MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 727          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 17 octombrie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 327 din 11 septembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            95. - Ordonantă de urgentă privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creante bugetare în vederea încasării si virării lor la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate

 

            1.180. - Hotărâre privind aprobarea metodologiei de scutire a unitătilor protejate de la plata taxelor vamale pentru unele categorii de importuri

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

192. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Rulmenti” - S.A. Slatina, judetul Olt

 

193. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Verachim” - S.A. Giurgiu, judetul Giurgiu

 

511. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea chibriturilor

 

1.429. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele preturilor de consum

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

30. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede de aur cu valoarea nominală de 5.000 lei, dedicată aniversării a 625 de ani de la începerea constructiei Castelului Bran

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 327

din 11 septembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ion Opris în Dosarul nr. 825/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

            La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

            Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, sustinând că textul de lege criticat nu contravine prevederilor art. 21 din Constitutie referitoare la liberul acces la justitie, partea interesată având posibilitatea

sesizării instantei de judecată, în conditiile legii.

CURTEA,

            având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

            Prin Încheierea din 12 martie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 825/2003, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ion Opris.

            În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că textul de lege criticat împiedică accesul liber la justitie, întrucât lncererile pentru anularea unui act administrativ emis de o institutie publică centrală, formulate după trecerea unui an de la data la care cel vătămat în drept prin acel act a luat cunostintă de acesta, sunt trimise la tribunal, sectia de contencios administrativ, unde se constată tardivitatea actiunii”. În opinia autorului, nu ar trebui să fie aplicabile dispozitiile art. 3 pct. 1 din Codul de procedură civilă, ci să fie accesibilă judecata în temeiul dispozitiilor cuprinse în Codul civil referitoare la obligatia de “a face”, respectiv art. 1075 si următoarele.

            Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă apreciază că art. 3 alin. 1 din Codul de procedură civilă este conform cu prevederile constitutionale. Se arată că liberul acces la justitie nu este îngrădit, persoana interesată având posibilitatea sesizării instantei de judecată, precum si dreptul de a solicita si administra probe sau de a exercita căile de atac prevăzute de lege, în cazul în care este nemultumită de solutia pronuntată de către instanta de judecată. Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

            Presedintele Camerei Deputatilor arată că, potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, “competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”, iar în cadrul titlului I al cărtii I din Codul de procedură civilă legiuitorul a reglementat imperativ domeniul competentei materiale a instantelor de judecată, cu respectarea principiului celor trei grade de jurisdictie.

            Respingerea actiunii pentru tardivitate nu reprezintă o încălcare a principiului reglementat de art. 21 din Constitutie, fiind consecinta legală a depunerii unei cereri după împlinirea termenului de prescriptie reglementat de lege.

            În ceea ce priveste invocarea dispozitiilor din Codul civil în cauza dedusă judecătii, se arată că nu este de competenta materială a Curtii Constitutionale de a aprecia norma juridică aplicabilă în spetă, instanta de judecată fiind aceea care, în urma examinării în fapt si în drept, stabileste temeiul juridic al cauzei, persoana nemultumită de hotărârea instantei putând exercita, în conditiile legii, căile de atac.

            Se apreciază, în concluzie, că exceptia de neconstitutionalitate a art. 3 pct. 1 din Codul de procedură civilă este neîntemeiată.

            Guvernul arată că, desi în motivarea exceptiei este invocat art. 3 pct. 1 din Codul de procedură civilă, critica de neconstitutionalitate se îndreaptă, de fapt, asupra termenului de un an pentru introducerea actiunii în fata instantei judecătoresti de contencios administrativ, termen stabilit de art. 5 alin. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990.

            Având în vedere prevederile art. 125 alin. (3) din Constitutie, se arată că a fost lăsată la latitudinea legiuitorului reglementarea “competentei”, precum si a “ procedurii de judecată”, normele criticate constituind astfel expresia aplicării acestor dispozitii constitutionale.

            Art. 5 alin. 5 din Legea nr. 29/1990, stabilind un termen pentru sesizarea instantei de contencios administrativ, dă expresie exigentelor ce decurg din prevederile art. 48 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora legiuitorul este abilitat să stabilească conditiile si limitele exercitării dreptului la reparatie al persoanei vătămate de un act administrativ. Cu privire la art. 5 alin. 5 din Legea 29/1990, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 60/1997, considerând că stabilirea termenului de un an reprezintă o garantie a exercitării dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică de a obtine recunoasterea dreptului pretins, precum si a liberului acces la justitie, consacrat în art. 21 din Constitutie.

            Prin urmare, se apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 din Codul de procedură civilă este neîntemeiată.

            Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 3 pct. 1 din Codul de procedură civilă nu încalcă prevederile art. 21 din Constitutie, deoarece, prin reglementarea legală a unui termen în care trebuie să fie formulată actiunea în anulare a unui act administrativ, nu se îngrădeste liberul acces la justitie, finalitatea sa fiind, dimpotrivă, aceea de a facilita aplicarea, în conditii optime, a principiului mentionat, prin asigurarea unui climat de ordine, prevenindu-se eventualele abuzuri si limitându-se efectele perturbatoare asupra stabilitătii si securitătii raporturilor juridice civile.

            Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

            examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

            Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

            Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 3 pct. 1 din Codul de procedură civilă, cu modificările si completările ulterioare. Textul legal criticat are următorul cuprins:

            - Art. 3. “Curtile de apel judecă:

            1. în primă instantă, procesele si cererile în materie comercială al căror obiect are o valoare de peste 10 miliarde lei, precum si procesele si cererile în materie de contencios administrativ privind actele autoritătilor si institutiilor centrale.”

            Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale:

            - Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

            (2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”

            În ceea ce priveste obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile referitoare la competenta materială a instantelor judecătoresti din Codul de procedură civilă au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003, publicată în Monitorul Oficial al României , Partea I, nr. 460 din 28 iunie 2003, solutia legislativă consacrată de textul de lege criticat fiind preluată de noua formulă redactională, astfel încât art. 3 pct. 1 din cod are următorul continut: “Curtile de Apel judecă: 1. în primă instantă, procesele si cererile în materie de contencios administrativ privind actele autoritătilor si institutiilor centrale.”

Prin urmare, dat fiind că, după invocarea exceptiei de neconstitutionalitate în fata instantei judecătoresti, prevederea legală supusă controlului a fost modificată, Curtea Constitutională urmează a se pronunta asupra constitutionalitătii prevederii legale în noua sa redactare, întrucât solutia legislativă din ordonanta care modifică Codul de procedură civilă este, în principiu, aceeasi cu cea anterioară modificării.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, desi formal critica de neconstitutionalitate este îndreptată împotriva art. 3 pct. 1 din Codul de procedură civilă, care reglementează competenta materială a instantelor judecătoresti, din sustinerile autorului exceptiei rezultă că, în realitate, aceasta vizează instituirea termenului de un an, în interiorul căruia cel vătămat într-un drept al său, printr-un act administrativ, îl poate ataca în fata instantei de contencios administrativ. Or, termenul respectiv este prevăzut într-un alt text de lege, respectiv în art. 5 alin. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 noiembrie 1990, care prevede că: “În toate cazurile, introducerea cererii la instantă nu se va putea face mai târziu de un an de la data comunicării actului administrativ a cărui anulare se cere.”

Critica este deci gresit îndreptată si, sub acest aspect, apare ca fiind lipsită de obiect si, în consecintă, neîntemeiată. Independent însă de această împrejurare, critica de neconstitutionalitate nu poate fi retinută, întrucât neagă legiuitorului competenta conferită prin Constitutie de a reglementa cadrul în care titularul unui drept are posibilitatea să si-l valorifice, luând în considerare drepturile si interesele legitime ale celorlalti titulari, pe care este tinut să le respecte.

Absolutizarea exercitiului unui drept ar avea ca revers negarea drepturilor altor titulari, cărora autoritatea statală le datorează în egală măsură ocrotire, situatie de neconceput într-un stat de drept, dar pe care autorul exceptiei, tributar unei viziuni pro causa, determinate de interesul său exclusiv, întelege să o ignore.

De altfel, termenul de un an, prevăzut de art. 5 alin. 5 din Legea nr. 29/1990, este un termen rezonabil, care asigură conditiile optime celui prejudiciat pentru a exercita actiune în justitie în scopul obtinerii reparatiilor legale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,  republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ion Opris în Dosarul nr. 825/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 septembrie 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creante bugetare în vederea încasării si virării lor la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă următoarea ordonantă de urgentă:

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă reglementează cesiunea creantelor bugetare restante, existente în evidentele contabile ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate (CNAS) la data de 30 iunie 2003, pentru care creditorul detine titluri de creantă sau titluri executorii legal constituite, către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare (AVAB), în vederea recuperării acestora în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată.

Art. 2. - (1) În scopul cesiunii prevăzute la art. 1, CNAS va stabili măsurile necesare pentru transferul prin protocol al creantelor bugetare de la casele de asigurări sociale de sănătate nominalizate în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, către AVAB. Creantele vor fi cesionate la valoarea determinată conform Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, înregistrată în evidentele contabile ale acestora la data de 30 iunie 2003.

