MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 802         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 14 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.333/EN. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice

 

1.426. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Instructiunilor privind constituirea, administrarea si utilizarea fondului de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturi interne si externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3), ale art. 5 alin. (1), (2) si (3) lit. b) si ale art. 38 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, precum si ale art. 6 alin. (1) lit. d) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 880/2002,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. 1. - (1) Prezenta decizie stabileste procedura de autorizare a persoanelor care intentionează să furnizeze retele sau servicii de comunicatii electronice, precum si conditiile în care furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice beneficiază de regimul de autorizare generală.

(2) Autorizatia generală cuprinde normele juridice specifice, aplicabile activitătilor de furnizare a retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice, si este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) În cuprinsul prezentei decizii:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, va fi denumită Ordonanta-cadru;

- Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, va fi denumită Ordonanta privind accesul;

- Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice va fi denumită Legea serviciului universal;

- Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul telecomunicatiilor, cu modificările ulterioare, va fi denumită Legea privind datele personale.

Art. 2. - (1) Orice persoană care intentionează să furnizeze retele sau servicii de comunicatii electronice, denumită în continuare solicitant, are obligatia să transmită Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANRC, o notificare cu privire la această intentie cu cel putin 7 zile înainte de începerea activitătii.

(2) Notificarea se va realiza în mod obligatoriu prin completarea formularului-tip prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Furnizarea, exclusiv pentru nevoi proprii, de retele si servicii de comunicatii electronice care nu utilizează frecvente radioelectrice se realizează în mod liber si nu este supusă prevederilor prezentei decizii.

(4) Retelele si serviciile de comunicatii electronice prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse cu titlu exemplificativ în Fisa de descriere a retelelor si serviciilor, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 3. - (1) În cuprinsul formularului-tip al notificării pot indica furnizarea de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului numai:

a) persoanele juridice care au inclusă în obiectul de activitate efectuarea unor astfel de activităti;

b) persoanele fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent si asociatiile familiale care sunt autorizate, în conditiile legii, să desfăsoare astfel de activităti.

(2) Solicitantul va anexa la formularul-tip următoarele documente, care fac parte integrantă din notificare:

a) certificatul de înmatriculare în registrul comertului si certificatul de înregistrare fiscală sau certificatul de înregistrare continând codul unic de înregistrare, în copie;

b) actul constitutiv, cu toate modificările si completările ulterioare, însotite de certificate de înscriere mentiuni, precum si orice alte documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal a persoanei indicate în notificare, în copie;

c) copie de pe actul de identitate al solicitantului persoană fizică;

d) autorizatia pentru desfăsurarea de către persoane fizice a unor activităti economice în mod independent, precum si pentru înfiintarea si functionarea de asociatii familiale;

e) fisa de descriere a retelelor si serviciilor.

(3) Solicitantul persoană juridică, care are calitatea de comerciant, poate transmite, în original, în locul documentelor prevăzute la alin. (2) lit. b), un certificat constatator eliberat în acest scop de către oficiul registrului comertului cu cel mult 15 zile înainte de transmiterea notificării, în care să fie mentionate obiectul de activitate, lista tuturor sucursalelor si punctelor de lucru, asociatii si reprezentantul legal al solicitantului.

(4) Solicitantul are obligatia de a completa si de a transmite ANRC sectiunile relevante din fisa de descriere a retelelor si serviciilor prevăzută la alin. (2) lit. e), în functie de tipurile de retele sau de servicii pe care intentionează să le furnizeze.

(5) Solicitantul poate obtine formularul-tip al notificării si fisa de descriere a retelelor si serviciilor de la sediul central, de la orice oficiu teritorial al ANRC sau de pe pagina de Internet a ANRC.

(6) Notificarea nu este considerată realizată decât dacă au fost îndeplinite toate cerintele legale privind transmiterea, forma si continutul său.

(7) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerintele prevăzute la alin. (6), ANRC, în termen de 7 zile de la data transmiterii notificării, va cere în scris solicitantului îndeplinirea acestora.

Art. 4. - (1) Solicitantul care a realizat notificarea în termenul si în conditiile prevăzute de prezenta decizie este considerat furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice pentru tipurile de retele ori de servicii de comunicatii electronice indicate în notificare, dobândind drepturile si obligatiile specifice prevăzute de autorizatia generală pentru tipurile de retele sau de servicii de comunicatii electronice indicate în notificare, de la data indicată în formularul-tip al notificării ca fiind data estimativă a începerii furnizării tipurilor respective de retele sau de servicii, însă nu mai devreme de 7 zile de la data realizării notificării.

(2) Obtinerea dreptului de a furniza un anumit tip de retea de comunicatii electronice indicat în notificare nu implică obtinerea dreptului de a furniza un alt tip de retea de comunicatii electronice si nici a dreptului de a furniza servicii de comunicatii electronice.

(3) Obtinerea dreptului de a furniza un anumit tip de serviciu de comunicatii electronice indicat în notificare nu implică obtinerea dreptului de a furniza un alt tip de serviciu de comunicatii electronice si nici a dreptului de a furniza retele de comunicatii electronice.

(4) Furnizorul de retele de comunicatii electronice nu are dreptul de a utiliza aceste retele pentru difuzarea, redifuzarea sau retransmiterea serviciilor de programe audiovizuale. Acest drept se obtine numai după parcurgerea procedurilor de autorizare prevăzute de legislatia din domeniul audiovizualului.

(5) Drepturile prevăzute de autorizatia generală nu pot fi transmise către terti.

Art. 5. - (1) La cererea solicitantului, ANRC va elibera un certificat-tip prin care se atestă că acesta a transmis notificarea prevăzută de prezenta decizie, că beneficiază de dreptul de a furniza anumite tipuri de retele sau de servicii de comunicatii electronice si în care se prezintă conditiile în care beneficiază de dreptul de acces pe proprietăti si de dreptul de a negocia acorduri de acces sau de interconectare.

(2) Cererea solicitantului poate fi exprimată în notificare sau printr-un act expres ulterior.

(3) ANRC va elibera certificatul-tip în termen de 7 zile de la data realizării notificării sau, după caz, de la data transmiterii cererii exprese ulterioare.

(4) Certificatul-tip are forma prevăzută în anexa nr. 4.

(5) Certificatul-tip poate fi eliberat de ANRC si din oficiu.

Art. 6. - (1) Orice modificare a datelor cuprinse în notificare va fi comunicată ANRC în termen de 10 zile de la data aparitiei, prin transmiterea unei informatii însotite, acolo unde este cazul, de actele doveditoare.

(2) În cazul în care modificarea priveste furnizarea altor tipuri de retele sau de servicii de comunicatii electronice, suplimentare fată de cele indicate în notificarea anterioară, ori data estimativă a începerii furnizării este necesară realizarea unei noi notificări.

(3) În cazul în care modificarea priveste datele de identificare a furnizorului de retele sau de servicii de comunicatii electronice, cuprinse în certificatul-tip, ANRC, la cererea furnizorului sau din oficiu, va emite un nou certificattip continând noile date de identificare a furnizorului.

(4) În cazul în care, în urma aplicării prevederilor alin. (2) sau (3), este necesară emiterea unui nou certificat-tip, acesta va fi emis numai după înapoierea, în original, a certificatului-tip anterior.

(5) Orice modificare a datelor cuprinse în fisa de descriere a retelelor si serviciilor va fi comunicată ANRC în termen de 10 zile de la data aparitiei, prin transmiterea unei noi fise, în conditiile art. 3 alin. (4), însotită de datele de identificare a solicitantului sau furnizorului, după caz.

Art. 7. - (1) Dreptul de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice încetează în următoarele cazuri:

a) la cererea expresă a furnizorului;

b) în cazul aplicării sanctiunii retragerii acestui drept, în temeiul prevederilor art. 57 alin. (2) sau ale art. 59 din Ordonanta-cadru, ale art. 18 alin. (6) din Ordonanta privind accesul sau ale art. 32 alin. (2) din Legea serviciului universal.

(2) În cuprinsul cererii prin care furnizorul renuntă la dreptul de a furniza unele sau toate tipurile de retele ori de servicii de comunicatii electronice este necesar să fie enumerate toate tipurile de retele sau de servicii care nu vor mai fi furnizate.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) îsi produce efectele de la data transmiterii către ANRC.

Art. 8. - (1) În scopul realizării unei evidente oficiale a furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice, ANRC întocmeste si actualizează Registrul public al furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice, disponibil pe pagina de Internet a ANRC.

(2) În Registrul public al furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice sunt înscrise următoarele date privitoare la fiecare furnizor:

a) datele de identificare;

b) numărul de înmatriculare în registrul comertului si codul fiscal sau codul unic de înregistrare;

c) tipurile de retele sau de servicii de comunicatii electronice pe care are dreptul să le furnizeze;

d) data nasterii dreptului de a furniza fiecare tip de retea sau de serviciu de comunicatii electronice;

e) tipurile de retele sau de servicii de comunicatii electronice pe care le furnizează efectiv ori pe care intentionează să le furnizeze efectiv;

f) zona geografică în care furnizează retelele sau serviciile de comunicatii electronice;

g) mentiuni privind suspendarea sau încetarea dreptului de a furniza anumite tipuri de retele ori de servicii de comunicatii electronice.

Art. 9. - (1) În cazurile în care prezenta decizie impune solicitantului sau furnizorului obligatia transmiterii unor documente către ANRC, transmiterea acestora se poate efectua către sediul central sau oficiul teritorial al ANRC în a cărui rază se situează domiciliul ori sediul solicitantului sau al furnizorului numai în unul dintre următoarele moduri:

a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului ori al furnizorului, sub luare de semnătură;

b) prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire;

c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv si generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

(2) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-iesire a corespondentei al ANRC, data confirmării primirii prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.

(3) Personalul ANRC are obligatia de a nu divulga către terti informatiile cuprinse în documentele transmise decât în cazurile si cu procedura prevăzute de lege.

Art. 10. - Furnizarea unor tipuri de retele sau de servicii de comunicatii electronice de către o persoană care nu are dreptul de a furniza tipurile de retele sau de servicii de comunicatii electronice respective ori în perioada în care dreptul de furnizare a acelor tipuri de retele sau de servicii a fost suspendat ori retras, precum si nerespectarea obligatiilor prevăzute de autorizatia generală constituie contraventii si se sanctionează conform prevederilor Ordonantei-cadru.

Art. 11. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 12. - Sediul central al ANRC este în municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 14, sectorul 5.

Art. 13. - Solicitantii sau furnizorii, după caz, care au realizat notificarea anterior intrării în vigoare a prezentei decizii nu au obligatia de a realiza o nouă notificare.

Certificatele-tip eliberate acestora îsi păstrează valabilitatea.

Art. 14. - (1) Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 131/2002 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 907 din 13 decembrie 2002, se abrogă.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii,

Ion Smeeianu

 

Bucuresti, 5 noiembrie 2003.

Nr. 1.333/EN.

 

ANEXA Nr. 1

AUTORIZATIE GENERALĂ

pentru furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice

 

1. PREVEDERI GENERALE

 

Obiectul autorizatiei generale

1.1. Prezenta autorizatie generală stabileste conditiile în care se poate realiza furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice.

1.2. Definitii

1.2.1. Retea de comunicatii electronice - sisteme de transmisie si, acolo unde este cazul, echipamente de comutare, rutare, precum si orice alte resurse care realizează procesarea, transportul semnalelor prin suport fizic, electromagnetic sau prin orice alte mijloace, incluzând retelele de comunicatii prin satelit, retelele de transmisiuni de date, retelele mobile terestre, retelele utilizate pentru comunicatii audiovizuale, retelele de cablu coaxial, retelele de fibră optică si transmiterea de semnale pe liniile de transport al energiei electrice.

1.2.2. Retea publică de comunicatii electronice – retea de comunicatii electronice utilizată, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului ori pentru difuzarea, redifuzarea ori retransmisia de servicii de programe audiovizuale.

1.2.3. Retea privată de comunicatii electronice - retea de comunicatii electronice furnizată exclusiv pentru nevoile proprii ale furnizorului, respectiv pentru realizarea comunicatiilor exclusiv între prepusii furnizorului.

1.2.4. Furnizarea unei retele de comunicatii electronice - instalarea, operarea, controlul sau punerea la dispozitie a unei retele de comunicatii electronice;

1.2.5. Serviciu de comunicatii electronice - serviciu, furnizat de regulă contra cost, care constă, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin retele de comunicatii electronice, incluzând serviciile de telecomunicatii si serviciile de transmisie prin retelele utilizate pentru comunicatii audiovizuale, dar fără a include serviciile prin care se furnizează continutul informatiei transmise prin intermediul retelelor sau serviciilor de comunicatii electronice ori prin care se exercită controlul editorial asupra acestui continut; de asemenea, nu se includ serviciile societătii informationale, care nu constau, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin intermediul retelelor de comunicatii electronice.

1.2.6. Serviciu de comunicatii electronice destinat publicului - serviciu de comunicatii electronice furnizat în scopul satisfacerii nevoilor altor persoane decât prepusii furnizorului.

1.2.7. Serviciu de telefonie destinat publicului – serviciu de comunicatii electronice destinat publicului, care constă în transportul direct si în timp real al vocii prin intermediul unei retele publice de comunicatii electronice comutate, astfel încât orice utilizator conectat la un punct terminal al retelei să poată comunica cu orice utilizator conectat la un alt punct terminal al retelei.

1.2.8. Serviciu de linii închiriate - serviciu de comunicatii electronice destinat publicului, care oferă o capacitate de transmisie transparentă si permanentă între două puncte ale retelelor si care nu permite posibilitatea comutării la cererea utilizatorilor.

1.2.9. În cuprinsul prezentei autorizatii generale sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevăzute în Ordonanta-cadru si în Ordonanta privind accesul.

 

2. DREPTURILE FURNIZORULUI

2.1. Furnizarea retelelor de comunicatii electronice

 

2.1.1. Furnizorul de retele publice de comunicatii eletronice are dreptul să pună reteaua la dispozitie numai unui tert care are dreptul de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice ori unui tert autorizat, conform legislatiei din domeniul audiovizualului, să difuzeze, să redifuzeze sau să retransmită servicii de programe audiovizuale numai în scopul furnizării de servicii de comunicatii electronice destinate publicului ori al difuzării, redifuzării sau retransmisiei de servicii de programe audiovizuale si numai în cazul în care constructia retelei respective permite furnizarea serviciului.

