MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 163         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 14 martie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

56. - Lege pentru ratificarea Conventiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, si acceptarea Protocolului de amendare a Conventiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 1 octombrie 1998

 

Conventia europeană privind televiziunea transfrontieră

Protocolul de amendare a Conventiei europene privind televiziunea transfrontieră

 

81. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, si acceptarea Protocolului de amendare a Conventiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 1 octombrie 1998

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Conventiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, si acceptarea Protocolului de amendare a Conventiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 1 octombrie 1998

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Conventia europeană privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989.

Art. 2. - România acceptă Protocolul de amendare a Conventiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 1 octombrie 1998.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 13 februarie 2003.

Nr. 56.

 

CONVENTIA EUROPEANĂ

privind televiziunea transfrontieră*)

 


*) Traducere.

 

PREAMBUL

 

Statele membre ale Consiliului Europei si celelalte state părti la Conventia culturală europeană, semnatare ale prezentei conventii,

considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi în scopul salvgardării si promovării idealurilor si principiilor ce reprezintă patrimoniul lor comun,

considerând că demnitatea si valoarea egală a fiecărei fiinte umane constituie elemente fundamentale ale acestor principii,

considerând că libertatea de expresie si de informare, asa cum este garantată de art. 10 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, constituie unul dintre principiile esentiale ale unei societăti democratice si una dintre conditiile de bază pentru dezvoltarea sa si a fiecărei fiinte umane,

reafirmând atasamentul lor la principiile privind libera circulatie a informatiei si a ideilor si independenta radiodifuzorilor, care constituie o bază indispensabilă a politicii lor în materie de radiodifuziune,

afirmând importanta radiodifuziunii pentru dezvoltarea culturii si pentru libera formare a opiniilor în conditii ce permit salvgardarea pluralismului si a egalitătii sanselor pentru toate grupurile si partidele politice democratice,

convinse că dezvoltarea continuă a tehnologiei informatiei si a comunicării trebuie să servească promovării dreptului de a exprima, de a căuta, de a primi si de a comunica informatii si idei, indiferent de granite si oricare ar fi sursa lor, din dorinta de a oferi publicului o mai mare posibilitate de alegere a serviciilor de programe, care să permită valorificarea patrimoniului si dezvoltarea creatiei audiovizuale în Europa, si fiind decise să atingă acest obiectiv cultural prin eforturi dedicate cresterii productiei si a circulatiei programelor de înaltă calitate, răspunzând astfel asteptării publicului în domeniile politic, educational si cultural, recunoscând necesitatea de a se consolida cadrul general al reglementărilor comune,

tinând cont de Rezolutia nr. 2 si de Declaratia primei Conferinte ministeriale europene asupra politicilor de comunicatii de masă, din dorinta de a dezvolta principiile recunoscute în recomandările existente ale Consiliului Europei privind principiile legate de publicitatea realizată prin televiziune, de egalitatea dintre femei si bărbati în cadrul mijloacelor de comunicare în masă, de utilizarea capacitătii de satelit pentru televiziunea si radiodifuziunea sonoră si de promovarea productiei audiovizuale în Europa,

au convenit asupra celor ce urmează:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

ARTICOLUL 1

Obiect si scop

 

Prezenta conventie priveste serviciile de programe care sunt încorporate în transmisii. Scopul său este de a facilita transmiterea transfrontieră si retransmiterea serviciilor de programe de televiziune între părti.

 

ARTICOLUL 2

Expresii utilizate

 

În sensul prezentei conventii, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) transmitere desemnează emiterea initială prin emitător terestru, prin cablu sau prin orice tip de satelit, în formă codificată sau nu, a serviciilor de programe de televiziune destinate a fi receptionate de public în general. Nu sunt incluse serviciile de comunicare care functionează pe bază de apel individual;

b) retransmitere desemnează captarea si transmiterea simultană, indiferent de mijloacele tehnice utilizate, integral si fără nici o modificare, a serviciilor de programe de televiziune sau a unor părti importante din aceste servicii, transmise de către radiodifuzori si destinate receptării de către public în general;

c) radiodifuzor desemnează persoana fizică sau juridică ce compune servicii de programe de televiziune destinate a fi receptionate de către public în general si care le transmite direct sau prin intermediul unui tert, în integralitatea lor si fără nici o modificare;

d) serviciu de programe desemnează ansamblul elementelor unui serviciu dat, furnizat de un radiodifuzor, în sensul paragrafului precedent;

e) opere audiovizuale europene desemnează operele de creatie a căror productie sau coproductie este controlată de persoane fizice ori juridice europene;

f) publicitate desemnează orice anunt public efectuat în scopul de a stimula vânzarea, cumpărarea sau închirierea unui produs ori a unui serviciu, de a promova o cauză sau o idee ori de a produce orice alt efect dorit de către cel ce face anuntul, pentru care acestuia i-a fost cedat un timp de transmisie contra unei remuneratii sau în schimbul altor beneficii similare;

g) sponsorizare desemnează participarea unei persoane fizice sau juridice, care nu este angajată în activităti de radiodifuzare ori de productie a operelor audiovizuale, la finantarea directă sau indirectă a unei emisiuni, în scopul de a-si promova numele, marca ori imaginea.

 

ARTICOLUL 3

Domeniul de aplicare

 

Prezenta conventie se va aplica oricărui serviciu de programe care este transmis sau retransmis de către organisme ori prin mijloace tehnice aflate în jurisdictia uneia dintre părti, prin cablu, prin emitător terestru sau prin satelit si care poate fi receptionat, direct ori indirect, în una sau în mai multe alte părti.

 

ARTICOLUL 4

Libertatea de receptie si de retransmisie

 

Părtile vor asigura libertatea de expresie si de informare conform art. 10 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Părtile vor garanta libertatea de receptie si nu se vor opune retransmiterii pe teritoriul lor a serviciilor de programe care se conformează dispozitiilor prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 5

Angajamentele părtilor transmitătoare

 

1. Fiecare parte transmitătoare se va asigura, prin mijloace corespunzătoare si prin instantele sale competente, ca toate serviciile de programe transmise de organisme sau cu ajutorul mijloacelor tehnice aflate sub jurisdictia sa, în sensul art. 3, să fie conforme dispozitiilor prezentei conventii.

2. În sensul prezentei conventii este considerată parte transmitătoare:

a) în cazul transmisiilor terestre, partea de pe teritoriul căreia se efectuează emisia primară;

b) în cazul transmisiilor prin satelit:

(i) partea pe teritoriul căreia se află originea legăturii ascendente la satelit;

(ii) partea care acordă dreptul de a utiliza frecventa sau capacitatea de satelit, atunci când legătura ascendentă este situată într-un stat care nu este parte la prezenta conventie;

(iii) partea pe teritoriul căreia se află sediul radiodifuzorului, dacă responsabilitatea nu este stabilită conform alin. (i) si (ii).

3. Dacă serviciile de programe transmise de pe teritoriile unor state ce nu sunt parte la conventie sunt retransmise de organisme sau prin mijloace tehnice aflate sub jurisdictia unei părti, în sensul art. 3, această parte, în calitate de parte transmitătoare, va asigura prin mijloace corespunzătoare si prin instantele sale competente conformitatea acestor servicii cu dispozitiile prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 6

Transparenta

 

1. Responsabilitătile radiodifuzorului vor fi specificate într-un mod clar si suficient în autorizatia eliberată de autoritatea competentă a fiecărei părti, în contractul încheiat cu aceasta sau prin orice altă măsură juridică.

2. Informatiile privind radiodifuzorul vor fi furnizate la cerere de către autoritatea competentă a părtii transmitătoare. Astfel de informatii vor cuprinde cel putin numele sau denumirea, sediul si statutul juridic ale radiodifuzorului, numele reprezentantului său legal, structura capitalului, natura, obiectul si modul de finantare a serviciului de programe pe care radiodifuzorul îl furnizează sau intentionează să îl furnizeze.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii cu privire la programare

ARTICOLUL 7

Responsabilitătile radiodifuzorului

 

1. Toate elementele serviciilor de programe, prin prezentarea si continutul lor, trebuie să respecte demnitatea si drepturile fundamentale ale oricărei persoane. În special, ele nu trebuie:

a) să fie contrare bunelor moravuri si, mai ales, să contină pornografie;

b) să evidentieze violenta sau să fie susceptibile de incitare la ură rasială.

2. Elementele serviciilor de programe care sunt susceptibile de a aduce prejudicii dezvoltării fizice, psihice si morale a copiilor sau adolescentilor nu trebuie să fie transmise atunci când, datorită orei de transmisie si de receptie, acestia din urmă sunt susceptibili să le privească.

3. Radiodifuzorul se va asigura că jurnalele televizate prezintă în mod corect faptele si evenimentele si favorizează libera formare a opiniilor.

