MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 645         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 10 septembrie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

532. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Cruce

 

533. - Decret privind rechemarea unor ambasadori

 

534. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre România si Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea si asistenta mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuti la 17 iunie 2003

 

535. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului privind relatiile prietenesti si de cooperare dintre România si Federatia Rusă, semnat la Moscova la 4 iulie 2003

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 303 din 10 iulie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 12 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.025. - Hotărâre privind metodologia si criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în conditii speciale

 

1.049. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2003 privind subventionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru constructia de locuinte prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, pentru diplomatia si spiritul de tolerantă manifestate cu consecventă în spatiul religios, pluricultural si etnic african, pentru sprijinul acordat comunitătilor ortodoxe române din spatiul pe care îl păstoreste,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Mare Cruce Prea Fericitului Părinte Petros VII, Patriarh si Papă al Alexandriei si al Întregii Africi.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 5 septembrie 2003

Nr. 532.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unor ambasadori

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 din Constitutia României,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

Art. 1. - Se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României următorii:

- domnul Mihai-Stefan Stuparu, în Statul Qatar;

- domnul Vasile Sofineti, în Regatul Hasemit al Iordaniei;

- domnul Petru Petra, în India.

Art. 2. - Ambasadorii mentionati la art. 1 îsi vor încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 5 septembrie 2003.

Nr. 533.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre România si Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea si asistenta mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuti la 17 iunie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 273 din 28 august 2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Tratatul dintre România si Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea si asistenta mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuti la 17 iunie 2003, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 5 septembrie 2003

Nr. 534.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului privind relatiile prietenesti si de cooperare dintre România si Federatia Rusă, semnat la Moscova la 4 iulie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 274 din 28 august 2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Tratatul privind relatiile prietenesti si de cooperare dintre România si Federatia Rusă, semnat la Moscova la 4 iulie 2003, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 5 septembrie 2003.

Nr. 535.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 303

din 10 iulie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 12 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsoká Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 12 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Ioan Gheorghe Bodrug în Dosarul nr. 7.848/2002 al Tribunalului Mures - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, apreciind că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 4 noiembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 7.848/2002, Tribunalul Mures - Sectia comercială si de contencios-administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 12 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Bodrug Gheorghe Ioan într-un dosar având ca obiect solutionarea unei actiuni civile formulate în baza Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, în contradictoriu cu Directia Generală de Muncă si Solidaritate Socială Mures.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 1 si 12 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare, înfrâng prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1), precum si pe cele ale art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece nu recunosc aceleasi drepturi, si anume recunoasterea vechimii în muncă pe perioada deportării, pentru toti cetătenii români, inclusiv pentru cei care au fost victime ale altor regimuri dictatoriale, instaurate cu începere din 6 martie 1945, în afara teritoriului statului român. În acest sens apreciază că intentia legiuitorului a fost aceea de a extinde sfera persoanelor îndreptătite la recunoasterea drepturilor instituite prin Decretul-lege nr. 118/1990 si la persoanele care se aflau în afara granitelor tării, ca urmare a deportării silite.

Instanta de judecată consideră că exceptia este nefondată. Astfel, apreciază că “nu există nici un temei pentru care Statul Român ar trebui să acorde tratament egal (drepturi, facilităti, despăgubiri) persoanelor care au suferit din cauza unor măsuri represive exercitate în afara teritoriului său de autoritătile altor state, pe teritoriul acestora, Statul Român fiind responsabil în fata cetătenilor numai în privinta propriilor sale fapte”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, iar în conformitate cu art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază ca neîntemeiată critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 12 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare, acestea fiind în concordantă atât cu dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie, privind egalitatea în drepturi a cetătenilor, cât si cu principiul nediscriminării, prevăzut în art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

În ceea ce priveste neconstitutionalitatea art. 12 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare, precizează că acesta a fost gresit invocat de autorul exceptiei, întrucât prevederile considerate de acesta ca fiind neconstitutionale se regăsesc, de fapt, în cuprinsul art. 11 din actul normativ mai sus mentionat.

Invocând jurisprudenta Curtii cu privire la aplicarea principiului egalitătii în drepturi, prevăzut de art. 16 alin. (1) din Constitutie (Decizia nr. 107 din 1 noiembrie 1995), Guvernul arată că “violarea principiului egalitătii si nediscriminării există atunci când se aplică tratament diferentiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă si rezonabilă, sau dacă există o disproportie între scopul urmărit prin tratamentul inegal si mijloacele folosite”. În acelasi sens s-a pronuntat si Curtea Europeană a Drepturilor Omului care, în aplicarea principiului nediscriminării, prevăzut de art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, a stabilit că orice diferentă de tratament făcută de stat între persoane aflate în situatii similare trebuie să îsi găsească o justificare obiectivă si rezonabilă (de exemplu, hotărârea pronuntată în cazul “Markx împotriva Belgiei”, 1979), solutie ce a fost reiterată si prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 148 din 8 mai 2001.

Avocatul Poporului, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si cel al institutiei Avocatul Poporului, raportul întocmit în cauză, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 si 12 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările ulterioare, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998, modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 105 din 30 august 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, ordonantă aprobată prin Legea nr. 189 din 2 noiembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 8 noiembrie 2000.

Dispozitiile legale criticate au următoarea redactare:

- Art. 1: “Beneficiază de prevederile prezentei ordonante persoana, cetătean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice, după cum urmează:

a) a fost deportată în ghetouri si lagăre de concentrare din străinătate;

b) a fost privată de libertate în locuri de detentie sau în lagăre de concentrare;

c) a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;

d) a făcut parte din detasamentele de muncă fortată;

e) a fost supravietuitoare a trenului mortii;

f) este sotul sau sotia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.”;

- Art. 12: “Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică persoanelor condamnate pentru infractiuni contra umanitătii sau celor în cazul cărora s-a dovedit că au desfăsurat o activitate fascistă în cadrul unei organizatii sau miscări de acest fel.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), potrivit cărora “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări”.

De asemenea, este invocat si art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitor la interzicerea discriminării, articol care are următorul cuprins: “Exercitarea drepturilor si libertătilor recunoscute de prezenta conventie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine natională sau socială, apartenentă la o minoritate natională, avere, nastere sau orice altă situatie.”

