MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 355         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 aprilie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

59. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare, si a formularului-tip al înstiintării de plată a amenzii

 

88/EN. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale

 

DECIZII ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

76. - Decizie cu privire la concentrarea economică realizată prin achizitionarea de către LNM HOLDINGS NV a pachetului majoritar de actiuni al Societătii Comerciale “SIDERURGICA” - S.A. Hunedoara

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare, si a formularului-tip al înstiintării de plată a amenzii

 

În temeiul prevederilor art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

având în vedere dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, si ale art. 2 alin. (2) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiintarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2001, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea stabilirii competentelor de întocmire a proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor la reglementările privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale si a stabilirii formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la reglementările privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale,

presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Prezentul ordin se aplică sanctiunilor contraventionale prevăzute la art. 32 alin. (2)-(4) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Salariatii din cadrul Departamentului postprivatizare si cei din cadrul Directiei control din structura Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, suplimentar functiei de bază, au si calitatea de agenti constatatori.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) constată si sanctionează contraventiile la normele stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Se aprobă formularul-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la reglementările privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Se aprobă formularul-tip al Înstiintării de plată a amenzii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Un exemplar al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se comunică de către Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului Ministerului Finantelor Publice, urmând ca acesta să urmărească încasarea amenzilor.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 15 aprilie 2004.

Nr. 59.

 

ANEXA Nr. 1

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

PROCES - VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiilor la reglementările privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale

 

Nr. ................... din ................. 200....

Subsemnatii ................................., în calitate de agenti constatatori din cadrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, constatăm că în ziua de ...... luna ......... anul 200 ......, ora .........:

1. Domnul/Doamna ....................., născut/născută la data de ............ în localitatea ..............., judetul ..............., domiciliat/domiciliată în localitatea .................., str. ............... nr. ......., bl. ......, sc. ......, ap. ......, judetul/sectorul ........., cu resedinta în ..............., în serviciu la ..............., cu sediul în ..............., legitimat/legitimată cu act de identitate seria ...... nr. ............., eliberat de ................. la data de ............, C.N.P. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I

2. Societatea Comercială ..............................., cu sediul social în localitatea .................., str. ................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, judetul/sectorul ......................., cod unic de înregistrare .................., cont bancar nr. ....................., deschis la Banca ............, reprezentată prin domnul/doamna ....................., domiciliat/domiciliată în localitatea ...................., str. ..................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ......, judetul/sectorul ............, legitimat/legitimată cu act de identitate seria ............ nr. ............., eliberat la data de ...................., C.N.P. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I, la unitatea ..................... din localitatea .................., str. .................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ............, a contravenit reglementărilor stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare, savârsind următoarele: ...................................................

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................,

faptă/fapte prevăzută/prevăzute si sanctionată/sanctionate conform art. ...... alin. ... lit. ... pct. ... din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Ca urmare a celor mentionate, aplicăm contravenientului amenda în valoare de ............... lei (........................), sumă ce va fi achitată în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, în contul nr. .................., deschis la ........................ .

În caz de neplată se va proceda la executare silită conform prevederilor legale.

O copie a chitantei sau a ordinului de plată tip trezorerie si o copie a procesului-verbal se remit Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în termenul mentionat.

Contravenientul nu este de fată/nu poate/refuză să semneze procesul-verbal.

Alte mentiuni: .................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................,

probând aceasta cu .............................................................................................................................................................. .

Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, care va fi depusă împreună cu prezentul proces-verbal la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului-Directia control, urmând a fi solutionată de judecătoria în a cărei rază teritorială s-a comis contraventia.

La încheierea procesului-verbal a fost de fată .................., în calitate de martor, domiciliat în localitatea .................., str. ............ nr. ......, judetul/sectorul .......... .

Următorul text se va mentiona în partea de jos a paginii, urmând a fi anexat exemplarului transmis organelor fiscale de executare.

 

PROCES-VERBAL DE ÎNDEPLINIRE A PROCEDURII

 

Astăzi ............, agentul postal .................., identificat cu BI/CI seria ...... nr. ........., având de înmânat Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr. ...... din ............ cu Înstiintarea de plată nr. ...... din ............, m-am deplasat la domiciliul/sediul numitului ..................... din localitatea ....................., str. ..................... nr. ..., ap. ..., judetul/sectorul ............, găsind pe contravenient sau pe ..............., rudă cu acesta/persoană care locuieste la această adresă/administrator/portar/împuternicitul contravenientului care, primind actul, a semnat în fata noastră.

