MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 699         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 1 octombrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.143. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003 pentru institutiile de învătământ special, în vederea sustinerii cheltuielilor de întretinere a copiilor cu deficiente de vedere

 

1.144. - Hotărâre privind aprobarea finantării unor cheltuieli cu întretinerea, constructia, reparatia, amenajarea si modernizarea Căminului pentru persoane vârstnice din comuna Tărtăsesti, judetul Dâmbovita

 

1.146. - Hotărâre privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale de import a unor sortimente de carne de porc

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.236/154. - Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Instructiunilor privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tarifele pentru energia electrică si termică

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

274. - Decizie privind asigurarea informării corecte a opiniei publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003 pentru institutiile de învătământ special, în vederea sustinerii cheltuielilor de întretinere a copiilor cu deficiente de vedere

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru institutiile de învătământ preuniversitar de stat, crese, centre judetene si locale de consultantă agricolă cu suma de 9.000.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru institutiile de învătământ special, în vederea sustinerii cheltuielilor de întretinere a copiilor cu deficiente de vedere, din judetele si sectorul 2 al municipiului Bucuresti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 septembrie 2003.

Nr. 1.143.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

sumelor alocate pentru finantarea institutiilor de învătământ special

 

- mii lei -

Nr.

crt.

Judetul/Sectorul

Unitatea de învătământ special

Suma

1.

Arad

Centrul Scolar Arad

1.413.600

1.413.600

2.

Buzău

Liceul pentru deficiente de vedere Buzău

706.800

706.800

3.

Cluj

Liceul pentru deficiente de vedere Cluj-Napoca

1.178.000

1.178.000

4.

Iasi

Scoala generală pentru nevăzători - Târgu Frumo

518.300

518.300

5.

Timis

Scoala pentru ambliopi Timisoara

1.649.200

1.649.200

6.

Sectorul 2 - Municipiul Bucuresti

- Centrul Scolar nr. 1

- Scoala pentru ambliopi

3.534.200

1.884.800

1.649.400

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării unor cheltuieli cu întretinerea, constructia, reparatia, amenajarea si modernizarea Căminului pentru persoane vârstnice din comuna Tărtăsesti, judetul Dâmbovita

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 5 alin. (1) lit. d) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă pentru Consiliul Local al Comunei Tărtăsesti, judetul Dâmbovita, acordarea sumei de 15.000 milioane lei pentru finantarea unor cheltuieli cu întretinerea, constructia, reparatia, amenajarea si modernizarea Căminului pentru persoane vârstnice din comuna Tărtăsesti.

Art. 2. - (1) Suma prevăzută la art. 1 se asigură din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în limita creditelor bugetare si potrivit destinatiei aprobate.

(2) Suma se acordă în transe, în functie de disponibilitătile bugetare si pe baza documentelor justificative întocmite de beneficiar, avizate si prezentate de Directia pentru dialog, familie si solidaritate socială a judetului Dâmbovita la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 3. - Sarcina executiei bugetare si controlul modului de utilizare a sumei alocate revin Directiei pentru dialog, familie si solidaritate socială a judetului Dâmbovita.

Art. 4. - (1) Respectarea legislatiei privind achizitiile publice revine beneficiarului lucrărilor si ordonatorului principal de credite.

(2) Verificarea modului de aplicare a legislatiei privind achizitiile publice se realizează, conform legii, de către reprezentantii împuterniciti ai Ministerului Finantelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 septembrie 2003.

Nr. 1.144.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale de import a unor sortimente de carne de porc

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 70 alin. (1) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se exceptează de la plata taxelor vamale importul unor sortimente de carne de porc, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se aplică până la data de 31 decembrie 2003 inclusiv.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 829/2003 privind instituirea unei măsuri de salvgardare la importul de carne de porc originară din Republica Polonă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 18 iulie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2003.

Nr. 1.146.

