitul perioadei de valabilitate a licentei sau a permisului de exploatare. În cazuri cu totul exceptionale, când acest lucru nu este posibil, se admit stocuri care să nu depăsească maximum 10% din cantitatea de produse miniere comercializate în ultimele 6 luni ale perioadei de valabilitate. Inspectorii teritoriali din cadrul compartimentelor de inspectie teritorială pentru resurse minerale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la care sunt arondati titularii de licente sau permise vor verifica cantitătile de produse miniere aflate în stoc. Valoarea productiei miniere pentru cantitatea de produse miniere aflate în stoc se va calcula pe baza preturilor de livrare cele mai mari practicate în perioada de valabilitate a licentei sau permisului si a cantitătilor de produse miniere certificate. Titularul va evidentia această valoare separat în decontul ultimului trimestru de raportare si va calcula redeventa minieră corespunzător prevederilor din licenta sau permisul de exploatare si ale prezentelor instructiuni tehnice pe propria răspundere si sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

Cantitatea de produse miniere comercializate după expirarea licentei sau permisului nu va putea depăsi cantitatea de produse miniere certificate si nu va mai fi supusă unor recalculări ulterioare ale redeventei miniere datorate.

II. Obligatiile compartimentelor de inspectie teritorială pentru resurse minerale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

1. Compartimentele de inspectie teritorială pentru resurse minerale au obligatia ca, până la data de 30 a primei luni a trimestului următor perioadei de raportare, să centralizeze datele primite de la titularii arondati. Raportul trimestrial va fi întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentele instructiuni tehnice. Rapoartele astfel întocmite vor fi transmise Directiei generale inspectie si supraveghere teritorială a activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale până la, cel târziu, data de întâi a celei de-a doua luni a trimestrului următor.

2. O dată cu raportul privind redeventa minieră pe trimestrul al IV-lea se va întocmi si trimite la Directia generală inspectie si supraveghere teritorială a activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale raportul anual privind taxa pe activitatea minieră desfăsurată de titularii de licente de explorare si/sau exploatare si de permise de prospectiune, completându-se coloanele corespunzătoare din anexa nr. 5 la prezentele instructiuni tehnice. Raportul nu va include si titularii de permise de exploatare, întrucât taxa datorată de acestia se achită la data eliberării permisului, când sunt luati în evidenta Directiei generale inspectie si supraveghere teritorială a activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

3. Concomitent cu rapoartele trimestriale privind datele de productie si redeventele miniere datorate vor fi transmise si rapoarte cu sanctiunile aplicate agentilor economici care nu au respectat prevederile prezentului ordin privind termenele de raportare, de achitare a taxelor si redeventelor miniere, precum si pentru furnizarea de date si informatii eronate privind modul de calcul al redeventei miniere datorate.

III. Sanctiuni

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, iar cuantumul amenzilor este următorul:

1. Nerespectarea prezentelor instructiuni tehnice se sanctionează cu amendă de la 60.000.000 lei la 200.000.000 lei, conform prevederilor art. 39 alin. (1) lit. a) si ale art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2003.

2. Neachitarea la termenele stabilite prin lege si prevăzute în licente sau permise a taxelor si redeventelor miniere se sanctionează cu amendă de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei, conform prevederilor art. 39 alin. (1) lit. t) si ale art. 57 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2003.

3. Furnizarea cu bună stiintă de date eronate privind modul de calcul al redeventei miniere se sanctionează conform art. 34 lit. f) din Legea nr. 85/2003.

4. Pentru neplata în termen a redeventei miniere se datorează dobânzi si penalităti de întârziere în conformitate cu reglementările privind colectarea creantelor bugetare.

 

ANEXA Nr. 1

la instructiunile tehnice

 

TAXA PE ACTIVITĂTI MINIERE

 

PROSPECTIUNE  EXPLORARE  EXPLOATARE

 

Declaratie anuală privind taxa pe activităti miniere pe perioada ...................................................................