 

Semnătura primitorului si actul de identitate

............................................

............................................

 

ANEXA Nr. 2

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

ÎNSTIINTARE

de plată a amenzii

Nr. .............. din .................... 200...

Subsemnatii ..............................................., în calitate de agenti constatatori din cadrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, în temeiul Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la reglementările privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale nr. .................. din ..................,

înstiintăm pe:

1. Domnul/Doamna ................................................., născut/născută la data de ....................... în ........................., judetul ....................., domiciliat/domiciliată în localitatea ........................, str. ......................... nr. ....., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ..................., cu resedinta în ............................, în serviciu la ........................, cu sediul în ......................., legitimat/legitimată cu act de identitate seria ............. nr. ..........., eliberat de ........................ la data de ..................., C.N.P. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I

2. Societatea Comercială ......................................, cu sediul social în localitatea .............................., str. ................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ..................., cod unic de înregistrare ...................., cont bancar nr. .............., deschis la Banca .........................., reprezentată prin domnul/doamna ....................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ......................., str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul .................., legitimat/legitimată cu act de identitate seria ... nr. ..., eliberat la data de .............., C.N.P. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I, la unitatea ................. din localitatea ................., str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul .............., că aveti obligatia de plată a sumei de ............(...............) lei, reprezentând/provenind din amenda contraventională aplicată în procesul-verbal mentionat.

Vă rugăm să achitati suma în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei înstiintări, în contul nr. ............, deschis la ........................................... .

În caz de neplată se va proceda la executare silită conform prevederilor legale.

O copie a chitantei sau a ordinului de plată tip trezorerie si o copie a procesului-verbal se remit Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în termenul mentionat.

Semnături ................................................

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale

 

În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, ale art. 6 alin. (2), art. 7, art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 15 alin. (4), art. 22 alin. (2), (5) si (6), art. 24 alin. (4)-(6), art. 27 alin. (2) si (3), art. 30 alin. (1) si (2), art. 32 alin. (2) si ale art. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, precum si ale art. 9 alin. (2) din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.351/EN/2003 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 225/2003 pentru aprobarea Documentului de politică si strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor postale, având în vedere propunerile comisiei de evaluare a cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal, stabilită prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.405/2003,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prin prezenta decizie Compania Natională “Posta Română” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, sectorul 4, înregistrată în Registrul comertului al municipiului Bucuresti cu codul unic de înregistrare 427410, denumită în continuare CNPR, este desemnată, pentru o perioadă de 5 ani, ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale, astfel cum acesta este definit la art. 2 lit. q) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, denumită în continuare Ordonanta privind serviciile postale.

(2) CNPR are obligatia să furnizeze, în conditiile stabilite de legislatia din domeniul serviciilor postale si de prezenta decizie, următoarele servicii postale:

a) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor de corespondentă si a imprimatelor, interne si internationale, în greutate de până la 2 kg;

b) colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne si internationale în greutate de până la 10 kg;

c) distribuirea coletelor postale în greutate de până la 20 kg, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;

d) serviciul de trimitere recomandată, indiferent dacă trimiterea este internă sau internatională;

e) serviciul de trimitere cu valoare declarată, indiferent dacă trimiterea este internă sau internatională.

Art. 2. - În cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definitiile prevăzute la art. 2 din Ordonanta privind serviciile postale, precum si la art. 2.2 din Licenta individuală privind furnizarea de servicii postale incluse în sfera serviciului universal, acordată CNPR, înregistrată la Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANRC, cu nr. 1.396 din 8 iulie 2003.

Art. 3. - În vederea furnizării serviciului universal pe teritoriul României, CNPR beneficiază de drepturile si are obligatiile specifice prevăzute de prezenta decizie, suplimentare fată de cele stabilite prin regimul de autorizare generală si prin licenta individuală.

