MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 297             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Luni, 5 aprilie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 133 din 18 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 197 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

430. - Hotărâre privind modul de restituire a taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

328. - Ordin al ministrului sănătătii pentru constituirea comisiilor de coordonare a activitătii de privatizare

 

460. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei anuale si a declaratiei fiscale ce se depun de persoanele juridice străine care au o reprezentantă autorizată să functioneze în România sau care desfiintează o reprezentantă în cursul anului fiscal si a instructiunilor de completare a acestor declaratii

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 133

din 18 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 197 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 197 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gheorghe Lazarovici în Dosarul nr. 3.460/2003 al Judecătoriei Buftea.

La apelul nominal se prezintă partea Societatea Comercială “Farfirom“ - S.R.L. din Voluntari, prin avocat Victor Pomponiu, precum si partea Societatea Comercială “Romyu Impex“ - S.A. din Târgoviste, prin avocat Adrian Chitescu, lipsă fiind autorul exceptiei Gheorghe Lazarovici si părtile Elisabeta Lazarovici, Cristian Florin Lazarovici, Societatea Comercială “Megaroll“ - S.A. din Bucuresti si Societatea Comercială “Agrochim“ - S.A. din Bucuresti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având cuvântul pe fond, reprezentantul Societătii Comerciale “Farfirom“ - S.R.L. solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, arătând că dispozitiile art. 197 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală nu instituie nici o discriminare, nu aduc atingere principiului egalitătii în fata legii si nici celorlalte principii instituite de art. 1 alin. (3), respectiv art. 1 alin. (5) din Constitutie.

Totodată arată că nu este adusă nici o încălcare, prin dispozitiile legale criticate, în ceea ce priveste protectia persoanei, câtă vreme cel interesat poate să dovedească vătămarea pretinsă.

Reprezentantul Societătii Comerciale “Romyu Impex“ - S.A. arată că nu există nici o contradictie între dispozitiile criticate si textele constitutionale invocate de autorul exceptiei, solicitând respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 24 noiembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 3.460/2003, Judecătoria Buftea a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 197 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Gheorghe Lazarovici, inculpat în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile criticate, ce conditionează anularea actului de procedură făcut cu încălcarea dispozitiilor legale ce reglementează desfăsurarea procesului penal de existenta unei vătămări ce nu poate fi înlăturată decat prin anularea acelui act, sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) teza întâi, referitoare la România ca stat de drept, art. 1 alin. (5), referitoare la obligativitatea respectării Constitutiei si a legilor, art. 16 alin. (2), potrivit cărora nimeni nu este mai presus de lege, si art. 124 alin. (1), referitoare la înfăptuirea justitiei în numele legii. În acest sens arată că normele care reglementează desfăsurarea procesului penal sunt de interes public si, ca atare, orice încălcare a acestora ar trebui sanctionată cu nulitatea absolută, conditionarea anulării actului fiind considerată o derogare de la obligativitatea respectării legii, obligativitate imperativ prevăzută de Legea fundamentală.

Judecătoria Buftea arată că exceptia este neîntemeiată, întrucât nu orice încălcare a unei norme legale este de natură a vătăma drepturile unei persoane într-o asemenea măsură încât să fie necesară înlăturarea actului. Totodată, arată că nimic nu împiedică persoana care se consideră vătămată prin încălcarea unei norme juridice edictate pentru întocmirea unui act să dovedească vătămarea pretinsă.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al acestei institutii.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile criticate nu sunt în contradictie cu textele constitutionale pretins încălcate, argumentele aduse de autorul exceptiei în motivarea acesteia privind doar probleme de aplicare a legii.

Totodată, arată că, potrivit art. 361 alin. 2 si 3 din Codul de procedură penală, inculpatul poate ataca cu apel încheierile instantei considerate nelegale.

