MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 309             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Miercuri, 7 aprilie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 132 din 18 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, modificată si completată prin Legea nr. 75/2002, republicată, si a dispozitiilor art. 98 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

210. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind modificarea Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu

 

497. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1080

 

498. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1081

 

DECIZII ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

85. - Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială GINGER GROUPE INGINERIE EUROPE-S.A. din Franta prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale CAMUSAT ROM TELECOMUNICATII-S.R.L. Otopeni

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 132

din 18 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, modificată si completată prin Legea nr. 75/2002, republicată, si a dispozitiilor art. 98 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 si ale art. 98 alin. 3 si 4 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, exceptie ridicată de Ilie Nicolae în Dosarul nr. 5.265/2003 al Tribunalului Bihor.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul pe fond, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 22 octombrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 5.265/2003, Tribunalul Bihor a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, modificată prin Legea nr. 75/2002, si ale art. 98 alin. 3 si 4 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic. Exceptia a fost ridicată de Ilie Nicolae, inculpat în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile criticate sunt contrare prevederilor art. 72 alin. (3) lit. f) [în prezent art. 73 alin. (3) lit. h)] din Constitutie, potrivit cărora infractiunile, pedepsele si regimul executării acestora se reglementează prin lege organică. În acest sens arată că un element de calificare a infractiunii prevăzute de art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, modificată prin Legea nr. 75/2002, constând în “tăierea sau scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieti sau lăstari din fondul forestier national, indiferent de forma de proprietate, de către proprietari, detinători sau de către oricare altă persoană...”, respectiv a infractiunii prevăzute de art. 98 alin. 1 din Legea nr. 26/1996, constând în “furtul de arbori doborâti sau rupti de fenomene naturale, ori de arbori, puieti sau lăstari care au fost tăiati ori scosi din rădăcini, cu sau fără drept, din fondul forestier national sau de pe terenurile cu vegetatie forestieră...”, si anume paguba în functie de care se face încadrarea în formă simplă sau agravată a infractiunii, este stabilit printr-un act administrativ cu caracter normativ (ordin al ministrului), ceea ce este inadmisibil, reglementarea pagubei trebuind să se facă prin lege organică. Totodată arată că initial Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 avea o formulare legală, potrivit căreia calificarea infractiunii se făcea în raport cu volumul masei extrase care trebuia să fie de peste 5 metri cubi, deci exista un criteriu obiectiv de determinare a pagubei. Or, în prezent, se prevede un criteriu subiectiv si aleatoriu, putând fi schimbat chiar lunar, ceea ce este neconstitutional.

Tribunalul Bihor arată că exceptia este neîntemeiată, întrucât, din examinarea dispozitiilor art. 107 alin. 1 din Legea nr. 26/1996, rezultă că atât elementele constitutive ale infractiunilor prevăzute în art. 97 si 98 din Legea nr. 26/1996, cât si criteriile si cuantumurile, potrivit cărora acestea se determină, sunt reglementate de lege, astfel încât nu pot fi considerate ca neconstitutionale. În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al acestei institutii.

Guvernul precizează mai întâi că, în urma republicării Ordonantei Guvernului nr. 96/1998, modificată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 26 februarie 2003, art. 31 a devenit art. 32. Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicată, Guvernul arată că este neîntemeiată, întrucât, chiar dacă aceste dispozitii sunt cuprinse într-o ordonantă a Guvernului, ele au fost introduse prin Legea nr. 141/1999 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 (art. 322) si apoi modificate prin Legea nr. 75/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998. Ambele legi au fost adoptate cu respectarea art. 74 alin. (1) [în prezent art. 76 alin. (1)] din Constitutie, care reglementează conditiile de adoptare a legilor organice.

Referitor la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 98 alin. 3 si 4 din Legea nr. 26/1996, Guvernul apreciază, de asemenea, că este neîntemeiată, întrucât această lege a fost adoptată ca lege organică, potrivit art. 73 alin. (3) lit. h) din Constitutie, si cu respectarea dispozitiilor art. 74 alin. (1) [în prezent art. 76 alin. (1)] din Constitutie.

