MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 825       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 21 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 408 din 4 noiembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.326. - Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, a Organizatiei “International Republican Institute” din Statele Unite ale Americii

 

1.327. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protectie si Pază din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

1.337. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei cu energie termică furnizată în sistem centralizat si cu gaze naturale pe luna noiembrie 2003, precum si pentru plata unor drepturi stabilite prin legi speciale, cuvenite pe luna decembrie 2003, pentru unele categorii sociale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.577. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 520/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii veniturilor bugetare

 

Rectificări la Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2003

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 408

din 4 noiembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată.cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, exceptie ridicată de Directia Generală a Finantelor Publice Mures în Dosarul nr. 799/2003 al Tribunalului Mures.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent informează completul asupra cererii de amânare a judecării cauzei în vederea pregătirii apărării, cerere formulată de către autorul exceptiei prin reprezentantul său legal, Ministerul Finantelor Publice.

Reprezentantul Ministerului Public se opune acordării unui nou termen de judecată, solicitând respingerea cererii. Curtea, deliberând, respinge cererea formulată de Ministerul Finantelor Publice privind amânarea judecării cauzei.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 344C/2003, având ca obiect aceeasi exceptie, ridicată de acelasi autor în Dosarul nr. 807/2003 al aceleiasi instante. La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 345C/2003, al cărui obiect îl constituie aceeasi exceptie, ridicată de acelasi autor în Dosarul nr. 828/2003 al aceluiasi tribunal. La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, raportat la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 344C/2003 si a Dosarului nr. 345C/2003 la Dosarul nr. 343C/2002 mai întâi înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, arătând că, în legătură cu constitutionalitatea prevederilor de lege criticate, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin deciziile nr. 197 din 13 mai 2003 si nr. 318 din 9 septembrie 2003, argumentele retinute în acestea mentinându-si valabilitatea si în prezenta cauză. În plus, în urma revizuirii Legii fundamentale, art. 15 din Constitutie prevede în mod expres că legea contraventională mai favorabilă reprezintă o exceptie de la principiul neretroactivitătii legii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 13 iunie 2003, pronuntate în dosarele nr. 799/2003, nr. 807/2003 si nr. 828/2003, Tribunalul Mures a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, exceptie ridicată de Directia Generală a Finantelor Publice Mures în cauze civile privind solutionarea unor plângeri împotriva unor procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.

În motivările exceptiei, având un continut asemănător, se sustine că prevederile de lege criticate “consacră în mod expres retroactivitatea legii mai favorabile”, ceea ce contravine art. 15 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia lolegea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile”. Or, dispozitiile legale referitoare la constatarea si sanctionarea contraventiilor nu sunt, în sistemul de drept românesc, norme de drept penal, răspunderea contraventională reglementată prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 având caracter administrativ. În plus, potrivit prevederilor art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, legiuitorul exclude, sub toate aspectele, caracterul penal în domeniul stabilirii si sanctionării contraventiilor.

Tribunalul Mures apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens, arată că lăarticolul 12 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 aduce atingere doar efectelor viitoare ale unor situatii juridice trecute, fără a deveni retroactiv. Efectele epuizate în trecut rămân supuse legii vechi, însă consecintele si efectele viitoare, deci nerealizate în momentul intrării în vigoare a noii legi, vor fi supuse legii noi, sub care se îndeplinesc”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens, arată că art. 15 alin. (2) din Constitutie trebuie interpretat în acord cu Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Astfel, potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, lmsub anumite aspecte, contraventia poate fi asimilată infractiunii, iar distinctia infractiunicontraventii existentă în dreptul intern al mai multor state părti este irelevantă din punctul de vedere al respectării garantiilor stabilite prin art. 6 din Conventie, acesta fiind aplicabil ambelor forme de ilicit, atâta vreme cât natura dispozitiei sanctionatorii o cere (cazul Lauko c. Slovaciei)”.

Aceasta înseamnă că, desi potrivit art. 141 din Codul penal prin “lege penală” se întelege “orice dispozitie cu caracter penal cuprinsă în legi sau decrete”, în sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, ilicitul penal poate avea o sferă mai largă, în functie de anumite criterii, cum ar fi natura sau scopul dispozitiei sanctionatorii ori natura si gravitatea pedepsei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, prevederi al căror continut este următorul:

Art. 12: “(1) Dacă printr-un act normativ fapta nu mai este considerată contraventie, ea nu se mai sanctionează, chiar dacă a fost săvârsită înainte de data intrării în vigoare a noului act normativ.

