MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 190         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 martie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

230. - Hotărâre privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 13, 17 si 18 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 462/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Rezervatiile biosferei, parcurile nationale si parcurile naturale se delimitează conform anexei nr. 1.

(2) Anexa nr. 1 constituie bază pentru realizarea cadastrului de specialitate al ariilor naturale protejate, sectiunea rezervatii ale biosferei, parcuri nationale si parcuri naturale.

(3) Rezervatiile biosferei, parcurile nationale si parcurile naturale se clasifică în categoriile corespunzătoare statutului de protectie si au următoarele denumiri si desemnări internationale:

a) Rezervatia Biosferei Delta Dunării detine triplu statut de protectie international: Rezervatie a Biosferei, desemnată international de Comitetul UNESCO “Omul si Biosfera“, Zonă Umedă de Importantă Internatională, desemnată de Secretariatul Conventiei Ramsar, si Sit al Patrimoniului Natural Universal, recunoscut de UNESCO;

b) Parcul National Domogled - Valea Cernei;

c) Parcul National Retezat, desemnat international ca Rezervatie a Biosferei de către Comitetul UNESCO “Omul si Biosfera“;

d) Parcul Natural Portile de Fier;

e) Parcul National Cheile Nerei - Beusnita;

f) Parcul Natural Apuseni;

g) Parcul National Muntii Rodnei, desemnat international ca Rezervatie a Biosferei de către Comitetul UNESCO “Omul si Biosfera“;

h) Parcul Natural Bucegi;

i) Parcul National Cheile Bicazului - Hâsmas;

j) Parcul National Ceahlău;

k) Parcul National Călimani;

l) Parcul National Cozia;

m) Parcul National Piatra Craiului;

n) Parcul Natural Grădistea Muncelului - Cioclovina;

o) Parcul National Semenic - Cheile Carasului;

p) Parcul National Muntii Măcinului;

r) Parcul Natural Balta Mică a Brăilei, desemnat ca Zonă Umedă de Importantă Internatională de către Secretariatul Conventiei Ramsar;

s) Parcul Natural Vânători-Neamt.

Art. 2. - Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, în colaborare cu autoritatea publică centrală pentru silvicultură, va stabili, cu avizul Academiei Române, zonarea interioară a parcurilor nationale si a parcurilor naturale din punct de vedere al necesitătii de conservare a diversitătii biologice, prin ordin comun al ministrilor, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Toate suprafetele ocupate de vegetatie forestieră, aflate în interiorul rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale sau parcurilor naturale, vor fi încadrate de către autoritatea publică centrală pentru silvicultură, în baza avizului Academiei Române, în categoriile functionale corespunzător zonării interioare.

Art. 4. - Autoritatea publică centrală pentru silvicultură, în colaborare cu autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si cu Academia Română, va elabora norme de amenjare a pădurilor, a fondului cinegetic si salmonicol, în conformitate cu categoriile de management si cu obiectivele de conservare a biodiversitătii, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Autoritatea publică centrală pentru agricultură, în colaborare cu autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si cu Academia Română, va elabora norme de gospodărire a pajistilor, în conformitate cu categoriile de management si cu obiectivele de conservare a biodiversitătii, cu capacitatea productivă si de suport a pajistilor, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - Autoritatea publică centrală pentru turism, în colaborare cu autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, autoritatea publică centrală pentru silvicultură si cu Academia Română, va elabora strategia privind dezvoltarea ecoturismului în rezervatiile biosferei, parcurile nationale si parcurile naturale, în conformitate cu principiile de conservare a biodiversitătii si de utilizare durabilă a resurselor naturale.

Art. 7. - Autoritatea publică centrală pentru transport va lua măsuri în vederea dezvoltării ecoturismului, prin amplasarea de indicatoare rutiere pe drumurile nationale pentru semnalizarea adecvată a rutelor către rezervatiile biosferei, parcurile nationale si parcurile naturale, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 8. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului va asigura, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, structuri de administrare pentru toate rezerva tiile biosferei, parcurile nationale si parcurile naturale.

(2) Structurile de administrare prevăzute la alin. (1) se asigură:

a) în subordinea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, în limita bugetului alocat si a numărului de personal aprobat conform cerintelor anexei nr. 2; sau

b) în coordonarea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, pe bază de contract încheiat cu persoane juridice care probează capacitatea tehnică, stiintifică, administrativă si financiară necesară, care asigură personalul prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Structurile care asigură administrarea ariei naturale protejate pe bază de contract sunt obligate să întocmească si să revizuiască periodic regulamentul si planul de management al acesteia.

(4) Detinătorul majoritar de teren din cuprinsul unei rezervatii a biosferei, unui parc national sau parc natural are dreptul să I se încredinteze administrarea acesteia, dacă Ondeplineste conditiile prevăzute la alin. (2).

(5) Durata minimă de timp pentru care se încheie contractele mentionate la alin. (2) este de 10 ani.

(6) Structurile de administrare ale rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale vor urmări aplicarea regulamentului si a planului de management de către toti detinătorii si administratorii de bunuri si terenuri aflate în cuprinsul rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale, care vor administra în continuare bunurile aflate în proprietate sau încredintate, cu respectarea legislatiei în vigoare si a reglementărilor specifice ariei protejate.

(7) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului va sustine, în limita bugetului alocat, atât activitătile structurilor aflate în subordinea sa, cât si realizarea unora dintre activitătile cuprinse în planurile de management ale ariilor naturale protejate încredintate structurilor aflate în coordonare, în baza proiectelor aprobate.