 

ARTICOLUL 8

Dreptul la replică

 

1. Fiecare parte transmitătoare se va asigura că orice persoană fizică sau juridică, indiferent de nationalitatea ori locul său de resedintă, are posibilitatea să îsi exercite dreptul la replică sau poate avea acces la un recurs juridic ori administrativ comparabil în ceea ce priveste emisiunile transmise sau retransmise de către organisme sau cu ajutorul mijloacelor tehnice aflate sub jurisdictia sa, în sensul art. 3. Aceasta se va asigura, în special, că termenele si celelalte modalităti prevăzute pentru exercitarea dreptului la replică sunt rezonabile pentru a permite exercitarea efectivă a acestui drept. Exercitarea efectivă a acestui drept sau a altor remedii juridice ori administrative comparabile trebuie să fie asigurată atât din punct de vedere al termenelor, cât si al modalitătilor de aplicare.

2. În acest scop numele radiodifuzorului responsabil pentru serviciul de programe trebuie să poată fi identificat la intervale regulate prin orice mijloace corespunzătoare.

 

ARTICOLUL 9

Accesul publicului la evenimente majore

 

Fiecare parte va examina măsurile juridice menite să evite ca dreptul publicului la informare să fie afectat din pricina exercitării de către un radiodifuzor a drepturilor exclusive pentru transmisia sau retransmisia, în sensul art. 3, a unui eveniment de mare interes pentru public si care poate avea drept consecintă privarea unei părti substantiale a publicului, în una sau mai multe părti, de posibilitatea de a urmări acest eveniment la televizor.

 

ARTICOLUL 10

Obiective culturale

 

1. Fiecare parte transmitătoare se va asigura, în măsura posibilului si prin mijloace adecvate, că radiodifuzorii vor rezerva operelor europene o proportie majoritară din timpul de transmisie, excluzându-se timpul consacrat informatiilor, manifestărilor sportive, jocurilor, publicitătii sau serviciilor de teletext. Această proportie, tinând cont de responsabilitatea radiodifuzorului fată de publicul său în materie de informatie, educatie, cultură si divertisment, trebuie obtinută progresiv, pe baza unor criterii corespunzătoare.

2. În cazul unui dezacord între o parte receptoare si o parte transmitătoare asupra aplicării paragrafului precedent se poate face apel, la cererea unei singure părti, la Comitetul permanent, pentru a formula un aviz consultativ cu privire la acest subiect. Un astfel de dezacord nu poate fi supus procedurii de arbitraj prevăzute de art. 26.

3. Părtile se angajează să identifice împreună instrumentele si procedeele cele mai adecvate pentru a sustine, fără discriminare între radiodifuzori, activitatea si dezvoltarea productiei europene, mai cu seamă în părtile cu o slabă capacitate de productie audiovizuală sau cu o arie lingvistică restrânsă.

4. În spiritul cooperării si asistentei reciproce, caracteristic prezentei conventii, părtile se vor strădui să evite ca serviciile de programe transmise sau retransmise de organisme ori cu ajutorul mijloacelor tehnice aflate sub jurisdictia lor, în sensul art. 3, să pună în pericol pluralismul presei scrise si dezvoltarea industriei cinematografice. În acest scop nici o transmisie a unei opere cinematografice de către aceste servicii nu trebuie să aibă loc înainte de 2 ani de la începerea exploatării acestei opere în sălile de cinema, cu exceptia unui acord contrar între detinătorii de drepturi si radiodifuzor; în cazul operelor cinematografice realizate în coproductie cu radiodifuzorul, acest termen va fi de un an.

 

CAPITOLUL III

Publicitatea

ARTICOLUL 11

Norme generale

 

1. Orice publicitate trebuie să fie corectă si onestă.

2. Publicitatea nu trebuie să fie înselătoare sau să afecteze interesele consumatorilor.

3. Publicitatea destinată copiilor sau care foloseste copii trebuie să evite să aducă prejudicii intereselor acestora si să tină cont de sensibilitatea lor deosebită.

4. Cel care face anuntul nu trebuie să exercite nici o influentă editorială asupra continutului emisiunilor.

 

ARTICOLUL 12

Durata

 

1. Timpul de transmisie consacrat publicitătii nu trebuie să depăsească 15% din timpul zilnic de transmisie. Totusi, acest procent poate ajunge la 20% dacă cuprinde forme de publicitate cum ar fi ofertele făcute direct publicului în vederea fie a vânzării, cumpărării sau închirierii de produse, fie a furnizării de servicii, cu conditia ca volumul spoturilor publicitare să nu depăsească 15%.

2. Timpul de transmisie consacrat spoturilor publicitare în interiorul unei perioade date de o oră nu poate depăsi 20%.

3. Formele de publicitate, precum ofertele făcute direct publicului fie pentru a vinde, cumpăra sau închiria produse, fie pentru a furniza servicii, nu trebuie să depăsească o oră pe zi.

 

ARTICOLUL 13

Forma si prezentarea

 

1. Publicitatea trebuie să fie în mod clar identificabilă ca atare si separată clar de alte elemente ale serviciului de programe prin mijloace optice sau acustice. În principiu, ea trebuie să fie transmisă grupat.

2. Publicitatea subliminală este interzisă.

3. Publicitatea mascată este interzisă si, în special, prezentarea de produse sau servicii în cadrul emisiunilor, atunci când aceasta este făcută în scop publicitar.

4. Publicitatea nu trebuie să facă apel, nici vizual si nici verbal, la persoanele care prezintă în mod obisnuit jurnalele televizate si emisiunile de actualităti.

 

ARTICOLUL 14

Inserarea publicitătii

 

1. Publicitatea trebuie inserată între emisiuni. Sub rezerva conditiilor stabilite în paragrafele 2-5, publicitatea poate, de asemenea, să fie inserată în cadrul emisiunilor, cu conditia ca ea să nu afecteze integritatea si valoarea emisiunilor si în asa fel încât să nu prejudicieze drepturile titularilor de drepturi.

2. În emisiunile compuse din părti autonome sau în emisiunile sportive si în evenimentele si spectacolele cu structură similară ce includ pauze, publicitatea nu poate fi inserată decât între părtile autonome sau în pauze.

3. Transmiterea operelor audiovizuale, cum sunt lungmetrajele cinematografice si filmele concepute pentru televiziune (cu exceptia serialelor, foiletoanelor, emisiunilor de divertisment si documentarelor), care au o durată mai mare de 45 de minute, poate fi întreruptă o singură dată la fiecare perioadă completă de 45 de minute. O altă întrerupere este autorizată dacă durata lor totală este cu cel putin 20 de minute mai mare decât două sau mai multe perioade complete de 45 de minute.

4. Dacă emisiunile, altele decât cele la care se referă paragraful 2, sunt întrerupte de publicitate, o perioadă de cel putin 20 de minute trebuie să se scurgă între fiecare întrerupere succesivă din interiorul emisiunilor.

5. Publicitatea nu poate fi inserată în difuzările de servicii religioase. Jurnalele televizate, emisiunile de actualităti, documentarele, emisiunile religioase si emisiunile pentru copii, a căror durată este sub 30 de minute, nu pot fi întrerupte de publicitate. Dacă acestea au o durată de cel putin 30 de minute, se aplică dispozitiile paragrafelor precedente.

 

ARTICOLUL 15

Publicitatea pentru anumite produse

 

1. Publicitatea pentru produsele din tutun este interzisă.

2. Publicitatea pentru băuturile alcoolizate de orice fel este supusă următoarelor reguli:

a) nu trebuie să se adreseze în special minorilor; nici o persoană care poate fi considerată ca fiind minoră nu trebuie să fie asociată unei publicităti pentru consumul de băuturi alcoolizate;

b) nu trebuie să asocieze consumul de alcool cu performantele fizice sau cu conducerea automobilului;

c) nu trebuie să sugereze că băuturile alcoolizate sunt dotate cu proprietăti terapeutice sau că au un efect stimulativ, sedativ ori că pot rezolva probleme personale;

d) nu trebuie să încurajeze consumul exagerat de băuturi alcoolizate sau să confere o imagine negativă a abstinentei ori a sobrietătii;

e) nu trebuie să sublinieze în mod nejustificat continutul în alcool al băuturilor.

3. Publicitatea pentru medicamente si tratamente medicale, care sunt disponibile numai pe bază de retetă medicală în partea transmitătoare, este interzisă.

4. Publicitatea pentru celelalte medicamente si tratamente medicale trebuie să fie clar identificabilă ca atare, să fie corectă, veridică si controlabilă si să se conformeze cerintelor privind absenta de efecte periculoase pentru individ.

