MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 849         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

495. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Uniunea Postală Universală privind organizarea la Bucuresti a celui de-al 23-lea Congres postal universal, semnat la Bucuresti la 20 iunie 2003

 

Acord între Guvernul României si Uniunea Postală Universală privind organizarea la Bucuresti a celui de-al 23-lea Congres postal universal

 

772. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Uniunea Postală Universală privind organizarea la Bucuresti a celui de-al 23-lea Congres postal universal, semnat la Bucuresti la 20 iunie 2003

 

497. - Lege privind ratificarea Acordului de modificare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contributiilor de asigurări sociale ale refugiatilor politici greci repatriati din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr. 63/1997, semnat la Bucuresti la 30 iunie 2003

 

Acord de modificare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contributiilor de asigurări sociale ale refugiatilor politici greci repatriati din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996

 

774. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de modificare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contributiilor de asigurări sociale ale refugiatilor politici greci repatriati din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr. 63/1997, semnat la Bucuresti la 30 iunie 2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

724. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind aprobarea Planului national pentru situatii de necesitate privind encefalopatiile spongiforme transmisibile

 

946. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind ambalarea si valorificarea vinurilor de calitate cu indicatie geografică în sistem Bag in Box (B.I.B.)

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Uniunea Postală Universală privind organizarea la Bucuresti a celui de-al 23-lea Congres postal universal, semnat la Bucuresti la 20 iunie 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Uniunea Postală Universală privind organizarea la Bucuresti a celui de-al 23-lea Congres postal universal, semnat la Bucuresti la 20 iunie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2003.

Nr. 495.

 

ACORD

între Guvernul României si Uniunea Postală Universală privind organizarea la Bucuresti a celui de-al 23-lea Congres postal universal

 

Având în vedere invitatia Guvernului României, denumit în continuare Guvernul statului gazdă, adresată Uniunii Postale Universale de a organiza cel de-al 23-lea Congres postal universal, având în vedere că Uniunea Postală Universală, denumită în continuare Uniune, a acceptat această invitatie, prin prezentul acord părtile convin să reglementeze organizarea celui de-al 23-lea Congres postal universal si obligatiile care revin celor două părti în legătură cu acesta.

 

ARTICOLUL 1

Sediul si durata congresului

 

Cel de-al 23-lea Congres postal universal se va desfăsura la Bucuresti. Acest congres se va deschide la 15 septembrie 2004 si se va încheia la 5 octombrie 2004.

 

ARTICOLUL 2

Invitatiile si înscrierile la congres

 

2.1. Organizarea materială a congresului revine Guvernului statului gazdă, reprezentat de secretariatul român.

2.2. Secretariatul român va asigura legătura dintre Secretariatul congresului si Guvernul statului gazdă.

2.3. Guvernul statului gazdă va trimite invitatiile direct guvernelor statelor membre ale Uniunii, în principiu cu un an înainte de data deschiderii congresului, stabilită la art. 1 (asa cum prevede art. 101.5 din Regulamentul general al UPU).

2.4. Directorul general al Biroului International al Uniunii va trimite celelalte invitatii, în principiu cu un an înainte de data deschiderii congresului, stabilită la art. 1.

2.5. Înscrierile la congres vor fi administrate de Guvernul statului gazdă.

 

ARTICOLUL 3

Secretariatul congresului

 

Secretariatul congresului va fi asigurat de personalul Uniunii (Secretariatul international), în colaborare cu Guvernul statului gazdă (secretariatul român).

 

ARTICOLUL 4

Contributia Guvernului statului gazdă

 

4.1. În colaborare cu Secretariatul international, Guvernul statului gazdă va pune la dispozitie congresului facilităti adecvate, incluzând personal, spatiu, mobilier, echipamente, accesorii pentru birou si servicii necesare, conform dispozitiilor de mai jos si anexei nr. 1.

4.2. Guvernul statului gazdă va suporta cheltuielile care îi incumbă, inclusiv salariile si indemnizatiile personalului pe care îl va furniza, si va vira la buget impozitul aferent acestor drepturi.

 

ARTICOLUL 5

Contributia Uniunii

 

5.1. Uniunea va pune la dispozitie Secretariatului congresului personalul Secretariatului international si va suporta cheltuielile pentru acesta.

5.2. Uniunea va suporta cheltuielile privind contravaloarea prestatiilor interpretilor, precum si utilizarea echipamentului tehnic pentru traducere simultană si pentru înregistrarea dezbaterilor, asa cum sunt descrise în anexa nr. 2.