(2) Dacă sanctiunea prevăzută în noul act normativ este mai usoară se va aplica aceasta. În cazul în care noul act normativ prevede o sanctiune mai gravă, contraventia săvârsită anterior va fi sanctionată conform dispozitiilor actului normativ în vigoare la data săvârsirii acesteia.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii de lege contravin art. 15 alin. (2) din Constitutie, care, potrivit Legii de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003, are următorul continut: “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că dispozitiile art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate în cauze în care, ca si în acest dosar, a fost invocată încălcarea art. 15 alin. (2) din Constitutie, în esentă, pentru aceleasi motive. Cu privire la acestea Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 197 din 13 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, si prin Decizia nr. 318 din 9 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 6 octombrie 2003, în sensul că prevederile de lege criticate sunt constitutionale. Prin deciziile mentionate, care îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, s-a retinut că art. 15 alin. (2) din Constitutie trebuie interpretat în lumina art. 20 alin. (1) din aceasta, în acord cu Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În acest sens, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 318 din 9 septembrie 2003 s-a mai retinut că “În legislatia românească, ca si a altor state europene (de exemplu, Germania, Cehia si Slovacia), contraventiile au fost scoase de sub incidenta legii penale si supuse unui regim administrativ. Din perspectivă conventională, Curtea Constitutională observă că, în jurisprudenta sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că nimic nu împiedică statele să-si îndeplinească rolul lor de gardieni ai interesului public, prin stabilirea sau mentinerea unei distinctii între diferitele tipuri de infractiuni. În principiu, conventia nu se opune tendintei de «dezincriminare» existente în statele membre ale Consiliului Europei. Cu toate acestea, asa cum s-a arătat în Hotărârea din 21 februarie 1994, în cauza Oztürk împotriva Germaniei, aceste fapte intră sub incidenta art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Pentru a se face aplicarea acestor prevederi Curtea Europeană a Drepturilor Omului consideră că este necesar să fie avute în vedere trei criterii: 1. caracterizarea faptei în dreptul national; 2. natura faptei; 3. natura si gradul de gravitate ale sanctiunii care ar putea fi aplicată persoanei în cauză. În acelasi sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronuntat, de exemplu, si în cauzele Garyfallou AEBE împotriva Greciei (Hotărârea din 24 septembrie 1997), Lauko împotriva Slovaciei si Kadubek împotriva Slovaciei (hotărârile din 2 septembrie 1998). În aprecierea acestor criterii, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că modul de definire a faptelor de către dreptul intern nu are decât o valoare relativă, esentială fiind natura faptei si a sanctiunii. Cu toate acestea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat drept pozitive măsurile din legislatiile nationale referitoare la dezincriminarea unor infractiuni mai putin grave în «interesul individului». Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avut în vedere faptul că sanctiunile administrative nu privesc un grup de persoane, ci se adresează tuturor cetătenilor în vederea realizării scopului preventiv si represiv al sanctiunii, ceea ce conferă faptei natură penală. În aceste conditii, distinctia operată de statele europene între crime, delicte si contraventii nu este operantă, în sensul art. 6 din conventie, toate având caracter penal”. Prin aceeasi decizie Curtea a considerat că, “sub acest aspect, legislatia contraventională din România, similară celei germane, intră sub prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, astfel că nu este justificată o eventuală sanctionare contraventională a unei persoane pentru o faptă săvârsită în trecut, în conditiile în care această faptă nu mai constituie în prezent contraventie”.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, exceptie ridicată de Directia Generală a Finantelor Publice Mures în dosarele nr. 799/2003, nr. 807/2003 si nr. 828/2003 ale Tribunalului Mures.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 noiembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, a Organizatiei “International Republican Institute” din Statele Unite ale Americii

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 43 alin. 2 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat si al art. 76 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, functionarea pe teritoriul României a Organizatiei “International Republican Institute” din Statele Unite ale Americii, persoană juridică americană de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul real în 1212 New York Avenue NW, suite 900, Washington DC, 20005, Statele Unite ale Americii.

Art. 2. - Organizatia “International Republican Institute” are drept scop încurajarea institutiilor libere si democratice din întreaga lume, initierea unor programe educative destinate perfectionării institutiilor democratice peste hotare, promovarea tolerantei, comunicării si cooperării pe plan international, încurajarea prin programe sponsorizate a dezvoltării democratice.

