MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 181         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 24 martie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

69. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Norvegiei privind readmisia propriilor cetăteni si a străinilor, semnat la Bucuresti la 17 iulie 2002

Acord între Guvernul României si Guvernul Regatului Norvegiei privind readmisia propriilor cetăteni si a străinilor

 

110. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Norvegiei privind readmisia propriilor cetăteni si a străinilor, semnat la Bucuresti la 17 iulie 2002

 

70. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Sofia la 10 iulie 2002

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului  si a altor infractiuni grave

 

111. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Sofia la 10 iulie 2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            237. - Hotărâre pentru modificarea art. 4 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului National al Politistilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.305/2002

 

            257. - Hotărâre pentru aprobarea încheierii Contractului de cesiune dintre Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, si firma Maxima Group Plc., în vederea recuperării creantelor României din Republica Angola

 

            258. - Hotărâre pentru aprobarea încheierii Contractului de cesiune dintre Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, si firma Maxima Group Plc., în vederea recuperării creantelor României din Republica Mozambic

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            495/997/2002-10/2003. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 454/917/2001- 22/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea, păstrarea si calitatea uleiurilor vegetale, grăsimilor tartinabile - margarine - si a maionezelor, destinate comercializării pentru consumul uman

 

            120/16.112. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului finantelor publice privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licentei de depozit

 

            171. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind stabilirea preturilor pentru cabalinele trecute la turma de bază

 

            188. - Ordin al ministrului turismului privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 510/2002

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            3. - Norme pentru completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 2/1999 privind autorizarea băncilor

 

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Norvegiei privind readmisia propriilor cetăteni si a străinilor, semnat la Bucuresti la 17 iulie 2002

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Norvegiei privind readmisia propriilor cetăteni si a străinilor, semnat la Bucuresti la 17 iulie 2002.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 martie 2003.

Nr. 69.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Regatului Norvegiei privind readmisia propriilor cetăteni si a străinilor

 

            Guvernul României si Guvernul Regatului Norvegiei, denumite în continuare părti contractante, în dorinta de a continua dezvoltarea cooperării dintre statele lor, în scopul asigurării unei mai bune aplicări a dispozitiilor privind circulatia persoanelor, constiente de necesitatea combaterii migratiei ilegale si în vederea facilitării, pe bază de reciprocitate, a readmisiei persoanelor care intră sau se află ilegal pe teritoriul statului oricăreia dintre părtile contractante, în conformitate cu tratatele si conventiile la care statele lor sunt parte, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

Pentru scopurile prezentului acord, termenii enumerati mai jos au următoarele întelesuri:

a) străin este persoana care nu are cetătenia statului uneia dintre părtile contractante;

b) viză este un permis valabil, eliberat de autoritătile competente ale statului unei părti contractante, care dă dreptul unei persoane să intre si să rămână pe teritoriul statului acesteia, fără întrerupere, pentru o perioadă determinată, în conformitate cu legislatia aplicabilă în acel stat;

c) permis de sedere este un permis valabil, eliberat de autoritătile competente ale statului unei părti contractante, care dă dreptul persoanei titulare să intre în mod repetat si să domicilieze pe teritoriul statului acesteia. Permisul de sedere nu reprezintă o viză si nu poate fi asimilat cu permisiunea temporară acordată unei persoane pentru rămânerea sa pe teritoriul statului unei părti contractante în legătură cu examinarea unei cereri de azil sau pe durata unei proceduri de expulzare.

 

ARTICOLUL 2

Readmisia cetătenilor statelor părtilor contractante

 

1. Fiecare parte contractantă va readmite fără alte formalităti, la cererea celeilalte părti contractante, orice persoană care nu îndeplineste ori nu mai îndeplineste conditiile legale pentru sederea sa pe teritoriul statului părtii contractante solicitante, cu conditia să se facă dovada sau să existe motive temeinice pentru a se prezuma că aceasta are cetătenia statului părtii contractante solicitate.

2. Aceeasi procedură se aplică si persoanei care a pierdut cetătenia statului părtii contractante solicitate după intrarea sa pe teritoriul statului părtii contractante solicitante, fără ca autoritătile competente ale acesteia din urmă să fi dat garantii în privinta acordării cetăteniei acelui stat persoanei respective.

3. Partea contractantă solicitantă va readmite în aceleasi conditii astfel de persoane, dacă verificările ulterioare au dovedit că cei în cauză nu îndeplinesc conditiile prevăzute în paragraful 1 sau 2.

4. La cererea părtii contractante solicitante, partea contractantă solicitată va trebui să elibereze fără întârziere persoanei care face obiectul readmisiei, în temeiul prevederilor paragrafului 1, documentele de călătorie necesare întoarcerii acesteia.

 

ARTICOLUL 3

Dovada ori prezumarea cetăteniei

 

1. Cetătenia este considerată dovedită de următoarele documente, cu conditia ca acestea să poată fi atribuite cu certitudine unei persoane distincte:

a) certificate de cetătenie;

b) pasapoarte de orice fel (nationale, colective, diplomatice, de serviciu si titluri de călătorie);

c) cărti de identitate, inclusiv cele temporare si provizorii;

d) documente oficiale care indică cetătenia persoanei în cauză;

e) registrele de marinari si carnetele de comandant de navă;

f) informatii certe oferite de autoritătile competente ale fiecărei părti contractante.

2. Dovezile prima facie referitoare la cetătenie pot fi furnizate, în particular, prin:

a) fotocopii ale oricăror documente enumerate la paragraful 1;

b) carnete de conducere;

c) legitimatii de serviciu, livrete si legitimatii militare;

d) certificate de nastere;

e) fotocopii ale documentelor mentionate;

f) declaratii scrise ale martorilor;

g) declaratie scrisă a persoanei în cauză;

h) limba vorbită de persoana în cauză, numai corelată cu unul dintre elementele enumerate la lit. a)-f) si i);

i) orice alt document care poate ajuta la stabilirea cetăteniei persoanei în cauză.

3. În cazul în care se aduc dovezi prima facie privind cetătenia, părtile contractante vor considera reciproc că cetătenia persoanei în cauză este stabilită, cu exceptia situatiilor în care partea contractantă solicitată a contestat acest lucru.

4. Documentele prevăzute în paragrafele 1 si 2 ale acestui articol vor fi considerate suficiente ca dovezi prima facie referitoare la cetătenie, chiar dacă perioada lor de valabilitate a expirat.

5. În cazul în care dovada sau dovezile prima facie la care se face referire în paragrafele 1 si 2 nu sunt suficiente pentru dovedirea sau prezumarea întemeiată a cetăteniei, misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al părtii contractante solicitate va audia fără întârziere persoana în cauză pentru a stabili cetătenia acesteia.

