MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 661         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 18 septembrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.070. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            335/714/318. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, etichetarea si marcarea unor produse din cacao si ciocolată destinate consumului uman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 211/2003,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

 

Bucuresti, 11 septembrie 2003

Nr. 1.070

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 211/2003, denumită în continuare ordonantă de urgentă, instituie măsuri speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate si a instalatiilor aferente, realizate după proiecte-tip în perioada 1950-1985, amplasate în zone urbane, racordate la sistemele centralizate de furnizare a energiei termice ale unitătilor administrativ-teritoriale, denumite în continuare clădiri de locuit multietajate, si care necesită, după caz:

a) îmbunătătirea performantelor de izolare termică a elementelor de constructie care delimitează de exterior spatiile interioare încălzite;

b) cresterea eficientei energetice a instalatiilor interioare de încălzire si de alimentare cu apă caldă menajeră.

(2) Prezentele norme metodologice de aplicare a ordonantei de urgentă, denumite în continuare norme metodologice, stabilesc:

a) conditiile de eligibilitate si criteriile de selectie a clădirilor de locuit multietajate ce se nominalizează în programele anuale de reabilitare termică, denumite în continuare programe anuale;

b) fundamentarea programelor anuale;

c) actiunile coordonatorilor programelor anuale si ale asociatiilor de proprietari/locatari;

d) modalitatea de finantare a cheltuielilor privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate, inclusiv a celor din subventia de la bugetul de stat;

e) contractarea serviciilor si lucrărilor.

Art. 2. - (1) Reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate constă, de regulă, în realizarea unor măsuri speciale, grupate astfel:

a) măsuri aplicabile elementelor de constructie si instalatiilor aferente clădirii aflate în proprietatea comună;

b) măsuri aplicabile elementelor de constructie si instalatiilor aferente clădirii aflate în proprietatea individuală.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) constau, în principal, în:

a) termoizolarea peretilor exteriori;

b) termoizolarea planseului peste ultimul nivel;

c) termoizolarea planseului peste subsol;

d) transformarea, după caz, a terasei în sarpantă;

e) contorizarea utilitătilor termice la nivel de clădire/scară;

f) termoizolarea conductelor din subsol si înlocuirea armăturilor cu pierderi.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b) constau, în principal, în:

a) modernizarea ferestrelor prin înlocuirea cu ferestre noi performante/adăugarea unei cercevele cu una-două foi de geam/montarea de obloane, după caz;

b) etansarea rosturilor si a elementelor de închidere mobile - ferestre, usi;

c) contorizarea consumurilor individuale de apă caldă de consum;

d) modernizarea corpurilor de încălzire si a armăturilor instalatiei de distributie a apei calde de consum, aferente apartamentului;

e) montarea de repartitoare de costuri pe corpurile de încălzire din apartament.

Art. 3. - (1) Reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate cuprinde următoarele etape de interventie:

a) expertizarea energetică si emiterea certificatului energetic;

b) proiectarea - studiul de fezabilitate (auditul energetic), proiectul tehnic, caietele de sarcini si detaliile de executie si receptia acestora;

c) executarea si receptia lucrărilor de reabilitare termică.

(2) Circuitul informational-decizional al etapelor de interventie definite la alin. (1) este prezentat în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) Expertizarea energetică a clădirilor de locuit multietajate se initiază de către autoritătile administratiei publice locale si constă în identificarea principalelor caracteristici termoenergetice ale clădirii si ale instalatiilor de încălzire si de alimentare cu apă caldă menajeră aferente acesteia. Expertizarea energetică se efectuează de către un auditor energetic atestat, cu respectarea “Normativului pentru expertizarea termică si energetică a clădirilor existente si a instalatiilor de încălzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora”, indicativ NP-048-2000, publicat în Buletinul Constructiilor nr. 4/2001, a “Normativului pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al clădirilor existente”, indicativ NP 049-2000, publicat în Buletinul Constructiilor nr. 5/2001, precum si a celorlalte reglementări tehnice în vigoare.

(2) Auditorul energetic întocmeste raportul de expertiză energetică si certificatul energetic al clădirii existente, care se depun la arhiva consiliului local si constituie baza de date pentru întocmirea de către autoritătile administratiei publice locale a propunerilor de programe anuale de actiuni pentru reabilitarea termică.

Art. 5. - (1) Expertizarea energetică se realizează de către auditori atestati, care îsi pot desfăsura activitatea în calitate de angajat al unei persoane juridice autorizate, sau autorizati ca persoane fizice să desfăsoare activităti în mod independent, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare.

(2) Prin persoană juridică autorizată se întelege persoana juridică având calitatea de agent economic cu activitate de expertizare si audit energetic înscrisă în statut sau de institutie publică cu atributii în domeniul expertizării si auditului energetic si care are angajat, în conditiile legii, auditor energetic persoană fizică atestată, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

Art. 6. - (1) Auditul energetic/studiul de fezabilitate constă în stabilirea din punct de vedere tehnic si economic, pe baza expertizei energetice, a solutiilor de reabilitare si/sau modernizare termoenergetică a clădirii si a instalatiilor de încălzire si de alimentare cu apă caldă menajeră aferente acesteia.

(2) Studiul de fezabilitate se efectuează de către un auditor energetic atestat, cu respectarea “Normativului pentru realizarea auditului energetic al clădirilor existente si al instalatiilor de încălzire si de apă caldă menajeră aferente acestora”, indicativ NP 047-2000, publicat în Buletinul Constructiilor nr. 5/2001.