 

ANEXĂ

 

Pozitia tarifară

Denumirea mărfii

Cantitatea

Taxa vamală

0203

Carne de animale din specia porcine, proaspătă,

refrigerată sau congelată

13.900 t

 

02032211 ---

Jamboane si părti din acestea

1.200 t

ex

02032219 ---

Spete si părti din acestea

1.200 t

ex

02032915 ---

piept (împănat) si părti de piept

1.000 t

ex

Ex 02032955 ---

Dezosate (carne porc lucru, ceafă de porc, muschi file)

10.500 t

ex

0206

Organe comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, cai, măgari sau catâri, proaspete, refrigerate sau congelate

1.100

t

 

---Din specia porcine, congelate

 

 

Ex 02064920 ---

Din specia porcine domestice (gusă)

500 t

ex

 

- slănină

 

 

02090011 ---

proaspătă, refrigerată, congelată, sărată sau în saramură

600 t

ex

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.236 din 19 septembrie 2003

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Nr. 154 din 22 septembrie 2003

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tarifele pentru energia electrică si termică

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, precum si ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice si ministrul economiei si comertului emit următorul ordin:

Articol unic. - Se aprobă Instructiunile privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tarifele pentru energia electrică si termică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tarifele pentru energia electrică si termică

 

Potrivit art. 10 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, veniturile si cheltuielile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic s-au introdus în bugetul de stat ca venituri si cheltuieli cu destinatie specială, urmând regulile si principiile acestui buget.

 

CAPITOLUL I

Constituirea veniturilor cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice

 

1. Veniturile cu destinatie specială pentru dezvoltarea sistemului energetic se constituie din taxele de dezvoltare cuprinse în tarifele în vigoare stabilite pentru energia electrică si termică livrată de agentii economici producători si autoproducători de energie electrică si termică, indiferent de forma de proprietate a acestora, consumatorilor din economie, cu exceptia consumatorilor casnici. Taxa de dezvoltare se calculează inclusiv la majorările din tarife rezultate din întârzierile la plata facturilor de energie electrică si termică.

2. Taxele de dezvoltare sunt incluse în tarifele pentru energie electrică si termică si sunt stabilite în cuantum de 9% pentru energia electrică si de 2% pentru energia termică, livrate consumatorilor din economie, cu exceptia consumatorilor casnici.

3. Potrivit art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 60/2001, veniturile cu destinatie specială pentru dezvoltarea Sistemului energetic national se colectează de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si de filialele acestora, Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A., Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A. – pentru energie electrică si de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si filialele sale cu personalitate juridică - pentru energia termică, într-un cont special, pe măsura încasării contravalorii energiei electrice si termice livrate consumatorilor.

Pentru autoproducătorii de energie electrică si termică, interconectati la Sistemul energetic national, veniturile cu destinatie specială pentru dezvoltarea Sistemului energetic national se colectează de la acestia într-un cont special, pe măsura încasării contravalorii energiei electrice si termice livrate consumatorilor.

Unitătile colectoare prevăzute la alin. 1 si 2 au obligatia să vireze cu ordin de plată sumele reprezentând taxele de dezvoltare cuprinse în tarifele pentru energia electrică si termică la bugetul de stat, lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care acestea se încasează, în contul nr. 20170119 “Venituri cu destinatie specială din taxa de dezvoltare, cuprinsă în tariful energiei electrice si termice”, deschis la unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Unitătile colectoare prevăzute la alin. 1 si 2 sunt obligate să declare taxele de dezvoltare cuprinse în tarifele pentru energia electrică si termică lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care acestea se încasează, pe formularul “Declaratie privind taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice”, cod 14.13.01.14, aprobat prin ordinul ministrului finantelor publice nr. 386/2003.

Unitătile colectoare care nu au virat în contul veniturilor cu destinatie specială sumele reprezentând taxele din dezvoltare cuprinse în tarifele pentru energia electrică si termică la termenul scadent datorează dobânzi si penalităti de întârziere, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Utilizarea veniturilor cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice

 

Veniturile cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice încasate la bugetul de stat se utilizează pentru finantarea cheltuielilor de investitii din sistemul energetic, în limita sumelor încasate la acesta.

