MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 779              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Joi, 6 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 398 din 21 octombrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 5.1.1 si 5.1.3 din Instructiunile privind rezolvarea reclamatiilor externe emise de R.A. “Posta Română” - Directia de postă internatională

 

Decizia nr. 399 din 21 octombrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,  aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

614. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind conditiile tehnice si metodologia de testare a emulsiilor bituminoase cationice suprastabilizate”, indicativ AND 581 – 2002

 

615. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind organizarea si efectuarea anchetelor de circulatie, origine destinatie. Pregătirea datelor în ederea prelucrării” (revizuire DD 506 - 1988), indicativ DD 506 – 2001

 

616. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie privind efectuarea receptiei lucrărilor de întretinere si reparare curentă drumuri poduri” (revizuire AND 514 - 1992), indicativ AND 514 – 2000

 

617. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacitătii portante si al capacitătii de circulatie”, indicativ AND 584 – 2002

 

618. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru executia betoanelor rutiere cu adaos de cenusă de termocentrală” (revizuire CD 147 - 1985), indicativ CD 147 – 2002

 

619. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitătii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide” (revizuire CD 31 - 1994), indicativ CD 31 - 2002

 

620. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru executia terasamentelor rutiere din cenusă de termocentrală” (revizuire CD 129 - 1979), indicativ CD 129 – 2002

 

621. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru executia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinuă” (revizuire DD 502 - 1987), indicativ DD 502 - 2001

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 398

din 21 octombrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 5.1.1 si 5.1.3 din Instructiunile privind rezolvarea reclamatiilor externe emise de R.A. “Posta Română” - Directia de postă internatională

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Dana Titian - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 5.1.1 si 5.1.3 din Instructiunile privind rezolvarea reclamatiilor externe emise de R.A. “Posta Română” - Directia de postă internatională, exceptie ridicată de Francisc Szücs în Dosarul nr. 3.275/2002 al Tribunalului Bihor - Oradea.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă, deoarece textele criticate nu fac parte din categoria dispozitiilor legale care pot constitui obiectul controlului de constitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 19 mai 2003, pronuntată în Dosarul nr. 3.275/2002, Tribunalul Bihor - Oradea a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 5.1.1 si 5.1.3 din Instructiunile privind rezolvarea reclamatiilor externe emise de R.A. “Posta Română” - Directia de postă internatională.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Francisc Szücs într-o cauză civilă ce are ca obiect solutionarea apelului formulat împotriva Sentintei civile nr. 1.390 din 13 februarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 9.348/2001 de Judecătoria Oradea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile criticate aduc atingere prevederilor constitutionale ale art. 48 alin. (1), întrucât “limitează izbitor si incontestabil valoarea reală a despăgubirilor”.

Instanta de judecată consideră că sinstructiunile interne ale unei institutii nu intră în categoria actelor prevăzute de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, raportat la art. 144 lit. c) din Constitutia României, supuse competentei Curtii Constitutionale”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, iar în conformitate cu art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul solicită respingerea exceptiei ca fiind inadmisibilă, deoarece dispozitiile criticate nu fac parte din categoria prevederilor legale care pot constitui obiectul controlului de constitutionalitate, potrivit art. 144 lit. c) din Constitutie si art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate invocată este inadmisibilă, Curtea Constitutională pronuntându-se numai asupra constitutionalitătii legilor si ordonantelor. Astfel, neconstitutionalitatea unor prevederi din instructiuni sau alte acte administrative nu poate fi atacată în cadrul contenciosului constitutional, ci doar în cadrul celui administrativ.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost sesizată să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 5.1.1 si 5.1.3 din Instructiunile privind rezolvarea reclamatiilor externe emise de R.A. “Posta Română” - Directia de postă internatională. În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 48 alin. (1), potrivit cărora: “Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptătită să obtină recunoasterea dreptului pretins, anularea actului si repararea pagubei.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile pct. 5.1.1 si 5.1.3 din  instructiunile privind rezolvarea reclamatiilor externe emise de R.A. “Posta Română” - Directia de postă internatională nu se încadrează în prevederile art. 144 din Constitutie care, enumerând atributiile Curtii Constitutionale, prevede la lit. c) că aceasta “hotărăste asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea legilor si a ordonantelor”, dispozitie preluată si de art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată. Asa fiind, potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (6) din aceeasi lege, care prevăd că “exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1) [...]”, instanta de judecată trebuia să respingă exceptia printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constitutională.

