MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 829         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 22 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            454. - Lege privind conditiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură si silvicultură

 

            714. - Decret pentru promulgarea Legii privind conditiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură si silvicultură

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 364 din 30 septembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (2) lit. A pct. 12 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.317. - Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al orasului Oravita si în administrarea Consiliului Local al Orasului Oravita, judetul Caras-Severin

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            34. - Circulară pentru declararea zilelor de 29, 30 si 31 decembrie 2003 ca zile bancare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind conditiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură si silvicultură

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - În limita resurselor financiare alocate annual prin legea bugetului de stat si a altor resurse, se va acorda sprijin financiar în agricultură si silvicultură.

Art. 2. - În vederea sustinerii activitătilor din agricultură si silvicultură, sprijinul financiar se poate acorda pentru:

a) cresterea veniturilor si/sau reducerea cheltuielilor de productie ale producătorilor;

b) sprijinirea investitiilor.

Art. 3. - (1) În scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 2, sprijinul financiar se poate acorda pentru următoarele:

a) productia agricolă;

b) promovarea produselor pe piată;

c) investitii în domeniul agricol si forestier;

d) protectia si exploatarea pădurilor;

e) utilizarea si protectia terenurilor agricole;

f) mentinerea, dezvoltarea si perpetuarea fondului genetic vegetal si zootehnic;

g) activitatea de piscicultură;

h) exploatarea si gestionarea fondului cinegetic;

i) tehnică agricolă;

j) informatică agricolă, cercetare-dezvoltare în agricultură, învătământ agricol, ferme experimentale si practică profesională;

k) alte măsuri care contribuie la realizarea obiectivelor prevăzute la lit. a)-j).

(2) Activitătile si elementele pentru care se poate acorda sprijin financiar sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 4. - (1) Sprijinul financiar se acordă la cererea solicitantului în urma îndeplinirii conditiilor dinainte stabilite, a angajamentelor luate de către acesta sau pe bază de proiecte, după caz.

(2) Persoanele fizice sau juridice care îndeplinesc conditiile cerute sau ale căror proiecte au fost admise pot beneficia de sprijin financiar rambursabil si/sau nerambursabil.

(3) Cererea si documentatia prin care se solicită sprijin financiar se depun la autoritătile judetene ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

Art. 5. - Sprijinul financiar poate fi solicitat numai de producătorii înregistrati în evidentele agricole.

Art. 6. - Nu pot beneficia de sprijin financiar în agricultură si silvicultură:

a) persoanele juridice si asociatiile fără personalitate juridică aflate în lichidare sau care sunt declarate în stare de faliment;

b) întreprinzătorul privat care se află în procedură de executare silită;

c) persoanele fizice si juridice care înregistrează datorii restante către bugetul de stat ori bugetul local;

d) persoanele fizice sau juridice care au furnizat autoritătilor date false, eronate sau incomplete;

e) arendatorul sau concedentul terenurilor agricole.

Art. 7. - (1) Beneficiarul sprijinului financiar are obligatia de a furniza datele solicitate de către organele de control abilitate pentru verificarea modului de utilizare a acestuia.

(2) Documentele care au stat la baza acordării sprijinului financiar vor fi păstrate de către solicitant timp de 5 ani de la data depunerii cererii.

Art. 8. - (1) Persoanele juridice si persoanele fizice au obligatia de a evidentia separat sprijinul financiar nerambursabil acordat.

(2) Sprijinul financiar rambursabil acordat conform art. 2 se evidentiază la obligatii si se restituie conform contractului de sprijin financiar încheiat.

Art. 9. - (1) În cazul în care alocatiile bugetare nu sunt suficiente pentru acoperirea sprijinului financiar solicitat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului poate lua următoarele măsuri:

a) primirea cererilor poate fi sistată;

b) solutionarea cererilor depuse poate fi amânată;

c) sprijinul financiar rambursabil sau nerambursabil obtinut poate fi suspendat;

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului va publica în cotidiene de răspândire natională intentia de aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1).

