MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 358         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 22 aprilie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

491. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind functionarea si componenta Comisiei de eliberare a autorizatiei de functionare a localurilor în care se prezintă programe de strip-tease sau erotice, a spatiilor de comercializare a publicatiilor cu caracter pornografic si a spatiilor destinate închirierii sau vânzării de filme pornografice, precum si procedura de eliberare a acestei autorizatii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

137. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 423/2003 privind categoriile de frecvente radioelectrice a căror utilizare este liberă si regimul armonizat de utilizare a acestora

 

484. - Ordin al ministrului finantelor publice privind intrarea în vigoare a Conventiei dintre România si Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital

 

527. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.849/2003 privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie, si a Ordinului ministrului finantelor publice nr. 171/2004 pentru aprobarea unor formulare financiar-contabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea adăugată

 

528. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind functionarea si componenta Comisiei de eliberare a autorizatiei de functionare a localurilor în care se prezintă programe de strip-tease sau erotice, a spatiilor de comercializare a publicatiilor cu caracter pornografic si a spatiilor destinate închirierii sau vânzării de filme pornografice, precum si procedura de eliberare a acestei autorizatii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 din Legea nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele privind functionarea si componenta Comisiei de eliberare a autorizatiei de functionare a localurilor în care se prezintă programe de strip-tease sau erotice, a spatiilor de comercializare a publicatiilor cu caracter pornografic si a spatiilor destinate închirierii sau vânzării de filme pornografice, precum si procedura de eliberare a acestei autorizatii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 491.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind functionarea si componenta Comisiei de eliberare a autorizatiei de functionare a localurilor în care se prezintă programe de strip-tease sau erotice, a spatiilor de comercializare a publicatiilor cu caracter pornografic si a spatiilor destinate închirierii sau vânzării de filme pornografice, precum si procedura de eliberare a acestei autorizatii

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Comisia de eliberare a autorizatiei de functionare a localurilor în care se prezintă programe de strip-tease sau erotice, a spatiilor de comercializare a publicatiilor cu caracter pornografic si a spatiilor destinate închirierii sau vânzării de filme pornografice, denumită în continuare Comisia, având sediul în clădirea Ministerului Culturii si Cultelor, este organismul de specialitate care eliberează autorizatii necesare pentru:

a) functionarea localurilor în care se prezintă programe de strip-tease sau erotice, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei;

b) functionarea spatiilor de comercializare a publicatiilor cu caracter pornografic, în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 196/2003;

c) functionarea spatiilor destinate închirierii sau vânzării de filme pornografice, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 196/2003.

(2) Comisia este formată din reprezentanti ai Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

CAPITOLUL II

Atributiile Comisiei

 

Art. 2. - Comisia are următoarele atributii:

a) examinează cererile si documentele necesare eliberării autorizatiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) si decide eliberarea autorizatiei sau, după caz, respingerea cererii de eliberare a acesteia;

b) suspendă sau anulează autorizatiile de functionare în cazurile prevăzute în prezentele norme.

Art. 3. - Termenul de valabilitate a autorizatiei de functionare este de un an, cu posibilitatea prelungirii anuale.

 

CAPITOLUL III

Organizarea Comisiei

 

Art. 4. - (1) Comisia este compusă din 4 persoane, după cum urmează:

a) un presedinte, la nivel de secretar de stat, din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, cu drept de vot, care asigură conducerea acesteia;

b) 3 membri desemnati, unul de Ministerul Culturii si Cultelor, unul de Ministerul Administratiei si Internelor si unul de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Reprezentantii ministerelor prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt desemnati de conducătorii acestora si sunt numiti prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(3) Deciziile Comisiei se adoptă cu votul majoritătii simple.

În caz de paritate de voturi, votul presedintelui este hotărâtor.

(4) Functia de secretar al Comisiei este îndeplinită de un functionar public desemnat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

Art. 5. - (1) Pierderea calitătii de membru al Comisiei are loc în următoarele situatii: revocare, demisie, absentă nejustificată la 3 sedinte succesive sau la 6 sedinte pe an, precum si în cazul decesului.

(2) Revocarea membrilor Comisiei se face la propunerea presedintelui acesteia, prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(3) În cazul în care există unul sau mai multe locuri vacante în Comisie, presedintele acesteia, în termen de 15 zile, propune numirea unor noi membri, în conditiile art. 4, prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

 

CAPITOLUL IV

Functionarea Comisiei

 

Art. 6. - (1) Comisia se întruneste în sedinte ordinare si extraordinare.

(2) Sedintele ordinare se desfăsoară lunar sau ori de câte ori sunt de analizat cel putin 6 cereri de eliberare a autorizatiei.

(3) Sedintele extraordinare au loc la solicitarea ministrului culturii si cultelor sau a presedintelui Comisiei.

(4) Ordinea de zi si data sedintelor ordinare se stabilesc de presedintele Comisiei.

(5) Ordinea de zi si data sedintelor extraordinare se stabilesc de presedintele Comisiei sau, după caz, de ministrul culturii si cultelor.

(6) Convocarea sedintelor Comisiei se face de presedinte, prin intermediul secretarului.

(7) Comisia este legal întrunită în prezenta a cel putin 3 membri, din care unul este, în mod obligatoriu, presedintele acesteia.

 

CAPITOLUL V

Procedura de eliberare a autorizatiei de functionare

 

Art. 7. - (1) Pentru obtinerea autorizatiei de functionare, agentul economic solicitant va depune la secretarul Comisiei o cerere de autorizare care trebuie să contină următoarele elemente, după caz:

a) denumirea agentului economic, forma de organizare si sediul acestuia;

b) codul fiscal al agentului economic solicitant;

c) datele personale ale persoanei care angajează legal agentul economic, respectiv: numele, prenumele, data si locul nasterii, domiciliul actual, functia detinută.