 

CAPITOLUL II

Drepturile CNPR

 

Art. 4. - (1) În vederea asigurării dreptului utilizatorilor de acces la serviciul universal, CNPR beneficiază de următoarele drepturi:

a) dreptul de prioritate la închirierea spatiilor necesare în vederea desfăsurării activitătii de transport al trimiterilor postale si mandatelor postale, aflate în proprietatea societătilor comerciale, societătilor nationale, companiilor nationale si regiilor autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor publice rutiere, feroviare, maritime, fluviale si aeriene;

b) dreptul de efectuare cu prioritate a transportului trimiterilor postale si mandatelor postale de către societătile comerciale, societătile nationale, companiile nationale si regiile autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor publice rutiere, feroviare, maritime, fluviale si aeriene, precum si dreptul de acces cu prioritate în mijloacele de transport aflate în proprietatea sau în administrarea acestora;

c) dreptul de acces cu prioritate la punctele de frontieră si la organele vamale;

d) dreptul de a instala, întretine, înlocui si muta, cu titlu gratuit, cutii postale pe imobilele, inclusiv căile de comunicatie, aflate în proprietatea publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale;

e) dreptul de a actiona în relatiile internationale în calitate de furnizor de serviciu universal si de a încheia acorduri operationale în această calitate;

f) dreptul de a utiliza formularele internationale specifice, prevăzute în acordurile internationale la care România este parte;

g) dreptul de a beneficia de sumele sau de avantajele de orice altă natură care i se cuvin în temeiul unui mecanism de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor postale din sfera serviciului universal, în conditiile stabilite de lege si de ANRC, în situatia în care ANRC consideră necesară instituirea unui asemenea mecanism;

h) dreptul exclusiv de a presta serviciile rezervate stabilite de ANRC;

i) dreptul exclusiv de a distribui si a comercializa timbre si efecte postale, utilizate în scopul atestării plătii contravalorii serviciilor postale.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se exercită în conditiile prevăzute de Ordonanta privind serviciile postale si de legislatia specială din domeniul serviciilor postale sau din alte domenii.

(3) ANRC va lua toate măsurile ce intră în competenta sa pentru exercitarea efectivă a drepturilor prevăzute la alin. (1).

Art. 5. - (1) CNPR beneficiază de dreptul exclusiv de a presta servicii postale având ca obiect trimiteri de corespondentă, indiferent dacă livrarea acestora este accelerată sau nu, a căror greutate este mai mică de 100 g si al căror tarif este mai mic de 12.000 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, constând în:

a) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor de corespondentă interne;

b) distribuirea trimiterilor de corespondentă expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

(2) CNPR beneficiază de dreptul exclusiv de a presta serviciul de trimitere recomandată si serviciul de trimitere cu valoare declarată, în conditiile prevăzute la alin. (1).

(3) Furnizorii de servicii postale pot presta serviciile prevăzute la alin. (1) si (2), cu sau fără valoare adăugată, cu conditia stabilirii unui tarif cel putin egal cu 12.000 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

 

CAPITOLUL III

Obligatiile CNPR

 

Art. 6. - (1) CNPR are obligatia de a asigura, în fiecare localitate de pe teritoriul României, cel putin o colectare de la fiecare punct de acces si cel putin o livrare la locuinta fiecărei persoane fizice si la sediul fiecărei persoane juridice, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai putin de 5 zile pe săptămână.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), CNPR are obligatia de a asigura cel putin două colectări de la fiecare punct de acces si cel putin două livrări la locuinta fiecărei persoane fizice si la sediul fiecărei persoane juridice, în fiecare săptămână, în cazul localitătilor situate în conditii geografice exceptionale.

(3) În cazul locuintelor sau al sediilor situate în extravilanul localitătilor, CNPR poate face livrarea, în conditiile alin. (1) sau (2), după caz, la punctele sale de contact situate în localitătile respective.

(4) CNPR va prezenta ANRC, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, o propunere care va contine toate localitătile considerate de aceasta ca fiind situate în conditii geografice exceptionale si numărul de colectări, respectiv livrări, pe care se obligă să îl asigure în fiecare dintre aceste localităti.

(5) În termen de 45 de zile de la prezentarea propunerii prevăzute la alin. (4), ANRC va elabora o listă care va cuprinde localitătile situate în conditii geografice exceptionale si numărul de colectări, respectiv livrări, pe care CNPR are obligatia să îl asigure în fiecare dintre aceste localităti. (6) Lista prevăzută la alin. (5) poate fi revizuită de către ANRC la propunerea CNPR sau din oficiu.

Art. 7. - (1) CNPR are obligatia de a respecta în mod cumulativ următoarele conditii generale în îndeplinirea obligatiilor de furnizare a serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (2):

a) să garanteze respectarea cerintelor esentiale, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. v) din Ordonanta privind serviciile postale;

b) să ofere serviciile în conditii identice utilizatorilor care se află în conditii comparabile;

c) serviciile să fie disponibile în mod nediscriminatoriu;

d) să ofere serviciile în mod neîntrerupt, cu exceptia cazurilor de fortă majoră;

e) să asigure evolutia continuă a serviciilor, în functie de cerintele tehnice, economice si sociale, precum si adaptarea acestora la cerintele utilizatorilor.

