MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 647         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 11 septembrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.035. - Hotărâre pentru stabilirea responsabilitătilor privind coordonarea unitară a deplasării fortelor armate române si străine pe teritoriul României

 

1.037. - Hotărâre privind înfiintarea Societătii Comerciale “Sanevit 2003” - S.A.

 

1.043. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unui imobil situat în municipiul Suceava din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Comandamentul  de Jandarmi Judetean Suceava

 

1.044. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

1.046. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Zagreb la 6 mai 2003 si la Bucuresti la 30 mai 2003, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 2 octombrie 1997

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea responsabilitătilor privind coordonarea unitară a deplasării fortelor armate române si străine pe teritoriul României

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se abilitează Centrul de coordonare a miscării din structura Statului Major General din Ministerul Apărării Nationale ca unică autoritate împuternicită să planifice, să coordoneze, să controleze si să monitorizeze deplasările de trupe, echipamente militare si materiale apartinând fortelor armate române si străine, pe căile de comunicatie feroviare, rutiere, aeriene si navale, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 2. - În îndeplinirea atributiilor care revin Centrului de coordonare a miscării, Ministerul Apărării Nationale încheie protocoale de colaborare care să materializeze fluxul informational prevăzut în anexele nr. 1-5*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - În situatii de criză sau de război, la solicitarea Ministerului Apărării Nationale, Centrul de coordonare a miscării poate fi completat cu reprezentanti ai altor autorităti ale administratiei publice centrale.

Art. 4. - (1) Cererile, formularele si alte documente ce însotesc fortele armate străine pe teritoriul statului român se întocmesc potrivit standardelor NATO sau acordurilor internationale la care România este parte.

(2) Centrul de coordonare a miscării are obligatia de a comunica autoritătilor si institutiilor publice cu care colaborează, în părtile ce le privesc, continutul standardelor si acordurilor prevăzute la alin. (1).

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 1.035.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Societătii Comerciale “Sanevit 2003” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăti comerciale de pe platformele industriale Arad si Harghita,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Societatea Comercială “Sanevit 2003” - S.A., societate comercială pe actiuni, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Arad, str. Petru Rares nr. 129, judetul Arad.

(2) Societatea Comercială “Sanevit 2003” - S.A. se organizează si functionează sub autoritatea Ministerului Sănătătii, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si cu actul constitutiv prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Capitalul social al Societătii Comerciale “Sanevit 2003” - S.A. este de 276.978.310.240 lei, din care 276.978.270.240 lei aport în natură la capitalul social si 40.000 lei aport în numerar al statului român, reprezentat de Ministerul Sănătătii, împărtit în 13.848.916 actiuni nominative cu valoare nominală de 20.000 lei fiecare.

Art. 3. - Obiectul principal de activitate al Societătii Comerciale “Sanevit 2003” - S.A. îl constituie productia de aparatură si instrumente medicale (cod CAEN 3310), care se va derula în cadrul programului “Fabricat în România”.

Art. 4. - Societatea Comercială “Sanevit 2003” - S.A. va prelua la data înfiintării personalul angajat al fostei Societăti Comerciale “Sanevit” - S.A., personal care va fi considerat transferat, păstrându-si drepturile salariale avute la data transferului până la încheierea noului contract colectiv de muncă.

Art. 5. - Modificarea si completarea ulterioară a actului constitutiv al Societătii Comerciale “Sanevit 2003” - S.A. se fac prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Vasile Cepoi,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 1.037.

 

ANEXĂ

ACTUL CONSTITUTIV

al Societătii Comerciale “Sanevit 2003” - S.A.

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

 

(1) Denumirea societătii comerciale este “Sanevit 2003” - S.A., denumită în continuare societatea.

(2) În toate actele - facturi, publicatii si alte documente emanând de la societate denumirea acesteia va fi precedată de cuvintele “societatea comercială” sau de initialele “S.C.” si va fi urmată de sintagma “societate pe actiuni” sau de initialele “S.A.”, de capitalul social, sediul si de codul unic de înregistrare la registrul comertului.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

 

Societatea este persoană juridică română cu capital integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe actiuni, si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, precum si cu cele din prezentul act constitutiv.