(3) Studiul de fezabilitate va cuprinde solutiile tehnice si costurile privind reabilitarea termică, devizul general si indicatorii tehnico-economici, precum si defalcarea costurilor si a eficientei energetice pe fiecare măsură de reabilitare termică propusă.

(4) Indicatorii tehnico-economici se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, conform reglementărilor în vigoare, cu acordul prealabil al adunării generale a asociatiilor de proprietari.

Art. 7. - (1) Proiectarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit multietajate se realizează de către persoane juridice autorizate.

(2) Prin persoană juridică autorizată se întelege persoana juridică având calitatea de agent economic cu activitate de proiectare în constructii înscrisă în statut sau de institutie publică cu atributii în domeniul proiectării în constructii si care are angajati, potrivit legii, auditor energetic persoană fizică atestată, precum si personal tehnic pentru proiectarea, pe specialităti, a lucrărilor de interventie pentru reabilitarea termică a clădirilor.

(3) Elaborarea proiectului tehnic, caietelor de sarcini si a detaliilor de executie pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate se realizează în baza studiului de fezabilitate (auditul energetic), cu respectarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, si a reglementărilor tehnice în vigoare.

(4) Studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, caietele de sarcini si detaliile de executie se verifică de verificatori tehnici atestati de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru cerintele de calitate stabilite de proiectant, conform prevederilor Legii nr. 10/1995, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - (1) Executarea lucrărilor de reabilitare termică se realizează de către persoane juridice autorizate, cu respectarea obligatiilor ce decurg din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, si din reglementările tehnice în vigoare.

(2) Prin persoană juridică autorizată se întelege persoana juridică având calitatea de agent economic cu activitate de executie în constructii-montaj înscrisă în statut pentru categoriile de constructii si instalatii aferente pentru care urmează să efectueze lucrările de interventie si care are angajati, potrivit legii, personal tehnic de specialitate si responsabili tehnici atestati pentru executarea, pe specialităti, a lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor.

Art. 9. - (1) Urmărirea si verificarea executării lucrărilor de reabilitare termică se fac printr-un inspector de santier, conform programului pentru controlul calitătii stabilit de proiectant.

(2) Obligatiile inspectorului de santier sunt prevăzute în Procedura de autorizare a inspectorilor de santier, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 488/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 19 aprilie 2002.

Art. 10. - Proprietarii si asociatiile de proprietari/locatari, proiectantii si executantii lucrărilor de reabilitare termică, precum si coordonatorii programelor anuale sunt obligati să ia toate măsurile tehnico-organizatorice si financiare care le revin, potrivit legii, pentru ca, o dată începută executarea lucrărilor de reabilitare termică, acestea să continue conform graficului de executie stabilit, cu încadrarea în indicatorii tehnico-economici aprobati la faza studiu de fezabilitate si în durata de executie stabilită prin autorizatia de construire emisă pentru lucrările de reabilitare termică.

 

CAPITOLUL II

Conditiile de eligibilitate si criteriile de selectie a clădirilor de locuit multietajate

 

Art. 11. - Conditiile de eligibilitate a clădirilor de locuit multietajate propuse a fi incluse în programele anuale sunt:

a) existenta hotărârii, adoptată în adunarea generală a proprietarilor, privind aprobarea deciziei de interventie, în conditiile ordonantei de urgentă, pentru reabilitarea termică a clădirii;

b) existenta fondului de reparatii disponibil finantării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a clădirii si care, potrivit legii, revine în sarcina asociatiei de proprietari.

Art. 12. - Criteriile tehnice de selectie a clădirilor de locuit multietajate propuse a fi incluse în programele anuale sunt:

a) anul construirii (anul receptiei clădirii), în intervalul 1950-1985, având prioritate cele cu o vechime mai mare;

b) proiectul după care a fost executată clădirea si solutia constructivă, având prioritate cele construite după proiecte-tip în solutia constructivă cu panouri mari;

c) starea tehnică a clădirii, din punct de vedere al cerintei de rezistentă si stabilitate, având prioritate cele care nu necesită lucrări de consolidare;

d) zona climatică, ordinea de prioritate a amplasamentelor fiind în: zona IV, zona III, zona II, zona I, zone climatice stabilite prin reglementările tehnice în vigoare;

e) regimul de înăltime al clădirii, având prioritate cele cu mai multe niveluri;

f) numărul de apartamente, având prioritate cele cu număr mai mare de apartamente;

g) suprafata desfăsurată, având prioritate cele cu suprafată desfăsurată mai mare;

h) modul de înregistrare (contorizat/pausal) si consumul de energie termică din ultimul an calendaristic pentru încălzire si alimentare cu apă caldă menajeră, având prioritate cele contorizate si cele cu consum mare de agent termic înregistrat în ultimul an calendaristic;

i) existenta unor factori cu efecte agravante asupra igienei si sănătătii oamenilor (igrasie, mucegai etc.);

j) densitatea populatiei din zona de amplasare, având prioritate cele amplasate în zone dens populate;

k) pierderile termice ale clădirii, având prioritate cele cu pierderi mai mari.

 

CAPITOLUL III

Fundamentarea programelor anuale

 

Art. 13. - (1) Consiliile locale ale municipiilor/oraselor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în aria lor de autoritate identifică si inventariază clădirile de locuit multietajate.