(2) Cererea va fi semnată de persoanele care angajează legal agentul economic solicitant si va fi însotită de următoarele documente, în copie sau în original, după caz:

a) actele constitutive ale persoanei juridice, în copie, sau, după caz, autorizatia pentru desfăsurarea de către persoane fizice a unor activităti economice în mod independent ori autorizatia de înfiintare si functionare a asociatiei familiale, în copie;

b) certificatul de cazier judiciar eliberat reprezentantului legal al agentului economic solicitant;

c) date cu privire la spatiul pentru care se cere eliberarea autorizatiei, respectiv: amplasarea, suprafata, reprezentarea grafică;

d) documente prin care se face dovada dotării cu aparate de marcat electronice fiscale, precum si numărul avizului de utilizare/distribuire eliberat de Comisia de avizare a distributiei si utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, în copie;

e) acordul pentru desfăsurarea activitătii, dat de detinătorul legal al spatiului în care se va desfăsura activitatea, în copie;

f) contractul de închiriere a terenului pe care va fi amplasată constructia sau a clădirii ce va fi utilizată cu scop comercial, după caz, în copie;

g) autorizatia de construire eliberată de autoritatea competentă, după caz, în copie;

h) documente care atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute de art. 4 alin. (2) din Legea nr. 196/2003, după caz.

(3) Secretarul Comisiei verifică actele depuse la dosar în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii acestuia. În cazul în care dosarul este incomplet, în termen de 5 zile de la data verificării, secretarul Comisiei solicită în scris completarea acestuia.

(4) Verificarea conditiilor prevăzute de art. 4 alin. (2) din Legea nr. 196/2003 se poate realiza si la fata locului de către 2 membri ai Comisiei, desemnati de presedintele acesteia.

Art. 8. - (1) În cazul în care dosarul prezentat de agentul economic este complet, conform dispozitiilor art. 7, secretarul îl transmite presedintelui Comisiei. Dosarul va fi supus analizei membrilor Comisiei în cadrul sedintei ordinare.

(2) În termen de 5 zile de la examinare Comisia comunică agentului economic solicitant decizia de eliberare a autorizatiei de functionare sau de respingere a cererii, după caz.

Art. 9. - (1) Comisia eliberează agentilor economici ale căror cereri au fost declarate admise, prin decizie, autorizatia de functionare, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.

(2) O copie de pe autorizatia de functionare împreună cu documentatia ce a stat la baza eliberării acesteia se arhivează la Comisie.

(3) Cererile si copiile de pe autorizatiile emise se vor înscrie în registre de evidentă speciale ale Comisiei.

(4) În vederea prelungirii anuale a autorizatiei de functionare, agentul economic depune la secretarul Comisiei, cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate anterior de un an, o cerere completată conform art. 7 alin. (1) si însotită de documentele prevăzute la art. 7 alin. (2).

Art. 10. - Agentul economic a cărui cerere a fost respinsă poate ataca decizia Comisiei în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

Art. 11. - (1) Autorizatia de functionare se suspendă, prin decizie motivată a Comisiei, în următoarele situatii: a) când împotriva titularului autorizatiei sau, după caz, a reprezentantului său legal a fost începută urmărirea penală pentru o infractiune dintre cele prevăzute de Legea nr. 196/2003;

b) ca urmare a săvârsirii de către titularul autorizatiei, respectiv de către reprezentantul său legal, a unei contraventii dintre cele prevăzute de Legea nr. 196/2003, care a fost constatată, respectiv sanctionată, de organele abilitate printr-un act rămas definitiv, caz în care organul de politie care a aplicat sanctiunea are obligatia de a înstiinta Comisia cu privire la măsura aplicată, în termen de 24 de ore de la data rămânerii definitive a acesteia;

c) când organele competente au constatat desfăsurarea de către titularul autorizatiei a altor activităti decât cele pentru care a fost eliberată autorizatia.

(2) Suspendarea produce efecte de la data comunicării deciziei adoptate de Comisie.

(3) Suspendarea îsi încetează efectele după cum urmează:

a) pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), la data luării uneia dintre măsurile prevăzute la art. 11 din Codul de procedură penală sau, după caz, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti de condamnare;

b) pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), după 6 luni de la data rămânerii definitive a actului de constatare si sanctionare a contraventiei;

c) pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), la data încetării activitătilor desfăsurate de titularul autorizatiei, care excedează obiectului acesteia.

Art. 12. - (1) Autorizatia de functionare se anulează, prin decizia motivată a Comisiei, în următoarele cazuri:

a) în baza cererii de renuntare, formulată de titular sau, după caz, de reprezentantul său legal;

b) în cazul în care una dintre conditiile de acordare a autorizatiei nu mai este îndeplinită;

c) în cazul în care se constată, pe parcursul desfăsurării activitătii, că titularul autorizatiei nu îndeplineste toate conditiile prevăzute de lege la data eliberării autorizatiei;

d) ca urmare a săvârsirii de către titularul autorizatiei, respectiv de către reprezentantul său legal, într-un interval de timp de 6 luni, a două sau mai multe contraventii dintre cele prevăzute de Legea nr. 196/2003, care au fost constatate, respectiv sanctionate, de organele abilitate, printr-un act rămas definitiv;

e) ca urmare a condamnării titularului autorizatiei, respectiv reprezentantului său legal, prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru săvârsirea unei infractiuni dintre cele prevăzute de Legea nr. 196/2003.

(2) Cererea de renuntare la autorizatie se adresează în scris Comisiei de către titular sau, după caz, de către reprezentantul său legal si se solutionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

Art. 13. - (1) Persoana căreia i-a fost anulată autorizatia ca urmare a aplicării unei sanctiuni contraventionale poate solicita eliberarea unei noi autorizatii numai după expirarea unui an de la data comunicării măsurii de anulare, rămasă definitivă.