 

ARTICOLUL 16

Publicitatea care se adresează în mod specific unei singure părti

 

1. Pentru a se evita perturbarea concurentei si punerea în pericol a sistemului de televiziune al unei părti, mesajele publicitare îndreptate în mod expres si frecvent spre audienta unei singure părti, alta decât partea transmitătoare, nu trebuie să încalce regulile cu privire la publicitatea televizată din acea parte.

2. Dispozitiile paragrafului precedent nu se aplică atunci când:

a) regulile vizate stabilesc o discriminare între mesajele publicitare transmise de organisme sau cu ajutorul mijloacelor tehnice aflate sub jurisdictia acestei părti si mesajele publicitare transmise de organisme ori cu ajutorul mijloacelor tehnice aflate sub jurisdictia unei alte părti; sau b) părtile implicate au încheiat acorduri bi- sau multilaterale în acest domeniu.

 

CAPITOLUL IV

Sponsorizarea

ARTICOLUL 17

Norme generale

 

1. Când o emisiune sau o serie de emisiuni este sponsorizată în întregime ori partial, acest lucru trebuie să poată fi clar identificat ca atare si în mod corespunzător, în cadrul genericului de la începutul si/sau de la sfârsitul emisiunii.

2. Continutul si programarea unei emisiuni sponsorizate nu pot în nici un caz să fie influentate de către sponsor într-o manieră care să aducă atingere responsabilitătii si independentei editoriale a radiodifuzorului fată de propriile emisiuni.

3. Emisiunile sponsorizate nu trebuie să incite la vânzarea, cumpărarea sau închirierea produselor ori serviciilor sponsorului sau ale unui tert, în special prin referiri specific promotionale la aceste produse ori servicii, făcute în timpul acestor emisiuni.

 

ARTICOLUL 18

Sponsorizări interzise

 

1. Emisiunile nu pot fi sponsorizate de către persoane fizice ori juridice care au ca obiect principal de activitate fabricarea sau vânzarea de produse ori furnizarea de servicii a căror publicitate este interzisă în conformitate cu art. 15.

2. Sponsorizarea jurnalelor televizate si a emisiunilor de actualităti este interzisă.

 

CAPITOLUL V

Asistenta reciprocă

ARTICOLUL 19

Cooperarea dintre părti

 

1. Părtile se angajează să îsi acorde reciproc asistentă pentru aplicarea prezentei conventii.

2. În acest scop:

a) fiecare stat contractant desemnează una sau mai multe autorităti ale căror nume si adrese le comunică secretarului general al Consiliului Europei, în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;

b) fiecare stat contractant care a desemnat mai multe autorităti va indica în comunicarea la care se referă lit. a) competenta fiecăreia dintre aceste autorităti.

3. O autoritate desemnată de o parte:

a) va furniza informatiile prevăzute la art. 6 paragraful 2;

b) va furniza, la cererea unei autorităti desemnate de o altă parte, informatii privind dreptul si practicile interne în domeniile acoperite de prezenta conventie;

c) va coopera cu autoritătile desemnate de alte părti, de fiecare dată când se va considera necesar si, mai cu seamă, atunci când această cooperare ar putea întări eficienta măsurilor luate pentru aplicarea prezentei conventii;

d) va examina orice dificultate apărută în aplicarea prezentei conventii, care îi va fi notificată de o autoritate desemnată de către o altă parte.

 

CAPITOLUL VI

Comitetul permanent

ARTICOLUL 20

Comitetul permanent

 

1. În aplicarea scopurilor prezentei conventii se constituie un comitet permanent.

2. Orice parte poate fi reprezentată în cadrul Comitetului permanent prin unul sau mai multi delegati. Fiecare delegatie dispune de un vot. În domeniile ce tin de competentele sale Comunitatea Economică Europeană îsi exercită dreptul de vot cu un număr de voturi egal cu numărul statelor sale membre care sunt părti la prezenta conventie;

Comunitatea Economică Europeană nu îsi exercită dreptul său de vot în cazul în care statele membre în cauză si-l exercită pe al lor si viceversa.

3. Fiecare stat vizat la art. 29 paragraful 1, care nu este parte la prezenta conventie, poate fi reprezentat în Comitetul permanent printr-un observator.

4. Comitetul permanent poate recurge la experti pentru a-si îndeplini misiunea. El poate, din proprie initiativă sau la cererea unui organism interesat, să invite orice organism national sau international, guvernamental ori neguvernamental, calificat din punct de vedere tehnic în domeniile vizate de prezenta conventie, să fie reprezentat printr-un observator la o întreagă reuniune sau la o parte din aceasta. Decizia de a invita astfel de experti sau organisme este luată cu o majoritate de trei pătrimi din numărul membrilor Comitetului permanent.

5. Comitetul permanent este convocat de secretarul general al Consiliului Europei. El îsi va tine prima reuniune la 6 luni după data intrării în vigoare a prezentei conventii.

Comitetul permanent se reuneste, în continuare, atunci când o treime din numărul părtilor sau Comitetul de Ministri al Consiliului Europei formulează această cerere, la initiativa secretarului general al Consiliului Europei, conform dispozitiilor art. 23 paragraful 2, sau la cererea uneia sau mai multor părti, conform dispozitiilor art. 21 lit. c) si art. 25 paragraful 2.

6. Cvorumul necesar pentru a se tine o reuniune a Comitetului permanent este constituit de majoritatea părtilor.

7. Sub rezerva dispozitiilor paragrafului 4 si ale art. 23 paragraful 3, deciziile Comitetului permanent sunt luate cu o majoritate de trei pătrimi din numărul membrilor prezenti.

8. Sub rezerva dispozitiilor prezentei conventii, Comitetul permanent îsi stabileste regulamentul interior.

 

ARTICOLUL 21

Functiile Comitetului permanent

 

Comitetul permanent este însărcinat să urmărească aplicarea prezentei conventii si poate:

a) să facă recomandări părtilor referitoare la aplicarea prezentei conventii;

b) să sugereze modificări ale prezentei conventii, care sunt considerate necesare, si să le examineze pe cele ce sunt propuse, conform dispozitiilor art. 23;

c) să examineze, la cererea uneia sau mai multor părti, toate problemele legate de interpretarea prezentei conventii;

d) să faciliteze, atât cât este nevoie, solutionarea amiabilă a oricărei dificultăti care îi este notificată conform dispozitiilor art. 25;

e) să facă recomandări Comitetului de Ministri al Consiliului Europei cu privire la invitarea altor state decât cele vizate la art. 29 paragraful 1 de a adera la prezenta conventie.

 

ARTICOLUL 22

Rapoartele Comitetului permanent

 

După fiecare dintre reuniunile sale Comitetul permanent va transmite părtilor si Comitetului de Ministri al Consiliului Europei un raport asupra discutiilor si asupra tuturor deciziilor luate.

 

CAPITOLUL VII

Amendamente

ARTICOLUL 23

Amendamente

 

1. Orice parte poate propune amendamente la prezenta conventie.

2. Fiecare propunere de amendament este notificată secretarului general al Consiliului Europei care o comunică statelor membre ale Consiliului Europei, celorlalte state părti la Conventia culturală europeană, Comunitătii Economice Europene si fiecărui stat nemembru care a aderat sau a fost invitat să adere la prezenta conventie, în conformitate cu dispozitiile art. 30. Secretarul general al Consiliului Europei convoacă o reuniune a Comitetului permanent cel mai devreme la două luni după comunicarea propunerii de amendare.

3. Fiecare propunere de amendare este examinată de Comitetul permanent, care va supune textul adoptat cu o majoritate de trei pătrimi din numărul membrilor Comitetului permanent Comitetului de Ministri al Consiliului Europei spre aprobare. După această aprobare textul este transmis părtilor pentru acceptare.

4. Fiecare amendament intră în vigoare în a 30-a zi după ce toate părtile l-au informat pe secretarul general că l-au acceptat.

 

CAPITOLUL VIII

Pretinse încălcări ale prezentei conventii

ARTICOLUL 24

Pretinse încălcări ale prezentei conventii

 

1. Când o parte constată o încălcare a prezentei conventii, ea comunică acest lucru părtii transmitătoare si cele două părti vor depune eforturi pentru a solutiona dificultatea pe baza dispozitiilor art. 19, 25 si 26.

2. Dacă pretinsa încălcare are un caracter evident, serios si grav, astfel încât să ridice importante probleme de interes public, si priveste art. 7 paragraful 1 sau 2, art. 12, art. 13 paragraful 1 prima frază, art. 14 ori art. 15 paragraful 1 sau 3, precum si dacă aceasta continuă două săptămâni după comunicare, partea receptoare poate suspenda, cu titlu provizoriu, retransmisia serviciului de programe în cauză.