 

ARTICOLUL 3

Sediul

 

(1) Sediul social al societătii este în municipiul Arad, str. Petru Rares nr. 129, judetul Arad. Sediul societătii poate fi transferat în orice altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.

(2) Societatea poate înfiinta sedii secundare - sucursale, reprezentante sau agentii - si poate constitui filiale cu aprobarea adunării generale a actionarilor, potrivit legii.

(3) Societatea are magazin propriu de desfacere a produselor în municipiul Arad, str. Aron Cotrus nr. 2, si poate deschide magazine proprii pentru desfacerea produselor si în alte localităti din tară si din străinătate.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

Durata societătii este nelimitată, activitatea acesteia începând să se desfăsoare de la data înmatriculării ei la oficiul registrului comertului.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

 

Societatea are ca scop fabricarea si comercializarea seringilor si a acelor sterile de unică utilizare, a diferitelor produse si instrumente medicale, precum si a altor produse, potrivit obiectului său de activitate.

 

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

 

A. Obiectul principal de activitate al societătii este productia de aparatură si instrumente medicale, cod CAEN 3310.

B. Alte activităti:

a) operatiuni de export si import de instrumente medicale, prevăzute la lit. A, si alte dispozitive medicale, inclusiv în sistemul lohn;

b) realizarea de repere, subansambluri si/sau produse injectate din mase plastice;

c) operatiuni de asistentă tehnică, consulting, cercetare si proiectare în domeniul instrumentelor medicale din categoria celor prevăzute la lit. A;

d) transport intern si international în scopul realizării obiectului de activitate;

e) comercializarea de produse prin magazine proprii sau ale tertilor.

 

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

 

(1) Capitalul social al societătii este de 276.978.310.240 lei, din care 276.978.270.240 lei aport în natură si 40.000 lei aport în numerar al statului român, reprezentat de Ministerul Sănătătii.

(2) Aportul în natură este constituit din bunurile prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăti comerciale de pe platformele industriale Arad si Harghita.

(3) Capitalul social este subscris si vărsat în întregime de statul român, fiind împărtit în 13.848.916 actiuni nominative, fiecare actiune având o valoare nominală de 20.000 lei.

 

ARTICOLUL 8

Modificarea capitalului social

 

(1) Majorarea sau reducerea capitalului social se face pe baza hotărârilor adunării generale a actionarilor, în conditiile legii.

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) emisiunea de actiuni sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar si/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor (fără a putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) conversia unor creante lichide si exigibile asupra societătii în actiuni la aceasta;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a actionarilor, potrivit legii.

(3) Capitalul social va putea fi redus prin:

a) micsorarea numărului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor;

c) dobândirea propriilor actiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 9

Actiunile

 

(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor societătii sunt exercitate si, respectiv, îndeplinite de către Ministerul Sănătătii, care îsi va desemna reprezentantii în adunarea generală a actionarilor la societate.

(2) Societatea va tine evidenta actiunilor într-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se păstrează la sediul societătii.

(3) Actiunile societătii sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege, care există în formă dematerializată, se emit si se transferă prin inscriptie în cont.

(4) Conversia si înstrăinarea actiunilor se vor putea realiza în conditiile stabilite de adunarea generală a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În conditiile legii, prin hotărâre a adunării generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Actiunile emise de societate pot fi gajate în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 10

Obligatiuni

 

Pe perioada în care statul este actionar unic societatea este autorizată să emită obligatiuni în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 11

Drepturile si obligatiile ce decurg din actiuni

 

(1) Fiecare actiune subscrisă si plătită, potrivit legii, conferă detinătorului dreptul la un vot în adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor si obligatia de a contribui la suportarea pierderilor, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului act constitutiv, precum si alte drepturi prevăzute de lege si de actul constitutiv.

(2) Obligatiile societătii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita capitalului social subscris.

 

ARTICOLUL 12

Cesiunea actiunilor

 

(1) În raporturile cu societatea, aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.