(2) Persoana căreia i-a fost anulată a doua oară autorizatia ca urmare a aplicării unei sanctiuni contraventionale poate solicita eliberarea unei noi autorizatii numai după expirarea a 3 ani de la data comunicării ultimei măsuri de anulare, rămasă definitivă.

 

ANEXĂ

la norme

 

Nr. ..................................

Data ...............................

 

ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

Comisia de eliberare a autorizatiei de functionare a localurilor în care se prezintă programe de strip-tease sau erotice, a spatiilor de comercializare a publicatiilor cu caracter pornografic si a spatiilor destinate închirierii sau vânzării de filme pornografice

 

AUTORIZATIE

 

Comisia de eliberare a autorizatiei de functionare a localurilor în care se prezintă programe de strip-tease sau erotice, a spatiilor de comercializare a publicatiilor cu caracter pornografic si a spatiilor destinate închirierii sau vânzării de filme pornografice, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei si cu Decizia nr. ................ din data de ..................., autorizează agentul economic ..............., având codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului ............................................, cu sediul în localitatea ................................, str. ......................., nr. ............., judetul/sectorul ...................., să desfăsoare următoarele activităti: ..........................................................................

 

Presedintele Comisiei,

.....................................................

 

 

VIZĂ

ANUALĂ

........./20.........

VIZĂ

ANUALĂ

........./20.........

VIZĂ

ANUALĂ

........./20.........

VIZĂ

ANUALĂ

........./20.........

VIZĂ

ANUALĂ

........./20.........

VIZĂ

ANUALĂ

........./20.........

VIZĂ

ANUALĂ

........./20.........

VIZĂ

ANUALĂ

........./20.........

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 423/2003 privind categoriile de frecvente radioelectrice a căror utilizare este liberă si regimul armonizat de utilizare a acestora

 

În temeiul art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, si al Hotărârii Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 423/2003 privind categoriile de frecvente radioelectrice a căror utilizare este liberă si regimul armonizat de utilizare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 12 decembrie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

 

1. Punctul 1 va avea următorul cuprins:

1. Dispozitive cu rază mică de actiune destinate aplicatiilor nespecifice:

 

Banda de frecvente

Interfata radio

6765-6795 kHz

RO

13553-13567 kHz

RO

26957-27283 kHz

RO

40,660-40,700 MHz

RO

138,20-138,45 MHz

RO

433,050-434,790 MHz

RO

868,000-868,600 MHz

RO

868,700-869,200 MHz

RO

869,400-869,650 MHz

RO

869,700-870,00 MHz

RO

2400-2483,5 MHz

RO

5725-5875 MHz

RO

24,05-24,25 GHz

RO

 

2. Punctul 11 va avea următorul cuprins:

11. Radiomicrofoane:

 

Banda de frecvente

Interfata radio

30,01-30,3 MHz

RO-IR 011

30,5-32,15 MHz

RO-IR 011

32,45-33,1 MHz

RO-IR 011

174,5-175 MHz

RO-IR 011

182-183 MHz

RO-IR 011

190-191 MHz

RO-IR 011

198-199 MHz

RO-IR 011

206-207 MHz

RO-IR 011

214-215 MHz

RO-IR 011

646-647 MHz

RO-IR 011

654-655 MHz

RO-IR 011

662-663 MHz

RO-IR 011

670-671 MHz

RO-IR 011

678-679 MHz

RO-IR 011

686-687 MHz

RO-IR 011

694-695 MHz

RO-IR 011

702-703 MHz

RO-IR 011

710-711 MHz

RO-IR 011

718-719 MHz

RO-IR 011

726-727 MHz

RO-IR 011

734-735 MHz

RO-IR 011

742-743 MHz

RO-IR 011

750-751 MHz

RO-IR 011

758-759 MHz

RO-IR 011

863-865 MHz

RO-IR 011”

 

Art. II. - Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 423/2003, cu modificările si completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 6 aprilie 2004.

Nr. 137.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind intrarea în vigoare a Conventiei dintre România si Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital

 

În baza art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 30 din Conventia dintre România si Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Baku la 29 octombrie 2002, ratificată prin Legea nr. 366/2003,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2005 se aplică prevederile Conventiei dintre România si Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Baku la 29 octombrie 2002, ratificată prin Legea nr. 366/2003, ca urmare a intrării în vigoare a acesteia la data de 29 ianuarie 2004, prin îndeplinirea procedurii stipulate la art. 30 din conventie.

Art. 2. - Directia generală de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat, Directia generală de administrare a marilor contribuabili si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 martie 2004.

Nr. 484.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.849/2003 privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie, si a Ordinului ministrului finantelor publice nr. 171/2004 pentru aprobarea unor formulare financiar-contabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea adăugată

 

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 155 alin. (4) si al art. 159 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 1 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.849/2003 privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 13 ianuarie 2004, se completează cu un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) După data intrării în vigoare a prezentului ordin, pe facturile fiscale întocmite pe formularele personalizate, la rubrica “furnizor”, sub datele personalizate, se înscriu:

a) numele si adresa persoanei stabilite în străinătate, în cazul facturii fiscale emise prin autofacturare, conform prevederilor art. 155 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pct. 60 de la titlul VI din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004;

b) numele persoanei stabilite în străinătate pe care o reprezintă si codul de identificare fiscală atribuit pentru persoana stabilită în străinătate, în cazul facturii fiscale emise de reprezentantul fiscal, conform prevederilor pct. 54 alin. (7) lit. b) de la titlul VI din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.”

Art. II. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 171/2004 pentru aprobarea unor formulare financiar-contabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 28 ianuarie 2004, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 punctul 2, primul alineat va avea următorul cuprins:

“2. Se întocmeste pe formulare tipizate sau cu ajutorul tehnicii de calcul, cu respectarea modelului formularului tipizat, în 3 exemplare, având paginile numerotate, la livrarea bunurilor supuse executării silite, de către executorul emitent, pe baza avizului de însotire a mărfii sau a altor documente si se semnează de executorul emitent, furnizor (debitor/garant) si cumpărător (adjudecatar).”