1. Cheltuielile care se finantează din veniturile cu destinatie specială se reflectă în bugetul Ministerului Economiei si Comertului, la capitolul bugetar în care se evidentiază energia electrică si termică sub forma:

a) cheltuielilor de investitii;

b) transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic;

c) rambursărilor de credite interne si externe contractate pentru finantarea obiectivelor de investitii din sistemul energetic.

2. Creditele bugetare aprobate prin bugetul Ministerului Economiei si Comertului pe destinatiile prevăzute la lit. a), b) si c) de la pct. 1 se pot folosi, la cererea ordonatorului principal de credite, numai după deschiderea de credite, repartizarea creditelor bugetare si alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama acestora.

Aprobarea cererii de deschidere se face în functie de gradul de încasare a veniturilor cu destinatie specială, în raport cu gradul de folosire a fondurilor puse la dispozitie anterior.

3. Veniturile cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice se utilizează pentru:

a) finantarea următoarelor categorii de investitii din sistemul energetic al producătorilor si autoproducătorilor de energie, cuprinse în Strategia energetică a Ministerului Economiei si Comertului, respectiv:

a1) amenajări hidroenergetice;

a2) finalizarea capacitătilor în executie, precum si realizarea de capacităti noi, inclusiv cele nucleare, pentru producerea energiei electrice si termice;

a3) amenajări de depozite de cărbune, păcură, cenusă;

a4) lucrări pentru mărirea gradului de sigurantă în functionarea capacitătilor existente;

a5) lucrări pentru protectia mediului înconjurător la obiectivele din sectorul energetic;

a6) retelele de transport si distributie a energiei electrice, în special în mediul rural;

a7) instalatii de producere si furnizare a apei fierbinti prin utilizarea aburului disponibil în cazanele centralelor de termoficare si alte obiective din sectorul energetic;

a8) lucrări pentru cresterea eficientei energetice la consumatorii interconectati la Sistemul energetic national;

a9) finantarea activitătilor de cercetare-dezvoltare, aplicatii si inginerie tehnologică aferentă suportului tehnic national pentru domeniul de energetică nucleară;

a10) finantarea stocului de uraniu necesar în vederea realizării primei încărcături, precum si depozitarea si conservarea acestuia pentru centralele nuclearelectrice;

a11) finantarea stocului de apă grea necesar în vederea realizării primei încărcături pentru centralele nuclearelectrice;

a12) lucrări de transport si distributie a energiei termice, inclusiv cele aflate în subordinea administratiei publice locale;

a13) lucrări pentru conservarea energiei, respectiv cele destinate reabilitării sistemelor de încălzire, modernizării retelelor termice existente, pentru recuperarea resurselor energetice refolosibile si regenerabile, precum si pentru substituirea gazelor naturale si a altor purtători de energie;

a14) evaluarea tehnică si avizarea, în conditii de respectare a realitătii, regularitătii si legalitătii, precum si monitorizarea proiectelor în domeniul eficientei energetice de către Agentia Română pentru Conservarea Energiei, ca institutie de specialitate la nivel national, cu personalitate juridică, autonomie functională, organizatorică si financiară din subordinea Ministerului Economiei si Comertului;

b) transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic se utilizează pentru:

b1) repararea, reabilitarea si modernizarea centralelor si punctelor termice;

b2) repararea, reabilitarea si modernizarea retelelor de transport si distributie a energiei termice;

b3) contorizarea energiei termice.

Sumele prevăzute ca transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic se repartizează pe judete, localităti si obiective de către Ministerul Economiei si Comertului si se aprobă ca anexă la bugetul acestui minister.

După aprobarea repartizării pe trimestre a sumelor prevăzute ca transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic, acestea vor fi comunicate, în termen de 15 zile, unitătilor administrativ-teritoriale beneficiare.

Sumele necesare finantării obiectivelor de investitii se determină pe baza notelor de fundamentare prezentate de primării, aprobate de către ordonatorul principal de credite si avizate pentru control financiar preventiv.

