MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 689         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 1 octombrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.112. - Hotărâre privind aprobarea Memorandumului de întelegere pentru cooperare în cadrul proiectului privind energia nucleară dintre Ministerul Economiei si Comertului din România si Ministerul Comertului, Industriei si Energiei din Republica Coreea, semnat la Seul la 21 iulie 2003

 

Memorandum de întelegere pentru cooperare în cadrul proiectului privind energia nucleară între Ministerul Economiei si Comertului din România si Ministerul Comertului, Industriei si Energiei din Republica Coreea

 

1.123. - Hotărâre privind aprobarea finantării unor cheltuieli aferente organizării si desfăsurării, în perioada 8-10 octombrie 2003, a Conferintei de afaceri a regiunii dunărene

 

1.124. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru înlăturarea unor efecte ale calamitătilor naturale produse în judetele Gorj si Mehedinti

 

1.125. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar constând în materiale de constructii si reparat case pentru populatia sinistrată din judetele Arad, Dolj, Iasi, Suceava, Vaslui, ca urmare a fenomenelor meteorologice produse în perioada iunie-septembrie 2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

298. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru înfiintarea si functionarea asociatiilor si fundatiilor

 

566. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Documentului de referintă privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria producătoare de ciment si var

 

727/6.843. - Ordin al ministrului sănătătii si al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie privind prevenirea intrării copiilor în dificultate sau în situatie de risc si ameliorarea situatiei medicale a copiilor protejati în centrele de plasament

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Memorandumului de întelegere pentru cooperare în cadrul proiectului privind energia nucleară dintre Ministerul Economiei si Comertului din România si Ministerul Comertului, Industriei si Energiei din Republica Coreea, semnat la Seul la 21 iulie 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea trata-

telor, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere pentru cooperare în cadrul proiectului privind energia nucleară dintre Ministerul Economiei si Comertului din România si Ministerul Comertului, Industriei si Energiei din Republica Coreea, semnat la Seul la 21 iulie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Bucuresti, 25 septembrie 2003.

Nr. 1.112.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

pentru cooperare în cadrul proiectului privind energia nucleară între Ministerul Economiei si Comertului din România

si Ministerul Comertului, Industriei si Energiei din Republica Coreea

 

Ministerul Economiei si Comertului din România, denumit în continuare MEC, si Ministerul Comertului, Industriei si Energiei din Republica Coreea, denumit în continuare MCIE,

având în vedere că industria nucleară română a pus în functiune Unitatea 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă încă din anul 1996 si a început recent lucrările pentru finalizarea Unitătii 2 de la Centrala Nucleară Cernavodă,

având în vedere că Guvernul României a aprobat finalizarea Unitătii 3 de la Centrala Nucleară Cernavodă în cadrul structurii Strategiei nationale pentru dezvoltarea nucleară din România,

având în vedere că industria nucleară coreeană a acumulat experientă si tehnologie în constructia, functionarea si întretinerea centralelor nucleare, incluzând patru (4) unităti de centrale nucleare CANDU, dintre cele optsprezece (18) unităti care sunt în functiune si zece (10) unităti care sunt în curs de constructie cu ajutorul sprijinului acordat de industriile nucleare bine organizate,

având în vedere că MEC reprezintă industria nucleară română, si anume Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A. (denumită în continuare SNN), o companie producătoare de energie nucleară detinută de statul român, si Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare (denumită în continuare RAAN), o companie română detinută de stat, si având în vedere că MCIE reprezintă industria nucleară coreeană, si anume Compania Coreeană pentru Energie Hidro si Nucleară (denumită în continuare KHNP), o companie producătoare de energie nucleară detinută de statul coreean, Compania Coreeană pentru Inginerie Energetică (denumită în continuare KOPEC), o companie de proiectare si inginerie în domeniul energiei, precum si alte companii din mediul privat de productie si constructie de echipamente,

drept care, luând în considerare prevederile continute în acesta, MEC si MCIE (denumite în continuare părti) au convenit să coopereze în cadrul proiectului privind energia nucleară, după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Domeniul cooperării

 

Părtile vor coopera în cadrul următoarelor sectoare de activitate, fără a se limita la acestea:

1.1. Unitătile 3, 4 si 5 de la Cernavodă

Partea română a decis să continue proiectele de constructii referitoare la unitătile 3, 4 si 5 de la Cernavodă (denumite în continuare proiectele) pe o bază progresivă, în conformitate cu Strategia natională pentru dezvoltarea nucleară în România.