Art. 10. - Consiliile de produse, precum si organizatiile profesionale si interprofesionale reprezentative, recunoscute la nivel de tară, înfiintate prin lege, participă la stabilirea conditiilor de acordare a sprijinului financiar împreună cu autoritătile publice implicate.

Art. 11. - Sprijinul financiar se va acorda în urma stabilirii conditiilor de participare si de pregătire profesională necesară, a formei si continutului economic al sprijinului financiar.

Art. 12. - (1) În cazul sprijinului financiar pe bază de proiecte, dacă legea nu dispune altfel, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului publică în mod obligatoriu:

a) anuntul proiectelor pentru care se acordă sprijin financiar;

b) o dată pe an, numele/denumirea persoanei fizice sau juridice, domiciliul/sediul beneficiarului, nivelul si destinatia sprijinului financiar obtinut.

(2) Prevederile alin. (1) se pot publica si în reviste de specialitate agricolă.

(3) Cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

Art. 13. - Prin cererea de solicitare a sprijinului financiar si prin declaratia depusă se consideră că solicitantul este de acord cu publicarea datelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b).

Art. 14. - Depăsirea termenului de depunere a cererii pentru acordarea sprijinului financiar, în cazul în care există un astfel de termen, atrage pierderea dreptului de obtinere a acestuia.

Art. 15. - Prin actul normativ care stabileste conditiile necesare pentru obtinerea sprijinului financiar, în functie de natura lui în agricultură si silvicultură, se prevăd si următoarele:

a) înstrăinarea înainte de termen a mijloacelor achizitionate din sprijinul financiar obtinut atrage restituirea integrală sau partială a sumelor primite;

b) sprijinul financiar pentru sustinerea investitiilor se acordă numai dacă solicitantul contribuie si cu resurse financiare proprii;

c) sprijinul financiar pentru investitii se obtine numai după furnizarea datelor cerute de autorităti privind activitatea economică a solicitantului;

d) investitiile realizate din sprijinul financiar bugetar nerambursabil vor fi ipotecate în favoarea statului până în momentul punerii în functiune;

e) investitiile realizate din sprijin financiar bugetar rambursabil vor fi ipotecate în favoarea statului până la rambursarea integrală a sumelor primite;

f) sprijinul financiar poate fi acordat prin consiliile pe produse, recunoscute de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, sau, în cazul în care nu există un astfel de consiliu, prin acordul organizatiilor profesionale reprezentative;

g) solicitantul sprijinului financiar este obligat să mentină pe termen limitat efectivul de animale existent la data solicitării acestuia sau al celui cumpărat prin sprijinul financiar obtinut;

h) sprijinul financiar pentru investitii se acordă numai pentru acele obiective noi care corespund normelor internationale de igienă sanitar-veterinară.

Art. 16. - Leasingul financiar solicitat pentru sprijinirea activitătilor investitionale, cu exceptia dobânzilor aferente, se consideră investitie.

Art. 17. - (1) Institutia publică prin care se acordă sprijin financiar la cerere sau pe bază de proiecte va încheia un contract cu solicitantul sprijinului financiar.

(2) Contractul cuprinde în mod obligatoriu nivelul sprijinului financiar, conditiile în care s-a acordat acesta, drepturile si obligatiile solicitantului, precum si efectele, în cazul nerespectării clauzelor contractuale.

Art. 18. - (1) Solicitantul sprijinului financiar poate apela si la alte sustineri financiare din partea statului pentru realizarea obiectivelor propuse, dacă legea nu prevede altfel.

(2) În cazul apelării la mai multe surse de sprijin financiar, solicitantul are obligatia de a declara, în momentul solicitării sprijinului financiar, nivelul si temeiul legal al sumelor obtinute până la acea dată.

Art. 19. - (1) Cererile depuse pentru solicitarea sprijinului financiar conform prevederilor art. 2 lit. b) sunt solutionate în ordinea înregistrării lor, dacă legea nu prevede altfel.