(2) Pe baza datelor obtinute potrivit alin. (1) consiliile locale ale municipiilor/oraselor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, notifică asociatiilor de proprietari/locatari conditiile de eligibilitate si criteriile de selectie a clădirilor de locuit multietajate, precum si etapele de interventie si modul de finantare a cheltuielilor, în conditiile ordonantei de urgentă.

Art. 14. - (1) Asociatiile de proprietari notificate pot solicita în scris consiliului local includerea clădirilor în programele anuale de reabilitare termică.

(2) Solicitarea va fi însotită de următoarele documente: 

a) fisa de identificare a clădirii de locuit multietajate, conform anexei nr. 2a);

b) lista proprietarilor si destinatia spatiilor din clădirea de locuit multietajată, conform anexei nr. 2b);

c) hotărârea adunării generale a proprietarilor privind aprobarea deciziei de interventie pentru reabilitarea termică a clădirii;

d) extrasul de cont din care să reiasă fondul de reparatii disponibil finantării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a clădirii care, potrivit legii, revine în sarcina asociatiei de proprietari.

Art. 15. - La termenele prevăzute, conform legii, pentru fundamentarea proiectului de buget pe anul următor:

a) consiliile locale ale municipiilor/oraselor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, analizează solicitările si verifică documentele primite, întocmesc listele de priorităti anuale cuprinzând si estimarea cheltuielilor, pe etape de interventie si surse de finantare pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate, si le înaintează consiliilor judetene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, conform anexei nr. 3a);

b) consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, analizează listele de priorităti primite si transmit la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului centralizatoarele listelor pe localităti, respectiv sectoare ale municipiului Bucuresti, cuprinzând nominalizarea clădirilor de locuit multietajate propuse a fi incluse în programele anuale si estimarea cheltuielilor aferente, pe etape de interventie pentru reabilitare termică si surse de finantare, conform anexei nr. 3b);

c) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în baza fundamentărilor prezentate de autoritătile publice locale, solicită Ministerului Finantelor Publice includerea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare din alocatii de la bugetul de stat, pentru finantarea cheltuielilor potrivit art. 7 si art. 8 lit. a) din ordonanta de urgentă;

d) în limita fondurilor cu această destinatie, aprobate anual prin legea bugetului de stat, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului definitivează programul anual de reabilitare termică a clădirilor de locuit multietajate si, conform art. 2 alin. (2) din ordonanta de urgentă, îl supune aprobării Guvernului.

 

CAPITOLUL IV

Actiunile coordonatorilor programelor anuale si ale asociatiilor de proprietari/locatari

 

Art. 16. - (1) Coordonatorii programelor anuale sunt, potrivit art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgentă, primarii municipiilor si oraselor, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucuresti.

(2) Consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale ale municipiilor/oraselor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin coordonatorii programelor anuale, încheie conventii, conform conventiei-cadru prevăzute în anexa nr. 4, cu proprietarii persoane fizice si/sau juridice si cu asociatiile de proprietari/locatari din clădirile de locuit multietajate nominalizate în programele anuale, în vederea derulării si finantării, în conditiile ordonantei de urgentă, a etapelor de interventie pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate.

Art. 17. - Primarii municipiilor si oraselor, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, în baza conventiilor încheiate, vor actiona pentru:

a) fundamentarea sumelor necesare pentru finantarea cheltuielilor privind expertizarea energetică, proiectarea si executarea lucrărilor de reabilitare termică, în conditiile art. 7 si 8 din ordonanta de urgentă;

b) încheierea, în conditiile legii, a contractelor dintre persoanele fizice/juridice, în calitate de prestatori de servicii si lucrări atestati/autorizati, pe de o parte, si consiliile locale si proprietarii/asociatiile de proprietari, în calitate de investitori si beneficiari în conditiile legii, pe de altă parte, pentru actiunile nominalizate la lit. a);

c) aprobarea, prin hotărâre a consiliului local, a indicatorilor tehnico-economici aferenti solutiilor pentru reabilitarea termică, fundamentate în studiul de fezabilitate si însusite în adunarea generală a proprietarilor;

d) emiterea, în conditiile legii, a certificatului energetic, a certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire pentru lucrări de reabilitare termică;

e) verificarea documentelor de plată, acordarea vizei de control financiar preventiv si decontarea din transferuri de la bugetul de stat a sumelor alocate pentru finantarea cheltuielilor efectuate privind expertizarea energetică, proiectarea si subventionarea lucrărilor de reabilitare termică executate, în conditiile art. 7 si ale art. 8 lit.a) din ordonanta de urgentă;

f) organizarea receptiei la terminarea lucrărilor de reabilitare termică, precum si a receptiei finale.

Art. 18. - Asociatiile de proprietari/locatari, în baza conventiilor încheiate, vor actiona pentru:

a) facilitarea accesului în clădire - apartamente si spatii cu altă destinatie - al persoanelor fizice/juridice autorizate pentru expertizarea energetică, proiectarea si executarea lucrărilor de reabilitare termică;

b) prezentarea în adunarea generală a proprietarilor si însusirea solutiilor de interventie pentru reabilitarea termică, fundamentate în studiul de fezabilitate (audit energetic), pentru care se va continua proiectarea lucrărilor de reabilitare termică;

c) constituirea fondului de reparatii în cuantum de minimum 15% din cheltuielile aferente executării lucrărilor de reabilitare termică;

d) asigurarea prin credite bancare si subventii de la bugetul de stat a fondurilor necesare până la cuantumul de 85% din cheltuielile aferente executării lucrărilor de reabilitare termică, din care 30% se asigură prin subventie de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinatie în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

e) verificarea prin inspectori de santier si aprobarea în comitetul asociatiei de proprietari a documentelor de plată si decontarea serviciilor/lucrărilor executate din fondurile constituite/asigurate potrivit lit. c) si d), mai putin subventia de la bugetul de stat;

f) participarea la receptie, la terminarea lucrărilor de reabilitare termică, precum si la receptia finală.