2. La anexa nr. 2 punctul 2, primul alineat va avea următorul cuprins:

“2. Se întocmeste într-un exemplar, pe formulare tipizate sau cu ajutorul tehnicii de calcul, cu respectarea modelului formularului tipizat, având paginile numerotate, în care se înregistrează, fără stersături si spatii libere, elementele necesare pentru determinarea corectă a T.V.A. colectate.”

3. La anexa nr. 3 punctul 2, primul alineat va avea următorul cuprins:

“2. Se întocmeste într-un exemplar, pe formulare tipizate sau cu ajutorul tehnicii de calcul, cu respectarea modelului formularului tipizat, având paginile numerotate, în care se înregistrează, fără stersături si spatii libere, elementele necesare pentru determinarea corectă a T.V.A. deductibile, pe baza documentelor prevăzute la art. 145 alin. (8) si (9) din Codul fiscal.”

4. La anexa nr. 4 punctul 1, prima liniută va avea următorul cuprins:

“- ca document de centralizare zilnică a vânzărilor (încasărilor) pentru care nu se emite factură fiscală sau alte documente legal aprobate, potrivit art. 155 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, si numai în situatia în care unitătile respective nu au obligatia, conform legii, să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale;”

5. La anexa nr. 4 punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. Se întocmeste într-un exemplar, pe formulare tipizate sau cu ajutorul tehnicii de calcul, cu respectarea modelului formularului tipizat, având paginile numerotate, de compartimentul financiar-contabil, pe baza monetarelor sau a documentelor de centralizare a vânzărilor (încasărilor) pe unităti.”

6. La anexa nr. 5 punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. Se întocmeste într-un exemplar, pe formulare tipizate sau cu ajutorul tehnicii de calcul, cu respectarea modelului formularului tipizat, având paginile numerotate, de compartimentul financiar-contabil, pe baza datelor din contabilitate.”

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 aprilie 2004.

Nr. 527.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoare adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti în România

 

În temeiul art. 149 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si al Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti în Româna, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generală de administrare a marilor contribuabili si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 aprilie 2004.

Nr. 528.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti în România

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată livrările de bunuri expediate sau transportate în afara României de cumpărătorul care nu este stabilit în România sau în contul său, cu exceptia bunurilor transportate de cumpărătorul însusi si folosite la echiparea ori aprovizionarea ambarcatiunilor de agrement si avioanelor de turism sau a oricărui mijloc de transport de uz privat. Scutirea de taxa pe valoarea adăugată se realizează, în conformitate cu prevederile art. 149 alin. (9) din Legea nr. 571/2003, prin restituirea taxei pe valoarea adăugată către cumpărătorii care nu sunt stabiliti în România, în conditiile prevăzute de prezentele norme, cu respectarea conditiilor si limitelor prevăzute de reglementările vamale în vigoare.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) se consideră cumpărător care nu este stabilit în România persoana fizică, indiferent de nationalitate, al cărei domiciliu stabil sau resedintă nu se află în România. În întelesul prezentei prevederi domiciliu stabil sau resedintă este locul mentionat pe cartea de identitate, pasaport sau alt document recunoscut ca atare de statul român. Cumpărătorul care nu este stabilit în România este denumit în continuare cumpărător străin.

(3) Dovada exportului se face pe baza facturii fiscale vizate de organele vamale.

 

CAPITOLUL II

Conditii de restituire si autorizare

 

Art. 2. - (1) Restituirea taxei pe valoarea adăugată poate fi efectuată în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) cumpărătorul să nu fie stabilit în România;

b) bunurile să fie expediate sau transportate în afara României înainte de a se încheia cea de-a treia lună următoare celei în cursul căreia s-a făcut achizitionarea bunurilor;

c) valoarea globală a bunurilor achizitionate, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, să depăsească contravaloarea în monedă natională a 2,5 milioane de lei;

d) bunurile să nu fie prohibite sau restrictionate la scoaterea din tară, potrivit reglementărilor legale;

e) bunurile să fie cumpărate de la magazinele din reteaua de vânzare cu amănuntul autorizate să efectueze vânzări de bunuri care conferă cumpărătorilor străini dreptul de a solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată;

f) scoaterea din tară a bunurilor să fie efectuată prin birourile vamale care functionează în incinta aeroporturilor internationale.

(2) Dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată este limitat pentru bunurile achizitionate de la acelasi magazin, a căror valoare globală, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, conform facturii fiscale, este superioară sumei de 2,5 milioane lei. Cumpărătorul străin poate solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente mai multor facturi fiscale, dacă suma globală a fiecărei facturi este superioară sumei de 2,5 milioane lei.

Art. 3. - (1) Pentru livrările de bunuri către cumpărătorii străini, care depăsesc suma de 2,5 milioane lei, magazinul autorizat are obligatia:

a) să emită factură fiscală si să încaseze de la cumpărătorul străin contravaloarea bunurilor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;

b) să emită si să completeze în două exemplare formularul “Document de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini”, prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme. Originalul documentului de restituire a taxei pe valoarea adăugată împreună cu originalul facturii fiscale vor fi înmânate cumpărătorului străin, iar cel de-al doilea exemplar va rămâne la unitatea autorizată. Unitatea autorizată poate fi ori magazinul, dacă este o unitate comercială de sine stătătoare, ori unitatea comercială care are mai multe magazine ca puncte de lucru.

(2) Pentru a beneficia de restituirea taxei pe valoarea adăugată în momentul scoaterii din tară a bunului, cumpărătorul străin prezintă organelor vamale bunurile cumpărate, însotite de originalul facturii fiscale, documentul care atestă achitarea contravalorii bunurilor si originalul documentului de restituire a taxei pe valoarea adăugată.