2.1.2. Furnizorul de retele private de comunicatii electronice are dreptul de a se conecta ca utilizator final la o retea publică de comunicatii electronice, printr-o formă de realizare a conectării, stabilită de comun acord cu furnizorul retelei publice de comunicatii electronice.

 

2.2. Furnizarea serviciilor de comunicatii electronice

 

Furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului poate utiliza în acest scop o retea apartinând unui tert furnizor de retele publice de comunicatii electronice, cu acordul acestuia, în cazul în care reteaua respectivă permite, din punct de vedere tehnic, furnizarea serviciului de comunicatii electronice.

 

2.3. Dreptul de acces pe proprietăti

 

Furnizorul de retele de comunicatii electronice poate să instaleze, să întretină, să înlocuiască sau să mute orice elemente ale retelei, inclusiv suporturile si celelalte facilităti necesare pentru sustinerea acestora, precum si punctele terminale utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate publică ori privată, după caz, în conformitate cu prevederile cap. IV din Ordonanta-cadru.

 

2.4. Acces si interconectare

 

Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului poate negocia si încheia acorduri de acces sau de interconectare în conditiile stabilite de Ordonanta privind accesul.

 

2.5. Desemnarea ca furnizor de serviciu universal

 

Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are dreptul de a fi desemnat pentru furnizarea oricăror.componente ale serviciului universal pe întregul teritoriu national sau în zone ale acestuia, în conditiile prevederilor cap. II din Legea serviciului universal.

 

2.6. Drepturi conexe

 

2.6.1. Furnizorul serviciului de telefonie destinat publicului are dreptul de a publica registre ale abonatilor continând datele de identificare si numerele de telefon ale acestora, în formă scrisă, electronică sau în orice altă formă, cu respectarea prevederilor cuprinse în Legea privind datele personale.

2.6.2. Furnizorul serviciului de telefonie destinat publicului are dreptul să furnizeze serviciul de informatii privind abonatii si serviciul de relatii cu clientii.

 

3. OBLIGATIILE FURNIZORULUI

3.1. Contributia pentru sustinerea serviciului universal

 

ANRC poate impune furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice plata unei contributii financiare pentru sustinerea serviciului universal, în conditiile prevederilor art. 13 din Legea serviciului universal.

 

3.2. Tariful de monitorizare anual

 

3.2.1. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a transmite ANRC un exemplar al situatiilor financiare anuale până la data limită prevăzută de lege pentru depunerea acestora la directiile generale ale finantelor publice.

3.2.2. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a plăti către ANRC un tarif de monitorizare anual, în cuantumul si în conditiile prevăzute la art. 47 si 48 din Ordonanta-cadru.

 

3.3. Acces si interconectare

 

3.3.1. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice are obligatia, la cererea unui tert furnizor de retele publice de comunicatii electronice, de a negocia un acord de interconectare cu solicitantul în cauză, în vederea furnizării de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicatii electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte retele publice de comunicatii electronice interconectate cu reteaua oricăreia dintre părti.

3.3.2. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a respecta toate măsurile luate de ANRC pentru a încuraja si, acolo unde este cazul, a asigura accesul si interconectarea în conditii adecvate, precum si interoperabilitatea serviciilor, cu respectarea principiilor eficientei economice, promovării concurentei si ale maximizării beneficiului utilizatorului final, în conformitate cu prevederile Ordonantei privind accesul.

3.3.3. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului care intentionează să termine apeluri într-o retea publică de comunicatii electronice are obligatia de a încheia, după caz, acorduri de acces sau de interconectare cu furnizorul retelei în cauză, în conditiile stabilite de Ordonanta privind accesul.

 

3.4. Utilizarea partajată a facilitătilor

 

ANRC poate impune furnizorului de retele de comunicatii electronice obligatia de a permite unui tert furnizor de retele de comunicatii electronice să utilizeze suporturile si celelalte facilităti destinate sustinerii elementelor retelelor, instalate, construite sau amenajate de furnizor, în vederea instalării, întretinerii, înlocuirii sau mutării oricăror elemente ale retelei acelui tert. În cazul în care impune această obligatie, ANRC stabileste si conditiile în care se realizează utilizarea partajată a facilitătilor, în conformitate cu prevederile Ordonantei-cadru.

 

3.5. Protectia mediului, planurile de urbanism si amenajare a teritoriului

 

3.5.1. Furnizorul de retele de comunicatii electronice are obligatia de a obtine toate documentele de autorizare necesare, prevăzute de legislatia privind protectia mediului si de cea privind autorizarea executării si calitatea constructiilor. Calitatea de furnizor de retele de comunicatii electronice nu înlocuieste nici unul dintre aceste documente.

3.5.2. Furnizorul de retele de comunicatii electronice are obligatia de a lua toate măsurile în vederea limitării expunerii populatiei la efectele câmpurilor electromagnetice generate de retele, în conditiile legislatiei speciale în domeniu.

3.5.3. Furnizorul de retele de comunicatii electronice este obligat să respecte, pe întreaga durată de desfăsurare a activitătii sale, planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului.

 

3.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

3.6.1. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului este obligat să respecte prevederile privind modul de efectuare a prelucrării datelor cu caracter personal, cuprinse în Legea privind datele personale.

3.6.2. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a nu schimba identitatea apelantului, precum si de a nu ascunde si de a nu prezenta utilizatorului apelat identitatea apelantului fără acordul acestuia din urmă.

3.6.3. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a contribui la identificarea retelelor de comunicatii electronice din care au fost initiate sau prin intermediul cărora au fost transmise apelurile, precum si la identificarea originii apelului, la solicitarea autoritătilor competente, în conditiile legii.

 

3.7. Securitatea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice

 

3.7.1. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a lua măsurile tehnice si de organizare adecvate garantării securitătii serviciului si a retelei împotriva accesului neautorizat, inclusiv măsuri privind garantarea confidentialitătii comunicatiilor.

3.7.2. Furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a informa abonatii, precum si ANRC, în situatia în care ia cunostintă despre aparitia unui risc special de încălcare a securitătii retelei prin intermediul căreia se furnizează serviciul. Informarea va face referire si la posibilele remedii, precum si la costurile de aplicare a acestora.

 

3.8. Interceptarea comunicatiilor

 

3.8.1. Furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice are obligatia de a permite, inclusiv din punct de vedere tehnic, autoritătilor publice competente, să intercepteze comunicatiile efectuate, precum si obligatia de a suporta costurile aferente interfetei pentru interceptare, în conditiile legii.

3.8.2. Furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice are obligatia de a asigura confidentialitatea operatiunilor de interceptare printr-un sistem propriu, în conditiile legislatiei speciale din domeniul protectiei informatiilor clasificate.

3.8.3. Furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice va pune la dispozitie autoritătilor publice competente toate datele tehnice referitoare la operatiunile de interceptare, în formatul stabilit de acestea, având în vedere stadiul tehnologic în domeniu.

 

3.9. Furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice în situatii deosebite

 

3.9.1. Pe durata situatiilor generate de producerea unei calamităti naturale, a unui dezastru ori a unui sinistru deosebit de grav furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice are obligatia de a lua toate măsurile pentru asigurarea integritătii retelelor si a continuitătii furnizării serviciilor de comunicatii electronice, precum si pentru a permite realizarea comunicatiilor între autoritătile publice cărora le revine responsabilitatea privind organizarea apărării împotriva dezastrelor, în conditiile legislatiei aplicabile în domeniu.

3.9.2. Furnizorul serviciului de telefonie destinat publicului are obligatia să asigure primirea si retransmiterea apelurilor de urgentă de la orice utilizator, în conditiile legislatiei privind functionarea sistemului national unic pentru apeluri de urgentă.

 

3.10. Utilizarea frecventelor radioelectrice

 

3.10.1. În cazul în care pentru transportul semnalelor prin retele sunt folosite canale radio, furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice nu are dreptul de a utiliza frecventele radioelectrice supuse regimului de licentiere prevăzut de Ordonanta-cadru decât după obtinerea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice.

3.10.2. În cazul în care pentru transportul semnalelor prin retele sunt folosite canale radio în benzi de frecvente a căror utilizare este supusă doar regimului de autorizare generală, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Ordonanta-cadru, furnizorul de retele de comunicatii electronice are obligatia de a utiliza aceste frecvente radioelectrice fără a produce interferente perturbatoare asupra altor retele de comunicatii electronice existente în zonele lor de amplasare.

 

3.11. Utilizarea resurselor de numerotatie

 

3.11.1. În cazul în care pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului sunt necesare resurse de numerotatie, furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului nu are dreptul de a utiliza aceste resurse decât după obtinerea licentei de utilizare a resurselor de numerotatie.

3.11.2. În cazul în care i s-au alocat blocuri de numere, furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a aplica principiul nediscriminării fată de alti furnizori de servicii de comunicatii electronice, în privinta secventelor de numere utilizate pentru accesul la serviciile sale, precum si obligatiile privind disponibilitatea resurselor de numerotare pentru utilizatorii finali.

 

3.12. Protectia consumatorului si calitatea serviciilor

 

3.12.1. Furnizorul de servicii de comunicatii electronice este obligat să respecte în activitatea sa prevederile legislatiei privind protectia consumatorului, precum si ale legislatiei speciale privind drepturile utilizatorilor serviciilor de comunicatii electronice.

3.12.2. Furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a comunica persoanelor interesate, înainte de comercializarea serviciului, indicatorii de calitate pe care se obligă să îi respecte si de a practica, pentru furnizarea serviciului, tarife corelate cu acesti indicatori.

3.12.3. În cazul anumitor servicii pentru care respectarea unor parametri de calitate este esentială pentru asigurarea furnizării si interoperabilitătii serviciilor, ANRC poate impune cerinte minime de calitate.

 

3.13. Asigurarea accesului nediscriminatoriu

 

Furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, în cazul în care a lansat o ofertă publică si a stabilit conditii standard de încheiere a contractului de furnizare de servicii de comunicatii electronice, are obligatia de a asigura în mod nediscriminatoriu accesul utilizatorilor finali la serviciul respectiv. Furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului nu poate refuza accesul utilizatorilor finali la serviciul de comunicatii electronice decât din motive temeinic justificate.

 

3.14. Facturarea serviciului

 

3.14.1. Furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a oferi gratuit fiecărui abonat, pe baza măsurătorilor de trafic efectuate de furnizor cu echipamente proprii, a căror conformitate a fost certificată potrivit prevederilor legale, o factură nedetaliată care să permită abonatului să verifice corespondenta dintre obligatia sa de plată si serviciile efectiv furnizate.

3.14.2. Furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a respecta reglementările ANRC privind categoriile de informatii care pot fi cuprinse în facturile detaliate.

 

3.15. Obligatii de informare

 

3.15.1. Furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice are următoarele obligatii de informare a ANRC:

a) de a transmite ANRC o copie a contractului privind dreptul de acces pe proprietăti, încheiat cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilelor proprietate publică, în termen de 30 de zile de la data încheierii acestui contract; în cazul pronuntării unei hotărâri judecătoresti care tine loc de contract, furnizorul va transmite o copie a hotărârii în termen de 30 de zile de la data la care i-a fost comunicată;

b) de a transmite ANRC o copie de pe fiecare dintre acordurile de acces si de interconectare pe care le-a încheiat, în termen de 10 zile de la data încheierii acestora; de asemenea, furnizorul va transmite ANRC toate

informatiile referitoare la modificarea sau la încetarea acestor acorduri, însotite de actele doveditoare, după caz, în termen de 10 zile de la data la care a survenit modificarea sau încetarea;

c) de a transmite ANRC o copie de pe fiecare dintre acordurile de acces la segmentul spatial încheiate cu operatorii satelitilor respectivi, în termen de 30 de zile de la încheierea acestora;

d) de a transmite ANRC orice informatie solicitată, în conditiile legii.

 

3.16. Conectare si tranzitare

 

3.16.1. Furnizorul de retele private de comunicatii electronice are obligatia de a nu-si conecta reteaua la o altă retea privată de comunicatii electronice, direct sau prin intermediul unei alte retele private de comunicatii electronice.

3.16.2. Furnizorul de retele private de comunicatii electronice are obligatia de a nu realiza transportul prin retea al traficului generat de o retea publică de comunicatii electronice către o altă retea publică de comunicatii electronice.

 

3.17. Obligatii specifice

 

3.17.1. Furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice desemnat ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piată va avea obligatiile specifice impuse de ANRC în conditiile prevederilor Ordonantei privind accesul si ale Legii serviciului universal.

3.17.2. Furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice desemnat ca furnizor de serviciu universal va avea obligatiile specifice prevăzute de Legea serviciului universal.

 

3.18. Conditiile tehnice ale furnizării retelelor

 

3.18.1. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice are obligatia de a comunica persoanelor interesate standardele tehnice, adoptate la nivelul Uniunii Europene sau de către organismele de standardizare europene ori internationale, pe care le utilizează pentru furnizarea retelelor, si de a comunica toate tipurile de interfete folosite pentru interconectare sau pentru accesul la retea al utilizatorilor finali, precum si de a respecta standardele declarate obligatorii conform legii.

3.18.2. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice are obligatia de a asigura conditiile necesare furnizării prin intermediul retelei a serviciilor de comunicatii electronice, la standardele de calitate impuse furnizării acelor servicii, precum si conditiile necesare difuzării, redifuzării sau retransmisiei prin intermediul retelei a serviciilor de programe audiovizuale la standardele de calitate impuse acestora, în cazul în care aceste activităti sunt realizate de către un tert.

3.18.3. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice are obligatia de a asigura permanent conditiile tehnice necesare asigurării furnizării accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor finali la serviciile de comunicatii electronice furnizate prin intermediul retelei.

3.18.4. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice are obligatia de a utiliza pentru interconectarea la nivel national si international numai coduri ale punctelor de semnalizare alocate de ANRC, în conditiile stabilite prin decizie a presedintelui ANRC.