Denumirea titularului ........................................................

Codul fiscal al plătitorului ................................................................

Numele si prenumele (pentru persoane fizice) ...........................................

Localitatea ................, str. ....................... nr. ...., judetul/sectorul .............., codul postal ......, telefon/fax ..........

 

Tipul activitătii

Nr. si data licentei/permisului

Perimetrul

Perioada

(luni)

Taxa anuală

(lei/km2)

Taxa datorată

(lei)

Denumirea

Suprafata

(km2)

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

Document de plată

Tipul

Numărul

Data

Suma

 

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că informatiile din acest document sunt reale si corecte.

Numele ........................ Functia .........................................

Prenumele ................... Semnătura si stampila ................

 

Instructiuni de completare a declaratiei anuale privind taxa pe activităti miniere

Declaratia se va completa în două exemplare, cu următoarele destinatii:

- originalul se transmite compartimentelor de inspectie teritorială pentru resurse minerale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

- o copie, cu confirmarea de primire a compartimentului de inspectie teritorială pentru resurse minerale al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, rămâne la plătitor.

Coloanele formularului declaratiei se completează după cum urmează:

- coloana 0 se completează cu activitătile miniere pentru care sunt acordate licentele sau permisele:

prospectiune, explorare, exploatare;

- coloana 1 se completează cu numărul si data licentei sau permisului în baza căruia se desfăsoară activitatea respectivă;

- coloana 2 se completează cu denumirea perimetrului;

- coloana 3 se completează cu suprafata perimetrului, înscrisă în actul de dare în administrare sau de concesiune;

- coloana 4 se completează cu perioada, în luni, la care se referă taxa, conform prezentelor instructiuni tehnice;

- coloana 5 se completează cu taxele anuale, în lei, prevăzute la art. 44 alin. (2)-(5) din Legea minelor nr. 85/2003, corespunzătoare tipului de activitate desfăsurată;

- coloana 6 se completează cu taxa datorată, calculată conform prezentelor instructiuni tehnice.

 

ANEXA Nr. 2

la instructiunile tehnice

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

 

Denumirea titularului ..................................................................…………….................…

Numele si prenumele (pentru persoane fizice) ......................................................................

Denumirea perimetrului/număr de contract ..........................................................................

Localitatea ..................., str. ..................... nr. ....., judetul/sectorul .............., codul postal ......, telefon/fax .........

 

Perioada de raportare

Substanta exploatată

Produsele miniere realizate

Redeventa

Denumirea

Cantitatea

Unitatea de măsură

Denumirea

Cantitatea sorturilor realizate si stoc

Unitatea de măsură

Pretul unitar (lei)

Valoarea

Cheltuieli de prelucrare*)

Valoarea fără cheltuieli de prelucrare*) (lei)

Suma datorată (lei)

Cota procentuală (lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria răspundere că informatiile din acest document sunt reale si corecte.

Numele ........................ Functia .........................................

Prenumele ................... Semnătura si stampila ................

 

Document de plată

Tipul

Numărul

Data

Suma

 


*) Date care se completează conform cap. I B pct. 2 lit. b) din instructiunile tehnice.

 

ANEXA Nr. 3

la instructiunile tehnice

 

REDEVENTA MINIERĂ

 

Decont pe trimestrul ...................... anul .....................

Denumirea titularului ...............................................................................

Numele si prenumele (pentru persoane fizice) .............................................................

Denumirea perimetrului/număr de contract ..................................................................

Codul fiscal al plătitorului ........................................................

Localitatea ..................., str. ........................ nr. ...., judetul/sectorul .............., codul postal ......, telefon/fax ..........

 

Produsele miniere realizate

Redeventa

Denumirea

Cantitatea sorturilor realizate si stoc

Unitatea de măsură

Pretul unitar (lei)

Valoarea

Cheltuieli de prelucrare*)

Valoarea fără cheltuieli de prelucrare*) (lei)

Cota procentuală (lei)

Datorată

Achitată

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria răspundere că informatiile din acest document sunt reale si corecte.