Avocatul Poporului consideră că exceptia este neîntemeiată, întrucât textele criticate prevăd elementele constitutive ale infractiunilor pe care le reglementează, fiind în concordantă cu prevederile art. 73 alin. (3) lit. h) din Constitutie, potrivit cărora prin lege organică se reglementează infractiunile, pedepsele si regimul de executare a acestora. De asemenea, faptul că pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior este stabilit, în baza art. 107 alin. 1 din Codul silvic, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, respectiv Ministerul Agriculturii, Pădurii, Apelor si Mediului, nu încalcă prevederile constitutionale invocate, deoarece pretul mediu nu reprezintă un element constitutiv al infractiunii, ci numai un criteriu pentru determinarea pagubei de care depinde incriminarea.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Autorul exceptiei contestă, astfel cum rezultă din notele scrise depuse la dosarul instantei de judecată, constitutionalitatea dispozitiilor art. 31 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, modificată prin Legea nr. 75/2002, precum si a dispozitiilor art. 98 alin. 3 si 4 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic.

Examinând prevederile criticate, Curtea constată că, în baza art. III din Legea nr. 75/2002, Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, modificată si completată, a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 26 februarie 2003, dându-se textelor o nouă numerotare, în care art. 31 a devenit art. 32, asa încât critica de neconstitutionalitate nu poate viza art. 31 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, modificată prin Legea nr. 75/2002, ci art. 32 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicată. Totodată, Curtea observă că, desi sunt indicate ca obiect al exceptiei de neconstitutionalitate, alineatele (3) si (4) ale art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicată, respectiv alineatele 3 si 4 ale art. 98 din Legea nr. 26/1996, din motivarea exceptiei rezultă că autorul critică doar prevederile alineatului (3) al art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicată, respectiv prevederile alineatului 3 al art. 98 din Legea nr. 26/1996, alineatul 4 al acelorasi articole nefiind vizat prin motivele de neconstitutionalitate invocate.

Asa fiind, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, pe de o parte, dispozitiile art. 32 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicată, potrivit cărora: “Când fapta a avut ca urmare o pagubă în valoare de peste 50 de ori mai mare decât pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.”, iar pe de altă parte, dispozitiile art. 98 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, conform cărora: “Când fapta a avut ca urmare o pagubă în valoare de peste 50 de ori mai mare decât pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani”.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se invocă încălcarea, prin dispozitiile criticate, a prevederilor constitutionale ale art. 72 alin. (3) lit. f) care, ca urmare a revizuirii si republicării Constitutiei, au dobândit o nouă numerotare, si anume art. 73 alin. (3) lit. h), fără a fi însă modificate, având următorul continut: “Prin lege organică se reglementează [...]

h) infractiunile, pedepsele si regimul executării acestora”.

Autorul exceptiei sustine că textele de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât conditionează existenta infractiunilor silvice reglementate de art. 32 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicată, respectiv de art. 98 alin. 1 din Codul silvic, de pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, prin care se determină valoarea pagubei de care depinde existenta infractiunii, atât în varianta simplă, cât si în varianta agravată a acesteia, pret care se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, deci printr-un act administrativ, contrar principiului constitutional potrivit căruia, în materie de infractiuni si pedepse, se reglementează prin lege organică.

Examinând sustinerile autorului exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a mai pronuntat în jurisprudenta sa cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 98 alin. 3 din Legea nr. 26/1996, în raport de aceleasi dispozitii constitutionale si fată de aceleasi critici ca si în cazul exceptiei de fată. Astfel, prin Decizia nr. 102 din 29 iunie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 26 iulie 1999, Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 97 si 98 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic (asadar, implicit a dispozitiilor ce fac obiectul exceptiei de fată), retinând în esentă că, chiar dacă pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior este stabilit, în baza art. 107 alin. 1 din Codul silvic si art. 5 din Legea nr. 81/1993 privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier situate pe terenurile proprietate publică si privată si economiei vânatului, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, această determinare se face în baza unei împuterniciri date prin lege organică, iar evaluarea pagubelor are la bază criterii stabilite de lege (anexa nr. 1 la Legea nr. 81/1993, referitoare la evaluarea pagubelor cauzate prin tăierea, scoaterea din rădăcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puietilor sau lăstarilor, în cazul în care prejudiciul este produs prin fapte care, potrivit legii, constituie contraventii sau infractiuni). Asadar, determinarea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior se realizează în baza unor criterii obiective si legale, cu înlăturarea oricăror elemente subiective sau discretionare ce ar putea duce la încălcarea principiului legalitătii incriminării.

