MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 832         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 24 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.435. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Instructiunilor privind administrarea fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind administrarea fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

având în vedere:

- prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, în scopul acoperirii riscurilor financiare care decurg din acordurile subsidiare încheiate de Ministerul Finantelor Publice cu beneficiarii finali ai acordurilor de împrumut pentru împrumuturile externe contractate de stat si acordate pentru administrare institutiilor financiare sau subîmprumutate unor agenti economici;

- prevederile cap. III pct. 7 lit. b) liniuta a 4-a din Normele metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.631/1999, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind administrarea fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală a finantelor publice externe, Directia generală pentru acorduri, cooperare si decontări externe, Unitatea de management a Trezoreriei Statului, Directia generală a contabilitătii publice, directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti, precum si persoanele juridice subîmprumutate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 octombrie 2003.

Nr. 1.435.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

privind administrarea fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice

 

CAPITOLUL I

Definitii

 

În întelesul prezentelor instructiuni, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. acord de împrumut - contract prin care statul, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, împrumută fonduri pentru finantarea unor proiecte de la institutii financiare internationale (IFI) si se angajează să le ramburseze si să plătească dobânzi si alte costuri, într-o perioadă determinată, în conditiile specificate în contract;

2. subîmprumutati - institutii financiare mandatate de stat pentru administrarea împrumuturilor externe în numele si în contul statului si/sau agenti economici beneficiari ai împrumuturilor externe, care încheie cu Ministerul Finantelor Publice acorduri de împrumut subsidiar, urmând să ramburseze împrumutul si/sau să plătească dobânzi, comisioane si alte eventuale majorări si penalităti din surse proprii si/sau în completare de la bugetul de stat;

3. acord de împrumut subsidiar (AIS) - acorduri de împrumut subsidiar, acorduri de subîmprumut si de garantie sau alte acorduri care se încheie între Ministerul Finantelor Publice si subîmprumutati, prin care se deleagă responsabilitatea utilizării fondurilor în scopurile mentionate în acordurile de împrumut încheiate cu IFI;

4. dobânzi - sume datorate de către subîmprumutati pentru plata cu întârziere a obligatiilor la fondul de risc, precum si a obligatiilor de plată la extern, calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare scadentei obligatiei si până la data încasării sumei datorate inclusiv, potrivit prevederilor legale în vigoare;

5. penalităti de întârziere - sume datorate de subîmprumutati pentru plata cu întârziere a obligatiilor la fondul de risc, precum si a obligatiilor de plată la extern, calculate pentru fiecare lună si/sau fractiune de lună de întârziere, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care acestea aveau termene de plată, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Penalitatea de întârziere nu înlătură obligatia de plată a dobânzilor;

6. fond de risc - fond constituit la nivelul MinisteruluiFinantelor Publice, în care se depun comisioanele primite de la subîmprumutati, după cum sunt negociate cu Ministerul Finantelor Publice;

7. comision de risc - comision perceput pentru a alimenta fondul de risc pentru împrumuturile externe contractate de stat si subîmprumutate agentilor economici în conditiile mentionate la pct. 1.

 

CAPITOLUL II

Veniturile fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice

 

1. a) Surse de constituire

Fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice se constituie din:

- sumele încasate la termenele stabilite de la subîmprumutati, reprezentând comisionul de risc negociat ca o cotă procentuală aplicată asupra valorii împrumutului efectiv angajat de la IFI;

- dobânzile încasate la disponibilitătile fondului de risc păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului;

- sumele reprezentând încasări din dobânzi si penalităti de întârziere aplicate pentru neplata în termen a comisionului de risc, echivalente cu dobânzile si penalitătile de întârziere pentru neplata creantelor bugetare;

- sumele reprezentând încasări din dobânzi si penalitătile de întârziere aplicate pentru neplata în termen a dobânzilor, ratelor de capital si a altor costuri datorate si neonorate la scadentă de către subîmprumutati.

b) Disponibilitătile din fondul de risc pentru împrumuturile externe contractate de stat si subîmprumutate subîmprumutatilor se păstrează în cadrul contului curent general al Trezoreriei Statului.

Sumele datorate la fondul de risc se virează în contul Ministerului Finantelor Publice nr. 361180000302 “Plăti de mare valoare ale Trezoreriei Statului” sau, după caz, 361180000300 “Plăti de mică valoare în relatia cu Trezoreria Statului”, deschise la Centrala Băncii Nationale a României.

c) Pentru disponibilitătile fondului de risc se calculează dobânzi, la nivelul dobânzii la vedere plătite de Trezoreria Statului pentru disponibilitătile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

d) Suma datorată drept comision de risc se determină în conformitate cu procedura stabilită în anexa nr. 1 la prezentele instructiuni si va fi inclusă în acordul de împrumut subsidiar care se încheie între Ministerul Finantelor Publice si subîmprumutat.