 

ARTICOLUL 4

Readmisia străinilor

 

1. Oricare dintre părtile contractante va readmite, la cererea celeilalte părti contractante, fără alte formalităti, un străin care a intrat pe teritoriul statului părtii contractante solicitante direct de pe teritoriul statului părtii contractante solicitate si care nu îndeplineste conditiile legale de intrare sau sedere pe acel teritoriu.

2. Fiecare parte contractantă va readmite, la cererea celeilalte părti contractante, fără alte formalităti, un străin cu sedere ilegală pe teritoriul statului părtii contractante solicitante si care are un permis de sedere valabil, o viză valabilă sau un alt document valabil, eliberat de autoritătile competente ale statului părtii contractante solicitate, dând dreptul persoanei respective să intre si să locuiască pe teritoriul acelui stat.

 

ARTICOLUL 5

Exceptii de la obligatia de readmisie a străinilor

 

1. Obligatia de readmisie prevăzută în art. 4 nu va exista în cazul străinilor care, la plecarea de pe teritoriul statului părtii contractante solicitate sau la intrarea pe teritoriul statului părtii contractante solicitante, au primit o viză valabilă ori un permis de sedere de la autoritătile părtii contractante solicitante.

2. Dacă ambele părti contractante au eliberat unui străin care face obiectul cererii de readmisie o viză de intrare sau un permis de sedere, partea contractantă a cărei viză de intrare sau permis de sedere expiră cel mai târziu va readmite persoana respectivă.

 

ARTICOLUL 6

Tranzitul

 

1. O parte contractantă va permite unui străin, la cererea celeilalte părti contractante, în cazul returnării acestuia, să tranziteze teritoriul statului său. Partea contractantă solicitantă poate cere părtii contractante solicitate să asigure escorta pe timpul tranzitării teritoriului statului său.

2. Partea contractantă solicitată va acorda viză de tranzit gratuită persoanei escortate si celor care asigură escorta.

3. Dacă străinului aflat în procedură de readmisie nu i se permite intrarea pe teritoriul unui stat tert sau dacă, indiferent de motiv, continuarea călătoriei nu mai este posibilă, partea contractantă solicitantă îsi asumă întreaga responsabilitate pentru preluarea fără întârziere si întoarcerea acestuia pe teritoriul statului său.

4. În situatia în care există elemente evidente din care să rezulte, pentru persoana ce face obiectul cererii de tranzit, că aceasta reprezintă o amenintare pentru ordinea publică, siguranta natională sau sănătatea publică, precum si dacă garantiile furnizate în temeiul acestui articol nu sunt considerate satisfăcătoare, partea contractantă solicitată îsi rezervă dreptul de a refuza o astfel de cerere.

 

ARTICOLUL 7

Termene

 

1. O parte contractantă va răspunde în scris, fără întârziere, cererii de readmisie care i-a fost adresată si, în orice caz, în cel mult 20 de zile de la primirea cererii.

Cererea de readmisie poate fi înaintată autoritătilor competente ale părtii contractante solicitate, prin postă, prin înmânare directă sau prin orice alte mijloace de comunicare, inclusiv prin depunerea acesteia la misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al părtii contractante solicitate. Orice respingere a unei astfel de cereri va fi motivată.

2. Imediat după comunicarea aprobării cererii de readmisie, dar, în orice caz, după cel mult 3 luni de la data acestei aprobări, partea contractantă solicitată va prelua persoana care face obiectul procedurii de readmisie. Acest termen limită va putea fi extins cu intervalul de timp necesar pentru clarificarea impedimentelor legale sau practice care se pot ivi, în baza notificării făcute în acest scop de către partea contractantă solicitată.

 

ARTICOLUL 8

Încetarea obligatiei de readmisie

 

O cerere de readmisie formulată în temeiul art. 4 trebuie să fie adresată părtii contractante solicitate în termen de un an după ce partea contractantă solicitantă a constatat intrarea sau sederea ilegală a străinului pe teritoriul statului său. Cererea formulată după scurgerea acestui termen nu mai este admisibilă.

 

ARTICOLUL 9

Schimbul si protectia informatiilor

 

1. Informatiile asupra cazurilor individuale, furnizate celeilalte părti contractante pentru aplicarea prezentului acord, se vor referi numai la:

a) datele privind persoana care va fi readmisă sau admisă în tranzit si, atunci când este necesar, si la cele ale membrilor familiei acesteia, cum sunt: numele, prenumele, orice nume anterior, poreclă, pseudonime, aliasuri, numele si prenumele părintilor, data si locul nasterii, sexul, cetătenia actuală si cele anterioare, nationalitatea, ultima adresă si adresele anterioare de pe teritoriul statului părtii contractante solicitate;

b) pasaport, document de călătorie, laissez-passer sau alt act de identitate (numărul, data eliberării, autoritatea emitentă, locul eliberării, perioada de valabilitate etc.);

c) alte date necesare identificării persoanei care trebuie readmisă sau admisă în tranzit;

d) dovezi cu ajutorul cărora cetătenia poate fi stabilită sau temeinic prezumată;

e) permisul de sedere si/sau viza eliberate de autoritătile statelor părtilor contractante sau ale unor state terte;

f) itinerare, locuri, bilete de călătorie sau alte posibile aranjamente de călătorie, permise de sedere sau vize emise de una dintre părtile contractante ori de către un stat tert si descrierea lor, dacă este disponibilă;

g) orice altă informatie cerută de una dintre părtile contractante, necesară examinării cererii de readmisie prevăzute în prezentul acord.

2. Informatiile furnizate în temeiul prevederilor paragrafului 1, precum si orice alte date transmise în temeiul prevederilor prezentului acord vor fi transmise în conformitate cu dispozitiile legislatiei aplicabile în statul părtii contractante care le transmite si ale Conventiei pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, Strasbourg, 28 ianuarie 1981.

3. Fiecare parte contractantă se angajează

a) să utilizeze orice informatie primită în baza acestui acord numai în scopul pentru care aceasta a fost solicitată;

b) să păstreze confidentialitatea informatiilor trimise părtii contractante solicitate si să nu le transmită unei terte părti decât dacă această transmitere este autorizată de partea contractantă solicitantă;

c) să protejeze aceste informatii împotriva oricărei pierderi accidentale, acces neautorizat, alterări sau dezvăluiri;

d) să distrugă aceste informatii în conformitate cu orice conditii stipulate de partea contractantă solicitantă, iar în cazul în care nu sunt prevăzute asemenea conditii, de îndată ce informatiile nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost furnizate.