3.18.5. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice are obligatia de a transmite prin intermediul sistemelor de semnalizare dintre retele, în toate cazurile în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, numărul de la care s-a initiat apelul. În cazul în care transmiterea numărului nu este posibilă, furnizorul de retele publice de comunicatii electronice are obligatia de a realiza diferentierea traficului introdus în reteaua unui tert, la solicitarea acestuia, în functie de originea natională sau internatională a traficului.

3.18.6. Furnizorul de retele de comunicatii electronice are obligatia de a întocmi, păstra si actualiza un dosar tehnic al retelei, care va cuprinde documente privind:

a) informatii referitoare la liniile si sistemele de transmisie, sistemele de comutare si sistemele de semnalizare;

b) planuri referitoare la dimensionarea retelei si rutarea traficului;

c) niveluri de semnal, atenuări, rată de erori si alti parametri tehnici;

d) protectia electrică a liniilor de transmisie si a echipamentelor din retea;

e) conditii tehnice, inclusiv standardele utilizate, referitoare la interconectare si la interoperabilitatea serviciilor;

f) informatii referitoare la sistemele de administrare a retelei si de măsurare a traficului;

g) statistica defectiunilor;

h) măsuri referitoare la asigurarea efectuării apelurilor de urgentă;

i) măsuri pentru asigurarea furnizării retelei în conditii deosebite;

j) măsuri referitoare la asigurarea securitătii comunicatiilor si protectia vietii private a utilizatorilor;

k) informatii referitoare la posibilitătile de interceptare legală a comunicatiilor efectuate prin intermediul retelei;

l) date referitoare la software-ul utilizat;

m) autorizările si avizele necesare construirii retelei;

n) buletine de măsurători;

o) adresele punctelor de lucru ale furnizorului, precum si numele reprezentantilor săi.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

 

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind constituirea, administrarea si utilizarea fondului de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturi interne si externe

 

În baza prevederilor art. 30 si 40 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

având în vedere:

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice, aprobată si modificată prin Legea nr. 324/2002;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 303/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice;

- prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale normelor de aplicare a acesteia;

- prevederile ordinelor ministrului finantelor nr. 606/1996 si nr. 2.148/1996;

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice;

- prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

- prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 710/2003 pentru aprobarea procedurilor privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor specifice trezoreriei statului si a cheltuielilor efectuate de Ministerul Finantelor Publice în contul si în numele statului, precum si a principalelor documente specifice acestora,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind constituirea, administrarea si utilizarea fondului de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturi interne si externe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală a finantelor publice externe, Directia generală pentru acorduri, cooperare si decontări externe, Unitatea de management a trezoreriei statului, Directia generală a contabilitătii publice, directiile generale judetene ale finantelor publice, Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti, precum si persoanele juridice garantate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 1.426.

 

ANEXĂ

INSTRUCTIUNI

privind constituirea, administrarea si utilizarea fondului de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturi interne si externe

CAPITOLUL I

Veniturile fondului de risc

 

1. Fondul de risc pentru garantiile de stat se constituie separat pentru împrumuturi interne si externe, din următoarele surse:

a) sumele încasate de la beneficiarii de împrumuturi interne sau externe cu garantia statului, respectiv regii autonome, societăti/companii nationale si societăti comerciale, altele decât cele care se încadrează în prevederile Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice, reprezentând comisionul de risc negociat ca o cotă procentuală asupra valorii împrumutului garantat, comision care va fi inclus în conventiile de garantare (anexa nr. 1) ce se încheie între garant si garantat.

Sumele datorate drept comisioane pentru fondurile de risc se determină prin aplicarea unei cote procentuale negociabile la valoarea împrumutului garantat, potrivit art. 31 si 39 din Legea datoriei publice nr. 81/1999.

Pentru toate institutiile publice beneficiare de garantii de stat pentru împrumuturi si pentru care plătile se suportă integral de la bugetul de stat, nivelul comisionului la fondul de risc este zero;

b) dobânzile acordate la disponibilitătile fondurilor de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne si externe, păstrate în contul curent general al trezoreriei statului;

c) sumele reprezentând încasări din dobânzi si penalităti de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispozitiile legale privind colectarea creantelor bugetare, aplicate pentru neplata la termen a comisionului de risc;

d) sumele reprezentând încasări din dobânzi si penalităti de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispozitiile legale privind colectarea creantelor bugetare, aplicate pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor comisioanelor si altor costuri aferente împrumuturilor garantate pentru beneficiarii prevăzuti la lit. a);

e) sumele recuperate de la debitori în baza unor acorduri de recuperare (anexa nr. 9), încheiate ca urmare a efectuării plătii de către Ministerul Finantelor Publice, în calitate de garant, sau prin alte proceduri legale;

f) sumele primite de la bugetul de stat, în completarea fondurilor de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturi, în conditiile prevăzute de lege;.g) sumele recuperate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare (AVAB) în urma valorificării creantelor potrivit Ordonantei Guvernului nr. 29/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 324/2002, si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2003;

h) alte surse legal constituite cu această destinatie.

2. Persoanele juridice, beneficiare ale garantiilor de stat pentru împrumuturi, au obligatia de a vărsa sumele datorate la fondul de risc în cuantumul si la termenele stipulate în conventia de garantare (anexa nr. 1) încheiată cu Ministerul Finantelor Publice.

Sumele datorate fondului de risc se virează în contul Ministerului Finantelor Publice numărul 36 11 800000 910 “Contul curent general al Trezoreriei Statului”, deschis la Centrala Băncii Nationale a României.

3. În situatia în care sumele reprezentând comisioane la fondul de risc nu se virează la termenele stabilite si Ministerul Finantelor Publice face plătile în numele garantatului, directiile de specialitate vor calcula si vor percepe dobânzi si penalităti de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispozitiile legale privind colectarea creantelor bugetare.

 

CAPITOLUL II

Procedura si documentatia de efectuare de către Ministerul Finantelor Publice a plătilor pentru garantiile de stat pentru împrumuturi

 

1. Ministrul finantelor publice ca ordonator principal de credite, în cazul administrării si gestionării fondului de risc, îndeplineste atributiile si răspunderile prevăzute în Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.

În situatia în care beneficiarii garantiilor de stat pentru împrumuturi si, respectiv, beneficiarii împrumuturilor externe prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 12/2001 pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externă nu pot asigura integral sau partial, la termenele scadente, sumele necesare achitării ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente împrumuturilor garantate de stat, ministrul finantelor publice, în calitate de garant, efectuează plata pe baza următoarelor documente:

 

1.1. În cazul garantiilor de stat pentru împrumuturi interne:

 

a) declaratie pe propria răspundere (anexa nr. 2) a conducătorilor persoanei juridice beneficiare a împrumutului intern garantat, prin care garantul este informat, în scris, cu 15 zile lucrătoare înainte de data scadentei, despre imposibilitatea constituirii, partiale sau totale, a sumelor necesare pentru plata obligatiilor care decurg din contractul de împrumut intern, cu motivatiile si fundamentările corespunzătoare;

b) înstiintarea în scris, transmisă de institutia creditoare Ministerului Finantelor Publice, în vederea exercitării obligatiei de garant, în conformitate cu clauzele prevăzute în scrisoarea de garantie, înstiintare care include: rata de capital, valoarea dobânzii si alte costuri care urmează să fie plătite institutiei creditoare, conform acordului de împrumut, data scadentei, contul si banca unde urmează să se efectueze plata;

c) nota de fundamentare prin care se propune plata din disponibilul fondului de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturi interne.

În cazul în care disponibilul din fondul de risc nu acoperă valoarea sumei scadente, Unitatea de management a trezoreriei statului va transmite la Directia generală a contabilitătii publice, pe lângă documentele mentionate mai sus, si următoarele documente:

a) nota de fundamentare (anexa nr. 3), prin care se propune semnarea cererii de deschidere de credite bugetare din subcapitolul 88.01.03 “Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor emise de stat în conditiile legii”, aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atributii;

b) cererea de deschidere de credite bugetare, aprobată si semnată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atributii, cu viza controlului financiar preventiv propriu si delegat;

c) nota de lichidare (anexa nr. 4), prin care se propune alimentarea contului 11.20.01 “Disponibil fond de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”, din subcapitolul 88.01.03, aprobată pentru bun de plată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atributii;

d) ordonantare de plată (anexa nr. 5), aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atributii, cu viza controlului financiar preventiv propriu si delegat.

Procedura si documentatia de efectuare de către Ministerul Finantelor Publice a plătilor pentru garantiile de stat pentru împrumuturi interne în valută sunt similare cu cele pentru garantiile de stat pentru împrumuturi externe.

 

1.2. În cazul garantiilor de stat pentru împrumuturi externe si, respectiv, pentru împrumuturile externe prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 12/2001:

 

a) declaratie pe propria răspundere (anexa nr. 2) a conducătorilor persoanei juridice beneficiare a împrumutului extern garantat, prin care garantul este informat, în scris, cu 15 zile înainte de data scadentei, despre imposibilitatea constituirii, partiale sau totale, a sumelor necesare pentru plata obligatiilor care decurg din acordul (contractul) de împrumut extern, cu motivatiile si fundamentările corespunzătoare;

b) înstiintarea în scris, transmisă de institutia creditoare Ministerului Finantelor Publice, în vederea exercitării obligatiei de garant, în conformitate cu clauzele prevăzute în scrisoarea de garantie, înstiintare care include: rata de capital, valoarea dobânzii si alte costuri care urmează să fie plătite institutiei creditoare, conform acordului de împrumut, data scadentei, contul si banca unde urmează să se efectueze plata externă;

c) notă de fundamentare privind cererea de valută (anexa nr. 6), prin care se propune semnarea cererii de valută de către ordonatorul principal de credite sau persoana delegată de acesta;

d) formularul de cerere de valută (anexa nr. 7), care va cuprinde:

- suma solicitată în valută (codul valutei, suma în cifre si în litere);

- data valutei;

- beneficiarul sumei (numele si sediul);

- contul, banca beneficiarului;

- explicatii asupra sumei solicitate (rata de capital, dobânda, comisioane, alte costuri aferente împrumutului, persoana juridică garantată, numărul si data scrisorii de garantie, actul normativ de aprobare a garantării creditului);

- instructiuni privind decontarea;

- detalii privind persoane de contact în Ministerul Finantelor Publice.

Pentru decontarea echivalentului în lei cu Banca Natională a României, directia de specialitate va pregăti următoarele documente:

a) notă de decontare cu Banca Natională a României a contravalorii în lei (anexa nr. 8) din disponibilul fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe, aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atributii;

b) cererea de valută;

c) mesajul SWIFT si avizul de lichidare;

d) înstiintarea de plată a băncii finantatoare;

e) adresa de solicitare a beneficiarului pentru efectuarea plătii la extern de către Ministerul Finantelor Publice, în calitate de garant.

În cazul în care disponibilul din fondul de risc nu acoperă contravaloarea în lei a sumei în valută, plătită de Banca Natională a României la extern, se vor întocmi de către Directia generală pentru acorduri, cooperare si

decontări externe si se vor transmite la Directia generală a contabilitătii publice, pe lângă documentele mentionate mai sus, si următoarele documente:

a) notă de fundamentare (anexa nr. 3), prin care se propune semnarea cererii de deschidere de credite bugetare din subcapitolul 88.01.03 “Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor emise de stat în conditiile legii”, aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atributii;

b) cererea de deschidere de credite bugetare, aprobată si semnată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atributii, cu viza controlului financiar preventiv propriu si delegat;

c) notă de lichidare (anexa nr. 4), prin care se propune alimentarea contului 11.20.02 “Disponibil fond de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”, din subcapitolul 88.01.03, aprobată pentru bun de plată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atributii;

d) ordonantare de plată (anexa nr. 5), aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoane căreia i-au fost delegate aceste atributii, cu viza controlului financiar preventiv propriu si delegat.

 

CAPITOLUL III

Evidenta, raportarea, modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru garantiile de stat aferente împrumuturilor

 

1. Unitatea de management a trezoriei statului, în colaborare cu Directia generală a finantelor publice externe si Directia generală pentru acorduri, cooperare si decontări externe, va elabora în anul curent pentru anul următor bugetul de venituri si cheltuieli al fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne si externe. Bugetul se poate modifica ori de câte ori este necesar, în functie de evolutia elementelor care au fost avute în vedere la elaborarea sa.

La partea de venituri se vor evidentia sursele de alimentare ale fondului de risc, asa cum au fost definite la cap. I pct. 1.

La partea de cheltuieli se înscriu plătile de rate de capital, dobânzi si alte costuri care se vor efectua de către Ministerul Finantelor Publice, în calitatea sa de garant, si în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 12/2001 si ale legislatiei în vigoare.

2. În baza evidentelor proprii si a informărilor primite, directiile de specialitate întocmesc periodic situatii operative privind veniturile si cheltuielile fondului de risc.

Periodic se va proceda la efectuarea unui punctaj între situatia operativă si evidenta contabilă, iar semestrial cele două directii de specialitate vor prezenta conducerii ministerului rapoarte privind modul de constituire si utilizare a fondurilor de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturi interne si, respectiv, externe.

3. Evidenta contabilă sintetică si analitică a celor două fonduri de risc, pentru garantiile de stat pentru împrumuturi interne si, respectiv, externe se organizează în cadrul Directiei generale a contabilitătii publice potrivit Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si regulamentului de aplicare a acesteia.

4. În baza comunicărilor transmise de directiile de specialitate, în conformitate cu prevederile conventiilor de garantare încheiate, Directia generală a contabilitătii publice înregistrează persoanele juridice garantate ca debitori la fondul de risc pentru obligatiile de plată aferente.

5. Extrasele de cont cu sumele încasate de Ministerul Finantelor Publice de la beneficiarii împrumuturilor garantate se transmit de către Directia generală a contabilitătii, pentru codificare, Directiei generale pentru acorduri, cooperare si decontări externe, respectiv Unitătii de management a trezoreriei statului.

Ordinea în care Directia generală a contabilitătii publice va stinge debitele este următoarea:

1. rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri;

2. comisionul la fondul de risc;

3. dobânzi si penalităti aferente pct. 1 si 2.