(2) În cazul în care există termen de depunere a cererilor, solutionarea lor va începe după expirarea acestui termen.

(3) Cererea se consideră înregistrată dacă s-a depus întreaga documentatie prevăzută de legislatia în vigoare pentru acordarea sprijinului financiar.

Art. 20. - (1) Sprijinul financiar solicitat se solutionează numai dacă solicitantul a depus declaratia cu datele solicitate de autorităti.

(2) Continutul declaratiei se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului si va contine în mod obligatoriu datele de identificare a persoanei fizice sau juridice, date referitoare la capitalul propriu, numărul de personal si cifra de afaceri realizate în cazul persoanelor juridice, precum si datoriile solicitantului fată de bugetul de stat, bugetul local si fată de bugetul asigurărilor sociale de stat.

(3) Criteriile privind acordarea sprijinului financiar nepublicate nu pot fi luate în considerare la solutionarea cererilor.

Art. 21. - (1) Cererile de solicitare a sprijinului financiar prevăzut la art. 2 lit. b) se solutionează de către o comisie, la nivel local sau central, după caz, numită prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

(2) În urma solutionării cererilor de solicitare a sprijinului financiar se hotărăste dreptul solicitantului la sprijin financiar, nivelul sprijinului obtinut si se stabilesc conditiile de acordare si de derulare a acestuia.

Art. 22. - (1) Nivelul sprijinului financiar alocat pe proiecte poate fi mai mic decât cel solicitat.

(2) Proiectele, din punct de vedere al acordării sprijinului financiar, se consideră o simplă cerere de solicitare.

Art. 23. - (1) Solicitantii sprijinului financiar vor fi înstiintati despre rezultatul solutionării cererilor de solicitare depuse.

(2) În cazul respingerii cererilor de solicitare a sprijinului financiar, la data înstiintării solicitantului se comunică în scris cauzele refuzului.

Art. 24. - (1) Alocarea sumelor obtinute sub formă de sprijin financiar se realizează în urma prezentării de către solicitant a documentelor autentice solicitate de autorităti si a îndeplinirii conditiilor prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) Sprijinul financiar obtinut de către persoanele juridice se alocă numai prin contul în lei, deschis la una dintre băncile comerciale, dacă legea nu prevede altfel.

Art. 25. - (1) Persoanele care nu sunt de acord cu modul de solutionare a cererilor depuse pot depune contestatie la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, în termen de 15 zile de la data primirii răspunsului conform art. 23 alin. (1).

(2) Solutionarea contestatiilor se realizează de către comisia formată la nivelul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, a cărei componentă se numeste prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

(3) Pentru solutionarea cererilor de sprijin financiar si a contestatiilor nu se percep taxe.

Art. 26. - În cazul divergentelor privind dreptul la sprijin financiar, respectiv al celor referitoare la recuperarea sumelor obtinute, solutionarea se realizează prin aplicarea legislatiei în vigoare la data solutionării cererilor.

Art. 27. - Autoritătile care verifică îndeplinirea conditiilor necesare pentru acordarea sprijinului financiar, precum si cele privind recuperarea sumelor necuvenite sunt cele prevăzute de lege.

Art. 28. - (1) Utilizarea sprijinului financiar pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat este interzisă si se consideră sprijin necuvenit.

(2) Sumele necuvenite acordate sub formă de sprijin financiar se recuperează în baza hotărârii autoritătilor competente, cu aplicarea dobânzilor si penalitătilor, conform legislatiei în vigoare.

(3) Sprijinul financiar obtinut se consideră utilizat pentru alte scopuri dacă beneficiarul acestuia nu respectă prevederile art. 4 alin. (1) si ale art. 17 alin. (2).

Art. 29. - (1) Sprijinul financiar pentru agricultură si silvicultură este anual sau multianual.

(2) În cazul sprijinului financiar multianual, alocarea sumelor obtinute pentru anul în curs se realizează prin defalcarea acestora pe fiecare an.