Numele ........................ Functia .........................................

Prenumele ................... Semnătura si stampila ................


*) Date care se completează conform cap. I B pct. 2 lit. b) din instructiunile tehnice.

 

Instructiuni de completare a decontului trimestrial privind redeventa minieră

Decontul trimestrial privind redeventa minieră se va completa în două exemplare, cu următoarele destinatii:

- originalul se transmite compartimentului de inspectie teritorială pentru resurse minerale al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

- o copie, cu confirmarea de primire a compartimentului de inspectie teritorială de resurse minerale al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, rămâne la plătitor.

Coloanele formularului de decont se completează după cum urmează:

- coloana 0 se completează cu produsele miniere realizate, conform nominalizării din actul de dare în administrare sau de concesiune;

- coloana 1 se completează cu cantitătile totale de produse miniere realizate în perioada de raportare;

- coloana 2 se completează cu unitătile de măsură corespunzătoare cantitătilor înscrise în coloana 1;

- coloana 3 se completează cu preturile unitare în lei, practicate în perioada de raportare pentru produsele miniere respective;

- coloana 4 se completează cu valoarea produselor miniere realizate, corespunzătoare cantitătilor si preturilor înscrise în coloanele 2 si 3;

- coloana 5 include cheltuielile de prelucrare;

- coloana 6 se completează cu valoarea care rezultă din diferenta dintre valoarea înscrisă în coloana 4 si cheltuielile de prelucrare înscrise în coloana 5;

- coloana 7 se completează trecându-se cota procentuală aplicată conform art. 45 din Legea minelor nr. 85/2003;

- coloana 8 se completează cu sumele reprezentând redeventa minieră datorată bugetului de stat, calculată prin aplicarea procentelor prevăzute în art. 45 din Legea nr. 85/2003, la valoarea/valoarea fără cheltuieli de prelucrare a productiei realizate în perioada de raportare;

- coloana 9 se completează cu sumele achitate, reprezentând redeventa.

Cantitătile si preturile înscrise în coloanele 1 si 3 se stabilesc în conformitate cu instructiunile Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind evidenta, calculul, plata si raportarea redeventelor miniere.

 

ANEXA Nr. 4

la instructiunile tehnice

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Compartimentul de inspectie teritorială pentru resurse minerale ......................................

 

RAPORT

privind redeventa minieră pe trimestrul ........ anul ........

Judetul .......….

 

Titular/Cod fiscal

Perimetru

Denumirea produsului minier

Cantitatea/unitatea de măsură

Pretul unitar (lei)

Valoarea (lei)

Cheltuieli de prelucrare (lei)

Valoarea fără cheltuieli de prelucrare (lei)

Redeventa

Numă-

rul/

data

ordinu-

lui de

plată

Nr.

sesizare

CIT

către

DJFP

Nr. de

înregis-

trare

DJFP

Observatii

 

 

Denumirea

Nr.

licentei/

permisului

Cota procentuală

 

Datorată (lei)

 

Achitată (lei)

Restantă (lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datele din raport corespund celor din rapoartele titularilor si respectă prevederile licentei/permisului minier si reglementările legale în vigoare.

 

Expert/consilier,

................

Întocmit,

................

 

ANEXA Nr. 5

la instructiunile tehnice

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Compartimentul de inspectie teritorială pentru resurse minerale ......................................

 

RAPORT

anual privind taxa pe activitatea minieră

Judetul ..........

 

Titular/Cod fiscal

Nr. si data licentei

Tip de activitate

Perimetru

Perioada (luni)

Taxa anuală (lei/km2)

Taxa datorată (lei)

Taxa achitată (lei)

Nr. si data înregistrării la administratia financiară

Numărul/data ordinului de plată

Observatii

Denumirea

Suprafata (km2)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele ........................ Functia .........................................

Prenumele ................... Semnătura si stampila ................