În consecintă, potrivit dispozitiilor legale mai sus mentionate, exceptia de neconstitutionalitate invocată în cauza de fată este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6), al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 5.1.1 si 5.1.3 din Instructiunile privind rezolvarea reclamatiilor externe emise de R.A. “Posta Română” - Directia de postă internatională, exceptie ridicată de Francisc Szücs în Dosarul nr. 3.275 al Tribunalului Bihor - Oradea.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 octombrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 399

din 21 octombrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Dana Titian - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernuluinr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată  cu modificări prin Legea nr. 180/2002, exceptie ridicată de Directia Generală a Finantelor Publice Ialomita în dosarele nr. 436/2003 si nr. 596/2003 ale Tribunalului Ialomita - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc toate părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptia de neconstitutionalitate ridicată în dosarele nr. 286C/2003 si nr. 287C/2003 are un continut identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere art. 164 din Codul de procedură civilă, nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborate cu cele ale art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 287C/2003 la Dosarul nr. 286C/2003, care este primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 20 mai 2003 si 29 mai 2003, pronuntate în dosarele nr. 436/2003 si nr. 596/2003, Tribunalul Ialomita - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002. Exceptia a fost ridicată de Directia Generală a Finantelor Publice Ialomita, intimată în două cauze ale căror obiecte sunt recursurile formulate împotriva sentintelor civile nr. 3.817 din 12 decembrie 2002 si nr. 144 din 28 ianuarie 2003, pronuntate de Judecătoria Slobozia.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 contravin art. 15 alin. (2) din Constitutie, care consacră principiul neretroactivitătii legii, cu exceptia legii penale mai favorabile. Astfel, consideră că textul de lege criticat instituie un caz de retroactivitate a dispozitiilor legale referitoare la constatarea si sanctionarea contraventiilor, desi aceste dispozitii nu sunt, potrivit sistemului de drept românesc, norme de drept penal. În acest sens este invocată Decizia Curtii Constitutionale nr. 90/1999, prin care s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a art. 12 alin. (1) din Legea nr. 32/1968. Potrivit acestor dispozitii, “dacă printr-un nou act normativ fapta nu mai este socotită contraventie, ea nu se mai sanctionează, chiar dacă a fost săvârsită înainte de data intrării în vigoare a noului act normativ, iar sanctiunea aplicată si neexecutată până la această dată nu se mai execută”. Acest text de lege, asa cum arată autorul exceptiei, a fost abrogat prin aparitia Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, dar solutia sa legislativă a fost preluată de art. 12 alin. (1) din ordonantă. În continuare, în sprijinul ideii că normele ce reglementează răspunderea contraventională nu sunt norme de drept penal, sunt invocate dispozitiile Legii nr. 180/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, care, în art. 1, precizează că “Legea contraventională apără valorile sociale care nu sunt ocrotite prin legea penală”, iar în art. 8 alin. (1) arată că “amenda contraventională are caracter administrativ”. De asemenea, arată că art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, potrivit căruia “dispozitiile prezentei ordonante se completează cu dispozitiile Codului de procedură civilă”, nu face trimitere la normele procedurale penale.