Sumele recuperate de AVAB în urma valorificării creantelor preluate în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2003 si ale Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 se evidentiază în contabilitate conform art. 8 si 9 din normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 303/2002, într-un cont analitic distinct deschis în cadrul fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe sau interne, după caz.

Directia generală pentru acorduri, cooperare si decontări externe pentru garantii externe si Unitatea de management a trezoreriei statului pentru garantii interne vor transmite Directiei generale a contabilitătii publice, în vederea înregistrării în contabilitate, următoarele situatii:

- situatia dobânzilor si penalitătilor de întârziere calculate pentru neplata comisioanelor datorate la fondul de risc pentru trimestrul anterior, întocmită distinct pentru fiecare beneficiar al împrumuturilor garantate;

- situatia dobânzilor si penalitătilor de întârziere calculate pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor si altor costuri pentru trimestrul anterior, întocmită distinct pentru fiecare beneficiar al împrumuturilor garantate.

6. Sumele achitate din fondul de risc se evidentiază în contabilitate atât în valuta de contract, cât si în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României valabil pentru ziua efectuării plătii, în contul lnDebitori din executarea garantiei de stat pentru împrumuturi”, până la recuperarea acestora de la beneficiarii împrumuturilor.

Dobânzile si penalitătile de întârziere percepute de Ministerul Finantelor Publice pentru neplata la termen a obligatiilor beneficiarilor de împrumuturi interne si externe garantate către institutiile creditoare se calculează de către directiile de specialitate asupra echivalentului în lei al valutei de contract a împrumutului, determinat pe baza cursului de schimb valutar valabil la data plătii, în conformitate cu dispozitiile legale privind colectarea creantelor bugetare.

 

CAPITOLUL IV

Modul de recuperare a sumelor datorate de beneficiarii garantiilor de stat pentru împrumuturi

 

1. Sumele achitate de Ministerul Finantelor Publice, în calitate de garant, pentru împrumuturile externe garantate se vor recupera de către AVAB de la beneficiarii acestor împrumuturi, societăti comerciale, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2003, ale Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.

2. Sumele achitate de Ministerul Finantelor Publice, în calitate de garant, pentru împrumuturile interne si pentru împrumuturile externe, altele decât cele prevăzute la pct. 1, se vor recupera de la beneficiarii acestor împrumuturi, conform prevederilor conventiei încheiate între garant si garantat. Sumele achitate de Ministerul Finantelor Publice pentru împrumuturile externe prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 12/2001 se vor recupera conform prevederilor acordurilor de împrumut subsidiar încheiate între Ministerul Finantelor Publice si subîmprumutati.

Conventia, respectiv acordul de împrumut subsidiar, încheiate între Ministerul Finantelor Publice si beneficiarul împrumutului, constituie titluri executorii. Recuperarea sumelor plătite se face în baza legislatiei în vigoare privind recuperarea creantelor bugetare.

3. În situatia în care executarea unei scrisori de garantie se face în baza unei sentinte judecătoresti, ca urmare a actionării în justitie a Ministerului Finantelor Publice, în calitatea acestuia de garant, de către institutia creditoare, Directia generală juridică are sarcina de a întreprinde demersurile legale în vederea recuperării de la debitori a sumelor datorate pentru reîntregirea fondului de risc, reprezentând rate de capital, dobânzi si penalităti de întârziere aferente. În acest sens, Unitatea de management a trezoreriei statului si Directia generală pentru acorduri, cooperare si decontări externe pentru garantii externe vor transmite Directiei generale juridice toate datele si informatiile de care dispune.

4. Situatia debitelor de recuperat, precum si a dobânzilor si penalitătilor de întârziere aferente se transmite annual de către Directia generală a contabilitătii publice atât Directiei generale pentru acorduri, cooperare si decontări externe, respectiv Unitătii de management a trezoreriei statului, cât si persoanelor juridice debitoare, pentru a fi confirmate în conformitate cu prevederile pct. 17 din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 2.388/1995.

5. Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generală a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov au obligatia de a urmări, la solicitarea Directiei generale pentru acorduri, cooperare si decontări externe si a Unitătii de management a trezoreriei statului, pe fiecare agent economic, situatia plătii comisionului de risc datorat Ministerului Finantelor Publice si actionează pentru încasarea în termen a acestuia, precum si a eventualelor dobânzi si penalităti de întârziere percepute si calculate în conformitate cu prevederile conventiilor de garantare si ale normelor legale în vigoare. De asemenea, directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directiei generale a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov le revine sarcina de a actiona pentru recuperarea sumelor datorate de beneficiarii garantiilor de stat ca urmare a efectuării plătilor de către Ministerul Finantelor Publice în calitate de garant si de beneficiarii împrumuturilor externe prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 12/2001.

6. În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, cu modificările si completările ulterioare, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generală a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov vor analiza cererile de esalonare a debitelor înaintate de beneficiarii de credite garantate si de beneficiarii împrumuturilor externe prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 12/2001, însotite de documentatia aferentă întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv criteriile de performantă economico-financiară si de disciplină fiscală, conform Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finantelor Publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 580/2002, cu modificările si completările ulterioare, în vederea stabilirii graficului de esalonare a sumelor plătite de Ministerul Finantelor Publice, în calitate de garant, si conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001. Graficul de esalonare astfel stabilit va fi transmis Ministerului Finantelor Publice – Directia generală pentru acorduri, cooperare si decontări externe, care va elabora acordul de recuperare (anexa nr. 9).

 

CAPITOLUL V

Contabilitatea fondului de risc pentru garantiile de stat aferente împrumuturilor interne

 

Gestionarea fondului de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturile interne se efectuează de către Ministerul Finantelor Publice - Unitatea de management a trezoreriei statului prin contul curent general al trezoreriei statului.

În contabilitatea trezoreriei statului, organizată în cadrul Directiei generale a contabilitătii publice din Ministerul Finantelor Publice, operatiunile privind încasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor din fondul de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturile interne se reflectă cu ajutorul următoarelor conturi:

- 11.20.01 “Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”;

- 27.20.01 “Debitori din executarea garantiilor de stat pentru împrumuturi interne”;

- 27.21.01 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”;

- 25.29.01 “Creditori din rate de capital, comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi interne”;

- 22.31.01 “Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”;

- 36.20.01 “Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”:

- 36.20.01.01 “Fond de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne - comisioane”;

- 36.20.01.02 – “Fond de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne - dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne pentru neplata comisionului”;

- 36.20.01.03 “Fond de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne - dobânzi aferente disponibilitătilor”;

- 36.20.01.04 “Fond de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne - sume primite de la bugetul de stat”;

- 36.20.01.08 ‘;Fond de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne - dobânzi si penalităti de întârziere pentru neplata la scadentă a ratelor de capital, dobânzilor si altor costuri aferente împrumuturilor interne garantate si alte surse”;

- 36.20.01.09 “Sume utilizate din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne conform legii”;

- 54.03 “Venituri de realizat din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne si externe”.

Continutul si functiunea conturilor sunt prevăzute în anexa nr. 10.

Înregistrarea în contabilitate a principalelor operatiuni privind constituirea si utilizarea fondului de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturile interne este prevăzută în monografia prezentată în anexa nr. 11.

 

CAPITOLUL VI

Contabilitatea fondului de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturi externe

 

Gestionarea fondului de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturile externe se efectuează de către Ministerul Finantelor Publice - Directia generală pentru acorduri, cooperare si decontări externe, prin contul curent general al trezoreriei statului.

În contabilitatea trezoreriei statului, organizată în cadrul Directiei generale a contabilitătii publice din Ministerul Finantelor Publice, operatiunile privind încasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor din fondul de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturile externe se reflectă cu ajutorul următoarelor conturi:

- 11.20.02 “Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”;

- 27.20.02 “Debitori din executarea garantiilor de stat pentru împrumuturi externe”;

- 27.21.02 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”;

- 27.21.02 cod agent.01 “Debitori din neplata comisioanelor cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”;

- 27.21.02 cod agent.02 “Debitori din neplata dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe pentru neplata comisionului”;

- 27.21.02 cod agent.03 “Debitori din neplata dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor si altor costuri”;

- 27.26 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere la fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe conform O.G. nr. 14/1995”;

- 25.29.02 “Creditori din rate de capital, comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi externe”;

- 22.31.02 “Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”;

- 36.20.02 “Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”:

- 36.20.02.01 “Fond de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe - comisioane”;

- 36.20.02.02 – “Fond de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe - dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe pentru neplata comisionului”;

- 36.20.02.03 “Fond de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe - dobânzi aferente disponibilitătilor”;

- 36.20.02.04 “Fond de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe - sume primite de la bugetul de stat”;

- 36.20.02.05 l6Fond de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe, alimentat din sume încasate din recuperarea creantelor externe”;

- 36.20.02.07 “Fond de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe conform O.G. nr. 14/1995”;

- 36.20.02.08 “Fond de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe - dobânzi si penalităti de întârziere pentru neplata la scadentă a ratelor de capital, dobânzilor si altor costuri aferente împrumuturilor externe garantate si alte surse”;

- 36.20.02.09 “Sume utilizate din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe conform legii”;

- 36.20.02.10 “Fond de risc pentru împrumuturi externe”;

- 36.20.02.12 “Sume utilizate din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe predate la AVAB”;

- 54.03 “Venituri de realizat din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne si externe”.

Continutul si functiunea conturilor sunt prevăzute în anexa nr. 10.

Înregistrarea în contabilitate a principalelor operatiuni privind constituirea si utilizarea fondului de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturile externe este prevăzută în monografia prezentată în anexa nr. 11.

Monografia privind constituirea si utilizarea fondului de risc de către persoanele juridice beneficiare este prezentată în anexa nr. 12.

Cheltuielile privind utilizarea fondului de risc reprezentând comisionul de risc constituit potrivit dispozitiilor Legii nr. 81/1999, exceptând sumele aferente împrumuturilor garantate, sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, pe măsura utilizării lui, în cazul în care constituirea fondului de risc nu se face prin debitarea unui alt cont de cheltuieli.

 

ANEXA Nr. 1

la instructiuni

- model -

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Persoana juridică .

Nr. …/…

 

CONVENTIE DE GARANTARE

 

Având în vedere că …………….., persoană juridică română, cu sediul în ….., înregistrată la registrul comertului sub nr. …...., a primit de la Ministerul Finantelor Publice garantia pentru creditul intern/extern în valoare totală de ……………., contractat de la …………….,

între:

Ministerul Finantelor Publice, denumit în continuare garant, si persoana juridică …………..., denumită în continuare garantat,

a intervenit următoarea c o n v e n t i e:

 

ARTICOLUL 1

Valoarea si obiectul garantiei

 

Garantul a garantat prin Scrisoarea de garantie nr. ………………. din ……... rambursarea împrumutului în valoare de .……….., acordat .…….. de către …………, inclusiv dobânzile, spezele si comisioanele aferente, conform prevederilor contractului/acordului de împrumut.

1.1. În cazul si în momentul executării garantiei, garantul are dreptul să blocheze si să încaseze din contul curent al garantatului, fără acceptul acestuia, cu prioritate sumele necesare rambursării ratelor, plătii dobânzilor si comisioanelor aferente împrumutului intern/extern garantat, penalitătilor, precum si a tuturor obligatiilor ce îi revin conform prevederilor prezentei conventii. Actul prin care se dispune blocarea contului curent constituie titlu executoriu, fără îndeplinirea altor formalităti.

1.2. Garantul va avea un drept de prioritate în crearea oricărui drept de retentie ori a oricărui alt drept similar sau având aceleasi efecte, asupra oricărui activ al garantatului, asupra oricărei alte datorii interne ori externe pe care garantatul ar putea-o avea în prezent sau în viitor. Dreptul de retentie va asigura garantului capitalul, dobânzile si celelalte costuri ale împrumutului. Garantatul, în momentul încheierii oricărui contract în temeiul căruia dobândeste un drept de creantă ori un activ sau orice alt bun ori drept care poate forma obiectul unui drept de retentie sau al unei cesiuni de creantă, se obligă să prevadă în mod expres în contractele respective existenta drepturilor care pot fi invocate de garant în legătură cu contractele respective.

 

ARTICOLUL 2

Garantii

 

2.1. Garantatul se angajează irevocabil si neconditionat fată de garant să îndeplinească următoarele:

2.1.1. să utilizeze împrumutul bancar garantat numai pentru scopurile prevăzute în actul normativ care autorizează Ministerul Finantelor Publice să emită scrisoarea de garantie si conform contractului de împrumut;

2.1.2. să achite la scadentă obligatiile care decurg din contractul de împrumut încheiat cu banca în favoarea căreia Ministerul Finantelor Publice emite scrisoarea de garantie. În cazul în care garantatul nu îsi va achita obligatiile care decurg din contractul de împrumut încheiat cu banca si garantul va achita sumele datorate de garantat în baza contractului de împrumut, garantatul va plăti garantului, pe lângă sumele datorate, si dobânzi si penalităti de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispozitiile legale privind creantele bugetare. În astfel de situatii, pct. 1.2 al art. 1 se va aplica în mod corespunzător;

2.1.3. să înstiinteze în scris garantul, cu 15 zile lucrătoare înainte de data scandentei, despre imposibilitatea constituirii partiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligatiilor din contractul de împrumut, cu motivatia si fundamentările corespunzătoare (solicitarea băncii finantatoare de efectuare a plătilor la scadentă de către garantat, solicitarea garantatului de efectuare a plătii de către garant, în cazul imposibilitătii de constituire a resurselor necesare pentru plata sumelor datorate de către garantat conform contractului de împrumut; solicitarea garantatului trebuie să cuprindă declaratia pe propria răspundere a acestuia că nu dispune de sursele necesare efectuării plătii la scadentă a sumelor datorate de către garantat);

2.1.4. să constituie gaj general fără deposedare asupra echipamentelor achizitionate în baza împrumutului intern garantat de stat, ce va fi prezentat garantului în cel mult 30 de zile de la vămuirea echipamentelor;

2.1.5. să nu permită ca o altă datorie internă ori externă sau o altă tertă parte împrumutător să fie considerată ca având un rang superior în cursul procesului de alocare ori distribuire a valutei detinute sub controlul sau în beneficiul său;