Asupra constitutionalitătii art. 1 alin. 2 lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990 Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 51 din 5 octombrie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 19 ianuarie 1994, respingând ca nefondată exceptia de neconstitutionalitate a acestor prevederi legale. Cu acel prilej Curtea a retinut că motivul de neconstitutionalitate invocat, si anume faptul că aceste dispozitii legale sunt discriminatorii în măsura în care se aplică numai persoanelor înrolate în armata română, nu si celor înrolate în armata maghiară, nu priveste textul de lege ca atare, ci interpretarea dată acestui text. Or, această interpretare face chiar obiectul contestatiei formulate de autorul exceptiei, iar Curtea Constitutională nu se poate substitui instantei competente cu solutionarea acesteia.

Autorul exceptiei invocate în această cauză consideră, de asemenea, că dispozitiile art. 1 si 12 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, ulterior modificat, contravin principiului nediscriminării, asa cum este reglementat în art. 16 alin. (1) din Constitutie si în art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând pe fond această exceptie, Curtea constată că, în jurisprudenta sa constantă, concretizată prin Decizia nr. 70 din 15 decembrie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 27 decembrie 1993, si Decizia nr. 175 din 4 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 13 ianuarie 2000, Curtea Constitutională a statuat că principiul egalitătii nu înseamnă uniformitate. Astfel, dacă la situatii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situatii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit, recunoscându-se dreptul la diferentă.

Dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie vizează egalitatea în drepturi între cetăteni în ceea ce priveste recunoasterea în favoarea acestora a unor drepturi si libertăti fundamentale, iar nu si identitatea de tratament juridic asupra aplicării unor măsuri, indiferent de natura lor. În felul acesta se justifică nu numai admisibilitatea unui regim juridic diferit fată de anumite categorii de persoane, dar si necesitatea lui. Pe cale de consecintă, hotărârea legiuitorului de a se acorda măsuri reparatorii numai persoanelor condamnate ori celor care au suferit măsuri represive aplicate de dictatura instaurată în România nu contravine principiului egalitătii în drepturi sau principiului nediscriminării, întrucât statului român nu îi revine nici o obligatie fată de cetătenii români asupra cărora au fost exercitate măsuri politice sau dispozitii abuzive de autoritătile altor state, în afara teritoriului său, în spetă, de regimul dictatorial din R.S.S. Moldova. În acest context afirmatia autorului exceptiei, potrivit căreia “regimul comunist, instituit initial în fosta U.R.S.S. si extins în tările est-europene, printre care si România (...), a fost cel care a aplicat măsuri politice de natură să producă consecinte negative, sub aspect material si moral, printre care si măsura deportării silite în Siberia”, nu are relevantă în sustinerea neconstitutionalitătii textelor legale criticate. Faptul că, prin jocul unor prevederi legale, unele persoane pot ajunge în situatii defavorabile, apreciate subiectiv, prin prisma propriilor lor interese, în acest fel, nu reprezintă o discriminare.

În acelasi sens este si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, care a statuat, în aplicarea prevederilor art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind interzicerea discriminării, că reprezintă o încălcare a acestor prevederi orice diferentă de tratament săvârsită de stat între indivizi aflati în situatii analoage, fără o justificare obiectivă si rezonabilă (Cazul “Markx contra Belgiei”, 1979). Astfel, limitarea impusă de dispozitiile legale criticate, respectiv acordarea de beneficii numai anumitor categorii de persoane, expres enumerate, are o justificare obiectivă si rezonabilă, si anume aceea că statul român este responsabil fată de cetătenii săi numai în ceea ce priveste dispozitiile si faptele proprii, aplicate de autoritătile române pe teritoriul său.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 12 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Ioan Gheorghe Bodrug în Dosarul nr. 7.848/2002 al Tribunalului Mures - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 iulie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind metodologia si criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în conditii speciale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În sensul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) locuri de muncă în conditii speciale reprezintă acele locuri de muncă unde există factori de risc profesional, care, prin natura sarcinii de muncă si a conditiilor de realizare a acesteia, conduc în timp la reducerea prematură a capacitătii de muncă, îmbolnăviri profesionale si la comportamente riscante în activitate cu urmări grave asupra securitătii si sănătătii angajatilor si/sau a altor persoane;

b) persoanele încadrate în locuri de muncă în conditii speciale sunt angajatii care îsi desfăsoară activitatea pe parcursul programului normal de lucru din luna respectivă numai în locurile de muncă definite la lit. a);

c) expertiza tehnică a locurilor de muncă în vederea încadrării acestora în conditii speciale reprezintă identificarea factorilor de risc existenti la locul de muncă, care nu pot fi înlăturati;

d) expertiza medicală în vederea încadrării locurilor de muncă în conditii speciale reprezintă procesul de evaluare, în baza datelor medicale, a efectelor riscurilor care nu pot fi înlăturate, asupra capacitătii de muncă si stării de sănătate a angajatilor.

Art. 2. - (1) Criteriile pentru încadrarea persoanelor în locurile de muncă în conditii speciale sunt următoarele:

a) încadrarea locurilor de muncă în grupa I de muncă, anterior datei de 1 aprilie 2001;

b) desfăsurarea activitătii în conditii speciale pe durata programului normal de lucru din luna respectivă numai în locurile de muncă definite la art. 1 lit. a);

c) existenta la locurile de muncă în conditii speciale a unor factori de risc care nu pot fi înlăturati, în conditiile în care s-au luat măsurile tehnice si organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea acestora, în conformitate cu legislatia de protectie a muncii în vigoare;

d) efecte asupra persoanelor din punct de vedere al securitătii si sănătătii în muncă, datorate în exclusivitate unor cauze profesionale si înregistrate pe perioada ultimilor 15 ani;

e) efecte asupra capacitătii de muncă si stării de sănătate, evaluate în baza datelor medicale înregistrate la nivelul cabinetelor medicale de întreprindere, de structurile medicale de medicina muncii sau la comisiile de expertizare a capacitătii de muncă, pe perioada ultimilor 15 ani.

(2) Încadrarea persoanelor în locuri de muncă în conditii speciale se va realiza în conditiile îndeplinirii tuturor criteriilor mentionate la alin. (1).