 

ARTICOLUL 10

Cheltuieli

 

1. Partea contractantă solicitantă suportă toate cheltuielile aferente transportului persoanei care face obiectul readmisiei, în temeiul prevederilor acestui acord, precum si al escortei sale, până la frontiera statului părtii contractante solicitate, numai dacă aceste cheltuieli nu sunt suportate de o companie de transport.

2. Aceeasi parte contractantă va suporta, de asemenea, toate cheltuielile de transport decurgând din executarea obligatiei de a reprimi persoanele prevăzute în art. 2 paragraful 2.

3. În cazul admiterii în tranzit a persoanelor ce fac obiectul unei proceduri de readmisie către un stat tert, partea contractantă solicitantă va suporta toate cheltuielile aferente transportului acestor persoane si al escortei, până în statul de destinatie, iar dacă, indiferent de motiv, continuarea călătoriei nu este posibilă, va suporta si cheltuielile de reîntoarcere a acestora în statul său, numai dacă aceste cheltuieli nu sunt suportate de către o companie de transport.

 

ARTICOLUL 11

Transportul bunurilor personale legal dobândite

 

1. Partea contractantă solicitantă va permite persoanei care face obiectul unei proceduri de readmisie să îsi transporte în statul de destinatie toate bunurile sale legal dobândite în conformitate cu legislatia aplicabilă părtii contractante solicitante.

2. Partea contractantă solicitantă nu este obligată să suporte costurile pentru transportul acestor bunuri.

 

ARTICOLUL 12

Prevederi privind aplicarea

 

1. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului acord, părtile contractante se vor informa reciproc, pe cale diplomatică, asupra autoritătilor competente desemnate pentru punerea în aplicare a acestuia, precum si în ceea ce priveste adresele acestora ori alte informatii necesare pentru înlesnirea comunicării. Părtile contractante vor trebui, de asemenea, să se informeze reciproc asupra schimbărilor ce survin în legătură cu aceste autorităti.

2. Reprezentantii autoritătilor competente se vor întâlni ori de câte ori este necesar pentru a analiza modul de punere în aplicare a prezentului acord si pentru a conveni asupra aranjamentelor practice pentru aplicarea acestuia.

3. Autoritătile competente vor conveni si asupra altor aranjamente necesare pentru aplicarea prezentului acord, cum ar fi:

- detalii, acte doveditoare si măsurile necesare pentru transfer si executarea tranzitului;

- determinarea punctelor de trecere a frontierei si stabilirea datei în vederea readmisiei;

- conditiile pentru transportul în tranzit al unui cetătean al unui stat tert sub escorta autoritătilor competente;

- dovezi sau prezumtii în baza cărora este posibil să se probeze sau să se arate că străinul a sosit direct de pe teritoriul statului uneia dintre părtile contractante pe teritoriul statului celeilalte părti contractante;

- forma si continutul cererii de readmisie, formatul fisei individuale cu datele personale, evidenta persoanelor supuse procedurii de readmisie, limba de lucru etc.

 

ARTICOLUL 13

Legătura cu alte acorduri internationale

 

1. Nici o prevedere a prezentului acord nu va aduce atingere în vreun fel drepturilor dobândite si obligatiilor asumate de oricare dintre părtile contractante, decurgând din alte acorduri internationale la care statele lor sunt parte.

2. Prezentul acord nu se aplică în cazul persoanelor care fac obiectul procedurilor de extrădare, tranzit în caz de extrădare sau de transfer al persoanelor condamnate, convenite între statele părtilor contractante sau între acestea si state terte.

 

ARTICOLUL 14

Dispozitii finale

 

1. Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată.

2. Fiecare parte contractantă va notifica celeilalte părti contractante, în scris, pe cale diplomatică, îndeplinirea procedurilor legale necesare în statul său pentru intrarea în vigoare a acestui acord. Acordul va intra în vigoare după 30 de zile de la data primirii ultimei dintre cele două notificări.

3. Fiecare parte contractantă poate suspenda aplicarea prezentului acord, cu exceptia cazurilor care intră sub incidenta art. 2, din motive de protectie a securitătii nationale, ordinii publice sau a sănătătii publice, printr-o notificare adresată în scris celeilalte părti contractante. Suspendarea va fi notificată neîntârziat celeilalte părti contractante, pe cale diplomatică, si va deveni efectivă la data indicată în notificare. Acordul va reintra în vigoare în momentul în care cealaltă parte contractantă a fost notificată de partea contractantă solicitantă despre faptul că motivele pentru suspendare nu mai sunt de actualitate.

4. Fiecare parte contractantă, în conformitate cu prevederile legale cuprinse în legislatia sa natională, poate propune oricând amendamente sau completări la prezentul acord. După convenirea de către părtile contractante asupra unei asemenea propuneri si după semnarea documentelor, aceste amendamente sau completări vor intra în vigoare potrivit paragrafului 2 al prezentului articol.

5. Fiecare parte contractantă poate denunta prezentul acord prin notificarea, în scris, a celeilalte părti contractante. Denuntarea va deveni efectivă în prima zi a lunii următoare celei în care a fost primită notificarea scrisă de către cealaltă parte contractantă.

6. Prezentul acord este aplicabil tuturor persoanelor prezente pe teritoriile statelor părtilor contractante la data intrării sale în vigoare si după această dată.

Semnat la Bucuresti la 17 iulie 2002, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, norvegiană si engleză, toate textele fiind în mod egal autentice. În cazul divergentelor de interpretare va prevala textul în limba engleză.

 

 

Pentru Guvernul României,

Ioan Rus,

ministru de interne

Pentru Guvernul Regatului Norvegiei,

John Mikal Kvistad,

secretar I

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Norvegiei

privind readmisia propriilor cetăteni si a străinilor, semnat la Bucuresti la 17 iulie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Norvegiei privind readmisia propriilor cetăten si a străinilor, semnat la Bucuresti la 17 iulie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 martie 2003.

Nr. 110.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Sofia la 10 iulie 2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Sofia la 10 iulie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 martie 2003.