2.1.6. să facă toate demersurile si să întreprindă orice măsură considerată necesară sau utilă în scopul asigurării resurselor necesare pentru achitarea împrumutului, precum si a oricăror alte sume care sunt datorate conform contractului de împrumut;

2.1.7. să suporte toate cheltuielile pe care garantul le va face în cazul în care nu îsi va onora la timp obligatiile decurgând din prezenta conventie, precum si din contractul de împrumut, pentru care a fost emisă scrisoarea de garantie;

2.1.8. să comunice anual garantului lista cuprinzând conturile si băncile la care are deschise aceste conturi, să anunte în prealabil si să obtină acordul garantului în cazul în care intentionează să îsi transfere si/sau să îsi deschidă un nou cont la o altă bancă decât banca si/sau băncile la care îsi are deschise conturile la data încheierii conventiei;

2.1.9. să transmită cu promptitudine garantului, la termenele stabilite, toate datele si informatiile solicitate de acesta, din care să rezulte:

a) că sunt asigurate toate conditiile interne financiare si materiale, necesare desfăsurării lucrărilor de investitii pentru care s-a angajat împrumutul intern;

b) bugetul de venituri si cheltuieli aprobat;

c) valoarea altor obligatii de plată decurgând din împrumuturi interne sau externe, prezente si viitoare, precum si termenele de rambursare ale acestora;

d) situatia încasărilor ce constituie surse de rambursare a împrumuturilor interne si externe în general si a împrumutului garantat, în special;

e) dovezi privind modul în care s-au onorat plătile datorate la fondul de risc, la termenele si în conditiile stabilite, în conformitate cu prevederile legale si cu cele cuprinse în prezenta conventie;

f) orice informatie si orice document care pot fi cerute în mod rezonabil de către garant;

2.1.10. informarea lunară (până la data de 5 a lunii următoare celei de raportare) a garantului asupra stadiului realizării proiectului, a tragerilor si a plătilor efectuate, aferente împrumutului intern garantat de stat;

2.1.11. informarea garantului si solicitarea amendării prezentei conventii în cazul intentiei de divizare a patrimoniului garantatului, ca urmare a actiunii de privatizare, sau a oricărei alte modificări în statutul juridic al acestuia;

2.1.12. informarea garantului asupra oricărei intentii de modificare a contractului de împrumut si solicitarea acordului scris al acestuia, prin amendarea corespunzătoare a prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 3

Comision

 

3.1. Garantatul va plăti garantului un comision de risc de …………... aplicat la valoarea împrumutului garantat, respectiv ………., în contul nr. 361180000302 “Contul curent general al Trezoreriei Statului”, deschis la Banca Natională a României - Centrala.

3.2. Garantatul va plăti comisionul de risc în  rate, prima rată achitându-se la data de ………….., conform scadentarului anexat.

3.3. În cazul în care împrumutul intern este contractat în valută, comisionul se va plăti în lei prin utilizarea cursului de schimb valutar, comunicat de Banca Natională a României, valabil la data plătii.

3.4. În cazul în care garantatul nu achită comisionul la fondul de risc la termenele angajate, garantul este îndreptătit să pretindă garantatului, în plus fată de cele prevăzute la pct. 2.1.6 si 2.1.7 ale art. 2, dobânzi si penalităti de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispozitiile legale privind creantele bugetare.

 

ARTICOLUL 4

Cazuri de culpă

 

4.1. Culpa se constată si se apreciază în conformitate cu legislatia în vigoare din România, la data săvârsirii faptei prezumându-se până la proba contrarie. Se consideră în culpă garantatul care:

a) nu achită la scadentă datoriile sale fată de garant asa cum au fost ele stipulate în prezenta conventie si în alte documente ce au legătură directă cu aceasta;

b) întrerupe fără o prealabilă notificare către garant operatiunile pentru care a contractat creditul intern;

c) efectuează fără avizul garantului alte operatiuni decât cele care au stat la baza contractării creditului intern, modificând unilateral destinatia acestuia;

d) furnizează garantului date incomplete sau false cu privire la situatia economico-financiară, prezentând documente, acte informative contrafăcute ori declaratii semnate de persoane neabilitate în acest sens de societate;

e) împiedică prin orice act decizia cu caracter specific ori general sau orice alt document al organelor de conducere proprii, executarea în totalitate ori în parte a prezentei conventii;

f) încearcă prin orice mijloace (conturi bancare la alte bănci decât cele declarate garantului) să se sustragă achitării datoriilor scadente si a celorlalte obligatii fată de garant;

g) nerespectarea prevederilor art. 2 ”Garantii”.

La aparitia oricăruia dintre cazurile de culpă sus-mentionate garantul este în drept să rezilieze prezenta conventie, dar si orice alte conventii pe care le-a încheiat cu garantatul respectiv, chiar dacă nu au legătură directă cu cazul de culpă constatat, declarând toate angajamentele garantatului scadente si plătibile cu toate costurile aferente si cu toate celelalte sume datorate. În această situatie garantul este abilitat să preia toate disponibilitătile existente în conturile acestuia, toate încasările imediate ale garantatului (în lei si în valută), să execute garantiile reale prezentate de garantat. În cazurile sus-mentionate garantul nu răspunde fată de terti pentru culpa garantatului sau pentru orice alte situatii care se datorează culpei acestuia.

4.2. Într-un asemenea caz garantatul rămâne direct răspunzător pentru toate daunele si alte consecinte financiare directe sau indirecte antrenate de exigibilitatea anticipată a angajamentelor si creditelor, datorând garantului toate costurile si cheltuielile antrenate de executarea rambursării imediate.

4.3. Neexecutarea acestui drept sau a oricărui alt drept prevăzut în prezenta conventie ori de lege de către garant sau executarea lui cu întârziere nu poate fi considerată ca o renuntare din partea garantului la acest drept, dacă este îndeplinită în conditiile si în termenele prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 5

Litigii

 

5.1. Orice neîntelegeri decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentei conventii vor fi solutionate de părti pe cale amiabilă.

5.2. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părtile convin ca neîntelegerile să fie solutionate de instantele teritoriale competente.

 

ARTICOLUL 6

Amendamente

 

Orice modificare sau revizuire a acestei conventii se va face în scris cu acordul părtilor si cu respectarea legislatiei în vigoare.

 

ARTICOLUL 7

Valabilitate

 

7.1. Prezenta conventie intră în vigoare la data semnării acesteia de către părti.

7.2. Conventia rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a contractului de împrumut si îsi încetează valabilitatea o dată cu plata ultimei rate de credit si cu îndeplinirea tuturor obligatiilor de plată rezultând din această conventie si din contractul de împrumut.

7.3. Prezenta conventie este redactată în trei exemplare, fiecare având valoare de original si toate constituind împreună un singur act juridic. Ca urmare, părtile de fată, actionând prin reprezentantii lor autorizati, au întocmit prezenta conventie, pentru a fi semnată în numele lor, la Bucuresti, la data de ……….

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Secretar de stat,

……………………..

SOCIETATEA

Director general,

……………………..

 

ANEXA Nr. 2

la instructiuni

 

- model -

 

Societatea Comercială ............................ - S.A.

 

CĂTRE

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia generală a finantelor publice externe

Unitatea de management a trezoreriei statului

 

Referitor la creditul intern/extern în valoare de ...................................., contractat de societatea noastră de la banca finantatoare ...................................................................... si garantat de Ministerul Finantelor Publice cu Scrisoarea de garantie nr. ................/.................... pentru importul de .................., pentru sumele scadente la data de ........................., compuse din: (rata de capital, dobândă si alte costuri aferente creditului intern/extern) ...................................., declarăm pe propria răspundere că societatea noastră nu dispune de sumele necesare achitării acestei obligatii, motiv pentru care solicităm sprijinul Ministerului Finantelor Publice pentru efectuarea plătilor în calitate de garant.

Ne angajăm ca, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind recuperarea arieratelor bugetare, să încheiem un acord pentru recuperarea debitului de către Ministerul Finantelor Publice.

 

Director general,

.............................................

 

ANEXA Nr. 3

la instructiuni

 

- model -

De acord.

Secretar de stat

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

 

Referitor la: Scadenta din data de ........................................................., aferentă împrumutului în valută în valoare de .................., contractat de Societatea Comercială ........................ - S.A. de la .................. (banca/institutia finantatoare), pentru realizarea ............................. (denumirea proiectului).

 

Obligatia de plată scadentă, în valuta împrumutului:

 

Rate de capital:

Dobândă:

Comisioane:

Total:

Comunicarea Băncii Nationale a României conform căreia a fost efectuată plata în valută la scadentă

Comunicarea Băncii Nationale a României nr. ......................./data ............................

Cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României (lei/valută)

........................ lei/valută comunicat de Banca Natională a României în data de ....................................

Echivalentul în lei al obligatiei de plată, transformat la cursul comunicat de Banca Natională a României

 

1. Soldul contului de disponibil în fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne/externe la data de ............., conform Adresei Directiei generale a contabilitătii publice nr. ............./data ................... :

2. Total plăti angajate la data de ................. :

3. (1-2) Sume disponibile în fondul de risc:

.................................. lei

.................................. lei

.................................. lei

 

Diferenta de alimentat la fondul de risc

.................................. lei

 

Având în vedere cele mentionate mai sus, propunem semnarea cererii de deschidere de credite bugetare din subcapitolul 88.01.03 “Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor emise de stat în conditiile legii”, în valoare de .............................. mii lei, anexată, în vederea alimentării contului “Disponibil din fond de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne/externe” cu suma de ................................... lei.

Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003, certificăm operatiunea în privinta realitătii, regularitătii si legalitătii.

 

Director general,

..................................................

 

ANEXA Nr. 4

la instructiuni

 

- model -

Bun de plată.

Secretar de stat

 

NOTĂ DE LICHIDARE

 

Referitor la: Scadenta din data de ............, aferentă împrumutului intern/extern în valoare de .......... contractat de Societatea Comercială ............................. - S.A. de la .............. (banca/institutia finantatoare), pentru ..................... (denumirea proiectului).

 

Obligatia de plată scadentă, în valuta împrumutului:

 

Rate de capital:

Dobândă:

Comisioane:

Total:

Comunicarea Băncii Nationale a României conform căreia a fost efectuată plata în valută la scadentă

Comunicarea Băncii Nationale a României nr. ......................./data ...........................

Cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României (lei/valută)

........................ lei/valută comunicat de Banca Natională a României în data de ....................................

Echivalentul în lei al obligatiei de plată, transformat la cursul comunicat de Banca Natională a României

 

1. Soldul contului de disponibil în fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne/externe la data de ............., conform Adresei Directiei generale a contabilitătii publice nr. ............./data ................... :

2. Total plăti angajate la data de ................. :

3. (1-2) Sume disponibile în fondul de risc:

.................................. lei

.................................. lei

.................................. lei

 

Diferenta de alimentat la fondul de risc

.................................. lei

 

În vederea asigurării sumelor necesare pentru lichidarea obligatiilor de plată fată de Banca Natională a României, propunem alimentarea contului 11.20.01/11.20.02 “Disponibil fond de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne/externe” cu suma de ............................. lei din subcapitolul 88.01.03 “Cheltuieli ocazionate de emisiunea sI plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor emise de stat în conditiile legii”.

Anexăm la prezenta înstiintările de plată ale băncii finantatoare .......................................... si Adresa Societătii Comerciale ...................................... - S.A. de solicitare a efectuării plătii în valută de către Ministerul Finantelor Publice în calitate de garant, înregistrată la Ministerul Finantelor Publice cu nr. ............../data ............, Cererea de valută nr. ........../data ........ si documentele justificative transmise de Banca Natională a României (avizul de lichidare si mesajul SWIFT).

Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003, certificăm operatiunea în privinta realitătii, regularitătii si legalitătii.

 

Director general,

..................................................

 

ANEXA Nr. 5

la instructiuni

 

- model -

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Data emiterii ................

Compartimentul de specialitate

Directia generală .............

 

Nr. ............................./ data ...........................

 

ORDONANTARE DE PLATĂ

 

Natura cheltuielii - contravaloarea plătii ratei de capital si dobânda, aferente scadentei din ............ la împrumutul în valoare de .............., contractat de Societatea Comercială ..................... - S.A., pentru care s-a emis Scrisoarea de garantie nr. ......../...................

Lista documentelor justificative:

- cererea de valută nr. ................/data ...........................;

- aviz de lichidare transmis de Banca Natională a României nr. .............................../data .......................;

- mesaj SWIFT.

Nr./data angajamentului legal ...............................................................

Modul de plată (virament/numerar):

Lei/valută: ......................................................................................................

Suma datorată beneficiarului: .................................................................. lei

Avansuri acordate si retinute beneficiarului .......................................

Suma de plată: ..................................................... lei

 

Suma de plată (valută)

- felul valutei ......................................................

- suma în valută ...................................................

- cursul valutar ......................................................

- suma în lei .......................................................

 

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare

 

Subdiviziune a clasificatiei

bugetare, capitolul 88.01

subcapitolul 03 titlul ....49

.... articolul 50.. alineatul 03

Disponibil înaintea

efectuării plătii

Suma

de plată

 

Disponibil

după efectuarea plătii

 

0

1

2

3 = col.1-2

 

......................... lei

......................... lei

......................... lei

 

Numele si adresa beneficiarului

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, Bucuresti

Numărul de cont contabil 11.20.01/11.20.02

Disponibil fondul de risc pentru garantii de stat pentru

împrumuturi interne/externe

Directia generală a contabilitătii publice

 

Compartimentul  Compartimentul

de specialitate de contabilitate*)

Data ................... Data ...................

Semnătura ........ Semnătura ........

 

Control financiar preventiv

CFPP CFPD

Data ................... Data ..........................

Viza Viza

Semnătura ........ Semnătura ...............


*) Răspunde de datele înscrise în col. 1.

 

Ordonator de credite,

.............................................................

Data .....................

Semnătura ............

 

ANEXA Nr. 6

la instructiuni

 

- model -

 

DIRECTIA GENERALĂ ................

Nr. ............../................

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind cererea de valută în valoare de ................

scadentă la data de ............