(2) Cesiunea partială sau totală a actiunilor între actionari si/sau între acestia si terti se face în conditiile si cu procedura prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a actionarilor

ARTICOLUL 13

Atributiile adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor societătii este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitătii si stabileste politica ei economică în conformitate cu mandatul primit.

(2) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(3) Adunarea generală a actionarilor este formată din 3 membri numiti prin ordin al ministrului sănătătii.

(4) Pentru activitatea depusă reprezentantii statului în adunarea generală a actionarilor au dreptul la o indemnizatie în conformitate cu prevederile legislatiei române în vigoare în acest domeniu.

(5) Adunarea generală ordinară a actionarilor are următoarele atributii principale:

a) aprobă strategia globală de dezvoltare, modernizare, restructurare economico-financiară a societătii;

b) numeste si revocă membrii consiliului de administratie în număr de 3, ale căror atributii sunt stabilite pe bază de mandat, pe perioada în care statul este actionar unic;

c) numeste si revocă cenzorii, conform prevederilor legale;

d) se pronuntă asupra gestiunii administratorilor;

e) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie, precum si cenzorilor;

f) discută, aprobă sau modifică situatia financiară anuală si contul de profit si pierdere după analizarea rapoartelor consiliului de administratie, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari;

g) aprobă reinvestirea veniturilor, în principal pentru dezvoltare;

h) hotărăste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piata internă si externă, a creditelor comerciale si a garantiilor;

i) analizează rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societătii, relatiile cu clientii;

j) se pronuntă asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societătii de către administratori;

k) hotărăste cu privire la gajarea sau, după caz, ipotecarea unor bunuri, unităti ori sedii proprii;

l) aprobă regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;

m) hotărăste cu privire la înfiintarea sau desfiintarea sediilor secundare (sucursale, agentii, reprezentante sau alte unităti fără personalitate juridică);

n) aprobă delegările de competentă pentru consiliul de administratie;

o) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, în conditiile legii;

p) îndeplineste orice altă atributie stabilită de lege în sarcina sa.

(6) Adunarea generală extraordinară a actionarilor are următoarele atributii principale:

a) schimbarea formei juridice;

b) transferarea sediului social;

c) modificarea sau completarea obiectului de activitate;

d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reîntregirea lui, în conditiile legii;

e) fuziunea sau divizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) modificarea numărului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;

h) emiterea de obligatiuni în conditiile legii;

i) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor;

j) aprobă conversia actiunilor dintr-o categorie în alta, în conditiile legii;

k) hotărăste cu privire la modificarea actului constitutiv.

 

ARTICOLUL 14

Convocarea adunărilor generale ale actionarilor

 

(1) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(2) Adunarea generală a actionarilor se convoacă ori de câte ori este necesar de către presedintele consiliului de administratie sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de presedinte.

(3) Adunările generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiei financiare anuale si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs.

(4) Adunarea generală ordinară a actionarilor va fi convocată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare si cu dispozitiile prezentului act constitutiv, prin publicarea cu cel putin 15 zile înainte de data tinerii acesteia.

(5) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

(6) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(7) Adunarea generală a actionarilor se întruneste la sediul societătii sau în alt loc indicat în convocator.

(8) Adunarea generală extraordinară a actionarilor va fi convocată ori de câtre ori este cazul, la solicitarea actionarilor, la cererea consiliului de administratie sau a cenzorilor.

(9) Adunarea generală a actionarilor, ordinară sau extraordinară, poate lua hotărâri si fără îndeplinirea formalitătilor, prevăzute pentru convocare, în situatii exceptionale, cu respectarea prevederilor legale si ale prezentului act constitutiv pentru validarea hotărârilor adoptate.

 

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a actionarilor este necesară prezenta actionarilor care să detină cel putin jumătate din participarea la capitalul social, iar hotărârile să fie luate de actionarii care detin majoritatea absolută din participarea la capitalul social al celor participanti la adunare, personal sau prin mandatar.

(2) Dacă adunarea generală a actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (1), aceasta se va întruni după a doua convocare si poate să delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi participarea la capitalul social detinută de actionarii prezenti, cu votul majoritătii.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta actionarilor care detin cel putin trei pătrimi din participarea la capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care detin cel putin jumătate din participarea la capitalul social;

b) la convocările următoare, prezenta actionarilor care detin jumătate din participarea la capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care detin cel putin o

treime din participarea la capitalul social.