(2) CNPR are obligatia de a lua toate măsurile pentru asigurarea securitătii postale, în special în ceea ce priveste:

a) securitatea retelei postale;

b) securitatea instalatiilor postale;

c) securitatea personalului;

d) securitatea si integritatea trimiterilor postale.

Art. 8. - CNPR are obligatia de a accepta si de a livra la destinatari trimiterile postale generate de către expeditori cu respectarea prevederilor legale, chiar dacă acestea nu poartă inscriptionat codul postal.

Art. 9. - (1) CNPR are obligatia de a livra la locuinta sau la sediul destinatarului ori la punctele de contact, în conditiile art. 6 alin. (3), toate trimiterile postale care au o greutate cel mult egală cu 500 g.

(2) Livrarea trimiterii postale la destinatar se efectuează în unul dintre următoarele moduri:

a) la orice recipient în care destinatarul este de acord să îi fie depuse trimiterile postale care îi sunt adresate;

b) către persoana considerată autorizată să primească trimiterea postală;

c) la oficiul postal, după transmiterea prealabilă a unui aviz destinatarului, care să anunte sosirea trimiterii postale cu o greutate mai mare de 500 g sau a trimiterilor postale înregistrate.

Art. 10. - CNPR are obligatia de a lua toate măsurile pentru a asigura confidentialitatea operatiunilor desfăsurate la punctele de acces deservite de personal.

Art. 11. - (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, CNPR stabileste si supune spre aprobare ANRC regulile aplicabile serviciilor postale prevăzute la art. 1 alin. (2), cu respectarea regulilor minime obligatorii prevăzute la art. 8-10, precum si contractul-cadru de furnizare a acestor servicii.

(2) În cazul în care apreciază că regulile propuse sau contractul-cadru sunt nesatisfăcătoare din punct de vedere tehnic ori al protectiei utilizatorilor sau contravin prevederilor legale, acordurilor internationale la care România este parte ori regulilor minime obligatorii prevăzute la art. 8-10, ANRC poate solicita modificarea corespunzătoare a acestor reguli sau a contractului-cadru, CNPR fiind obligată să opereze modificările cerute.

(3) Orice modificare a regulilor aplicabile serviciilor postale prevăzute la art. 1 alin. (2) sau a clauzelor contractului-cadru de furnizare a acestor servicii se supune spre aprobare ANRC, dispozitiile alin. (2) fiind aplicabile în mod corespunzător.

Art. 12. - (1) CNPR are obligatia de a asigura următoarele norme de distribuire a trimiterilor interne de corespondentă din cea mai rapidă categorie standard, ce fac obiectul serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a):

a) până la sfârsitul anului 2004: Z+1 pentru 70% din totalul trimiterilor postale si Z+2 pentru 80% din totalul trimiterilor postale;

b) până la sfârsitul anului 2005: Z+1 pentru 77% din totalul trimiterilor postale si Z+2 pentru 90% din totalul trimiterilor postale;

c) până la sfârsitul anului 2006: Z+1 pentru 85% din totalul trimiterilor postale si Z+2 pentru 97% din totalul trimiterilor postale.

(2) CNPR are obligatia de a asigura următoarele norme de distribuire a trimiterilor intraeuropene de corespondentă din cea mai rapidă categorie standard ce fac obiectul serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a):

a) până la sfârsitul anului 2004: Z+3 pentru 75% din totalul trimiterilor postale si Z+5 pentru 85% din totalul trimiterilor postale;

b) până la sfârsitul anului 2005: Z+3 pentru 80% din totalul trimiterilor postale si Z+5 pentru 90% din totalul trimiterilor postale;

c) până la sfârsitul anului 2006: Z+3 pentru 85% din totalul trimiterilor postale si Z+5 pentru 97% din totalul trimiterilor postale.

(3) Norma de distribuire prevăzută la alin. (2) va fi asigurată pentru traficul postal cu fiecare stat.

(4) În vederea asigurării îndeplinirii obligatiilor prevăzute la alin. (1) si (2), până la data de 1 septembrie 2004 CNPR este obligată să indice pe fiecare cutie postală si la fiecare alt punct de acces zilele si orele la care se realizează colectarea.