3. În toate celelalte cazuri de pretinse încălcări, cu exceptia celor prevăzute la paragraful 4, partea receptoare poate suspenda, cu titlu provizoriu, retransmisia serviciului de programe în cauză după 8 luni de la data comunicării, dacă încălcarea continuă.

4. Suspendarea provizorie a retransmisiei nu este admisă în cazul pretinselor încălcări ale art. 7 paragraful 3 si ale art. 8, 9 sau 10.

 

CAPITOLUL IX

Solutionarea diferendelor

ARTICOLUL 25

Concilierea

 

1. În caz de dificultate în aplicarea prezentei conventii, părtile interesate se vor strădui să ajungă la o solutionare amiabilă.

2. Dacă una dintre părtile interesate se opune, Comitetul permanent poate examina problema, punându-se la dispozitia părtilor interesate, în scopul de a ajunge în cel mai scurt timp la o solutie satisfăcătoare si, dacă este cazul, de a formula un aviz consultativ în această privintă.

3. Fiecare parte interesată se angajează să furnizeze Comitetului permanent, în cel mai scurt timp, toate informatiile si facilitătile necesare pentru ca acesta să îsi poată îndeplini functiile în conformitate cu paragraful precedent.

 

ARTICOLUL 26

Arbitrajul

 

1. Dacă părtile interesate nu îsi pot solutiona diferendul pe baza dispozitiilor art. 25, ele pot, de comun acord, să îl supună arbitrajului potrivit procedurii prevăzute în anexa la prezenta conventie. În absenta unui astfel de acord, în termen de 6 luni de la prima cerere de deschidere a procedurii de conciliere, diferendul poate fi supus arbitrajului, la cererea uneia dintre părti.

2. Fiecare parte poate, în orice moment, să declare că recunoaste ca obligatorie de drept si fără o conventie specială fată de oricare parte care acceptă aceeasi obligatie aplicarea procedurii de arbitraj prevăzute în anexa la prezenta conventie.

 

CAPITOLUL X

Alte acorduri internationale si dreptul intern al părtilor

ARTICOLUL 27

Alte acorduri sau aranjamente internationale

 

1. În relatiile lor mutuale părtile care sunt membre ale Comunitătii Economice Europene aplică regulile Comunitătii si, prin urmare, nu vor aplica regulile decurgând din prezenta conventie decât în măsura în care nu există nici o reglementare comunitară cu privire la subiectul particular care le interesează.

2. Nici o dispozitie a prezentei conventii nu va putea împiedica părtile să încheie acorduri internationale care să completeze sau să dezvolte aceste dispozitii ori să extindă domeniul lor de aplicare.

3. În cazul unor acorduri bilaterale prezenta conventie nu modifică cu nimic drepturile si obligatiile părtilor ce decurg din aceste acorduri si care nu aduc atingere nici exercitării de către alte părti a drepturilor pe care le au prin prezenta conventie si nici îndeplinirii obligatiilor lor decurgând din aceasta.

 

ARTICOLUL 28

Relatii între conventie si dreptul intern al părtilor

 

Nici o dispozitie a prezentei conventii nu va putea împiedica părtile să aplice reguli mai stricte sau mai detaliate decât cele prevăzute în prezenta conventie serviciilor de programe transmise de organisme sau prin mijloace tehnice aflate sub jurisdictia lor, în sensul art. 3.

 

CAPITOLUL XI

Dispozitii finale

ARTICOLUL 29

Semnarea si intrarea în vigoare

 

1. Prezenta conventie este deschisă spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei si altor state părti la Conventia culturală europeană, precum si Comunitătii Economice Europene. Ea va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

2. Conventia va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării perioadei de 3 luni după data la care 7 state, dintre care cel putin 5 state membre ale Consiliului Europei, si-au exprimat consimtământul de a fi legate prin prezenta conventie, conform dispozitiilor paragrafului precedent.

3. Un stat poate declara, în momentul semnării sau la o dată ulterioară precedând intrarea în vigoare a prezentei conventii în ceea ce îl priveste, că va aplica prevederile acesteia cu titlu provizoriu.

4. Prezenta conventie va intra în vigoare fată de toate statele vizate la paragraful 1 sau fată de Comunitatea Economică Europeană, care îsi vor exprima ulterior consimtământul de a fi legate prin aceasta, în prima zi care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

 

ARTICOLUL 30

Aderarea statelor nemembre

 

1. După intrarea în vigoare a prezentei conventii, Comitetul de Ministri al Consiliului Europei va putea, după consultarea statelor contractante, să invite oricare alt stat să adere la prezenta conventie, printr-o decizie luată cu majoritatea prevăzută la art. 20. d. din Statutul Consiliului Europei si cu unanimitatea reprezentantilor statelor contractante care au dreptul de a fi membre ale Comitetului de Ministri al Consiliului Europei.

2. Pentru fiecare stat care aderă prezenta conventie va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data depunerii instrumentului de aderare la secretarul general al Consiliului Europei.

 

ARTICOLUL 31

Aplicarea teritorială

 

1. Fiecare stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare, să desemneze teritoriul sau teritoriile cărora li se va aplica prezenta conventie.

2. Fiecare stat poate, în oricare alt moment ulterior, printr-o declaratie adresată secretarului general al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentei conventii la oricare alt teritoriu desemnat în declaratie. Prezenta conventie va intra în vigoare în privinta acestui teritoriu în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data primirii declaratiei de către secretarul general al Consiliului Europei.

3. Orice declaratie făcută în temeiul celor două paragrafe precedente poate fi retrasă, în ceea ce priveste orice teritoriu desemnat în această declaratie, printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va avea efect cu începere din prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 6 luni după data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.

 

ARTICOLUL 32

Rezerve

 

1. În momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare:

a) fiecare stat poate declara că îsi rezervă dreptul de a se opune retransmiterii pe teritoriul său, în cazul în care aceasta nu este conformă cu legislatia sa natională, a serviciilor de programe ce contin publicitate pentru băuturile alcoolizate, conform regulilor prevăzute la art. 15 paragraful 2;

b) Regatul Unit al Marii Britanii poate declara că îsi rezervă dreptul de a nu îndeplini obligatia prevăzută la art. 15 paragraful 1 de a interzice publicitatea pentru produse din tutun, în ceea ce priveste publicitatea pentru trabucurile si tutunul de pipă, difuzată de Independent Broadcasting Authority pe teritoriul britanic prin mijloace terestre. Nici o altă rezervă nu este admisă.

2. O rezervă formulată conform paragrafului precedent nu poate face obiectul unor obiectii.

3. Fiecare stat contractant care a formulat o rezervă în temeiul paragrafului 1 poate să o retragă în întregime ori în parte, adresând o notificare secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va avea efect de la data primirii notificării de către secretarul general.

4. Partea care a formulat o rezervă fată de continutul unei dispozitii a prezentei conventii nu va putea pretinde aplicarea acestei dispozitii de către o altă parte; cu toate acestea, ea poate, dacă rezerva este partială sau conditională, să pretindă aplicarea acestei dispozitii în măsura în care ea însăsi a acceptat-o.

 

ARTICOLUL 33

Denuntarea

 

1. Fiecare parte poate, în orice moment, să denunte prezenta conventie adresând o notificare secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denuntarea va deveni efectivă începând cu prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 6 luni după data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.

 

ARTICOLUL 34

Notificările

 

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei, altor state părti la Conventia culturală europeană, Comunitătii Economice Europene si fiecărui stat care a aderat sau care a fost invitat să adere la prezenta conventie:

a) orice semnătură;

b) depunerea fiecărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;

c) fiecare dată de intrare în vigoare a prezentei conventii, conform dispozitiilor art. 29, 30 si 31;

d) fiecare raport stabilit în aplicarea dispozitiilor art. 22;

e) orice alt act, declaratie, notificare sau comunicare referitoare la prezenta conventie.

Drept care subsemnatii, legal împuterniciti în acest scop, au semnat prezenta conventie.

Semnată la Strasbourg la 5 mai 1989, în limbile franceză si engleză, cele două texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar original, care va fi depus în Arhivele Consiliului Europei.

Secretarul general al Consiliului Europei va transmite câte o copie certificată pentru conformitate fiecărui stat membru al Consiliului Europei, celorlalte state părti la Conventia culturală europeană, Comunitătii Economice Europene si fiecărui stat invitat să adere la prezenta conventie.

 

ANEXĂ

 

ARBITRAJUL

 

1. Orice cerere de arbitraj este notificată secretarului general al Consiliului Europei. Ea indică numele celeilalte părti a diferendului si obiectul diferendului. Secretarul general al Consiliului Europei comunică informatiile astfel primite tuturor părtilor la conventie.

