MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 823         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 20 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

19. - Hotărâre privind demisia unui senator

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

24. - Hotărâre privind înfiintarea Comisiei pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati

 

DECRETE

 

739. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.310. - Hotărâre privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare, semnat la Bucuresti la 23 septembrie 2003

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare

 

1.312. - Hotărâre privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de extindere a CET Bucuresti Vest cu capacităti noi, de cogenerare, în tehnologie modernă

 

1.313. - Hotărâre privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor categorii de munitie, armament, piese de schimb, accesorii si ambalaje aferente acestora din administrarea Ministerului Apărării Nationale unor filiale ale Companiei Nationale “Romarm” - S.A. în vederea distrugerii

 

1.314. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a Statiei meteorologice Horia, aflată în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”

 

1.315. - Hotărâre privind aprobarea încetării participării României la organizatia interguvernamentală paneuropeană în domeniul audiovizualului “Eureka Audiovizual” si continuarea participării României la Observatorul European al Audiovizualului

 

1.318. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 275/2003 privind aprobarea Programului de actiuni si lucrări finantate din bugetul de stat în domeniul aviatiei civile pentru anul 2003

 

1.320. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome  “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

1.336. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru judetul Arad

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si ale art. 190 din Regulamentul Senatului, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie a domnului senator Dan Constantinescu, ales în Circumscriptia electorală nr. 4 Bacău, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., si declară vacant locul de senator

detinut de acesta, începând cu data de 25 noiembrie 2003.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

Nr. 19.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Comisiei pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati

 

În temeiul art. 38 si 39 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 31 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înfiintarea Comisiei pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati, având ca domenii de activitate:

- eliminarea oricăror forme de discriminare după criteriul de sex si îmbunătătirea conditiei femeii în societate;

- integrarea principiului egalitătii de sanse între femei si bărbati în initiativele legislative, în politicile si programele ce interesează atât femeile, cât si bărbatii;

- urmărirea aplicării prevederilor referitoare la egalitatea de sanse si de tratament între femei si bărbati din documentele internationale ratificate de România.

Art. 2. - Componenta numerică si nominală a Comisiei pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare din sesiunea următoare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

Nr. 24.

 

ANEXĂ

COMISIA PENTRU EGALITATEA DE SANSE ÎNTRE FEMEI SI BĂRBATI

 

Componenta numerică = 21 de deputati

Componenta nominală:

1. Viorica Afrăsinei Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Daniela Bartos Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Dumitru Chirită Grupul parlamentar al P.S.D.

4. Minodora Cliveti Grupul parlamentar al P.S.D.

5. Maria Lazăr Grupul parlamentar al P.S.D.

6. Lucia-Cornelia Lepădatu Grupul parlamentar al P.S.D.

7. Ionel Marineci Grupul parlamentar al P.S.D.

8. Carmen-Ileana Moldovan Grupul parlamentar al P.S.D.

9. Hildegard Carola Puwak Grupul parlamentar al P.S.D.

10. Mihaela Ionescu Grupul parlamentar al P.R.M.

11. Constanta Popa Grupul parlamentar al P.R.M.

12. Angela Bogea Grupul parlamentar al P.R.M.

13. Maria Apostolescu Grupul parlamentar al P.R.M.

14. Cristian Valeriu Buzea Grupul parlamentar al P.R.M.

15. Paula Maria Ivănescu Grupul parlamentar al P.D.

16. Anca Daniela Boagiu Grupul parlamentar al P.D.

17. Monica Octavia Musca Grupul parlamentar al P.N.L.

18. Iulia Pataki Grupul parlamentar al U.D.M.R.

19. Gyöngyike Böndi Grupul parlamentar al U.D.M.R.

20. Ana Florea Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

21. Amalia Bălăsoiu Fără apartenentă la un grup parlamentar

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul preveerilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, pentru sprijinul acordat aderării României la Alianta Nord-Atlantică, pentru atitudinea constant favorabilă dezvoltării cooperării bilaterale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Mare Ofiter persoanei prevăzute în anexa*) la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2003.