 

CAPITOLUL V

Modalitatea de finantare a cheltuielilor privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate, inclusiv din subventia de la bugetul de stat

 

Art. 19. - (1) Finantarea cheltuielilor privind expertizarea energetică si auditul energetic/studiul de fezabilitate, precum si proiectarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit multietajate (faza proiect tehnic + detalii de executie), nominalizate în programele anuale aprobate prin hotărâre a Guvernului, se asigură, potrivit art. 7 din ordonanta de urgentă, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinatie în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Subventia de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate, nominalizate în programele anuale aprobate prin hotărâre a Guvernului, se asigură, pentru locuintele proprietate a persoanelor fizice, potrivit art. 8 lit. a) din ordonanta de urgentă, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinatie în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. 

Art. 20. - Pentru decontarea din alocatii de la bugetul de stat a serviciilor contractate - expertizare energetică si/sau proiectare - persoanele fizice/juridice autorizate vor depune la consiliile locale ale municipiilor/oraselor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz, următoarele documente:

a) auditorii energetici persoane fizice/juridice, la termenele prevăzute în contracte, vor depune, după caz, raportul de expertiză energetică si certificatul energetic, în 3 exemplare, din care un exemplar se va înainta asociatiei de proprietari, un exemplar se va pune la dispozitie proiectantului si un exemplar se va arhiva de către consiliul local;

b) proiectantii persoane juridice, la termenele prevăzute în contracte, vor depune auditul energetic/studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, caietele de sarcini si detaliile de executie, verificate de verificatori tehnici atestati de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în 5 exemplare, din care 3 exemplare se vor pune la dispozitie executantului, un exemplar se va înainta asociatiei de proprietari si un exemplar se va arhiva de către consiliul local.

Art. 21. - Pentru decontarea din alocatii de la bugetul de stat a subventiei pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de reabilitare termică contractate, aferente locuintelor proprietate a persoanelor fizice, executantii persoane juridice vor depune lunar la consiliile locale ale municipiilor/oraselor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, situatiile de lucrări executate, verificate de inspectorul de santier.

Art. 22. - (1) Consiliile locale ale municipiilor/oraselor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, verifică documentele prevăzute la art. 20, în concordantă cu clauzele contractuale si cu actele normative în vigoare, întocmesc deconturile justificative, conform anexei nr. 5a), si acordă viza de control financiar preventiv pentru finantarea cheltuielilor si alocarea subventiei de la bugetul de stat,

potrivit art. 7 si art. 8 lit. a) din ordonanta de urgentă.

(2) Subventia de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de reabilitare termică, aferentă locuintelor proprietate a persoanelor fizice, se calculează prin aplicarea cotei procentuale de 30% la 85% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv T.V.A., aferentă locuintelor proprietate a persoanelor fizice.

(3) Cheltuielile pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică, aferente locuintelor proprietate a persoanelor fizice, se determină din total cheltuieli proportional cu cota-parte indiviză detinută de aceste persoane fizice.

(4) Până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă consiliile locale ale municipiilor/oraselor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, înregistrează la consiliul judetean, respectiv la Consiliul General al Municipiului Bucuresti, deconturile justificative, în două exemplare, aprobate de coordonatorii programelor anuale.

Art. 23. - (1) Consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, întocmeste centralizatorul deconturilor justificative conform anexei nr. 5b) si acordă viza de control financiar preventiv.

(2) Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, înregistrează la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului centralizatoarele deconturilor justificative aprobate de presedintii consiliilor judetene, respectiv de primarul general al municipiului Bucuresti, la care se anexează câte un exemplar din deconturile justificative aprobate de coordonatorii programelor anuale.

Art. 24. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin directiile de specialitate:

a) examinează centralizatoarele deconturilor justificative si întocmeste nota de fundamentare conform anexei nr. 6;

b) solicită Ministerului Finantelor Publice, în baza notei de fundamentare aprobate de ordonatorul principal de credite, deschiderea de credite bugetare privind plata din transferuri de la bugetul de stat a cheltuielilor privind expertizarea energetică, elaborarea documentatiei de proiectare si subventionarea executiei lucrărilor, în conditiile art. 7 si ale art. 8 lit. a) din ordonanta de urgentă, pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate nominalizate în programele anuale.

Art. 25. - (1) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în limita creditelor bugetare deschise de Ministerul Finantelor Publice, virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la venituri pentru finantarea actiunilor privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate.

(2) Consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor locale ale municipiilor/oraselor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, la venituri pentru finantarea actiunilor privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate.

(3) Consiliile locale ale municipiilor/oraselor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, la primirea sumelor în cont, în termen de 3 zile lucrătoare, vor efectua plătile în conturile auditorilor, proiectantilor sau executantilor, după caz, nominalizati în deconturile justificative.