Art. 3. - În România Organizatia “International Republican Institute” va functiona printr-o reprezentantă cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. general Gheorghe Magheru nr. 26, bl. Casata, sc. 1, et. 1, ap. 1, sectorul 1.

Art. 4. - Organizatia “International Republican Institute” îsi va desfăsura activitatea cu respectarea legilor române, după obtinerea hotărârii judecătoresti de recunoastere si înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Tribunalului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.

Nr. 1.326.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protectie si Pază din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Serviciului de Protectie si Pază pe anul 2003, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, cu suma de 30.000.000 mii lei la capitolul 55.01 “Ordine publică si sigurantă natională”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Serviciului de Protectie si Pază pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Gabriel Naghi

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.

Nr. 1.327.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei cu energie termică furnizată în sistem centralizat si cu gaze naturale pe luna noiembrie 2003, precum si pentru plata unor drepturi stabilite prin legi speciale, cuvenite pe luna decembrie 2003, pentru unele categorii sociale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 16 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Ajutoarele pentru încălzirea locuintei cu energie termică furnizată în sistem centralizat si cu gaze naturale se plătesc de către Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, pe baza documentatiei prezentate de furnizori.

Art. 2. - Din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2003, se suplimentează bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, la capitolul 60.01 “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, titlul 38 “Transferuri”, cu suma de 580 miliarde lei, după cum urmează:

a) 300 miliarde lei pentru plata ajutoarelor pentru încălzirea locuintei în luna noiembrie 2003, reglementate la art. 1;

b) 280 miliarde lei pentru plata drepturilor cuvenite în luna decembrie 2003, stabilite în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, în baza Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2003.

Art. 4. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei răspunde de modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

Nr. 1.337.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 520/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii veniturilor bugetare

 

În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 74 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,

în baza prevederilor art. 4 si, respectiv, ale art. 31 si 32 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 520/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii veniturilor bugetare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 292 din 25 aprilie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Directia generală a contabilitătii publice, Directia generală de administrare si control al activelor statului, Directia de buget si contabilitate internă si celelalte directii implicate din Ministerul Finantelor Publice vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.”

2. Înaintea penultimului alineat din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii veniturilor bugetare, prevăzute în anexa la ordin, se introduc următoarele alineate:

“Actiunile detinute la unele societăti comerciale ca urmare a conversiei în actiuni a creantelor bugetare, potrivit dispozitiilor legale în vigoare, dobândite de către institutiile publice anterior aplicării prevederilor prezentului ordin, se înregistrează în contabilitatea acestora pe baza certificatelor de înscriere de mentiuni eliberate de oficiul registrului comertului. Înregistrarea în contabilitatea institutiilor publice a actiunilor de efectuează în cuantumul creantelor bugetare detinute de acestea, cuprinse în certificatele de obligatii bugetare care au stat la baza conversiei, potrivit următoarei înregistrări contabile:

03 «Participatii la la capitalul social» = 313 «Fondul participatiilor capitalul social»copyrightdsc.net

Înregistrarea în contabilitate a actiunilor dobândite ca urmare a conversiei în actiuni a creantelor bugetului de stat se efectuează de către compartimentele de contabilitate a veniturilor bugetului de stat pe baza certificatelor de înscriere de mentiuni preluate de către acestea de la oficiul registrului comertului, astfel:

- în termen de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, pentru actiunile deja dobândite de Ministerul Finantelor Publice la societăti comerciale;

- în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înscrierii la oficiul registrului comertului, pentru actiunile pe care Ministerul Finantelor Publice urmează să le dobândească la societăti comerciale.

Compartimentele de contabilitate a veniturilor bugetului de stat vor raporta lunar la Directia generală de administrare si control al activelor statului, până la data de 25 a lunii următoare celei de raportare, situatia actiunilor înregistrate, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice.

În situatia în care certificatele de obligatii bugetare care au stat la baza conversiei în actiuni cuprind pe lângă creantele bugetului de stat si alte creante bugetare, compartimentele de contabilitate a veniturilor bugetului de stat transmit organelor care gestionează bugetele cărora le erau cuvenite creantele respective copii ale certificatelor de obligatii bugetare si ale certificatelor de înscriere de mentiuni. Aceste documente vor fi transmise cu adresă scrisă, sub semnătura directorului executiv, din care să rezulte cuantumul actiunilor înregistrate în contabilitatea proprie.