Nr. 739.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare, semnat la Bucuresti la 23 septembrie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare, semnat la Bucuresti la 23 septembrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.

Nr. 1.310.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare*)

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare, denumite în continuare părti,

călăuzite de efortul comun în vederea consolidării relatiilor bilaterale, în spiritul întelegerii reciproce si al cooperării în temeiul bunei vecinătăti,

având în vedere Tratatul de întelegere, cooperare si bună vecinătate dintre România si Republica Ungară, semnat la Timisoara la 16 septembrie 1996, în special prevederile privind protectia drepturilor persoanelor apartinând minoritătilor nationale,

recunoscând că reglementarea egalitătii efective de drepturi si sanse pentru minoritătile nationale care trăiesc în cele două state si crearea conditiilor pentru prosperitatea acestora pe teritoriul natal constituie o contributie indispensabilă la stabilitatea în regiune si la crearea Europei viitoare, bazată pe valori precum diversitatea culturală si lingvistică si toleranta,

călăuzite de Declaratia privind Parteneriatul Strategic dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare, semnat la Budapesta la 29 noiembrie 2002,

luând în considerare calitatea de viitor membru al Uniunii Europene a celor două state,

dorind să promoveze valorile si standardele europene,

călăuzite de dorinta de a promova păstrarea si dezvoltarea identitătii culturale si lingvistice a persoanelor apartinând minoritătilor nationale române si ungare care trăiesc în cele două state, astfel încât cetătenii fiecăruia să cunoască mai bine cultura si limba din celălalt stat, în conformitate cu tratatele internationale în materie, în vigoare între cele două state,

având în vedere prevederile documentelor europene si internationale în domeniul protectiei drepturilor persoanelor apartinând minoritătilor nationale si recomandările institutiilor europene, în special ale Înaltului Comisar pentru Minorităti Nationale al OSCE si ale Comisiei Europene,

călăuzite de prevederile raportului Comisiei de la Venetia privind tratamentul preferential al minoritătilor nationale de către statul înrudit, care stabileste conditiile în care implicarea statului înrudit este legitimă, cum sunt respectarea suveranitătii teritoriale, a principiului pacta sunt servanda, a principiului bunei vecinătăti, a drepturilor si libertătilor fundamentale ale omului, în special a principiului nediscriminării,

au convenit cu privire la conditiile aplicării Legii privind maghiarii din statele vecine Ungariei în ceea ce priveste cetătenii români, după cum urmează:


*) Traducere.

 

ARTICOLUL 1

 

Cetătenilor români care nu sunt de origine etnică maghiară nu li se vor acorda certificate si prin urmare nu vor avea dreptul să solicite nici unul dintre beneficiile prevăzute de Legea privind maghiarii din statele vecine

Ungariei.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile constată că întreaga procedură a acordării certificatelor (primirea cererilor, emiterea, distribuirea) are loc pe teritoriul Republicii Ungare, incluzând misiunile diplomatice si consulare ungare în ceea ce priveste primirea cererilor.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile iau cunostintă de faptul că organizatiile neguvernamentale constituite de etnicii maghiari pe teritoriul României nu vor emite nici o recomandare privind originea etnică sau alte criterii, în ceea ce priveste procedura acordării certificatelor.

 

ARTICOLUL 4

 

Partea română constată că cetătenii români care sunt elevi în scoala primară si la liceu si care învată în limba maghiară, precum si studentii care studiază în limba maghiară în institutiile superioare de învătământ sau

urmează cursuri în domeniul culturii maghiare pot beneficia, pe teritoriul Republicii Ungare, de sprijin pentru studii, pe baza calitătii lor de elev / student în România.

 

ARTICOLUL 5

 

Partea română constată că cetătenii români care predau în limba maghiară sau în domeniul culturii maghiare în scoli primare, licee sau institutii superioare de învătământ pot beneficia, pe teritoriul Republicii Ungare, de sprijin pentru învătători si profesori pentru desfăsurarea activitătii lor de predare, în temeiul calitătii lor de învătător/profesor în România.