(2) Prin derogare de la art. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, republicată, AVAB înregistrează în contabilitate creantele preluate, la valoarea stabilită conform alin. (1).

(3) CNAS va calcula în continuare dobânzi si penalităti, având în vedere soldul lunar transmis de AVAB, si va efectua regularizarea acestora în functie de cuantumul sumelor recuperate de AVAB în contul creantelor transferate, diferentele rezultate urmând a fi comunicate la AVAB pentru încasarea integrală a acestora. Actul de constatare a diferentelor rezultate constituie titlu executoriu.

Art. 3. - CNAS garantează valabilitatea, realitatea si actualitatea creantelor transferate, precum si legalitatea titlurilor de creantă si a titlurilor executorii aferente.

Art. 4. - În cazul în care printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă instanta desfiintează titlul de creantă si/sau titlul executoriu, transferul creantei bugetare este nul, părtile fiind repuse de drept în situatia anterioară realizării acestuia.

Art. 5. - (1) Transferul creantelor bugetare definite la art. 1 se face prin protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Notificarea transferului creantelor bugetare va fi făcută de către CNAS debitorilor, prin scrisoare recomandată.

Art. 6. - (1) Valorificarea creantelor bugetare preluate se face prin metodele reglementate de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, republicată, în temeiul titlurilor de creantă si al titlurilor executorii aferente creantelor bugetare transferate, urmărindu-se încasarea integrală a creantelor preluate.

(2) Titlurile de creantă aferente creantelor bugetare transferate constituie titluri executorii.

(3) Sumele executate prin poprirea conturilor bancare vor fi virate în contul indicat de AVAB, la cererea acesteia, în termen de două zile de la primirea cererii si indicarea contului.

Art. 7. - Sumele recuperate de AVAB în urma valorificării creantelor bugetare preluate potrivit prezentei ordonante de urgentă constituie venituri si se virează la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în contul unic deschis pe seama CNAS, după scăderea cheltuielilor ocazionate de procesul de recuperare.

Art. 8. - În aplicarea prezentei ordonante de urgentă, la propunerea AVAB si a CNAS, prin hotărâre a Guvernului vor fi reglementate modalitatea de regularizare a sumelor prevăzute la art. 2 alin. (1), termenele si conditiile de virare a sumelor recuperate prin poprire, precum si orice alte atributii rezultate din aplicarea acesteia pentru cele două institutii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

Ministru delegat pentru coordonarea

autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 95.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea metodologiei de scutire a unitătilor protejate de la plata taxelor vamale pentru unele categorii de importuri

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 38 alin. (1) lit. b) si al art. 58 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Unitătile protejate, astfel cum sunt definite în art. 37 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare, functionează în baza autorizatiei emise de Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 2. - (1) Scutirea de la plata taxelor vamale pentru importul de materii prime, materiale, semifabricate, utilaje si părti componente ale acestora, necesare procesului de productie, efectuate de unitătile protejate, se acordă de către biroul vamal la care se prezintă bunurile în vederea importului, pe baza cererii acestora care va fi însotită de următoarele documente:

a) actul constitutiv, autorizatia prevăzută la art. 1 si declaratia persoanei în drept să reprezinte unitatea, în cazul societătilor comerciale;

b) actul constitutiv, statutul, autorizatia prevăzută la art. 1 si declaratia persoanei în drept să reprezinte unitatea, în cazul asociatiilor sau fundatiilor;

c) autorizatia eliberată de primar, autorizatia prevăzută la art. 1 si declaratia persoanei în drept să reprezinte unitatea, în cazul persoanelor cu handicap care desfăsoară activităti economice în mod independent si al asociatiilor familiale ale persoanelor cu handicap.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1), cu exceptia declaratiilor care se depun în original, vor fi anexate în copie legalizată, iar pentru confruntare se va prezenta si originalul.

(3) Unitătile protejate vor fi scutite de la plata taxelor vamale pentru importul de materii prime, materiale, semifabricate, utilaje si părti componente ale acestora, necesare procesului de productie, numai în situatia în care acestea corespund obiectului de activitate declarat potrivit legii si sunt prevăzute în Tariful vamal de import al României.

(4) Modelul declaratiei si cel al cererii de acordare a scutirii unitătilor protejate de la plata taxei vamale pentru importul de materii prime, materiale, semifabricate, utilaje si părti componente ale acestora necesare procesului de.productie sunt prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(5) Biroul vamal care a acordat scutirea prevăzută la alin. (1) va comunica trimestrial Directiei Generale a Vămilor si Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap valoarea taxelor vamale pentru care au fost acordate scutiri de plată pentru fiecare unitate protejată.