Nr. 70.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare părti contractante,

actionând în conformitate cu principiile stabilite în Tratatul de prietenie, colaborare si bună vecinătate dintre România si Republica Bulgaria, semnat la Sofia la 27 ianuarie 1992,

convinse de necesitatea protejării vietii, proprietătii si a drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor lor,

îngrijorate de accentuarea consumului abuziv de stupefiante, precum si de intensificarea la nivel mondial a traficului international ilicit cu acestea,

urmărind să-si unească eforturile pentru prevenirea si combaterea actelor teroriste,

recunoscând avantajele cooperării internationale, ca factor de maximă importantă pentru prevenirea si combaterea eficace a criminalitătii transnationale,

având în vedere angajamentele internationale asumate de către ele si referindu-se în special la Conventia unică privind stupefiantele (New York, 30 martie 1961), cu modificările introduse prin Protocolul privind amendamentele la Conventia unică privind stupefiantele (Geneva, 25 martie 1972), Conventia Natiunilor Unite împotriva traficului ilicit cu stupefiante si substante psihotrope (Viena, 20 decembrie 1988), Conventia privind spălarea, căutarea, capturarea si confiscarea produselor rezultate din infractiuni (Strasbourg, 8 noiembrie 1990), Conventia europeană privind reprimarea terorismului (Strasbourg, 27 ianuarie 1977), la Planul global de actiune (New York, 23 februarie 1990) si la rezolutiile adoptate de Cel de-al IX-lea Congres al Natiunilor Unite privind prevenirea criminalitătii si tratamentul infractorilor (Cairo, 29 aprilie - 8 mai 1995),

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Domenii de cooperare

 

(1) În conformitate cu legislatiile lor nationale, părtile contractante vor coopera în prevenirea, descoperirea si cercetarea infractiunilor, îndeosebi a următoarelor:

1. fapte din domeniul criminalitătii organizate internationale;

2. traficul ilegal cu stupefiante, substante psihotrope si precursori, producerea, comertul si posesia ilegale de stupefiante, substante psihotrope si precursori;

3. acte de terorism international;

4. infractiuni îndreptate împotriva vietii, sănătătii si libertătii persoanelor, a demnitătii umane si împotriva proprietătii;

5. producerea, achizitionarea, posesia, importul, exportul, tranzitul si traficul ilegale cu arme, munitii, explozivi, substante toxice, materiale chimice, biologice, bacteriologice si nucleare, cu bunuri si tehnologii de importantă strategică, precum si cu tehnologie militară;

6. infractiuni care au ca obiect metale si pietre pretioase, precum si obiecte cu valoare istorică, culturală si artistică;

7. falsificarea sau contrafacerea documentelor de călătorie, a vizelor si banilor cu circulatie în statele părtilor contractante sau în străinătate, a timbrelor postale, certificatelor de valoare si a altor titluri de valoare emise de către stat, a cărtilor de credit si de plată, care nu reprezintă titluri de valoare, precum si punerea în circulatie si utilizarea unor astfel de articole;

8. operatiuni financiare si alte tranzactii ilegale cu fonduri sau bunuri;

9. spălarea banilor, precum si faptele de conversie, transfer, tăinuire sau mascare a produselor rezultate din infractiuni;

10. traficul cu fiinte umane, migratia ilegală si rezidenta ilegală a persoanelor, exploatarea copiilor si proxenetismul;

11. traficul ilegal cu organe si tesuturi umane;

12. jocuri de noroc ilegale si manopere frauduloase folosite în jocurile de noroc legale;

13. furturi de autoturisme si comertul ilegal cu vehicule cu motor, falsificarea sau uzul de documente falsificate pentru acestea;

14. infractiuni cibernetice;

15. infractiuni îndreptate împotriva proprietătii intelectuale;

16. coruptie;

17. contrabandă si infractiuni la trecerea frontierei;

18. infractiuni privind mediul ambiant.

(2) Părtile contractante se vor sprijini reciproc în combaterea altor tipuri de infractiuni, ale căror prevenire si descoperire impun cooperarea autoritătilor lor competente.

(3) Părtile contractante vor coopera numai în ceea ce priveste acele fapte care constituie infractiuni în legislatia natională a statelor lor.

 

ARTICOLUL 2

Autorităti competente

 

(1) Părtile contractante îsi vor comunica reciproc, prin canale diplomatice, autoritătile competente pentru aplicarea prezentului acord, denumite în continuare autorităti competente.

(2) Această comunicare va fi făcută în termen de 30 de zile de la data la care prezentul acord va intra în vigoare si va indica domeniul de competentă al fiecărei autorităti competente, denumirile complete si adresele acestora, punctele oficiale de contact, numerele de telefon, fax si adrese de e-mail, precum si orice alte detalii relevante.

(3) Autoritătile competente se vor informa reciproc imediat, în cazul oricărei schimbări survenite în privinta datelor comunicate conform paragrafului (2).

(4) Autoritătile competente vor coopera în mod direct si vor conveni asupra formelor specifice de cooperare si asupra modalitătilor de contact, în conformitate cu legislatia natională aplicabilă si potrivit prerogativelor lor.

(5) Autoritătile competente pot încheia protocoale de cooperare, dacă acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor prevăzute în prezentul acord si în scopul aplicării acestuia.

 

ARTICOLUL 3

Forme de cooperare

 

(1) Pentru scopurile prezentului acord si în conformitate cu legislatiile lor nationale, autoritătile competente: 

1. vor efectua schimb reciproc de informatii privind: persoanele, grupurile si retelele suspectate de a fi implicate în comiterea infractiunilor, astfel cum au fost acestea prevăzute în art. 1; modurile de actiune a infractorilor si retelelor infractionale; echipamentul, rutele si locurile de tăinuire, originea si destinatia bunurilor a căror posesie este ilegală; împrejurări specifice, cazuri de încălcare a legii si măsurile luate pentru prevenirea si evitarea unor astfel de infractiuni;

2. vor efectua schimb de informatii cu privire la prevenirea si combaterea actelor de terorism plănuite, în special a celor îndreptate împotriva intereselor părtilor contractante si referitor la grupurile teroriste ai căror membri plănuiesc, comit sau au comis astfel de infractiuni;

3. vor coopera în căutarea persoanelor suspectate de a fi comis infractiuni sau a persoanelor care se sustrag responsabilitătii penale ori executării pedepselor;

4. vor coopera în căutarea persoanelor dispărute, inclusiv prin activităti pentru identificarea persoanelor sau rămăsitelor persoanelor neidentificate;

5. vor coopera în vederea aplicării măsurilor care decurg din programe de protectie a martorilor si vor realiza schimburi de informatii si de experientă în aceste chestiuni;

6. vor coopera în domeniul căutării bunurilor furate si a altor obiecte implicate în activităti penale, inclusiv a vehiculelor cu motor, precum si în returnarea acestora, în conformitate cu legislatiile lor nationale;

7. vor sincroniza actiunile de cooperare care implică punerea la dispozitie de personal, asistentă tehnică si organizatorică pentru descoperirea si cercetarea infractiunilor, inclusiv prin constituirea unor grupuri de lucru comune care să coordoneze activitatea. Autoritătile competente ale ambelor părti contractante se vor informa reciproc, cu operativitate, în legătură cu infractiunile în a căror comitere sunt implicati cetătenii statelor ambelor părti contractante si vor coopera în realizarea cercetării operative. Se va înfiinta o linie protejată de comunicatii pentru transmiterea on-line a informatiilor între autoritătile competente ale statelor părtilor contractante, având ca scop schimbul operativ de informatii;