 

Denumirea contractului/acordului de împrumut

Data semnării

Document de aprobare/hotărâre a Guvernului/hotărâre

a Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de

Comert Exterior/scrisoare de garantie

Valoarea contractului/acordului de împrumut

Perioada de acordare a împrumutului, perioada de gratie

Informatii privind beneficiarul acordului de împrumut extern/garantat

Denumirea beneficiarului: /Data semnării scrisorii de garantie:

Suma rambursată până în prezent de Ministerul Finantelor Publice

Perioada de tragere a sumelor împrumutului

Utilizarea împrumutului

Sume/Sold

 

Suma ce urmează a fi plătită de Ministerul Finantelor Publice (în cifre si în litere)

 

Având în vedere cele prezentate, vă propunem semnarea cererii de valută prezentate alăturat.

Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003, certificăm operatiunea în privinta realitătii, regularitătii si legalitătii.

 

Director general,

...............................

Director general adjunct,

...............................................

Sef serviciu,

......................................................

Executant,

...........................................

 

ANEXA Nr. 7

la instructiuni

 

- model -

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

CABINET SECRETAR DE STAT

Nr. ...................

Data ...............

 

CERERE DE VALUTĂ

 

Către

Banca Natională a României

Directia operatiuni bancare

Str. Lipscani nr. 25

Bucuresti, România

 

Suma solicitată în valută

(codul valutei, în cifre si în litere)

Data valutei ZZ/LL/AA

 

Beneficiarul sumei

(numele si sediul)

Banca beneficiarului

 

 

 

 

Numele băncii:

Denumirea contului:

Nr. contului:

Adresa SWIFT:

Referintă:

Destinatia sumei solicitate:

Acord de împrumut extern

 

Aprobat prin (denumirea

actului normativ)

 

Rata de capital:

Dobândă:

Comisioane:

Alte costuri:

Instructiuni privind decontarea

Echivalentul în lei al valutei disponibilizate se va vira de către Ministerul Finantelor Publice, din contul MFP nr. 361180000801 “Plăti aferente pietei valutare”, deschis la Banca Natională a României - Centrala, în contul BNR nr. 413299900801, în conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, pe baza documentelor justificative (aviz de lichidare si mesaj SWIFT), care vor fi transmise de Banca Natională a României la nr. de fax [........], atestând efectuarea plătii.

Persoane de contact:

(numele, functia, telefon, fax)

 

 

 

 

Ordonatorul principal de credite,

(sau persoana delegată de acesta)

Directia generală ....................

Director general .......................

Director general adjunct ...........

Sef serviciu .............................

Executant .............................

 

ANEXA Nr. 8

la instructiuni

- model -

Se aprobă.

Secretar de stat

 

NOTĂ

de decontare cu Banca Natională a României a contravalorii în lei

 

Referitor la: Scadenta din data de ......................, aferentă împrumutului în valoare de ........................, contractat de Societatea Comercială .......................... - S.A. de la ...................................................................., (banca/institutia finantatoare) pentru realizarea ................................................................................ (denumirea proiectului)

 

Obligatia de plată scadentă, în valuta împrumutului:

 

Rate de capital:

Dobândă:

Comisioane si alte costuri:

Total:

Comunicarea Băncii Nationale a României, conform căreia a fost efectuată plata în valută la scadentă

Comunicarea Băncii Nationale a României nr. ..../data ....

 

Cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României (lei/valută)

..................... lei/valută comunicat de Banca Natională a României în data de ..................

Echivalentul în lei al obligatiei de plată, transformat la cursul comunicat de Banca Natională a României

......................... lei

 

Având în vedere cele mentionate mai sus, propunem următoarele:

1. aprobarea efectuării plătii către Banca Natională a României, de către Ministerul Finantelor Publice, a contravalorii în lei a sumei de ............ (valuta), scadentă la data de ......................, respectiv ............ lei, din disponibilul fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne/externe;

2. virarea sumei de ................ lei [echivalentul în lei al obligatiei de plată, transformat la cursul comunicat de Banca Natională a României, din contul Ministerului Finantelor Publice nr. 361180000801 .Plăti aferente pietei valutareŇ, deschis la Banca Natională a României - Centrala, în contul Băncii Nationale a României - Centrala nr. 413299900801 si transmiterea la Directia generală pentru acorduri, cooperare si decontări externe a unei copii a ordinului de plată respectiv de către Directia generală a contabilitătii publice;

3. evidentierea în contabilitate, ca urmare a efectuării plătii în valută de către Banca Natională a României, a sumei în lei aferente acestei plăti si care reprezintă debit al Societătii Comerciale .............. - S.A. fată de Ministerul Finantelor Publice.

Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003, certificăm operatiunea în privinta realitătii, regularitătii si legalitătii.

 

Director general,

...................................

 

 

ANEXA Nr. 9

la instructiuni

 

- model -

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. ......../data ........

SOCIETATEA COMERCIALĂ ............ - S.A.

Nr. ....../data ........

 

ACORD DE RECUPERARE

Nr. ........../data ..........

 

În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea datoriei publice nr. 81/1999 si ale cap. III pct. 6 lit. f) din Normele metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.631/1999, părtile convin următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Părtile

 

- Ministerul Finantelor Publice, cu sediul în Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin domnul ............, în calitate de garant, în numele statului, pentru creditul intern/extern în valoare de ............, contractat de Societatea Comercială .................. - S.A. cu banca/institutia finantatoare - Societatea Comercială ................................... - S.A., cu sediul în ........................, reprezentată de domnul .................., director general, în calitate de garantat, pentru creditul intern/extern contractat de Societatea Comercială .............. - S.A. cu banca/institutia finantatoare, în valoare de .............

 

ARTICOLUL 2

Obiectul acordului

 

Prezentul acord de recuperare se încheie între părti pentru a reglementa modul în care Societatea Comercială ............ - S.A. va plăti Ministerului Finantelor Publice sumele pe care le datorează ca urmare a plătii efectuate de Ministerul Finantelor Publice către .............. (banca/institutia finantatoare) în baza Scrisorii de garantie nr. ........../data ............

 

ARTICOLUL 3

Valoarea sumelor datorate

 

Societatea Comercială .................. - S.A. datorează Ministerului Finantelor Publice suma de .................. lei [echivalentul a ............ (valută) la cursul de .......... lei/valută comunicat de Banca Natională a României în data de ..............], care se va plăti esalonat si la termenele prevăzute în graficul anexat la prezentul acord de recuperare. Această sumă reprezintă rata de capital achitată în data de ............, de către Ministerul Finantelor Publice, pentru Societatea Comercială ...................... - S.A.

Prin urmare, începând cu data de .........., Societatea Comercială ................ - S.A. datorează Ministerului Finantelor Publice, în baza prezentului acord încheiat, suma de ............ lei, la care se adaugă dobânzi si penalităti de întârziere stabilite si calculate în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare privind obligatiile bugetare, până la recuperarea integrală a debitului astfel creat.

 

ARTICOLUL 4

Pozitia garantului - Ministerul Finantelor Publice

 

În cazul nerespectării prezentului acord de recuperare în legătură cu plata de către Societatea Comercială ................ - S.A. a creantei si accesoriilor la aceasta către Ministerul Finantelor Publice, la termenele si în cuantumurile convenite, Ministerul Finantelor Publice poate proceda la blocarea conturilor Societătii Comerciale .......... - S.A., fără un alt accept al acesteia, scop în care Societatea Comercială .................. - S.A. are obligatia de a nu modifica fără acceptul Ministerului Finantelor Publice băncile si conturile de disponibilităti în lei si/sau în valută deschise la acestea.

Ministerul Finantelor Publice va urmări ca plătile efectuate de Societatea Comercială .................. - S.A. în contul datoriei totale să includă si vărsămintele stabilite drept dobânzi si penalităti de întârziere. În cazul existentei unor neconcordante, Ministerul Finantelor Publice va face eventualele corecturi, înstiintând despre această măsură Societatea Comercială ............ - S.A.

 

Garant,

Ministerul Finantelor Publice

Secretar de stat,

............

Directia generală .................

Director general,

.................................................

Avizat.

Directia generală juridică

Director general,

.............................................

Garantat,

Societatea Comercială .............. - S.A.

Director general,

............

 

 

GRAFIC DE ESALONARE

 

Data scadentă

Suma

(lei)

TOTAL:

 

 

Garant,

Ministerul Finantelor Publice

Secretar de stat,

Directia Generală  ........................................

Director general ...........................................

Director general adjunct  .............................

Sef serviciu ..................................................

Expert ..........................................................

Garantat,

Societatea Comercială ................. - S.A.

Director general,

 

 

ANEXA Nr. 10

la instructiuni

 

CONTINUTUL SI FUNCTIUNEA CONTURILOR

 

I. Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne

Contul 11.20.01 “Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”

Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta disponibilitătilor fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne în contul curent general al trezoreriei statului.

Contul 11.20.01 “Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne” este un cont de activ.

În debitul contului se înregistrează sumele încasate sub formă de comisioane de risc de la beneficiarii împrumuturilor interne garantate, dobânzi aferente disponibilitătilor din cont, dobânzi si penalităti de întârziere aplicate pentru neplata în termen a obligatiilor, sume primite de la bugetul de stat în completarea fondului de risc, recuperări de sume de la beneficiarii împrumuturilor interne garantate de stat, recuperări de la beneficiarii împrumuturilor externe pentru care s-au efectuat plăti din fondul de risc pentru garantii interne conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001 si din alte surse legal constituite.

În creditul contului se înregistrează sumele plătite de Ministerul Finantelor Publice în contul garantiilor interne executate, sumele plătite în contul împrumuturilor externe contractate de stat si subîmprumutate beneficiarilor conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001, sumele care se regularizează la sfârsitul anului cu bugetul de stat si sumele restituite agentilor economici, reprezentând sume încasate în plus.

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitătile bănesti existente.

Contul 11.20.01 “Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne” se debitează prin creditul conturilor:

27.20.01 “Debitori din executarea garantiilor de stat pentru împrumuturi interne”

- cu sumele recuperate de la agentii economici, beneficiari ai împrumuturilor interne garantate de stat, în contul garantiilor executate;

27.20.03 “Debitori la fondul de risc din împrumuturi externe”

- cu sumele recuperate de la beneficiarii împrumuturilor externe, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001, în contul plătilor efectuate din fondul de risc pentru garantii interne;

27.21.01 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”

- cu sumele încasate de la agentii economici, beneficiari ai împrumuturilor interne garantate de stat, reprezentând comisioane de risc, dobânzi si penalităti de întârziere pentru neplata în termen a obligatiilor;

36.20.01 “Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”

- cu sumele primite de la bugetul de stat;

- cu sumele încasate, reprezentând dobânzi la disponibilitătile din cont;

- cu alte sume încasate, conform prevederilor legale;

25.29.01 “Creditori din rate de capital, comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi interne”

- cu sumele încasate în plus de la beneficiarii împrumuturilor interne garantate de stat.

Contul 11.20.01 “Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne” se creditează prin debitul conturilor:

27.20.01 “Debitori din executarea garantiilor de stat pentru împrumuturi interne”

- cu sumele plătite din fondul de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturi interne, în cazul executării acestora;

27.20.03 “Debitori la fondul de risc din împrumuturi externe”

- cu sumele plătite, reprezentând dobânzi, comisioane de angajament si alte costuri, în contul împrumuturilor externe contractate de stat si subîmprumutate beneficiarilor conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001;

22 “Împrumut extern/analitic împrumut”

- cu sumele plătite, reprezentând rate de capital, în contul împrumuturilor externe contractate de stat si subîmprumutate beneficiarilor conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001 (concomitent cu înregistrarea 27.20.03 = 27/analitic debitor împrumut extern);

36.20.01 “Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”

- cu sumele din contul de disponibil care se regularizează la sfârsitul anului cu bugetul de stat;

25.29.01 “Creditori din rate de capital, comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi interne”

- cu sumele restituite agentilor economici, reprezentând sume încasate în plus.copyrightdsc.net

Contul 22.31.01 “Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”

Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta diferentelor de curs valutar determinate în urma reevaluării efectuate trimestrial si la sfârsitul fiecărui an bugetar a soldurilor conturilor de debitori din neplata comisioanelor datorate fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne acordate în valută.

Contul 22.31.01 “Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne” este un cont bifunctional, care se debitează cu diferente de curs nefavorabile si se creditează cu diferente de curs favorabile prin creditul/debitul conturilor:

27.21.01 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”;

54.03 “Venituri de realizat din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat”.

Contul 27.20.01 “Debitori din executarea garantiilor de stat pentru împrumuturi interne”

Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta debitorilor pentru rate de capital, dobânzi si alte costuri achitate în contul garantiilor executate.

Contabilitatea analitică se tine pe fiecare debitor.

Contul 27.20.01 “Debitori din executarea garantiilor de stat pentru împrumuturi interne” este un cont de activ.

În debitul contului se înregistrează sumele datorate de beneficiarii împrumuturilor interne garantate de Ministerul Finantelor Publice, provenind din rate de capital, dobânzi si alte costuri plătite de acesta în contul garantiilor executate.

În creditul contului se înregistrează sumele recuperate de la beneficiarii împrumuturilor interne garantate, reprezentând rate de capital, dobânzi si alte costuri, precum si sumele utilizate din fondul de risc în cazul stingerii obligatiilor debitorilor din garantii executate conform legii.

Soldul debitor al contului reprezintă sumele achitate de Ministerul Finantelor Publice si nerecuperate de la debitori.

Contul 27.20.01 “Debitori din executarea garantiilor de stat pentru împrumuturi interne” se debitează prin creditul contului:

11.20.01 “Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”

- cu sumele plătite din fondul de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturi interne, în cazul executării acestora.

Contul 27.20.01 “Debitori din executarea garantiilor de stat pentru împrumuturi interne” se creditează prin debitul conturilor:

11.20.01 “Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”

- cu sumele recuperate de la agentii economici, beneficiari ai împrumuturilor interne garantate de stat, în contul garantiilor executate;

36.20.01 “Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”

- cu sumele utilizate din fondul de risc, în cazul stingerii conform legii a obligatiilor debitorilor din garantii executate.

Contul 27.21.01 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”

Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta debitorilor pentru comisioane de risc, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne.

Contabilitatea analitică se tine pe fiecare debitor.

Contul 27.21.01 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne” este un cont de activ.