2. Subîmprumutatii au obligatia de a vira sumele datorate la fondul de risc în cuantumul si la termenele stipulate în acordurile de împrumut subsidiar încheiate cu Ministerul Finantelor Publice.

3. În situatia în care sumele datorate drept comisioane de risc nu se virează la termenele stabilite, Directia generală pentru acorduri, cooperare si decontări externe va calcula dobânzi si penalităti de întârziere în conformitate cu dispozitiile legale privind creantele bugetare, care constituie surse ale fondului de risc.

 

CAPITOLUL III

Evidenta si raportarea modului de constituire a fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice

 

1. Directia generală pentru acorduri, cooperare si decontări externe întocmeste situatia operativă privind veniturile fondului de risc aferente împrumuturilor externe pe baza documentelor proprii, a documentelor primite de la Directia generală a contabilitătii publice si/sau a extraselor de cont transmise de subîmprumutati.

2.a) Trimestrial se va proceda la efectuarea unui punctaj între situatia operativă si evidenta contabilă.

b) Evidenta contabilă sintetică si analitică a fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate agentilor economici se organizează în cadrul Directiei generale a contabilitătii publice, potrivit Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si Regulamentului de aplicare a acesteia.

3.a) Sumele încasate de Ministerul Finantelor Publice de la subîmprumutati se înregistrează în contabilitate în conturi analitice în baza codificării operatiunilor de către Directia generală pentru acorduri, cooperare si decontări externe. Orice modificare va fi transmisă în scris Directiei generale a contabilitătii publice de către Directia generală pentru acorduri, cooperare si decontări externe.

Codificarea va cuprinde:

- natura debitului care se diminuează ca urmare a încasării;

- cursul valutar utilizat;

- echivalentul în valută;

- semnătura persoanei care efectuează codificarea.

b) În vederea înregistrării în contabilitate, Directia generală pentru acorduri, cooperare si decontări externe va transmite Directiei generale a contabilitătii publice următoarele situatii:

i(i) până la data de 15 a lunii, situatia codificărilor privind încasările din luna anterioară la fondul de risc reprezentând comisionul la fondul de risc;

(ii) trimestrial, situatia dobânzilor si penalitătilor de întârziere calculate pentru neplata comisioanelor datorate la fondul de risc pentru trimestrul anterior, întocmită distinct pentru fiecare beneficiar al împrumuturilor externe subîmprumutate.

4. Dobânzile si penalitătile de întârziere pentru neplata la termen a obligatiilor subîmprumutatilor se calculează de către Directia generală pentru acorduri, cooperare si decontări externe asupra echivalentului în lei al valutei, determinat pe baza cursului de schimb valutar valabil la data plătii la extern, comunicat de Banca Natională a României prin avizul de lichidare, în conformitate cu legislatia în vigoare pentru executarea creantelor bugetare.

Directia generală pentru acorduri, cooperare si decontări externe întocmeste semestrial, pe baza datelor din evidentele operative, puse de acord cu datele din evidenta contabilă a Directiei generale a contabilitătii publice, un raport privind modul de constituire a fondului de risc pentru împrumuturile externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice, care se prezintă pentru informare si aprobare conducerii ministerului.

 

CAPITOLUL IV

Modul de recuperare a sumelor datorate de persoanele juridice subîmprumutate

 

1. Sumele datorate Ministerului Finantelor Publice pentru împrumuturile externe contractate de stat si subîmprumutate agentilor economici se vor recupera de la subîmprumutati conform acordurilor de împrumut subsidiar încheiate cu Ministerul Finantelor Publice.

2. Debitele în valută rămase de recuperat, precum si majorările de întârziere si penalitătile de întârziere datorate, confirmate de către Directia generală pentru acorduri, cooperare si decontări externe, se transmit anual de către Directia generală a contabilitătii publice subîmprumutatilor, pentru a fi confirmate de acestia, după cum prevede art. 17 din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995.

3. Ministerul Finantelor Publice - Directia generală pentru acorduri, cooperare si decontări externe deleagă directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti să urmărească recuperarea integrală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a sumelor datorate de persoanele juridice subîmprumutate, inclusiv prin procedura executării silite.

 

CAPITOLUL V

Contabilitatea fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice

 

1. Gestionarea fondului de risc pentru împrumuturile externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice se efectuează de către Ministerul Finantelor Publice – Directia generală pentru acorduri, cooperare si decontări externe în regim extrabugetar, prin contul curent general al Trezoreriei Statului.