2. În cazul aparitiei unui diferend între două părti, dintre care una este un stat membru al Comunitătii Economice Europene, ea însăsi parte, cererea de arbitraj este adresată în acelasi timp acestui stat membru si Comunitătii Economice Europene care, împreună, notifică secretarului general al Consiliului Europei, în termen de o lună de la primirea cererii, dacă statul membru sau Comunitatea Economică Europeană ori statul membru si Comunitatea Economică Europeană împreună se constituie parte în diferend. În cazul absentei unei astfel de notificări în termenul mentionat, statul membru si Comunitatea Economică Europeană sunt în situatia de a nu fi decât o singură si aceeasi parte în diferend, în ceea ce priveste aplicarea dispozitiilor vizând constituirea si procedura tribunalului arbitral.

Acelasi principiu se aplică si în cazul în care un stat membru si Comunitatea Economică Europeană se constituie împreună parte în diferend. În ipoteza prevăzută de prezentul paragraf, termenul de o lună mentionat în prima frază a paragrafului 4 este extins la două luni.

3. Tribunalul arbitral este compus din 3 membri: fiecare dintre părtile în diferend numesc un arbitru; cei 2 arbitri astfel numiti desemnează, de comun acord, un al treilea arbitru, care îsi asumă presedintia tribunalului. Acesta din urmă nu poate să fie cetătean al uneia dintre părtile în diferend, nici să îsi aibă resedinta curentă pe teritoriul uneia dintre părti, nici să se afle în serviciul uneia dintre ele, nici să fi fost implicat anterior în diferend cu alt titlu.

4. Dacă într-un termen de o lună, calculat de la comunicarea cererii către secretarul general al Consiliului Europei, una dintre părti nu a numit un arbitru, presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului va proceda, la cererea celeilalte părti, la numirea acestuia într-un nou termen de o lună. Dacă presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului nu poate actiona sau este cetătean al uneia dintre părtile în diferend, această numire va fi făcută de vicepresedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului sau de persoana care are cea mai mare vechime în calitate de membru al acesteia, care este disponibilă si care nu este cetătean al uneia dintre părtile în diferend. Aceeasi procedură se aplică dacă, într-un termen de o lună de la numirea celui de-al doilea arbitru, presedintele tribunalului arbitral nu este desemnat.

5. Dispozitiile paragrafelor 3 si 4 se aplică, după caz, pentru a completa fiecare loc vacant.

6. Dacă două sau mai multe părti se înteleg pentru a face cauză comună, ele numesc împreună un arbitru.

7. Părtile la diferend si Comitetul permanent furnizează tribunalului arbitral toate facilitătile necesare pentru desfăsurarea eficientă a procedurii.

8. Tribunalul arbitral îsi stabileste propriile reguli de procedură. Deciziile sale sunt luate cu votul majoritătii membrilor săi. Sentinta sa este definitivă si obligatorie.

9. Sentinta tribunalului arbitral este notificată secretarului general al Consiliului Europei care o comunică tuturor părtilor la conventie.

10. Fiecare parte la diferend suportă cheltuielile arbitrului pe care l-a numit; aceste părti suportă, în cote egale, cheltuielile celuilalt arbitru, precum si celelalte cheltuieli necesitate de arbitraj.

 


*) Traducere.

 

PROTOCOLUL

de amendare a Conventiei europene privind televiziunea transfrontieră*)

 

Strasbourg, 1 octombrie 1998

Statele membre ale Consiliului Europei si celelalte părti la Conventia europeană privind televizunea transfrontieră, deschisă spre semnare la Strasbourg la 5 mai 1989 (denumită în continuare conventia),

salutând faptul că lărgirea numărului membrilor Consiliului Europei începând din anul 1989 a condus la dezvoltarea si punerea în aplicare la nivel paneuropean a cadrului legal stabilit de conventie,

luând în considerare dezvoltările tehnologice si economice importante intervenite în domeniul radiodifuziunii televizate, precum si aparitia de noi servicii de comunicatii în Europa în perioada care a trecut de la adoptarea conventiei în anul 1989, luând act de faptul că această dezvoltare necesită o revizuire a dispozitiilor conventiei,

având în vedere, în acest context, adoptarea de către Comunitatea Europeană a Directivei 97/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 iunie, care modifică Directiva 89/552/CEE a Consiliului si care vizează coordonarea anumitor dispozitii legislative, de reglementare sau administrative din statele membre cu privire la exercitarea activitătilor de radiodifuziune televizată,

considerând că este necesar si urgent să se amendeze anumite dispozitii ale conventiei în scopul unei abordări coerente a televiziunii transfrontiere între acest instrument si directivă, după cum se subliniază în Declaratia privind media într-o societate democratică, adoptată de către ministrii statelor participante la cea de-a 4-a Conferintă ministerială europeană asupra politicilor de comunicare în masă (Praga, 7-8 decembrie 1994), precum si în Declaratia politică a celei de-a 5-a Conferinte ministeriale europene (Salonic, 11-12 decembrie 1997),

dorind să dezvolte în continuare principiile consacrate în recomandările privind elaborarea de strategii, în cooperare cu formatorii de opinie si cu media, menite să combată tabagismul, abuzul de alcool si toxicomania, privind dreptul de a face scurte reportaje despre evenimente majore în care drepturile exclusive pentru radiodifuzarea lor televizată au fost obtinute într-un context transfrontieră, precum si privind prezentarea violentei în media electronică, care au fost adoptate în cadrul Consiliului Europei ulterior adoptării conventiei, au convenit asupra celor ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

Cuvântul “jurisdictie” din articolul 8 paragraful 1 si articolul 16 paragraful 2 litera a), din versiunea în limba franceză, se va înlocui cu termenul “competentă”.

 

ARTICOLUL 2

 

Expresia “spoturi publicitare” din articolul 15 paragrafele 3 si 4, din textul în limba engleză, va fi înlocuită cu termenul “publicitate”.

 

ARTICOLUL 3

 

Definitia termenului “radiodifuzor” din articolul 2 litera c) va fi formulată după cum urmează: radiodifuzor desemnează persoana fizică sau juridică care are responsabilitatea editorială pentru alcătuirea serviciilor de programe de televiziune destinate a fi receptionate de către public în general si pe care le transmite direct sau printr-un tert, în integralitatea lor si fără nici o modificare;”

 

ARTICOLUL 4

 

Definitia termenului “publicitate” din articolul 2 litera f) va fi formulată după cum urmează: “publicitate desemnează orice anunt public difuzat contra unei remuneratii sau în schimbul unor beneficii similare ori în scopuri de autopromovare, cu scopul de a stimula vânzarea, cumpărarea sau închirierea unui produs ori a unui serviciu, de a promova o cauză sau o idee ori de a produce orice alt efect dorit de către cel care face anuntul sau de către radiodifuzorul însusi;”

 

ARTICOLUL 5

 

La articolul 2 va fi inserată o nouă literă, litera g), formulată după cum urmează: “g) teleshopping desemnează difuzarea de oferte directe către public, în vederea furnizării, contra cost, de bunuri sau servicii, incluzând bunuri imobile, drepturi si obligatii;”

 

ARTICOLUL 6

 

Articolul 2 litera g) va fi renumerotat ca articolul 2 litera h).

 

ARTICOLUL 7

 

Următorul text va înlocui articolul 5:

 

“ARTICOLUL 5

Obligatiile părtii transmitătoare

 

1. Fiecare parte transmitătoare se va asigura că toate serviciile de programe transmise de un radiodifuzor ce tine de competenta sa sunt conforme cu dispozitiile prezentei conventii.

2. În scopul prezentei conventii, se află în jurisdictia unei părti radiodifuzorul:

- care se consideră că este stabilit în acea parte în conformitate cu paragraful 3;

- căruia i se aplică paragraful 4.

3. În scopul prezentei conventii, se consideră că un radiodifuzor este stabilit într-o parte transmitătoare în următoarele cazuri:

a) radiodifuzorul îsi are sediul social efectiv în acea parte si deciziile privind programarea sunt luate în acea parte;

b) dacă un transmitător îsi are sediul social efectiv într-o parte, dar deciziile cu privire la programare sunt luate în altă parte, se va considera că este stabilit în partea unde activează o parte importantă a fortei de muncă implicate în activitătile de radiodifuziune televizată; dacă o parte importantă a fortei de muncă implicate în activitătile de radiodifuziune televizată operează în fiecare dintre aceste părti, se va considera că radiodifuzorul este stabilit în partea unde îsi are sediul social efectiv; dacă o parte importantă a fortei de muncă implicate în activitătile de radiodifuziune televizată nu operează în nici una dintre aceste părti, se va considera că radiodifuzorul este stabilit în partea unde a început să transmită pentru prima oară, în conformitate cu sistemul legal al acelei părti, cu conditia de a mentine o legătură economică stabilă si efectivă cu acea parte;

c) dacă un transmitător îsi are sediul social efectiv într-o parte, dar deciziile în materie de programare se iau într-un stat care nu este parte la prezenta conventie sau invers, se va considera că acest radiodifuzor este stabilit în partea respectivă, dacă o parte importantă a fortei de muncă implicate în activitătile de radiodifuziune televizată activează în acea parte;

d) dacă un radiodifuzor este considerat ca fiind stabilit într-un stat membru al Comunitătii Europene, în aplicarea criteriilor prevăzute la paragraful 3 al art. 2 din Directiva 97/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 iunie 1997 care modifică Directiva 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor dispozitii legislative, de reglementare sau administrative ale statelor membre referitoare la exercitarea activitătilor de radiodifuziune televizată, acel radiodifuzor se va considera, de asemenea, că, în scopurile prezentei conventii, este stabilit în acel stat.