În debitul contului se înregistrează sumele datorate de beneficiarii împrumuturilor interne garantate de Ministerul Finantelor Publice, reprezentând comisionul de risc,

dobânzile si penalitătile de întârziere pentru neplata în termen a obligatiilor.

În creditul contului se înregistrează sumele încasate de la beneficiarii împrumuturilor interne garantate, reprezentând comision de risc, dobânzi si penalităti de întârziere datorate fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne, pentru neplata în termen a obligatiilor, precum si sumele reprezentând obligatii din comision de risc, dobânzi si penalităti de întârziere stinse conform legii.

Soldul debitor al contului reprezintă sumele neîncasate de la debitori.

Contul 27.21.01 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne” se debitează prin creditul conturilor:

54.03 “Venituri de realizat din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat”

- cu valoarea comisionului de risc, dobânzilor si penalitătilor de întârziere pentru neplata în termen a obligatiilor ce urmează a fi încasate de la beneficiarii împrumuturilor interne garantate;

22.31.01 “Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”

- cu diferenta de curs favorabilă.

Contul 27.21.01 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne” se creditează prin debitul conturilor:

11.20.01 “Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”

- cu sumele încasate de la agentii economici, beneficiari ai împrumuturilor interne garantate de stat, reprezentând comisioane de risc, dobânzi si penalităti de întârziere pentru neplata în termen a obligatiilor;

22.31.01 “Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”

- cu diferenta de curs nefavorabilă;

54.03 “Venituri de realizat din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat”

- cu sumele stinse conform legii, reprezentând obligatii din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere datorate fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne.

Contul 36.20.01 “Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”

Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne.

Evidenta analitică se tine pe sursele de constituire a fondului prevăzut de lege.

Contul 36.20.01 “Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne” este un cont de pasiv.

În creditul contului se înregistrează sumele încasate, reprezentând dobânzi aferente disponibilitătilor din cont, comisioane de risc de la beneficiarii împrumuturilor interne garantate, dobânzi si penalităti de întârziere aplicate pentru neplata în termen a obligatiilor, sume primite de la bugetul de stat în completarea fondului de risc, precum si din alte surse legal constituite.

În debitul contului se înregistrează sumele din contul de disponibil care se regularizează la sfârsitul anului cu bugetul de stat, precum si sumele stinse în conditiile legii, reprezentând obligatii ale debitorilor fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne din garantii executate.

Soldul creditor al contului reprezintă fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne, constituit potrivit legii.

Contul 36.20.01 “Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne” se creditează prin debitul conturilor:

11.20.01 “Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”:

- cu sumele încasate, reprezentând dobânzi la disponibilitătile din cont;

- cu sumele primite de la bugetul de stat;

- cu alte sume încasate, conform prevederilor legale;

54.03 “Venituri de realizat din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat”

- cu sumele încasate de la beneficiarii împrumuturilor interne garantate de stat, reprezentând comision de risc, dobânzi si penalităti de întârziere aplicate pentru neplata în termen a obligatiilor (după efectuarea înregistrării contabile 11.20.01 = 27.21.01).

Contul 36.20.01 “Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne” se debitează prin creditul conturilor:

11.20.01 “Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”

- cu sumele din contul de disponibil care se regularizează la sfârsitul anului cu bugetul de stat;

27.20.01 “Debitori din executarea garantiilor de stat pentru împrumuturi interne”

- cu sumele utilizate din fondul de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturile interne, în cazul stingerii conform legii a obligatiilor debitorilor din garantii executate.

Contul 54.03 “Venituri de realizat din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat”

Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta veniturilor de realizat din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat.

Contul 54.03 “Venituri de realizat din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat” este un cont de pasiv.

În creditul contului se înregistrează sumele de încasat sub formă de comisioane de risc de la beneficiarii împrumuturilor interne garantate de stat, dobânzi si penalităti de întârziere aplicate pentru neplata la termen a obligatiilor.

În debitul contului se înregistrează sumele încasate sub formă de comisioane de risc de la beneficiarii împrumuturilor interne garantate de stat, dobânzi si penalităti de întârziere aplicate pentru neplata la termen a obligatiilor si sumele stinse conform legii, reprezentând comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere datorate fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne.

Soldul creditor al contului reprezintă venituri de încasat.

Contul 54.03 “Venituri de realizat din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat” se creditează prin debitul conturilor:

27.21.01 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”

- cu valoarea comisionului de risc, dobânzilor si penalitătilor de întârziere pentru neplata în termen a obligatiilor ce urmează a fi încasate de la beneficiarii împrumuturilor interne garantate;

22.31.01 “Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”

- cu diferenta de curs favorabilă.

Contul 54.03 “Venituri de realizat din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat” se debitează prin creditul conturilor:

36.20.01 “Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”

- cu sumele încasate de la beneficiarii împrumuturilor interne garantate de stat, reprezentând comision de risc, dobânzi si penalităti de întârziere aplicate pentru neplata în termen a obligatiilor;

22.31.01 “Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”

- cu diferenta de curs nefavorabilă;

27.21.01 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”

- cu sumele stinse conform legii, reprezentând comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere datorate fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne.

Contul 25.29.01 “Creditori din rate de capital, comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi interne”

Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta creditorilor pentru sumele încasate în plus de la agentii economici, beneficiari ai împrumuturilor interne garantate de stat.

Contul 25.29.01 “Creditori din rate de capital, comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi interne” este un cont de pasiv.

În creditul contului se înregistrează sumele încasate în plus de la agentii economici, beneficiari ai împrumuturilor interne garantate de stat.

În debitul contului se înregistrează sumele restituite agentilor economici ori compensate cu obligatiile curente sau viitoare la fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne ale acestora.

Soldul creditor al contului reprezintă sume de restituit.

Contul 25.29.01 “Creditori din rate de capital, comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi interne” se creditează prin debitul contului:

11.20.01 “Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”

- cu sumele încasate în plus de la beneficiarii împrumuturilor interne garantate de stat.

Contul 25.29.01 “Creditori din rate de capital, comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi interne” se debitează prin creditul conturilor:

11.20.01 “Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”

- cu sumele restituite agentilor economici, reprezentând sume încasate în plus;

36.20.01 “Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne”

- cu sumele compensate cu obligatiile curente sau viitoare la fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne ale acestora.

II. Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe Contul 11.20.02 “Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”

Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta disponibilitătilor fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe, păstrate în contul curent general al trezoreriei statului.

Contul 11.20.02 “Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe” este un cont de activ.

În debitul contului se înregistrează sumele încasate sub formă de comisioane de risc de la beneficiarii împrumuturilor externe garantate, dobânzi aferente disponibilitătilor din cont, dobânzi si penalităti de întârziere aplicate pentru neplata în termen a obligatiilor, sume primite de la bugetul de stat, recuperări de sume de la beneficiarii împrumuturilor externe garantate, recuperări de sume de la AVAB, recuperări de la beneficiarii împrumuturilor externe conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001 si din alte surse legal constituite.

În creditul contului se înregistrează sumele plătite de Ministerul Finantelor Publice în contul garantiilor externe executate, sumele plătite în contul împrumuturilor externe contractate de stat si subîmprumutate beneficiarilor conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001.

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitătile bănesti existente.

Contul 11.20.02 “Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe” se debitează prin creditul conturilor:

27.20.02 “Debitori din executarea garantiilor de stat pentru împrumuturi externe”

- cu sume recuperate de la agentii economici, beneficiari ai împrumuturilor externe garantate, în contul garantiilor executate;

27.20.03 “Debitori la fondul de risc din împrumuturi externe”

- cu sumele recuperate de la beneficiarii împrumuturilor externe contractate de stat si subîmprumutate conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001;

27.21.02 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”

- cu sumele încasate de la agentii economici beneficiari ai împrumuturilor externe garantate, reprezentând comisioane de risc, dobânzi si penalităti de întârziere;

36.20.02 “Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”

- cu sumele primite de la bugetul de stat;

- cu sumele încasate, reprezentând dobânzi la disponibilitătile din cont;

- cu alte sume încasate, conform prevederilor legale;

25.29.02 “Creditori din rate de capital, comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi externe”

- cu sumele încasate în plus de la beneficiarii împrumuturilor externe garantate de stat.

Contul 11.20.02 “Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe” se creditează prin debitul conturilor:

27.20.02 “Debitori din executarea garantiilor de stat pentru împrumuturi externe”

- cu sumele plătite din fondul de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturile externe, în cazul executării acestora;

27.20.03 “Debitori la fondul de risc din împrumuturi externe”

- cu sumele plătite, reprezentând dobânzi, comisioane de angajament si alte costuri, în contul împrumuturilor externe contractate de stat si subîmprumutate beneficiarilor conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001;

22 “Împrumut extern/analitic împrumut”

- cu sumele plătite, reprezentând rate de capital, în contul împrumuturilor externe contractate de stat si subîmprumutate beneficiarilor conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001 (concomitent cu înregistrarea 27.20.03 = 27/analitic debitor împrumut extern);

36.20.02 “Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”

- cu sumele din contul de disponibil care se regularizează la finele anului cu bugetul de stat;

25.29.02 “Creditori din rate de capital, comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi externe”

- cu sumele încasate în plus de la beneficiarii împrumuturilor externe garantate, care se restituie acestora.

Contul 22.31.02 “Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”

Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta diferentelor de curs valutar determinate în urma reevaluării efectuate la sfârsitul fiecărui an bugetar.

Contul 22.31.02 “Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe” este un cont bifunctional, care se debitează cu diferente de curs nefavorabile si se creditează cu diferente de curs favorabile prin creditul/debitul conturilor:

27.21.02 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”;

27.26 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere la fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe conform O.G. nr. 14/1995”;

54.03 “Venituri de realizat din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat”.

Contul 27.20.02 “Debitori din executarea garantiilor de stat pentru împrumuturi externe”

Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta debitorilor pentru rate de capital, dobânzi si alte costuri achitate în contul garantiilor executate.

Contabilitatea analitică se tine pe fiecare debitor.

Contul 27.20.02 “Debitori din executarea garantiilor de stat pentru împrumuturi externe” este un cont de activ.

În debitul contului se înregistrează sumele datorate de beneficiarii împrumuturilor externe garantate de Ministerul Finantelor Publice, provenind din rate de capital, dobânzi si alte costuri plătite de acesta în contul garantiilor executate.

În creditul contului se înregistrează sumele încasate de la beneficiarii împrumuturilor externe garantate, reprezentând rate de capital, dobânzi si alte costuri, sumele predate la AVAB, reprezentând sume achitate de Ministerul Finantelor Publice în contul garantiilor acordate si nerecuperate de la debitori, precum si sumele utilizate din fondul de risc în cazul stingerii obligatiilor debitorilor din garantii executate conform legii.

Soldul debitor al contului reprezintă sumele achitate de Ministerul Finantelor Publice în contul garantiilor acordate si nerecuperate de la debitori.

Contul 27.20.02 “Debitori din executarea garantiilor de stat pentru împrumuturi externe” se debitează prin creditul contului: 11.20.02 “Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”

- cu sumele plătite din fondul de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturile externe, în cazul executării acestora.

Contul 27.20.02 “Debitori din executarea garantiilor de stat pentru împrumuturi externe” se creditează prin debitul conturilor: 11.20.02 “Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”

- cu sumele recuperate de la agentii economici beneficiari ai împrumuturilor externe garantate ca urmare a executării garantiilor;

36.20.02 “Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”

- cu sumele utilizate din fondul de risc în cazul stingerii conform legii a obligatiilor debitorilor din garantii executate;

- cu sumele predate la AVAB.

Contul 27.21.02 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”

Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta debitorilor pentru comisioane de risc, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe.

Contabilitatea analitică se tine pe fiecare debitor, iar în cadrul acestora pe feluri de debite.

Contul 27.21.02 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe” este un cont de activ.

În debitul contului se înregistrează sumele datorate de beneficiarii împrumuturilor externe garantate de Ministerul Finantelor Publice, reprezentând comisionul de risc, dobânzile si penalitătile de întârziere pentru neplata la termen a obligatiilor.

În creditul contului se înregistrează sumele încasate de la beneficiarii împrumuturilor externe garantate, reprezentând comision de risc, dobânzi si penalităti de întârziere pentru neplata la termen a obligatiilor, precum si sumele reprezentând comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere stinse conform legii.

Soldul debitor al contului reprezintă sumele neîncasate de la debitori.

Contul 27.21.02 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe” se debitează prin creditul conturilor:

54.03 “Venituri de realizat din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat”

- cu comisionul de risc, dobânzi si penalităti de întârziere pentru neplata la termen a obligatiilor ce urmează a fi încasate de la beneficiarii împrumuturilor externe garantate;

22.31.02 “Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”

- cu diferenta de curs favorabilă.

Contul 27.21.02 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe” se creditează prin debitul conturilor:

11.20.02 “Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”

- cu sumele încasate de la beneficiarii împrumuturilor externe garantate, reprezentând comisionul de risc, dobânzile si penalitătile de întârziere pentru neplata la termen a obligatiilor;

22.31.02 “Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”

- cu diferenta de curs nefavorabilă;

54.03 “Venituri de realizat din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat”

- cu sumele, reprezentând comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere datorate fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe, stinse conform legii sau predate la AVAB.

Contul 27.26 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe conform O.G. nr. 14/1995”

Functiunea contului este asemănătoare cu cea a contului 27.21.02.

Contul 36.20.02 “Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”

Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe.

Evidenta analitică se tine pe sursele de constituire a fondului, prevăzute de lege.

Contul 36.20.02 “Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe” este un cont de pasiv.

În creditul contului se înregistrează sumele încasate reprezentând dobânzi aferente disponibilitătilor din cont, sume primite de la bugetul de stat, sume recuperate de AVAB, comisioane de risc de la beneficiarii împrumuturilor externe garantate, dobânzi si penalităti de întârziere aplicate pentru neplata în termen a obligatiilor si alte surse legal constituite.

În debitul contului se înregistrează sumele din contul de disponibil care se regularizează la finele anului cu bugetul de stat, creantele predate la AVAB si sumele utilizate din fondul de risc în cazul stingerii conform legii a obligatiilor debitorilor din garantii executate.

Soldul creditor al contului reprezintă fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe, constituit potrivit legii.