 

ARTICOLUL 6

Săli

 

6.1. Guvernul statului gazdă va pune la dispozitie sălile necesare, în special sălile de conferintă, birourile, sălile de lucru si alte utilităti necesare (inclusiv mobilier).

6.2. Punerea la dispozitie de către Guvernul statului gazdă a tuturor încăperilor prevăzute pentru desfăsurarea congresului se va efectua cu începere de la data deschiderii congresului până la închiderea acestuia, conform celor indicate la art. 1. Încăperile necesare bunei functionări a Secretariatului congresului vor trebui să fie disponibile cu 10 zile înainte de data deschiderii congresului, mentionată mai sus, si vor rămâne astfel 3 zile după închiderea lucrărilor congresului.

6.3. Membrii Secretariatului congresului vor avea acces la încăperile Secretariatului congresului oricând, zi si noapte, dacă este necesar, exceptând cazurile în care este necesară luarea unor măsuri de securitate.

 

ARTICOLUL 7

Traducerea simultană, înregistrarea dezbaterilor, sistemul de vot electronic si sistemul audiovizual

 

7.1. În timpul lucrărilor congresului se va asigura traducerea simultană a dezbaterilor în 8 limbi - franceză, engleză, arabă, chineză, spaniolă, japoneză, portugheză si rusă, conform aranjamentului mentionat la art. 16.

7.2. Dezbaterile vor fi înregistrate în limba de bază, în franceză si în engleză.

7.3. Detaliile privind materialul tehnic pentru traducere simultană, pentru înregistrarea dezbaterilor si pentru vot electronic, precum si cele privind echipamentul audiovizual sunt stabilite în anexele nr. 1 si 2.

 

ARTICOLUL 8

Material informatic, servicii si retele

 

8.1. Guvernul statului gazdă va furniza calculatoare, imprimante, reteaua informatică internă securizată, conectarea la Internet, precum si service-ul si întretinerea echipamentelor informatice, astfel încât să asigure functionarea Secretariatului international. Cantitătile vor fi specificate în aranjamentul mentionat la art. 16.

8.2. Guvernul statului gazdă va suporta valoarea a jumătate din cheltuielile de transport (dus-întors) al materialelor informatice pe care Biroul International al Uniunii le va aduce la sediul congresului.

 

ARTICOLUL 9

Importul documentelor Uniunii si al altor materiale pentru congres

 

9.1. Guvernul statului gazdă va oferi sprijin în ceea ce priveste procedurile vamale de admitere temporară pentru documentele si materialele ce vor fi trimise de la Berna, necesare congresului.

9.2. Guvernul statului gazdă va lua toate măsurile pentru ca materialul si accesoriile necesare să fie disponibile cu cel putin 10 zile înainte de data deschiderii congresului.

 

ARTICOLUL 10

Tipărirea hotărârilor congresului

 

După congres, Uniunea va efectua tipărirea hotărârilor celui de-al 23-lea congres. Directorul general al Biroului International al Uniunii va notifica deciziile luate de către congres tuturor guvernelor statelor membre ale Uniunii, conform art. 110.2.2 din Regulamentul general al UPU.

 

ARTICOLUL 11

Scutirea de taxe postale

 

11.1. Guvernul statului gazdă va suporta si va asigura prin intermediul biroului de postă special instalat la sediul congresului transportul:

a) pentru expedierile prin avion si pachetele prioritare (cu regim international):

- scrisorile de până la 20 g;

- cărtile postale;

- alt gen de expedieri decât scrisorile de până la 20 g, taxele de transport aerian pentru orice alte expedieri fiind suportate de participantii la congres;

b) pentru expedierile de la sol:

- servicii interne: toate categoriile de expedieri prin postă pentru scrisori în limita greutătii autorizate, cât si ale coletelor postale până la limita greutătii admise;

- servicii internationale: toate categoriile de expedieri prin postă pentru scrisori până la limita greutătii admise;

c) pentru coletele serviciului international transportate prin mijloace de suprafată:

- până la greutatea maximă de 30 kg/sac.

 

ARTICOLUL 12

Servicii medicale si asigurări

 

12.1. Guvernul statului gazdă va pune la dispozitie participantilor un serviciu permanent de prim ajutor în cadrul locului de desfăsurare a congresului. Acest serviciu va fi asigurat în timpul orelor de lucru de către personal medical specializat si dotat cu materiale, servicii si medicamente necesare.