Art. 3. - Nu se consideră înstrăinare în sensul art. 38 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare, vânzarea produselor finite în care au fost încorporate materiile prime, materialele ori semifabricatele care au fost scutite de plata taxelor vamale si care sunt supuse unor procese de prelucrare, transformare sau asamblare în vederea unor bunuri cu caracteristici tehnico-functionale ori de altă natură, distincte fată de cele ale bunurilor importate încorporate în produsul nou-rezultat, care se încadrează la o altă pozitie tarifară prevăzută în Tariful vamal de import al României.copyrightdsc.net</font

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Persoanele cu Handicap,

Constantin Stoenescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2003.

Nr. 1.180.

 

ANEXA Nr. 1

 

DECLARATIE

privind scutirea unitătilor protejate de la plata taxei vamale pentru importul de materii prime, materiale, semifabricate, utilaje si părti componente ale acestora, necesare procesului de productie

 

Subsemnatul …………………….(numele si prenumele), domiciliat în ..……..., (adresa) în calitate de ……….... (functia) la ...……………... (denumirea persoanei juridice, sediul, codul fiscal, numărul de înregistrare în registrul comertului), declar că următoarele bunuri: ..... (denumirea, pozitia tarifară din Tariful vamal de import al României si cantitatea) ……………………….. sunt destinate activitătii de productie constând în .…….. (se indică tipul de activitate), care este desfăsurată în cadrul unitătii protejate si corespunde obiectului de activitate al acesteia.

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal, declar că bunurile mentionate nu vor fi înstrăinate.

Data întocmirii declaratiei .......

 

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 2

 

CERERE

pentru acordarea scutirii unitătilor protejate de la plata taxei vamale pentru importul de materii prime, materiale, semifabricate, utilaje si părti componente ale acestora, necesare procesului de productie

 

Domnule sef de birou vamal,

 

Subscrisa/Subsemnatul ...................................., cu sediul/domiciliul în ...................................., str. ......................... nr. ......, bl. ......, sc. ...., ap. ......, judetul/sectorul ......................, având calitatea de unitate protejată conform Autorizatiei nr. ......../ .........., eliberată de Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap, vă rog să aprobati scutirea de la plata taxelor vamale a următoarelor produse:

.....................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ se mentionează denumirea produselor si valoarea acestora)

Mentionez că aceste produse sunt necesare în procesul de productie al unitătii protejate arătate si corespund obiectului de activitate al acesteia.

Data .....................

 

Semnătura si stampila

........................................

 

Domnului sef al Biroului vamal ........................................................................................ (denumirea biroului vamal prin care se introduc în tară produsele)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Rulmenti” - S.A. Slatina, judetul Olt

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. - Începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, procedura de administrare specială instituită la Societatea Comercială “Rulmenti”-S.A. Slatina prin Ordinul ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului nr. 5/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 9 aprilie 2002, încetează.

 

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 192.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Verachim” - S.A. Giurgiu, judetul Giurgiu

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.078/2003 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 773/2003 pentru aprobarea strategiilor de privatizare ale societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, incluse în cadrul Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL II),

presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. - Începând cu data înregistrării la Oficiul registrului comertului a Hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor de dizolvare si lichidare a Societătii Comerciale “Verachim” - S.A. Giurgiu, procedura de administrare specială instituită prin Ordinul ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului nr. 4/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 9 aprilie 2002, încetează.

 

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 193.

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea chibriturilor

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) si ale anexei nr. 2 pct. 5 din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, în baza art. 4 lit. H pct. 1 si lit. K pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în conformitate cu Avizul Consiliului tehnico-economic nr. 7 din 4 septembrie 2003,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea chibriturilor, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Cu aceeasi dată se abrogă prevederile din normele departamentale care se referă la fabricarea chibriturilor.

Art. 3. - Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea chibriturilor sunt obligatorii pentru activitătile cu acest profil si se difuzează celor interesati prin Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - Bucuresti.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 511.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele preturilor de consum

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, al guvernatorului Băncii Nationale a României si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, cu modificările ulterioare, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea refinantării si a finantării datoriei publice, se aprobă prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele preturilor de consum, în sumă de 200,0 miliarde lei, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

Art. 3. - Unitatea de Management a Trezoreriei Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 1.429.