Contul 36.20.02 “Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe” se creditează prin debitul conturilor: 11.20.02 “Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”

- cu sumele încasate, reprezentând dobânzi la disponibilitătile din cont;

- cu sumele primite de la bugetul de stat;

- cu alte sume încasate, conform prevederilor legale;

54.03 “Venituri de realizat din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat”

- cu sumele încasate de la beneficiarii împrumuturilor externe garantate, reprezentând comisionul de risc, dobânzi si penalităti de întârziere pentru neplata la termen a obligatiilor (după efectuarea înregistrării 11.20.02 = 27.21.02).

Contul 36.20.02 “Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe” se debitează prin creditul conturilor: 11.20.02 “Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”

- cu sumele din contul de disponibil care se regularizează la finele anului cu bugetul de stat;

27.20.02 “Debitori din executarea garantiilor de stat pentru împrumuturi externe”

- cu sumele utilizate din fondul de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturile externe, în cazul stingerii conform legii a obligatiilor debitorilor din garantii executate;

- cu sumele predate la AVAB.

Contul 54.03 “Venituri de realizat din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat”

Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta veniturilor de realizat din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat.

Contul 54.03 “Venituri de realizat din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat” este un cont de pasiv.

În creditul contului se înregistrează sumele de încasat sub formă de comisioane de risc de la beneficiarii împrumuturilor externe garantate, dobânzi si penalităti de întârziere aplicate pentru neplata la termen a obligatiilor.

În debitul contului se înregistrează sumele încasate sub formă de comisioane de risc de la beneficiarii împrumuturilor externe garantate, dobânzi si penalităti de întârziere aplicate pentru neplata la termen a obligatiilor, sumele stinse conform legii, reprezentând comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere datorate fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe, precum si sumele predate la AVAB.

Soldul creditor al contului reprezintă venituri de încasat.

Contul 54.03 “Venituri de realizat din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat” se creditează prin debitul conturilor:

27.21.02 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”

- cu comisionul de risc, dobânzile si penalitătile de întârziere pentru neplata la termen a obligatiilor ce urmează a fi încasate de la beneficiarii împrumuturilor externe garantate;

22.31.02 “Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”

- cu diferenta de curs favorabilă.

Contul 54.03 “Venituri de realizat din comisioane, majorări de întârziere si penalităti de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe” se debitează prin creditul conturilor:

36.20.02 “Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”

- cu sumele încasate de la beneficiarii împrumuturilor externe garantate, reprezentând comisionul de risc, dobânzile si penalitătile de întârziere pentru neplata la termen a obligatiilor;

22.31.02 “Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”

- cu diferenta de curs nefavorabilă;

27.21.02 “Debitori din neplata comisioanelor, dobânzilor si penalitătilor de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”

- cu sumele stinse conform legii, reprezentând obligatii din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere;

- cu sumele predate la AVAB, reprezentând obligatii din comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere.

Contul 25.29.02 “Creditori din rate de capital, comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi externe”

Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta creditorilor pentru sumele încasate în plus de la agentii economici, beneficiari ai împrumuturilor externe garantate de stat.

Contul 25.29.02 “Creditori din rate de capital, comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi externe” este un cont de pasiv.

În creditul contului se înregistrează sumele încasate în plus de la agentii economici, beneficiari ai împrumuturilor externe garantate de stat.

În debitul contului se înregistrează sumele restituite agentilor economici ori compensate cu obligatii curente sau viitoare la fondul de risc ale acestora.

Soldul creditor al contului reprezintă sume de restituit.

Contul 25.29.02 “Creditori din rate de capital, comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi externe” se creditează prin debitul contului:

11.20.02 “Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”

- cu sumele încasate în plus de la beneficiarii împrumuturilor externe garantate de stat.

Contul 25.29.02 “Creditori din rate de capital, comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi externe” se debitează prin creditul conturilor:

11.20.02 “Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”

- cu sumele restituite agentilor economici, reprezentând sume încasate în plus;

36.20.02 “Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”

- cu sumele compensate cu obligatii ale agentilor economici, curente sau viitoare, la fondul de risc.

 

ANEXA Nr. 11

la instructiuni

 

MONOGRAFIE

privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operatiuni privind constituirea si utilizarea fondului de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturile interne si externe

 

I. Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne Înregistrarea în contabilitate a principalelor operatiuni privind constituirea si utilizarea fondului de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturi interne

 

Nr. crt.

Explicatia operatiunii

Contul debitor

Contul creditor

1.

Evidentierea creantelor în lei si în valută reprezentând comision de risc, dobânzi si penalităti de întârziere pentru neplata obligatiilor datorate de agentii economici beneficiari ai împrumuturilor interne garantate

27.21.01 analitic agent

54.03

2.

Încasarea în contul de disponibil al fondului de risc a sumelor datorate de agentii economici, reprezentând comisioane de risc si concomitent

- comision de risc

- dobânzi si penalităti de întârziere

11.20.01

54.03

27.21.01 agent analitic

%

36.20.01.01

36.20.01.02

3.

Încasarea în contul de disponibil al fondului de risc a dobânzii calculate si virate pentru disponibilul fondului de risc păstrat în contul curent general al trezoreriei statului

11.20.01

36.20.01.03

4.

Încasarea în contul de disponibil al fondului de risc a sumelor primite de la bugetul de stat în completarea fondului de risc

11.20.01

36.20.01.04

5.

Efectuarea plătilor din contul de disponibil al fondului de risc ale ratelor de capital, dobânzilor si ale altor costuri aferente împrumuturilor interne garantate analitic agent de stat, în cazul executării garantiilor

27.20.01

11.20.01

6.

Recuperarea de la agentii economici, beneficiari ai împrumuturilor interne garantate de stat, a ratelor de capital, dobânzilor si a altor costuri care au fost suportate din contul de disponibil al fondului de risc

11.20. 01

27.20.01 analitic agent

7.

Efectuarea plătilor din contul de disponibil al fondului de risc ale ratelor de capital, dobânzilor si ale altor costuri aferente împrumuturilor externe contractate de stat si subîmprumutate beneficiarilor, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001

27.20.03 analitic agent

11.20.01

 

- dobânzi, comisioane de angajament si alte costuri

 

 

 

- rate de capital

22

analitic împrumut extern

11.20.01

 

si concomitent

27.20.03 agent analitic

27 analitic debitor pentru împrumut extern

8.

Recuperarea de la agentii economici beneficiari ai împrumuturilor externe contractate de stat si subîmprumutate beneficiarilor, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001, a ratelor de capital, dobânzilor si a altor costuri care au fost suportate din contul de disponibil al fondului de risc

11.20.01

27.20.03

analitic agent

9.

La sfârsitul anului, regularizarea cu bugetul de stat în limita sumelor primite

36.20.01.04

11.20.01

10.

Sume încasate în plus de la agentii economici beneficiari ai împrumuturilor interne garantate de stat

11.20.01

25.29.01

11.

Restituirea sumelor încasate în plus de la agentii economici beneficiari ai împrumuturilor interne garantate de stat

25.29.01

11.20.01

12.

Reevaluarea trimestrială si la finele anului a soldurilor conturilor de debitori din neplata comisioanelor cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne - diferente de curs favorabile

27.21.01 22.31.01

22.31.01

54.03

13.

Reevaluarea trimestrială si la finele anului a soldurilor conturilor de debitori din neplata comisioanelor cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe - diferente de curs nefavorabile

22.31.01 54.03

27.21.01

22.31.01

14.

Stingerea obligatiilor la fondul de risc conform legii:

 

 

 

a) pentru rate si dobânzi achitate în contul garantiilor de stat executate pentru împrumuturi interne

36.20.01.09

27.20.01

 

b) pentru comisioane, dobânzi si penalităti de întârziere datorate fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne

54.03

27.21.01

15.

Compensarea sumelor încasate în plus de la agentii economici beneficiari ai împrumuturilor interne garantate de stat, cu obligatii curente sau viitoare la fondul de risc ale acestora

25.29.01

36.20.01

II. Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe

Înregistrarea în contabilitate a principalelor operatiuni privind constituirea si utilizarea fondului de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturile externe

1.

Evidentierea creantelor în lei si în valută reprezentând comisioanele de risc datorate de agentii economici beneficiari ai împrumuturilor externe garantate

27.21.02.01

54.03

2.

Încasarea în contul de disponibil al fondului de risc a sumelor datorate de agentii economici, reprezentând comisioane de risc

112002

27.21.02.01

 

si concomitent

54.03

36.20.02.01

3.

Efectuarea plătilor din contul de disponibil al fondului de risc ale ratelor de capital, dobânzilor si ale altor costuri aferente împrumuturilor externe contractate de stat si subîmprumutate beneficiarilor, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001

 

 

 

- dobânzi, comisioane de angajament si alte costuri

27.20.03 analitic agent

11.20.02

 

- rate de capital

22 analitic împrumut extern

11.20.02

 

si concomitent

27.20.03 analitic agent

27

analitic debitor pentru împrumut extern

4.

Recuperarea de la agentii economici beneficiari ai împrumuturilor externe contractate de stat si subîmprumutate beneficiarilor, conform prevederilor analitic agent Ordonantei Guvernului nr. 12/2001, a ratelor de capital, dobânzilor si a altor costuri care au fost suportate din contul de disponibil al fondului de risc

11.20.02

27.20.03

5.

Evidentierea creantelor reprezentând dobânzi si penalităti de întârziere pentru plata cu întârziere a comisionului de risc

27.21.02.02

54.03

6.

Încasarea în contul de disponibil al fondului de risc a sumelor datorate de agentii economici, reprezentând dobânzi si penalităti de întârziere pentru plata cu întârziere a comisionului de risc

11.20.02

27.21.02.02

 

si concomitent

54.03

36.20.02.02.

7.

Evidentierea creantelor reprezentând dobânzi si penalităti de întârziere pentru plata cu întârziere a ratelor de capital, dobânzilor si altor costuri

27.21.02.03

54.03

8.

Încasarea în contul de disponibil al fondului de risc a sumelor datorate de agentii economici, reprezentând dobânzi si penalităti de întârziere pentru plata cu întârziere a ratelor de capital, dobânzilor si altor costuri

11.20.02

27.21.02.03

 

si concomitent

54.03

36.20.02.08

9.

Încasarea în contul de disponibil al fondului de risc a dobânzii calculate si virate pentru disponibilul fondului de risc păstrat în contul curent general al trezoreriei statului

11.20.02

36.20.02.03

10.

Încasarea în contul de disponibil al fondului de risc a sumelor primite de la bugetul de stat pentru completarea fondului de risc

11.20.02

36.20.02.04

11.

Efectuarea plătilor din contul de disponibil al fondului de risc ale ratelor de capital, dobânzilor si ale altor costuri aferente împrumuturilor externe garantate, ca urmare a executării garantiilor

27.20.02

11.20.02

12.

Recuperarea de la agentii economici beneficiari ai împrumuturilor a ratelor de capital, dobânzilor si a altor costuri care au fost suportate din contul de disponibil al fondului de risc

11.20.02

27.20.02

13.

Predarea la AVAB a creantelor reprezentând rate de capital, dobânzi si alte costuri

36.20.02.12

27.20.02

14.

Predarea la AVAB a creantelor reprezentând comisioane de risc, dobânzi si penalităti de întârziere

54.03

27.21.02

15.

Încasarea de la AVAB a sumelor recuperate 11.20.02 36.20.02.12

 

 

16.

Reevaluarea la finele anului a soldurilor conturilor de debitori din neplata comisioanelor cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe - diferente de curs favorabile

27.21.02 22.31.02

22.31.02

54.03

17.

Reevaluarea la finele anului a soldurilor conturilor de debitori din neplata comisioanelor cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe - diferente de curs nefavorabile

22.31.02 54.03

27.21.02

22.31.02

18.

Evidentierea stingerii creantelor reprezentând rate de capital, dobânzi si alte costuri conform legii

36.20.02.09

27.20.02

19.

Evidentierea stingerii creantelor reprezentând comision de risc, dobânzi si penalităti de întârziere conform legii

54.03

27.21.02

20.

La finele anului, regularizarea cu bugetul de stat, în limita sumelor primite

36.20.02.04

11.20.02

21.

Sume încasate în plus de la agentii economici beneficiari ai împrumuturilor externe garantate de stat

11.20.02

25.29.02

22.

Restituirea sumelor încasate în plus de la agentii economici beneficiari ai împrumuturilor externe garantate de stat

25.29.02

11.20.02

23.

Compensarea sumelor încasate în plus de la agentii economici beneficiari ai împrumuturilor externe garantate de stat, cu obligatii curente sau viitoare la fondul de risc ale acestora.

25.29.02

36.20.02

 

ANEXA Nr. 12

la instructiuni

 

MONOGRAFIE

privind constituirea si utilizarea fondului de risc de către persoanele juridice beneficiare

 

Înregistrarea constituirii depozitului din sumele virate reprezentând fondul de risc pentru credite garantate de stat

2678

“Alte creante imobilizate”/ analitic “Fondul de risc pentru credite garantate de stat”

= 512 “Conturi curente la bănci”

Înregistrarea dobânzii pentru disponibilitătile aferente sumelor păstrate în contul general al trezoreriei statului

2679 “Dobânzi aferente altor creante imobilizate”/

analitic “Fondul de risc pentru credite garantate de stat”

= 766 “Venituri din dobânzi”

Înregistrarea majorărilor de întârziere si a penalitătilor datorate pentru neplata în termen a fondului de risc

6581 “Despăgubiri, amenzi si penalităti”

= 462 “Creditori diversi”/analitic “Fondul de risc pentru credite garantate de stat”

Înregistrarea plătii majorărilor de întârziere si a penalitătilor

462 “Creditori diversi”/ analitic “Fondul de risc pentru credite garantate de stat”

= 5121 “Conturi la bănci în lei”

Înregistrarea utilizării fondului de risc pentru rambursarea creditelor

6588 “Alte cheltuieli de exploatare”

= 2678 “Alte creante imobilizate”/analitic “Fondul de risc pentru credite garantate de stat”

Înregistrarea transferului în contul de disponibil, al soldului neutilizat din contul de creante imobilizate

512 “Conturi curente la bănci”

= %2678 “Alte creante imobilizate”/analitic “Fondul de risc pentru credite garantate de stat”

2679

“Dobânzi aferente altor creante imobilizate”/ analitic “Fondul de risc pentru credite garantate de stat”.