În contabilitatea Trezoreriei Statului, organizată în cadrul Directiei generale a contabilitătii publice din Ministerul Finantelor Publice, operatiunile privind încasarea veniturilor fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice se reflectă cu ajutorul următoarelor conturi:

- 11.20.03 “Disponibil din fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice”;

- 27.21.03 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice”:

- 27.21.03.cod agent.01 “Debitori din neplata comisioanelor cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice”;

- 27.21.03.cod agent.02 “Debitori din neplata dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice”;

- 36.20.03 “Fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice”:

- 36.20.03.01 “Fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice - comisioane”;

- 36.20.03.02 “Fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice - dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice”;

- 36.20.03.03 “Fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice - dobândă”;

- 54.04 “Venituri de realizat din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice”.

Continutul si functiunea conturilor sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele instructiuni.

Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operatiuni privind constituirea si utilizarea fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice este prezentată în anexa nr. 3 la prezentele instructiuni.

 

ANEXA Nr. 1

la instructiuni

 

PROCEDURA

de determinare a clasei de risc a subîmprumutatilor în vederea stabilirii comisionului la fondul de risc datorat de beneficiarii împrumuturilor externe contractate de stat si rambursate din fonduri proprii

 

A. Analiza economico-financiară a subîmprumutatului

Sistemul de apreciere a performantei economico-financiare a subîmprumutatilor, în vederea stabilirii comisionului la fondul de risc, are două componente:

a) componenta cantitativă:

i(i) analiza financiară;

b) componenta calitativă:

i(ii) calitatea echipei manageriale;

(iii) calitatea activitătii desfăsurate de subîmprumutat;

(iv) relatia financiară a subîmprumutatului cu statul.

Performanta financiară este calculată pe bază de punctaj, prin acordarea de puncte fiecărui aspect analizat, conform metodologiei mentionate în continuare si în conformitate cu documentatia atasată la prezenta notă, calculându-se pe de o parte un scor aferent componentei cantitative (R F ), iar pe de altă parte un scor aferent componentei calitative (R C ).

Scorul total (R T ) este calculat ca medie aritmetică ponderată între componenta cantitativă (R F ) si componenta calitativă (R C ),

după următoarea formulă:

R T = R F x 0,75 + R C x 0,25

Încadrarea în categoriile de performantă financiară

Încadrarea în categoriile de performantă financiară se face

în ordinea crescătoare a scorului total, în una dintre categoriile

de la A la E, aplicându-se grila de mai jos:

Categoria Scorul total (R T )

A 0 < , 13

B 13 < , 26

C 26 < , 39

D 39 < , 52

E > 52

Semnificatia categoriilor de performantă financiară este redată în anexa nr. 1.1.

Calcularea scorului total (R T )

Componenta cantitativă (R F )

Scorul obtinut din componenta cantitativă apreciază bonitatea financiară a subîmprumutatului, respectiv capacitatea acestuia de a se achita de obligatiile convenite prin acordul.subsidiar de împrumut, prin evaluarea unor indicatori de standing financiar, pe baza situatiilor financiare, în evolutie, în ultimele două perioade de raportare.

Indicatorii de standing financiar calculati pentru determinarea scorului componentei cantitative (R F ), sunt grupati în 4 categorii:

- indicatori de lichiditate:

- rata curentă;

- rata rapidă;

- lichiditatea imediată;

- stocul de încredere 1) ;

- indicatori de solvabilitate:

- gradul de îndatorare;

- rata datoriilor pe termen mediu si lung;

- rata acoperirii dobânzilor;

- cuantumul plătilor restante în cifra de afaceri;

- indicatori de profitabilitate:

- rentabilitatea financiară (ROE);

- rata marjei brute;

- eficienta activelor totale (ROA);

- rentabilitatea de bază;

- indicatori de activitate:

- viteza de rotatie a activelor;

- durata medie de stocare;

- perioada medie de încasare a creantelor;

-         perioada medie de plată a furnizorilor.


1) Acest indicator se calculează doar în cazul în care indicatorul lnrata rapidă” are o valoare supraunitară.

 

Semnificatia indicatorilor de standing financiar si modul de calcul al acestora sunt prezentate în anexa nr. 1.2.

Pentru determinarea scorului aferent componentei cantitative, indicatorii din primele 3 categorii sunt cuprinsi si evaluati într-o matrice, stabilindu-se în functie de valorile lor un punctaj, din cele patru trepte, determinate conventional (foarte bun = 0 puncte, mediu = 1,5 puncte, satisfăcător = 3 puncte, necorespunzător = 6 puncte).

În vederea obtinerii punctajului se utilizează media aritmetică ponderată, în functie de momentul analizei si de situatiile financiare utilizate, astfel:

- ponderea 1 - pentru indicatorii obtinuti în baza analizei bilantului din anul precedent;

- ponderea 0,5 - pentru indicatorii obtinuti în baza analizei situatiei financiare a primului trimestru;

- ponderea 1 - pentru indicatorii obtinuti în baza analizei situatiei financiare din al doilea trimestru;

- ponderea 2 - pentru indicatorii obtinuti în baza analizei ultimului bilant întocmit.

Metoda de ponderare se va utiliza pentru fiecare indicator analizat.