Avocatul Poporului consideră că exceptia este neîntemeiată. În ceea ce priveste neconstitutionalitatea dispozitiei criticate în raport cu prevederile art. 16 alin. (2) din Constitutie, republicată, arată că nu poate fi retinută, deoarece respectiva dispozitie nu instituie nici o discriminare si este aplicabilă tuturor celor cărora li s-a produs o vătămare în drepturile lor procesuale prin încălcarea normelor care reglementează desfăsurarea procesului penal. În ceea ce priveste neconstitutionalitatea art. 197 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală fată de prevederile art. 1 si art. 124 alin. (1) din Constitutie, republicată, se arată că exceptia este neîntemeiată, deoarece dispozitia criticată nu are un continut restrictiv în raport cu aceste prevederi constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile tezei a doua a art. 197 alin. 1 din Codul de procedură penală, potrivit cărora “încălcările dispozitiilor legale care reglementează desfăsurarea procesului penal atrag nulitatea actului, numai atunci când s-a adus o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin anularea acelui act“.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 1 alin. (3) teza întâi: “România este stat de drept.“;

- Art. 1 alin. (5): “În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.“;

- Art. 16 alin. (2): “Nimeni nu este mai presus de lege.“;

- Art. 124 alin. (1): “Justitia se înfăptuieste în numele legii.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că nulitatea reprezintă o sanctiune procedurală extremă, care intervine numai atunci când alte remedii nu sunt posibile. Cum însă nu orice încălcare a unei norme procedurale provoacă o vătămare care să nu poată fi reparată decât prin anularea actului, legiuitorul, în art. 197 alin. 1 din Codul de procedură penală, a instituit regula potrivit căreia nulitatea actului făcut cu încălcarea dispozitiilor legale care reglementează desfăsurarea procesului penal intervine numai atunci când s-a adus o vătămare ce nu poate fi înlăturată în alt mod. Această reglementare reflectă preocuparea legiuitorului de a salva actele procedurale care, desi initial nu au respectat formele procedurale, îsi pot atinge scopul, prin completarea sau refacerea lor. Nimic nu împiedică persoana interesată ca, în ipoteza în care există o vătămare ce nu poate fi înlăturată, să invoce si să dovedească vătămarea pretinsă.

Asa fiind, Curtea retine că normele criticate nu aduc atingere principiilor constitutionale ce consacră statul de drept, suprematia legii si a Constitutiei, înfăptuirea justitiei în numele legii, conditionarea anulării actului de procedură care nu îndeplineste conditiile prevăzute de lege de existenta unei vătămări ce nu poate fi înlăturată în alt mod, neavând semnificatia unei sustrageri a acestuia de la aplicarea sanctiunilor legale sau a unei “derogări“ de la obligativitatea respectării legii, asa cum neîntemeiat sustine autorul exceptiei.

În ceea ce priveste pretinsa încălcare a art. 16 alin. (2) din Constitutie, republicată, nici aceasta nu poate fi retinută, întrucât dispozitia legală criticată este aplicabilă în egală măsură tuturor celor cărora li s-a produs o vătămare în drepturile lor procesuale prin încălcarea dispozitiilor legale care reglementează desfăsurarea procesului penal.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 197 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gheorghe Lazarovici în Dosarul nr. 3.460/2003 al Judecătoriei Buftea.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modul de restituire a taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II din Legea nr. 533/2003 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.  71/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Persoanele fizice care au completat si au depus declaratie pe propria răspundere că nu detin receptoare de radio, precum si persoanele fizice care vor declara până la data de 31 martie 2004, la Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica“ - S.A. sau la Societatea Română de Radiodifuziune, că nu detin receptoare de radio vor beneficia de restituirea sumelor achitate drept taxă pentru serviciul public de radiodifuziune, aferente perioadei februarie - iulie 2003.

(2) Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica“ - S.A., prin filialele sale, restituie sumele prevăzute la alin. (1) din încasările curente lunare ale taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, după deducerea comisionului prevăzut în contractul de mandat.

