MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 670         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 23 septembrie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

547. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

 

548. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Serviciul Român de Informatii si trecerea acestora în rezervă

 

549. - Decret pentru înaintarea în gradul următor a unor generali si acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Ministerul Apărării Nationale, la trecerea în rezervă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.094. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, Consiliului Local al Orasului Otelu Rosu, judetul Caras-Severin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

159. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind reofertarea pentru concesionare prin concurs de ofertă publică a unor perimetre petroliere de dezvoltare-exploatare si exploatare

 

305. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea si executia consolidării structurilor în cadre din beton armat cu pereti turnati in situ”, indicativ G.P. 079-03

 

306. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea si executia rezervoarelor mici din elemente prefabricate în zone rurale”, indicativ G.P. 081-03

 

307. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea si executia consolidării prin precomprimare a structurilor din beton armat si a structurilor din zidărie”, indicativ G.P. 080-03

 

308. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii”, indicativ M.P. 027-03

 

309. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind realizarea si urmărirea în timp a protectiei structurilor subterane ale metroului împotriva curentilor de dispersie produsi de circulatia trenurilor de metrou”, indicativ N.E. 017-03

 

310. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor-tip de podete pentru drumuri” (revizuire P 19-86), indicativ P 19-03

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 alin. (1) pct. II.2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere pentru contributia personală avută la promovarea culturii românesti si dezvoltarea relatiilor pe multiple planuri dintre Republica Elenă si România,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, categoria F, “Promovarea culturii”, doamnei Manuella Marinescu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 16 septembrie 2003

Nr. 547.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Serviciul Român de Informatii si trecerea acestora în rezervă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 0112 din 10 septembrie 2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 30 august 2003, domnii colonei Gheorghe Vasile Blăjan si Nicolae Aurel Muresan se înaintează în gradul de general de brigadă si se trec în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 17 septembrie 2003.

Nr. 548.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru înaintarea în gradul următor a unor generali si acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Ministerul Apărării Nationale, la trecerea în rezervă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale si hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. S-109 si S-111 din 10 septembrie 2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - (1) Generalii prevăzuti în anexa la prezentul decret se înaintează în gradul următor, iar coloneilor prevăzuti în aceeasi anexă li se acordă gradul de general de brigadă.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică la trecerea în rezervă, începând cu datele mentionate în anexa prevăzută la acelasi alineat.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 17 septembrie 2003

Nr. 549.

 

ANEXĂ

 

Ministerul Apărării Nationale

- domnul general-locotenent Nicolae Nicolae Păstinică, în gradul de general, la trecerea în rezervă, pe data de 1 octombrie 2003;

- domnul general-maior Dumitru Nicolaie Antohi, în gradul de general-locotenent, la trecerea în rezervă, pe data de 1 octombrie 2003;

- domnul colonel Vasile Dumitru Dan, în gradul de general de brigadă, la trecerea în rezervă, pe data de 31 august 2003;

- domnul colonel Cornel Ion Idorasi, în gradul de general de brigadă, la trecerea în rezervă, pe data de 1 octombrie 2003.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, Consiliului Local al Orasului Otelu Rosu, judetul Caras-Severin

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, cu suma de 2.000.000 mii lei, pentru judetul Caras-Severin, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, si alocarea acesteia Consiliului Local al Orasului Otelu Rosu, judetul Caras-Severin, pentru suplimentarea bugetului local la capitolul “Asistentă socială, ajutoare si indemnizatii”.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 septembrie 2003

Nr. 1.094.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind reofertarea pentru concesionare prin concurs de ofertă publică a unor perimetre petroliere de dezvoltare-exploatare si exploatare

 

Având în vedere:

- Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

- prevederile Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, cu sediul în Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, telefon: + (40) 21 3132204, fax: + (40) 21 2107440, reoferă în vederea concesionării perimetrele de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră prezentate în anexă, neadjudecate în etapa de ofertare, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 208/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003.

Art. 2. - Durata concesionării operatiunilor petroliere este de maximum 30 de ani.

Art. 3. - Delimitarea perimetrelor si conditiile de participare la concursul de ofertă publică vor fi stabilite prin procedura de licitatie, care va fi pusă la dispozitie companiilor interesate, în baza solicitării adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Ofertele pentru concesionarea operatiunilor petroliere de dezvoltare-exploatare si exploatare se depun la Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Deschiderea ofertelor va avea loc în sedintă publică, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. Data si ora sedintei publice vor fi mentionate în procedura de licitatie.

Art. 6. - Pentru perimetrele pentru care nici în urma rundei de reofertare nu se desemnează un câstigător, Agentia Natională pentru Resurse Minerale va atribui concesiunea prin negociere directă, conform legii.

Art. 7. - Negocierea acordurilor de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră începe după desemnarea ofertei câstigătoare pentru fiecare perimetru.

Art. 8. - Acordul de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră intră în vigoare după aprobarea de către Guvernul României.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 18 septembrie 2003

Nr. 159

 

ANEXĂ

 

LISTA

perimetrelor de dezvoltare-exploatare si exploatare oferite

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului

Localizarea perimetrului (judetul)

Substanta

1.

DEE V-1 ALĂMOR VEST

Sibiu

Gaze libere

2.

DEE V-2 AMARA

Ialomita

Gaze libere

3.

DEE V-3 ARPĂSEL

Timis

Gaze libere

4.

