MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 303         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 6 aprilie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI ROMÂNIEI

 

Declaratia Senatului României

 

14. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

13. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea actului aditional la contractul de vânzare-cumpărare de actiuni nr. 1.479/1997 si pentru solutionarea amiabilă a litigiului arbitral initiat de Pol Am Pack - S.A. Polonia în fata Curtii Permanente de Arbitraj de la Haga

 

429. - Hotărâre pentru aprobarea utilizării de către Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias a unei diferente din creditul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2003, în scopul constituirii stocului de gaze naturale necesare în perioada iernii 2004-2005

 

431. - Hotărâre privind modificarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003

 

454. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Caras-Severin

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

8. - Ordin pentru punerea în aplicare a Instructiunilor nr. 2/2004 de modificare a Instructiunilor nr. 1/2001 de modificare a Instructiunilor nr. 4/1997 privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a putea fi aleasă administrator al unei societăti de investitii financiare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

6. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna aprilie 2004

 

ACTE ALE SENATULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECLARATIA SENATULUI ROMÂNIEI

 

Senatul României salută cu deosebită satisfactie admiterea oficială a tării noastre în Alianta Nord-Atlantică. Ziua de 29 martie 2004, când a avut loc la Washington ceremonia depunerii instrumentelor de ratificare privind aderarea României la NATO, a devenit un moment de referintă în istoria natională.

Împlinirea acestui obiectiv politic major al României postrevolutionare a avut la bază suportul unei covârsitoare majorităti a populatiei tării, consensul fortelor politice parlamentare si, nu în ultimul rând, profesionalismul armatei române, demonstrat cu ocazia misiunilor încredintate în interiorul si exteriorul tării. Se recunoaste astfel României statutul de furnizor de securitate si stabilitate pentru spatiul euroatlantic, contributia pe care tara noastră o poate aduce la realizarea obiectivelor si misiunilor Aliantei.

Calitatea de membru NATO aduce României beneficiul garantiei de securitate. Suntem însă constienti de obligatiile pe care trebuie să ni le asumăm, de eforturile pe care le avem de făcut la nivelul întregii societăti, pentru a deveni pe deplin compatibili cu standardele NATO, pentru a răspunde în modul cel mai adecvat noilor provocări ale mediului international de securitate.

Aderarea la NATO a României si a celorlalte sase state europene are semnificatia parcurgerii unui pas important spre reîntregirea Europei si desăvârsirea spatiului euroatlantic.

Acest succes de referintă din istoria României trebuie să ne mobilizeze, în spiritul aceluiasi consens national, pentru finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană conform calendarului confirmat de Consiliul European din decembrie, de la Bruxelles.

Parlamentul României, alături de Administratia Prezidentială si de Guvern, a contribuit la această reusită, printr-o activitate intensă vizând armonizarea legislativă în domeniul apărării si sigurantei nationale, pentru finalizarea reformei în armată si pentru asigurarea interoperabilitătii cu structurile NATO, conform standardelor acesteia. Totodată, forul legislativ al României a aprobat, atunci când a fost solicitat, participarea militarilor români la misiunile comune ale NATO în zone de conflict sau cu un înalt grad de risc.

Senatul României va actiona si pe viitor ca, pe baza democratiei, a libertătii individuale si a domniei legii, să contribuie cu mijloacele care-i stau la dispozitie la pacea si stabilitatea internatională, la securitatea zonei euroatlantice si la combaterea terorismului, oriunde s-ar manifesta.

 

Această declaratie a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 aprilie 2004.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, ale art. 2 si 3 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 si 179 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Florin Rotaru - Grupul parlamentar al P.S.D. - în Circumscriptia electorală nr. 42 Bucuresti, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Alexa Constantin.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 14.

 

ORDONANTE S I HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea actului aditional la contractul de vânzare-cumpărare de actiuni nr. 1.479/1997 si pentru solutionarea amiabilă a litigiului arbitral initiat de Pol Am Pack - S.A. Polonia în fata Curtii Permanente de Arbitraj de la Haga

 