(3) Organele vamale verifică:

a) concordanta dintre datele prevăzute în documentul de restituire, referitoare la cumpărător, si datele din actele de identificare a persoanei care se prezintă la organele vamale;

b) concordanta dintre datele prevăzute în documentul de restituire, factura fiscală si bunurile prezentate;

c) încadrarea în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b).

(4) Certificarea iesirii bunurilor din tară poate fi refuzată de organele vamale dacă:

a) formularul nu este completat corespunzător normelor legale în vigoare de către vânzător;

b) bunurile nu sunt prezentate la cererea organului vamal sau nu corespund cu bunurile mentionate în factura fiscală;

c) valoarea bunurilor din factura fiscală emisă de vânzător nu depăseste 2,5 milioane lei;

d) datele din documentul de restituire nu corespund cu datele din actele de identificare a cumpărătorului străin si cu datele din factura fiscală.

(5) După verificare organele vamale vizează documentul de restituire a taxei pe valoarea adăugată si factura fiscală, pe care le returnează cumpărătorului străin.

(6) Restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini poate fi efectuată de:

a) unitătile autorizate să restituie taxa pe valoarea adăugată în punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale. Acestea vor retine din suma de restituit un comision în lei de până la 30% din taxa pe valoarea adăugată solicitată a fi restituită. Comisionul este scutit de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, conform art. 143 alin. (1) lit. b) si p) din Legea nr. 571/2003, si se recuperează prin decontul de taxă pe valoarea adăugată conform prevederilor art. 8;

b) magazinele autorizate care au efectuat vânzarea bunurilor. Restituirea se poate efectua atât către cumpărătorul străin, cât si către orice altă persoană care prezintă documentele prevăzute la alin. (7). Magazinele nu pot efectua restituirea taxei pe valoarea adăugată decât pentru bunurile vândute în propria unitate. Magazinele vor efectua restituirea taxei pe valoarea adăugată integral către cumpărătorii străini, fără a se retine comision.

(7) Documentele pe baza cărora se poate solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată sunt:

a) documentul de restituire, vizat de organele vamale care functionează în incinta aeroporturilor internationale;

b) factura fiscală vizată de organele vamale, însotită de documentul care atestă achitarea contravalorii bunurilor.

(8) Taxa pe valoarea adăugată se restituite în lei.

Sumele restituite în lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată, pot fi:

a) scoase din România în limitele prevăzute în reglementările privind operatiunile valutare;

b) depuse la organele vamale, contra chitantei de consemnare, pentru acele sume care depăsesc limitele legale de scoatere din tară conform reglementărilor în vigoare;

c) convertite în valută la punctele de schimb valutar existente în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat. Convertirea sumelor se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Procedura de autorizare a magazinelor care efectuează vânzarea si, după caz, restituirea taxei pe valoarea adăugată

 

Art. 4. - Autorizarea magazinelor care efectuează vânzarea de bunuri cumpărătorilor stabiliti în străinătate si restituirea taxei pe valoarea adăugată aferentă bunurilor vândute în propria unitate, precum si autorizarea unitătilor în vederea restituirii taxei pe valoarea adăugată în punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale se realizează de către directiile generale ale finantelor publice judetene în a căror rază teritorială sunt înregistrate ca plătitori de impozite si taxe sau, după caz, de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în cazul în care unitătile solicitante sunt înregistrate ca plătitori de impozite si taxe la acestea. Autorizatiile emise sunt valabile 2 ani calendaristici începând cu data obtinerii autorizării. După expirarea acestui termen unitătile care doresc să fie autorizate trebuie să solicite o altă autorizatie.

Art. 5. - (1) Magazinele din reteaua de vânzare cu amănuntul trebuie să fie autorizate atât pentru vânzarea de bunuri pentru care se acordă dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini, cât si pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente acestor vânzări. Magazinele, dacă sunt unităti de sine stătătoare, sau unitatea comercială care are mai multe magazine ca puncte de lucru trebuie să depună o cerere de autorizare la organele fiscale prevăzute la art. 4, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme.

(2) Cererea va fi semnată de persoanele care angajează legal unitatea solicitantă si va fi însotită de:

a) copie de pe documentul care atestă calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată;

b) copie de pe documentul de înregistrare fiscală a unitătii care solicită autorizarea;

c) copie de pe documentul de înregistrare la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află magazinul pentru care se solicită autorizarea;

d) copie de pe documentele de achizitionare si înregistrare în evidenta unitătii a aparatelor de marcat electronice fiscale, pentru fiecare magazin pentru care se solicită autorizarea.

(3) În situatia în care unitătile comerciale care au mai multe magazine ca puncte de lucru doresc să autorizeze si alte magazine, trebuie să solicite pentru acestea o altă autorizare, conform procedurii descrise în prezentul articol.

(4) Pe baza cererii si a documentelor anexate, organele fiscale pot aproba si emite autorizatii conform modelului din anexa nr. 3 la prezentele norme. Termenul de solutionare a cererilor este de 30 de zile de la data depunerii.

Neprezentarea documentelor prevăzute la alin. (2) atrage respingerea cererii, care va fi comunicată unitătii solicitante.

(5) Autorizatiile emise magazinelor se înregistrează într-un registru al cărui model este prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme. Acest registru va fi completat, parafat, numerotat si păstrat de organul fiscal.

(6) Directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generală de administrare a marilor contribuabili si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, care au eliberat autorizatii, vor transmite în termen de 3 zile de la autorizare organelor fiscale interesate, în a căror rază teritorială se află amplasate magazinele apartinând unitătii autorizate, lista cuprinzând unitătile comerciale si magazinele care au fost autorizate, conform modelului din anexa nr. 5 la prezentele norme.