De altfel, aceleasi considerente se regăsesc si în Decizia nr. 27 din 23 februarie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 7 iunie 1999, referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 alin. 1, 2 si 4 si a prevederilor art. 98 alin. 1, 2 si 4 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, precum si în Decizia nr. 57 din 6 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 20 martie 2003, referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 97 alin. 1 si ale art. 98 alin. 1 din acelasi act normativ. Întrucât nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutiile si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, asa încât exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 98 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 urmează să fie respinsă.

În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicată, Curtea urmează să o respingă ca neîntemeiată pentru aceleasi considerente, având în vedere că criticile formulate au aceeasi motivare si vizează aceleasi aspecte ca si în cazul exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 98 alin. 3 din Codul silvic.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, si a dispozitiilor art. 98 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, exceptie ridicată de Ilie Nicolae în Dosarul nr. 5.265/2003 al Tribunalului Bihor.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu

 

În temeiul prevederilor Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 18 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu aprobată prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 30 ianuarie 2003, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Solicitarea acordului de mediu este obligatorie pentru proiecte de investitii noi si pentru orice modificare sau extindere care poate avea efecte semnificative asupra mediului, inclusiv pentru proiectele de dezafectare, aferente activitătilor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002.”

2. La articolul 14 alineatul (1) litera d), sintagma “în termen de 5 zile” se înlocuieste cu sintagma “în termen de 15 zile lucrătoare”.

3. La articolul 23 alineatul (1), sintagma “În termen de 10 zile” se înlocuieste cu sintagma “În termen de 20 de zile lucrătoare”.

4. La articolul 25 alineatul (1), sintagma “În termen de 3 zile” se înlocuieste cu sintagma “În termen de 20 de zile lucrătoare”.

5. La articolul 29 alineatul (1), sintagma “În termen de 10 zile” se înlocuieste cu sintagma “În termen de 40 de zile lucrătoare”.

6. La articolul 30 alineatul (1), sintagma “în termen de 5 zile” se înlocuieste cu sintagma “în termen de 30 de zile lucrătoare”.

7. La articolul 31 alineatul (1), sintagma “În termen de 3 zile” se înlocuieste cu sintagma “În termen de 10 de zile lucrătoare”.

8. La articolul 31 alineatul (2), sintagma “În termen de 15 zile” se înlocuieste cu sintagma “În termen de 20 de zile lucrătoare”.

9. La articolul 32 alineatul (1), sintagma “în acelasi interval de 3 zile” se înlocuieste cu sintagma “în termen de 10 de zile lucrătoare”.

10. La articolul 35, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Autoritatea publică pentru protectia mediului identifică publicul interesat si angajează un dialog direct cu acesta pe durata procesului decizional reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002.”

11. La articolul 38 alineatul (1), sintagma “În termen de 5 zile” se înlocuieste cu sintagma “În termen de 20 de zile lucrătoare”.

12. La articolul 38 alineatul (3), sintagma “în termen de 5 zile” se înlocuieste cu sintagma “în termen de 10 de zile lucrătoare”.

13. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - După efectuarea evaluării impactului asupra mediului si realizarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, titularul proiectului, folosind metodele de informare mentionate mai sus, aduce la cunostintă publicului, cu 30 de zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru sedinta de dezbatere publică, următoarele informatii:

a) locul si data dezbaterii publice;

b) locul si data la care este disponibil, spre consultare, raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului;

c) adresa autoritătii publice pentru protectia mediului la care se transmit propunerile justificate ale publicului privind raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.”

14. La articolul 39 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Anuntul privind dezbaterea publică se afisează pe pagina de web a autoritătii competente pentru protectia mediului si a autoritătilor pentru protectia mediului în a căror competentă teritorială există public interesat, conform prevederilor alin. (1).”

15. La articolul 46 alineatul (1), sintagma “În termen de 3 zile” se înlocuieste cu sintagma “În termen de 5 zile lucrătoare”.