Sumele cuvenite bugetelor locale se virează pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului, în contul de venituri al bugetelor locale nr. 21.37.02.07 “Subventii primite de bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic”, deschis la unitătile Trezoreriei Statului (anexele nr. 1, 2 si 3 care fac parte integrantă din prezentele instructiuni). Anexele nr. 1-3 se semnează si de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale;

c) din veniturile cu destinatie specială pot fi efectuate cheltuieli pentru rambursarea creditelor interne si externe contractate pentru finantarea obiectivelor de investitii din sistemul energetic si pentru plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora, potrivit legii bugetului de stat aprobat, în conditiile în care nu sunt interdictii de a utiliza această sursă de finantare.

În functie de importanta lucrărilor executate pentru dezvoltarea si modernizarea Sistemului energetic national pentru care s-au contractat credite interne si externe de către agentii producători de energie electrică si termică, cu garantarea în numele si în contul statului român, Ministerul Economiei si Comertului, în calitate de ordonator principal de credite, stabileste prioritătile si cuantumul rambursărilor de credite, plătilor de dobânzi si comisioane la credite în functie de cheltuielile cu această destinatie aprobate prin legea anuală a bugetului de stat.

4. În conditiile legii, în cazuri bine justificate, ordonatorul principal de credite poate redistribui sumele alocate din venituri cu destinatie specială pe obiectivele de investitii, în cadrul listei aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, în conformitate cu prevederile art. 43 si 44 din Legea nr. 500/2002.

5. Beneficiarii de fonduri alocate din venituri cu destinatie specială au obligatia să respecte destinatia sumelor primite, să le utilizeze cu maximă eficientă, să îsi organizeze evidenta urmăririi realizării finantării obiectivelor de investitii, distinct pe obiective si surse de finantare, avându-se în vedere că sursele prevăzute în liste sunt limite maxime ce nu pot fi depăsite, si să asigure contabilitatea si raportarea operatiunilor gestionate.

Organele fiscale, cu ocazia verificării modului de îndeplinire a obligatiilor către stat, vor urmări si modul de utilizare a sumelor privind veniturile cu destinatie specială. Pentru sumele utilizate cu altă destinatie cei vinovati vor fi sanctionati conform prevederilor legale în vigoare.

6. Situatiile lucrărilor si facturile de echipamente pentru investitii, neachitate până la finele anului din lipsă de disponibil, se vor achita în anul următor pe măsura colectării si constituirii veniturilor cu destinatie specială si a încasării creantelor, cu încadrarea în plafoanele aprobate prin listele-anexe la legea anuală a bugetului de stat.

7. Alin. (3) al art. 10 din Legea nr. 500/2002 prevede că veniturile si cheltuielile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic se introduc în bugetul de stat ca venituri si cheltuieli cu destinatie specială, urmând regulile si principiile acestui buget.

Având în vedere aceste prevederi, prezentele instructiuni privind finantarea cheltuielilor prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu normele, instructiunile si precizările aprobate pentru finantarea cheltuielilor din fonduri publice.

 

CAPITOLUL III

Contabilitatea si prezentarea executiei veniturilor si a cheltuielilor cu destinatie specială din taxa de dezvoltare a sistemului energetic

1.1. Principalele înregistrări contabile privind colectarea si utilizarea de către agentii economici a veniturilor cu destinatie specială din taxa de dezvoltare a sistemului energetic:

La unitătile colectoare:

- Constituirea veniturilor cu destinatie specială din taxa de dezvoltare a sistemului energetic pe măsură ce se facturează consumul de energie electrică si termică în al cărui tarif este inclusă această taxă

 

635“Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate”

= 447/analitic distinct “Fonduri speciale - taxe si vărsăminte asimilate”

- Virarea sumelor colectate în conturile deschise la unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului

 

447/analitic distinct ‘Fonduri speciale - taxe si vărsăminte asimilate”

= 5121 “Conturi la bănci în lei”

La unitătile beneficiare:

a) În cazul finantării obiectivelor de investitii:

- Primirea sumelor alocate din veniturile cu destinatie specială, virate de către Ministerul Economiei si Comertului pentru finantarea obiectivelor de investitii aprobate