Instanta de judecată apreciază că argumentele invocate de autorul exceptiei în sprijinul acesteia sunt întemeiate. În consecintă, art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 este considerat ca fiind contrar art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. Astfel, se arată că, “desi, potrivit art. 141 din Codul penal român, prin lege penală se întelege orice dispozitie cu caracter penal cuprinsă în legi sau decrete, în sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului ilicitul penal poate avea o sferă mai largă, în functie de anumite criterii cum ar fi: natura sau scopul dispozitiei sanctionatorii ori natura si gravitatea pedepsei”. În acest sens sunt amintite spetele Lauko contra Slovaciei si Nolkenbockhoff contra Germaniei, precum si art. 20 alin. (1) din Constitutie, conform căruia “Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte”. Astfel, Guvernul consideră că, potrivit acestei interpretări, contraventia poate fi asimilată infractiunii si, prin urmare, legile care reglementează răspunderea contraventională pot retroactiva. În acelasi sens retine si că, în temeiul art. 58 alin. (1) din Constitutie, .Parlamentul poate oricând să adopte legi prin care fie să nu mai sanctioneze anumite fapte considerate contraventii, fie să desfiinteze sanctiuni contraventionale aflate în curs de executare, fie să prevadă chiar neexecutarea acestora”. De asemenea, este invocată si jurisprundenta Curtii Constitutionale, care, în Decizia nr. 236/1999, a statuat că, “de vreme ce Parlamentul poate, în virtutea prerogativelor sale, să manifeste o clementă totală fată de cei sanctionati cu închisoarea contraventională, nu ar fi rational să  se considere că legiuitorul nu ar putea să ia o măsură, dispusă în mod expres, de înlocuire a unei sanctiuni mai grave cu una mai usoară”. Prin aceeasi decizie s-a retinut si că Parlamentul poate interveni, prin legile adoptate, pentru înlocuirea unei sanctiuni cu o altă sanctiune si poate dispune să beneficieze de aceste dispozitii si contravenientii care nu au executat încă sanctiunea aplicată prin dispozitiile legale anterioare, fără ca prin aceasta să se încalce principiul neretroactivitătii legii. În caz contrar, s-a arătat în decizia amintită, “s-ar putea pune în discutie o ultraactivare a legii vechi si deci o executare a unor sanctiuni contraventionale care au fost desfiintate complet sau care au fost înlocuite prin noua lege”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite în cauze de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.

Dispozitiile legale criticate au următoarea redactare:

- Art. 12 alin. (1): “Dacă printr-un act normativ fapta nu mai este considerată contraventie, ea nu se mai sanctionează, chiar dacă a fost săvârsită înainte de data intrării în vigoare a noului act normativ.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege se invocă încălcarea următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile.”

Examinând exceptia, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, Curtea, printr-o interpretare sistematică, atât prin prisma normelor constitutionale, cât si a conventiilor internationale la care România este parte, a statuat, în Decizia nr. 197 din 13 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, că prevederile art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 sunt constitutionale.

Cu acel prilej, Curtea a observat că textul de lege criticat, care reglementează răspunderea contraventională, instituie o solutie similară celei existente în dreptul penal cu privire la aplicarea retroactivă a legii penale mai favorabile.

Această exceptie este consacrată atât în art. 15 alin. (2) din Constitutie, cât si în art. 13 din Codul penal. Potrivit prevederilor constitutionale ale art. 20 alin. (1), art. 15 alin. (2) trebuie interpretat însă în acord cu Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Conventia, precum si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului nu împiedică statele să stabilească sau să mentină o distinctie între contraventii si infractiuni, fapt pentru care mai multe state europene (de exemplu, Germania, Cehia si Slovacia) au scos o serie de fapte de sub incidenta legii penale si le-au supus pe acestea unui regim administrativ. Legislatia românească s-a înscris si ea acestei tendinte. Cu toate acestea, asa cum s-a arătat si în Decizia nr. 197/2003, în cauza Ozturk împotriva Germaniei (1994), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că aceste fapte intră sub incidenta art. 6 din conventie. În acest sens s-au avut în vedere trei criterii: 1. caracterizarea faptei în dreptul national; 2. natura faptei; 3. natura si gradul de gravitate ale sanctiunii care ar putea fi aplicată persoanei în cauză. Solutii asemănătoare au fost pronuntate si în cauzele Garyfallou AEBE împotriva Greciei (1997), Lauko împotriva Slovaciei si Kadubec împotriva Slovaciei (1998).

Examinând aceste criterii, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că modul de definire a faptelor de către dreptul intern nu are decât o valoare relativă, esentială fiind natura faptei si a sanctiunii. Cu toate acestea, a fost apreciată ca pozitivă initiativa statelor de a incrimina infractiuni mai putin grave, pentru a se ocroti “interesul individului”. Într-adevăr, în argumentarea pozitiei Curtii Europene a Drepturilor Omului în legătură cu această chestiune, s-a invocat faptul că sanctiunile administrative nu privesc un grup de persoane, ci se adresează tuturor cetătenilor în vederea realizării scopului preventiv si represiv al sanctiunii, aspect ce conferă faptei natură penală. În aceste conditii, din perspectiva art. 6 din conventie, distinctia dintre contraventii si infractiuni nu este operantă, toate aceste fapte fiind considerate ca având caracter penal. Mai mult, potrivit acestei interpretări, reiese că, indiferent de calificarea faptei în dreptul intern, art. 6 garantează oricărui “acuzat” dreptul la un proces echitabil.

Curtea Constitutională, tinând cont de toate aceste argumente, dar si de prevederile art. 20 alin. (1) din Constitutie, a statuat, prin decizia mai sus amintită, că legislatia contraventională din România, asemănătoare celei germane, intră sub incidenta prevederilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Astfel fiind, o eventuală sanctionare contraventională a unei persoane pentru o faptă săvârsită în trecut, în conditiile în care această faptă nu mai constituie în prezent contraventie, apare ca fiind nejustificată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, exceptie ridicată de Directia Generală a Finantelor Publice Ialomita în dosarele nr. 436/2003 si nr. 596/2003 ale Tribunalului Ialomita - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 octombrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind conditiile tehnice si metodologia de testare a emulsiilor bituminoase cationice suprastabilizate”, indicativ AND 581 – 2002

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 59 din 4 august 2003,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ privind conditiile tehnice si metodologia de testare a emulsiilor bituminoase cationice suprastabilizate”, indicativ AND 581 - 2002, elaborată de Societatea Comercială “Institutul de Cercetări în Transporturi -INCERTRANS” - S.A. si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 octombrie 2003.

Nr. 614.


*) Anexa se publică în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind organizarea si efectuarea anchetelor de circulatie, origine destinatie. Pregătirea datelor în vederea prelucrării” (revizuire DD 506 - 1988), indicativ DD 506 – 2001

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 72 din 1 septembrie 2003,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ privind organizarea si efectuarea anchetelor de circulatie, origine destinatie. Pregătirea datelor în vederea prelucrării”, indicativ DD 506 - 2001, elaborată de Societatea Comercială “Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” - S.A. si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 octombrie 2003.

Nr. 615.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie privind efectuarea receptiei lucrărilor de întretinere si reparare curentă drumuri poduri” (revizuire AND 514 - 1992), indicativ AND 514 – 2000

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 82 din 15 septembrie 2003,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Metodologie privind efectuarea receptiei lucrărilor de întretinere si reparare curentă drumuri poduri”, indicativ AND 514 - 2000, elaborată de Regia Autonomă .Administratia Natională a Drumurilor din România” si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiior si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 octombrie 2003.

Nr. 616.


*) Anexa se publică în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacitătii portante si al capacitătii de circulatie”, indicativ AND 584 – 2002

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 61 din 4 august 2003,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacitătii portante si al capacitătii de circulatie”, indicativ AND 584 - 2002, elaborată de Societatea Comercială “BOMACO” - S.R.L. si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 octombrie 2003.

Nr. 617.copyrightdsc.net


*) Anexa se publică în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru executia betoanelor rutiere

cu adaos de cenusă de termocentrală” (revizuire CD 147 - 1985), indicativ CD 147 – 2002

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 64 din 18 august 2003,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ pentru executia betoanelor rutiere cu adaos de cenusă de termocentrală”, indicativ CD 147 - 2002, elaborată de Societatea Comercială “Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” - S.A. si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 octombrie 2003.

Nr. 618.


*) Anexa se publică în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”.

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitătii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide” (revizuire CD 31 - 1994), indicativ CD 31 – 2002

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 66 din 18 august 2003,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitătii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide”, indicativ CD 31 - 2002, elaborată de Societatea Comercială “Consilier Construct” si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 octombrie 2003.

Nr. 619.


*) Anexa se publică în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru executia terasamentelor rutiere

din cenusă de termocentrală” (revizuire CD 129 - 1979), indicativ CD 129 – 2002

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 63 din 4 august 2003,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ pentru executia terasamentelor rutiere din cenusă de termocentrală”, indicativ CD 129 - 2002, elaborată de Societatea Comercială “BOMACO” - S.R.L. si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 octombrie 2003.

Nr. 620.


*) Anexa se publică în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru executia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinuă” (revizuire DD 502 - 1987), indicativ DD 502 – 2001

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 75 din 8 septembrie 2003,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ pentru executia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinuă”, indicativ DD 502 - 2001, elaborată de Societatea Comercială “BOMACO” - S.R.L. si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 octombrie 2003.

Nr. 621.


*) Anexa se publică în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”.