Art. 3. - (1) Metodologia de încadrare a locurilor de muncă în conditii speciale include următoarele etape, în ordinea cronologică indicată:

a) nominalizarea locurilor de muncă care se solicită a fi încadrate în conditii speciale, efectuată de angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentantii angajatilor în cadrul comitetului de securitate si sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protectia muncii;

b) solicitarea de verificare a activitătilor cuprinse în lista locurilor de muncă în conditii speciale, initiată de angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentantii angajatilor în cadrul comitetului de securitate si sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protectia muncii, adresată inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia se află locul de muncă respectiv sau Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

Lista locurilor de muncă în care se desfăsoară activităti ce pot fi încadrate în conditii speciale, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri, este prevăzută în anexa nr. 1;

c) verificarea de către inspectoratele teritoriale de muncă sau Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare a locurilor de muncă nominalizate la lit. a), din punct de vedere al îndeplinirii măsurilor tehnico-organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor profesionale prevăzute de legislatia privind protectia muncii ori în normele fundamentale de securitate radiologică, după caz, confirmată prin procesul-verbal întocmit conform anexei nr. 2.1, respectiv anexei nr. 2.2;

d) efectuarea expertizei tehnice, la solicitarea angajatorului împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentantii angajatilor în cadrul comitetului de securitate si sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protectia muncii, în vederea identificării factorilor de risc care nu pot fi înlăturati, conform criteriului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c), precum si a efectelor asupra persoanelor, definite conform criteriului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. d);

e) efectuarea expertizei medicale, la solicitarea angajatorului împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentantii angajatilor în cadrul comitetului de securitate si sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protectia muncii, în vederea identificării si interpretării datelor medicale înregistrate la nivelul cabinetelor medicale de întreprindere, al structurilor medicale de medicina muncii si al comisiilor de expertizare a capacitătii de muncă, pentru confirmarea criteriului stabilit la art. 2 alin. (1) lit. e).

(2) Etapele prevăzute la alin. (1) lit. d) si e) sunt conditionate de rezultatul verificării mentionate la alin. (1) lit. c).

(3) În cazul în care angajatorul nu declansează procedura de încadrare a locurilor de muncă în conditii speciale, sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, reprezentantii angajatilor în cadrul comitetului de securitate si sănătate în muncă ori responsabilul cu protectia muncii pot sesiza inspectoratele teritoriale de muncă, care vor dispune verificarea locurilor de muncă conform alin. (1) lit. c).

Art. 4. - Solicitarea angajatorului de verificare a locurilor de muncă în conditii speciale, mentionată la art. 3 alin. (1) lit. b), va cuprinde obligatoriu următoarele date: unitatea, sectia, atelierul, locul de muncă, descrierea activitătii de bază desfăsurate, precum si categoriile profesionale si numărul de angajati.

Art. 5. - (1) În vederea încadrării locurilor de muncă în conditii speciale se constituie, prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului sănătătii, Comisia pentru acordarea avizelor de încadrare în conditii speciale, compusă din reprezentanti aicelor două ministere. După caz, la solicitarea Comisiei pentru acordarea avizelor de încadrare în conditii speciale, prin Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, aceasta se completează cu un reprezentant al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

(2) Secretariatul Comisiei pentru acordarea avizelor de încadrare în conditii speciale se constituie la Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

(3) Angajatorul va depune la secretariatul Comisiei pentru acordarea avizelor de încadrare în conditii speciale un dosar cuprinzând următoarele documente:

a) lista semnată de angajator si de sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, si de reprezentantii angajatilor în cadrul comitetului de securitate si sănătate în muncă ori de responsabilul cu protectia muncii, care cuprinde categoriile profesionale si numărul de angajati, în raport cu fiecare categorie, ce urmează să fie încadrati în conditii speciale, inclusiv confirmarea respectării criteriului mentionat la art. 2 alin. (1) lit. b);

b) dovada încadrării locului de muncă în grupa I de muncă, conform reglementărilor existente până la data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, semnată de angajator;

c) procesul-verbal întocmit de inspectoratul teritorial de muncă sau de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, după caz, cu specificatia în clar că au fost luate sau nu au fost luate măsurile tehnice si organizatorice pentru eliminarea si/sau diminuarea riscurilor, prevăzute în legislatia de protectie a muncii sau în normele fundamentale de securitate radiologică, după caz;

d) rezultatul expertizei tehnice prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), prin care se confirmă existenta unor factori de risc care nu pot fi înlăturati, în conditiile respectării măsurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c);

e) procesul-verbal încheiat de institutia care a efectuat expertiza medicală, cu specificatia în clar a îndeplinirii criteriului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. e), în conformitate cu rezultatul expertizei medicale, după modelul prezentat în anexa nr. 3.

Art. 6. - (1) În urma analizării dosarului de către Comisia pentru acordarea avizelor de încadrare în conditii speciale, constituită în cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, se acordă avizul sau se respinge motivat solicitarea de emitere a acestuia.

(2) Formularul de acordare a avizului prevăzut la alin. (1) se întocmeste în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 4.

Art. 7. - Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, în baza avizelor acordate de comisia prevăzută la art. 5 alin. (1), initiază procedura de elaborare a proiectului de lege privind completarea prevederilor art. 20 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Angajatorul este obligat să depună la casele teritoriale de pensii, la definitivarea contractului colectiv de muncă, lista categoriilor profesionale care au fost încadrate în aceste locuri de muncă în conditii speciale.

(2) Modificările intervenite la locurile de muncă încadrate în conditii speciale, privind categoriile profesionale, vor fi comunicate caselor teritoriale de pensii de către angajator.

(3) Angajatorul este obligat să depună lunar la casele teritoriale de pensii declaratiile privind evidenta nominală a asiguratilor care în luna anterioară si-au desfăsurat activitatea în locuri de muncă în conditii speciale.

Art. 9. - Locurile de muncă încadrate în conditii speciale potrivit legii se consideră în aceste conditii si pe perioada încadrată în grupa I de muncă conform legislatiei anterioare, cu exceptia activitătii prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, în care si perioada încadrată în grupa II de muncă se consideră în aceste conditii.

Art. 10. - (1) Perioadele de timp în care un asigurat care îsi desfăsoară activitatea în conditii speciale de muncă se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă si/sau în concediu de odihnă sunt asimilate stagiului de cotizare realizat în conditii speciale de muncă.

(2) Perioadele de timp corespunzătoare programului normal de lucru, anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care angajatii si-au desfăsurat activitatea cel putin 50%, respectiv 70% din timpul normal de lucru în locurile de muncă prevăzute în grupa I, respectiv grupa II de muncă, conform legislatiei anterioare, si care sunt încadrate ca locuri de muncă în conditii speciale potrivit prezentei hotărâri, sunt asimilate stagiului de cotizare în conditii speciale.