Indicatorii de activitate, pentru care nu se pot stabili întotdeauna valori standard, datorită neomogenitătii valorilor acestora în cadrul industriilor în care îsi desfăsoară activitatea subîmprumutatii, participă la formarea scorului aferent componentei cantitative doar prin penalizarea acestuia în cazul în care durata creditului comercial depăseste 120 de zile. Valorile rezultatelor indicatorilor de activitate vor fi interpretate si luate în considerare în cadrul anexei nr. 1.3.

Scorul aferent componentei cantitative (R F ) este calculat prin însumarea punctajelor individuale corespunzătoare indicatorilor de standing financiar.

Acest scor se va ajusta prin adăugarea de puncte penalizatoare, dacă analiza indicatorilor de standing financiar evidentiază următoarele probleme, considerate multiplicatoare de risc:

a) dacă indicatorul “grad de îndatorare” obtinut are o valoare mai mare sau egală cu 10 ori dacă societatea este decapitalizată, se vor adăuga 5 puncte de penalizare;

b) dacă valoarea unuia dintre indicatorii de activitate “perioada medie de încasare a creantelor” sau, respectiv, “perioada medie de plată a furnizorilor” (obtinuti conform metodei de ponderare) depăseste 120 de zile, se vor adăuga 3 puncte de penalizare;

c) în cazul în care ultima (cea mai recentă) situatie financiară prezintă rezultate negative (pierderi), punctajul corespunzător celor 4 indicatori de profitabilitate va fi de 6 puncte pentru fiecare dintre acestia (ROE, marja brută, ROA, rentabilitatea activitătii de bază).

Componenta calitativă (R C )

Pentru aprecierea performantei financiare, pe lângă analiza indicatorilor de standing financiar trebuie luate în calcul si aspectele nefinanciare, respectiv calitatea managementului societătii, calitatea activitătii desfăsurate de subîmprumutat, precum si relatia financiară cu statul. Elementele necesare se vor identifica pe baza documentatiei mentionate în anexa nr. 1.4, depusă de subîmprumutat la sediul Ministerului Finantelor Publice.

Evaluarea aspectelor componentei calitative se realizează conform formularului prevăzut în anexa nr. 1.5, tinându-se cont de următoarele precizări:

a) un scor de 0 puncte este considerat a reprezenta o situatie foarte bună, care conduce la aprecierea unui risc scăzut; un scor de 1 punct este considerat a reprezenta o situatie normală, o desfăsurare fără probleme a activitătii; riscul apreciat în urma analizei aspectelor calitative creste pe măsură ce acestea primesc punctaje de peste 2 puncte;

b) acolo unde nu se poate evalua aspectul mentionat, din motive bine întemeiate, punctajul implicit va fi de 1 punct;

c) punctajul ce poate fi acordat este cel mentionat în grilele din anexa nr. 1.5, cu mentiunea că nu se pot acorda puncte intermediare.

Calitatea echipei manageriale

Acest aspect al componentei calitative permite să se evalueze dacă echipa managerială este capabilă, din punct de vedere al competentei si experientei, de a conduce activitatea, în asa fel încât aceasta să genereze fluxurile de numerar necesare desfăsurării eficiente a activitătii si, în consecintă, pentru crearea unei capacităti adecvate de rambursare a împrumutului.

Pentru evaluarea echipei manageriale se va lua în calcul si experienta dobândită de membrii echipei manageriale în cadrul activitătii pe care au desfăsurat-o în unităti economice cu acelasi obiect de activitate cu firma în care îsi desfăsoară în prezent activitatea.

În cadrul evaluării echipei manageriale se vor identifica existenta obiectivelor bine definite pe termen scurt, precum si a unei strategii pe termen mediu si lung, dar si dacă acestea sunt întocmite si respectate în mod constant sau nu.

Printre factorii de risc care trebuie urmăriti în evaluarea echipei manageriale se numără: schimbări dese ale membrilor conducerii, previziuni nerealiste numeroase si repetate, necunoasterea informatiilor financiare sau de activitate de actualitate, modificări importante ale situatiilor financiare. Se vor evita relatiile de afaceri cu societăti care au în structurile de conducere persoane implicate în scandaluri financiare/falimente în trecut.

Calitatea activitătii desfăsurate de subîmprumutat

La acest nivel se vor urmări:

- continuitatea desfăsurării activitătii si gradul de utilizare a capacitătilor de productie sunt apreciate prin portofoliul de contracte si durata pe care acesta asigură o activitate neîntreruptă. De asemenea, trebuie identificate situatiile în care firma depinde de ofertanti, produsul/serviciul având o cerere scăzută;

- activitatea firmei se bazează pe perspectiva sectorului de activitate în care actionează subîmprumutatul. Totodată, pozitia acestuia în ramura respectivă constituie un aspect important pentru evaluarea succesului în afaceri al societătii.