(7) Documentul de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini va fi tipărit de Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. pe bază de comenzi scrise aprobate de organele fiscale. Modelul comenzilor este prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme. Distribuirea formularelor comandate se face contra cost de Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A., cu alocarea unei plaje speciale de serii si numere pentru fiecare unitate autorizată. Evidenta documentelor de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini se tine cu ajutorul documentului ale cărui model este prezentat în anexa nr. 7 la prezentele norme.

(8) O nouă comandă de formulare va fi conditionată de justificarea utilizării formularelor achizitionate anterior, prin prezentarea evidentei întocmite conform anexei nr. 7, vizată de organele fiscale care emit autorizatiile conform prezentelor norme.

(9) După obtinerea autorizatiei magazinul va afisa la loc vizibil sigla “TAX FREE”, conform modelului prezentat în anexa nr. 8 la prezentele norme. Sigla va avea dimensiunea de minimum 20 x 20 cm. În mijlocul siglei se înscriu cuvintele “TAX FREE” cu majuscule având înăltimea de minimum 5 cm.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de autorizare a unitătilor în vederea restituirii taxei pe valoarea adăugată în punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale

 

Art. 6. - (1) Conform prevederilor art. 3 alin. (6) lit. a), restituirea taxei pe valoarea adăugată poate fi efectuată în punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale de către unitătile autorizate în acest sens.

(2) În vederea solicitării autorizării unitătile trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată de cel putin 12 luni;

b) să nu aibă obligatii bugetare restante, reprezentând taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, cu exceptia celor esalonate si/sau reesalonate la plată, înainte de depunerea cererii de autorizare;

c) în obiectul de activitate să fie mentionată si activitatea de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini.

(3) Cererea de autorizare, al cărei model este prezentat în anexa nr. 9 la prezentele norme, se depune de către unitatea solicitantă la organele fiscale prevăzute la art. 4 si este însotită de următoarele documente:

a) copie de pe statutul unitătii sau de pe actul constitutiv al acesteia;

b) copie de pe documentul care atestă calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată;

c) certificat de atestare fiscală.

(4) Pe baza cererii si a documentelor anexate, organele fiscale pot aproba si emite autorizatia pentru activitatea de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini, conform modelului prezentat în anexa nr. 10 la prezentele norme, în punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale.

(5) Autorizatiile emise se înregistrează într-un registru, al cărui model este prezentat în anexa nr. 11 la prezentele norme. Acest registru va fi completat, parafat, numerotat si păstrat de organul fiscal care a emis autorizatia.

(6) Unitătile autorizate pot efectua restituirea de taxă pe valoarea adăugată atât prin puncte de lucru proprii situate în punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale, cât si prin alte unităti mandatate care au puncte de lucru în punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale. În întelesul prezentei prevederi, unitătile mandatate sunt persoanele juridice mandatate pe baze contractuale de către unitătile anterior autorizate, pentru ca acestea să efectueze restituirea taxei pe valoarea adăugată în punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale, în numele unitătilor anterior autorizate.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 7. - (1) Unitătile autorizate conform prevederilor cap. III si IV au obligatia să întocmească semestrial Situatia privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, efectuată cumpărătorilor străini, conform modelului prezentat în anexa nr. 12 la prezentele norme.

(2) Situatia va fi transmisă organului fiscal care a emis autorizatia, până la data de 15 a lunii următoare încheierii semestrului în cauză.

Art. 8. - (1) În vederea restituirii taxei pe valoarea adăugată în punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale cumpărătorilor străini, unitătile autorizate prevăzute la cap. IV vor evidentia taxa pe valoarea adăugată efectiv restituită cumpărătorilor străini si comisionul perceput pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată în formularul “Decont privind taxa pe valoarea adăugată”, la rândul 16, indiferent dacă restituirea este efectuată prin puncte de lucru proprii sau prin alte unităti mandatate. Sumele înscrise în decont se justifică cu documentele prevăzute în prezentele norme.

(2) Unitătile mandatate nu reflectă în decontul propriu de taxă pe valoarea adăugată sumele care fac obiectul restituirii taxei. Acestea sunt obligate să transmită unitătilor autorizate, în termen de 5 zile lucrătoare de la sfârsitul fiecărei luni, documentele în original ce fac obiectul restituirii de taxă pe valoarea adăugată si un borderou cu plătile efectuate în cursul fiecărei luni. Unitătile mandatate vor păstra o copie de pe documentul de restituire a taxei pe valoarea adăugată în evidenta proprie. Activitatea desfăsurată de unitătile mandatate constituie prestare de servicii, iar veniturile obtinute din această activitate nu sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată.

(3) Magazinele autorizate, prevăzute la cap. III, vor înscrie în decontul de taxă pe valoarea adăugată, la rândul 16, taxa efectiv restituită cumpărătorilor străini, pe care o justifică cu documentele de restituire a taxei pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b).

Art. 9. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

DOCUMENT

de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini*)

Nr............................ data....................

 

1. Valoarea bunurilor din factura fiscală nr. ................ din data .................

2. Valoarea taxei pe valoarea adăugată de restituit

 

1

CUMPĂRĂTOR

2

VÂNZĂTOR

1. Numele si prenumele:

1. Denumirea societătii:

2. Data si locul nasterii:

2. Adresa:

3. Tara de domiciliu:

3. Numărul de înregistrare fiscală:

4. Numărul pasaportului/documentului de identitate:

4. Data vânzării:

5. Data emiterii pasaportului/documentului de identitate:

5. Organul fiscal la care este înregistrat vânzătorul:

 

Semnătura si stampila

..........................................

3

CONFIRMAREA DE CĂTRE AUTORITATEA VAMALĂ A SCOATERII DIN TARĂ A BUNURILOR

Biroul vamal:

Codul biroului vamal:

Numărul si data înregistrării:

Semnătura si stampila

.................................................