16. La articolul 47 alineatul (1), sintagma “În termen de două zile” se înlocuieste cu sintagma “În termen de 10 zile lucrătoare”.

Art. II. - În tot cuprinsul Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 termenul “zile” se înlocuieste cu sintagma “zile lucrătoare”.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 25 martie 2004.

Nr. 210.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1080

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, Ministerul Finantelor Publice lansează o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie prin Trezoreria Statului, începând cu data de 6 aprilie 2004.

Trezoreria Statului este abilitată să lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în care ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Forma si codul emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se emit în formă nominală si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.

Codul emisiunii este 1080.

 

ARTICOLUL 2

Data emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la bănci si la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A., pe o perioadă de 90 de zile, cu subscriptie în zilele de: 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 si 30 aprilie 2004. Termenul de răscumpărare a certificatelor de trezorerie este în zilele de: 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 si 29 iulie 2004.

 

ARTICOLUL 3

Valoarea nominală a emisiunii

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie reprezintă suma încasată până în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4

Valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează prin certificate de trezorerie cu o valoare nominală de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei, 50.000.000 lei si 100.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.

La cumpărare, titularii certificatelor de trezorerie pot împuternici si o altă persoană pentru răscumpărare.

 

ARTICOLUL 5

Rata dobânzii

 

Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este de 15% pe an, pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile calendaristice, calculată după formula:

 

D = VN x 15 x 90/360 x 100,

 

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatului de trezorerie.

 

ARTICOLUL 6

Data scadentei

 

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasării contravalorii acestora si până la data împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7

Închiderea emisiunii

 

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie are loc în data de 30 aprilie 2004, la ora 14,00.

 

ARTICOLUL 8

Conditiile de răscumpărare si de plată a dobânzii

 

Răscumpărarea este operatiunea prin care unitătile Trezoreriei Statului rambursează la termenul stabilit valoarea nominală a certificatelor de trezorerie prezentate de către persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, la aceeasi unitate a Trezoreriei Statului.

O dată cu răscumpărarea la scadentă a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, unitătile Trezoreriei Statului plătesc persoanelor respective si dobânzile aferente.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de către titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lansează în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentă sau subscrierea acesteia pe certificate de trezorerie, după caz.

Operatiunile privind răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie si plata dobânzilor se efectuează prin ghiseele casieriilor Trezoreriei Statului.

Data răscumpărării certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este prima zi lucrătoare după împlinirea a 90 de zile calendaristice inclusiv.

Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie pentru răscumpărare si înaintea datei de răscumpărare, situatie în care, pentru perioada de subscriere, care se calculează din ziua încasării sumei si până în ziua prezentării pentru răscumpărare exclusiv, se acordă dobânda la vedere.

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie neprezentate pentru răscumpărare în ziua stabilită (ziua scadentei) se transformă în depozite la Trezoreria Statului.

Nivelul dobânzii la termen se mentine la 15% pe an. Ele se răscumpără de către Trezoreria Statului în ziua prezentării lor la ghiseele acesteia, astfel:

a) Certificatele de trezorerie prezentate Trezoreriei Statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi răscumpărate astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării la ghiseul casieriei Trezoreriei Statului exclusiv, se plăteste pentru suma subscrisă dobânda la vedere.

b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la termen 31 de zile) vor fi răscumpărate cu dobânda capitalizată astfel:

             - pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie sunt în depozit, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării titularului la ghiseul casieriei Trezoreriei Statului exclusiv, se plăteste dobânda calculată prin aplicarea procentului de dobândă la termen asupra sumei rezultate din valoarea nominală si dobânda aferentă perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9

Regimul fiscal

 

Dobânzile încasate de către populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie nu sunt supuse impozitării.

Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 martie 2004.

Nr. 497.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1081

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, Ministerul Finantelor Publice lansează o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie prin Trezoreria Statului, începând cu data de 7 aprilie 2004.

Trezoreria Statului este abilitată să lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în care ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Forma si codul emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se emit în formă nominală si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.

Codul emisiunii este 1081.