 

CAPITOLUL VI

Contractarea serviciilor si lucrărilor

 

            Art. 26. - Expertizarea energetică, elaborarea proiectului, caietelor de sarcini si a detaliilor de executie, precum si executarea lucrărilor de reabilitare termică, finantate integral sau partial din fonduri publice, se contractează cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, ale Hotărârii Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice si ale următoarelor ordine comune ale ministrului finantelor publice si ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei:

            - nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publică de servicii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 27 iunie 2001;

            - nr. 1.014/874/2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publică de lucrări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 4 iulie 2001.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

            Art. 27. - (1) În vederea fundamentării solutiilor tehnico-economice privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului finantează studii, audit si realizarea de prototipuri în cadrul unor programe-pilot care cuprind expertizarea energetică, proiectarea si executarea de lucrări de reabilitare termică la clădiri de locuit multietajate.

            (2) Finantarea cheltuielilor privind serviciile si lucrările prevăzute la alin. (1) se va face din fondul constituit din venituri proprii la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru activitatea de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, în baza art. 40 din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, si a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice si de cheltuieli aferente activitătii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de interventie în primă urgentă la constructii vulnerabile si care prezintă pericol public.

            Art. 28. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

Nr. si data înregistrării la

Consiliul Local ...

 

CONVENTIE

- continut-cadru -

           

            În scopul contractării serviciilor de expertizare energetică, proiectare si executie a lucrărilor de reabilitare termică se constituie asociatia între:

            - Autoritatea contractantă, reprezentată prin .., primarul municipiului/orasului .., respectiv primarul sectorului ... al municipiului Bucuresti, ca autoritate executivă a administratiei publice locale,

            - Asociatia de proprietari, legal constituită ca persoană juridică, reprezentată prin ..., presedintele asociatiei,

            - si, după caz, proprietarii persoane fizice si juridice care, potrivit ordonantei de urgentă*), finantează din surse proprii actiunile pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate

            si se încheie prezenta conventie civilă.

            1. Prin conventia civilă de constituire a asociatiei contractante se stabilesc, în conditiile si cu respectarea prevederilor ordonantei de urgentă si ale celorlalte acte normative în domeniu:

a) proprietarii, destinatia spatiilor din clădire si cotele-părti indivize din proprietatea comună care revine fiecărei proprietăti individuale, conform actelor de proprietate întabulate în cartea funciară;

b) sursele de finantare asigurate în conditiile ordonantei de urgentă;

c) obligatiile în sarcina fiecărei părti, conform ordonantei de urgentă si celorlalte acte normative în vigoare, privind:

(i) atribuirea prin procedură de achizitie publică a contractelor de prestări de servicii/de executări de lucrări de reabilitare termică;

(ii) aprobarea deciziei de interventie prin hotărâre a asociatiei de proprietari, adoptată în conditiile legii, pentru expertizarea energetică, proiectarea si executarea lucrărilor de reabilitare termică;

(iii) derularea contractelor, receptia, repartizarea cheltuielilor efectuate (pe surse de finantare si pe proprietari), decontarea cheltuielilor efectuate.

2. Autoritatea contractantă reprezintă părtile asociatiei, în calitate de achizitor unic, în raporturile cu persoana juridică care prestează serviciile pentru expertizarea energetică/proiectarea lucrărilor de reabilitare termică sau care execută lucrările de reabilitare termică.

3. Fiecare parte semnatară a conventiei răspunde, în conditiile legii, pentru îndeplinirea obligatiilor, conform actelor normative în vigoare si conventiei încheiate.

4. La conventie se anexează:

a) Pentru expertizarea energetică si proiectarea lucrărilor de reabilitare termică:

ii(i) lista proprietarilor si destinatia spatiilor;

i(ii) hotărârea asociatiei de proprietari pentru contractarea, în conditiile ordonantei de urgentă, a expertizei energetice si proiectării lucrărilor de reabilitare termică;

(iii) certificatul de urbanism pentru proiectarea si executarea lucrărilor de reabilitare termică.

b) Pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică:

ii(i) lista proprietarilor si destinatia spatiilor, actualizate;

i(ii) hotărârea asociatiei de proprietari pentru contractarea, în conditiile ordonantei de urgentă, a executării lucrărilor de reabilitare termică;

(iii) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finantare, conform art. 8 lit. a) din ordonanta de urgentă;

(iv) autorizatia de construire pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică.

5. Conventia pentru constituirea asociatiei îsi încetează valabilitatea o dată cu admiterea receptiei prestărilor de servicii/admiterea receptiei lucrărilor de reabilitare termică.

6. Prezenta conventie a fost încheiată astăzi .., în  exemplare, câte un exemplar cu valoare de original pentru fiecare parte semnatară.

 

Autoritatea contractantă

Primar,

……………………

Asociatia de proprietari

Presedinte,

……………………

Proprietari

……………………


*) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 211/2003.

 

ANEXA Nr. 5a)

la normele metodologice

 

JUDETUL …………

CONSILIUL LOCAL

Nr. .. din ………….