 

5121

“Conturi la bănci în lei”

131

= “Subventii pentru investitii”

 

- Evidentierea imobilizărilor corporale si necorporale receptionate, care au fost efectuate din sumele primite pentru investitii

 

213“Instalatii tehnice, mijloace de transport animale si plantatii”

= 404 (231) “Furnizori de imobilizări”  (“Imobilizări corporale în curs”)

sau

404 (233)

203

“Cheltuieli de dezvoltare”

= “Furnizori de imobilizări” (‘Imobilizări necorporale

în curs”)

 

- Plata facturilor furnizorilor pentru realizarea obiectivelor de investitii

 

404 (401) “Furnizori de imobilizări” (“Furnizori”)

= 5121 “Conturi la bănci în lei”

 

- Înregistrarea cotei-părti din subventii pe seama veniturilor, pe măsura amortizării imobilizărilor corporale si necorporale - înregistrarea amortizării imobilizărilor corporale

 

681“Cheltuieli de exploatare privind amortizările si provizioanele”

= 281 “Amortizări privind imobilizări corporale”

sau

- înregistrarea amortizării imobilizărilor necorporale

 

681

“Cheltuieli de exploatare privind amortizările si  provizioanele”

= 280 “Amortizări privind imobilizări necorporale”

 

si, concomitent,

131 “Subventii pentru investitii”

= 7584 “Venituri din subventii pentru investitii”

 

b) În cazul finantării altor activităti decât investitii:

- Primirea sumelor alocate din veniturile cu destinatie specială, virate de către Ministerul Economiei si Comertului pentru finantarea altor activităti decât cele de natura investitiilor  

 

5121“Conturi la bănci în lei”

= 472 “Venituri înregistrate în avans”

 

- Recunoasterea venitului corespunzător cheltuielilor efectuate, colectate după natura lor

 

472“Venituri înregistrate în avans”

= 741 “Venituri din subventii de exploatare”

 

1.2. Operatiunile contabile care se efectuează la Ministerul Economiei si Comertului

- Virarea sumelor către unitătile beneficiare

410

“Cheltuieli ale institutiei publice finantate de la buget”

= 700 “Finantare de la buget privind anul curent”

 

Prezentele instructiuni înlocuiesc Instructiunile ministrului finantelor si ministrului industriei si comertului nr. 91.825/255.479/1999 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 16 iunie 1999, cu completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 1

la instructiuni

 

Judetul ..

Consiliul Judetean/Local …

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

pentru transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic

pentru luna … anul …

 

- mii lei -

Nr. crt.

Obiectivul

Valoarea

Sume alocate cumulat de la începutul anului până la finele lunii precedente

Sume de alocat

lucrărilor conform listei aprobate pe anul curent

situatiei lucrărilor executate cumulat de la începutul anului până la finele lunii precedente

A

B

1

2

3

4=2-3copyrightdsc.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Ordonator principal de credite

Numele si prenumele: ….

Semnătura: …

L/S.

 

ANEXA Nr. 2

la instructiuni

 

Judetul …

Consiliul Judetean/Local …

 

BORDEROU Nr. ...

privind efectuarea de cheltuieli din transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic

din data de … anul …

 

- mii lei -

Nr. crt.

Codul

Denumirea

Suma repartizată

1. ….

 

 

 

2. ….

 

 

 

3. …

 

 

 

 

Sumele solicitate la plată reprezintă lucrări executate, achizitii de utilaje si servicii prestate în cadrul contractelor încheiate si au la bază facturi fiscale întocmite si vizate în conformitate cu prevederile legale (Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, aprobată si modificată prin Legea nr. 301/2002, cu modificările ulterioare, si Ordinul ministrului finantelor publice nr. 123/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cadrul general al atributiilor si exercitării controlului financiar preventiv propriu).

 

Ordonator principal de credite

Numele si prenumele: …

Semnătura: ..

L/S

 

ANEXA Nr. 3

la instructiuni

 

Judetul ...

Consiliul Judetean/Local ...