12.2. Guvernul statului gazdă va semna întelegeri cu unităti medicale specializate în vederea oferirii asistentei medicale necesare în caz de urgentă.

12.3. Guvernul statului gazdă va lua măsurile necesare pentru ca participantii să poată încheia o asigurare de boală si accidente (incluzând medicamente, servicii, îngrijire medicală, cât si spitalizare), pe toată durata congresului, si pentru o eventuală prelungire a sejurului acestora în România. Această asigurare va fi facultativă si suportarea cheltuielilor va reveni participantilor.

 

Cazarea

 

13.1. Guvernul statului gazdă va asigura rezervarea la hotel a camerelor necesare pentru primirea participantilor si a celor care îi însotesc. Guvernul statului gazdă se va strădui să ofere tuturor participantilor conditiile cele mai favorabile si va comunica statelor membre ale Uniunii, cu 6 luni înainte de deschiderea congresului, o listă cuprinzând hoteluri.

13.2. Rezervări ferme se vor face cu 3 luni înaintea datei de deschidere a congresului, stabilită la art. 1.

Participantii îsi vor achita fiecare cazarea la hotel.

 

ARTICOLUL 14

Privilegii si imunităti

 

Functionarilor Uniunii si reprezentantilor membrilor Uniunii acreditati la congres li se aplică regimul prevăzut, pentru fiecare dintre aceste categorii, de Conventia privind privilegiile si imunitătile institutiilor specializate ale O.N.U., adoptată la 21 noiembrie 1947, la care România este parte, cu respectarea rezervelor formulate de România la această conventie. Aspectele care nu sunt acoperite de această conventie vor face obiectul unor clarificări ulterioare sau al unor aranjamente între părti.

 

ARTICOLUL 15

Taxe si drepturi

 

Bunurile si serviciile pentru activitatea oficială a congresului, suportate din contributia Uniunii, se vor scuti de taxa pe valoarea adăugată prin restituire de la buget conform procedurii special aprobate.

 

ARTICOLUL 16

Dispozitii privind punerea în aplicare

 

16.1. Ministerul român al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei este responsabil de aplicarea acestui acord.

16.2. O întelegere specială între Compania Natională llPosta Română”, la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar, si Biroul International al Uniunii va cuprinde dispozitiile de aplicare, în special în ceea ce priveste încăperile necesare, materialul si echipa-mentul de birou.

 

ARTICOLUL 17

Anexele si amendamentele aduse acordului

 

17.1. Prezentul acord poate fi amendat prin acordul părtilor.

Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu art. 18.

17.2. Toate amendamentele aduse prezentului acord vor fi anexate la acesta, din care vor face parte integrantă.

17.3. Anexele la prezentul acord fac parte integrantă din acesta.

 

ARTICOLUL 18

Intrarea în vigoare

 

18.1. Prezentul acord va intra în vigoare la data comunicării de către partea română a îndeplinirii procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

18.2. Acordul va rămâne în vigoare până la finalizarea lucrărilor congresului si ulterior acestuia cât va fi necesar pentru desfăsurarea activitătilor prevăzute în dispozitiile prezentului acord.

Drept care, subsemnatii, împuterniciti corespunzător în acest scop, au semnat prezentul acord.

Semnat la Bucuresti la 20 iunie 2003, în două exemplare originale, fiecare dintre ele în limbile română si franceză, textul în limba franceză fiind de referintă.

 

Pentru Guvernul României,

Dan Nica

Pentru Uniunea Postală Universală,

Thomas Leavey

 

ANEXA Nr. 1

la acord

 

CONTRIBUTIA

Guvernului statului gazdă pentru organizarea celui de-al 23-lea Congres al Uniunii Postale Universale

 

Bucuresti (România), 15 septembrie - 5 octombrie 2004 Nefiind exhaustivă, această enumerare va fi completată în aranjamentul stipulat la art. 16 din acord.

1. Facilităti de spatiu:

- săli de conferintă pentru desfăsurarea lucrărilor congresului;

- săli pentru desfăsurarea activitătii Secretariatului congresului;

- birouri pentru presedintele congresului, secretarul general si secretarul general adjunct;

- săli pentru reuniuni restrânse, dacă este cazul;

- sală pentru serviciul religios.