(4) În ziua si la ora precizate în convocator sedinta adunării generale a actionarilor se va deschide de presedintele consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi tine locul.

(5) Adunarea generală a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezentă a actionarilor, indicând participarea la capitalul social pe care îl detine fiecare si îndeplinirea tuturor formalitătilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si va încheia procesul-verbal al adunării generale a actionarilor.

(6) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii Ministerului Sănătătii, mandatati să reprezinte interesele participatiei statului la capitalul social, si de secretarul care l-a întocmit.

(7) Procesul-verbal al adunării generale a actionarilor se va transcrie într-un registru sigilat si parafat.

(8) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezentă a actionarilor, precum si, după caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati.

(9) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunării generale a actionarilor, în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul societătii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor, care nu vor avea drept de vot.

 

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a actionarilor

 

(1) Hotărârile adunării generale a actionarilor se iau prin vot deschis.

(2) Hotărârile se vor lua în conditiile si cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare ale actionarilor sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(3) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a actionarilor sau a unuia dintre membrii adunării generale a actionarilor se va putea decide ca votul să fie secret.

(4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(5) Pentru a fi opozabile tertilor hotărârile adunării generale a actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate în extras în

registru si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(6) Hotărârile adunării generale a actionarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalitătilor prevăzute la alin. (1)-(5).

(7) Hotărârile luate în adunările generale ale actionarilor în limitele legii si ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.

(8) Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din societate si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

 

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

ARTICOLUL 17

Organizare

 

(1) Societatea este administrată de un consiliu de administratie compus din 3 membri, ale căror atributii sunt stabilite pe bază de mandat, pe perioada în care statul este actionar unic.

(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioadă de cel mult 4 ani si pot fi revocati de adunarea generală a actionarilor.

(3) În situatia în care se creează un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generală a actionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(4) Consiliul de administratie se întruneste lunar la sediul societătii sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

(5) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în baza propriului regulament de organizare si functionare si a reglementărilor legale în vigoare.

(6) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului presedintelui.

(7) Presedintele numeste un secretar care să nu fie membru al consiliului de administratie si care va redacta procesul verbal al fiecărei sedinte.

(8) Conducerea societătii este asigurată de directorul general, care poate fi si presedinte al consiliului de administratie.

(9) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenta a cel putin jumătate din numărul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenti.

(10) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile înainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care se scrie de către secretar într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(11) Procesul-verbal se semnează de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.

(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redactează hotărârile acestuia, care se semnează de către presedinte.

(13) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al societătii si poate recurge, de asemenea, la experti si consilieri de specialitate pentru solutionarea anumitor probleme.

(14) În relatiile cu tertii societatea este reprezentată de directorul general, pe baza si în limitele împuternicirilor date de consiliul de administratie, care semnează actele de angajare fată de acestia.

(15) Presedintele consiliului de administratie este obligat să pună la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societătii.

(16) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.

(17) Membrii consiliului de administratie răspund individual sau solidar, după caz, fată de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul act constitutiv sau pentru greseli în administrarea societătii. În astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administratie persoanele prevăzute la art. 135 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

(19) Nu pot fi directori ai societătii persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

 

ARTICOLUL 18

Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi

 

A. Consiliul de administratie are următoarele atributii:

a) aprobă structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare ale societătii;

b) aprobă nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora, pentru directorul general si directorii executivi ai societătii si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

c) decide asupra încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire ori primire în garantie a unor bunuri aflate în patrimoniul societătii ori pe care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor, în conditiile legii;

d) numeste, suspendă sau revocă directorul general si directorii executivi ai societătii;

e) avizează numirea, suspendarea sau revocarea directorilor executivi ai societătii;

f) aprobă delegările de competentă pentru directorul general si pentru persoanele din conducerea societătii, în vederea executării operatiunilor acesteia;

g) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competentă directorului general al societătii;

h) supune anual adunării generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societătii, situatia financiară anuală si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societătii pe anul în curs;

i) convoacă adunarea generală extraordinară a actionarilor ori de câte ori este nevoie;

j) aprobă încheierea contractelor de import-export necesare în vederea dezvoltării, până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a actionarilor;

k) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitătile personalului societătii conform structurii organizatorice aprobate;