Art. 9. - (1) Limitele parcurilor nationale si ale parcurilor naturale vor fi materializate în teren prin aplicarea, în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, a semnelor distinctive, stabilite anterior si utilizate de Comisia Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române, respectiv un pătrat rosu având laturile între 10 si 15 centimetri, înconjurat de o bandă albă având lătimea între 2 si 4 centimetri, aplicat la distante între 50 si 200 metri de către administra tiile parcurilor nationale si ale parcurilor naturale.

(2) Limitele rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale, în format digital, ca vectori cu referintă geografică, se pun la dispozitie de către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului tuturor institutiilor si persoanelor interesate, prin intermediul paginii de Internet, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 10. - Autoritătile administratiei publice locale vor asigura evidentierea limitelor rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale, ale căror elemente de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 1, în planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 11. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Florin Stadiu,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Academiei Române,

Eugen Simion

 

Bucuresti, 4 martie 2003.

Nr. 230.

 

ANEXA Nr. 1

 

HĂRTILE SI DESCRIERILE LIMITELOR REZERVATIILOR BIOSFEREI, PARCURILOR NATIONALE SI PARCURILOR NATURALE

 

Cuprins:

I. Harta rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale

II. Lista abrevierilor si semnele conventionale utilizate

III. Hărtile rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si descrierile limitelor pentru:

a) Rezervatia Biosferei Delta Dunării;

b) Parcul National Domogled - Valea Cernei;

c) Parcul National Retezat;

d) Parcul Natural Portile de Fier;

e) Parcul National Cheile Nerei - Beusnita;

f) Parcul Natural Apuseni;

g) Parcul National Muntii Rodnei;

h) Parcul Natural Bucegi;

i) Parcul National Cheile Bicazului - Hâsmas;

j) Parcul National Ceahlău;

k) Parcul National Călimani;

l) Parcul National Cozia;

m) Parcul National Piatra Craiului;

n) Parcul Natural Grădistea Muncelului - Cioclovina;

o) Parcul National Semenic - Cheile Carasului;

p) Parcul National Muntii Măcinului;

r) Parcul Natural Balta Mică a Brăilei;

s) Parcul Natural Vânători-Neamt.

 

ROMÂNIA

 

Harta rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale

 

LISTA ABREVIERILOR

 

b.h. = bazin hidrografic;

cab. = cabană;

Cl. = culme;

Confl. = confluentă;

Cr. = cracul;

D. = deal, dealul;

Izv. = izvor;

JUD. = judetul;

km = kilometru;

m = metri;

M. = munte;

og. = ogas;

OS = ocolul silvic;

Pc. = picior;

PÎna = poiana;

pr. = pârâu;

r. = râu;

rez. = rezervor;

UP = unitate de productie;

V. = valea;

Vf. = vârful;

[XII.5] = codul cadastral al bazinului hidrografic.

 

SEMNE CONVENTIONALE

 

- limită pe curs de apă curs de apă

- limită pe culme principală drum

- limită pe culme secundară cale ferată

- limită pe lizieră de pădure chei

- limită pe cale ferată limită de judet

- limită pe drum granită de stat

- alte limite lac

- bornă silvică localitate

- varf suprafata parcului

- confluentă, culme, înseuare

Denumirile geografice, cotele si elementele cartografice utilizate au fost preluate din foile hărtii topografice scara 1:25 000, editia a II-a, Directia Topografică Militară, Atlasul Cadastrului Apelor din România (1992) si Hărtile arboretelor, scara 1:10 000 si/sau 1:20 000 din Amenajamentele silvice.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

STRUCTURA

personalului administratiilor parcurilor nationale si parcurilor naturale

 

Structurile de administratie ale parcurilor nationale si ale parcurilor naturale care fac obiectul acestei hotărâri vor avea următoarea componentă:

- director al parcului;

- sef pază;

- economist;

- responsabil relatii cu comunitătile si educatie ecologică;

- biolog;

- specialist în tehnologia informatiei;

- între 6 si 17 agenti de teren, respectiv,

- Parcul National Domogled - Valea Cernei - 20 de persoane, dintre care 14 agenti de teren;

- Parcul National Retezat - 17 persoane, dintre care 11 agenti de teren;

- Parcul Natural Portile de Fier - 23 de persoane, dintre care 17 agenti de teren;

- Parcul National Cheile Nerei - Beusnita - 17 persoane, dintre care 11 agenti de teren;

- Parcul Natural Apuseni - 21 de persoane, dintre care 15 agenti de teren;

- Parcul National Muntii Rodnei - 18 persoane, dintre care 12 agenti de teren;

- Parcul Natural Bucegi - 17 persoane, dintre care 11 agenti de teren;

- Parcul National Cheile Bicazului - Hâsmas - 12 persoane, dintre care 6 agenti de teren;

- Parcul National Ceahlău - 12 persoane, dintre care 6 agenti de teren;

- Parcul National Călimani - 15 persoane, dintre care 9 agenti de teren;

- Parcul National Cozia - 13 persoane, dintre care 7 agenti de teren;

- Parcul National Piatra Craiului - 13 persoane, dintre care 7 agenti de teren;

- Parcul Natural Grădistea Muncelului - Cioclovina - 14 persoane, dintre care 8 agenti de teren;

- Parcul National Semenic - Cheile Carasului - 17 persoane, dintre care 11 agenti de teren;

- Parcul National Muntii Măcinului - 12 persoane, dintre care 6 agenti de teren;

- Parcul Natural Balta Mică a Brăilei - 13 persoane, dintre care 7 agenti de teren;

- Parcul Natural Vânători-Neamt - 17 persoane, dintre care 11 agenti de teren.