8. vor organiza reuniuni de lucru oricând acest lucru este necesar pentru pregătirea si coordonarea măsurilor conjugate;

9. vor efectua schimburi de informatii privind rezultatele cercetărilor criminalistice si criminologice, tehnicile utilizate pentru descoperirea si cercetarea infractiunilor, structurile organizatorice ale unitătilor lor competente, sistemele si principiile aplicate pentru formarea, pregătirea profesională si calificarea specialistilor, privind metodele de lucru si echipamentul folosit;

10. vor efectua schimburi de informatii privind obiectele si metodele utilizate pentru comiterea infractiunilor sau bunurilor ce rezultă din fapte cu caracter penal, la cererea autoritătii competente a celeilalte părti contractante;

11. vor efectua schimburi de informatii privind gestionarea sistemelor de evidentă a cărtilor de identitate, a documentelor de călătorie si a documentelor de stare civilă;

12. vor efectua schimburi de informatii privind organizarea si modul de aplicare a managementului frontierei si măsurile de control asociate acestuia;

13. vor organiza schimburi reciproce de specialisti, în scopul îmbunătătirii pregătirii de specialitate a acestora si al cunoasterii reciproce a mijloacelor si metodelor de combatere a criminalitătii;

14. vor efectua schimburi reciproce de texte de legi si reglementări relevante, de analize si literatură de specialitate, precum si de alte reglementări semnificative pentru domeniile de cooperare prevăzute în art. 1;

15. vor efectua schimburi de experientă privind controlul utilizării legale a stupefiantelor, substantelor psihotrope si a precursorilor acestora, având în vedere în special posibilele abuzuri.

(2) Cooperarea prevăzută la paragraful (1) se va desfăsura, după caz, fie în baza programelor care urmează să fie convenite, pentru perioade determinate, de autoritătile competente, prin protocoalele mentionate la art. 2 paragraful (5), fie la cererea unei autorităti competente. Aceste autorităti pot actiona si unilateral, din proprie initiativă, dacă se consideră că o astfel de actiune corespunde scopurilor prezentului acord, este avantajoasă si în interesul autoritătii competente beneficiare a celeilalte părti contractante, care însă trebuie să fie informată oportun despre o asemenea initiativă.

 

ARTICOLUL 4

Proceduri de cooperare

 

(1) Furnizarea de informatii în cadrul acestui acord va fi realizată de autoritătile competente ale uneia dintre părtile contractante, la solicitarea autoritătilor competente ale celeilalte părti contractante.

(2) Solicitarea mentionată la paragraful (1) va fi transmisă în scris si va contine:

1. denumirea autoritătii competente care adresează cererea si denumirea autoritătii competente căreia îi este adresată;

2. date cât mai detaliate despre scopul cererii, persoanele care fac obiectul acestei cereri, fapte, obiecte sau documente despre care sunt cerute informatiile, precum si date necesare pentru îndeplinirea acesteia;

3. o descriere detaliată a procedurilor specifice, pentru îndeplinirea cărora este adresată solicitarea;

4. dacă este necesar, termenele pentru îndeplinirea solicitării.

(3) Cererea va fi transmisă în limba statului părtii contractante solicitate sau în limba engleză.

(4) Informatiile care pot contribui la descoperirea, prevenirea sau cercetarea infractiunilor, care aduc atingere intereselor părtilor contractante, pot fi transmise către cealaltă parte contractantă prin autoritătile competente ale părtilor contractante, din proprie initiativă, fără o cerere prealabilă, dacă acestea consideră că respectivele informatii privesc interesele celeilalte părti contractante.

(5) Îndeplinirea cererilor se va realiza în cel mai scurt timp posibil. Autoritătile competente pot solicita informatii aditionale, dacă se consideră că acestea sunt necesare pentru îndeplinirea cererii.

 

ARTICOLUL 5

Respingerea cererii

 

(1) Îndeplinirea cererii poate fi refuzată, în întregime sau partial, dacă se consideră că prin îndeplinirea acesteia s-ar putea încălca drepturile individului, suveranitatea si securitatea natională a statului sau ar fi amenintat orice alt interes important de stat ori dacă îndeplinirea cererii respective este în contradictie cu legislatia natională a părtii contractante solicitate sau cu obligatiile internationale asumate de către părti.

(2) Autoritătile competente se vor informa reciproc în scris, fără întârziere, în caz de refuz al unei solicitări sau de îndeplinire partială a acesteia, indicând motivele. 

(3) Fiecare autoritate competentă poate stabili conditii cu privire la îndeplinirea unei cereri sau la modul de utilizare a rezultatelor obtinute prin aceasta, conditii care vor fi obligatorii pentru autoritatea competentă a celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 6

Protectia informatiilor

 

(1) Părtile contractante vor garanta protectia tuturor datelor, informatiilor, materialelor si echipamentului schimbate reciproc în vederea aplicării prezentului acord, inclusiv a cererilor primite, în conformitate cu legislatia natională a părtii contractante care le-a furnizat. Nivelul de securitate stabilit de partea contractantă furnizoare nu poate fi modificat.

(2) Informatiile, materialele, datele si echipamentul sau mostrele primite în cadrul prezentului acord nu pot fi transmise unui stat tert decât cu acordul prealabil, dat în scris, al autoritătii competente a părtii contractante care le-a furnizat.

 

ARTICOLUL 7

Limba de lucru

 

Limba de lucru în cadrul cooperării stabilite prin prezentul acord va fi limba engleză, dacă nu se convine altfel, pentru anumite cazuri concrete.