 

BORDEROU

privind efectuarea de cheltuieli din transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic

din data de ... anul …

 

 

Suma repartizată

- mii lei -

1. Obiectivul

 

1.1. Executanti

 

...

 

...

 

1.2. Furnizori de echipamente

 

...

 

...

 

1.3. Alti prestatori de servicii

 

...

 

...

 

2. Obiectivul

 

2.1. Executanti

 

...

 

...

 

2.2. Furnizori de echipamente

 

...

 

...

 

2.3. Alti prestatori de servicii

 

...

 

...

 

 

Ordonator principal de credite

Numele si prenumele: …

Semnătura: .

L/S

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind asigurarea informării corecte a opiniei publice

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale, convinsi că libertatea de exprimare si asigurarea accesului neîngrădit la orice informatie de interes public constituie fundamente esentiale ale unei societăti democrate,

tinând seama de faptul că exercitarea dreptului la liberă exprimare comportă îndatoriri, dar si responsabilităti,

având în vedere obligatia radiodifuzorilor de a informa în mod obiectiv publicul prin prezentarea corectă a faptelor si a evenimentelor, precum si obligatia Consiliului National al Audiovizualului de a apăra, în domeniul programelor audiovizuale, dreptul publicului de a pretinde corectitudine si respect pentru adevăr în tratarea informatiilor difuzate,

în temeiul art. 3 alin. (2) si al art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - (1) Informarea publicului în probleme controversate de natură politică, economică, socială si culturală va respecta următoarele principii:

a) favorizarea liberei formări a opiniilor;

b) asigurarea impartialitătii si echilibrului, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opozitie;

c) asigurarea unei dinstinctii clare între faptele si opiniile prezentate;

d) evitarea oricăror forme de discriminare, în special pe considerente de rasă, religie, nationalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.

(2) Principiile enuntate la alin. (1) nu exclud posibilitatea radiodifuzorului de a-si exprima opinia în legătură cu subiectul prezentat.

Art. 2. - Comunicarea, comentarea sau punerea în dezbatere, în cadrul serviciilor de programe, a oricăror informatii referitoare la fapte sau evenimente locale, nationale ori internationale sau la actiuni hotărâte de autoritătile publice trebuie să asigure informarea corectă a publicului si să favorizeze libera formare a opiniilor.

Art. 3. - Radiodifuzorii au obligatia de a asigura în cadrul emisiunilor cu caracter informativ respectarea următoarelor exigente:

a) rigoare si exactitate în redactarea si prezentarea informatiilor, astfel încât sensul stirilor să nu fie deformat prin modul de formulare, prin titluri, prin trunchiere sau prin alte procedee tehnice;

b) acuratete si impartialitate în relatarea stirilor;

c) între subiectul tratat si imaginile ce însotesc comentariul să existe o conexiune reală;

d) să se asigure distinctia clară dintre reconstituirea faptului cu ajutorul altor persoane si imaginile si/sau sunetul înregistrate la evenimentul real;

e) în cazul prezentării de materiale audiovizuale provenind din surse externe redactiei, să se precizeze acest lucru;

f) în enuntarea unor ipoteze sau a unor relatii de cauzalitate privind producerea unor eventuale catastrofe, să se solicite si un punct de vedere al unei persoane cu competentă în domeniu;

g) sondajele de opinie prezentate trebuie să fie însotite de următoarele informatii:

- denumirea institutiei care a realizat sondajul;

- data sau intervalul în care a fost efectuat sondajul si metodologia utilizată;

- dimensiunea esantionului si eroarea maximă de esantionare;

- solicitantul sondajului;

h) televotul sau anchetele făcute pe stradă nu vor fi prezentate ca fiind reprezentative pentru opinia publică ori pentru un anumit grup social sau etnic.

Art. 4. - (1) În cazul informării asupra unor accidente, dezastre sau tragedii colective se va evita accentuarea gratuită a stării de îngrijorare si se vor cita sursele de informare.

(2) Se vor evita speculatiile asupra evenimentelor tragice, a cauzelor si consecintelor lor ori prezentarea repetată a unor imagini socante, pentru a nu provoca temeri inutile sau panică în rândul publicului.