Ca primă etapă, partea română va implementa un studiu de fezabilitate pentru finalizarea si punerea în functiune a Unitătii 3, împreună cu companii străine, încă din cursul anului 2003 si, în special, doreste să coopereze cu industria nucleară coreeană pentru finalizarea cu succes a proiectelor.

Partea română recunoaste pe deplin importanta introducerii si adoptării unei structuri de proiect eficiente în cadrul proiectelor, care să fie diferită de cea a unitătilor 1 si 2 de la Cernavodă.

Părtile, ca parteneri principali în executarea proiectelor, convin să dezvolte proiectele pe o bază comună încă de la începutul acestora si să găsească solutii pentru cele mai competitive mecanisme financiare pentru aceste proiecte.

Partea română va invita reprezentantii industriei nucleare coreene să aplice experienta si tehnologiile lor în executarea proiectelor si să adopte structura de proiect eficientă si/sau schema de contract care se referă la cele ale centralelor Wolsong CANDU, astfel încât industria nucleară coreeană să poată juca un rol cheie în executarea proiectelor.

1.2. Unitătile 1 si 2 de la Cernavodă

Partea coreeană va furniza industriei nucleare române servicii de consultantă, servicii de suport tehnic si de pregătire în ariile de functionare ale Unitătii 1 si de constructie ale Unitătii 2, în baza unui acord comun, incluzând, dar nelimitându-se la următoarele:

1. servicii de consultantă pentru constructie si punere în functiune;

2. suport tehnic pentru functionare si întretinere;

3. pregătire în ariile de functionare si întretinere, management de proiect, constructie si punere în functiune etc.

1.3. Alte domenii de cooperare

În afara domeniului cooperării mentionat la paragrafele 1.1 si 1.2, părtile pot coopera în alte sectoare de activitate, cum ar fi apa grea etc.

 

ARTICOLUL 2

Metoda de implementare

 

2.1. Reprezentantii părtilor se vor consulta reciproc pentru a înregistra progrese si pentru a realiza obiectivul cooperării mentionat la art. 1.

2.2. Atât organizatiile române, cât si cele coreene, care au legătură cu problematica nucleară, pot participa la activitătile de cooperare desfăsurate în baza prezentului memorandum de întelegere.

2.3. Fiecare parte poate vizita cealaltă parte pentru o perioadă predeterminată. Anterior oricărei vizite, părtile vor conveni asupra numărului membrilor delegatiei, duratei si scopului vizitei.

 

ARTICOLUL 3

Cheltuieli

 

Dacă nu se convine altfel, fiecare parte îsi va suporta propriile cheltuieli apărute în cursul îndeplinirii prezentului memorandum de întelegere.

 

ARTICOLUL 4

Notificarea

 

4.1. Toate notele si informatiile care sunt cerute în scopul schimbului dintre părti vor fi scrise în limba engleză.

4.2. Notele si informatiile care au legătură cu prezentul memorandum de întelegere vor fi adresate următorilor:

Pentru partea română:

Directia generală de politică energetică

Ministerul Economiei si Comertului

Adresa: Calea Victoriei nr. 152, Bucuresti, România

Pentru partea coreeană:

Divizia Industrie Energie Nucleară

Ministerul Comertului, Industriei si Energiei

Adresa: Chungang-dong nr. 1, Kwachon-si, Kyongki-do

427-760, Coreea

 

ARTICOLUL 5

Confidentialitatea

 

5.1. Toate informatiile si experienta obtinute în cadrul aplicării prezentului memorandum de întelegere vor rămâne proprietatea părtii care le-a furnizat.