4. Un transmitător căruia nu i se aplică prevederile paragrafului 3 se consideră că tine de competenta unei părti transmitătoare în următoarele cazuri:

a) dacă foloseste o frecventă acordată de acea parte;

b) dacă, desi nu foloseste o frecventă acordată de o parte, foloseste în schimb o capacitate de satelit aflată sub jurisdictia acelei părti;

c) dacă, desi nu foloseste nici o frecventă acordată de o parte si nici o capacitate de satelit aflată sub jurisdictia unei părti, foloseste în schimb o legătură ascendentă către un satelit, situată în acea parte.

5. În cazul în care, prin aplicarea paragrafului 4, partea transmitătoare nu poate fi identificată, Comitetul permanent va examina această chestiune în conformitate cu art. 21 paragraful 1 lit. a) din prezenta conventie, în scopul de a desemna această parte.

6. Prezenta conventie nu se aplică emisiunilor televizate destinate exclusiv receptării în state care nu sunt parte la prezenta conventie si care nu sunt receptate direct sau indirect de public în una sau mai multe părti.”

 

ARTICOLUL 8

 

Articolul 8 va avea următoarea formulare:

 

“ARTICOLUL 8

Dreptul la replică

 

1. Fiecare parte transmitătoare se va asigura că orice persoană fizică sau juridică, indiferent de nationalitate sau de locul de resedintă, poate să îsi exercite dreptul la replică sau să aibă acces la un recurs juridic ori administrativ comparabil în ceea ce priveste emisiunile transmise de un radiodifuzor aflat sub jurisdictia sa, în acceptiunea art. 5. În mod special, ea se va asigura că atât termenele, cât si celelalte modalităti prevăzute pentru exercitarea dreptului la replică sunt suficiente pentru a permite exercitarea efectivă a acestui drept. Exercitarea efectivă a acestui drept sau a altor recursuri juridice ori administrative comparabile trebuie să fie asigurată atât în ceea ce priveste termenele, cât si modalitătile de aplicare.

2. În acest scop numele serviciului de programe sau al radiodifuzorului responsabil de acest serviciu de programe va fi identificat în cadrul serviciului de programe însusi, la intervale regulate, prin orice mijloace adecvate.”

 

ARTICOLUL 9

 

Următorul text va înlocui articolul 9:

 

“ARTICOLUL 9

Accesul publicului la informatie

 

Fiecare parte va examina si, acolo unde este necesar, va lua măsuri juridice precum introducerea dreptului la prezentarea unor extrase cu privire la evenimentele de mare interes pentru public, în scopul de a evita ca dreptul publicului la informatie să fie afectat datorită exercitării de către un radiodifuzor aflat sub jurisdictia sa a drepturilor exclusive de transmitere sau retransmitere a unui astfel de eveniment, în sensul art. 3.”

 

ARTICOLUL 10

 

Se va insera un nou articol, articolul 9 bis, cu următorul continut:

“ARTICOLUL 9 bis

Accesul publicului la evenimente de importantă majoră

 

1. Fiecare parte îsi rezervă dreptul de a lua măsurile necesare pentru a se asigura că un radiodifuzor ce tine de competenta sa nu retransmite într-o manieră exclusivă evenimente care sunt considerate de acea parte ca fiind de importantă majoră pentru societate, privând astfel o parte substantială a publicului din acea parte de posibilitatea de a urmări astfel de evenimente în direct sau înregistrate la o televiziune cu acces liber. În acest context, partea interesată poate recurge la întocmirea unei liste a evenimentelor desemnate pe care le consideră de importantă majoră pentru societate.

2. Părtile se vor asigura prin mijloace adecvate, respectând garantiile legale acordate prin Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si, acolo unde este cazul, prin constitutia natională, că un radiodifuzor ce tine de competenta lor îsi exercită drepturile exclusive obtinute după data intrării în vigoare a Protocolului care amendează Conventia europeană privind televiziunea transfrontieră, de asa manieră încât să nu priveze o parte importantă a publicului unei alte părti de posibilitatea de a urmări integral sau partial în direct sau, dacă este necesar si convenabil din ratiuni obiective de interes general, integral sau partial înregistrate, la o televiziune cu acces liber, potrivit dispozitiilor stabilite de acea parte în aplicarea paragrafului 1, evenimentele pe care acea parte le-a desemnat, cu respectarea următoarelor exigente:

a) partea care pune în aplicare măsurile la care se face referire în paragraful 1 va întocmi o listă de evenimente, nationale sau nenationale, pe care le consideră de importantă majoră pentru societate;

b) partea va întocmi această listă conform unei proceduri clare si transparente, în timp util si oportun;

c) partea va stabili dacă aceste evenimente urmează să fie transmise integral sau partial în direct sau, dacă este necesar si convenabil din ratiuni obiective de interes general, integral sau partial înregistrate;

d) măsurile luate de partea care întocmeste lista să fie proportionale si suficient de detaliate pentru a da posibilitatea celorlalte părti să adopte măsurile mentionate în acest paragraf;

e) partea care întocmeste lista comunică Comitetului permanent lista si măsurile corespunzătoare într-un termen care va fi stabilit de acesta;

f) măsurile adoptate de partea care întocmeste lista se vor încadra în limitele indicate în liniile directoare ale Comitetului permanent, mentionate la paragraful 3, si au fost avizate favorabil de către acesta.

Măsurile mentionate în cadrul acestui paragraf se vor aplica doar acelor evenimente publicate de către Comitetul permanent în lista anuală la care se face referire în paragraful 3, precum si acelor drepturi exclusive obtinute după intrarea în vigoare a prezentului protocol de amendare.

3. O dată pe an Comitetul permanent:

a) va publica o listă consolidată a evenimentelor desemnate si a măsurilor corespunzătoare, notificate de părti în conformitate cu paragraful 2 lit. e);

b) va stabili liniile directoare care vor fi adoptate cu o majoritate de trei pătrimi din numărul membrilor, în completarea cerintelor enumerate în paragrafele 2 lit. a)-e), în  scopul evitării diferentelor în ceea ce priveste punerea în aplicare a prevederilor acestui articol si a dispozitiilor corespunzătoare din dreptul comunitar.”

 

ARTICOLUL 11

 

Paragraful 1 al articolului 10 va avea următorul continut:

“1. Fiecare parte transmitătoare se va asigura, acolo unde este posibil si prin mijloace adecvate, că un radiodifuzor ce tine de competenta sa rezervă operelor europene o proportie majoritară din timpul său de transmisie, cu exceptia timpului consacrat informatiilor, manifestărilor sportive, jocurilor, publicitătii, precum si serviciilor de teletext si teleshopping. Această proportie, având în vedere responsabilitătile informationale, educationale, culturale si de divertisment ale radiodifuzorului fată de publicul său telespectator, va fi realizată progresiv, pe baza unor criterii corespunzătoare.”

 

ARTICOLUL 12

 

Paragraful 4 al articolului 10 va avea următorul continut:

“4. Părtile se vor asigura că un radiodifuzor aflat sub jurisdictia lor nu transmite opere cinematografice în afara termenelor stabilite de comun acord cu titularii de drepturi.”

 

ARTICOLUL 13

 

Se va insera un nou articol, articolul 10 bis, cu următorul continut:

“ARTICOLUL 10 bis:

 

Pluralismul în mass-media

În spiritul cooperării si al asistentei mutuale, caracteristic prezentei conventii, părtile se vor strădui să evite ca serviciile de programe transmise sau retransmise de către un radiodifuzor ori de către alte persoane fizice sau juridice aflate sub jurisdictia lor, în sensul art. 3, să pună în pericol pluralismul în mass-media.”