 

ARTICOLUL 6

 

Părtile convin ca Fundatia “Scoala”, în conformitate cu legislatia română, să distribuie prin concurs, pe bază de proiecte, beneficii în domeniul educatiei, pentru institutii de învătământ sau pentru indivizi, prin acordarea de burse pe bază nediscriminatorie.

 

ARTICOLUL 7

 

Certificatele ungare pentru cetătenii români vor fi folosite numai pe teritoriul Republicii Ungare.

 

ARTICOLUL 8

 

Guvernul Republicii Ungare se angajează să adopte măsurile necesare astfel încât să aducă certificatele în conformitate cu recomandările institutiilor europene, inclusiv cu cele ale Comisiei Europene din decembrie 2002.

 

ARTICOLUL 9

 

Guvernul Republicii Ungare este de acord ca cetătenilor unguri de etnie română, care trăiesc în Republica Ungară, să li se acorde, în conformitate cu legislatia română relevantă privind sprijinul minoritătilor române care trăiesc peste hotare si pe bază de reciprocitate, acelasi nivel al facilitătilor cu cel garantat cetătenilor români de etnie maghiară care trăiesc în România, în conformitate cu cadrul juridic în vigoare între România si Republica Ungară.

 

ARTICOLUL 10

 

La intrarea în vigoare a prezentului acord, Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind Legea maghiarilor din statele vecine Ungariei si chestiuni legate de cooperarea

bilaterală, semnat la Budapesta la 22 decembrie 2001, îsi va înceta valabilitatea.

 

ARTICOLUL 11

 

Prezentul acord intră în vigoare la data ultimei notificări referitoare la îndeplinirea procedurilor interne, necesare pentru intrarea în vigoare a acestui acord.

Semnat la Bucuresti la 23 septembrie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Adrian Năstase

Prim-ministru al României

Pentru Guvernul Republicii Ungare,

Peter Medgyessy

Prim-ministru al Republicii Ungare

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de extindere a CET Bucuresti Vest cu capacităti noi, de cogenerare, în tehnologie modernă

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 22 alin. (1) lit. a) si b), al art. 35 alin. (1) si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999, precum si al art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se autorizează Societatea Comercială “Electrocentrale Bucuresti” - S.A. să angajeze executia obiectivului de investitii, în valoare de 145.261.000 euro, privind extinderea CET Bucuresti Vest cu capacităti noi, de cogenerare, în tehnologie modernă, prin contractarea unor împrumuturi externe, în valoare de maximum 122.000.000 euro, cu un singur contractor - VA TECH Hydro GmbH & Co din Republica Austria.

Art. 2. - Prin derogare de la prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilor-cadru pentru derularea activitătii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior în numele si contul statului, cu modificările ulterioare, se autorizează Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior să aprobe garantarea, în proportie de 100%, a împrumuturilor externe în valoare de 122.000.000 euro, contractate de Societatea Comercială “Electrocentrale Bucuresti” - S.A., necesare finantării lucrărilor, echipamentelor, utilajelor si serviciilor, precum si a dobânzilor, primelor de asigurare, comisioanelor si altor costuri aferente împrumuturilor externe prevăzute la art. 1.

Art. 3. - (1) Pentru realizarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se aprobă garantarea de către Ministerul Finantelor Publice, în numele si contul statului, în proportie de 100%, a împrumuturilor externe prevăzute la art. 1, precum si a dobânzilor, primelor de asigurare, comisioanelor si altor costuri aferente.

(2) Rambursarea împrumuturilor externe prevăzute la art. 1 si plata dobânzilor, primelor de asigurare, comisioanelor si a altor costuri aferente se vor efectua din resursele financiare ale Societătii Comerciale “Electrocentrale Bucuresti” - S.A. si, în completare, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Comertului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.