(3) Lunar, Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica“ - S.A. va diminua plătile curente către Societatea Română de Radiodifuziune cu sumele astfel restituite. În măsura în care încasările curente lunare nu sunt suficiente, diferenta va fi asigurată de Societatea Română de Radiodifuziune, la data prevăzută în contractul de mandat, pentru decontare.

Evidenta sumelor restituite va fi transmisă lunar Societătii Române de Radiodifuziune.

Art. 2. - Restituirea sumelor încasate în baza Ordonantei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, reprezentând taxa pentru serviciul public de radiodifuziune aferentă perioadei 1 februarie - 31 iulie 2003, de la persoanele fizice care declară pe propria răspundere că nu detin receptoare de radio se va face până cel mai târziu la data de 30 iunie 2004.

Art. 3. - Pentru sumele reprezentând taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, facturate pentru perioada februarie - iulie 2003 si neachitate de către persoanele fizice care au declarat pe propria răspundere că nu detin receptoare de radio, Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica“ - S.A. va emite factură de stornare a sumelor respective.

Art. 4. - (1) Fapta persoanei fizice care declară în mod eronat că nu detine receptoare de radio, în scopul de a beneficia de prevederile prezentei hotărâri, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei radio pe o perioadă de un an.

(2) Efectuarea controlului, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor în cazul sustragerii de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune de către detinătorii de receptoare de radio se fac de persoane împuternicite de Societatea Română de Radiodifuziune.

(3) Dispozitiile privind contraventiile se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul general al Societătii Române de Radiodifuziune,

Dragos Seuleanu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 430.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru constituirea comisiilor de coordonare a activitătii de privatizare

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 717/2001 pentru aprobarea Strategiei privind participarea sectorului privat la îmbunătătirea performantei sistemului sanitar din România (2001-2004), ale Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 621/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat,

văzând Referatul de aprobare al Biroului management si privatizare nr. OB 3.360/2004,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se constituie comisiile de coordonare a activitătii de privatizare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Atributiile comisiilor mentionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Comisiile prevăzute la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.072 din 21 noiembrie 2003 pentru constituirea comisiei de coordonare a activitătii de privatizare se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 24 martie 2004.

Nr. 328.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA

Comisiei centrale de coordonare a activitătii de privatizare

 

Comisia centrală de coordonare a activitătii de privatizare va avea următoarea componentă:

1. jurist Maria Dobrescu, director Directia relatii cu Parlamentul, legislatie si contencios, Ministerul Sănătătii;

2. economist Eugenia Erhan, director general adjunct, Directia generală buget si achizitii, Ministerul Sănătătii;

3. dr. Niculescu Antigona, sef birou, Biroul management si privatizare, Ministerul Sănătătii.

 

COMPONENTA

comisiei locale de coordonare a activitătii de privatizare

 

La nivel local comisia de coordonare a activitătii de privatizare este compusă din următoarele persoane din cadrul directiei de sănătate publică judetene/a municipiului Bucuresti:

1. director executiv adjunct managementul asistentei medicale;

2. sef serviciu/sef birou RUNOS; sef serviciu/sef birou legislatie si contencios.

 

ANEXA Nr. 2

 

ATRIBUTIILE

Comisiei centrale de coordonare a activitătii de privatizare

 

Comisia centrală de coordonare a activitătii de privatizare, în conditiile strategiei de reformă a Ministerului Sănătătii, are următoarele atributii:

1. elaborează si prezintă spre avizare ministrului sănătătii programul anual de privatizare;

2. analizează si avizează, în conditiile legii, propunerile de privatizare din partea unită˛ilor sanitare, a investitorilor români si/sau străini, pe baza evaluării cererilor acestora si a studiilor de fezabilitate atasate cererilor de privatizare;

3. propune ministrului sănătătii metode de privatizare si îmbunătătire a activitătii de privatizare din sistemul sanitar, pe baza rapoartelor de monitorizare postprivatizare efectuate la nivel local.