/l) stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu;

m) aprobă numărul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

n) aprobă programele de dezvoltare si de investitii;

o) stabileste si aprobă, în limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generală a actionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit mandat;

p) negociază contractul colectiv de muncă si aprobă statutul personalului;

r) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a actionarilor sau care sunt prevăzute de legislatia în vigoare.

B. Directorul general are, în principal, următoarele atributii:

a) reprezintă societatea în raporturile cu tertii;

b) aplică strategia si politicile de dezvoltare ale societătii comerciale, aprobate de adunarea generală a actionarilor;

c) numeste, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administratie;

d) angajează, promovează si concediază personalul salariat, în conditiile legii;

e) negociază, în conditiile legii, contractele individuale de muncă;

f) încheie acte juridice în numele si pe seama societătii, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administratie;

g) stabileste îndatoririle si responsabilitătile personalului societătii;

h) aprobă operatiunile de încasări si plăti, potrivit competentelor legale si prezentului act constitutiv;

i) aprobă operatiunile de vânzare si cumpărare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului act constitutiv;

j) împuterniceste directorii executivi si orice altă persoană si exercită orice atributii din sfera sa de competentă;

k) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administratie a stabilit-o în sarcina sa.

C. 1. Directorii executivi sunt numiti de directorul general, se află în subordinea acestuia ca salariati ai societătii si sunt răspunzători fată de aceasta pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor.

2. Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societătii.

 

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 19

Cenzorii

 

(1) Gestiunea societătii este controlată de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generală a actionarilor.

Cel putin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) În perioada în care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.

(3) Adunarea generală a actionarilor alege, de asemenea, acelasi număr de cenzori supleanti, care îi vor înlocui, în conditiile legii, pe cenzorii titulari.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societătii, la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atributii principale:

a) în cursul exercitiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte,

casa si registrele de evidentă contabilă si informează consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercitiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societătii, a situatiei financiare anuale si a contului de profit si pierdere, prezentând adunării generale a actionarilor un raport scris;

c) la lichidarea societătii controlează operatiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale extraordinare a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a actului constitutiv si a obiectului de activitate ale societătii.

(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună si inopinat, inspectii ale casei si să verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societătii sau care au fost primite în gaj, cautiune ori în depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

c) să constate depunerea garantiei din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispozitiile legii si ale prezentului act constitutiv să fie îndeplinite de administratori si de lichidatori.

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul societătii si iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergente se înaintează adunării generale a actionarilor.

(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a actionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administratie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societătii, sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situatii privind încălcarea dispozitiilor legale si ale actului constitutiv.

(9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completează cu dispozitiile legale în materie.

(10) Cenzorii si supleantii acestora sunt numiti de adunarea generală a actionarilor pe o perioadă de maximum 3 ani si pot fi realesi.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute de art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, si de reglementările legale în vigoare.

(12) Cenzorii sunt obligati să depună înainte de începerea activitătii o garantie egală cu o treime din garantia stabilită pentru membrii consiliului de administratie.copyrightdsc.net

(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, acesta este înlocuit de supleantul cel mai în vârstă.

(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămasi numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a actionarilor.

(15) În cazul în care nu mai rămâne în functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca de urgentă adunarea generală a actionarilor, în conditiile legii, care va proceda la numirea altor cenzori.

(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum si constatările făcute în exercitiul mandatului lor.

(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a actionarilor, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 20

Finantarea activitătii proprii

 

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si în conformitate cu atributiile stabilite societatea utilizează sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare, credite asociate si alte surse financiare.

 

ARTICOLUL 21

Exercitiul financiar

 

Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data înmatriculării societătii în registrul comertului.

 

ARTICOLUL 22

Personalul

 

(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul societătii este numit, angajat si concediat de directorul general, în limita delegării de competentă care i-a fost acordată.