Cota de piată detinută de societate arată pozitia acesteia în raport cu concurenta. Indiferent de cota de piată detinută, societatea trebuie să ia în calcul concurenta si să-si asigure evolutia si dezvoltarea afacerii;

- evaluarea activitătii trebuie să tină cont de dotările si tehnologia de care dispune subîmprumutatul. Aceasta trebuie să fie adecvată produselor/serviciilor ce se doreste a fi realizate;

- pentru a determina dacă subîmprumutatul îsi doreste câstiguri imediate sau este preocupat de dezvoltarea viitoare, se va urmări care este cota din profit care va fi reinvestită.

Relatia financiară a subîmprumutatului cu statul

Pentru evaluarea relatiei financiare a subîmprumutatului cu statul se va tine cont de următoarele:

- în situatia în care subîmprumutatul înregistrează obligatii restante fată de bugetul de stat, se va urmări dacă la data scadentei obligatiile bugetare, disponibilitătile bănesti ale debitorului acopereau în întregime nivelul obligatiilor;

- dacă în perioada pentru care au acumulat obligatii bugetare restante înregistrează clienti neîncasati si avansuri acordate furnizorilor cu care subîmprumutatul este în relatii de dependentă (relatia de dependentă este cea stabilită în situatia în care o persoană fizică sau juridică este actionar/asociat semnificativ în ambele societăti comerciale);

- dacă pe perioada în care au acumulat obligatii bugetare restante subîmprumutatii au plătit dividende actionarilor/asociatilor, altii decât institutiile publice implicate în procesul de privatizare.

La acest nivel de analiză se va tine seama dacă subîmprumutatul are o importantă economică si socială natională sau zonală semnificativă, precum si dacă acesta a fost afectat de calamităti naturale în perioada în care a înregistrat obligatii bugetare restante. Încadrarea subîmprumutatului în categoria mentionată mai sus se va face pe baza unui referat motivat întocmit de directiile generale ale finantelor publice teritoriale, avizat, după caz, de comisiile de dialog social constituite la nivelul prefecturilor.

Scorul aferent componentei calitative (R C ) este calculat prin însumarea punctajelor individuale corespunzătoare aspectelor prezentate mai sus, utilizându-se în acest scop formularul prevăzut în anexa nr. 1.5.

Ajustarea punctajului de către analistul de proiect

În functie de rezultatele analizei detaliate efectuate de către analistul de proiect (atât analiza financiară, cât si analiza aspectelor calitative ale activitătii subîmprumutatului), în urma identificării unor noi factori de risc sau factori favorizanti, structura organizatorică care întocmeste raportul de analiză si încadrare a societătii în categoriile de performantă financiară poate ajusta acest scor, în plus sau în minus cu maximum 6 puncte.

Centralizarea punctajelor, calculul scorului total si stabilirea categoriei de performantă financiară

Formularul în care sunt centralizate punctajele obtinute la toate aspectele analizate si prin care se comunică rezultatele analizei performantelor financiare este prezentat în anexa nr. 1.6.

B. Analiza capacitătii subîmprumutatului de rambursare a creditului

Obiectivul acestei analize constă în evaluarea riscului de nerambursare a ratelor de dobândă si de capital aferente împrumutului contractat de subîmprumutat, pornindu-se de la previziunea necesarului de finantare pentru investitie si pentru operare, si în analiza fluxurilor nete de trezorerie (cash-flow-urilor disponibile) generate de exploatarea proiectului de investitii.

Analiza fluxurilor nete de trezorerie reprezintă procesul-cheie în determinarea riscului de proiect si presupune prognozarea cash-flow-urilor disponibile (CFD) pe întreaga perioadă de timp/viată a proiectului si calcularea venitului net actualizat pe baza comparării proiectiilor “cu proiect” si “fără proiect”. Dacă CFD actualizate (aduse din viitor în prezent) vor depăsi considerabil costurile de proiect (actuale si viitoare), atunci valoarea actuală netă a investitiei (VAN) este pozitivă, iar proiectul este considerat fezabil. De asemenea, estimarea valorilor CFD pentru proiectul de investitii trebuie realizată pentru un scenariu favorabil (proiectie optimistă) si pentru un scenariu nefavorabil (proiectie pesimistă).

Capacitatea societătii comerciale de rambursare a împrumutului pe termen lung este determinată prin calculul indicatorului “serviciul acoperirii datoriei”. Proiectia acestui indicator pe întreaga perioadă de timp/viată a proiectului de investitii este foarte importantă de urmărit pentru a evalua managementul financiar al subîmprumutatului.

Indicatorii calculati la acest nivel nu contribuie la stabilirea punctajului aferent clasei de risc a subîmprumutatului, dar nivelul acestora este determinant în luarea deciziei de acordare a unui împrumut de investitii.copyrightdsc.net

Semnificatia indicatorilor de standing financiar si modul de calcul al acestora sunt prezentate în anexa nr. 1.2.