 

ATRIBUTIILE

comisiei locale de coordonare a activitătii de privatizare

 

Comisia locală de coordonare a activitătii de privatizare are următoarele atributii:

1. monitorizează întregul proces de postprivatizare la nivel local:

- analiza stadiului derulării contractelor;

- urmărirea evolutiei economico-financiare a unitătilor aflate în proces de privatizare;

- urmărirea respectării prevederilor prevăzute în contractele încheiate cu investitorii;

- verificarea sesizărilor privind unele aspecte ce pot apărea în cursul derulării procesului de privatizare;

2. efectuează, la cererea Comisiei centrale de coordonare a activitătii de privatizare, analize si studii în domeniul privatizării la nivel local;

3. monitorizează, în conditiile legii, situatia patrimoniului unitătilor sanitare publice;

4. transmite Comisiei centrale de coordonare a activitătii de privatizare, spre informare si analiză, orice solicitare în legătură cu activitatea de privatizare la nivel local.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei anuale si a declaratiei fiscale ce se depun de persoanele juridice străine care au o reprezentantă autorizată să functioneze în România sau care desfiintează o reprezentantă în cursul anului fiscal si a instructiunilor de completare a acestor declaratii

 

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 123 alin. (1) si ale art. 124 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularelor prevăzute în anexele nr. 1 si 2:

a) Declaratia anuală privind impozitul pe reprezentante, cod M.F.P. 14.13.01.17;

b) Declaratia fiscală privind înfiintarea sau desfiintarea unei reprezentante în cursul anului fiscal, cod M.F.P. 14.13.01.17/r.

Art. 2. - Formularele prevăzute la art. 1 se completează si se depun conform instructiunilor prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 4.

Art. 4. - Declaratiile prevăzute la art. 1 se tipăresc sau se editează cu ajutorul tehnicii de calcul de către organul fiscal sau de către contribuabil. Declaratiile în format electronic vor fi disponibile pe site-ul Ministerului Finantelor Publice si la unitătile fiscale.

Art. 5. - Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Directia generală de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat, Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generală a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 martie 2004.

Nr. 460.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. de înregistrare

la organul fiscal ……………..

Data ……………

 

DECLARATIE ANUALĂ

privind impozitul pe reprezentante stabilit în baza art. 123 alin. (1) si depusă potrivit art. 124 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal pentru anul 200...

 

A. Persoana juridică străină1) …………….., cu sediul în2) , str. …………………….... nr. ……………………..., tara ………………………….., înregistrată la organul fiscal din3) , str. …………………………  nr. …………………………..., la nr. ……………………., declar că functionează în România o reprezentantă din anul4) …………..., în baza autorizatiei eliberate de Ministerul Economiei si Comertului cu nr.  … din …, conform Decretului-lege nr. 122/1990, cu modificările ulterioare, si Hotărârii Guvernului nr. 1.222/1990, cu modificările ulterioare.

B. Autorizatia nr. ……….... din  a fost reînnoită pentru anul5) ………………... prin plata taxei în sumă de …………………, conform documentului nr. …………….  din ………………. .

C. Reprezentanta are sediul în localitatea6) ……………….., judetul/sectorul ……………., str. ………………... nr. …..., bl. …...., sc. ……….., et. …….., ap. ………..., cod postal ……….., telefon , fax …………..., e-mail  si este înregistrată

la organul fiscal în raza căruia îsi desfăsoară activitatea, având următorul număr de identificare fiscală: …………………..

D. Obiectul de activitate al reprezentantei, conform autorizatiei, este următorul7): ….……………………..

E. Reprezentanta persoanei juridice străine8) ………………. reprezintă si următoarele firme în România9): …………..……………………..

F. Persoana10) (persoanele) care angajează reprezentanta fată de organul fiscal din România . ………………...

G. Impozitul anual datorat de reprezentantă pentru anul 200… , ce reprezintă echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, se plăteste la bugetul de stat, în două transe egale:

a) 50% până la 20 iunie inclusiv;

b) 50% până la 20 decembrie inclusiv.

H. Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte si complete.