(2) Drepturile si obligatiile salariatilor societătii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare si prin contractul colectiv de muncă.

 

ARTICOLUL 23

Evidenta contabilă si situatia financiară anuală

 

(1) Societatea tine evidenta contabilă în lei si întocmeste situatia financiară anuală si contul de profit si pierdere, conform dispozitiilor legale în vigoare.

(2) Situatia financiară anuală si contul de profit si pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 24

Repartizarea profiturilor

 

Profitul se repartizează în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 25

Registrele

 

Societatea va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VIII

Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 26

Schimbarea formei juridice

 

(1) Schimbarea formei juridice a societătii se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor si cu îndeplinirea tuturor formalitătilor prevăzute de lege.

(2) În perioada în care statul este actionar unic schimbarea formei juridice a societătii se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Sănătătii, prin reprezentantii săi mandatati să reprezinte interesele capitalului de stat.

 

ARTICOLUL 27

Dizolvarea

 

Dizolvarea societătii va avea loc în următoarele situatii, în conditiile legii:

a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;

b) declararea nulitătii;

c) hotărârea adunării generale a actionarilor;

d) pierderea unei jumătăti din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau limitarea lui la suma rămasă;

e) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv.

 

ARTICOLUL 28

Lichidarea

 

Lichidarea societătii si repartizarea patrimoniului se fac în conditiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 29

Litigiile

 

(1) Litigiile de orice fel, apărute între societate si persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competenta instantelor judecătoresti de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele fizice sau juridice, române ori străine, pot fi solutionate si prin arbitraj potrivit legii.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

ARTICOLUL 30

 

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozitiile legale referitoare la societătile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Codului comercial, precum si ale actelor normative emise în aplicarea acestora.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unui imobil situat în municipiul Suceava din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Comandamentul de Jandarmi Judetean Suceava

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 75 alin. (4) si (5) si al art. 84 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a bunului imobil identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru

Valorificarea Activelor Bancare în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Comandamentul de Jandarmi Judetean Suceava.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare si Comandamentul de Jandarmi Judetean Suceava, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Patrimoniul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare se diminuează cu valoarea evidentiată în contabilitate a bunului imobil transmis potrivit prevederilor art. 1, iar patrimoniul Comandamentului de Jandarmi Judetean Suceava se majorează cu aceeasi valoare.

Art. 4. - Indicatorii de venituri si cheltuieli - transferuri, din bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare pe anul 2003, se rectifică, în sensul diminuării, cu valoarea contabilă a bunului imobil transmis potrivit art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

p. Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Bancare,

Mircea Ursache

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 1.043.

 

ANEXĂ

 

ATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului*) care se transmite fără plată din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Comandamentul de Jandarmi Judetean Suceava

 

Adresa imobilului

care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite

Persoana juridică

la care se transmite

Caracteristicile

imobilului care se transmite

Municipiul Suceava,

str. Traian Vuia nr. 7B,

judetul Suceava

 

Autoritatea pentru

Valorificarea

Activelor Bancare

 

Ministerul Administratiei

si Internelor, pentru

Comandamentul

de Jandarmi Judetean

Suceava

- Pavilion administrativ-hotel, tip S+P+3E,

Sd = 3.158,40 m2, nr. inventar 1.006

- Valoare: 284.337 USD (exclusiv T.V.A.)

-Platformă betonată, S = 817 m2, nr. inventar f.n.

- Valoare: 4.496 USD (exclusiv T.V.A.)

- Împrejmuire sediu, L = 85 m, nr. inventar f.n.

- Valoare: 1.454 USD (exclusiv T.V.A.)

- Teren, S = 2.028 m2, înscris în CF nr. 10.355

a municipiului Suceava, nr. topo 3.247

- Valoare: 12.168 USD (exclusiv T.V.A.)

- Valoare totală: 302.455 USD (exclusiv

T.V.A.)