5.2. Nici MEC si nici MCIE nu vor dezvălui informatii confidentiale sau în proprietatea celeilalte părti, primite de la aceasta în baza prezentului memorandum de întelegere, fără consimtământul prealabil, în scris, al celeilalte părti.

 

ARTICOLUL 6

Dispozitii finale

 

6.1. Prezentul memorandum de întelegere intră în vigoare la data primirii de către partea coreeană a notificării părtii române privind îndeplinirea tuturor procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

6.2. Prezentul memorandum de întelegere se încheie pe o perioadă de 3 ani si se va prelungi automat pe noi perioade de câte 3 ani, dacă nici una dintre părti nu va notifica intentia sa de a-l denunta, cu cel putin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

6.3. Fără a încălca prevederile pct. 6.2, prevederile art. 5 vor rămâne valabile si după încetarea memorandumului de întelegere.

Semnat la Seul la 21 iulie 2003, în două exemplare originale, în limbile română, coreeană si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Economiei si Comertului din România,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

Pentru Ministerul Comertului, Industriei si Energiei din Republica Coreea,

Bae, Sung-Ki,

ministru adjunct pentru politica energetică si resurse

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării unor cheltuieli aferente organizării si desfăsurării, în perioada 8-10 octombrie 2003, a Conferintei de afaceri a regiunii dunărene

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. III alin. (11) lit. k) si alin. (111) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea cu suma de 4.684.260 mii lei a unor cheltuieli aferente desfăsurării si organizării, sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, a Conferintei de afaceri a regiunii dunărene, în perioada 8-10 octombrie 2003.

Art. 2. - Finantarea actiunii prevăzute la art. 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 31 din 25 septembrie 2003, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 4.684.260 mii lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Afacerilor Externe si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de infor- mare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 30 noiembrie 2003.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 septembrie 2003.

Nr. 1.123.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru înlăturarea unor efecte ale calamitătilor naturale produse în judetele Gorj si Mehedinti

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 19 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 1.389,5 milioane lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, în vederea înlăturării unor efecte ale calamitătilor naturale produse în judetele Gorj si Mehedinti, pentru acordarea unor ajutoare financiare asociatiilor de proprietari/chiriasi si populatiei ale căror gospodării au fost afectate, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetele unitătilor administrativ-teritoriale respective pe anul 2003 la capitolul “Venituri cu destinatie specială”, subcapitolul “Venituri din fondul de interventie”, respectiv la capitolul “Cheltuieli cu destinatie specială”, subcapitolul “Cheltuieli din fondul de interventie”, iar utilizarea sumei se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit prevederilor legale, din sumele puse la dispozitie prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

(2) Repartizarea sumelor pe fiecare asociatie de proprietari/chiriasi sau gospodărie afectată se va face prin dispozitie emisă de primar, în limita fondurilor repartizate.

(3) Autoritătile administratiei publice locale vor verifica modul de utilizare a sumelor repartizate.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 septembrie 2003.

Nr. 1.124.

 

ANEXĂ

 

LISTA

unitătilor administrativ-teritoriale care beneficiază de ajutoare financiare ce se acordă asociatiilor de proprietari/chiriasi si populatiei pentru gospodăriile afectate, în judetele Gorj si Mehedinti

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Suma alocată

- milioane lei -

 

TOTAL din care:

1.389,5

1.

Judetul Gorj

1.200,0

 

Municipiul Târgu Jiu

800,0

 

Municipiul Motru

300,0

 

Orasul Bumbesti-Jiu

100,0

2.