Art. 11. - (1) Dovedirea perioadelor de activitate desfăsurate în locuri de muncă în conditii speciale, în vederea pensionării, se realizează pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă conform metodologiei stabilite de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei sau pe baza listelor nominale ale persoanelor care au desfăsurat activitatea în locuri de muncă în conditii speciale ori prin orice alt mijloc de probă, potrivit legii.

(2) În cazul distrugerii arhivelor, dovedită cu acte, se poate reconstitui potrivit legii, prin hotărâre judecătorească, perioada lucrată în conditii speciale.

Art. 12. - Angajatorii care au locuri de muncă încadrate în conditii speciale sunt obligati să efectueze, pe propria cheltuială, controlul medical periodic, în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătătii, pentru toti angajatii care îsi desfăsoară activitatea în aceste conditii.

Art. 13. - (1) Angajatorii si/sau sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, reprezentantii angajatilor în cadrul comitetului de securitate si sănătate în muncă, care nu au primit aviz pentru încadrarea locurilor de muncă în conditii speciale, pot formula plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei care, împreună cu Ministerul Sănătătii, o va solutiona în termen de 30 de zile, prin decizie rămasă definitivă.

(2) Dacă plângerea prevăzută la alin. (1) se referă la locurile de muncă din domeniul nuclear, la solutionarea plângerii va participa si Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

(3) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi contestată la instanta judecătorească competentă, potrivit legii.

Art. 14. - (1) Expertiza tehnică prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. d) se efectuează de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii sau Institutul National pentru Securitate Minieră si Protectie Antiexplozivă - INSEMEX, după caz, respectiv laboratoarele de igiena radiatiilor din cadrul directiilor de sănătate publică, autorizate de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, în baza unei metodologii proprii, adaptată locurilor de muncă si riscurilor specifice existente, avizată, după caz, de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei sau de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

(2) Expertiza medicală prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. e) se efectuează de către institutele de sănătate publică, directiile de sănătate publică, structurile medicale de medicina muncii si centrele de medicină preventivă, în conformitate cu o metodologie proprie stabilită de Ministerul Sănătătii pe baza riscurilor existente si a efectului determinat de manifestarea acestora.

Art. 15. - Toate costurile aferente procesului de încadrare a locurilor de muncă în conditii speciale reprezintă obligatia angajatorului si vor fi suportate de către acesta.

Art. 16. - Angajatorii împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentantii angajatilor în cadrul comitetului de securitate si sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protectia muncii pot solicita reevaluarea locurilor de muncă până la data de 31 decembrie 2004.

Art. 17. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică si militarilor angajati pe bază de contract.

(2) Avizul privind încadrarea în conditii speciale sau alte conditii se acordă de către structurile cu atributii de inspectia muncii din institutiile care au competente în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale.

Art. 18. - Anexele nr. 1, 2.1, 2.2, 3 si 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul sănătătii,

Vasile Cepoi,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 1.025.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

locurilor de muncă în care se desfăsoară activităti ce pot fi încadrate în conditii speciale

 

1. Activitatea din sectoarele care utilizează materii explozive, pulberi, munitii, pentru următoarele operatii:

- manipularea materiilor explozive: docheri, docherimecanizatori, conducători de utilaje portuare, mineri de suprafată si artificieri;

- manipularea materiilor toxice si pulverulente, a produselor chimice si petrochimice, a cărbunilor si a minereurilor:

docheri, docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare;

- fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unitătile de productie a explozivilor, precum si fabricarea nitrocelulozelor si a celuloidului în aceleasi unităti de productie a explozivilor;

- fabricarea munitiilor si a elementelor de munitii - locurile de muncă în care se execută operatii cu exploziv de initiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum si locurile de muncă în care se execută operatii cu explozivi aromatici, la care angajatii vin în contact direct cu acestia;

- asamblarea si dezasamblarea focoaselor, suruburilor portamorsă si detonatoarelor, în cazul în care elementele componente sunt încărcate;

- asanarea terenurilor si a apelor de munitii, produse pirotehnice, materii explozive si mine;

- operatii de distrugere a munitiilor încărcate si a elementelor de munitii încărcate, a pulberilor, a explozivilor si a produselor pirotehnice;

- delaborarea munitiilor si a elementelor pirotehnice încărcate cu substante explozive sau incendiare.

2. Activitatea din locurile de muncă încadrate în categorii de risc radiologic III si IV din centrale nuclearoelectrice, unităti de cercetare-dezvoltare în domeniul nuclear, unităti de fabricare a combustibilului nuclear, unităti de tratare si depozitare a deseurilor radioactive, instalatii radiologice si alte instalatii nucleare

3. Activitatea desfăsurată în subteran la constructii hidrotehnice de tuneluri, de galerii, precum si de centrale electrice subterane, la exploatări din cariere prin tuneluri si galerii

4. Activitatea desfăsurată în subteran: lucrări de constructii, întretinere si reparatii de tuneluri de căi ferate, drumuri, precum si galeriile aferente, cu adâncimi mai mari de 8 m

5. Activitătile desfăsurate în subteran din cadrul metroului pentru:

- mecanic de locomotivă si ramă electrică de metrou;

- mecanic ajutor de locomotivă si ramă electrică de metrou;

- mecanic instructor

6. Activitatea de revizie, întretinere, exploatare si reparatie de la metrou ce se desfăsoară 100% în subteran 7. Activitatea desfăsurată de personalul din siguranta circulatiei care îndeplineste functia de mecanic de locomotivă si automotor, mecanic ajutor si mecanic instructor

8. Activitatea de exploatare portuară desfăsurată de docheri, docheri-mecanizatori

9. Activitatea desfăsurată de personalul navigant din unitătile de transport maritim si fluvial, care lucrează în sala masinilor de pe navele maritime si fluviale cu capacitatea de peste 600 CP

10. Lucrări permanente sub apă la suprapresiune: scafandrii si chesonierii

11. Activitatea desfăsurată de personalul de pe platformele marine

12. Activitatea desfăsurată de personalul care lucrează în exploatări forestiere: fasonatori, corhănitori, funicularisti, tractoristi, conducători de tractoare articulate forestiere, sortatori

13. Activitatea desfăsurată la forajul sondelor de titei si gaze; interventii, probe de productie si reparatii capitale la sonde, combustie subterană, detubări sonde si săparea puturilor pentru repararea coloanelor la sonde; activitatea de operatii speciale - pentru timpul efectiv lucrat la sonde; montarea-demontarea turlelor petroliere, cu exceptia turlelor rabatabile