Aprobat

Primar,

……………………

 

DECONT JUSTIFICATIV

pentru luna .. anul

privind finantarea cheltuielilor si subventiei din alocatii de la bugetul de stat, conform art. 7 si art. 8 lit. a) din ordonanta de urgentă, pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate nominalizate în programe anuale

 

Pagina a 2-a  

 Pagina a 3-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

Nr. 335 din 14 mai 2003

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 714 din 23 iulie 2003copyrightdsc.net

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 318 din 5 septembrie 2003

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, etichetarea si marcarea unor produse din cacao si ciocolată destinate consumului uman

 

            Văzând Referatul de aprobare nr. 125.825 din 10 aprilie 2003, întocmit de Directia generală de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice,

            având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2002,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, al Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, si al Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

            ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Normele cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, etichetarea si marcarea unor produse din cacao si ciocolată destinate consumului uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, Ministerul Sănătătii si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si, respectiv, oficiile judetene pentru protectia consumatorilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Prezentul ordin abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului sănătătii si familiei nr. 125/383/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, etichetarea si marcarea unor produse din cacao si ciocolată destinate consumului uman si Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului sănătătii si familiei nr. 278/613/2002 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului sănătătii si familiei nr. 125/383/2001, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din

5 noiembrie 2001 si, respectiv, nr. 692 din 20 septembrie 2002.

            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

ANEXĂ

NORME

cu privire la natura, originea, fabricarea, etichetarea si marcarea unor produse din cacao si ciocolată destinate consumului uman

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - În sensul prezentelor norme, produsele din cacao si ciocolată reprezintă produsele destinate consumului uman definite în anexa nr. 1.

            Art. 2. - Produsele mentionate în anexa nr. 1 sunt oferite spre vânzare numai dacă sunt în conformitate cu definitiile si cu regulile stabilite în prezentele norme.

 

CAPITOLUL II

Natura, continutul, originea, fabricarea

 

Art. 3. - (1) Denumirile enumerate în anexa nr. 1 se aplică numai produselor definite la numărul respectiv si trebuie utilizate în comert pentru descrierea acestora.

(2) Prevederile alin. (1) nu afectează totusi anumite denumiri combinate sub care se vinde produsul, acolo unde acestea se utilizează suplimentar, în conformitate cu uzanta comercială, pentru a indica alte produse care nu pot fi confundate cu cele definite în anexa nr. 1.

Art. 4. - La fabricarea produselor din ciocolată specificate la lit. A pct. 3, 4, 5, 6, 8 si 9 din anexa nr. 1 pot fi adăugate grăsimi vegetale, altele decât untul de cacao, asa cum sunt definite si enumerate în anexa nr. 2. Procentul adăugat de grăsimi vegetale este de maximum 5% din produsul finit, după scăderea din masa totală a celorlalte ingrediente folosite în conformitate cu anexa nr. 1 lit. B, fără a reduce continutul minim de unt de cacao si continutul total de substantă uscată de cacao.

 

CAPITOLUL III

Etichetarea si marcarea

 

Art. 5. - Actele normative în vigoare privind etichetarea alimentelor se aplică produselor definite în anexa nr. 1, produse ce sunt destinate în formă neschimbată consumatorului final, cu următoarele mentiuni suplimentare, care să fie vizibile, lizibile si inteligibile:

a) denumirea produselor în cazul produselor definite la lit. A din anexa nr. 1; în cazul produselor definite la lit. A pct. 3, 4, 5, 6, 7 si 10 din anexa nr. 1, care sunt comercializate asortate, denumirile sub care se vând produsele pot fi înlocuite prin “ciocolată asortată” sau “ciocolată asortată umplută” ori alte asemenea denumiri. În acest caz poate fi o singură listă a ingredientelor pentru toate produsele asortate;

b) pentru produsele specificate la lit. A pct. 2c), 2d), 3, 4, 5, 8 si 9 din anexa nr. 1 eticheta trebuie să contină o indicatie referitoare la continutul total de cacao în substanta uscată, prin declaratia “substantă uscată de cacao É% minimum”;

c) pentru produsele specificate la lit. A pct. 2b) si 2d) (a doua parte a frazei) din anexa nr. 1, se indică continutul de unt de cacao;

d) pentru produsele din ciocolată specificate în art. 4, care contin grăsimi vegetale, altele decât untul de cacao, pe etichetă se mentionează utilizarea acestor grăsimi, prin declaratia “contine si alte grăsimi vegetale pe lângă untul de cacao”. Această declaratie trebuie să fie în acelasi câmp vizual cu lista de ingrediente, clar separată de această listă, scrisă cu litere de aceeasi mărime si grosime ca si denumirea sub care se vinde produsul, alăturată; denumirea sub care se vinde produsul poate apărea si în altă parte fără a încălca această cerintă.

Art. 6. - Denumirile sub care se vând produsele “ciocolată”, “ciocolată cu lapte” si ciocolată “cuvertură”, specificate în anexa nr. 1, pot fi completate cu mentiuni sau calificative referitoare la criteriile de calitate care prevăd că produsul contine:

a) în cazul ciocolatei, minimum 43% substantă uscată totală de cacao, inclusiv minimum 26% unt de cacao;

b) în cazul ciocolatei cu lapte, minimum 30% substantă uscată totală de cacao si minimum 18% substantă uscată din lapte obtinută prin deshidratarea partială sau totală a laptelui integral, partial ori complet degresat, din friscă sau friscă partial ori total deshidratată, unt sau grăsime din lapte, care include minimum 4,5% grăsime din lapte;

c) în cazul ciocolatei “cuvertură”, minimum 16% substantă uscată de cacao degresată.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

            Art. 7. - Prezentele norme sunt compatibile cu reglementările comunitare în domeniu si sunt armonizate cu prevederile Directivei Consiliului 2000/36.