 

ARTICOLUL 2

Data emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la bănci si la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A., pe o perioadă de 180 de zile, cu subscriptie în zilele de: 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 si 30 aprilie 2004. Termenul de răscumpărare a certificatelor de trezorerie este în zilele de: 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 si 27 octombrie 2004.

 

ARTICOLUL 3

Valoarea nominală a emisiunii

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie reprezintă suma încasată până în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4

Valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează prin certificate de trezorerie cu o valoare nominală de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei si 50.000.000 lei, pe termen de 180 de zile calendaristice.

La cumpărare, titularii certificatelor de trezorerie pot împuternici si o altă persoană pentru răscumpărare.

 

ARTICOLUL 5

Rata dobânzii

 

Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este de 15,5% pe an, pentru o perioadă de subscriere de 180 de zile calendaristice, calculată după formula:

 

D = VN x 15,5 x 180/360 x 100

 

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatului de trezorerie.

 

ARTICOLUL 6

Data scadentei

 

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasării contravalorii acestora si până la data împlinirii termenului de 180 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7

Închiderea emisiunii

 

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie are loc în data de 30 aprilie 2004, la ora 14,00.

 

ARTICOLUL 8

Conditiile de răscumpărare si de plată a dobânzii

 

Răscumpărarea este operatiunea prin care unitătile Trezoreriei Statului rambursează la termenul stabilit valoarea nominală a certificatelor de trezorerie prezentate de către persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, la aceeasi unitate a Trezoreriei Statului.

O dată cu răscumpărarea la scadentă a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, unitătile Trezoreriei Statului plătesc persoanelor respective si dobânzile aferente.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de către titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lansează în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentă sau subscrierea acesteia pe certificate de trezorerie, după caz.

Operatiunile privind răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie si plata dobânzilor se efectuează prin ghiseele casieriilor Trezoreriei Statului.

Data răscumpărării certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este prima zi lucrătoare după împlinirea a 180 de zile calendaristice inclusiv.

Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie pentru răscumpărare si înaintea datei de răscumpărare, situatie în care, pentru perioada de subscriere, care se calculează din ziua încasării sumei si până în ziua prezentării pentru răscumpărare exclusiv, se acordă dobânda la vedere.

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie neprezentate pentru răscumpărare în ziua stabilită (ziua scadentei) se transformă în depozite la Trezoreria Statului.

Nivelul dobânzii la termen se mentine la 15% pe an. Ele se răscumpără de către Trezoreria Statului în ziua prezentării titularului la ghiseele acesteia, astfel:

a) Certificatele de trezorerie prezentate Trezoreriei Statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi răscumpărate astfel:

- pentru perioada subscrisă, 180 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării la ghiseul casieriei Trezoreriei Statului exclusiv, se plăteste pentru suma subscrisă dobânda la vedere.

b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la termen 31 de zile) vor fi răscumpărate cu dobânda capitalizată astfel:

- pentru perioada subscrisă, 180 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie sunt în depozit, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării titularului la ghiseul casieriei Trezoreriei Statului exclusiv, se plăteste dobânda calculată prin aplicarea procentului de dobândă la termen asupra sumei rezultate din valoarea nominală si dobânda aferentă perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9

Regimul fiscal

 

Dobânzile încasate de către populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie nu sunt supuse impozitării.

Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 martie 2004.

Nr. 498.

 

DECIZII ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială GINGER GROUPE INGINERIE EUROPE-S.A. din Franta prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale CAMUSAT ROM TELECOMUNICATII-S.R.L. Otopeni

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza:

1. Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare;

3. Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei, cu modificările ulterioare;

4. Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante, în scopul stabilirii părtii substantiale de piată;

6. Instructiunilor date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice;

7. Notificării concentrării economice, înregistrată cu nr. RS-444 din 17 decembrie 2003 la Consiliul Concurentei;

8. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS-RS-444 din 17 decembrie 2003;

9. notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economică notificată, având în vedere următoarele:

1. Concentrarea economică s-a realizat prin încheierea, în data de 10 iunie 2002, a contractului de cesiune de actiuni, semnat între actionarii Societătii Comerciale CAMUSAT ROM TELECOMUNICATII-S.R.L. Otopeni si Societatea Comercială GINGER GROUPE INGINERIE EUROPE-S.A. din Franta, aceasta din urmă achizitionând 99,91% din capitalul social al Societătii Comerciale CAMUSAT ROM TELECOMUNICATII-S.R.L. Otopeni.