Art. 13. - (1) Respectarea de către CNPR a standardelor de calitate impuse va face anual obiectul unei evaluări de către un organism independent, în conditiile si conform procedurii stabilite prin decizie a presedintelui ANRC.

(2) Raportul rezultat în urma evaluării prevăzute la alin. (1) se publică anual pe cheltuiala CNPR pe pagina de Internet a acesteia, precum si, integral sau în extras, în două cotidiane nationale de mare tiraj, în termen de 10 zile de la aprobarea sa.

(3) O dată cu publicarea raportului prevăzut la alin. (2), CNPR va publica pe pagina sa de Internet informatii privind statistica reclamatiilor primite, detaliate în functie de serviciul postal la care se referă, de obiectul reclamatiilor, precum si de modul în care acestea au fost solutionate.

Art. 14. - (1) CNPR are obligatia de a asigura un program cu publicul de 8 ore zilnic la fiecare punct de acces deservit de personal.

(2) CNPR va prezenta ANRC spre aprobare, o dată cu propunerea prevăzută la art. 6 alin. (4), lista punctelor de acces deservite de personal pentru care consideră că traficul postal nu justifică un program cu publicul de 8 ore zilnic.

(3) ANRC va stabili lista punctelor de acces deservite de personal si programul redus, dar nu mai putin de 2 ore zilnic, pe care CNPR este obligat să îl asigure la acestea.

(4) CNPR va lua toate măsurile în vederea eliminării complete, la data de 31 decembrie 2006, a programelor reduse. CNPR va raporta ANRC anual, până la data de 31 ianuarie a anului următor, măsurile luate în acest sens.

Art. 15. - (1) CNPR are obligatia de a lua toate măsurile în vederea amplasării treptate, până la data de 31 decembrie 2005, a cel putin unei cutii postale sau a unui alt punct de acces permanent, precum si a cel putin unui punct de contact propriu în fiecare localitate de pe teritoriul României.

(2) CNPR are obligatia de a mări treptat numărul de cutii postale amplasate, astfel încât la data de 31 decembrie 2006 să existe:

a) minimum o cutie postală la 3.000 de locuitori în mediul rural;

b) minimum o cutie postală la 5.000 de locuitori în mediul urban; si

c) minimum o cutie postală la 10.000 de locuitori în municipiul Bucuresti.

(3) CNPR are obligatia de a asigura gradual o densitate optimă a punctelor de acces în care se pot prezenta trimiteri de corespondentă neînregistrată, astfel încât la data de 31 decembrie 2006 aceasta să permită ca:

a) în mediul urban, 95% dintre potentialii utilizatori ai serviciilor postale să se afle la o distantă de cel mult 2 km de punctul de acces; si

b) în mediul rural, 95% dintre potentialii utilizatori ai serviciilor postale să se afle la o distantă de cel mult 5 km de punctul de acces.

(4) CNPR are obligatia de a asigura gradual o densitate optimă a punctelor de acces deservite de personal în care se pot prezenta colete postale si trimiteri postale înregistrate, astfel încât la data de 31 decembrie 2006 aceasta să permită ca:

a) în mediul urban, 95% dintre potentialii utilizatori ai serviciilor postale să se afle la o distantă de cel mult 5 km de punctul de acces; si

b) în mediul rural, 95% dintre potentialii utilizatori ai serviciilor postale să se afle la o distantă de cel mult 20 km de punctul de acces.

Art. 16. - (1) CNPR are obligatia de a asigura accesul utilizatorilor la reteaua postală publică pe care o operează, în conditii de transparentă, obiectivitate si nediscriminare.

(2) CNPR are obligatia să ia toate măsurile de amenajare a clădirilor în care desfăsoară activităti care au program cu publicul, astfel încât să permită accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap.

Art. 17. - (1) Tarifele practicate de CNPR pentru prestarea serviciilor postale prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie să fie accesibile, transparente, nediscriminatorii si fundamentate pe costuri.

(2) Tarifele practicate de CNPR pentru prestarea fiecăruia dintre serviciile postale prevăzute la art. 1 alin. (2) vor fi uniforme pe întreg teritoriul României.

(3) Modificarea tarifelor prevăzute la alin. (1) poate fi realizată la propunerea CNPR, cu aprobarea ANRC.