Nr. 1.312.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor categorii de munitie, armament, piese de schimb, accesorii si ambalaje aferente acestora din administrarea Ministerului Apărării Nationale unor filiale ale Companiei Nationale laRomarm” - S.A. în vederea distrugerii

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, a unor categorii de munitie, armament, piese de schimb, accesorii si ambalaje aferente acestora din administrarea Ministerului Apărării Nationale - Comandamentul Logistic la filialele Companiei Nationale “Romarm” - S.A.: Societatea Comercială “Uzina Mecanică” Cugir - S.A., Societatea Comercială “Uzina Mecanică” Sadu - S.A. si Societatea Comercială “Uzina de Produse Speciale” Dragomiresti - S.A., cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea distrugerii.

Art. 2. - (1) Predarea munitiei, armamentului, pieselor de schimb, accesoriilor si ambalajelor aferente acestora se face de către Ministerul Apărării Nationale - Comandamentul Logistic, la sediul unitătilor detinătoare prevăzute în anexă, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(2) Transportul se va executa prin grija filialelor Companiei Nationale “Romarm” - S.A., prevăzute la art. 1, ce vor efectua operatiunea de distrugere, iar paza va fi asigurată de Ministerul Apărării Nationale.

Art. 3. - Cheltuielile aferente activitătilor de distrugere se vor acoperi din sumele alocate de către Ministerul Afacerilor Externe din Norvegia, în baza contractului încheiat cu Compania Natională “Romarm” - S.A., precum si din valorificarea, în conditiile legii, a deseurilor rezultate în urma distrugerii.

Art. 4. - Patrimoniul Ministerului Apărării Nationale se diminuează cu valoarea bunurilor prevăzute în anexă, pe baza proceselor-verbale de predare-primire.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.

Nr. 1.313.


*) Anexa se comunică Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Economiei si Comertului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a Statiei meteorologice Horia, aflată în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a Statiei meteorologice Horia, aflată în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” si având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Transmiterea obiectivului prevăzut la art. 1 în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii lui din functiune, valorificării si casării în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune în vederea valorificării si, după caz, casării mijloacelor fixe aferente statiei prevăzute la art. 1, Administratia Natională “Apele Române” îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.

Nr. 1.314.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a Statiei meteorologice Horia, aflată în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, care se transmite din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Locul unde este situată statia meteorologică

Nr. de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Valoarea de inventar (lei)

Comuna Horia, judetul Constanta

Nr. 65.083

Cod clasificare 8.21

B.H. Litoral

294.400.339

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încetării participării României la organizatia interguvernamentală paneuropeană în domeniul audiovizualului “Eureka Audiovizual” si continuarea participării României la Observatorul European al Audiovizualului

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 10 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încetarea participării României la organizatia interguvernamentală paneuropeană în domeniul audiovizualului “Eureka Audiovizual” si continuarea participării României la Observatorul European al Audiovizualului, începând cu semestrul II al anului 2003.

Art. 2. - Plata contributiei României la Observatorul European al Audiovizualului pentru anul 2004 si anii următori se suportă din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, căruia îi revine si responsabilitatea reprezentării României în această organizatie.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 188/1994 privind aprobarea asocierii României la Programul de cooperare în domeniul audiovizualului “Eureka Audiovizual” si la Observatorul Audiovizual European si alocarea fondurilor necesare pentru plata contributiei României pe anul 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 3 mai 1994.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul afecerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.

Nr. 1.315.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 275/2003 privind aprobarea Programului de actiuni si lucrări finantate din bugetul de stat în domeniul aviatiei civile pentru anul 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 275/2003 privind aprobarea Programului de actiuni si lucrări finantate din bugetul de stat în domeniul aviatiei civile pentru anul 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 21 martie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Sinteza bugetului programului de actiuni si lucrări prevăzut la art. 1, cu detalierea cheltuielilor pe capitole/subcapitole si titluri/alineate, este prevăzută în anexa nr. 3/24/07 la bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

2. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.

Nr. 1.318.

 

ANEXĂ

 

PROGRAM DE ACTIUNI SI LUCRĂRI

finantate din bugetul de stat în domeniul aviatiei civile pentru anul 2003

 

a) Actiuni si lucrări pentru aeroporturile de interes national 44.577.500 mii lei

 

Nr.crt.