14. Reparatii si întretinere la mori cu capacitatea mai mare de 7.000 t

15. Prelucrarea industrială a topiturii de sticlă prin suflare cu gura - operatii executate complet nemecanizat la teavă preluând priza din cuptorul de topire - si din teavă de sticlă greu fuzibilă

16. a) Prelucrarea topiturii de sticlă la masini automate, semiautomate si prese

b) Alimentarea manuală a cuptoarelor de topit sticlă c) Cuptoarele pentru topirea sticlei

17. Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fire si fibre de sticlă

18. Activitatea desfăsurată de personalul din activitatea de cocsificare a cărbunelui:

- cocserie: masina de sarjare, asezarea si etansarea usilor, încălzirea bateriilor si a colectoarelor de gaze - platformele de pe bateriile de cocs si semicocs -, scoaterea usilor, transportul cocsului la stins, stingerea si sortarea cocsului;

- sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea si încărcarea în vrac a produselor chimice rezultate si fabricate;

- arderea pe vatră în cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere;

- operatia de gudronare a lingotierelor

19. Activitatea desfăsurată de personalul care lucrează la producerea electrozilor siderurgici si de sudură:

- măcinarea, dozarea, malaxarea, brichetarea si presarea materiilor prime necesare fabricării electrozilor;

- calcinarea cocsului de petrol si a antracitului;

- prepararea smoalei, a electrografitului, precum si a deseurilor crude si a antracitului si dozarea acestor componente;

- coacerea, recoacerea, grafitarea si impregnarea electrozilor;

- recuperarea produselor cărbunoase;

- prelucrări mecanice pe masini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitati si ale niplurilor, ale blocurilor de furnal

20. Preparare de minereuri: măcinare, flotare, filtrare

21. Activitatea desfăsurată de personalul din activitatea de aglomerare:

- sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la masina de aglomerare, reintroducerea în flux a sarjei neaglomerate - retur -, expeditia aglomeratului;

- încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi - operatie ce se execută sub silozuri;

- măcinarea, prăjirea, aglomerarea, sarjarea, precum si topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb;

- prăjirea si aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea, prerafinarea, precum si granularea cuprului;

- prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor si a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea si turnarea metalelor neferoase 22. Activitatea desfăsurată de personalul de la furnale:

- încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi - operatie ce se execută sub silozuri;

- instalatia de dozare si de încărcare a materialelor de sarjă, încărcarea furnalelor, epurarea gazelor de furnal, preîncălzitoare de aer, curătarea canalelor de la furnal, activitatea prestată la creuzetul furnalelor, desulfurarea fontei, granularea si expandarea zgurii, precum si epurarea gazelor de furnal

23. Activitatea desfăsurată de personalul din otelării:

- încărcarea cuptoarelor, precum si elaborarea otelului în cuptoare, în convertizoare, în cuptoare electrice, inclusiv instalatii de retopire sub zgură si tratament termic în vid, care au capacitatea de cel putin 5 tone pe sarjă;

- turnarea otelului prin procedeul continuu si în lingouri la uzinele siderurgice;

- pregătirea gropii de turnare, turnarea si evacuarea otelului;

- cazanele recuperatoare de la otelăriile cu convertizoare

24. Activitatea din turnătoriile de fontă, otel, neferoase sau materiale refolosibile neferoase, cu productie industrială continuă, în care se execută si operatiile de dezbatere sau de curătare a pieselor în hala de turnare

25. Activitatea desfăsurată de personalul din activitatea de laminare la cald:

- încălzirea metalului în vederea laminării, laminarea, tăierea, presarea si refularea la cald, inclusiv ajustajul, finisarea si sortarea la cald;

- încărcarea si descărcarea cuptoarelor adânci - macarale Tiegler -, precum si macaralele de la scoaterea otelului din cuptoarele cu propulsie;

- încălzirea taglelor în cuptorul cu vatră înclinată pentru laminorul de 6 toli, precum si încălzirea bandajelor si a discurilor pentru rotile de material rulant; încălzirea otelului pentru laminare în cuptoare adânci;

- încălzirea, scoaterea si transportul platinelor si al pachetelor de tablă, manual, de la cuptoare la cajă;

- extragerea manuală a otelului cald pentru laminare din cuptoare sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie;

- extragerea manuală a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie; transportul manual al taglelor de la cuptor la linia de laminare;

- striparea lingourilor si curătarea cu flacără a lingourilor, bramelor si taglelor, precum si curătarea cu ciocane pneumatice a lingourilor si laminatelor 26. Activitatea de forjare continuă la cald, manuală, cu ciocane si prese de peste 200 kg/fortă

27. Activitătile efectuate de zidari-samotori:

- zidirea si repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum si a altor asemenea utilaje cu cărămidă din silică sau cu cărămidă din silică asociată cu alte categorii de cărămidă refractară;

- executarea la cald la utilajele mentionate mai sus a operatiilor de zidire si de reparare a zidăriei, indiferent de tipul de cărămidă refractară utilizată - activitate permanentă

28. Activitatea desfăsurată de personalul care lucrează la:

- uscarea, prăjirea si distilarea minereurilor cinabrifere;

- distilarea si purificarea mercurului în proces continuu;

instalatiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere, activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere;

- electroliza cuprului si fabricarea industrială a pulberilor de cupru;

- electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor;

- prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor si a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea si turnarea metalelor neferoase;

- afinarea aurului si a argintului;

- fabricarea pulberii de aluminiu;

- fabricarea feroaliajului si a siliciului metalic

29. Activitatea desfăsurată de personalul care lucrează la productia si prelucrarea plumbului, zincului si cositorului:

- măcinarea, prăjirea, aglomerarea, sarjarea, precum si topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb; rafinarea plumbului, inclusiv cupelarea; elaborarea aliajului plumb-cadmiu;

- topirea aliajelor cu peste 50% plumb si turnarea de piese din aceste aliaje în proces de fabricatie industrială;

topirea, elaborarea si rafinarea metalelor neferoase în incinta uzinelor din metalurgia plumbului;

- fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb;

- metalurgia zincului;

- personalul care lucrează cu plumb din fabricile de celofibră - viscoză

30. Activitatea de tratare si acoperire a metalelor prin următoarele:

- metalizarea cu nichel-carbonil;

- instalatiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasmă;

- operatiuni de tratamente termice efectuate în cuptoare care utilizează în exclusivitate gazul de cocs sau gazul de furnal;

- deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice a rulourilor de tablă si benzilor de otel;

- instalatii de zincare a tablelor, tevilor si profilelor în industria metalurgică;

- operatiile de încălzire, tratament termic si emailare prin pudrare a pieselor din fontă;

- acoperiri metalice în metal topit, în cazul în care suprafata totală a pieselor care suferă această operatie depăseste 20 m2/oră

31. a) Fabricarea abrazivelor din cuart – toate operatiile aferente procesului de fabricatie

b) Granularea carburii de siliciu, a electrocorindonului si finisarea pietrelor de polizor

32. Activitatea de perforare, forare, împuscare si transport al materialului derocat în cariere, unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 m3 si autobasculante mai mari de 25 tone

33. Activitatea de sablaj uscat cu nisip, cu exceptia instalatiilor ermetizate

34. Activitatea desfăsurată de personalul care lucrează la fabricarea si ambalarea negrului de fum

35. Activitatea de fabricare a diamantelor sintetice

36. Activitatea desfăsurată în instalatiile care fabrică, vehiculează si depozitează hidrogen sulfurat, de distilare a apei grele, de schimb izotopic si de epurare a apelor reziduale cu hidrogen sulfurat

37. Fabricarea acrilonitrilului si a derivatilor cianici, în cazul în care se desfăsoară în aceeasi instalatie; utilizarea în industrie a acrilonitrilului

38. Curătarea canalelor subterane care contin substante foarte periculoase sau cancerigene din unitătile industriei chimice si petrochimice

39. Activitatea desfăsurată în instalatii de fabricare a benzenului si tetraclorurii de carbon

40. Activitatea desfăsurată în instalatia bitum-fabricare, ambalare, prepararea mixturilor asfaltice

41. Fabricarea fenolului

42. Activitatea desfăsurată în instalatii de fabricare a oxidului de etilenă

43. Activitatea desfăsurată în instalatiile de elctroliză pentru producerea clorului

44. Activitatea de fabricare a clorurii de vinil si policlorurii de vinil

45. Activitatea de fabricare a pesticidelor 46. Fabricarea si utilizarea industrială de alfa- si betanaftilimină

47. Fabricarea si ambalarea benzidinei

48. Fabricarea hidrobenzenului

49. Dozarea manuală a antioxidantilor, acceleratorilor si a agentilor de vulcanizare

50. Activitatea desfăsurată de personalul care lucrează în leprozerii.

 

ANEXA Nr. 2.1

 

INSPECTIA MUNCII

 

Inspectoratul teritorial de muncă …..

 

PROCES - VERBAL

Nr. .../…

 

Subsemnatul ………..., inspector de muncă la Inspectoratul teritorial de muncă ………….., cu legitimatia nr. ..., în baza prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicată, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 767/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia si criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în conditii speciale, în urma solicitării unitătii .., cu nr. … din , înregistrată la Inspectoratul teritorial de muncă sub nr. ... din …., în perioada …. am verificat situatia din teren, constatând următoarele:

Unitatea a fost înregistrată la registrul comertului cu nr. ..., având codul unic de înregistrare nr. ..., are domeniul de activitate, conform CAEN, pentru locurile de muncă la care se solicită încadrarea în conditii speciale, sediul în localitatea …., str. ... nr. .., judetul/sectorul …., si activitatea efectivă în localitatea ... str. … nr. ., judetul/sectorul …..

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 s-a verificat îndeplinirea măsurilor tehnico-organizatorice pentru eliminarea si/sau diminuarea riscurilor profesionale prevăzute de legislatia de protectie a muncii.

Locurile de muncă pentru care s-a efectuat verificarea sunt următoarele:

-

-

-

Concluzii:

S-au luat măsurile tehnico-organizatorice pentru eliminarea si/sau diminuarea riscurilor profesionale prevăzute în legislatia de protectie a muncii.

Nu s-au luat măsurile tehnico-organizatorice pentru eliminarea si/sau diminuarea riscurilor profesionale prevăzute în legislatia de protectie a muncii, după cum urmează:

-

-

-

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, din care:

- un exemplar pentru Inspectoratul teritorial de muncă ...;

- un exemplar pentru unitatea care solicită avizul de încadrare a locurilor de muncă în conditii speciale . .

 

Inspector de muncă,

……………………… (semnătura)

Inspector-sef,

………………………

(semnătura)

Conducătorul unitătii

………………………….

(semnătura)

 

Înregistrat la unitate sub nr. . .

 

ANEXA Nr. 2.2

 

COMISIA NATIONALĂ PENTRU

CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

PROCES - VERBAL

Nr. .../...

 

Subsemnatul ......, având functia de consilier/expert, împuternicit al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare cu legitimatia de control nr. ......, în baza prevederilor cap. IV din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 287/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare, si ale art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia si criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în conditii speciale, în urma solicitării unitătii ......., cu nr. ...... din ......, înregistrată la Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare cu nr. ......, în perioada ...... am verificat situatia din teren în prezenta împuternicitului unitătii - responsabilul cu securitatea radiologică, domnul/doamna ........., constatând următoarele:

Unitatea a fost înregistrată la registrul comertului cu nr. ......, având codul unic de înregistrare nr. ......, are domeniul de activitate, conform CAEN, pentru locurile de muncă la care se solicită încadrarea în conditii speciale, sediul în localitatea ..., str. . nr. ......, judetul/sectorul ........, si activitatea efectivă în localitatea ........, str. ......... nr. ......, judetul/sectorul ...... .

Unitatea posedă Autorizatia pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear nr. ......, valabilă de la ...... până la ......., în categoria maximă de risc radiologic ....... .

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 s-a verificat îndeplinirea măsurilor tehnico-organizatorice pentru eliminarea si/sau diminuarea riscurilor profesionale prevăzute de legislatia de protectie a muncii.

Locurile de muncă pentru care s-a efectuat verificarea sunt următoarele: ---

Concluzii:

S-au luat măsurile tehnico-organizatorice pentru eliminarea si/sau diminuarea riscurilor profesionale prevăzute în legislatia de protectie a muncii.

