MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 657         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 17 septembrie 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

78. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

1.061. - Hotărâre privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm” în proprietatea publică a statului si în administrarea Societătii Române de Televiziune

 

1.063. - Hotărâre pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

126. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind modificarea Ordinului ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie nr. 36/2003 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 pentru sustinerea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(2) Cercetarea stiintifică si inovarea sunt activităti stiintifice care au ca scop: gestionarea, valorificarea si implementarea rezultatelor cercetării stiintifice si ale dezvoltării tehnologice, în mod deosebit a materialelor biologice valoroase, a tehnologiilor de cultură vegetală, de crestere si îngrijire a animalelor, alte tehnologii de exploatare si industrializare în domeniul agricol.”

2. La articolul 6 alineatul (2), după litera a) se introduce litera a1) cu următorul cuprins:

“a1) aprobă planul sectorial din domeniul agricol, care contine programe si proiecte de interes prioritar, avizate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;”

3. La articolul 6 alineatul (2), după litera b) se introduce litera b1) cu următorul cuprins:

“b1) atribuie conducerea programelor si proiectelor planului sectorial în sistem competitional sau în mod direct academiei de ramură ori institutiilor de profil;”

4. Litera c) a alineatului (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“c) asigură din bugetul propriu finantarea investitiilor si dotărilor necesare realizării obiectivelor de cercetare-dezvoltare aprobate.”

5. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1b) si la pct. 4 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute nationale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului. Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1a), 2 si la pct. 1-3 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute, centre si statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti». Societătile comerciale prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează în baza hotărârilor adunărilor generale ale actionarilor. Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează în societăti comerciale, statiunile de cercetare-dezvoltare si fermele Istrita si Stoienesti prevăzute în anexa nr. 4 se preiau în cadrul institutiilor de învătământ superior agricol de stat.”

6. După alineatul (2) al articolului 7 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute la alin. (1), care se organizează ca institute nationale de cercetare-dezvoltare, pot înfiinta în cadrul structurii organizatorice subunităti cu sau fără personalitate juridică necesare realizării obiectului său de activitate. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile functionale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al acestora.”

7. Alineatele (1) si (3) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Bunurile din patrimoniul institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice, care apartin domeniului public al statului, cu exceptia terenurilor agricole, se dau în administrarea acestora, în conditiile legii.

……………………………………

(3) Suprafetele de teren agricol necesare desfăsurării activitătii de cercetare stiintifică, activitătii didactice si producerii de seminte, material săditor din categoriile biologice superioare, precum si furajării animalelor de rasă destinate reproductiei, care apartin domeniului public al statului, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului initiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, la propunerea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti».”

8. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, institutelor, centrelor, statiunilor de cercetare-dezvoltare si institutiilor publice de învătământ agricol li se concesionează suprafete de teren dintre cele prevăzute la alin. (3), fără plata redeventei.”

9. La articolul 11, după litera a) se introduce litera a1) cu următorul cuprins:

“a1) poate conduce programe de cercetare ale planului sectorial finantat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului;”

10. La articolul 11, litera f) va avea următorul cuprins:

“f) organizează activităti de perfectionare si specializare profesională si de atestare a cercetătorilor si poate acorda în conditiile legii titluri academice si grade profesionale;”

11. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Pentru evaluarea si atestarea activitătilor de cercetare-dezvoltare, prin ordin al presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti» se constituie Consiliul de evaluare, atestare pentru cercetare-dezvoltare în agricultură, silvicultură si industrie alimentară, având în componentă personalităti stiintifice, precum si reprezentanti ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si ai Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului. Pentru activitatea de evaluare si atestare se percep taxe de până la 5 salarii maxime ale unui cercetător principal I.”