Denumirea actiunii sau a lucrării

Suma initială

(Hotărârea Guvernului nr. 275/2003) (mii lei)

Influentă

(mii lei)

Suma modificată

(mii lei)

 

Cheltuieli curente - TOTAL:

44.577.500

0

44.577.500

 

din care:

 

 

 

 

Transferuri neconsolidabile:

44.577.500

0

44.577.500

 

din care:

 

 

 

 

Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviatie si navigatie:

44.577.500

0

44.577.500

 

din care:

 

 

 

 

1. Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru reparatia capitală a suprafetelor de miscare

Beneficiar: Societatea Natională “Aeroportul International Bucuresti-Băneasa” - S.A.

11.800.000

0

11.800.000

2.

Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru reparatia capitală a platformei de stationare aeronave Beneficiar: Societatea Natională “Aeroportul International Timisoara” - S.A.

5.277.500

0

5.277.500

3.

Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru reparatia capitală a balizajului luminos Beneficiar: Societatea Natională “Aeroportul International Timisoara” - S.A.

6.500.000

0

6.500.000

4.

Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru reparatia capitală a balizajului luminos Beneficiar: Societatea Natională “Aeroportul International Constanta” - S.A.

21.000.000

0

21.000.000

b) Actiuni si lucrări pentru aeroporturile de interes local 29.355.000 mii lei

 

Cheltuieli curente - TOTAL:

29.355.000

0

29.355.000

 

din care:

 

 

 

 

Transferuri consolidabile:

29.355.000

0

29.355.000

 

din care:

 

 

 

 

Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local

29.355.000

0

29.355.000

 

din care:

 

 

 

1.

Achizitie echipamente aeroportuare Beneficiar: Aeroportul Baia Mare

1.500.000

0

1.500.000

2.

Completarea surselor de finantare sistem de apropiere vizuală directia 26 Beneficiar: Aeroportul Cluj

2.500.000

0

2.500.000

3.

Achizitie echipamente aeroportuare

Beneficiar: Aeroportul Cluj

3.000.000

0

3.000.000

4.

Achizitie echipamente aeroportuare Beneficiar: Aeroportul Oradea

1.500.000

500.000

2.000.000

5.

Completarea surselor de finantare pentru reparatia capitală a pistei de decolare-aterizare, a platformei si a căii de rulare

Beneficiar: Aeroportul Oradea

500.000

-500.000

0

6.

Modernizare balizaj luminos

Beneficiar: Aeroportul Satu Mare

5.000.000

0

5.000.000

7.

Modernizare balizaj luminos

Beneficiar: Aeroportul Târgu Mures

4.500.000

0

4.500.000

8.

Achizitie echipamente aeroportuare Beneficiar: Aeroportul Sibiu

500.000

0

500.000

9.

Completarea surselor de finantare pentru reparatia capitală a căii de rulare Beneficiar: Aeroportul Sibiu

5.000.000

0

5.000.000

10.

Achizitie echipamente aeroportuare

Beneficiar: Aeroportul Suceava

2.000.000

0

2.000.000

11.

Completarea surselor de finantare pentru reparatia capitală PDA

Beneficiar: Aeroportul Tulcea

3.355.000

0

3.355.000

c) Achizitionarea de tehnică pentru aviatia civilă, utilizată în domenii de interes public 60.464.000 mii lei

 

Cheltuieli - TOTAL:

71.464.000

-11.000.000

60.464.000

 

din care:

 

 

 

 

I. Cheltuieli curente:

5.464.000

0

5.464.000

 

din care:

 

 

 

 

A. Cheltuieli materiale:

5.464.000

0

5.464.000

 

din care:

 

 

 

1.

Achizitionare de piese de schimb pentru reparatia capitală a aeronavelor

Beneficiar: Aeroclubul României

5.464.000

0

5.464.000

II.

Cheltuieli de capital:

66.000.000

-11.000.000

55.000.000

 

din care:

 

 

 

2.

Achizitionare aeronave

43.000.000

4.000.000

47.000.000

 

Beneficiar: Scoala Superioară de Aviatie Civilă

 

 

 

3.

Achizitionare aeronave Beneficiar: Aeroclubul României

8.000.000

0

8.000.000

 

 

 

 

 

4.