Nu s-au luat măsurile tehnico-organizatorice pentru eliminarea si/sau diminuarea riscurilor profesionale prevăzute în legislatia de protectie a muncii, după cum urmează: ---

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, din care:

- un exemplar pentru ......;

- un exemplar pentru unitatea care solicită avizul de încadrare a locurilor de muncă în conditii speciale ...... .

 

Împuternicit al Comisiei Nationale

pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

....................................

Semnătura ............

Director/Sef serviciu,

....................................

Semnătura ............

 

Presedinte,

....................................

Semnătura si stampila ..........

 

Reprezentantul unitătii responsabil

cu securitatea radiologică,

...................................

Semnătura ............

 

Conducătorul unitătii,

....................................

Semnătura si stampila ............

 

 

Înregistrat la unitate sub nr. ….

 

ANEXA Nr. 3

 

PROCES - VERBALcopyrightdsc.net

Nr. .../…

 

Subsemnatul .., functia/specialitatea . în cadrul ., cu legitimatia nr. ..., în baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) si ale art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia si criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în conditii speciale, în urma solicitării unitătii ., înregistrată la . cu nr. . din .., am verificat datele medicale si în baza evaluării efectuate s-au constatat următoarele efecte asupra capacitătii de muncă si stării de sănătate:

- riscul …... efect .;

- riscul …... efect .;

- riscul …… efect ... .

Unitatea a fost înregistrată la registrul comertului cu nr. …., având codul unic de înregistrare nr. …., are domeniul de activitate, conform CAEN, pentru locurile de muncă la care se solicită încadrarea în conditii speciale, sediul în localitatea ..., str. …… nr. ..., judetul/sectorul ..., si activitatea efectivă în localitatea , str. ... nr. ... .

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 s-a verificat si se confirmă la locurile de muncă pentru care s-a solicitat încadrarea în conditii speciale:

- se îndeplineste criteriul mentionat la art. 2 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003;

- nu se îndeplineste criteriul mentionat la art. 2 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003.

Comentarii: …

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, din care:

- un exemplar pentru unitatea emitentă ..;

- un exemplar pentru unitatea care solicită avizul de încadrare a locurilor de muncă în conditii speciale …. .

 

Medic de medicina muncii,

.…………….

(semnătura)

Conducătorul unitătii,

.………………

(semnătura)

 

Înregistrat la unitate sub nr. ... .

 

ANEXA Nr. 4

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

Avizat

 

AVIZ

pentru încadrarea locurilor de muncă în conditii speciale

Nr. .../..

 

În baza art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia si criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în conditii speciale, Comisia pentru acordarea avizelor de încadrare în conditii speciale, în baza evaluării dosarului cu nr. .. din  si a îndeplinirii următoarelor criterii:

- încadrarea locurilor de muncă în grupa I de muncă, anterior datei de 1 aprilie 2001;

- desfăsurarea activitătii în conditii speciale pe durata programului normal de lucru din luna respectivă numai în locurile de muncă definite la art. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003;

- existenta la locurile de muncă în conditii speciale a unor factori de risc care nu pot fi înlăturati, în conditiile în care s-au luat măsurile tehnice si organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea acestora, în conformitate cu legislatia de protectie a muncii în vigoare;

- efecte asupra persoanelor, din punct de vedere al securitătii si sănătătii în muncă, datorate în exclusivitate unor cauze profesionale si înregistrate pe perioada ultimilor 15 ani;

- efectele asupra capacitătii de muncă si stării de sănătate, evaluate în baza datelor medicale înregistrate la nivelul cabinetelor medicale de întreprindere, de structurile medicale de medicina muncii sau la comisiile de expertizare a capacitătii de muncă pe perioada ultimilor 15 ani,

- avizează încadrarea în conditii speciale a următoarelor locuri de muncă: ---

- nu avizează încadrarea în conditii speciale a următoarelor locuri de muncă: ---

din cadrul unitătii ........................, cu sediul în localitatea ................................, str. ............................, sectorul/judetul ...................., înregistrată la registrul comertului cu nr. ...................., cod unic de înregistrare nr. .................... .

Comisia pentru acordarea avizului de încadrare în conditii speciale:

...........................................................................................................................................................................................................................

 

Data eliberării

(ziua .......... luna .......... anul ..........)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2003 privind subventionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru constructia de locuinte prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2003 privind subventionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru constructia de locuinte prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2003 privind subventionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru constructia de locuinte prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 1.049.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2003 privind subventionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru constructia de locuinte prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Derularea programelor pentru constructia de locuinte prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte este reglementată de Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificările si completările ulterioare, si de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - În realizarea obiectivelor sale Agentia Natională pentru Locuinte coordonează constituirea si atragerea de surse de finantare, inclusiv din resurse bugetare, surse pe care le administrează pentru realizarea de investitii ale persoanelor fizice sau juridice în constructia de locuinte.

Art. 3. - (1) Agentia Natională pentru Locuinte realizează anual o analiză a cererii pentru constructia de locuinte prin credit ipotecar, analiză care se prezintă Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si care va fi însotită de o fundamentare a necesarului de fonduri pentru care sursa de finantare o constituie creditele ipotecare acordate de bănci.

(2) În fundamentarea necesarului de fonduri se vor cuprinde, cu prioritate, sumele necesare acoperirii cererilor de creditare depuse de tineri în vederea construirii de locuinte.

Art. 4. - Băncile, în întelesul prezentelor norme metodologice, sunt bănci si/sau sucursale ale băncilor străine autorizate să functioneze în România, care au acordat/acordă credite ipotecare pentru construirea de locuinte prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte.

 

CAPITOLUL II

Subventionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate de bănci pentru constructia de locuinte prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

Art. 5. - Fundamentarea necesarului anual de subventii se face de către Agentia Natională pentru Locuinte pe baza programului de constructii de locuinte cu credite ipotecare acordate de bănci, cu respectarea conditiilor prevăzute de art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2003 privind subventionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru constructia de locuinte prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, denumită în continuare ordonantă. În acest scop băncile vor transmite Agentiei Nationale pentru Locuinte, la solicitarea acesteia, datele necesare privind creditele acordate pentru constructia de locuinte realizată prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte. Datele referitoare la creditele acordate si dobânzile aferente vor fi exprimate în echivalent euro pe baza contractelor de credit încheiate.

Art. 6. - Categoriile de persoane care beneficiază de subventii, criteriile de acordare si cuantumul de subventie se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului, în limita plafonului maxim prevăzut de art. 3 din ordonantă.