Judetul Mehedinti

189,5

 

Comuna Hinova

189,5

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar constând în materiale de constructii si reparat case pentru populatia sinistrată din judetele Arad, Dolj, Iasi, Suceava, Vaslui, ca urmare a fenomenelor meteorologice produse în perioada iunie-septembrie 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 1.980 milioane lei, populatiei sinistrate din judetele Arad (300 milioane lei), Dolj (130 milioane lei), Iasi (1.250 milioane lei), Suceava (50 milioane lei) si Vaslui (250 milioane lei), ca urmare a fenomenelor meteorologice produse în perioada iunie-septembrie 2003, constând în materiale de constructii si reparat case, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la pretul de înregistrare, prin conturile “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse”, “Finantarea din bugetul de stat privind anul curent”, respectiv “Venituri proprii din anii precedenti si alte surse”, după caz, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de prefecturi.

(2) Finantarea reîntregirii stocurilor cu cantitătile acordate conform prevederilor art. 1 se asigură din bugetul de stat în anul 2004.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locurile indicate de prefecturi se va efectua cu mijloace auto din dotarea unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societăti comerciale angajate de acestea, precum si pe calea ferată, prin grija Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A.

(2) Cheltuielile legate de ambalarea si transportul produselor se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat din venituri proprii, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2002 privind aprobarea înfiintării pe lângă Administratia Natională a Rezervelor de Stat a unei activităti finantate integral din venituri proprii.

(3) Distribuirea produselor către populatia sinistrată se va face de prefecturi, prin persoane anume împuternicite.

(4) Schimbarea sub orice formă a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contraventională sau penală.

Art. 4. - (1) Prefecturile judetelor vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediile prefecturilor în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratie publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 septembrie 2003.

Nr. 1.125.

 

ANEXĂ

 

LISTA

materialelor de constructii si reparat case ce se acordă ca ajutor umanitar populatiei sinistrate din judetele Arad, Dolj, Iasi, Suceava si Vaslui ca urmare a fenomenelor meteorologice produse în perioada iunie-septembrie 2003copyrightdsc.net

 

Nr. crt.

Produsul

U.M.

Cantitatea

totală

Judetul Arad

Judetul

Dolj

Judetul

Iasi

Judetul Suceava

Judetul Vaslui

1.

Ciment

t

130,55

-

-

102,15

20

8,4

2.

Tigle

buc.

43.762

15.000

9.145

14.617

-

5.000

3.

Coame

buc.

675

400

-

-

-

275

4.

Cărămidă

buc.

10.000

6.000

4.000

-

-

-

5.

Geam

m2

1.037

-

-

1.037

-

-

6.

BCA

m3

119

-

-

100

-

19

7.

Tablă zincată

t

18

4

-

10

-

4

8.

Otel beton

t

2,7

-

-

-

-

2,7

9.

Carton bitumat

m2

13.690

-

-

13.690

-

-

 

TOTAL:

milioane lei

1.980

300

130

1.250

50

250

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru înfiintarea si functionarea asociatiilor si fundatiilor

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

tinând cont de dispozitiile art. 7 si 401 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul este competent să acorde avizul în vederea dobândirii de personalitate juridică sau înregistrării în Registrul asociatiilor si fundatiilor ori, după caz, în Registrul federatiilor a modificărilor aduse actului constitutiv si/sau statutului.

Art. 2. - Avizul se eliberează după cum urmează:

a) în cazul constituirii asociatiei/fundatiei/federatiei, la solicitarea scrisă a persoanei sau a persoanelor împuternicite prin actul constitutiv să desfăsoare procedura de dobândire a personalitătii juridice;

b) în cazul înregistrării modificărilor aduse actului constitutiv si/sau statutului ori în cazul constituirii filialei, la solicitarea scrisă a persoanei sau a persoanelor împuternicite prin proces-verbal al adunării generale ori, după caz, al consiliului director.

Art. 3. - Se aprobă lista documentelor solicitate asociatiilor, fundatiilor si federatiilor în vederea acordării avizului, cuprinzând următoarele:

- cerere de eliberare a avizului (original);

- actul constitutiv, statutul si, după caz, procesul-verbal al adunării generale/consiliului director (legalizate);

- actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial (copii xerox);

- în cazul în care se solicită avizul pentru constituirea filialei, hotărârea adunării generale sau, după caz, a consiliului director privind constituirea filialei (autentificată).