 

ARTICOLUL 8

Protectia datelor personale

 

În scopul protectiei datelor personale, denumite în acest articol date, care sunt schimbate reciproc în cadrul cooperării stabile prin prezentul acord, părtile contractante se angajează să respecte, prin intermediul autoritătilor lor competente, în conformitate cu legislatia natională respectivă, următoarele reguli:

1. partea contractantă care primeste datele le poate utiliza numai pentru scopul si în conditiile stabilite de partea contractantă care le furnizează;

2. la cererea părtii contractante care furnizează datele, partea contractantă care le primeste va specifica modul de utilizare a datelor transmise si rezultatele obtinute astfel;

3. datele pot fi trimise numai autoritătilor competente în combaterea criminalitătii. Datele nu pot fi transmise altor autorităti decât cu acordul scris al părtii contractante care le furnizează;

4. partea contractantă care furnizează datele are obligatia de a se asigura că acestea sunt corecte si de a verifica dacă transmiterea acestora este necesară si corespunzătoare scopului. Dacă ulterior se stabileste că au fost transmise date eronate sau care nu ar fi trebuit transmise, partea contractantă care le-a primit trebuie notificată imediat. Partea contractantă care a primit datele va corecta erorile sau, în cazul în care datele nu ar fi trebuit transmise, le va distruge;

5. o persoană ale cărei date urmează să fie transmise sau au fost transmise poate, la cererea sa, să obtină informatii despre datele transmise si scopul utilizării lor, dacă legislatia natională a părtii contractante solicitate permite acest lucru;

6. în momentul transmiterii datelor partea contractantă care le furnizează va notifica celeilalte părti contractante cu privire la termenul pentru distrugerea lor, în conformitate cu legislatia sa natională. Indiferent de acest termen, datele privind persoana respectivă trebuie distruse imediat ce nu mai sunt necesare. Partea contractantă care le-a furnizat trebuie să fie informată despre distrugerea datelor transmise si despre motivele distrugerii. În cazul încetării valabilitătii prezentului acord, toate datele primite în baza lui trebuie să fie distruse cel mai târziu până la data la care încetează valabilitatea sa;

7. ambele părti contractante au obligatia de a tine evidenta transmiterii, primirii si distrugerii datelor;

8. ambele părti contractante au obligatia de a proteja efectiv datele împotriva accesului neautorizat si a modificării sau publicării lor neautorizate.

 

ARTICOLUL 9

Ofiterii de legătură

 

(1) Fiecare parte contractantă poate, în conformitate cu legislatia aplicabilă, să numească o persoană de specialitate care să functioneze în cadrul misiunii sale diplomatice pe teritoriul statului celeilalte părti contractante.

(2) Persoana desemnată în baza paragrafului (1) va actiona în calitate de ofiter de legătură, asigurând contactele si facilitând comunicarea, precum si alte forme de cooperare cu autoritătile competente ale celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 10

Costuri

 

(1) Dacă nu se convine, în prealabil, în alt fel de către autoritătile competente:

1. costurile în legătură cu schimbul de informatii si de texte de lege, reglementări, analize si literatură de specialitate relevante, prevăzute la art. 3 paragraful (1) pct. 14, vor fi suportate de partea contractantă care le furnizează;

2. costurile în legătură cu activitătile de cooperare prevăzute la art. 3 paragraful (1) pct. 2, 3, 4 si 6 vor fi suportate de partea contractantă care furnizează asistenta pentru cealaltă parte contractantă în cadrul cooperării, cu exceptia costurilor privind transportul international, care vor fi suportate de partea contractantă care solicită asistenta;

3. costurile aferente realizării activitătilor de cooperare prevăzute la art. 3 paragraful (1) pct. 5 vor fi suportate de partea contractantă care solicită asistenta. Părtile contractante se angajează să respecte echilibrul mutual si reciprocitatea unei asemenea cooperări.

(2) Orice alte costuri în legătură cu activitătile de cooperare prevăzute la art. 3 vor fi suportate de părtile contractante pe bază de reciprocitate.

(3) Detaliile privind plata cheltuielilor aferente implementării prezentului acord vor fi convenite de autoritătile competente, potrivit cerintelor, prin protocoalele mentionate la art. 2 paragraful (5).

 

ARTICOLUL 11

Reglementarea litigiilor

 

Orice litigiu cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi reglementat prin consultări si negocieri între părtile contractante.

 

ARTICOLUL 12

Relatia cu alte acorduri. Amendamente

 

(1) Prezentul acord nu afectează drepturile si obligatiile părtilor contractante care decurg din alte acorduri internationale bilaterale sau multilaterale, la care acestea sunt parte.

(2) Părtile contractante pot conveni să modifice prezentul acord, la propunerea scrisă a oricăreia dintre ele. Astfel de modificări vor intra în vigoare conform procedurii de intrare în vigoare a acordului.

 

ARTICOLUL 13

Dispozitii finale

 

(1) Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă nedeterminată si va intra în vigoare de la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante se informează reciproc, prin canale diplomatice, asupra îndeplinirii cerintelor de intrare în vigoare a acestuia, în conformitate cu legislatia lor natională.

(2) Orice parte contractantă poate denunta acordul în orice moment, printr-o notificare scrisă transmisă pe canale diplomatice. Denuntarea produce efecte după 6 luni de la data predării unei astfel de notificări celeilalte părti contractante.

Semnat la Sofia la 10 iulie 2002, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, bulgară si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Ioan Rus,

ministru de interne

Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,

Gheorghi Petkanov,

ministru de interne

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Sofia la 10 iulie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Sofia la 10 iulie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 martie 2003.

Nr. 111.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 4 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului National al Politistilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.305/2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 4 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului National al Politistilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.305/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 5 decembrie 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Politistii din structurile Ministerului de Interne, cărora li se aplică Statutul politistului, îsi organizează departamente si structuri teritoriale proprii, ca entităti componente ale Corpului. La institutiile de învătământ care îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 17 alin. (1) se vor constitui organizatii ale Corpului.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2003.

Nr. 237.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea încheierii Contractului de cesiune dintre Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, si firma Maxima Group Plc., în vederea recuperării creantelor României din Republica Angola

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 din Legea nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În vederea recuperării creantelor României din Republica Angola, se aprobă încheierea Contractului de cesiune dintre Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, si firma Maxima Group Plc., cu sediul în 29 Queen Anne’s Gate, London SW1H 9BU, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se împuterniceste presedintele Comisiei interdepartamentale pentru avizarea modalitătilor de încasare a creantelor României din activitatea de comert exterior si din alte activităti externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale si comerciale înainte de 31 decembrie 1989 - secretar de stat în Ministerul Finantelor Publice -, să semneze, în numele si pentru Guvernul României, contractul de cesiune cu firma Maxima Group Plc.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice, administratorul si depozitarul contractului de cesiune, este autorizat să ducă la îndeplinire prevederile acestuia.

Art. 4. - Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2000 pentru aprobarea încheierii Contractului de cesiune cu Societatea Comercială “Argirom International” - S.A. în vederea recuperării creantelor României rezultate din activitatea de comert exterior derulată până la data de 31 decembrie 1989 din Republica Angola, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 20 noiembrie 2000, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Departamentul de Comert Exterior

Petrisor Peiu,

subsecretar de stat

 

Bucuresti, 4 martie 2003.

Nr. 257.