2. Echipamente si accesorii pentru birou:

- căsute postale pentru fiecare participant, delegat si membru al Secretariatului congresului;

- echipament audiovizual necesar pentru sonorizare (microfoane, difuzoare) si pentru prezentările audiovizuale (retroproiector, diapozitive, video, proiectie asistată de calculator) si pentru afisaj în sălile de conferintă;

- echipament pentru votul electronic;

- retea informatică si de telecomunicatii;

- mobilier si echipament de birou;

- puncte de lucru, respectiv calculatoare pentru membrii Secretariatului congresului (numărul calculatoarelor se va stabili în aranjamentul stipulat la art. 16 din acord);

- Guvernul statului gazdă va furniza 50 de calculatoare conectate la Internet pentru uzul participantilor si acces la imprimantă, fax si fotocopiere.

3. Personalul local:

Personalul (logistic si tehnic) ce va fi pus la dispozitia Secretariatului congresului va fi plătit de Guvernul statului gazdă.

Numărul de persoane reprezentând personal pus la dispozitia Secretariatului congresului de către Guvernul statului gazdă si perioada de folosire a acestuia se vor stabili de comun acord între Guvernul statului gazdă si directorul.general al Biroului International al Uniunii. Personalul local trebuie să posede cunostinte lingvistice suficiente.

Orele de lucru se vor stabili în functie de nevoia asigurării unei desfăsurări optime a congresului. Acestea vor putea, doar în mod exceptional, să se extindă si sâmbetele, duminicile si în zilele de sărbătoare.

4. Servicii puse la dispozitie de Guvernul statului gazdă:

- serviciul telefonic intern va fi pus la dispozitia participantilor congresului împreună cu o listă a numerelor de telefon necesare;

- pentru toti participantii comunicatiile locale prin fax sau telefon se vor face gratuit din interiorul sediului congresului. De asemenea, Guvernul statului gazdă nu va plăti convorbirile telefonice internationale si interurbane efectuate prin reteaua fixă. Acestea vor fi suportate de cei interesati;

- pentru toti participantii accesul si folosirea Internetului vor fi gratuite;

- 50 de telefoane mobile cu cartelă cu număr limitat de minute vor fi puse la dispozitia Secretariatului international;

- serviciul de pază si securitate;

- transportul participantilor la congres, între hoteluri si locul de desfăsurare a congresului, si, pentru VIP, transferul cu limuzine între aeroport si hotel;

- două masini cu sofer vor fi puse la dispozitia secretarului general si a secretarului general adjunct;

- un serviciu de informatii si primire;

- serviciul de înregistrare a delegatilor si rezervarea centralizată la hotel;

- serviciul tehnic în sălile de conferintă, precum si serviciul de întretinere a echipamentelor informatice si a celorlalte echipamente;

- serviciul de căsute postale (distribuirea postei, cadourilor etc.) si de transport intern (logistică);

- curătenia si întretinerea sălilor.

 

ANEXA Nr. 2

la acord

CONTRIBUTIA

Uniunii pentru organizarea celui de-al 23-lea Congres al Uniunii Postale Universale

 

Bucuresti (România), 15 septembrie - 5 octombrie 2004 Nefiind exhaustivă, această enumerare va fi completată în aranjamentul stipulat la art. 16 din acord.copyrightdsc.net

1. Personalul Uniunii:

Perioada de folosire a personalului pus la dispozitie de către Uniune se va stabili de către directorul general al Biroului International al Uniunii.

Orele de lucru se vor stabili în functie de nevoia asigurării unei desfăsurări optime a congresului. Acestea vor putea, doar în mod exceptional, să se extindă si sâmbetele, duminicile si în zilele de sărbătoare.

Interpretii necesari pentru serviciul de traducere simultană din sălile de conferintă vor fi recrutati de Uniune pe cheltuiala acesteia.

2. Echipamente si accesorii:

Uniunea îsi va asuma cheltuielile referitoare la utilizarea, pe durata congresului, a echipamentului tehnic de traducere simultană (instrumentele necesare interpretilor si cele de transmisie, receptoarele si difuzoarele), echipamentul necesar pentru înregistrarea dezbaterilor. Alegerea definitivă a furnizorului se va face de către Uniune pe bază de licitatie sau cerere de oferte.

Uniunea va suporta costurile hârtiei si accesoriilor necesare pentru tipărirea documentelor.

Uniunea va suporta cheltuielile ocazionate de închirierea aparaturii necesare fotocopierii documentelor la tipografia congresului si în cadrul Secretariatului international.

Alegerea definitivă a furnizorului se va face de către Uniune pe bază de licitatie sau cerere de oferte.

3. Servicii puse la dispozitia Uniunii:

- centru de documentare (punerea la dispozitie a documentelor de lucru si a documentelor de referintă).