12. După articolul 13 se introduce articolul 131 cu următorul cuprins:

“Art. 131. - Institutele, centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, organizate ca institutii publice, sunt persoane juridice române care au ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare, se finantează din venituri proprii si se supun următoarelor reglementări:

a) conducerea se exercită de consiliul de administratie, din care fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, un reprezentant al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti» si directorul unitătii, care este presedintele consiliului de administratie, precum si presedintele consiliului stiintific. Consiliul de administratie se numeste prin decizie a presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti»;

b) regulamentul de organizare si functionare a consiliului stiintific se aprobă de consiliul de administratie;

c) directorul general/directorul este numit prin decizie a presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», conform rezultatelor concursului organizat în conditiile legii;

d) regulamentul de organizare si functionare si structura organizatorică se aprobă de consiliul de administratie si se validează prin decizie a presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti»;

e) bugetul de venituri si cheltuieli se aprobă de consiliul de administratie al unitătii si se avizează de Academia de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti» sau de institutul coordonator, după caz;

f) situatiile financiare anuale se aprobă de consiliul de administratie al unitătii de cercetare.”

13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Finantarea activitătilor din unitătile de cercetaredezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii si industriei alimentare se realizează din venituri provenite, după caz, din:

a) contracte de finantare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si actiunilor cuprinse în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare si în programele-nucleu de cercetare, finantate în sistem competitional sau direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare;

b) contracte de finantare pentru programe si proiecte sectoriale finantate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si cofinantarea unor programe proprii de către academia de ramură;

c) contracte de finantare a programelor internationale obtinute de unitătile de cercetare-dezvoltare la care statul român contribuie cu fonduri conform acordurilor încheiate cu parteneri străini;

d) valorificarea rezultatelor cercetării conform prevederilor legale;

e) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultantă si expertiză cu institutii, agenti economici si persoane fizice din tară si din străinătate;

f) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de seminte, material săditor, furaje speciale, animale de rasă si a oricăror alte produse realizate de acestea;

g) redevente asupra soiurilor si hibrizilor de plante si raselor de animale, precum si asupra altor creatii originale;

h) vânzări de licente, soiuri, hibrizi de plante si rase de animale, tehnologii si metode;

i) valorificarea mijloacelor fixe disponibile sau componentelor si materialelor rezultate în urma casării, chirii, dobânzi la disponibilitătile din conturile bancare si Trezoreria Statului, prestări de servicii, analize;

j) contracte de parteneriat public-privat, precum si din diferite forme de participare directă a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;

k) alte venituri conform dispozitiilor legale.”

14. După articolul 14 se introduc articolele 141, 142 si 143 cu următorul cuprins:

“Art. 141. - În situatia în care în cursul unui an veniturile nu sunt suficiente, pentru acoperirea cheltuielilor curente unitătile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare pot contracta credite bancare si/sau pot beneficia de împrumuturi de la Trezoreria Statului, după caz, în conditiile legii.

Art. 142. - Institutele, centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare pot deschide conturi de escrow si conturi în valută, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, la o bancă agreată de institutiile finantatoare externe sau interne, în conditiile stabilite prin conventii încheiate între părti.

Art. 143. - (1) În scopul atragerii de fonduri private în cercetare, institutele, centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare pot participa la constituirea parcurilor stiintifice si tehnologice, cu avizul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu Sisesti”, conform prevederilor legale si normelor elaborate de autoritatea de stat în domeniul cercetării.

(2) Institutele, centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare se pot asocia, cu aprobarea consiliului de administratie si cu avizul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», cu alte unităti de cercetare-dezvoltare, de interes public si privat, precum si cu unităti de învătământ acreditate.”

15. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Unitătile prevăzute în anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 si 6, precum si unitătile prevăzute în anexa nr. 3, până la data privatizării, beneficiază de toate prevederile legislatiei în vigoare privind subventiile, creditarea si alte facilităti acordate de stat agentilor economici din agricultură, industrie alimentară si silvicultură.

(2) Unitătile prevăzute la alin. (1), care desfăsoară activităti comerciale în vederea valorificării eficiente a rezultatelor cercetării-dezvoltării si a produselor realizate cu parteneri interni si externi pe baze contractuale, se înregistrează la registrul comertului, potrivit legii.”

16. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Veniturile si cheltuielile unitătilor de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 si 6 se cuprind în bugetele si în situatiile financiare ale acestora. Excedentele rezultate din executia bugetelor unitătilor de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice, finantate integral din venituri proprii, care rămân la dispozitia acestora, se vor utiliza cu prioritate pentru finantarea activitătii de cercetare-dezvoltare.