Art. 4. - Se aprobă modelul avizului prevăzut la art. 1, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - În vederea eliberării avizului, secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul va solicita, după caz, în functie de domeniile de activitate prevăzute în statut, punctele de vedere ale compartimentelor de specialitate din cadrul ministerului.

Art. 6. - Evidenta asociatiilor, fundatiilor, federatiilor si filialelor cărora li s-a acordat aviz favorabil se va tine într-un registru special.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 24 septembrie 2003.

Nr. 298.

 

ANEXĂ

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

Către: ………..

(denumirea asociatiei/fundatiei care solicită avizul)

 

Ca urmare a cererii dumneavoastră înregistrate sub nr.  si după analizarea documentatiei depuse ………....(act constitutiv, statut, copie de pe dovada de rezervare a denumirii asociatiei/fundatiei, acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial, avizul pentru constituirea filialei) în conformitate cu dispozitiile art. 7 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003, emitem următorul

AVIZ

de înfiintare si functionare/modificare a actului constitutiv si/sau a statutului asociatiei/fundatiei ……….. (denumire rezervată conform dovezii nr.  eliberate de Ministerul Justitiei), cu sediul în ……………, având ca scop  …………………

Emitem prezentul aviz pentru a fi folosit la instanta de judecată, în vederea:

- dobândirii personalitătii juridice si înscrierii asociatiei/fundatiei în Registrul asociatiilor si fundatiilor; sau

- înregistrării modificărilor aduse actului constitutiv si/sau statutului

 

Secretar de stat pentru relatia cu Parlamentul,

……………………………

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Documentului de referintă privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria producătoare de ciment si var

 

În temeiul prevederilor art. 3 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 alin. (1) lit. g) si h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării, aprobată si modificată prin Legea nr. 645/2002,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Documentul de referintă privind cele mai bune tehnici disponibile pentru industria producătoare de ciment si var, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Anexa continând Documentul de referintă privind cele mai bune tehnici disponibile pentru industria producătoare de ciment si var se pune la dispozitie celor interesati pe pagina de web a Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, la adresa www.mappm.ro, de către Directia de prevenire si management al fenomenelor periculoase.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia anexei*).

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 1 septembrie 2003.

Nr. 566.


*) Anexa se comunică persoanelor interesate.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 727 din 28 iulie 2003

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ADOPTIE

Nr. 6.843 din 10 aprilie 2003

 

ORDIN

privind prevenirea intrării copiilor în dificultate sau în situatie de risc si ameliorarea situatiei medicale a copiilor protejati în centrele de plasament

 

Văzând Referatul de aprobare al Serviciului pentru mamă si copil din cadrul Ministerului Sănătătii si al Directiei politici, programe din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie si în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 743/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, precum si ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie,

ministrul sănătătii si secretarul de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie emit prezentul ordin.

Art. 1. - În fiecare maternitate de nivelurile II si III îsi va desfăsura activitatea zilnic, cu program întreg, un asistent social, iar în maternitătile de nivelurile I si 0, o persoană, cadru mediu sau alt tip de personal administrativ, desemnată de medicul sef de sectie, care va îndeplini următoarele atributii:

a) sesizarea imediată, telefonic si în scris, a formatiunii de evidentă informatizată a populatiei si a serviciului public specializat pentru protectia copilului în a cărui unitate administrativ-teritorială se află maternitatea, cu privire la internarea unei parturiente fără acte de identitate, precum si cu privire la nasterea unui copil de către o mamă fără acte de identitate;

b) sesizarea în scris, în termen de 48 de ore de la nasterea copilului, a medicului de familie pe a cărui listă de pacienti se află mama, în vederea înscrierii nou-născutului pe această listă;

c) anuntarea medicului de familie în momentul externării mamei si a copilului pentru a permite efectuarea primei vizite a medicului de familie în termen de 24 de ore de la externare;

d) sesizarea în scris, în termen de 48 de ore de la nasterea copilului, a casei judetene de asigurări de sănătate si a primăriei în a cărei unitate administrativ-teritorială îsi are domiciliul sau resedinta mama, în vederea înscrierii acesteia si a nou-născutului pe lista unui medic de familie, în cazul nasterii unui copil de către o persoană care nu este înscrisă pe lista unui medic de familie.