 

Semnătura

 

Persoana juridică străină

Reprezentantul reprezentantei

 

Data …………

Cod M.F.P. 14.13.01.17

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. de înregistrare

la organul fiscal ………………….

Data …………..

 

DECLARATIA FISCALĂ

depusă la organul fiscal din România în baza art. 124 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal de persoanele juridice străine care înfiintează sau desfiintează o reprezentantă în cursul anului fiscal

 

A. Persoana juridică străină1) …………………….., cu sediul în2) , str. ………………………..... nr. ………………….., tara …………………, înregistrată la organul fiscal din3) ……………, str. ………….. nr. ……………, la nr. ……………., declar următoarele:

a) începând cu data de4) ………………. functionează în România reprezentanta persoanei juridice străine1) …………………………, în baza autorizatiei eliberate de Ministerul Economiei si Comertului sub nr. …………... din ……………., conform Decretului-lege nr. 122/1990, cu modificările ulterioare, si Hotărârii Guvernului nr. 1.222/1990, cu modificările ulterioare;

b) începând cu data de5) ……………. încetează să mai functioneze în România reprezentanta persoanei juridice străine1) ………………….., potrivit înstiintării Ministerului Economiei si Comertului nr.6) ……………..din ………. de retragere a autorizatiei nr. ………. din …………… sau în urma desfiintării reprezentantei de către persoana juridică străină1) ………………….., potrivit comunicării transmise Ministerului Economiei si Comertului nr. ………... din ………….. .

B. Obiectul7) …………….. de activitate al reprezentantei înfiintate/desfiintate potrivit autorizatiei este/a fost următorul: ………………...……………………………..

C. Reprezentanta8)………………. înfiintată/desfiintată are/a avut sediul în ……………….., str. ………………….. nr. …………………, bl. ……………., ap. ……….., judetul/sectorul …...., telefon .………, fax …………, e-mail ……..., cod postal  …………., cu următorul cod de identificare fiscală: ………………..

D. Persoana9) (persoanele) care angajează/a angajat reprezentanta fată de organul fiscal din România este/a fost: ……………… .

E. Reprezentanta persoanei fizice străine mai reprezintă/a mai reprezentat următoarele firme în România10):

………………………………………………….…………………………………………………………….

F. Impozitul11) pentru perioada ……...……………… 200……, datorat de reprezentanta înfiintată/desfiintată, reprezintă echivalentul în lei al sumei de …………...… euro.

G. Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte si complete.

 

Semnătura

 

Persoana juridică străină

Reprezentantul reprezentantei

 

Data ………

Cod M.F.P. 14.13.01.17/r

 

ANEXA Nr. 3

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului “Declaratie anuală privind impozitul pe reprezentante stabilit în baza art. 123 alin. (1) si depusă potrivit art. 124 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal“

 

A. Declaratia se completează de persoana juridică din străinătate care a deschis o reprezentantă în România si se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială reprezentanta îsi desfăsoară activitatea, prin înscrierea datelor la pct. 1)-4) astfel: 1) completarea spatiului cu denumirea persoanei juridice străine; 2) înscrierea localitătii unde persoana juridică străină îsi desfăsoară activitatea si tara respectivă; 3) înscrierea localitătii organului fiscal unde este înregistrată persoana juridică străină care înfiintează o reprezentantă în România; 4) înscrierea anului de înfiintare a reprezentantei în România.

B. La pct. 5), anul care se înscrie în declaratie trebuie să fie acelasi cu anul pentru care se depune declaratia de impunere.

C. La pct. 6) se înscrie localitatea din România unde îsi desfăsoară activitatea reprezentanta, cu datele de identificare a reprezentantei.

D. La pct. 7) se înscrie obiectul de activitate al reprezentantei, potrivit celui înscris în autorizatia de înfiintare, fără prescurtări sau adăugări.