(2) Evaluarea si regularizarea, transpunerea si reflectarea în evidenta contabilă a elementelor patrimoniale ale unitătilor de cercetare-dezvoltare, care se reorganizează ca institutii publice, se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Finantelor Publice în acest scop.”

17. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Finantarea activitătilor Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti» se asigură din cote aplicate asupra veniturilor realizate de unitătile de cercetare-dezvoltare din subordinea si din coordonarea sa, cu exceptia celor provenite din contracte finantate din fonduri publice. Cotele se stabilesc anual de Academia de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti» prin bugetul de venituri si cheltuieli, care se avizează în conditiile legii de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului. Cota stabilită pentru finantarea activitătii proprii a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti» nu poate depăsi 1% din veniturile realizate din activitătile de dezvoltare.”

18. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Veniturile Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti» pot fi completate cu venituri provenite din: activităti de conducere a planurilor si programelor de cercetare-dezvoltare finantate din surse interne si/sau internationale, chirii, taxe, manifestări stiintifice, publicatii, studii si lucrări de cercetare stiintifică, consultatii stiintifice, valorificări de produse din activităti proprii sau anexe, donatii si sponsorizări, conform legii, precum si din alte activităti realizate suplimentar fată de cele cuprinse în programele aprobate.”

19. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Personalul contractual al unitătilor de cercetare-dezvoltare reorganizate se preia de noua unitate, cu aceleasi drepturi salariale.

(2) Ocuparea functiilor de director general/director din unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 se face prin concurs, cu respectarea legislatiei în vigoare. Din comisia de concurs va face parte în mod obligatoriu câte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti».”

20. Alineatul (2) al articolului 21 se abrogă.

21. Alineatele (1) si (3) ale articolului 22 vor avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniile zootehniei si îmbunătătirilor funciare se înfiintează Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Animalelor de Blană Târgu Mures, Statiunea de Cercetări Sericicole Băneasa - Bucuresti si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătătiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - «ISPIF» Bucuresti prin reorganizarea unitătilor prevăzute în anexa nr. 5.

.…………………………………..

(3) Unitătile prevăzute la alin. (1) si (2) se organizează ca institute nationale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si ca institutii publice în subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», după caz.”

22. După alineatul (4) al articolului 22 se introduc alineatele (5), (6) si (7) cu următorul cuprins:

“(5) Despăgubirea actionarilor societătilor comerciale care se reorganizează în unităti de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexa nr. 5, se face pe baza hotărârilor adunărilor generale ale actionarilor si va fi asigurată din surse proprii ale unitătilor nouînfiintate.

(6) Drepturile si obligatiile societătilor comerciale, precum si ale unitătilor de cercetare-dezvoltare, care se reorganizează în conditiile prezentei legi, trec asupra institutiilor nou-înfiintate si se achită din sursele proprii ale acestora.

(7) Obligatiile financiare ale unitătilor de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 4 se preiau de către institutiile de învătământ superior agricol respective si se achită din sursele proprii ale acestora.”copyrightdsc.net

23. Anexele nr. 1-6 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6*) la prezenta ordonantă de urgentă.

Art. II. - Reorganizarea unitătilor de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1-5 la Legea nr. 290/2002, cu modificările ulterioare, se va face prin hotărâre a Guvernului, initiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si cu consultarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. III. - Legea nr. 290/2002, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată după aprobarea prezentei ordonante de urgentă de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 septembrie 2003.

Nr. 78.

 

*) ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm” în proprietatea publică a statului si în administrarea Societătii Române de Televiziune

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie si al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului cu destinatia de cinematograf, proprietate privată a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm” în proprietatea publică a statului si în administrarea Societătii Române de Televiziune.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 septembrie 2003

Nr. 1.061

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate privată a statului, care trece din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm” în proprietatea publică a statului si în administrarea Societătii Române de Televiziune

 

Imobilul care se transmite si locul unde este situat

Persoana juridică care detine imobilul

Persoana juridică la care trece imobilul

Caracteristici ale imobilului

- suprafata -

(m2)

Cinematograful Unirea, Târgu Mures, Bd. 1848 nr. 47, judetul Mures

Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor

“Româniafilm”

Statul român Societatea Română de Televiziune

 

1.264

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2004

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 40 alin. 1 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pentru anul 2004 se aprobă recoltarea unui volum maxim de masă lemnoasă pe picior de 18,0 milioane m3 din următoarele categorii de resurse:

a) 12,0 milioane m3 din păduri aflate în proprietatea publică a statului, administrate de Regia Natională a Pădurilor;

b) 2,6 milioane m3 din păduri proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale;

c) 2,8 milioane m3 din păduri proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat;

d) 0,6 milioane m3 din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national.