DEE V-4 BECLEAN

Brasov

Gaze libere

5.

DEE V-5 BERTESTI

Brăila

Titei + gaze asociate + gaze libere

6.

DEE V-6 BORS

Bihor

Titei + gaze asociate

7.

DEE V-7 BRĂDESTI

Harghita

Gaze libere

8.

DEE V-8 BUDA

Vrancea

Gaze libere

9.

DEE V-9 CIOFRÂNGENI

Arges

Gaze libere

10.

DEE V-10 CUDALBI

Galati

Gaze libere

11.

DEE V-12 FILIU

Brăila

Titei + gaze asociate

12.

DEE V-14 GOLESTI

Arges

Gaze libere

13.

DEE V-15 GORENI

Giurgiu

Gaze libere

14.

DEE V-16 GRĂNICERI

Timis

Gaze libere

15.

DEE V-17 HORODNICENI

Suceava

Gaze libere

16.

DEE V-18 HURUIESTI

Bacău

Titei + gaze asociate

17.

DEE V-19 IECEA MARE

Timis

Titei + gaze asociate

18.

DEE V-20 JIMBOLIA

Timis

Titei + gaze asociate + gaze libere + condensat

19.

DEE V-21 MĂLINI

Bacău

Gaze libere

20.

DEE V-22 MANASIA

Ialomita

Titei + gaze asociate

21.

DEE V-23 NASAL

Cluj

Gaze libere

22.

DEE V-24 NEGOIESTI

Dolj

Titei + gaze asociate + gaze libere

23.

DEE V-25 ORTISOARA

Timis

Gaze libere

24.

DEE V-26 OTELEC

Timis

Titei + gaze asociate

25.

DEE V-27 OTOMANI

Bihor

Titei + gaze asociate + gaze libere

26.

DEE V-28 PĂDURENI

Mures

Gaze libere

27.

DEE V-29 SALONTA

Bihor

Gaze libere + condensatcopyrightdsc.net

28.

DEE V-30 SĂRVĂZEL

Satu Mare

Gaze libere + gaze asociate

29.

DEE V-31 SEITIN

Arad

Titei + gaze asociate

30.

DEE V-32 SINESTI

Ialomita

Titei + gaze asociate

31.

DEE V-33 SOCU

Gorj

Titei + gaze asociate

32.

DEE V-34 SUD SÂNMARTIN

Timis

Gaze libere

33.

DEE V-35 TOMNATEC

Timis

Gaze libere

34.

DEE V-37 VÂNĂTORI

Giurgiu

Gaze libere

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea si executia consolidării structurilor în cadre din beton armat cu pereti turnati in situ”, indicativ G.P. 079-03

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul nr. 31 din 1 iulie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea tehnică “Ghid privind proiectarea si executia consolidării structurilor în cadre din beton armat cu pereti turnati in situ”, indicativ G.P. 079-03, elaborată de INCERC, filiala Cluj, si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 septembrie 2003

Nr. 305.


*) Anexa se publică în Buletinul Constructiilor, editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea si executia rezervoarelor mici din elemente prefabricate în zone rurale”, indicativ G.P. 081-03

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, având în vedere Avizul nr. 32 din 1 iulie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea tehnică “Ghid privind proiectarea si executia rezervoarelor mici din elemente prefabricate în zone rurale”, indicativ G.P. 081-03, elaborată de INCERC, filiala Cluj, si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 septembrie 2003

Nr. 306.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea si executia consolidării prin precomprimare a structurilor din beton armat si a structurilor din zidărie”, indicativ G.P. 080-03

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul nr. 33 din 1 iulie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea tehnică “Ghid privind proiectarea si executia consolidării prin precomprimare a structurilor din beton armat si a structurilor din zidărie”, indicativ G.P. 080-03, elaborată de INCERC, filiala Cluj, si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 septembrie 2003.

Nr. 307.


*) Anexa se publică în Buletinul Constructiilor, editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării tehnice “Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii”, indicativ M.P. 027-03

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul nr. 34 din 1 iulie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea tehnică “Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii”, indicativ M.P. 027-03, elaborată de INCERC, filiala Cluj, si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 septembrie 2003

Nr. 308.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind realizarea si urmărirea în timp a protectiei structurilor subterane ale metroului împotriva curentilor de dispersie produsi de circulatia trenurilor de metrou”, indicativ N.E. 017-03

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul nr. 12 din 6 mai 2003 al Comitetului tehnic de specialitate,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea tehnică “Normativ privind realizarea si urmărirea în timp a protectiei structurilor subterane ale metroului împotriva curentilor de dispersie produsi de circulatia trenurilor de metrou”, indicativ N.E. 017-03, elaborată de Societatea Comercială “Metroul” - S.A. Bucuresti si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 septembrie 2003

Nr. 309.


*) Anexa se publică în Buletinul Constructiilor, editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor-tip de podete pentru drumuri” (revizuire P 19-86), indicativ P 19-03

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul nr. 46 din 10 aprilie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea tehnică “Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor-tip de podete pentru drumuri” (revizuire P 19-86), indicativ P 19-03, elaborată de Institutul de Proiectare pentru Transporturi Auto, Navale si Aeriene (IPTANA - S.A.) si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 septembrie 2003

Nr. 310.


*) Anexa se publică în Buletinul Tehnic Rutier, editat de Administratia Natională a Drumurilor si Asociatia Profesională de Drumuri si Poduri.