 

ARTICOLUL 14

 

Titlul capitolului III va fi formulat după cum urmează:

“CAPITOLUL III

Publicitate si teleshopping”

 

ARTICOLUL 15

 

Articolul 11 va avea următorul continut:

 

“ARTICOLUL 11

 

1. Publicitatea si teleshoppingul trebuie să fie corecte si oneste.

2. Publicitatea si teleshoppingul nu trebuie să fie înselătoare si nici să aducă atingere intereselor consumatorilor.

3. Publicitatea si teleshoppingul care se adresează copiilor sau care folosesc copii trebuie să evite să aducă prejudicii intereselor acestora si trebuie să tină cont de sensibilitatea lor deosebită.

4. Teleshoppingul nu trebuie să îi îndemne pe minori să încheie contracte pentru vânzarea ori închirierea de bunuri si servicii.

5. Cel care face anuntul nu trebuie să exercite nici o influentă editorială asupra continutului emisiunilor.”

 

ARTICOLUL 16

 

Articolul 12 va avea următorul continut:

 

“ARTICOLUL 12

 

Durata

1. Timpul de transmisie consacrat spoturilor de teleshopping, spoturilor publicitare si celorlalte forme de publicitate, cu exceptia ferestrelor de exploatare consacrate teleshoppingului în sensul paragrafului 3, nu trebuie să depăsească 20% din timpul de transmisie zilnic. Timpul de transmisie consacrat spoturilor publicitare nu trebuie să depăsească 15% din timpul de transmisie zilnic.

2. Timpul de transmisie consacrat spoturilor publicitare si spoturilor de teleshopping în cadrul unei ore nu trebuie să depăsească 20%.

3. Ferestrele de exploatare pentru emisiunile de teleshopping difuzate în cadrul unui serviciu de programe care nu este consacrat exclusiv teleshoppingului trebuie să aibă o durată minimă si neîntreruptă de 15 minute. Numărul maxim de ferestre pe zi este de 8. Durata lor totală nu trebuie să depăsească 3 ore pe zi. Ele trebuie să fie clar identificate prin mijloace optice si acustice.

4. În sensul prezentului articol, publicitatea nu include:

- anunturi făcute de către transmitător, care se referă la propriile programe si la produsele auxiliare derivate direct din acele programe;

- anunturi în interes public si apeluri de caritate transmise gratuit.”

 

ARTICOLUL 17

 

Articolul 13 va avea următorul continut:

“ARTICOLUL 13

 

Forma si prezentarea

1. Publicitatea si teleshoppingul trebuie să fie clar identificabile ca atare si clar separate de celelalte elemente ale serviciului de programe prin mijloace optice si/sau acustice.

În principiu, spoturile de publicitate si de teleshopping vor fi transmise grupat.

2. Publicitatea si teleshoppingul nu trebuie să utilizeze tehnici subliminale.

3. Publicitatea si teleshoppingul mascate sunt interzise, în special prezentarea de produse sau de servicii în cadrul emisiunilor, atunci când aceasta se face într-un scop publicitar.

4. Publicitatea si teleshoppingul nu trebuie să facă apel, nici vizual si nici verbal, la persoane care prezintă în mod regulat jurnale televizate si programe de actualităti.”

 

ARTICOLUL 18

 

Articolul 14 va avea următorul continut:

 

“ARTICOLUL 14

 

Inserarea publicitătii si a teleshoppingului

1. Publicitatea si teleshoppingul trebuie să fie inserate între emisiuni. Sub rezerva conditiilor fixate în paragrafele 2-5, publicitatea si spoturile de teleshopping pot fi, de asemenea, inserate în timpul emisiunilor, în asa fel încât să nu aducă atingere integritătii si valorii emisiunilor si să nu prejudicieze drepturile titularilor de drepturi.

2. În emisiunile compuse din părti autonome sau în emisiunile sportive, precum si în cadrul evenimentelor si spectacolelor cu structură similară, care contin pauze,

publicitatea si spoturile de teleshopping nu pot fi inserate decât între părtile autonome sau în pauze.

3. Transmiterea operelor audiovizuale, cum sunt lungmetrajele cinematografice si filmele concepute pentru televiziune (cu exceptia serialelor, foiletoanelor, emisiunilor de divertisment si documentarelor), cu conditia ca durata lor programată să fie mai mare de 45 de minute, poate fi întreruptă o dată la fiecare perioadă completă de 45 de minute. O altă întrerupere este autorizată dacă durata lor programată este cu cel putin 20 de minute mai mare decât două sau mai multe perioade complete de 45 de minute.

4. Dacă emisiunile, altele decât cele la care se referă paragraful 2, sunt întrerupte de publicitate sau de spoturi de teleshopping, o perioadă de cel putin 20 de minute trebuie să se scurgă între fiecare întrerupere succesivă din interiorul emisiunilor.

5. Publicitatea si teleshoppingul nu pot fi inserate în difuzările de servicii religioase. Jurnalele televizate, emisiunile de actualităti, documentarele, emisiunile religioase si emisiunile pentru copii, a căror durată programată este sub 30 de minute, nu pot fi întrerupte de publicitate sau de teleshopping. Dacă acestea au o durată programată de cel putin 30 de minute, se aplică dispozitiile paragrafelor precedente.”

 

ARTICOLUL 19

 

Titlul articolului 15 si paragrafele 1 si 2 litera a) ale acestui articol vor avea următorul continut:

ARTICOLUL 15

 

Publicitatea si teleshoppingul anumitor produse

1. Publicitatea si teleshoppingul pentru produse din tutun sunt interzise.

2. Publicitatea si teleshoppingul pentru băuturi alcoolizate de orice fel sunt supuse următoarelor reguli:

a) nu trebuie să se adreseze în special minorilor si nici o persoană care poate fi considerată ca fiind minoră nu trebuie să fie asociată consumului de băuturi alcoolizate;”

 

ARTICOLUL 20

 

În versiunea franceză, literele b)-e) ale articolului 15 vor avea următorul continut:

“b) nu trebuie să asocieze consumul de alcool unor performante fizice sau conducerii automobilului;

c) nu trebuie să sugereze ideea că băuturile alcoolizate sunt dotate cu proprietăti terapeutice sau că au un efect stimulant, sedativ ori că pot rezolva probleme personale;

d) nu trebuie să încurajeze consumul excesiv de băuturi alcoolizate sau să ofere o imagine negativă a abstinentei ori a sobrietătii;

e) nu trebuie să evidentieze în mod nejustificat continutul în alcool al băuturilor.”

 

ARTICOLUL 21

 

În articolul 15 va fi inserat un nou paragraf, paragraful 5, cu următorul continut:

“5. Teleshoppingul pentru medicamente si tratamente medicale este interzis.”

 

ARTICOLUL 22

 

Articolul 16 va avea următorul continut:

“ARTICOLUL 16

 

Publicitatea si teleshoppingul care se adresează în mod specific unei singure părti

1. Pentru a se evita perturbarea concurentei si punerea în pericol a sistemului de televiziune al unei părti, publicitatea si teleshoppingul îndreptate în mod expres si frecvent spre audienta unei singure părti, alta decât partea transmitătoare, nu trebuie să încalce regulile cu privire la publicitatea televizată si la teleshoppingul din acea parte. 2. Dispozitiile paragrafului precedent nu se aplică atunci când:

a) regulile vizate stabilesc o discriminare între mesajele publicitare sau teleshoppingul transmise de un radiodifuzor ce tine de competenta acestei părti si publicitatea sau teleshoppingul transmise de un radiodifuzor ori de alte persoane fizice sau juridice aflate sub jurisdictia unei alte părti; sau

b) părtile implicate au încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale în acest domeniu.”

 

ARTICOLUL 23

 

Paragraful 1 al articolului 18 va avea următorul continut:

“1. Emisiunile nu pot fi sponsorizate de persoane fizice sau juridice a căror principală activitate este fabricarea ori vânzarea de produse sau furnizarea de servicii pentru care publicitatea sau teleshoppingul sunt interzise în conformitate cu art. 15.”

 

ARTICOLUL 24

 

În articolul 18 va fi inserat un nou paragraf, paragraful 2, cu următorul continut:

“2. Companiile a căror activitate include, între altele, fabricarea sau vânzarea de medicamente si de tratamente medicale pot sponsoriza emisiuni, cu conditia de a se limita la promovarea numelui sau a imaginii companiei, fără a promova medicamente sau tratamente medicale specifice care sunt disponibile doar pe bază de retetă în partea transmitătoare.”

 

ARTICOLUL 25

 

Paragraful 2 al articolului 18 va fi renumerotat ca paragraful 3.

 

ARTICOLUL 26

 

Se va insera un nou capitol, capitolul IV bis, cu următorul continut:

“CAPITOLUL IV bis

Serviciile de programe consacrate exclusiv autopromovării sau teleshoppingului

 

ARTICOLUL 18 bis

 

Serviciile de programe consacrate exclusiv autopromovării

1. Prevederile prezentei conventii se vor aplica prin analogie serviciilor de programe consacrate exclusiv autopromovării.