Având în vedere necesitatea constantă a sprijinirii investitorilor si în spiritul respectării de către România a angajamentelor sale internationale asumate prin Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Polonia privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Varsovia la 23 iunie 1994, ratificat prin Legea nr. 109/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 2 decembrie 1994,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă actul aditional la contractul de vânzare-cumpărare de actiuni nr. 1.479/1997 si pentru solutionarea amiabilă a litigiului arbitral de la Haga, încheiat la data de 2 februarie 2004 de către Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si Pol Am Pack - S.A. Polonia, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 2. - Obligatiile de plată a costurilor si onorariilor legate de procedura arbitrală initiată de Pol Am Pack - S.A. Polonia rămân în sarcina Ministerului Finantelor Publice în conditiile prevăzute de regulile de procedură arbitrală si contractul de asistentă juridică încheiat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 981/2002 privind mandatarea Ministerului Finantelor Publice pentru reprezentarea Guvernului României în procedura arbitrală initiată de firma Pol Am Pack - S.A. Polonia în fata Curtii Permanente de Arbitraj de la Haga.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice va urmări punerea în aplicare a prevederilor actului aditional aprobat prin prezenta ordonantă de urgentă, cu exceptia dispozitiilor referitoare la aspecte care tin de controlul postprivatizare al Societătii Comerciale “Amep” - S.A. Tecuci, a căror aplicare va fi urmărită în continuare de către Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, conform competentelor sale legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 13.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

Presedinte,

Dl Ovidiu Tiberiu Musetescu

S.C. Pol-Am-Pack S.A.

Reprezentant,

Dna Malgorzata Podrecka

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea utilizării de către Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias a unei diferente din creditul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.  876/2003, în scopul constituirii stocului de gaze naturale necesare în perioada iernii 2004-2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă utilizarea de către Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias a diferentei de 17,1 milioane dolari S.U.A., rămasă din creditul aprobat la valoarea de 62 milioane dolari S.U.A. prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2003 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe, în valoare totală de maximum 130 milioane dolari S.U.A., contractate de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A., Societatea Comercială “Distrigaz Sud” - S.A. si Societatea Comercială “Distrigaz Nord” - S.A. pentru plata achizitiilor de gaze naturale necesare în vederea functionării Sistemului national de gaze naturale, în scopul constituirii stocurilor de gaze naturale necesare în perioada iernii 2004-2005.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 429.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 4 noiembrie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Litera a) a articolului 110 va avea următorul cuprins:

“a) licenta de concesiune să fie în vigoare sau în una dintre situatiile prevăzute de art. 60 alin. (1) din Legea minelor;”

2. Alineatul (1) al articolului 114 va avea următorul cuprins:

“Art. 114. - (1) În cazurile prevăzute la art. 24 alin. (3) din Legea minelor, licenta, astfel cum a fost negociată, se acordă prin act aditional de către A.N.R.M. persoanei juridice succesoare care a preluat în tot sau în parte patrimoniul titularului, incluzând si drepturile si obligatiile convenite prin licenta de concesiune. Licenta acordată se modifică numai în sensul evidentierii societătii care a preluat calitatea de concesionar si al desemnării acesteia de către reprezentantii legali ai celor două părti, conditiile din licentă rămânând nemodificate.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 431.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Caras-Severin

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004, cu suma de 5,625 miliarde lei pentru judetul Caras-Severin, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia orasului Otelu Rosu, judetul Caras-Severin, pentru suplimentarea bugetului local la capitolul “Asistentă socială, ajutoare si indemnizatii”.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

p. Ministrul delegat pentru administratia publică,

Ilie Stefan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 454.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Instructiunilor nr. 2/2004 de modificare a Instructiunilor nr. 1/2001 de modificare a Instructiunilor nr. 4/1997 privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a putea fi aleasă administrator al unei societăti de investitii financiare

 

Având în vedere modificarea dispozitiilor art. 134 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin Legea nr. 161/2003,

în conformitate cu prevederile art. 1, 2, art. 7 alin. (3) si (15) si ale art. 8 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/1997 privind măsurile pentru evidenta actionarilor, organizarea si desfăsurarea primei adunări generale a actionarilor la societătile comerciale privatizabile prin Legea nr. 55/1995, aprobată si modificată prin Legea nr. 87/1997,

în baza Hotărârii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare luate în sedinta din data de 23 martie 2004,

presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se pun în aplicare Instructiunile nr. 2/2004 de modificare a Instructiunilor nr. 1/2001 de modificare a Instructiunilor nr. 4/1997 privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a putea fi aleasă administrator al unei societăti de investitii financiare.

Art. 2. - Instructiunile nr. 2/2004 de modificare a Instructiunilor nr. 1/2001 de modificare a Instructiunilor nr. 4/1997 privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a putea fi aleasă administrator al unei societăti de investitii financiare intră în vigoare la data publicării ordinului de punere în aplicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Instructiunile nr. 2/2004 de modificare a Instructiunilor nr. 1/2001 de modificare a Instructiunilor nr. 4/1997 privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a putea fi aleasă administrator al unei societăti de investitii financiare vor fi publicate în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Art. 4. - Secretariatul general si Directia organisme de plasament colectiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

prof. univ. dr. Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 24 martie 2004.

Nr. 8.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna aprilie 2004

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna aprilie 2004, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 21,25% pe an.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 6.