Art. 2. - (1) Medicul sef de sectie sau, în absenta acestuia, medicul sef de gardă asigură conditiile necesare si urmăreste îndeplinirea corespunzătoare a atributiilor prevăzute la art. 1 de către persoanele responsabile potrivit prevederilor prezentului ordin.

(2) Medicul sef de sectie sau, în absenta acestuia, medicul sef de gardă răspunde de întocmirea, în termen de 24 de ore de la nastere, a certificatului medical constatator al nasterii.

(3) Medicul sef de sectie sau, în absenta acestuia, medicul sef de gardă răspunde de anuntarea imediată si de sesizarea în scris a serviciului public specializat pentru protectia copilului în a cărui unitate administrativ-teritorială se află maternitatea, pentru a se dispune plasamentul în regim de urgentă, în termen de cel mult 24 de ore, în cazul părăsirii copilului în maternitate de către mamă, dacă nou-născutul este externabil din punct de vedere medical.

Art. 3. - Asistentul social prevăzut la art. 1 este angajat al serviciului public specializat pentru protectia copilului, al primăriei în a cărei unitate administrativ-teritorială se află maternitatea sau al unui organism privat autorizat să desfăsoare activităti de protectie a copilului, potrivit legii, si va fi detasat să lucreze conform prevederilor art. 1.

Art. 4. - Dispozitiile cuprinse în art. 1-3 se aplică si în cazul sectiilor de pediatrie.

Art. 5. - În cazul în care nasterea unui copil a avut loc la domiciliu, nefiind eliberat certificatul medical constatator al nasterii, medicul de familie pe a cărui listă de pacienti se află înscrisă mama copilului răspunde de întocmirea certificatului medical constatator, în maximum 24 de ore de la nastere sau de la data la care acesta a luat la cunostintă de producerea nasterii.

Art. 6. - În cazul în care nasterea unui copil a avut loc la domiciliu, nefiind eliberat certificatul medical constatator al nasterii, iar mama copilului nu se regăseste pe nici o listă a medicului de familie, asistentul social de la primărie sau, în lipsa acestuia, un asistent social de la serviciul public specializat pentru protectia copilului va sesiza în scris casa de asigurări de sănătate si primăria în a căror unitate administrativ-teritorială domiciliază sau îsi are resedinta mama copilului, în vederea înscrierii acestora pe lista unui medic de familie si a întocmirii certificatului medical constatator al nasterii.

Art. 7. - Se interzice medicului de familie să refuze înscrierea pe lista proprie a unei femei gravide sau a unui copil în următoarele situatii:

a) la solicitarea femeii gravide sau a mamei copilului;

b) la sesizarea de către casa de asigurări de sănătate sau de către primăria în a cărei unitate administrativ-teritorială domiciliază ori îsi are resedinta mama copilului;

c) la solicitarea serviciului public specializat pentru protectia copilului cu privire la copiii ocrotiti în sistemul de protectie.

Art. 8. - (1) Intensificarea controlului activitătii medicului de familie în domeniul asistentei medicale acordate gravidei si copilului mic se realizează de către echipe mixte ale directiei de sănătate publică judetene, casei judetene de asigurări de sănătate si colegiului judetean al medicilor.

(2) În cazul constatării de către serviciul public specializat pentru protectia copilului a unor abateri de la obligatiile prevăzute în prezentul ordin sau de la prevederile contractului-cadru va fi sesizată în scris casa judeteană de asigurări de sănătate cu care medicul este în relatie contractuală si dacă se ridică suspiciuni de abateri medicale va fi sesizat si colegiul judetean al medicilor, cu informarea Ministerului Sănătătii.

Art. 9. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie,

Gabriela Coman,

secretar de stat