Art. 30. - Sumele destinate sprijinului financiar pentru agricultură si silvicultură, conform prevederilor art. 3 alin. (1), se alocă anual prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, în urma aprobării bugetului de stat, precum si din alte fonduri.

Art. 31. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, Guvernul va aproba prin hotărâre sistemul de evidentă agricolă a solicitantilor de sprijin financiar în agricultură si silvicultură.

Art. 32. - La propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, Guvernul stabileste anual, prin hotărâre, activitătile prevăzute în anexa la prezenta lege, pentru care se acordă sprijin financiar, forma si dimensiunea acestuia, conditiile de eligibilitate a beneficiarului, precum si modul de acordare a sprijinului financiar.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2003.

Nr. 454.

 

ANEXĂ

 

ACTIVITĂTILE SI ELEMENTELE

pentru care se poate acorda sprijin financiar în agricultură si silvicultură

 

I. Sprijin financiar pentru sustinerea productiei agricole si silvice

1. În activitătile productiei vegetale se poate acorda sprijin financiar pentru:

- productia vegetală;

- productia legumicolă si horticolă;

- utilizarea apei pentru irigatii;

- păstrarea, mentinerea si dezvoltarea fondului genetic vegetal;

- trecerea la agricultura ecologică;

- producerea de seminte si material săditor;

- analize fito-sanitare;

- consumul energetic;

- îngrăsămintele chimice folosite în productia vegetală.

2. În activitătile productiei animale se poate acorda sprijin financiar pentru:

- animale de matcă;

- efective de juninci;

- îmbunătătirea performantelor de productie la scroafe;

- familii de albine;

- găini de reproductie;

- taur, vier, berbec, tap, precum si tineret selectionat pentru reproductie;

- achizitionarea armăsarilor de reproductie;

- utilizarea materialelor de reproductie la bovine, porcine, ovine si caprine;

- analiza performantelor si aptitudinilor la cabaline;

- utilizarea materialelor de reproductie piscicolă;

- tineret cunicul de reproductie;

- actiuni sanitare veterinare de prevenire si combatere a îmbolnăvirii animalelor;

- analize sanitare veterinare;

- cumpărări de medicamente pentru animale.

3. Se poate acorda sprijin financiar pentru finantarea productiei agricole si silvice pentru:

- programele de reorganizare a productiei agricole si silvice.

4. În scopul stimulării îmbunătătirii calitătii produselor se poate acorda sprijin financiar pentru:

- îmbunătătirea nivelului calitativ al productiei vegetale, animaliere (inclusiv a vânatului), legumicole si horticole.

5. În sustinerea perfectionării cunostintelor profesionale si a consultantei agricole se poate acorda sprijin financiar pentru:

- plata partială sau totală a contravalorii consultantei agricole si a cursurilor de perfectionare a cunostintelor profesionale;

- consultantă profesională în domeniul silviculturii.

6. Se poate acorda sprijin financiar cooperativelor de prestări de servicii si formelor asociative pentru:

- înfiintarea cooperativelor de prestări de servicii, a formelor asociative în agricultură si silvicultură;

- înfiintarea agentilor economici de valorificare a legumelor si fructelor.

7. Se poate acorda sprijin financiar pentru paza produselor vegetale în câmp si a pădurilor.

II. Sprijin financiar pentru promovarea produselor agricole si silvice pe piată

1. Sprijinul financiar se poate acorda pietei agricole si silvice interne pentru:

- eliminarea distorsiunilor apărute pe piată;

- crearea rezervelor de stat;

- depozitarea produselor.

2. În scopul promovării produselor agricole si silvice pe piată se poate acorda sprijin financiar pentru:

- analiza calitătii produselor vegetale si animale;

- realizarea sistemului informational al consiliilor pe produse;

- organizarea de simpozioane si expozitii.