*) Anexa se comunică Ministerului Finantelor Publice.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea încheierii Contractului de cesiune dintre Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, si firma Maxima Group Plc., în vederea recuperării creantelor României din Republica Mozambic

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 din Legea nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - În vederea recuperării creantelor României din Republica Mozambic, se aprobă încheierea Contractului de cesiune dintre Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, si firma Maxima Group Plc., cu sediul în 29 Queen Anne’s Gate, London SW1H 9BU, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Se împuterniceste presedintele Comisiei interdepartamentale pentru avizarea modalitătilor de încasare a creantelor României din activitatea de comert exterior si din alte activităti externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale si comerciale înainte de 31 decembrie 1989 - secretar de stat în Ministerul Finantelor Publice -, să semneze, în numele si pentru Guvernul României, contractul de cesiune cu firma Maxima Group Plc.

            Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice, administratorul si depozitarul contractului de cesiune, este autorizat să ducă la îndeplinire prevederile acestuia.

            Art. 4. - Hotărârea Guvernului nr. 815/2000 pentru autorizarea Ministerului Finantelor în vederea acordării împuternicirii, încheierii contractului de escrow si a contractului de cesiune pentru recuperarea creantelor României din Republica Mozambic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 26 septembrie 2000, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Departamentul de Comert Exterior

Petrisor Peiu,

subsecretar de stat

 

Bucuresti, 4 martie 2003.

Nr. 258.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 495 din 24 octombrie 2002

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 997 din 11 decembrie 2002

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 10 din 13 februarie 2003

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 454/917/2001-22/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea, păstrarea si calitatea uleiurilor vegetale, grăsimilor tartinabile - margarine - si a maionezelor, destinate comercializării pentru consumul uman

 

            Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor nr. 150.788 din 22 octombrie 2002,

            având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 57/2002,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările ulterioare, precum si al Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

            ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, ministrul sănătătii si familiei si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. I. - Normele cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea, păstrarea si calitatea uleiurilor vegetale, grăsimilor tartinabile - margarine - si a maionezelor, destinate comercializării pentru consumul uman, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 454/917/2001-22/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 3 iunie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se completează cu punctele 5, 6 si 7 cu următorul cuprins:

“5. sosurile de maioneză sunt produse fabricate prin emulsionarea uleiurilor vegetale comestibile, cu sau fără gălbenus de ou reconstituit din praf de gălbenus, cu diferite adaosuri;

6. amestecurile emulsionate, pe bază de ulei, reprezintă amestecuri de ulei comestibil cu diferite adaosuri, cu sau fără otet, acizi organici, cum sunt acidul citric, lactic sau tartric. Nivelul de aciditate maxim admis pentru amestecurile emulsionate pe bază de ulei este de 1%, exprimat în acid acetic;

7. uleiurile aromatizate pentru salate reprezintă amestecuri de uleiuri comestibile cu diferite adaosuri.”

2. Litera c) a alineatului (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“c) margarina cu un continut redus de grăsime, cuprins între 39% si 41%;”

3. Alineatul (3) al articolului 5 se abrogă.

4. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Uleiurile vegetale sunt obtinute prin extragerea acestora din materii prime oleaginoase, precum: seminte de floarea-soarelui, boabe de soia, seminte de rapită, germeni de porumb, seminte de dovleac, măsline si arahide. Lista materiilor prime oleaginoase prezentate nu este limitativă.”

5. Litera h) a alineatului (6) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

h) Uleiurile în amestec se obtin prin realizarea următoarelor retete: 80% ulei brut de floarea-soarelui si 20% ulei brut de soia, denumit ulei amestec de floarea-soarelui si soia; 80% ulei brut de floarea-soarelui si 20% ulei brut de rapită, denumit ulei de salată ÇextraČ; ulei de floarea-soarelui, soia si rapită, denumit ulei vegetal. Lista amestecurilor prezentate nu este limitativă. Amestecurile de uleiuri brute se supun obligatoriu rafinării.”

6. Alineatul (9) al articolului 7 se abrogă.

7. Alineatul (6) al articolului 8 se abrogă.

8. Alineatul (7) al articolului 8 se abrogă.

9. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul acuprins:

“Art. 9. - (1) Procedeul de obtinere a maionezelor presupune prepararea premixului de maioneză prin adăugarea gălbenusului de ou reconstituit din praf de gălbenus si a următoarelor ingrediente solide: sare, zahăr, condimente si adăugarea de ulei si otet până la obtinerea emulsiei si emulsionarea finală într-o moară coloidală, care conferă textură si stabilite produsului.”

10. După alineatul (8) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

“(9) Caracteristicile fizico-chimice ale sosurilor de maioneză sunt prevăzute în anexa nr. 12 care face parte integrantă din prezentele norme.”

11. După litera c) a punctului 1 al articolului 11 se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

“d) în cazul uleiurilor în amestec se vor înscrie uleiurile componente, în ordinea descrescătoare a proportiei acestora în produs.”

12. Litera a) a punctului 2 al articolului 11 se abrogă.

13. Litera b) a punctului 2 al articolului 11 va avea următorul cuprins:

b) se va înscrie proportia de sare în lista ingredientelor;”

14. După litera e) a punctului 2 al articolului 11 se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

f) continutul de grăsimi lactate sau alte grăsimi animale, în ordinea descrescătoare a importantei cantitative, exprimat în procente din greutatea totală, la momentul fabricării.”

15. Punctul 3 al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“3. la maioneze se va înscrie continutul de grăsime, iar la sosurile de maioneză se va înscrie continutul de grăsime, gălbenus de ou si de apă si substante volatile.”

16. După punctul 3 al articolului 11 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

“4. La amestecurile emulsionate pe bază de ulei se va înscrie în lista ingredientelor proportia de ulei.”

17. Anexa nr. 4 la norme se abrogă.

18. Anexa nr. 6 la norme se abrogă.

19. Anexa nr. 7 la norme se abrogă.

20 Anexa nr. 9 la norme va avea următorul cuprins:

 

”CARACTERISTICILE

fizico-chimice ale maionezelor

 

Nr. crt.

Caracteristicile

Conditiile de admisibilitate

1.

pH

3,7-4,3

2.

Aciditatea exprimată în acid acetic (%)

0,2-0,4

3.

Apă si substante volatile (% maxim)

17,50

4.

Ulei (% minim)

80,0

5.

Continut de gălbenus de ou (% minim)

2,8

6.

NaCI (%)

0,55-0,65”

 

            21. După anexa nr. 11 la norme se introduce o nouă anexă, anexa nr. 12, cu următorul cuprins:

 

“CARACTERISTICILE

fizico-chimice ale sosurilor de maioneză

 

Nr. crt.

Caracteristicile

Conditiile de admisibilitate

1.

pH maxim

4,3

2.