Achizitionare tehnică pentru aviatia civilă copyrightdsc.net

15.000.000

-15.000.000

0

 

Beneficiar: Regia Autonomă “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA

 

 

 

d) Asigurarea conditiilor de desfăsurare si de executare a programelor de formare, pregătire, instruire si perfectionare a personalului din aviatia civilă 34.813.164 mii lei

 

Cheltuieli - TOTAL:

33.898.653

914.511

34.813.164

 

din care:

 

 

 

I.

Cheltuieli curente:

30.320.000

0

30.320.000

 

din care:

 

 

 

 

A. Cheltuieli materiale:

2.000.000

0

2.000.000

 

din care:

 

 

 

1.

Reparatie capitală aeronave

2.000.000

0

2.000.000

 

Beneficiar: Aeroclubul României

 

 

 

 

B. Transferuri neconsolidabile

28.320.000

0

28.320.000

 

din care:

 

 

 

 

burse

28.320.000

0

28.320.000

 

din care:

 

 

 

2.

Burse pregătire piloti

28.320.000

0

28.320.000

 

Beneficiar: Scoala Superioară de Aviatie Civilă

 

 

 

II.

Cheltuieli de capital:

3.578.653

914.511

4.493.164

 

din care:

 

 

 

3.

Dotare subunităti cu mobilier, echipamente de birotică si aparatură electrică

Beneficiar: Scoala Superioară de Aviatie Civilă

2.078.653

0

2.078.653

4.

Studiu de fezabilitate - relocare bază tehnică Beneficiar: Scoala Superioară de Aviatie Civilă

0

914.511

914.511

5.

Dotare subunităti cu mobilier, echipamente de birotică si aparatură electrică

Beneficiar: Aeroclubul României

1.500.000

0

1.500.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 75 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Patrimoniul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare se diminuează cu valoarea evidentiată în contabilitate a imobilelor transmise.potrivit art. 1, iar patrimoniul Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” se majorează cu aceeasi valoare.

Art. 4. - Indicatorii de venituri si cheltuieli-transferuri din bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare pe anul 2003 se rectifică, în sensul diminuării, cu valoarea contabilă a imobilelor prevăzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Presedintele Autoritătii pentru

Valorificarea Activelor Bancare,

Mircea Ursache,

vicepresedinte

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.

Nr. 1.320.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit fără plată din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Adresa imobilelor care se transmit

Persoana juridică de la care se transmit imobilele

Persoana juridică la care se transmit imobilele

Denumirea imobilelor

care se transmit

Sinaia, Str. Toporasilor nr. 1A, judetul Prahova

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare

Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

- Complex hotelier MARA,

compus din:

- teren în suprafată de 22.289,50 m2

- clădire

- zid de sprijin

- retele de telecomunicatii

- drum de acces spre hotel, cu amenajări

- centrale termice cu instalatiile aferente

- retele de alimentare cu energie electrică

- post trafo

- retea de conducte de canalizare apă

- conducte de transport al gazului metan

- grup electrogen

- statie de idrofoare cu instalatii

- centrală de conditionare si ventilatie

- hotă de perete CF

1532F320*150*40TT

- hotă de perete C1224LB

240*120*40TT

- instalatie de apă

- echipamente si instalatii telefonice

- instalatii TV

- instalatii de sonorizare

Sinaia, calea Moroieni,

DN 71 km 106+159

Autoritatea pentru Valorificarea

Activelor Bancare

Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

- Statie de captare a apei (extindere)

VALOAREA TOTALĂ:

 

 

6.683.136,17 dolari S.U.A., din care:

- valoarea terenului = 247.015,30 dolari S.U.A.

- valoarea clădirii si constructiilor

speciale = 6.436.120,87 dolari S.U.A.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru judetul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, cu suma de 2.000.000 mii lei pentru judetul Arad, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, si alocarea acesteia Consiliului Judetean Arad, în vederea organizării manifestărilor prilejuite de aniversarea a 85 de ani de la Marea Unire.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministru delegat

pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

Nr. 1.336.