 

ANEXA Nr. 1.1

la procedură

 

SEMNIFICATIA CATEGORIILOR DE PERFORMANTĂ FINANCIARĂ

 

Categoria A: Societătile din această clasă au un standing financiar la cel mai înalt nivel, dispun de o capacitate de rambursare excelentă, neînregistrând iregularităti la plata datoriilor către creditor. Este improbabilă înregistrarea de pierderi. Riscul aferent expunerilor pe acesti subîmprumutati este la un nivel minim.

Categoria B: Societătile din această clasă au un standing financiar si o capacitate de rambursare foarte bune. Este improbabilă aparitia unor iregularităti la plata către creditor, iar dacă apar, sunt minore si se pot rezolva rapid. Nu sunt previzibile înregistrările de pierderi. Riscul aferent expunerilor pe această categorie de subîmprumutati este considerat scăzut.

Categoria C: Societătile din această clasă au un standing financiar relativ bun, dar pot avea probleme legate de fluxul financiar. Capacitatea de rambursare este de regulă adecvată, dar pot apărea iregularităti la plata datoriilor către creditor, care se pot rezolva însă fără reesalonări sau rescadentări. Este putin probabilă înregistrarea de pierderi. Riscul aferent expunerilor pe această categorie de subîmprumutati este considerat mediu, dar acceptabil prin monitorizarea strictă a angajamentelor.

Categoria D: Societătile din această clasă au probleme legate de fluxul financiar, care, în general, duc la aparitia de iregularităti la plata datoriilor către creditor, rezolvabile uneori prin reesalonarea sau rescadentarea plătilor. Prezentând vulnerabilitate sporită la socurile pietei, subîmprumutatul are capacitate de rambursare atât timp cât nu există perturbări în mediul său economic. Este posibilă înregistrarea de pierderi.

Riscul aferent expunerilor pe această categorie de subîmprumutati este considerat mare.

Categoria E: Societătile din această clasă au probleme serioase legate de fluxul financiar. Probabilitatea aparitiei unor iregularităti la plata datoriilor către creditor este foarte mare, capacitatea de rambursare a angajamentelor fiind foarte fragilă.

Pierderile sunt, în majoritatea cazurilor, iminente. Riscul de nerambursare a împrumutului este considerat maxim, expunerile nete pe acest tip de subîmprumutati se pot reduce doar prin aducerea de garantii colaterale de clasă superioară.

 

ANEXELE nr. 1.2*) , nr. 1.3*) si 1.4

la procedură

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

DOCUMENTATIA

necesară elaborării analizei pentru determinarea comisionului de risc pentru împrumuturile externe

 

A. 1. Situatia indicatorilor economico-financiari ai subîmprumutatului, conform modelului anexat, semnată de către directorul general si directorul economic al subîmprumutatului.

În vederea determinării performantei financiare a subîmprumutatului, se vor utiliza ultimele două bilanturi anuale încheiate 1) , cu mentiunile următoare:

a) în cazul în care nu există 2) două bilanturi anuale încheiate, se va utiliza bilantul anual încheiat pe anul precedent, iar pentru anul în curs se va utiliza fie situatia financiară semestrială, fie, dacă solicitarea este depusă înaintea încheierii acesteia, situatia trimestrială, întocmită pe formulare de bilant contabil si vizată de comisia de cenzori;

b) pentru solicitările depuse în timpul primului trimestru al anului, înainte de închiderea exercitiului financiar anterior se va putea înlocui bilantul cu balanta de verificare la data de 31 decembrie, transpusă în formulare de bilant, purtând viza de cenzori 3) , numai dacă tendinta constatată din analiza ultimului bilant încheiat si a datelor cuprinse în această balantă este confirmată de ultima situatie financiară (consistentă si evolutie în acelasi sens a indicatorilor: rata curentă, grad de îndatorare, rata marjei brute). În sensul constatării inconsistentei evolutiei indicatorilor, vor fi luate în calcul ultimul bilant încheiat si situatia financiară semestrială pe primele 6 luni ale anului încheiat.

2. Copie de pe ultimul act de control întocmit de organele competente ale Ministerului Finantelor Publice

3. Situatia privind creantele de încasat de la clienti si/sau debitori conform evidentelor contabile, vechimea acestora, măsurile de urmărire întreprinse, numărul de cazuri aflate în instantele de judecată si sumele datorate, stadiul acestor cazuri, precum si situatia clientilor neîncasati pentru care s-a prescris dreptul de recuperare a creantelor cu exemplificare pe clienti/debitori

4. Modul de realizare a recomandărilor misiunilor institutiilor financiare internationale

5. Extras din “business plan” aprobat de ordonatorul principal de credite, din care să reiasă obiectivele tactice si strategice