III. Sprijinirea investitiilor agricole si silvice

Sprijinul financiar se acordă pentru:

- realizarea obiectivelor noi sau reînnoirea clădirilor, constructiilor si a tehnologiilor existente în domeniul agricol, piscicol si silvic;

- investitii în producerea si prelucrarea legumelor si fructelor;

- înfiintarea de plantatii pomiviticole;

- investitii noi în domeniul cercetării-dezvoltării în agricultură si silvicultură;

- achizitionarea, inclusiv prin leasing financiar, de masini si tehnologii agricole si silvice noi;

- înfiintarea fermelor demonstrative;

- realizarea de spatii frigorifice noi, precum si reînnoirea celor existente.

IV. Sprijin pentru protectia si exploatarea pădurilor

Sprijinul financiar destinat productiei si exploatării pădurilor se poate acorda pentru:

- actiuni de împădurire si transformare structurală a pădurilor;

- prevenirea pagubelor previzibile.

V. Sprijin pentru utilizarea si protectia terenurilor agricole

1. Sprijin financiar care se poate acorda pentru cercetările făcute în domeniul protectiei cantitative si calitative a terenurilor agricole

2. Sprijin financiar pentru cumpărarea de terenuri agricole

3. Sprijin financiar pentru realizarea de hărti si evidentă cadastrală

VI. Sprijin financiar pentru mentinerea si perpetuarea fondului genetic vegetal si zootehnic

VII. Sprijinirea activitătii de piscicultură

VIII. Sprijin financiar acordat exploatării si gestionării fondului cinegetic

1. Sprijinirea ocrotirii si mentinerii efectivelor de vânat

2. Sprijin pentru actiuni de cercetări si de propagare a cunostintelor în domeniul vânatului

IX. Sprijin financiar pentru informatică agricolă, ferme experimentale si practică profesională

Sprijinul financiar se poate acorda pentru:

- schimburi de experientă cu străinătatea;

- formarea fermierilor;

- informatică agricolă.

X. Alte măsuri care contribuie la realizarea prevederilor pct. I-IX

În afara celor mentionate la pct. I-IX, se poate acorda sprijin financiar pentru:

- extinderea sistemelor de irigatii;

- întreprinzătorii agricoli privati;

- stimularea asigurării producătorilor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind conditiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură si silvicultură

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind conditiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură si silvicultură si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2003.

Nr. 714.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 364

din 30 septembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (2) lit. A pct. 12 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (2) lit. A pct. 12 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni, exceptie ridicată, din oficiu, de Judecătoria Pitesti în Dosarul nr. 3.353/2003 al acestei instante.

La apelul nominal lipseste partea Andrei Ionut Marius, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că asupra textului criticat Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin deciziile nr. 88/2003 si nr. 341/2003, constatând că art. 4 alin. (2) lit. A pct. 12 din Legea nr. 543/2002 este în conformitate cu dispozitiile Legii fundamentale.

CURTEA,copyrightdsc.net

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 aprilie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 3.353/2003, Judecătoria Pitesti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (2) lit. A pct. 12 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni, exceptie ridicată de instantă, din oficiu, în cadrul unui proces penal având ca obiect o contestatie la executare.