(4) Tarifele stabilite conform prevederilor alin. (3) vor fi aduse la cunostintă publicului prin afisare la toate punctele de acces deservite de personal ale CNPR, prin publicarea pe pagina de Internet a CNPR, precum si în două cotidiane nationale de mare tiraj.

(5) Tarifele stabilite conform prevederilor alin. (3) pot fi percepute de CNPR numai după 30 de zile de la aducerea acestora la cunostintă publicului în conditiile alin. (4).

Art. 18. - (1) CNPR poate acorda facilităti tarifare fundamentate pe costuri în cazul unui volum mare de trimiteri de la acelasi expeditor, care fac obiectul serviciilor postale prevăzute la art. 1 alin. (2), numai pe baza unui contract scris încheiat cu expeditorul.

(2) CNPR va publica pe pagina sa de Internet si va afisa la punctele de acces deservite de personal informatii referitoare la facilitătile tarifare, în ceea ce priveste serviciul postal pentru care se acordă, tariful preferential, numărul si tipul trimiterilor postale pentru care se acordă, modul de prezentare a trimiterilor si aria în care urmează să fie efectuată livrarea la destinatari, precum si orice alte aspecte relevante pentru acordarea facilitătilor.

(3) CNPR are obligatia de a aplica principiile transparentei si nediscriminării atât cu privire la tarife, cât si cu privire la conditiile asociate acestora.

Art. 19. - (1) CNPR are obligatia de a respecta la încheierea acordurilor privind cheltuielile terminale corespunzătoare trimiterilor postale internationale care fac obiectul serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (2), expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia, următoarele principii:

a) cheltuielile terminale să fie fixate în functie de costurile prelucrării si livrării trimiterilor postale internationale;

b) nivelul tarifelor să fie corespunzător calitătii prestării serviciilor în cauză;

c) cheltuielile terminale să fie stabilite cu respectarea principiilor transparentei si nediscriminării.

(2) În cazul în care nu are încheiate asemenea acorduri, CNPR are obligatia de a aplica prevederile acordurilor internationale în domeniu, la care România este parte.

Art. 20. - (1) CNPR are obligatia să implementeze si să dezvolte un sistem de evidentă internă a costurilor suficient de detaliat, astfel încât să fie capabil să identifice costul furnizării individuale a serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal.

(2) Pe baza sistemului prevăzut la alin. (1), CNPR are obligatia de a realiza, în cadrul contabilitătii interne de gestiune, separarea activitătilor din afara sferei serviciului universal de cele aflate în sfera serviciului universal, precum si separarea serviciilor rezervate de cele nerezervate.

(3) La implementarea sistemului de evidentă contabilă separată si la elaborarea evidentelor contabile pe baza acestui sistem vor fi respectate următoarele principii:

a) principiul cauzalitătii, conform căruia veniturile si costurile, activele si datoriile vor fi alocate pe componente de cost, servicii si segmente de afaceri (categorii de servicii), în functie de activitătile sau serviciile care generează respectivele venituri ori costuri, achizitia activelor sau aparitia datoriilor;

b) principiul obiectivitătii, conform căruia alocarea costurilor pe servicii si segmente de afaceri (categorii de servicii) va fi obiectivă si nu va urmări obtinerea de beneficii pentru CNPR sau pentru un tert, pentru un produs ori serviciu sau pentru o categorie de produse ori servicii;

c) principiul consistentei tratamentului contabil, conform căruia, în măsura în care apar modificări ale principiilor contabile, ale metodologiei de alocare a costurilor sau ale politicilor contabile, de natură să genereze un efect semnificativ asupra informatiilor raportate în evidentele contabile curente elaborate pe baza sistemului de evidentă contabilă separată, evidentele contabile ale anului precedent vor fi retratate în conformitate cu modificările respective.

Efectul modificărilor mentionate asupra informatiilor raportate în evidentele contabile este considerat a fi semnificativ dacă omisiunea prezentării sau prezentarea eronată a acestor modificări ar putea să influenteze deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza evidentelor contabile elaborate pe baza sistemului de evidentă contabilă separată;

d) principiul transparentei, conform căruia principiile, politicile contabile si metodologia de alocare a costurilor vor permite o întelegere clară a acestora si a efectelor acestor principii, politici si metodologii asupra evidentelor contabile separate.

Art. 21. - (1) În scopul implementării sistemului de evidentă contabilă separată prevăzut la art. 20 alin. (1), CNPR are obligatia de a prezenta ANRC, până la data de 31 octombrie 2004, o metodologie care să descrie în detaliu principiile, ipotezele si metodele folosite în dezvoltarea sistemului de evidentă contabilă separată si elaborarea evidentelor contabile pe baza acestui sistem, metodologie ce va respecta principiile mai sus mentionate.