Apă si substante volatile (%)

conform retetei

3.

Ulei (%)

conform retetei

4.

Continut de gălbenus de ou (%)

conform retetei

5.

NaCI (% maxim)

1,8”

 

            Art. II. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerul Sănătătii si Familiei si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si, respectiv, prin oficiile judetene pentru protectia consumatorilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei

si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 120 din 17 februarie 2003

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 16.112 din 3 martie 2003

 

ORDIN

privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licentei de depozit

 

            În baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit,

            văzând Referatul Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice nr. 124.452 din 7 februarie 2003 privind cuantumul taxei în vederea eliberării licentei de depozit,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si al Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă cuantumul taxei pentru eliberarea licentei de depozit la valoarea de 8.000.000 lei.

            Art. 2. - Valoarea taxei pentru eliberarea licentei de depozit se reactualizează anual cu indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Statistică si se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si ministrului finantelor publice.

            Art. 3. - Taxa pentru eliberarea licentei de depozit se percepe pentru fiecare amplasament pentru care se solicită licenta de depozit.

            Art. 4. - Taxa pentru eliberarea licentei de depozit se plăteste anticipat la trezoreria din localitatea în care agentul economic care solicită eliberarea licentei îsi are sediul social.

            Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind stabilirea preturilor pentru cabalinele trecute la turma de bază

 

            Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiintarea Societătii Nationale “Cai de rasă” - S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Natională a Pădurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă preturile pentru cabalinele trecute la turma de bază în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiintarea Societătii Nationale “Cai de rasă” - S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Natională a Pădurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/1999 privind modul de finantare a cheltuielilor pentru întretinerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului si pentru trecerea la turma de bază a cabalinelor necesare pentru împrospătarea acesteia, aprobată prin Legea nr. 531/2001, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 81/1999 privind stabilirea preturilor pentru cabalinele trecute la turma de bază.

            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 3 martie 2003.

Nr. 171.

 

ANEXĂ

 

PRETURILE

pentru cabalinele trecute la turma de bază

 

- mii lei -

Rasa

Sexul

Clasa generală

Record

Elită

I

Trăpas

Masculi

80.000

74.000

68.000

 

Femele

76.000

70.000

64.000

Pur-sânge englez

Masculi

80.000

74.000

68.000

 

Femele

76.000

70.000

64.000

Arab si Pur-sânge arab

Masculi

80.000

74.000

68.000

 

Femele

76.000

70.000

64.000

Lipitzan

Masculi

80.000

74.000

68.000

 

Femele

76.000

70.000

64.000

Sport

Masculi

80.000

74.000

68.000

 

Femele

76.000

70.000

64.000

Ghidran

Masculi

80.000

74.000

68.000

 

Femele

76.000

70.000

64.000

Furioso North Star

Masculi

80.000

74.000

68.000

 

Femele

76.000

70.000

64.000

Nonius

Masculi

80.000

74.000

68.000

 

Femele

76.000

70.000

64.000

Semigreu românesc

Masculi

76.000

70.000

64.000

 

Femele

72.000

66.000

58.000

Sânge greu

Masculi

76.000

70.000

64.000

 

Femele

72.000

66.000

58.000

Hutul

Masculi

74.000

68.000

62.000

 

Femele

70.000

64.000

58.000

Poney si metisi cu Hutul

Masculi

65.000

59.000

53.000

 

Femele

61.000

55.000

49.000

 

            NOTĂ:

            După apreciere, cabalinele se încadrează în clasele generale astfel:

            - în clasa record - caii cu însusiri exceptionale în cadrul rasei si care pot contribui la perfectionarea rasei;

            - în clasa elită - caii cei mai buni din rasa respectivă, care îndeplinesc totalitatea cerintelor si, de asemenea, pot servi ca amelioratori ai rasei;

            - în clasa I - caii care în general corespund cerintelor rasei.

            Vârsta trecerii cabalinelor la turma de bază, pe rase, este următoarea:

            - la rasele Pur-sânge englez si Trăpas, după 3 1/2 ani, în urma aprecierii capacitătii energetice în cursele cu public pe hipodrom national sau după efectuarea cel putin a unei probe de calificare, când probele se sustin pe hipodromul din cadrul sectiei (hergheliei);

            - la rasele Arab, Lipitzan, Furioso North Star si Sport, începând cu 3 1/2 ani si după efectuarea a cel putin unei probe de calificare;

            - la rasele grele si semigrele (Ardenez, Semigreu românesc, precum si tipuri noi derivate din acestea), începând cu 3 ani si după efectuarea a cel putin unei probe de calificare;

            - la Poney si metisii acestora cu Hutul, începând cu 2 1/2 ani si după efectuarea cel putin a unei probe de calificare.

            Pentru cabalinele trecute la turma de bază înainte de vârsta respectivă preturile se reduc cu 2,5% pentru fiecare lună.

 

MINISTERUL TURISMULUI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 510/2002

 

            În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice,

            ministrul turismului emite următorul ordin:

            Articol unic. - Normele metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 510/2002, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 bis din 6 august 2002, se modifică după cum urmează:

            - Punctul 1 din anexa nr. 8 la normele metodologice va avea următorul cuprins:

 

Criterii minime

Hoteluri, moteluri

Cabane, campinguri, sate de vacantă

Restaurante si baruri de noapte

Baruri

Cofetării

 

stele

5 4 3 2 1

stele

3 2 1

stele

5 4 3 2 1

stele

5 4

stele

5 4

“1. Persoana care asigură conducerea operativă a structurii de primire turistice

trebuie să detină brevet de turism**)

x x x x x

x x x

x x x--

x x

x x”

 

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

 

Bucuresti, 28 februarie 2003.

Nr. 188.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

NORME

pentru completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 2/1999 privind autorizarea băncilor

 

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) si ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 25 alin. 3 si art. 38 alin. 1 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezentele norme.

Articol unic. - Normele Băncii Nationale a României nr. 2/1999 privind autorizarea băncilor, republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 9 decembrie 2002, se completează după cum urmează:

- După alineatul 3 al articolului 24 se introduce alineatul 4 cu următorul cuprins:

“La evaluarea experientei persoanelor prevăzute la alin. 3 va putea fi luată în considerare si perioada în care aceste persoane au desfăsurat, coordonat sau administrat activităti care prin natura lor se circumscriu sferei financiar-bancare sau care corespund specificului si volumului activitătii băncii ori segmentului de piată spre care aceasta este orientată, dacă experienta astfel acumulată este considerată relevantă de către Banca Natională a României.”

 

p. PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI,

PRIM-VICEGUVERNATOR

 

Bucuresti, 5 martie 2003.

Nr. 3.