(2) Revizuirea volumului de masă lemnoasă, pe categoriile de resurse prevăzute la alin. (1) si pe destinatiile prevăzute la art. 2 alin. (1), se face ori de câte ori este cazul, prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în functie de evolutia procesului de reconstituire a dreptului de proprietate pentru păduri si alte terenuri cu vegetatie forestieră, fără a se depăsi volumul maxim de 18,0 milioane m3.

(3) Repartizarea pe judete a volumelor de masă lemnoasă provenind din resursele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) si d) se face prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 2. - (1) Volumul de masă lemnoasă prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a), aprobat pentru recoltare în anul 2004, din pădurile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor, va avea următoarele destinatii:

a) 8,6 milioane m3 pentru agentii economici cu activitate de exploatare forestieră si/sau de prelucrare a lemnului;

b) 0,6 milioane m3 pentru agentii economici care construiesc drumuri forestiere în bazine forestiere inaccesibile în contrapartidă cu masa lemnoasă pe picior, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 70/1999 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere în perioada 2000-2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 653/2001;

c) 0,6 milioane m3 pentru nevoile proprii ale Regiei Nationale a Pădurilor;

d) 2,2 milioane m3 pentru aprovizionarea de către Regia Natională a Pădurilor a populatiei cu lemn pentru încălzit si lemn pentru constructii, ce provine din: tăierile de îngrijire a arboretelor tinere, igienizarea pădurilor, tăierile de produse accidentale dispersate, precum si materialul lemnos de mici dimensiuni rezultat în urma tăierilor în crâng si a tăierilor rase de substituire si refacere.

(2) Masa lemnoasă necesară pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Muntilor Apuseni, cu modificările si completările ulterioare, si pentru aplicarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificările si completările ulterioare, stabilită si comunicată conform metodologiilor aprobate, se pune la dispozitie de Regia Natională a Pădurilor din cantitatea alocată conform prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a), care se diminuează în mod corespunzător.

Art. 3. - (1) Volumul de masă lemnoasă provenind din resursele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) va fi oferit spre vânzare pe picior prin licitatii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privitoare la vânzarea masei lemnoase destinate agentilor economici si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 205/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Masa lemnoasă prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a), neadjudecată conform procedurilor legale în vigoare, va fi exploatată de către Regia Natională a Pădurilor prin prestări de servicii cu agenti economici atestati, pe bază de licitatie, sau cu forte proprii.

(3) Cantitătile de lemn, fasonate în lemn de lucru, rezultate în urma exploatării masei lemnoase de către Regia Natională a Pădurilor cu prestatori sau cu forte proprii, se valorifică prin licitatii de către Regia Natională a Pădurilor.

(4) Lemnul de foc rezultat în urma exploatării masei lemnoase prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) si la art. 3 alin. (2) se valorifică către populatie.

(5) O cotă de 10% din valoarea masei lemnoase vândute pe picior, prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a), este destinată alimentării fondului extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 4 septembrie 2003

Nr. 1.063

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie nr. 36/2003 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 pentru sustinerea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă

 

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Articol unic. - Punctul 2 “Bugetul Programului” din anexa la Ordinul ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie nr. 36/2003 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 pentru sustinerea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 6 martie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2003 este de 12.241.214 mii lei, defalcat astfel:

- 12.041.214 mii lei pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile beneficiarilor eligibili;

- 200.000 mii lei pentru asistenta tehnică destinată Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, constând în cheltuieli pentru implementarea, administrarea, monitorizarea si evaluarea Programului (cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii).”

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 12 septembrie 2003

Nr. 126.