Judecătoria Pitesti, autor al exceptiei, consideră că textul de lege criticat, exceptând de la gratiere pedepsele aplicate pentru furtul de folosintă a unui autovehicul si pentru anumite infractiuni de furt calificat, în raport cu perioadele de timp în care au fost săvârsite faptele, contrar prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, creează o inegalitate între potentialii beneficiari ai actului de gratiere, desi Legea nr. 543/2002, act de gratiere colectivă, ar trebui să fie impartială si să aibă la bază niste criterii obiective, iar nu un criteriu temporal, arbitrar ales de legiuitor. “Stabilirea unor exceptii de la gratiere în functie de obiectul material al unei aceleiasi infractiuni si nu în functie doar de textul care incriminează acea infractiune sau de cuantumul pedepsei aplicate” încalcă principiile generale ale gratierii colective, prevăzute de Legea nr. 543/2002, si, în consecintă, este contrară principiului universalitătii  consacrat de art. 15 alin. (1) din Constitutie. Instanta consideră că art. 4 alin. (2) lit. A pct. 12 din Legea nr. 543/2002 îngrădeste si exercitiul dreptului la apărare garantat de art. 24 alin. (1) din Constitutie, deoarece modul de exceptare de la gratiere a unor pedepse face deosebit de greoaie aplicarea legii, ceea ce determină întârzieri mari, introducerea de contestatii la executare, până la a căror solutionare unii condamnati rămân în detentie mult timp după ce de fapt trebuia să fi fost eliberati. Dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, în opinia instantei, si fată de prevederile art. 20 din Constitutie, referitoare la prioritatea reglementărilor internationale, fără a indica reglementările cu care ar fi în neconcordantă.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 18 1 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că nu este întemeiată critica de neconstitutionalitate a art. 4 alin. (2) lit. A pct. 12 din Legea nr. 543/2002 în raport cu art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât aceste dispozitii legale nu instituie nici o discriminare în sensul criteriilor prevăzute de art. 4 din Constitutie. Exceptia ridicată este neîntemeiată si pentru că “stabilirea unor exceptii de la beneficiul gratierii în functie de infractiunile pentru care au fost condamnati, infractiuni în diferite redactări, ca urmare a modificărilor survenite, nu încalcă principiul universalitătii drepturilor si obligatiilor, recunoscute de art. 15 alin. (1) din Constitutie, textul criticat neacordând drepturi si neinstituind obligatii ce exced cadrului legal”. De asemenea, nu sunt încălcate nici prevederile art. 24 din Constitutie, deoarece exercitiul dreptului la apărare nu este îngrădit. Dispozitiile legale criticate nu încalcă nici dreptul la un proces echitabil, prevăzut de art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Invocă, în acest sens, si jurisprudenta Curtii Constitutionale, respectiv solutia adoptată prin Decizia nr. 88/2003.

Avocatul Poporului consideră, de asemenea, că exceptia ridicată este nefondată. Arată, în acest sens, că “stabilirea criteriilor de determinare a pedepselor care se gratiază sau a altor sanctiuni care se înlătură, precum si a infractiunilor pentru săvârsirea cărora nu se aplică iertarea de pedeapsă intră în competenta exclusivă a legiuitorului. Ca atare, din ratiuni de politică penală, statul poate să considere că nu trebuie iertati de pedeapsă anumiti infractori, indiferent de cuantumul sau durata pedepsei pronuntate, dacă sunt vinovati de săvârsirea unor categorii de infractiuni”. Condamnatii care au săvârsit infractiuni diferite sau chiar de aceeasi natură, dar în perioade diferite, când legea penală a reglementat în redactări diferite continutul infractiunii respective, se află, evident, în situatii diferite, ceea ce justifică tratamentul juridic diferentiat, după cum a statuat si Curtea Constitutională prin Decizia.nr. 88/2003. Critica de neconstitutionalitate este nefondată si în raport cu prevederile art. 24 din Constitutie, în corelatie cu art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, întrucât dispozitiile legale examinate “nu opresc părtile interesate de a se apela la instantele judecătoresti, de a fi apărate si de a se revala de toate garantiile procesuale care conditionează, într-o societate democratică, desfăsurarea unui proces echitabil”. Invocarea încălcării prevederilor art. 15 si 20 din Constitutie nu este relevantă pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 4 alin. (2) lit. A pct. 12 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 4 octombrie 2002, dispozitii care au următoarea redactare:

“ (2) Nu beneficiază de prevederile art. 1-3 cei cărora li s-au aplicat pedepse sau măsuri educative pentru următoarele infractiuni:

A. Infractiuni reglementate de Codul penal: [...]

12. furtul de autovehicule, precum si furtul calificat, prevăzute în art. 209 alin. 1 lit. a), b), d) si g), alin. 2 si 3 în redactarea anterioară Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 22 noiembrie 2000, în art. 209 alin. 1-4 în redactarea anterioară Legii nr. 456/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2000 privind modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, si în art. 209 alin. 2-4, în redactarea în vigoare.”