Notificarea a devenit efectivă la data de 9 februarie 2004.

2. Societatea achizitionată, Societatea Comercială CAMUSAT ROM TELECOMUNICATII-S.R.L. Otopeni, are ca obiect principal de activitate constructii metalice si părti componente (cod CAEN 2811), asamblarea acestora pentru infrastructura de telefonie mobilă.

3. Societatea achizitoare, Societatea Comercială GINGER GROUPE INGINERIE EUROPE-S.A. din Franta, are ca obiect principal de activitate achizitionarea sau subscrierea de părti ori de actiuni de la societătile pe actiuni comerciale sau necomerciale, administrarea acestor participări, revânzarea si plasarea veniturilor pe care le generează.

4. A fost definită ca piată relevantă aferentă operatiunii de concentrare economică piata asamblării si comercializării pilonilor pentru telefonia mobilă pe întregul teritoriu al României.

5. Segmentul de piată detinut de către Societatea Comercială GINGER GROUPE INGINERIE EUROPE-S.A. din Franta pe piata relevantă definită este de fapt cota de piată a Societătii Comerciale CAMUSAT ROM TELECOMUNICATII-S.R.L. Otopeni, anterior realizării operatiunii de concentrare economică, întrucât anterior dobândirii controlului, societatea achizitoare nu a fost prezentă pe piata relevantă definită. Valoarea cotei de piată în anul 2002 a fost de circa 3% pe piata asamblării si comercializării pilonilor pentru telefonia mobilă.

6. Pe piata relevantă definită cererea este reprezentată de agentii economici care îsi desfăsoară activitatea în domeniul telefoniei mobile.

7. Pe piata relevantă oferta este reprezentată de Societatea Comercială CAMUSAT ROM TELECOMUNICATII - S.R.L. Otopeni, alături de alti producători interni si de importatori.

8. Analizând această concentrare economică se constată că nu se întrevăd posibile efecte cu caracter anticoncurential pe piata asamblării si comercializării pilonilor pentru telefonia mobilă.

9. Prin urmare, ca efect al operatiunii de concentrare economică, pozitia Societătii Comerciale CAMUSAT ROM TELECOMUNICATII-S.R.L. Otopeni nu se modifică, segmentele de piată rămânând aceleasi datorită faptului că societatea achizitoare nu a fost prezentă pe această piată relevantă.

10. Operatiunea de concentrare economică analizată nu are ca efect înlăturarea, restrângerea sau denaturarea concurentei,

DECIDE:

Art. 1. - În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările ulterioare, si ale pct. 124 lit. b) cap. II partea a II-a din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, se autorizează concentrarea economică realizată, constatându-se că, desi operatiunea notificată cade sub incidenta legii, nu există motive pentru a fi refuzată.

Art. 2. - Taxa de autorizare, prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările ulterioare, este de 179.380.244 lei si se va plăti cu ordin de plată tip trezorerie la bugetul de stat, în contul nr. 361280041300, deschis la Banca Natională a României, beneficiar Directia Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, cu mentiunea “Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare”. Pe versoul ordinului de plată, în rubrica “Cod cont”, se va înscrie contul nr. 20.17.01.03.

Taxa de autorizare se va plăti în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii. O copie a ordinului de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării acesteia către părti.

Art. 4. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată, conform dispozitiilor art. 52 alin. (4) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările ulterioare, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările ulterioare, prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale CAMUSAT ROM TELECOMUNICATII-S.R.L. Otopeni.

Art. 6. - Departamentul bunuri industriale si Secretariatul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. - Prezenta decizie se comunică de către Secretariatul general al Consiliului Concurentei la:

Partea achizitionată:

Denumirea: Societatea Comercială CAMUSAT

ROM TELECOMUNICATII-S.R.L. Otopeni

Sediul: Localitatea Otopeni, str. Ghiocei nr. 5, judetul Ilfov

Telefon: 236 12 60

Fax: 236 12 69

Reprezentant legal: Nicolae Caplan, director general.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 9 martie 2004.

Nr. 85.