 

ANEXĂ

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele preturilor de consum

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice interne, Ministerul Finantelor Publice anuntă lansarea unei emisiuni de obligatiuni de stat cu dobândă indexată cu indicele preturilor de consum, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO0308DBN1D6

6 noiembrie 2003

10 noiembrie 2003

11 octombrie 2008

1.827

200.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare ale contului general al Trezoreriei Statului si de nivelul marjei înregistrate la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face în functie de nivelul marjei, licitată în formă procentuală, calculată cu două zecimale, de către intermediarii pietei primare, după metoda cu pret uniform.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive, participantul va indica numărul titlurilor de stat, valoarea nominală si nivelul marjei; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale marjei;

- în cazul ofertei de cumpărare necompetitive, particpantul va indica valoarea pe care doreste să o adjudece la marja finală a licitatiei; se admit oferte de cumpărare necompetitive, într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Dobânzile se vor calcula si se vor plăti semianual, la datele de 10 mai si 10 noiembrie 2004, 2005, 2006, 2007 si 2008, conform următoarei formule:

 

D = V x d x z/365 sau 366

 

în care:

D = dobânda (cuponul);

V = valoarea nominală totală;

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

366 = zile pentru an bisect;

d = rata dobânzii, exprimată procentual pentru fiecare perioadă de calcul al cuponului, se va determina după formula:

 

d = [Π IPC

t n-2

/100) –1 ] x 100 + M

t k-2

 

 

k = 0,9

în care:

IPC = indicele preturilor de consum fată de luna precedentă, publicat si transmis lunar Ministerului Finantelor Publice de către Institutul National de Statistică; va fi luat în considerare indicele lunar, indiferent de data din luna la care are loc emisiunea.

Informatii legate de indicele preturilor de consum pot fi consultate la adresa de Internet http://www.insse.ro/comr.htm.

t k-2 = luna de la care începe calculul cuponului, minus două luni;

t n-2 = luna de plată a cuponului minus două luni;

M = marja, exprimată procentual, reprezintă elementul în functie de care se va face clasificarea ofertelor.

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobândă indexată cu indicele pretului de consum este de 100.000.000 lei.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobândă indexată cu indicele pretului de consum pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Obligatiunile de stat cu dobândă indexată cu indicele pretului de consum nu pot fi cumpărate de persoanele nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare, transfer si decontare al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Stabilirea rezultatului licitatiei va avea loc în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către Comisia de licitatie constituită în acest scop, si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata obligatiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele pretului de consum se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Natională a României cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora.

Art. 8. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele pretului de consum se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora, plus dobânda aferentă. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii.

Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din aur cu valoarea nominală de 5.000 lei, dedicată aniversării a 625 de ani de la începerea constructiei Castelului Bran

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si ale Ordonantei Guvernului nr. 45/1998 privind abilitarea Băncii Nationale a României de a pune în circulatie emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale pretioase, aprobată prin Legea nr. 244/1998, Banca Natională a României va pune în circulatie, începând cu data de 20 octombrie 2003, o monedă cu valoarea nominală de 5.000 lei, dedicată aniversării a 625 de ani de la începerea constructiei Castelului Bran. Această emisiune face parte din ciclul tematic “Monumente de artă feudală crestină”.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt:

- formă: rotundă;

- metal: aur;

- titlu: 999/1.000;

- calitate: proof;

- greutate: 31,103 g;

- margine: netedă;

- diametru: 35 mm.

Aversul monedei are gravat în zona centrală un scut despicat, fiecare dintre cele două câmpuri ale scutului continând câte un ornament si o stemă, respectiv stema României, în stânga, si stema municipiului Brasov, în dreapta. Inscriptia “ROMÂNIA” si anul emisiunii “2003” sunt gravate în partea superioară, deasupra unui ornament romboidal. În partea inferioară este inscriptionată valoarea nominală “5000 LEI”.

Pe reversul monedei este reprodusă macheta Castelului Bran, având în partea de jos o esarfă cu inscriptia “CASTELUL BRAN”. În partea superioară, urmând circumferinta monedei, este gravată semicircular inscriptia “625 ANI DE LA ÎNCEPEREA CONSTRUCTIEI”. Anii “1378” si “2003”, ce marchează momentul aniversar, sunt amplasati într-un medalion în formă de scut.

Art. 3. - Monedele din aur, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de un certificat de autenticitate înseriat, redactat în limbile română si engleză, semnat de guvernatorul Băncii Nationale a României si de casierul central, precum si de un pliant de prezentare a acestei emisiuni monetare.

Art. 4. - Monedele din aur dedicate aniversării a “625 de ani de la începerea constructiei Castelului Bran” au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din aur, emisiunea “625 de ani de la începerea constructiei Castelului Bran”, se realizează prin ghiseele sucursalelor Băncii Nationale a României.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 30.