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate încalcă următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 15 alin. (1): “Cetătenii beneficiază de drepturile si de libertătile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevăzute de acestea.”;

 - Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 24 alin. (1): “Dreptul la apărare este garantat.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, continutul dispozitiilor legale criticate, cu raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea retine că a mai fost sesizată cu exceptii de neconstitutionalitate referitoare la dispozitiile art. 4 alin. (2) lit. A pct. 12 din Legea nr. 543/2002, exceptii pe care le-a respins, ca fiind neîntemeiate, prin Decizia nr. 88 din 27 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 10 aprilie 2003, si, respectiv, Decizia nr. 341 din 16 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 17 octombrie 2003.

Prin acele decizii Curtea a statuat că Legea nr. 543/2002 reprezintă un act de clementă, exercitat de Parlament în temeiul prerogativelor sale constitutionale si conform politicii penale a statului. Stabilirea prin acest act normativ a criteriilor de determinare a pedepselor care se gratiază, precum si a infractiunilor pentru săvârsirea cărora nu se aplică iertarea de pedeapsă intră în competenta exclusivă a legiuitorului. Curtea a mai constatat că, potrivit dispozitiilor legale criticate, toti infractorii aflati în aceeasi situatie beneficiază ori sunt exceptati de la beneficiul gratierii, deopotrivă, în raport cu natura infractiunii si a continutului acesteia, în formularea legală în vigoare la data săvârsirii infractiunii.

Solutia adoptată si considerentele deciziilor citate sunt valabile si în prezenta cauză, întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (3) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (2) lit. A pct. 12 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni, exceptie ridicată, din oficiu, de Judecătoria Pitesti în Dosarul nr. 3.353/2003 al acestei instante.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 septembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al orasului Oravita si în administrarea Consiliului Local al Orasului Oravita,

judetul Caras-Severin

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutie, republicată, si ale art. 15 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a activelor cu caracter social, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al orasului Oravita si în administrarea Consiliului Local al Orasului Oravita, judetul Caras-Severin.

Art. 2. - Predarea-preluarea activelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de înregistrare în contabilitate de la data transmiterii.

Art. 3. - Capitalul social al Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. se diminuează în mod corespunzător, potrivit legii, cu valoarea activelor prevăzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.

Nr. 1.317.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a activelor cu caracter social care se transmit cu titlu gratuit din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al orasului Oravita si în administrarea Consiliului Local al Orasului Oravita, judetul Caras-Severin

 

Denumirea si componenta activelor

Adresa activelor

Persoana juridică de la care se transmit activele

Persoana juridică

la care se transmit activele

Bloc F1:

- 33 de apartamente cu o cameră

-  1 apartament cu două camere

Orasul Oravita, Zona Gării bl. F1, sc. A si sc. B

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A.

Orasul Oravita

Consiliul Local

al Orasului Oravita

Bloc F6:

- 30 de apartamente cu o cameră

- 2 apartamente cu două camere

Orasul Oravita, Zona Gării bl. F6, sc. A si sc. B

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A.

Orasul Oravita

Consiliul Local al

Orasului Oravita

Bloc E11:

- 90 de apartamente cu o cameră

Orasul Oravita, Zona Gării bl. E11

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A.

Orasul Oravita

Consiliul Local al

Orasului Oravita

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru declararea zilelor de 29, 30 si 31 decembrie 2003 ca zile bancare

 

În temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.300/2003 pentru aprobarea compensării timpului de muncă aferent zilelor stabilite ca zile libere din perioada 29-31 decembrie 2003,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. 1. - Zilele de 29, 30 si 31 decembrie 2003 se declară zile bancare cu program normal de lucru al Băncii Nationale a României si al sistemului de plăti administrat de Societatea Natională de Transfer de Fonduri si Decontări - TransFonD - S.A.

Art. 2. - Zilele de 22, 29 noiembrie 2003 si 13 decembrie 2003 se declară zile nebancare.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2003.

Nr. 34.