 


*) Imobilul a trecut în domeniul privat al statului si în administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în baza Conventiei de dare în plată autentificată sub nr. 462 din 17 iulie 2003 de către BNP Damiela-Camilia Pop, încheiată între Societatea Comercială Transport si Reparatii “Bucovina” - S.A. Suceava si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Apărării Nationale îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 1.044.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

Nr.crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică

care administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor

care trec în domeniul privat al statului

 

Municipiul Pitesti,

judetul Arges

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 705, nr. M.F. = 103.771

Pavilionul R:

- suprafata construită = 45 m2

- valoarea contabilă = 14.000 lei

Pavilionul R1:

- suprafata construită = 45 m2

- valoarea contabilă = 14.000 lei

Pavilionul V:

- suprafata construită = 20 m2

- valoarea contabilă = 6.000 lei

Pavilionul I:

- suprafata construită = 155 m2

- valoarea contabilă = 24.000 lei

Pavilionul J:

- suprafata construită = 159 m2

- valoarea contabilă = 46.000 lei

2.

Satul Budieni,

judetul Gorj

Ministerul Apărării Nationale

 

Imobil 880, nr. M.F. = 103.840

Pavilionul M34:

- suprafata construită = 160 m2

- valoarea contabilă = 135.099 lei

3.

Municipiul Craiova,

judetul Dolj

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 984, nr. M.F. = 103.865

Pavilionul G - partial:

- suprafata construită = 72,15 m2

- valoarea contabilă = 31.308 lei

Pavilionul N:

- suprafata construită = 57 m2

- valoarea contabilă = 1.945 lei

4.

Municipiul Bucuresti

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 822, nr. M.F. = 103.568

Pavilionul B:

- suprafata construită = 19,40 m2

- valoarea contabilă = 3.648.000 le

Pavilionul H:

- suprafata construită = 90 m2

- valoarea contabilă = 31.200 lei

Pavilionul H1:

- suprafata construită = 83 m2

- valoarea contabilă = 31.500 lei

Pavilionul R:

- suprafata construită = 192 m2

- valoarea contabilă = 50.000 lei

Împrejmuire beton:

- lungimea = 215 ml

- valoarea contabilă = 37.625 lei

Împrejmuire panouri sârmă:

- lungimea = 248 ml

- valoarea contabilă = 69.688 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Zagreb la 6 mai 2003 si la Bucuresti la 30 mai 2003, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 2 octombrie 1997

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 2 octombrie 1997, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 63/1998,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin scrisoarea semnată la 6 mai 2003 la Zagreb si la 30 mai 2003 la Bucuresti, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 2 octombrie 1997, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/1997, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 63/1998, după cum urmează:

- Paragraful 1 al anexei nr. 1 “Tragerea sumelor din împrumut” la acordul de împrumut se modifică si va avea cuprinsul prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 28 august 2003

Nr. 1.046

 

ANEXĂ

(anexa nr. 1 la acordul de împrumut)

 

TRAGEREA SUMELOR DIN ÎMPRUMUT

 

1. Tabelul de mai jos prezintă categoriile de pozitii care vor fi finantate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie si procentul de cheltuieli pentru pozitiile care vor fi astfel finantate pe fiecare categorie:

 

Categoria

Suma din împrumut alocată

(exprimată în dolari S.U.A.)

%

de cheltuieli pentru a fi finantat

(1) Lucrări pentru partea A a Proiectului

58.986.634

 

53% din cheltuielile efectuate anterior datei de 1 iunie 2003 si 46% din cheltuielile efectuate după această dată

(2) Bunuri

 

 

(a) Mobilier scolar pentru partea A a Proiectului

4.276.815

74%

(b) Echipamente si vehicule pentru partea B a Proiectului

466.203

100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli locale (franco-uzină) si 82% din cheltuieli locale pentru alte articole procurate local

(3) Servicii de consultantă si pregătire

 

 

(a) Servicii pentru planificarea si proiectarea documentatiilor tehnice pentru partea A a Proiectului

5.000.000

100% din cheltuieli externe si 95% din cheltuieli locale

(b) Pregătire

210.068

100%

(c) Alte servicii de consultantă

1.060.280

100% din cheltuieli externe si 82% din cheltuieli locale

(4) Nealocate

0

 

TOTAL:

70.000.000