Actiunile rezultate din conversia în actiuni a creantelor fondului de risc pentru garantii de stat si fondului de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, cuprinse în certificatele de obligatii bugetare transmise de către compartimentele de contabilitate a veniturilor bugetului de stat, se înregistrează în contabilitatea Directiei generale a contabilitătii publice, concomitent cu înregistrarea stingerii creantelor respective, potrivit următoarei înregistrări contabile:

03 «Participatii la capitalul social» = 31 «Fondul participatiilor la capitalul social»

Dividendele aferente actiunilor dobândite ca urmare a conversiei în actiuni a creantelor bugetare se încasează de către institutiile publice care gestionează bugetele cărora acestea se cuvin în contul 50.51 «Disponibil din dividende încasate de la societăti comerciale», deschis la Trezoreria statului pe numele acestora, urmând ca în termen de 3 zile lucrătoare de la încasare sumele respective să fie virate ca venituri la bugetele din care institutiile publice beneficiare sunt finantate.

Dividendele datorate Ministerului Finantelor Publice pentru actiunile dobândite ca urmare a conversiei în actiuni a creantelor bugetului de stat si a altor creante bugetare se virează în contul 50.51 «Disponibil din dividende încasate de la societăti comerciale», deschis pe numele directiilor generale ale finantelor publice judetene, a municipiului Bucuresti si, respectiv, al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, în raza cărora agentii economici sunt înregistrati fiscal, la trezoreriile municipiilor resedintă de judet sau la Directia trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti, după caz, si se virează în termen de 3 zile lucrătoare de la încasare ca venit la bugetul de stat. Înregistrarea în contabilitatea institutiilor publice a operatiunilor de încasare si virare a dividendelor încasate pentru actiunile dobândite ca urmare a conversiei în actiuni a creantelor bugetare, la bugetul căruia i se cuvin, se efectuează pe structura clasificatiei bugetare, astfel:

a) înregistrarea creantei reprezentând dividende aferente actiunilor dobândite ca urmare a conversiei în actiuni a creantelor bugetare, pe baza comunicării efectuate de societatea comercială:

- pentru bugetul de stat: 220.31 = 531.31

- pentru bugetul local: 220.32 = 531.32

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat: 220.33 = 531.33

- pentru bugetul asigurărilor pentru somaj: 220.34 = 531.34

- pentru bugetul fondului national unic de asigurări sociale de sănătate: 220.35 = 531.35

b) înregistrarea încasării dividendelor în contul 50.51 «Disponibil din dividende încasate de la societăti comerciale»:

- pentru bugetul de stat: 119 = 220.31

- pentru bugetul local: 119 = 220.32

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat: 119 = 220.33

- pentru bugetul asigurărilor pentru somaj: 119 = 220.34

- pentru bugetul fondului national unic de asigurări sociale de sănătate: 119 = 220.35

c) înregistrarea obligatiei de virare a dividendelor la bugetul căruia acestea se cuvin:

- pentru bugetul de stat: 531.31 = 232

- pentru bugetul local: 531.32 = 232

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat: 531.33 = 232

- pentru bugetul asigurărilor pentru somaj: 531.34 = 232

- pentru bugetul fondului national unic de asigurări sociale de sănătate: 531.35 = 232

d) înregistrarea virării dividendelor la bugetul căruia acestea se cuvin: 232 = 119

e) înregistrarea încasării în contul de venituri bugetare a dividendelor:

- pentru bugetul de stat: 101 = 501

- pentru bugetul local: 102 = 500

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat: 103 = 504

- pentru bugetul asigurărilor pentru somaj: 116 = 336

- pentru bugetul fondului national unic de asigurări sociale de sănătate: 179 = 379

3. După anexa nr. 3 la Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii veniturilor bugetare, prevăzute în anexa la ordin, se introduce anexa nr. 4 al cărei continut e prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2003.

Nr. 1.577.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

 

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI .

 

SITUATIA

actiunilor detinute de Ministerul Finantelor Publice la data de …

 

- lei -

Nr.crt.

Denumirea societătii comerciale

Codul fiscal

Capitalul social

Numărul de actiuni

Structura actionariatului

Baza legală pentru

înregistrarea actiunilor

Ministerului Finantelor

Publice

Denumirea actionarului

Capitalul social

Numărul de actiuni

Ponderea în capitalul social

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

.………………………..

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2003 privind aprobarea înfiintării pe lângă Ministerul Apărării Nationale a unor activităti finantate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 10 noiembrie 2003, se face următoarea rectificare:

- la art. 3, în loc de: “ ... 1 noiembrie 2003...” se va citi: “ ... 1 ianuarie 2003...”.