MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 646         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 11 septembrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.027. - Hotărâre privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Natională de Apărare si unele măsuri referitoare la organizarea si functionarea acesteia

 

1.028. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului din România, Ministerul Mediului si Amenajării Teritoriului al Republicii Moldova si Ministerul Mediului si Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea în zona formată din ariile naturale protejate ale Deltei Dunării si Prutului de Jos, semnat la Bucuresti la 5 iunie 2000

 

Acord între Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului din România, Ministerul Mediului si Amenajării Teritoriului al Republicii Moldova si Ministerul Mediului si Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea în zona formată din ariile naturale protejate ale Deltei Dunării si Prutului de Jos

 

1.047. - Hotărâre pentru stabilirea modelului si continutului cererii de înregistrare si ale certificatului de înregistrare în registrul comertului

 

1.048. - Hotărâre pentru abrogarea pozitiei nr. 1.359 din anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Natională de Apărare si unele măsuri referitoare la organizarea si functionarea acesteia

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 5, al art. 9 alin. (1) lit. e) si k) si al art. 29 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 389/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Academia de Înalte Studii Militare îsi schimbă denumirea în Universitatea Natională de Apărare.

(2) Universitatea Natională de Apărare este institutie publică de învătământ superior militar, parte a sistemului national de învătământ, subordonată Ministerului Apărării Nationale.

(3) Sediul Universitătii Nationale de Apărare este în municipiul Bucuresti, sos. Panduri nr. 68-72, sectorul 5.

Art. 2. - Universitatea Natională de Apărare pregăteste comandanti, ofiteri de stat major si experti, militari si civili, selectionati pentru îndeplinirea atributiilor unor functii de conducere si expertiză în domeniile apărării si securitătii nationale, organizează si elaborează studii stiintifice si activităti de cercetare stiintifică necesare structurilor cu responsabilităti în aceste domenii.

Art. 3. - (1) Denumirea Facultătii Interarme din fosta Academie de Înalte Studii Militare se schimbă în Facultatea de Comandă si Stat Major.

(2) Pregătirea studentilor în Universitatea Natională de Apărare se realizează în cadrul Facultătii de Comandă si Stat Major, în următoarele specializări acreditate, cu durata de 4 ani, forma de zi:

a) Conducere interarme forte terestre;

b) Conducere interarme forte aeriene;

c) Conducere interarme forte navale;

d) Conducere logistică;

e) Management economico-financiar.

Art. 4. - (1) În structura Universitătii Nationale de Apărare pot fi incluse si alte facultăti si specializări, în conditiile legii.

(2) Prin ordin al ministrului apărării nationale pot fi trecute în subordonarea Universitătii Nationale de Apărare si alte institutii de cercetare din structurile Ministerului Apărării Nationale.

Art. 5. - Universitatea Natională de Apărare organizează si desfăsoară pregătirea prin învătământ postuniversitar, inclusiv masterat si doctorat, în domeniul “Stiinte militare”, în conditiile legii.

Art. 6. - Universitatea Natională de Apărare poate pregăti personal militar si civil din tară si din străinătate în conditiile stabilite prin protocoale de colaborare, potrivit legii.

Art. 7. - Absolventii Universitătii Nationale de Apărare sunt repartizati în functie de nevoile Ministerului Apărării Nationale, respectiv ale celorlalti beneficiari, potrivit legii.

Art. 8. - Actele de studii care atestă absolvirea cursurilor Universitătii Nationale de Apărare, precum si titlurile stiintifice obtinute dau titularilor dreptul să fie încadrati, în conditiile legii.

Art. 9. - Cheltuielile privind scolarizarea si întretinerea studentilor, precum si functionarea Universitătii Nationale de Apărare se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Nationale, si din alte surse, în conditiile legii.

Art. 10. - Alegerea organismelor de conducere a universitătii, ocuparea functiilor didactice, normarea activitătilor de învătământ si cercetare stiintifică, evaluarea si promovarea personalului didactic se fac în conformitate cu legislatia privind învătământul si statutul de institutie militară.

Art. 11. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 611/1992 privind organizarea si functionarea Academiei de Înalte Studii

Militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 30 octombrie 1992.

(2) Pe aceeasi dată, pct. 51 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 410/2002 privind structurile si specializările universitare acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu din institutiile de învătământ superior,

cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 1.027.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului din România, Ministerul Mediului si Amenajării Teritoriului al Republicii Moldova si Ministerul Mediului si Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea în zona formată din ariile naturale protejate ale Deltei Dunării si Prutului de Jos, semnat la Bucuresti la 5 iunie 2000

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul dintre Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului din România, Ministerul Mediului si Amenajării Teritoriului al Republicii Moldova si Ministerul Mediului si Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea în zona formată din ariile naturale protejate ale Deltei Dunării si Prutului de Jos, semnat la Bucuresti la 5 iunie 2000.