E. La pct. 8) se înscrie persoana juridică din străinătate care a înfiintat o reprezentantă în România si care va fi aceeasi cu cea de la pct. 1), iar la pct. 9) se vor mentiona firmele străine pe care le reprezintă în România, cu precizarea sediului social unde acestea îsi desfăsoară activitatea (localitatea, adresa).

F. La pct. 10) se vor completa numele si prenumele persoanei (persoanelor) care reprezintă reprezentanta în România, cu mentionarea împuternicirii primite de la persoana juridică străină si a datelor de identificare (domiciliu, telefon, fax etc.).

Alte precizări privind modul de completare a declaratiei:

- declaratia se completează înscriindu-se cu majuscule, citet si corect, datele prevăzute în formular, în două exemplare;

- termenul de depunere a declaratiei este 28 (29) februarie a anului fiscal, pentru reprezentantele care sunt înfiintate la 1 ianuarie a anului respectiv;

- declaratia poate fi completată si depusă în numele persoanei juridice străine si de reprezentantul reprezentantei.

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului “Declaratie fiscală depusă la organul fiscal din România în baza art. 124 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal de persoanele juridice străine care înfiintează sau desfiintează o reprezentantă în cursul anului fiscal“

 

A. Declaratia se completează de persoana juridică din străinătate care a înfiintat sau a desfiintat o reprezentantă în cursul anului fiscal si se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială reprezentanta îsi desfăsoară/încetează activitatea, prin înscrierea datelor la pct. 1)-6) astfel:

1) completarea spatiului cu denumirea persoanei juridice străine; 2) înscrierea localitătii unde persoana juridică străină îsi desfăsoară activitatea si tara respectivă;

3) înscrierea localitătii organului fiscal unde este înregistrată persoana juridică străină care a înfiintat/desfiintat reprezentanta în România. Pct. 4), 5) si 6) se completează în functie de situatie, respectiv cu datele privind înfiintarea/desfiintarea reprezentantei, prevăzute în comunicările Ministerului Economiei si Comertului.

B, C, D, E. Pct. 7)-10) se completează cu datele care privesc reprezentanta înfiintată/desfiintată în cursul anului fiscal, după caz, respectiv mentionarea firmelor reprezentate în România.

F. Pct. 11) se completează cu impozitul datorat pentru activitatea desfăsurată în cursul anului fiscal.

 

ANEXA Nr. 4

 

Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare a formularelor

 

1. Denumire: Declaratie anuală privind impozitul pe reprezentante

Cod: 14.13.01.17

Format: A4/t1

U/M: file

Se difuzează: gratuit

Caracteristici de tipărire: - se tipăreste pe o singură fată, într-o singură culoare

- se poate utiliza si echipament informatic pentru completare si editare

Se utilizează la: - estimarea impozitului pe reprezentante

Propunere

Se întocmeste în: - 2 exemplare de: - persoana juridică străină sau de reprezentantul reprezentantei, desemnat de persoana juridică străină care a înfiintat reprezentanta în România

Circulă: - originalul la organul fiscal în a cărui rază teritorială reprezentanta îsi desfăsoară activitatea

- copia la reprezentantă

Se arhivează: - la dosarul fiscal al reprezentantei.

2. Denumire: Declaratie fiscală privind înfiintarea sau desfiintarea unei reprezentante în cursul anului fiscal

Cod: 14.13.01.17/r

Format: A4/t1

U/M: file

Se difuzează: gratuit

Caracteristici de tipărire: - se tipăreste pe o singură fată, într-o singură culoare

- se poate utiliza si echipament informatic pentru completare si editare

Se utilizează la: - estimarea impozitului pe reprezentante

Propunere

Se întocmeste în: - 2 exemplare

de: - persoana juridică străină sau de reprezentantul reprezentantei, desemnat de persoana juridică străină care a înfiintat sau a desfiintat reprezentanta în România

Circulă: - originalul la organul fiscal în a cărui rază teritorială reprezentanta îsi desfăsoară/încetează activitatea

- copia la reprezentantă

Se arhivează: - la dosarul fiscal al reprezentantei.