(2) În cazul în care constată că metodologia prevăzută la alin. (1) încalcă prevederile legale sau principiile enuntate la art. 20 alin. (3), ANRC poate impune modificarea acesteia.

(3) CNPR are obligatia de a furniza evidentele contabile pe baza sistemului de evidentă contabilă separată prevăzut la art. 20 alin. (1) până la data de 30 noiembrie a fiecărui an pentru anul anterior. Primele evidente contabile vor fi realizate până la data de 30 noiembrie 2005 pentru anul 2004.

(4) Întocmirea evidentelor contabile separate de către CNPR, în conformitate cu prevederile legale si cu metodologia prevăzută la alin. (1), va face anual obiectul evaluării de către un organism independent, în conditiile si conform procedurii stabilite prin decizie a presedintelui ANRC.

Art. 22. - (1) CNPR are obligatia să pună la dispozitie utilizatorilor, în mod regulat, informatii precise, detaliate si actualizate cu privire la caracteristicile serviciilor postale prevăzute la art. 1 alin. (2), în special informatii referitoare la conditiile generale de acces la aceste servicii, precum si la tarifele si nivelul standardelor de calitate ale acestor servicii.

(2) CNPR are obligatia de a aduce la cunostintă publicului numărul de colectări, respectiv de livrări, determinat în conditiile art. 6, pe care are obligatia să îl efectueze de la fiecare punct de acces, respectiv la fiecare punct de contact.

(3) CNPR va publica informatiile prevăzute la alin. (1) si (2), precum si clauzele contractului-cadru prevăzut la art. 11 alin. (1) pe pagina sa de Internet si le va pune la dispozitie publicului la toate punctele de acces deservite de personal, prin afisare sau prin alte mijloace.

(4) Orice modificare a informatiilor prevăzute la alin. (1) si (2) ori a clauzelor contractului-cadru va fi adusă la cunostintă publicului, în modalitătile prevăzute la alin. (3) anterior aplicării acesteia.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 23. - (1) Conditiile de asigurare a serviciului universal stabilite prin prezenta decizie pot fi modificate din initiativa CNPR, în conditiile prevăzute la art. 11 din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.351/EN/2003 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale.

(2) ANRC va putea modifica prevederile prezentei decizii în cazul în care s-au schimbat în mod substantial circumstantele care au stat la baza emiterii acesteia.

Art. 24. - Calitatea de furnizor de serviciu universal a CNPR încetează în cazurile prevăzute la art. 13 din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.351/EN/2003.

Art. 25. - Pe lângă drepturile si obligatiile prevăzute de prezenta decizie, CNPR are drepturile si obligatiile rezultate din calitatea sa de furnizor de serviciu universal, prevăzute de Conventia Uniunii Postale Universale, de regulamentele sale de aplicare, precum si de alte acorduri internationale la care România este parte.

Art. 26. - Pct. 3.5.2 din anexa nr. 1 “Regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor postale”, la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 118/2003 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 1 aprilie 2003, se abrogă.

Art. 27. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 3 zile de la data publicării, cu exceptia prevederilor art. 5 si 26, care intră în vigoare la 30 de zile de la această dată.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii,

Ion Smeeianu

 

Bucuresti, 8 aprilie 2004.

Nr. 88/EN.

 

DECIZII ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

cu privire la concentrarea economică realizată prin achizitionarea de către LNM HOLDINGS NV a pachetului majoritar de actiuni al Societătii Comerciale “SIDERURGICA” - S.A. Hunedoara

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2003;

3. prevederilor Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei, cu modificările ulterioare;

4. prevederilor Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

5. instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante, în scopul stabilirii unei părti substantiale de piată;

6. Notificării concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurentei cu nr. RS 423 din 2 decembrie 2003;

7. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS 423 din 2 decembrie 2003;

8. Notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economică notificată, înregistrată cu nr. V3 - 289 din 18 februarie 2004, si luând în considerare următoarele aspecte:

1. Concentrarea economică a fost realizată prin achizitionarea de către LNM HOLDINGS NV a pachetului majoritar de actiuni (80,91%) al Societătii Comerciale “SIDERURGICA” - S.A. Hunedoara, în baza Contractului de vânzare-cumpărare de actiuni nr. 49, încheiat cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului la data de 28 octombrie 2003.