Art. 2. - Cheltuielile necesare pentru aplicarea acordului prevăzut la art. 1 de către România se suportă din bugetul anual aprobat pentru Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 1.028

 

ACORD

între Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului din România, Ministerul Mediului si Amenajării Teritoriului al Republicii Moldova si Ministerul Mediului si Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea în zona formată din ariile naturale protejate ale Deltei Dunării si Prutului de Jos

 

Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului din România, Ministerul Mediului si Amenajării Teritoriului al Republicii Moldova si Ministerul Mediului si Resurselor Naturale din Ucraina, denumite în continuare părti,

constiente de necesitatea cooperării în domeniile protectiei diversitătii biologice, a peisajului, si, în general, a mediului, pentru păstrarea spatiilor naturale si ameliorarea calitătii vietii populatiei locale,

dorind să armonizeze deciziile lor legate de administrarea zonelor naturale protejate situate în regiunea Deltei Dunării si a Prutului de Jos,

decise să conserve valorile naturale si caracteristicile peisajului în acest teritoriu si să ofere publicului un cadru privilegiat pentru a descoperi si cunoaste natura si mediul,

au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Zona la care se referă acordul

 

1. Părtile sunt de acord să stabilească zona Deltei Dunării si zona Prutului de Jos ca arii naturale protejate (denumite în continuare zonă naturală protejată).

2. Zona naturală protejată cuprinde:

- Rezervatia Stiintifică a Prutului de Jos a Republicii Moldova;

- Rezervatia Biosferei Delta Dunării din România;

- Rezervatia Biosferei Dunării din Ucraina.

3. Zona naturală protejată poate fi modificată prin consensul părtilor.

 

ARTICOLUL 2

Obiective

 

1. În ceea ce priveste zona naturală protejată astfel desemnată, părtile se angajează, fiecare, potrivit legilor sale interne:

- să mentină si să amelioreze peisajul natural si caracterul său specific;

- să conserve patrimoniul natural (fauna, flora, habitatele);

- să protejeze valorile ecologice si naturale;

- să protejeze si să sporească patrimoniul cultural (arhitectural, arheologic, rural sau istoric);

- să promoveze informarea, educarea si structurile de primire pentru public, cu privire la zona naturală protejată, în cadrul unei politici globale vizând constientizarea publicului fată de problemele din domeniul mediului si favorizarea cunoasterii patrimoniului natural si cultural;

- să controleze si să orienteze activitătile economice si socioculturale, potrivit unei abordări integrate, în concordantă cu principiile dezvoltării durabile, astfel încât aceste activităti să contribuie la realizarea obiectivelor enuntate mai sus si la bunăstarea populatiilor interesate, fără a altera caracterul zonei naturale protejate.

2. În acest scop părtile sunt de acord:

- să îsi armonizeze metodele de gospodărire si să coordoneze toate proiectele de dezvoltare sau de amenajare în cadrul unui program de actiune cuprinzător, conducând în cele din urmă la dezvoltarea unui plan de management comun;

- să îsi coordoneze activitătile de cercetare si monitorizare a florei, faunei si stării habitatelor naturale, precum si de politica administrării;

- să promoveze schimburile de informatii si experientă la nivel stiintific si tehnic între diferitele autorităti responsabile de administrarea zonei naturale protejate, precum si un program de instruire comun pentru personalul acestor autorităti, în vederea conservării zonei naturale protejate.

 

ARTICOLUL 3

Stabilirea si mandatul Comisiei mixte

 

1. Va fi înfiintată o comisie mixtă (denumită în continuare Comisia), cu scopul de a supraveghea aplicarea prezentului acord si de a asigura cooperarea regională efectivă, în vederea realizării obiectivelor prevăzute în art. 2.

2. În cadrul mandatului său Comisia va trebui, îndeosebi:

- să trateze toate problemele referitoare la administrarea zonei naturale protejate, să facă recomandări părtilor asupra măsurilor care trebuie luate si să coordoneze initiativele acestora referitoare la zona naturală protejată;

- să decidă asupra programelor si actiunilor pe care trebuie să le întreprindă împreună cu părtile, să decidă asupra modalitătilor de finantare a proiectelor si să asigure realizarea acestor proiecte;

- să prezinte, dacă este nevoie, propuneri vizând îmbunătătirea eficacitătii prezentului acord, inclusiv prin semnarea unor protocoale aditionale.

 

ARTICOLUL 4

Componenta si functionarea Comisiei

 

1. Comisia va fi alcătuită din 9 membri. Fiecare parte va desemna o delegatie formată din 3 membri.

2. Presedintia Comisiei va fi asigurată pe rând, de fiecare dintre cele 3 părti, pe o perioadă de un an. Partea care va detine presedintia va desemna un membru din delegatia sa, care să asigure functia de presedinte pentru un an. Ordinea de rotatie va fi următoarea: România, Ucraina si Republica Moldova.

3. Comisia se va reuni de cel putin două ori pe an.

4. Fiecare parte va suporta cheltuielile de participare ale delegatiei sale la reuniunile Comisiei. Partea care detine presedintia va asigura secretariatul reuniunilor si va suporta cheltuielile de organizare a acestor întâlniri.

5. Fiecare delegatie are dreptul la un vot. Deciziile Comisiei vor fi luate prin consens si nici o decizie nu poate fi luată decât în prezenta celor 3 părti.