Art. 7. - (1) Fundamentarea necesarului anual de subventii se face pe baza hotărârii prevăzute la art. 6, a datelor comunicate Agentiei Nationale pentru Locuinte de către bănci cu privire la creditele ipotecare aflate în derulare si a estimărilor efectuate de Agentia Natională pentru Locuinte privind volumul de credite ipotecare pentru anul următor si se transmite Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la solicitarea acestuia, în vederea cuprinderii în proiectul de buget pe anul următor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

(2) Pentru fundamentarea necesarului anual de subventii, stabilirea cotei procentuale de subventionare a dobânzii si a cuantumului subventiilor pe categorii de persoane care beneficiază de subventii în conditiile art. 6, precum si pentru plata acestor subventii, Agentia Natională pentru Locuinte va utiliza cursul de schimb leu/euro prevăzut pentru fundamentarea bugetului de stat pentru anul în care se acordă subventiile. În scopul aplicării prezentelor norme metodologice, cota procentuală de subventionare a dobânzii se calculează pe categorii de persoane, ca raport între numărul punctelor procentuale subventionate din rata dobânzii, stabilit în anul respectiv conform art. 6, si ratele dobânzilor prevăzute în contractele de credite încheiate de bănci cu aceste categorii de persoane. Pentru creditele exprimate în alte valute, calculul echivalentului euro se va face pe baza cursului de schimb al Băncii Nationale a României din data fundamentării necesarului anual de subventii.

Art. 8. - (1) Pentru încasarea subventiilor, băncile vor transmite lunar, până la data de 5 sau, după caz, până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia, din luna următoare celei de referintă, situatia privind subventiile cuvenite beneficiarilor de credite ipotecare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

(2) Pentru determinarea sumei cuvenite drept subventie beneficiarilor de credite ipotecare acordate de bănci se utilizează următoarea formulă de calcul:

S = Cp x Dc x Cs,

în care:

S - valoarea subventiei lunare ce urmează a fi plătită fiecărui beneficiar;

Cp - cota procentuală de subventionare a dobânzii, calculată în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) pentru categoria de persoane din care face parte beneficiarul subventiei; reprezintă raportul dintre subventia în puncte procentuale stabilită prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si rata dobânzii (anexa nr. 2);

Dc - valoarea în echivalent euro a dobânzii lunare curente încasate de către bancă conform prevederilor contractului de credit încheiat cu beneficiarul de subventie;

Cs - cursul de schimb euro/leu al băncii, de la data plătii dobânzii prevăzută în contractul de credit încheiat cu beneficiarul de subventie.

Art. 9. - (1) Agentia Natională pentru Locuinte va solicita lunar Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sumele necesare acoperirii subventiilor aferente creditelor ipotecare acordate de bănci, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

(2) Subventiile transmise Agentiei Nationale pentru Locuinte, în urma solicitărilor efectuate conform alin. (1), se transferă băncilor de către agentie, pe baza situatiilor de calcul întocmite în raport cu datele primite conform art. 8 alin. (1) si cu sumele efectiv încasate.

(3) În cazul în care sumele efectiv alocate pentru subventii sunt mai mici decât cele calculate potrivit prevederilor art. 8 alin. (2), se va face redistribuirea proportională a acestora, pentru toti beneficiarii de credite ipotecare acordate de bănci care îndeplinesc criteriile stabilite conform prevederilor art. 6.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 10. - (1) În conventiile, protocoalele si orice alte acte care se încheie de către Agentia Natională pentru Locuinte pentru finantarea din credite ipotecare acordate de bănci a constructiei de locuinte prin programe proprii, se cuprind clauze referitoare la subventionarea dobânzilor aferente acestor credite în conditiile prezentelor norme metodologice.

(2) Conventiile, protocoalele si orice alte acte încheiate de către Agentia Natională pentru Locuinte pentru finantarea constructiei de locuinte din credite ipotecare acordate de bănci, până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, se vor actualiza în mod corespunzător.

Art. 11. - Subventia la dobânzile aferente creditelor ipotecare acordate de bănci pentru constructia de locuinte prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte se acordă în limita sumelor prevăzute cu această destinatie în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin legea bugetului de stat anual.

Art. 12. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU LOCUINTE

 

Aprobat,

Ministru

 

FUNDAMENTAREA

necesarului de subventii pentru anul ......

 

Nr

Crt.

Explicatii

 

Cursul de schimb

leu/euro

 

Valoarea estimată a dobânzilor

pentru anul ......

Puncte

procentuale

subventionate

din rata dobânzii

Rata dobânzii

pe anul ......

Echivalent

euro

Cota

procentuală de

subventionare

a dobânzii

Subventia

necesară

pentru creditele

pe anul ......

Echivalent

euro

Lei

0

1

2

3

4=2x3

 

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avizăm favorabil,

secretar de stat

 

Directia generală economică

Director general,

Directia generală investitii si concesiuni

Director general,

Directia generală constructii locuinte

Director general,

Director general adjunct economic,

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU LOCUINTE

Director general,

Director general adjunct credit ipotecar,

 

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

BANCA ........................

 

SITUATIA

privind subventiile cuvenite beneficiarilor de credite ipotecare pe luna ...............

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Credite

Puncte procentuale subventionate din rata dobânzii conform ordinului ministrului

Rata dobânzii Echivalent euro

Cota procentuală de subventionare a dobânzii

Dobânda curentă plătită Echivalent euro

Cursul de schimb euro/leu

Subventia

cuvenită

Suma alocată

Sold

0

1

2

3

4

5

6=4:5

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexat se prezintă cursul de schimb euro/leu pe fiecare zi din luna ............ .

Conducătorul băncii,

Conducătorul Compartimentului financiar- contabil,

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU LOCUINTE

Aprobat,

Ministru

 

SITUATIA

subventiilor aferente creditelor ipotecare acordate de bănci pentru luna ...............

 

Nr. crt.

Banca

Dobânzi calculate si achitate aferente creditelor ipotecare Echivalent euro

Cota procentuală de subventionare a dobânzii

Cursul de schimb leu/euro

Subventii aferente dobânzilor achitate

0

1

2

3

4

5=2x3x4

 

 

 

 

 

 

 

Directia generală economică

Director general,

Directia generală investitii si concesiuni

Director general,

Directia generală constructii locuinte

Director general,

Director general adjunct economic,

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU LOCUINTE

Director general,

Director general adjunct credit ipotecar,