2. Sunt autorizate alte forme de publicitate difuzate pe aceste servicii, în limitele prevăzute de art. 12 paragrafele 1 si 2.

 

ARTICOLUL 18 ter

 

Serviciile de programe dedicate exclusiv teleshoppingului

1. Dispozitiile prezentei conventii se vor aplica prin analogie serviciilor de programe consacrate exclusiv teleshoppingului.

2. În cadrul acestor servicii publicitatea este autorizată în limitele zilnice fixate în art. 12 paragraful 1. Prevederile art. 12 paragraful 2 nu se aplică.”

 

ARTICOLUL 27

 

Ultima propozitie a paragrafului 4 al articolului 20 va fi eliminată si paragraful 7 al articolului 20 va avea următorul continut:

“7. Sub rezerva dispozitiilor art. 9 bis paragraful 3 lit. b) si ale art. 23 paragraful 3, deciziile Comitetului permanent vor fi luate cu o majoritate de trei pătrimi din numărul membrilor prezenti.”

 

ARTICOLUL 28

 

Articolul 21 va fi completat cu litera f) cu următorul continut:

“f) să emită avize despre abuzul de drept, în conformitate cu art. 24 bis paragraful 2 lit. c).

2. În plus, Comitetul permanent:

a) va elabora liniile directoare la care face referire art. 9 bis paragraful 3 lit. b), în vederea evitării diferentelor dintre punerea în aplicare a prevederilor prezentei conventii referitoare la accesul publicului la evenimente de importantă majoră pentru societate si a dispozitiilor corespunătoare din dreptul comunitar;

b) va formula un aviz cu privire la măsurile adoptate de părtile care au întocmit o listă de evenimente pe plan national sau international, considerate de acele părti ca fiind de importantă majoră pentru societate, în conformitate cu art. 9 bis paragraful 2;

c) va publica o dată pe an o listă consolidată, incluzând evenimentele desemnate si măsurile corespunzătoare comunicate de părti în conformitate cu art. 9 bis paragraful 2 lit. e).”

 

ARTICOLUL 29

 

În articolul 23 vor fi inserate două paragrafe noi, paragrafele 5 si 6, cu următorul continut:

“5. Cu toate acestea, Comitetul de Ministri al Consiliului Europei, după consultarea Comitetului permanent, poate decide că un amendament dat va intra în vigoare la expirarea unei perioade de 2 ani de la data la care a fost deschis pentru aprobare, în afară de cazul când o parte a notificat secretarului general al Consiliului Europei o obiectie referitoare la intrarea în vigoare a acestuia. Dacă o astfel de obiectie a fost notificată, amendamentul va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează datei la care partea la conventie, care a notificat obiectia, a depus instrumentul său de acceptare la secretarul general al Consiliului Europei.

6. Dacă un amendament a fost aprobat de Comitetul de Ministri al Consiliului Europei, dar nu a intrat încă în vigoare în conformitate cu paragrafele 4 sau 5, un stat sau Comunitatea Europeană nu poate să îsi exprime consimtământul de a se supune prezentei conventii, fără să accepte în acelasi timp si acel amendament.”

 

ARTICOLUL 30

 

Se va insera un nou articol, articolul 24 bis, cu următorul continut:

 

“ARTICOLUL 24 bis

Pretinse abuzuri de drept conferite de prezenta conventie

 

1. Când serviciul de programe al unui radiodifuzor este în totalitate sau în principal directionat spre teritoriul unei părti, alta decât cea de competenta căreia tine radiodifuzorul (partea receptoare), iar radiodifuzorul s-a stabilit astfel în vederea sustragerii de la aplicarea legilor în domeniul de aplicare a prezentei conventii, care i s-ar fi aplicat dacă ar fi fost stabilit pe teritoriul acelei alte părti, aceasta constituie un abuz de drept.

2. Când un astfel de abuz este invocat de o parte, se va aplica următoarea procedură:

a) părtile interesate vor face eforturi să ajungă la o solutionare amiabilă;

b) dacă nu se ajunge la o solutionare amiabilă în termen de 3 luni, partea receptoare va comunica acest fapt Comitetului permanent;

c) după audierea părtilor interesate, Comitetul permanent, în termen de 6 luni de la data la care a fost sesizat, va emite un aviz asupra comiterii sau necomiterii unui abuz de drept si îl va notifica părtilor interesate.

3. Dacă Comitetul permanent a ajuns la concluzia că s-a comis un abuz de drept, partea de competenta căreia se consideră că tine radiodifuzorul va lua măsurile corespunzătoare pentru a remedia abuzul de drepturi si va informa Comitetul permanent asupra acestor măsuri.

4. Dacă partea de competenta căreia se consideră că tine radiodifuzorul nu a luat măsurile mentionate în paragraful 3 în termen de 6 luni, părtile interesate se vor supune procedurii de arbitraj stabilite la art. 26 paragraful 2 si în anexa la prezenta conventie.

5. O parte receptoare nu poate lua nici o măsură împotriva unui serviciu de programe înainte de încheierea procedurii de arbitraj.

6. Orice măsuri propuse sau adoptate în temeiul prezentului articol trebuie să fie conforme cu art. 10 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.”

 

ARTICOLUL 31

Articolul 28 va avea următorul continut:

“ARTICOLUL 28

Relatii între conventie si dreptul intern al părtilor

 

Nici o dispozitie a prezentei conventii nu poate împiedica părtile să aplice reguli mai stricte sau mai detaliate decât cele prevăzute în această conventie pentru serviciile de programe transmise de un radiodifuzor aflat sub jurisdictia lor, în sensul art. 5.”

 

ARTICOLUL 32

 

Paragraful 1 al articolului 32 va avea următorul continut:

“1. În momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, orice stat poate declara că îsi rezervă dreptul de a se opune la retransmisia pe teritoriul său, numai în măsura în care aceasta nu este conformă cu legislatia sa natională, a serviciilor de programe continând publicitate pentru băuturile alcoolizate, potrivit regulilor stipulate în art. 15 paragraful 2. Nici o altă rezervă nu este admisă.”

 

ARTICOLUL 33

 

În articolul 20 paragraful 2, articolul 23 paragraful 2, articolul 27 paragraful 1, articolul 29 paragrafele 1 si 4, articolul 34, precum si în formula de încheiere, cuvintele “Comunitatea Economică Europeană” sunt înlocuite cu “Comunitatea Europeană”.

 

ARTICOLUL 34

 

Prezentul protocol este deschis spre acceptare părtilor la conventie. Nici o rezervă nu este admisă.

 

ARTICOLUL 35

 

1. Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează datei la care ultima dintre părtile la conventie si-a depus instrumentul de acceptare la secretarul general al Consiliului Europei.

2. Cu toate acestea, prezentul protocol va intra în vigoare după expirarea unei perioade de 2 ani de la data la care a fost deschis spre acceptare, în afara situatiei în care o parte la conventie a notificat secretarului general al Consiliului Europei o obiectie cu privire la intrarea sa în vigoare. Dreptul de a formula o obiectie este rezervat statelor sau Comunitătii Europene, care si-au exprimat acordul de a se supune conventiei anterior expirării unei perioade de 3 luni după deschiderea spre acceptare a prezentului protocol.

3. Dacă o astfel de obiectie este notificată, prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează datei la care partea la conventie care a notificat obiectia si-a depus instrumentul de acceptare la secretarul general al Consiliului Europei.

4. O parte la conventie poate să declare oricând că va aplica prezentul protocol cu titlu provizoriu.

 

ARTICOLUL 36

 

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei, celorlalte părti la conventie si Comunitătii Europene în legătură cu:

a) depunerea oricărui instrument de acceptare;

b) orice declaratie de aplicare provizorie a prezentului protocol, făcută în conformitate cu art. 35 paragraful 4;

c) orice dată de intrare în vigoare a prezentului protocol, în conformitate cu art. 35 paragrafele 1-3;

d) orice alt act, notificare sau comunicare referitoare la prezentul protocol.

Semnat la Strasbourg la 9 septembrie 1998, în limbile engleză si franceză, si deschis spre acceptare la data de 1 octombrie 1998. Ambele texte fiind egal autentice vor fi depuse într-un singur exemplar în Arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii certificate pentru conformitate fiecărui stat membru al Consiliului Europei, celorlalte părti la conventie si Comunitătii Europene.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei europene privind televiziunea transfrontieră a  Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, si acceptarea Protocolului de amendare a Conventiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 1 octombrie 1998

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Conventiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, si acceptarea Protocolului de amendare a Conventiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 1 octombrie 1998, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 februarie 2003.

Nr. 81.