6. Situatia privind soldurile conturilor de disponibilităti, în lei si în valută, si depozitele bancare, inclusiv pe unităti plătitoare, la data scadentei obligatiilor restante la bugetul de stat, precum si situatia privind creditele curente si cele nerambursate la scadentă

7. Situatia avansurilor acordate furnizorilor, cu enumerarea principalilor furnizori, valoarea avansurilor acordate furnizorilor cu care societatea are legături de capital direct sau prin asociatul/actionarul principal

8. Situatia privind obligatiile bugetare restante

9. Situatia portofoliului de clienti, din care să reiasă numărul de clienti, contractele încheiate, valoarea contractelor, sectorul de activitate al clientilor

10. Situatia imobilizărilor corporale pe categorii, perioada medie si gradul de amortizare a acestora

11. Orice alte documente considerate utile În cazul în care subîmprumutatul consideră că are o importantă economică si socială natională sau zonală semnificativă, precum si dacă acesta a fost afectat de calamităti naturale, documentatia acestora trebuie să cuprindă si următoarele:

- memoriu motivat, din care să rezulte că subîmprumutatii care au o importantă economico-socială zonală sau natională semnificativă se încadrează în această categorie;

- procesele-verbale de constatare a pierderilor suferite în urma calamitătilor naturale, în copie, întocmite de comisiile constituite în acest scop, în conformitate cu prevederile legale

B. 1. Planul de finantare al proiectului de investitii, ce va tine cont de delimitarea cheltuielilor în cheltuieli externe (în valută) si interne (în lei), precum si estimările nevoii de finantare pentru fiecare an, pe întreaga perioadă de viată a investitiei. Planul de finantare va lua obligatoriu în considerare sursele de finantare locale, respectiv resursele proprii ale initiatorului de proiect, precum si/sau împrumuturile de la institutiile financiare locale.

2. Proiectia cash-flow-urilor disponibile pe întreaga perioadă de viată a investitiei, pentru situatiile “cu proiect”, si ”fara proiect”, respectiv scenariul favorabil (optimist) si nefavorabil (pesimist)

3. Proiectia profitului net anual si amortizarea anuală pe întreaga perioadă de viată a investitiei, pentru scenariu favorabil (optimist) si nefavorabil (pesimist).


1) În cazul bilanturilor anuale sau raportărilor semestriale, formularele trebuie semnate de conducerea societătii si să poarte viza autoritătii fiscale de drept.

2) Societatea desfăsoară activitate de mai putin de doi ani sau a efectuat o întrerupere de activitate.

3) Acolo unde forma de proprietate a societătii prevede existenta comisiei de cenzori.

 

- model -

(Denumirea subîmprumutatului)

SITUATIA

indicatorilor economico-financiari ai subîmprumutatului

 

Denumirea indicatorului

Valoarea

La data de ...

La data de …

Bilant contabil

 

 

Active circulante

 

 

Datorii curente

 

 

Stocuri

 

 

Trezorerie

 

 

Active rapide

 

 

Plăti restante (furnizori)

 

 

Datorii totale

 

 

Capitaluri proprii

 

 

Datorii pe termen mediu si lung

 

 

Active totale

 

 

Cont de profit si pierdere

 

 

Profit din exploatare

 

 

Cheltuieli cu dobânzile

 

 

Cifra de afaceri

 

 

Profit net

 

 

Profit brut

 

 

Profit din exploatare

 

 

Cheltuieli de exploatare

 

 

Salarii

 

 

Amortizare

 

 

Cota de profit reinvestit

 

 

 

Director general,

Director economic,

 

ANEXA nr. 1.5*) si nr. 1.6*) la procedură

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

ANEXA Nr. 2

la instructiuni

 

CONTINUTUL SI FUNCTIUNEA CONTURILOR

 

Contul 11.20.03 “Disponibil din fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice”

Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta disponibilitătilor fondului de risc păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

Contul 11.20.03 “Disponibil din fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice” este un cont de activ.

În debitul contului se înregistrează sumele încasate sub formă de comisioane de risc de la persoanele juridice subîmprumutate, dobânzi pentru disponibilitate păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, dobânzi si penalităti de întârziere aplicate pentru neplata în termen a sumelor datorate la fondul de risc, recuperări de sume de la persoanele juridice subîmprumutate.

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitătile bănesti existente.

Contul 11.20.03 “Disponibil din fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice” se debitează prin creditul conturilor:

27.21.03 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice- cu sumele încasate de la persoanele juridice subîmprumutate, reprezentând comisioane de risc, dobânzi si penalităti de întârziere aplicate pentru neplata în termen a obligatiilor;

36.20.03 “Fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice”

- cu sumele încasate reprezentând dobânzi la disponibilitătile din cont;

25.29.02 “Creditori din rate de capital, comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi externe”.

Contul 11.20.03 “Disponibil din fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice” se creditează prin debitul contului:

25.29.02 “Creditori din rate de capital, comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi externe”

- cu sumele încasate necuvenit care se restituie persoanelor juridice.