4

UNITATEA AUTORIZATĂ SĂ EFECTUEZE RESTITUIREA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ

1. Denumirea unitătii:

2. Adresa:

3. Numărul de înregistrare fiscală:

4. Organul fiscal la care este înregistrată unitatea:

5. Data restituirii:

Semnătura si stampila unitătii

......................................

Semnătura pentru primirea sumei,

.....................................

 


*) Instructiuni de completare a anexei nr. 1 intitulate “Document de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini”

 

1. Formularul “Document de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini” se emite si se completează în două exemplare de către unitatea autorizată. Originalul documentului de restituire a taxei pe valoarea adăugată împreună cu originalul facturii fiscale vor fi înmânate cumpărătorului străin, iar cel de-al doilea exemplar va rămâne la unitatea autorizată. Unitatea autorizată poate fi ori magazinul, dacă este o unitate comercială de sine stătătoare, ori unitatea comercială care are mai multe magazine ca puncte de lucru.

2. Punctele 1 si 2 din anexă se completează de către unitatea vânzătoare.

3. Casetele nr. 1 si 2 se vor completa si se vor semna de către unitatea vânzătoare, care dă dreptul cumpărătorilor străini la restituirea taxei pe valoarea adăugată în urma achizitionării unor bunuri.

4. Caseta nr. 3 va fi completată de către organele vamale.

5. Autoritatea vamală poate refuza certificarea iesirii bunurilor dacă:

- formularul nu este completat corespunzător de către vânzător, respectiv pct. 1 si 2 si casetele nr. 1 si 2 din anexa în cauză (nu este admisă completarea ulterioară);

- bunurile nu sunt prezentate la cererea organului vamal sau nu corespund cu bunurile mentionate în factura fiscală;

- valoarea bunurilor din factura vânzătorului nu depăseste 2,5 milioane lei;

- datele din documentul de restituire nu corespund cu datele din actele de identificare a cumpărătorului străin si cu datele din factura fiscală;

- bunurile nu sunt expediate sau transportate în afara României înainte de a se încheia cea de-a treia lună următoare celei în cursul căreia s-a făcut livrarea.

6. Caseta nr. 4 va fi completată de către unitatea autorizată sau, după caz, de magazinul autorizat să efectueze restituirea taxei pe valoarea adăugată. În această casetă semnează atât unitatea autorizată/magazinul să efectueze restituirea taxei pe valoarea adăugată, cât si persoana care primeste suma restituită.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

CERERE

de autorizare a magazinelor pentru vânzarea de bunuri pentru care se acordă dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini, precum si pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente acestor vânzări

 

...................................................... (persoana juridică), cu sediul în ........................., judetul/sectorul ..............., str. ............................ nr. ........, codul postal .................., telefon ....................., telex/fax ....................., număr de înregistrare fiscală

........................, reprezentată prin ......................................., domiciliat în ....................................., str. .................................

nr. .........., posesor al ...................................... (actul de identitate) seria .............. nr. .............., eliberat de ................................., având functia de .............................., solicit eliberarea autorizatiei pentru magazinele/unitătile comerciale din ............................,

judetul/sectorul ...................., str. .............................. nr. ......., codul postal .............., telefon .............., telex/fax ............... .

 

........................................
(semnătura si stampila)

 

Data ..................

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia generală a finantelor publice a judetului ..................................

Directia generală de administrare a marilor contribuabili

Administratia finantelor publice a sectorului ................................

 

AUTORIZATIE

Nr. .......... din ........................

(ziua, luna, anul)

 

Se autorizează ........................................................................................................, (persoana juridică)

cu sediul în ......................, str. ................................ nr. ........, judetul/sectorul ......................, codul postal .................,

telex/fax ......................., număr de înregistrare fiscală ..........................., să efectueze vânzări de bunuri cumpărătorilor

care nu sunt stabiliti în România, care beneficiază de restituirea taxei pe valoarea adăugată, si să restituie taxa pe

valoarea adăugată aferentă acestor vânzări prin următoarele magazine: .........................................................…....................

............................................................................................................................................................................

(se vor mentiona denumirea si adresa exactă a fiecărui magazin apartinând unitătii care a solicitat autorizatia)

Autorizarea s-a făcut în baza cererii nr. ............... din ...................... si a documentatiei prezentate, înregistrată la Directia generală a finantelor publice a judetului ............................../Directia generală de administrare a marilor contribuabili/Administratia finantelor publice a sectorului .................... .

Termen de valabilitate: 2 ani calendaristici de la data eliberării

 

Director executiv/Sef al Administratiei finantelor publice a sectorului .........,

.......................................................................................................................

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia generală a finantelor publice a judetului ......................

Directia generală de administrare a marilor contribuabili

Administratia finantelor publice a sectorului ....................

 

REGISTRUL

pentru evidenta autorizatiilor emise unitătilor comerciale care efectuează atât vânzări de bunuri cumpărătorilor străini care pot solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată, cât si restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente acestor vânzări către cumpărătorii străini

 

Autorizatia

Unitatea comercială autorizată

Numărul magazinelor autorizate

Magazinul autorizat

Nr.

Data

Denumirea

Sediul

Nr. de înregistrare fiscală

Organul fiscal la care este înregistrată

Denumirea

 

Sediul

Localitatea

Str.

Nr.

Judetul/ sectorul

Localitatea

Str.

Nr.

Judetul/ sectorul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul registru contine ............................... pagini numerotate de la 1 la .................., fiecare filă fiind parafată/stampilată în data de .......................... .

 

Director executiv/Sef al Administratiei finantelor publice a sectorului .........,

..............................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia generală a finantelor publice a judetului ..................

Directia generală de administrare a marilor contribuabili

Administratia finantelor publice a sectorului ...........................

 

LISTA

cuprinzând unitătile comerciale si magazinele care au fost autorizate să efectueze vânzări pentru care se acordă restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini

 

Autorizatia

Unitatea comercială autorizată

Numărul magazinelor autorizate

Magazinul autorizat

Nr.