6. Reprezentantii organizatiilor si institutiilor internationale mentionate mai jos vor avea statutul de observator în cadrul Comisiei:

- Consiliul Europei;

- UNESCO;

- Comisia Europeană;

- Biroul Conventiei asupra zonelor umede, de importantă internatională, în special ca habitat al păsărilor de apă, încheiată la Ramsar la 2 februarie 1971;

- Secretariatul Conventiei privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979.

7. Comisia poate, de asemenea, implica în activitătile sale, la cererea lor sau din proprie initiativă, următoarele organisme:

- alte organizatii sau institutii internationale;

- autorităti locale si regionale din cadrul zonei naturale protejate;

- organizatii nonguvernamentale si asociatii care, prin competenta si expertiza lor în domeniul conservării naturii si a peisajului si al protectiei mediului în general, pot contribui la activitătile Comisiei.

8. În cadrul îndeplinirii functiilor sale Comisia poate crea grupuri de lucru specifice si poate face apel la serviciile expertilor. Totusi ea nu poate delega exercitarea puterii sale de decizie.

9. Comisia va înainta părtilor, în fiecare an, un raport privind activitătile desfăsurate.

10. Comisia va adopta prin consens regulamentul său de functionare, în conformitate cu prevederile acestui acord.

 

ARTICOLUL 5

Rezolvarea divergentelor

 

Orice divergentă privind interpretarea sau implementarea prezentului acord trebuie să fie rezolvată prin negocieri între părti.

 

ARTICOLUL 6

Perioada de valabilitate a acordului

 

Prezentul acord va rămâne în vigoare pe perioadă nedeterminată, exceptându-se cazul în care una dintre părti notifică celeilalte părti, în scris, despre intentia sa de a-l denunta, la 6 luni de la notificare.

 

ARTICOLUL 7

Intrarea în vigoare a acordului

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii de către depozitar a ultimei notificări prin care părtile vor informa cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

 

ARTICOLUL 8

Amendamente la acord

 

Amendamentele la prezentul acord, precum si protocoalele sale aditionale vor intra în vigoare conform procedurii specificate în art. 7.

 

ARTICOLUL 9

Difuzarea acordului

 

Fiecare parte va difuza prezentul acord către autoritătile si administratiile interesate din tara sa.

 

ARTICOLUL 10

Relatia fată de alte acorduri internationale

 

Prevederile prezentului acord nu vor afecta drepturile si obligatiile părtilor asumate prin alte acorduri internationale.

 

ARTICOLUL 11

Dispozitii finale

 

Prezentul acord este redactat în 4 exemplare originale, fiecare în limbile română, ucraineană si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente în interpretare, va prevala textul în limba engleză. Fiecare parte va primi un exemplar original. Un exemplar original în limba engleză va fi depozitat la secretarul general al Consiliului Europei.

Semnat la Bucuresti la 5 iunie 2000.

 

Ministerul Apelor, Pădurilorcopyrightdsc.net

si Protectiei Mediului din România,

Romică Tomescu,

ministru

Ministerul Mediului si Amenajării

Teritoriului al Republicii Moldova

Arcadie Capcelea,

ministru

Ministerul Mediului si Resurselor

Naturale din Ucraina,

Ivan Zayets,

Ministru

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea modelului si continutului cererii de înregistrare si ale certificatului de înregistrare în registrul comertului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 3 alin. (13) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul si continutul cererii de înregistrare în registrul comertului, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă modelul si continutul cererii pentru obtinerea autorizării functionării, prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Se aprobă modelul si continutul formularului “Declaratie pe proprie răspundere”, din care rezultă că la sediul social/secundar nu se desfăsoară activitătile prevăzute în obiectul de activitate declarat, prevăzute în anexa nr. 3.

(4) Formularele prevăzute la alin. (1) - (3) vor fi utilizate pentru înregistrarea în registrul comertului a societătilor comerciale, regiilor autonome, organizatiilor cooperatiste si a grupurilor de interes economic.

(5) Formularul prevăzut la alin. (1) va fi utilizat si pentru înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice si asociatiilor familiale, în conditiile prevăzute de Legea nr. 507/2002 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice.

Art. 2. - (1) Se aprobă modelul si continutul certificatului de înregistrare în registrul comertului, prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Se aprobă modelul si continutul formularului care devine anexă la certificatul de înregistrare, prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 3. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cererea de înregistrare, certificatul de înregistrare, inclusiv anexa la acesta având modelul si continutul prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.345/2002 pentru stabilirea modelului si continutului cererii de înregistrare si ale certificatului de înregistrare a comerciantului, se vor utiliza de către oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale până la epuizarea stocului existent la Oficiul National al Registrului Comertului.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.345/2002 pentru stabilirea modelului si continutului cererii de înregistrare si ale certificatului de înregistrare a comerciantului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 12 decembrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003

Nr. 1.047

 

Anexe

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea pozitiei nr. 1.359 din anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pozitia nr. 1.359 din anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 25 aprilie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 1.048.