2. Operatiunea de dobândire a controlului realizată de LNM HOLDINGS NV cade sub incidenta Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, încadrându-se în prevederile referitoare la realizarea unei concentrări economice, specificate în art. 11 alin. (2) lit. b) si în prevederile referitoare la pragul cifrei de afaceri specificat în art. 15 din aceeasi lege, modificat prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 216/2002.

3. Principalul obiect de activitate al Societătii Comerciale “SIDERURGICA” - S.A. Hunedoara constă în producerea si comercializarea produselor din oteluri nealiate si aliate prin laminare la cald, sub formă de profile grele, mijlocii si usoare, tagle pentru tevi, sârme si otel beton.

4. LNM HOLDINGS NV are ca activitate principală fabricarea si vânzarea produselor din otel, fiind al doilea mare producător de otel din lume. Ca activităti secundare, LNM HOLDINGS NV fabrică diverse produse derivate, rezultate din procesul tehnologic, care sunt în mod corespunzător prelucrate si vândute pe piată sau folosite pentru nevoile proprii, după caz.

5. Pietele produsului sunt cele pe care societatea achizitionată este prezentă si sunt reprezentate de piata profilelor grele, piata profilelor mijlocii si usoare, piata sârmei si a otelului beton si piata taglelor pentru tevi.

6. Pe piata românească în anul 2002 Societatea Comercială “SIDERURGICA” - S.A. Hunedoara detine următoarele cote de piată: ..... pe piata profilelor grele, ..... pe piata profilelor mijlocii si usoare, ..... pe piata sârmei si otelului beton si ..... pe piata taglelor pentru tevi.

7. Piata geografică este reprezentată de teritoriul României.

8. LNM HOLDINGS NV este prezent pe pietele relevante, în mod indirect, în proportii nesemnificative, doar pe piata taglelor pentru tevi, având o cotă de aproximativ ..... prin intermediul Societătii Comerciale “ISPAT SIDEX” - S.A. Galati.

9. Concentrarea economică realizată nu modifică în mod semnificativ structura de pe piată, societatea achizitionată continuând să-si desfăsoare activitatea avută înainte de această operatiune.

10. Efectul concentrării economice se va concretiza printr-o revigorare a Societătii Comerciale “SIDERURGICA” - S.A. Hunedoara si o reasezare a societătii comerciale pe pietele internationale, cresterea desfacerii si îmbunătătirea calitativă a produselor fabricate, datorită integrării în cadrul unui grup specializat în domeniul siderurgic la nivel national.

DECIDE:

Art. 1. - Se autorizează concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului de către LNM HOLDINGS NV asupra Societătii Comerciale “SIDERURGICA” - S.A. Hunedoara, în conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, si pct. 124 lit. b) din cap. II al părtii a II-a din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, constatându-se că, desi operatiunea notificată cade sub incidenta legii, nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal.

Art. 2. - Taxa de autorizare, prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, este de... si se va plăti în maximum 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, cu ordin de plată tip trezorerie la bugetul de stat, în contul nr. 361280022302, deschis la Banca Natională a României - Sucursala judetului Hunedoara, beneficiar Directia Trezorerie si Contabilitate Publică Hunedoara, cu mentiunea “Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare”. Ordinul de plată va avea mentionat pe verso, în rubrica cod cont, contul nr. 20.17.01.03. O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării sale părtilor implicate în operatiunea de concentrare economică.

Art. 4. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ, potrivit prevederilor art. 52 alin. (4) din Legea concurentei nr. 21/1996.

Art. 5. - Secretariatul general si Departamentul bunuri industriale din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 6. - În conformitate cu dispozitiile art. 62 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala LNM HOLDINGS NV.

Art. 7. - Această decizie va fi transmisă la: Agentul economic achizitor:

LNM HOLDINGS NV

Sediul: Penstraat 105, Curaçao, Antilele Olandeze.

Prin împuternicit:

MUSAT & ASOCIATII

Sediul: municipiul Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 43, sectorul 1, cod 712612.

Agentul economic achizitionat:

Societatea Comercială “SIDERURGICA” - S.A. Hunedoara;

Sediul: municipiul Hunedoara, Piata Iancu de Hunedoara nr. 1, cod 2750, judetul Hunedoara.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Theodor Valentin Purcărea

 

Bucuresti, 23 februarie 2004.

Nr. 76.