(3) Nu se va preciza numele victimelor, până la comunicarea sau confirmarea oficială a acestora.

Art. 5. - (1) Radiodifuzorii care dau publicitătii date, informatii, avertizări si prognoze meteorologice sunt obligati să precizeze sursa de informare.

(2) Serviciile publice de radio si televiziune sunt obligate să aducă la cunostintă publicului, în mod repetat, informatiile, prognozele generale si avertizările meteorologice referitoare la fenomenele meteorologice periculoase, furnizate de Centrul meteorologic national.

Art. 6. - În vederea informării corecte a populatiei despre iminenta producerii unor dezastre si a zonelor de risc potential, despre măsurile de prevenire, de interventie operativă si de refacere în cazul dezastrelor (calamităti naturale si alte catastrofe), pentru diminuarea efectelor sociale, economice si ecologice ale acestora, radiodifuzorii sunt obligati să confrunte informatiile primite din surse proprii sau de la colaboratori

ocazionali cu informatiile detinute de autoritătile competente, înainte de a transmite stiri si puncte de vedere care pot genera panică în rândurile populatiei; în cazul în care versiunile primite diferă, se va transmite în mod obligatoriu si informatia provenită de la sursa autorizată legal, cu mentionarea acesteia.

Art. 7. - (1) Informatiile si comunicatele oficiale ale autoritătilor publice cu privire la dezastre, la starea de urgentă sau la starea de asediu trebuie difuzate integral si cu prioritate.

(2) În conformitate cu prevederile legale, decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgentă, împreună cu măsurile urgente de aplicare, se aduc neîntârziat la cunostintă populatiei; decretul se difuzează pe posturile de radio si de televiziune, în cel mult două ore de la semnare, si este difuzat în mod repetat în primele 24 de ore de la instituirea stării de asediu sau de urgentă.

(3) Informatiile cu privire la starea de asediu sau la starea de urgentă, cu exceptia celor referitoare la dezastre, se dau publicitătii numai cu avizul autoritătilor militare.

(4) Pe timpul stării de asediu sau al stării de urgentă radiodifuzorii sunt obligati să transmită, cu prioritate, mesajele autoritătilor militare, la cererea acestora.

Art. 8. - (1) Prezenta siglei serviciului de programe de televiziune pe întreaga durată a difuzării, cu exceptia timpului afectat publicitătii, este obligatorie.

(2) Afisarea pe ecran a informatiilor ce se impun pentru precizarea caracterului transmisiei este obligatorie în următoarele cazuri:

a) la transmiterea în direct a unor emisiuni, evenimente sau manifestări, cu exceptia buletinelor de stiri, se va face mentiunea “transmisiune în direct” sau “direct” pe întreaga durată a emisiunii sau transmisiei;

b) la difuzarea în reluare a emisiunilor informative, politice, social-economice, sportive, culturale, religioase si de divertisment se va face mentiunea “reluare” sau “în reluare”, pe întreaga durată a difuzării acestora.

Art. 9. - În cazul utilizării unor imagini si/sau înregistrări sonore de arhivă, în alte emisiuni decât cele având caracter retrospectiv declarat, este obligatorie informarea publicului prin mentiunea “arhivă”; data filmării sau a înregistrării trebuie precizată dacă este necesar pentru întelegerea corectă a informatiei.

Art. 10. - (1) Încălcarea prevederilor art. 3 lit. e)-h), ale art. 4 alin. (1) si (3) si ale art. 5-9 se sanctionează potrivit dispozitiilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

(2) În cazul nerespectării celorlalte dispozitii ale prezentei decizii, Consiliul National al Audiovizualului va adresa radiodifuzorului o somatie pe care acesta este obligat să o comunice publicului în conditiile prevăzute în Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 52 din 4 martie 2003 privind obligatia radiodifuzorilor de a aduce la cunostintă publicului somatiile si sanctiunile aplicate de Consiliul National al Audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 6 martie 2003.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 25 septembrie 2003.

Nr. 274.