Data

Denumirea

Sediul

Nr. de înregistrare fiscală

Organul fiscal la care este înregistrată

Denumirea

 

Sediul

Localitatea

Str.

Nr.

Judetul/ sectorul

Localitatea

Str.

Nr.

Judetul/ sectorul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv/Sef al Administratiei finantelor publice a sectorului ..............,

...........................................................................................................................

 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

NOTĂ DE COMANDĂ Nr. ........../....................

pentru Documentul de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini

 

Denumirea unitătii autorizate ......................................................................................

Numărul de înregistrare fiscală ..................................................................................

Numărul autorizatiei/data .............................................................................................

Sediul: localitatea .............................., str. .............................. nr. ....., sectorul .....,

judetul ...................., telefon ....................

 

Cantitatea solicitată

U.M.

Pretul unitar

Valoarea totală

T.V.A.

1

2

3

4

5

 

................................................

(semnătura si stampila solicitantului)

Aprobat

Directia generală a finantelor publice a judetului ..................../

Directia generală de administrare a marilor contribuabili/

Administratia finantelor publice a sectorului ..........................

Data aprobării comenzii ...........................................................

Numărul documentelor aprobate .............................................

Seria .........................................................................................

Modalitatea de plată ................................................................

 

...............................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 7

la norme

 

EVIDENTA

achizitionării si utilizării documentelor de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini, în luna .................... anul ..........

 

Denumirea unitătii autorizate ..............................

Data ..............................

Sediul: localitatea .............................., str. .............................. nr. .........., sectorul .........., judetul ...................., numărul de înregistrare fiscală .............................

 

Nr. crt.

Explicatii

Numărul documentelor de restituire

1.

Stoc la începutul lunii

 

2.

Achizitii în cursul lunii

 

3.

TOTAL I (rândul 1 + rândul 2)

 

4.

Cantitatea utilizată în cursul lunii

 

5.

Cantitatea anulată în cursul lunii

 

6.

TOTAL II (rândul 4 + rândul 5)

 

7.

Stoc la sfârsitul lunii (rândul 3-rândul 6)

 

 

Semnătura si stampila unitătii

........................................

 

Data

..............................

 

Verificat de organul fiscal

Semnătura ..............................

Data ..............................

 

ANEXA Nr. 8

la norme

 

MODELUL SIGLEI

 

 

 

 

TAX FREE     

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 9

la norme

 

CERERE

de autorizare a activitătii de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini la punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale

 

...................................... (persoana juridică), cu sediul în ..............................., judetul/sectorul ....................., str. .............................., nr. ............, codul postal ........................, telefon ................................, telex/fax ..................................., număr de înregistrare fiscală ........................., reprezentată prin ..............................., domiciliat/domiciliată în ...................., str. ................................. nr. ......., posesor/posesoare al/a .................................... (actul de identitate)seria ..................... nr. ................., eliberat de ...................................,  având functia de .........................., solicit eliberarea autorizatiei pentru efectuarea restituirii taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini la punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale ............................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... (se va mentiona punctul de control pentru trecerea frontierei de stat unde este situat fiecare punct de lucru pentru care se solicită autorizarea)

Data .................

 

.................................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 10

la norme

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia generală a finantelor publice a judetului ....................

Directia generală de administrare a marilor contribuabili

Administratia finantelor publice a sectorului ..............................

 

AUTORIZATIE

Nr. ................... din ..............................

(ziua, luna, anul)

Se autorizează .............................................................. (unitatea), cu sediul în ......................................................................., str. ............................... nr. ......, judetul/sectorul ....................., codul postal .................., telex/fax .................., număr de înregistrare fiscală ..................., să efectueze restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini la punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale din ......................, începând cu data de .................., cu obligativitatea respectării reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată.

Autorizarea s-a făcut în baza cererii nr. ................ din .................... si a documentatiei prezentate, înregistrată la Directia generală a finantelor publice a judetului .................../Directia generală de administrare a marilor contribuabili/Administratia finantelor publice a sectorului ........ .

Termen de valabilitate: 2 ani calendaristici de la data eliberării

 

Director executiv/Sef al Administratei finantelor publice a sectorului .........,

.....................................................................................................................

 

ANEXA Nr. 11

la norme

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia generală a finantelor publice a judetului ...............

Directia generală de administrare a marilor contribuabili

Administratia finantelor publice a sectorului ........................

 

REGISTRUL

pentru evidenta autorizatiilor emise unitătilor care restituie taxa pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini la punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale

 

Autorizatia

Unitatea comercială autorizată

Numărul

Punctele

de lucru

care

efectuează

restituirea*)

Nr.

Data

Denumirea

Sediul

Nr. de înregistrare fiscală

Organul fiscal la care este înregistrată

Localitatea

Str.

Nr.

Judetul/ sectorul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul registru contine ..................... pagini numerotate de la 1 la ................, fiecare filă fiind parafată/stampilată în data de ..................... .

 

Director executiv/Sef al Administratiei finantelor publice a sectorului ................ ,

................................................................................

(semnătura si stampila)

 


*) Se va mentiona si dacă punctele de lucru sunt ale unitătii autorizate sau ale unitătilor mandatate de aceasta.

 

ANEXA Nr. 12

la norme

 

Unitatea autorizată ......................................................

Numărul de înregistrare fiscală ..................................

Organul fiscal .............................................................

 

SITUATIE

privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, efectuată cumpărătorilor străini în semestrul ...... anul .........

 

Nr. crt.

Cumpărător

Document de restituire

Document de vânzare

Valoare

Taxa pe valoarea adăugată

Numele si prenumele

Tara

Numărul

pasaportului

Număr

Data

Număr

Data

Restituită

Comision*)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se va completa numai de către unitătile autorizate conform cap. IV din norme.

 

Director general,

................................................

 

Data

..........................................