            Art. 8. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

A. DENUMIRI COMERCIALE, DEFINITII SI CARACTERISTICI

În sensul prezentelor norme, se aplică următoarele denumiri sub care se vând produsele:

1. Unt de cacao - grăsimea obtinută din boabele de cacao sau părti din acestea si care prezintă continut de substantă nesaponificabilă, determinată cu ajutorul eterului de petrol, de maximum 0,5%, cu exceptia untului de cacao de presă, unde acest continut este de maximum 0,35%, iar continutul de acizi grasi liberi este de maximum 1,75% (exprimat în acid oleic).

2. a) Cacao pudră, cacao - produsul obtinut din transformarea boabelor de cacao care au fost curătate, decojite si prăjite în pudră si care contine minimum 20% unt de cacao, raportat la continutul de substantă uscată, si maximum 9% umiditate.

b) Cacao cu continut redus de grăsime - pudră de cacao care contine maximum 20% unt de cacao, raportat la continutul de substantă uscată.

c) Ciocolată pudră - produsul care constă dintr-un amestec de cacao si zaharuri, amestec ce contine minimum 32% pudră de cacao.

d) Ciocolată de băut, cacao îndulcită, pudră de cacao îndulcită - produsul care constă dintr-un amestec de cacao pudră si zaharuri, care contine minimum 25% pudră de cacao; aceste denumiri trebuie însotite de sintagma “continut redus de grăsime” în cazul în care produsul este cu continut redus de grăsime, asa cum este definit la lit. b).

3. Ciocolată - produsul obtinut din produse de cacao si zaharuri care, sub rezerva lit. b), contine minimum 35% substantă uscată totală de cacao si care include minimum 18% unt de cacao si minimum 14% substantă uscată de cacao fără grăsime.

a) Această denumire, acolo unde este însotită de cuvântul “fidea” sau “fulgi”, defineste produsul sub formă de fidea sau fulgi, care trebuie să contină minimum 32% substantă uscată totală de cacao, care include minimum 12% unt de cacao si minimum 14% substantă uscată de cacao fără grăsime.

b) Când această denumire este însotită de cuvântul “cuvertură”, produsul trebuie să contină minimum 35% substantă uscată totală de cacao, care include minimum 31% unt de cacao si minimum 2,5% substantă uscată de cacao fără grăsime.

c) Atunci când această denumire este însotită de cuvântul “gianduja” (sau unul dintre derivatele cuvântului “gianduja”), produsul trebuie obtinut în primul rând din ciocolată cu un continut total minim de substantă uscată de cacao de 32%, inclusiv un continut minim de substantă uscată de cacao fără grăsime de 8%, si, în al doilea rând, din alune fin măcinate în cantităti în care 100 g de produs să contină minimum 20 g si maximum 40 g de alune. Se pot adăuga lapte sau/si substantă uscată din lapte obtinută prin deshidratarea laptelui în asemenea proportie încât produsul finit să contină maximum 5% substantă uscată din lapte, precum si migdale, alune sau alte varietăti similare, întregi sau sparte, în cantităti care împreună cu alunele măcinate nu depăsesc 60% din masa totală a produsului.

4. Ciocolată cu lapte - produsul obtinut din produse din cacao, zaharuri si lapte sau derivati de lapte, care sub rezerva prevederilor pct. 1 lit. b), prezintă următoarele caracteristici: minimum 25% substantă uscată totală de cacao, minimum 14% substantă uscată din lapte, obtinută prin deshidratarea partială sau totală a laptelui integral, partial ori complet degresat, din friscă sau din friscă partial ori total deshidratată, unt sau grăsime din lapte, minimum 2,5% substantă uscată de cacao fără grăsime, minimum 3,5% grăsime din lapte si minimum 25% grăsime totală (unt de cacao si grăsime din lapte).

a) Această denumire, atunci când este însotită de cuvântul “fidea” sau “fulgi”, defineste produsul prezentat sub formă de fidea sau fulgi, care trebuie să contină minimum 20% substantă uscată totală de cacao, minimum 12% substantă uscată din lapte, obtinută prin deshidratarea partială sau totală a laptelui integral, partial ori complet degresat, din friscă sau din friscă partial ori total deshidratată, unt sau grăsime din lapte si minimum 12% grăsime totală (unt de cacao si grăsime din lapte).

b) Când această denumire este însotită de cuvântul “cuvertură”, produsul trebuie să contină minimum 31% grăsimi totale (unt de cacao si grăsime din lapte).

c) Atunci când această denumire este însotită de cuvântul “gianduja” (sau unul dintre derivatele cuvântului “gianduja”) ciocolata cu lapte si alune, produsul trebuie să fie obtinut în primul rând din ciocolată cu lapte cu un continut minim de 10% substantă uscată din lapte, obtinută prin deshidratarea partială sau totală a laptelui integral, partial ori complet degresat, din friscă sau friscă partial ori total deshidratată, unt sau grăsimi din lapte si, în al doilea rând, din alune fin măcinate în asemenea cantităti încât 100 g de produs să contină minimum 15 g si maximum 40 g de alune. Migdalele, alunele si alte varietăti similare se pot adăuga, întregi sau măruntite, în cantităti care împreună cu alunele măcinate să nu depăsească 60% din masa totală a produsului.

d) Dacă în denumirea produsului cuvântul “lapte” este înlocuit de cuvântul “friscă” sau “lapte degresat”, produsul trebuie să aibă un continut de grăsime din lapte de minimum 5,5%, respectiv maximum 1%.