Contul 27.21.03 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice”

Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta debitorilor pentru comisioane de risc, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice. Contabilitatea analitică se tine pe fiecare debitor, iar în cadrul acestora pe feluri de debite.

Contul 27.21.03 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice” este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele datorate de persoanele juridice subîmprumutate, reprezentând comisionul de risc, dobânzile si penalitătile de întârziere pentru neplata la termen a obligatiilor.

În creditul contului se înregistrează sumele încasate de la persoanele juridice subîmprumutate, reprezentând comision de risc, dobânzile si penalitătile de întârziere pentru neplata la termen a obligatiilor.

Soldul debitor al contului reprezintă sumele neîncasate de la debitori.

Contul 27.21.03 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice” se debitează prin creditul conturilor:

54.04 “Venituri de realizat din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice”

- cu comisionul de risc, dobânzi si penalităti de întârziere pentru neplata la termen a obligatiilor ce urmează a fi încasate de la persoanele juridice subîmprumutate;

22.31.03 “Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice”

- cu diferenta de curs favorabilă.

Contul 27.21.03 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice” se creditează prin debitul contului:

11.20.03 “Disponibil din fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice”

- cu sumele încasate de la persoanele juridice subîmprumutate, reprezentând comisionul de risc, dobânzi si penalităti de întârziere pentru neplata la termen a obligatiilor.

Contul 36.20.03 “Fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice”

Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice.

Evidenta analitică se tine pe sursele de constituire a fondului prevăzute de lege.

Contul 36.20.03 “Fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice” este un cont de pasiv.

În creditul contului se înregistrează sumele încasate reprezentând comisioane de risc de la persoanele juridice subîmprumutate, dobânzi din plasamentele sumelor aflate în depozite, dobânzi si penalităti de întârziere aplicate pentru neplata în termen a obligatiilor.

Soldul creditor al contului reprezintă fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice, constituit potrivit legii.

Contul 36.20.03 “Fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice” se creditează prin debitul contului:

54.04 “Venituri de realizat din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice”

- cu sumele încasate de la persoanele juridice subîmprumutate, reprezentând comision de risc, dobânzi si penalităti de întârziere aplicate pentru neplata în termen a obligatiilor;

- cu sumele încasate reprezentând dobânzi la disponibilitătile din cont.

Contul 54.04 “Venituri de realizat din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice”

Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta veniturilor de realizat din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice.

Contul 54.04 “Venituri de realizat din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice” este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele de încasat sub formă de comisioane de risc de la persoanele juridice subîmprumutate, dobânzi si penalităti de întârziere aplicate pentru neplata în termen a obligatiilor.

În debitul contului se înregistrează sumele încasate sub formă de comisioane de risc de la persoanele juridice subîmprumutate, dobânzi si penalităti de întârziere aplicate pentru neplata în termen a obligatiilor. Soldul creditor al contului reprezintă venituri de încasat.

Contul 54.04 “Venituri de realizat din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice” se creditează prin debitul contului:

27.21.03 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice”

- cu comisionul de risc, dobânzile si penalitătile de întârziere pentru neplata la termen a obligatiilor ce urmează a fi încasate de la persoanele juridice subîmprumutate.

Contul 54.04 “Venituri de realizat din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice” se debitează prin creditul contului:

36.20.03 “Fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice”

- cu sumele încasate de la persoanele juridice subîmprumutate, reprezentând comisionul de risc, dobânzi si penalităti de întârziere pentru neplata la termen a obligatiilor (după efectuarea înregistrării 11.20.03 = 27.21.03).

Contul 25.29.02 “Creditori din rate de capital, comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi externe”

Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta creditorilor pentru sumele încasate în plus de la agentii economici beneficiari ai împrumuturilor contractate de stat si subîmprumutate persoanelor juridice.

În creditul contului se înregistrează sumele încasate în plus de la agentii economici beneficiari ai împrumuturilor externe contractate de stat si subîmprumutate persoanelor juridice.

În debitul contului se înregistrează sumele restituite agentilor economici.

Soldul creditor al contului reprezintă sume de restituit.

Contul 25.29.02 “Creditori din rate de capital, comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi externe” se creditează prin debitul contului:

11.20.03 “Disponibil din fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice”

- cu sumele încasate în plus de la beneficiarii împrumuturilor contractate de stat si subîmprumutate persoanelor juridice.

Contul 25.29.02 “Creditori din rate de capital, comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi externe” se debitează prin creditul contului:

11.20.03 “Disponibil din fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice”

- cu sumele restituite agentilor economici reprezentând sume încasate în plus.

 

ANEXA Nr. 3*)

la instructiuni

 

MONOGRAFIE

privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operatiuni privind constituirea si utilizarea fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice