MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 209         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 31 martie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

320. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al orasului Corabia si în administrarea Consiliului Local al Orasului Corabia, judetul Olt.

 

323. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care au luat fiintă în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 si îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor

 

324. - Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Hunedoara

 

326. - Hotărâre pentru aprobarea majorării plafonului valoric al mesei calde zilnice care se acordă personalului minier

 

331. - Hotărâre privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a judetului Harghita si din administrarea Consiliului Judetean Harghita si, respectiv, din proprietatea publică a judetului Mures si din administrarea Consiliului Judetean Mures în proprietatea publică a statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, precum si încadrarea functională a acestor sectoare de drum

ca drumuri nationale

 

332. - Hotărâre privind stabilirea tarifului de licentiere a Regiei Autonome “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA pentru anul 2003

 

339. - Hotărâre privind majorarea cuantumului alocatiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din institutiile de protectie specială a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

8. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea drept consumator eligibil de energie electrică a Societătii Comerciale “Electrocarbon” - S.A. Slatina

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

51. - Ordin al viceguvernatorului Băncii Nationale a României privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar “Oscar Exchange Office” - S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al orasului Corabia si în administrarea Consiliului Local al Orasului Corabia, judetul Olt

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, compus din constructie aflată în curs de executie, situat în orasul Corabia, judetul Olt, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al orasului Corabia si în administrarea Consiliului Local al Orasului Corabia, judetul Olt.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La darea în folosintă a blocului, în baza unui nou protocol, Ministerul de Interne redobândeste dreptul de administrare asupra unui număr de 2 (două) apartamente având o suprafată locuibilă proportională cu ponderea valorii actualizate a lucrărilor executate prin bugetul propriu din valoarea finală a obiectivului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 320.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al orasului Corabia si în administrarea Consiliului Local al Orasului Corabia, judetul Olt

 

Imobilul care se transmite si locul unde este situat

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Corabia, bl. P9, sc. B, judetul Olt

Statul român Ministerul de Interne

Orasul Corabia Consiliul Local

al Orasului Corabia, judetul Olt

Suprafata construită Ac = 182,3 m2 Suprafata desfăsurată Ad = 969 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care au luat fiintă în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 si îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care au luat fiintă în baza prevederilor  Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 si îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 25 aprilie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 323.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare

în Sudură si Încercări de Materiale ISIM

Adresa .………………………………

C.F.  …………………………………

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2002

 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sudură si Încercări de Materiale ISIM

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Hunedoara

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, cu suma de 5.000.000 mii lei, pentru judetul Hunedoara, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, si alocarea acesteia Consiliului Local al Municipiului Orăstie, judetul Hunedoara, în vederea amenajării, dotării si extinderii imobilului situat în municipiul Orăstie, piata Aurel Vlaicu nr. 3, ca sediu al Primăriei Municipiului Orăstie, judetul Hunedoara.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 324.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea majorării plafonului valoric al mesei calde zilnice care se acordă personalului minier

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă majorarea plafonului valoric al mesei calde zilnice acordate personalului minier la nivelul de 50.000 lei/persoană/zi, începând cu luna martie 2003.

Art. 2. - Ministerul Industriei si Resurselor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, va introduce modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele de venituri si cheltuieli ale companiilor si societătilor nationale implicate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 326.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a judetului Harghita si din administrarea Consiliului Judetean Harghita si, respectiv, din proprietatea publică a judetului Mures si din administrarea Consiliului Judetean Mures în proprietatea publică a statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, precum si încadrarea functională a acestor sectoare de drum ca drumuri nationale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, precum si al art. 6 alin. (2), al art. 12 si 20 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea sectoarelor de drum, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a judetului Harghita si din administrarea Consiliului Judetean Harghita si, respectiv, din proprietatea publică a judetului Mures si din administrarea Consiliului Judetean Mures în proprietatea publică a statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectoarelor de drum prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Sectoarele de drum prevăzute la art. 1 se încadrează functional ca drumuri nationale si vor avea indicativul DN 13C, potrivit anexei.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 331.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectoarelor de drum care se transmit din proprietatea publică a judetului Harghita si din administrarea Consiliului Judetean Harghita si, respectiv, din proprietatea publică a judetului Mures si din administrarea Consiliului Judetean Mures în proprietatea publică a statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” si care se încadrează functional ca drumuri nationale

 

Nr.

crt.

Denumirea sectoarelor de drum

Persoana juridică de la care se transmit

sectoarele de drum

Persoana juridică

la care se transmit

sectoarele de drum

Lungime totală

(km)

Indicativ

vechi

Indicativ

nou

1.

DJ 137

Km 24+136 - km 35+200

Limita judet Mures - Cristuru Secuiesc

Consiliul Judetean Harghita

Regia Autonomă “Administratia

Natională a Drumurilor din România”

11,064

DJ 137

 

DN 13C

2.

DJ 134A

Km 17+077 - km 35+547

Cristuru Secuiesc - Morăreni (DN 13A)

Consiliul Judetean Harghita

Regia Autonomă “Administratia

Natională a Drumurilor din România”

18,470

 

 

DJ 134A

 

DN 13C

3.

DJ 137

Km 35+200 - km 36+600

Limita judet Harghita - Vânători (DN 13)

Consiliul Judetean Mures

Regia Autonomă “Administratia

Natională a Drumurilor din România”

1,600

DJ 137

DN 13C

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea tarifului de licentiere a Regiei Autonome “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA pentru anul 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligatiilor asumate de România prin aderarea la Conventia internatională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigatiei aeriene si la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Tariful de licentiere pentru anul 2003 a Regiei Autonome “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA, ca agent economic aeronautic prestator de servicii de trafic aerian civil, se stabileste la nivelul echivalentului în lei al sumei de 7,029 milioane euro, prin utilizarea cursului de schimb leu/euro de la data plătii.

Art. 2. - Regia Autonomă “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA înregistrează în contabilitate, pe cheltuieli deductibile fiscal, la 31 decembrie 2003, echivalentul în lei al ratei tarifului de licentiere pentru trimestrul IV al anului 2003, scadentă la 25 martie 2004, prin utilizarea cursului de schimb leu/euro de la data de 31 decembrie 2003.

Art. 3. - Diferenta de curs valutar aferentă ratei tarifului de licentiere pentru trimestrul IV al anului 2003, rezultată între suma înregistrată pe cheltuieli la 31 decembrie 2003 si suma efectiv plătită la data scadentei, se va reflecta în contabilitatea Regiei Autonome “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA în cheltuieli deductibile fiscal aferente anului 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 332.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind majorarea cuantumului alocatiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din institutiile de protectie specială a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Începând cu luna martie 2003 cuantumul alocatiei de hrană pentru consumurile colective din institutiile de protectie specială a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, va fi de 55.000 lei/asistat/zi.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.307/2001 privind majorarea cuantumului alocatiei de hrană pentru consumurile colective din institutiile de protectie specială a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 10 ianuarie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Persoanele cu Handicap,

Constantin Stoenescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 339.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind acreditarea drept consumator eligibil de energie electrică a Societătii Comerciale “Electrocarbon” - S.A. Slatina

 

În temeiul art. 2 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, al art. 5 pct. 10 si 29 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, precum si al Hotărârii Guvernului nr. 48/2002 pentru majorarea gradului de deschidere a pietei energiei electrice,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul dezvoltarea pietei de energie,

în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/1999, modificat si completat prin ordinele presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2000 si nr. 34/2001, si ale procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 28 martie 2003,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează drept consumator eligibil de energie electrică Societatea Comercială “Electrocarbon” - S.A. Slatina.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Societatea Comercială “Electrocarbon” - S.A. Slatina, la alegerea unui alt furnizor de energie electrică si la încheierea cu acesta a unui contract de furnizare, în calitate de consumator eligibil, va respecta prevederile art. 2 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 11 martie 2002.

Art. 4. - Societatea Comercială “Electrocarbon” - S.A. Slatina va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Departamentul dezvoltarea pietei de energie din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Horia Bogdan

 

Bucuresti, 28 martie 2003.

Nr. 8.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar “Oscar Exchange Office” - S.R.L.

 

Având în vedere încălcarea prevederilor pct. 44 din Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2, anexă la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 50/1998,

viceguvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Art. 1. - Se sanctionează Casa de Schimb Valutar “Oscar Exchange Office” - S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Str. Argesului nr. 9, bl. A7, sc. B, et. 2, ap. 23, sectorul 6, înregistrată la Oficiul registrului comertului al municipiului Bucuresti sub nr. J40/24469/1994, cu retragerea Autorizatiei de functionare nr. II/1860 din 2 februarie 1999.

Art. 2. - Casa de Schimb Valutar “Oscar Exchange Office” - S.R.L. are drept de contestatie, în termen de 15 zile de la data comunicării sanctiunii, la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare.

 

VICEGUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MIHAI BOGZA

 

Bucuresti, 19 martie 2003.

Nr. 51.