Personalul va fi pus la dispozitie partial de Uniune, partial de Guvernul statului gazdă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Uniunea Postală Universală privind organizarea la Bucuresti a celui de-al 23-lea Congres postal universal, semnat la Bucuresti la 20 iunie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Uniunea Postală Universală privind organizarea la Bucuresti a celui de-al 23-lea Congres postal universal, semnat la Bucuresti la 20 iunie 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

Nr. 772.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind ratificarea Acordului de modificare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contributiilor de asigurări sociale ale refugiatilor politici greci repatriati din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr. 63/1997, semnat la Bucuresti la 30 iunie 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul de modificare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contributiilor de asigurări sociale ale refugiatilor politici greci repatriati din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr. 63/1997, semnat la Bucuresti la 30 iunie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 9 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2003.

Nr. 497.

 

ACORD DE MODIFICARE

a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contributiilor de asigurări sociale ale refugiatilor politici greci repatriati din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Elene, denumite în continuare părti contractante,

în spiritul prieteniei si colaborării existente între cele două tări,

având în vedere prevederile Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contributiilor de asigurări sociale ale refugiatilor politici greci repatriati din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, denumit în continuare acord,

tinând seama de faptul că din suma totală de 15 milioane dolari S.U.A., prevăzută la art. III din acord, suma de 3 milioane dolari S.U.A., reprezentând cele trei transe anuale în bani, a fost achitată la timp de partea română,

constatând dificultătile punerii în aplicare a acordului în ceea ce priveste achitarea, prin livrări de mărfuri, a echivalentului a 12 milioane dolari S.U.A.,

si dorind reglementarea acestei datorii,

au convenit să modifice art. III din acord, în ceea ce priveste achitarea transelor de compensare prin livrări de mărfuri, după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Articolul III din acord se modifică si va avea următorul continut:

 

1. Compensarea prevăzută la art. II din acord este echivalentul sumei de 15 milioane dolari S.U.A., din care 3 milioane dolari S.U.A. au fost deja achitate, în baza acordului, în bani, iar restul de 12 milioane dolari S.U.A. urmează să fie achitate în bani, în trei transe anuale.

2. Prima transă, în valoare de 2,5 milioane dolari S.U.A., va fi achitată în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Acord de modificare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contributiilor de asigurări sociale ale refugiatilor politici greci repatriati din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, transa a doua, în valoare de 4,5 milioane dolari S.U.A., va fi achitată până la 31 decembrie 2004, iar cea de-a treia transă, în valoare de 5 milioane dolari S.U.A., va fi achitată până la 31 decembrie 2005.

 

ARTICOLUL 2

 

Prezentul acord va fi supus ratificării, în conformitate cu prevederile legale din fiecare stat. Părtile contractante îsi notifică reciproc, pe canale diplomatice, îndeplinirea.procedurilor interne pentru intrarea acestuia în vigoare.

Data ultimei notificări va fi considerată data intrării în vigoare a prezentului acord.

Semnat la Bucuresti la 30 iunie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, greacă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul oricărei diferente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Elena Dumitru,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei

Pentru Guvernul Republicii Elene,

Rovertos Spyropoulos,

secretar de stat,

Ministerul Muncii si Securitătii Sociale

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de modificare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contributiilor de asigurări sociale ale refugiatilor politici greci repatriati din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr. 63/1997, semnat la Bucuresti la 30 iunie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind ratificarea Acordului de modificare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contributiilor de asigurări sociale ale refugiatilor politici greci repatriati din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr. 63/1997, semnat la Bucuresti la 30 iunie 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

Nr. 774.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Planului national pentru situatii de necesitate privind encefalopatiile spongiforme transmisibile

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

văzând Referatul de aprobare nr. 156.677 din 23 septembrie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Planul national pentru situatii de necesitate privind encefalopatiile spongiforme transmisibile, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 septembrie 2003.

Nr. 724.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind ambalarea si valorificarea vinurilor de calitate cu indicatie geografică în sistem Bag in Box (B.I.B.)

 

Având în vedere prevederile art. 111 lit. k) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002,

văzând Referatul de aprobare nr. 117.872 din 17 octombrie 2003, întocmit de Directia generală de evaluare, inspectii si monitorizare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă ambalarea si valorificarea vinurilor de calitate cu indicatie geografică recunoscută, denumite si vinuri de calitate superioară - VS, în sistem Bag in Box (B.I.B.), în capacităti egale sau mai mici de 10 litri, etichetate în conditiile legii.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2003.

Nr. 946.