5. Ciocolată cu lapte cu continut ridicat de lapte – produsul obtinut din produse de cacao, zaharuri si lapte sau derivate din lapte si care contine: minimum 20% substantă uscată totală de cacao, minimum 20% substantă uscată din lapte, obtinută prin deshidratarea partială sau totală a laptelui integral, partial ori complet degresat, din friscă sau din friscă partial ori total deshidratată, unt sau grăsime din lapte, minimum 2,5% substantă uscată de cacao fără grăsime, minimum 5% grăsime din lapte si minimum 25% grăsimi totale (unt de cacao si grăsime din lapte).

6. Ciocolată albă - produsul obtinut din unt de cacao, lapte sau derivate din lapte si zaharuri, care contine minimum 20% unt de cacao si minimum 14% substantă uscată din lapte, obtinută prin deshidratarea partială sau totală a laptelui integral, partial ori complet degresat, din friscă sau friscă partial sau total deshidratată, unt ori grăsime din lapte, din care minimum 3,5% este grăsime din lapte.

7. Ciocolată umplută, ciocolată cu umplutură de..., ciocolată cu interior din... - produsul umplut a cărui parte exterioară constă din unul dintre produsele definite la pct. 3, 4, 5 si 6, cu exceptia produselor al căror interior constă din produse de panificatie, patiserie, biscuiti sau înghetată. Proportia de învelis de ciocolată al produselor cu această denumire trebuie să fie de minimum 25% din masa produsului.

8. Ciocolată a la taza - produsul obtinut din produse de cacao, zaharuri si făină sau amidon de grâu, orez ori porumb, care contine minimum 30% substantă uscată totală de cacao, care include minimum 18% unt de cacao si minimum 14% substantă uscată de cacao fără grăsime si maximum 8% făină sau amidon.

9. Ciocolată obisnuită a la taza - produsul obtinut din produse din cacao, zaharuri si făină sau amidon din grâu, orez ori porumb, care contine minimum 30% substantă uscată de cacao, care include minimum 18% unt de cacao si minimum 12% substantă uscată de cacao fără grăsime si maximum 18% făină sau amidon.

10. Bomboană de ciocolată sau pralină - produsul de dimensiunea unei singure îmbucături, care constă din ciocolată umplută sau o singură ciocolată sau o combinatie de diferite tipuri de ciocolată definite la pct. 3, 4, 5 sau 6 si alte ingrediente, astfel încât să reprezinte minimum 25% din masa totală a produsului.

B. INGREDIENTE OPTIONALE AUTORIZATE. ADĂUGAREA DE

INGREDIENTE

1. Fără a încălca prevederile art. 4 din norme si ale lit. B pct. 2, ingredientele pot fi adăugate produselor de ciocolată definite la lit. A pct. 3, 4, 5, 6, 8 si 9, dar este interzisă adăugarea de grăsimi animale si a derivatelor lor care nu rezultă exclusiv din lapte si de făină, amidon granule sau pudră, care sunt permise numai la produsele definite la lit. A pct. 8 si 9. Cantitatea acestor ingrediente adăugate nu poate depăsi 40% din masa totală a produsului finit.

2. La produsele definite la lit. A pct. 2, 3, 4, 5, 6, 8 si 9 se pot adăuga numai acele arome care nu imită gustul ciocolatei sau al grăsimii din lapte.

C. CALCULAREA PROCENTELOR

1. Continutul minim al produselor mentionate la lit. A pct. 3, 4, 5, 6, 8 si 9 se calculează după scăderea masei ingredientelor mentionate la lit. B, iar pentru produsele mentionate la lit. A pct. 7 si 10 continutul minim se calculează după scăderea masei ingredientelor, precum si a masei umpluturii.

2. Continuturile de ciocolată ale produselor definite la lit. A pct. 7 si 10 se calculează în functie de masa totală a produsului finit, inclusiv umplutura.

D. ZAHARURI

Zaharurile mentionate în prezentele norme nu sunt limitate numai la acele zaharuri cuprinse în Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 269/453/81/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, etichetarea si marcarea unor zaharuri destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 16 iunie 2003.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

GRĂSIMI VEGETALE

 

1. Grăsimile vegetale mentionate la art. 4 al cap. II din norme sunt individuale sau în amestec, echivalente ale untului de cacao, si trebuie să respecte următoarele criterii:

a) sunt grăsimi vegetale nonlaurice, bogate în trigliceride de tipul: palmitic- oleic- palmitic, palmitic- oleic- stearic, stearic- oleicstearic;

b) sunt miscibile în orice proportie cu untul de cacao si sunt compatibile cu proprietătile fizice ale acestuia (punct de topire si temperatură de cristalizare, viteză de topire pentru faza de temperare);

c) sunt obtinute numai prin procesul de rafinare si/sau fractionare, care exclud modificările enzimatice ale structurii trigliceridelor.

2. În conformitate cu criteriile de mai sus, următoarele grăsimi vegetale, obtinute din plantele ale căror nume stiintifice sunt enumerate mai jos, se pot folosi:

- illipe, grăsime de Borneo sau Tengkawang, obtinută din Shorea spp;

- ulei de palmier obtinut din Elaeis guineensis; Elaeis olifera;

- Sal obtinută din Shorea robusta;

- Shea obtinută din Butyrospermum parkii;

- Kokum gurgi obtinută din Garcinia indica;

- sâmburi de Mango obtinuti din Mangifera indica.

Se poate folosi si uleiul de cocos pentru producerea ciocolatei utilizate la fabricarea înghetatei si a altor produse similare.