MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 146  LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE  Joi, 6 martie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

194. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în proprietatea publică a municipiului Câmpina si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpina, judetul Prahova

 

195. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor terenuri situate în comuna Apahida, judetul Cluj

 

197. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 19 decembrie 2002 si la Washington la 23 decembrie 2002, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994

 

200. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Vrancea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

35. - Ordin al ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici si mijlocii în dezvoltarea exportului

 

36. - Ordin al ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 pentru sustinerea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă

 

58. - Ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale privind împuternicirea organelor de executare ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si ale caselor judetene de pensii si a municipiului Bucuresti, precum si ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si ale agentiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru ocuparea fortei de muncă să desfăsoare activităti de executare silită în baza Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

 

64/144. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrul administratiei publice pentru aprobarea modelului Registrului plantatiilor viticole si implementarea acestuia în teritoriu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în proprietatea publică a municipiului Câmpina si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpina, judetul Prahova

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului “Sală de sport” si a terenului aferent, situat în municipiul Câmpina, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în proprietatea publică a municipiului Câmpina si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpina, judetul Prahova.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2003.

Nr. 194.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în proprietatea publică a municipiului Câmpina si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpina, judetul Prahova

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Numărul de identificare ale imobilului atribuit de M.F.P.

Caracteristici tehnice al imobilului

Municipiul Câmpina,

Bd. Culturii nr. 27,

judetul Prahova

Statul român

Ministerul Tineretului

si Sportului

 

Municipiul Câmpina

 Consiliul Local

al Municipiului

Câmpina, judetul

Prahova

- Suprafata construită = 694,89 m2

- subsol = 60,86 m2

- parter = 444,71 m2

- etaj = 189,32 m2

- Suprafata terenului = 444,71 m2

Cod 8.29.13

Nr. 26.580

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor terenuri situate în comuna Apahida, judetul Cluj

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei - Aeroclubul “Traian Dârjan” în domeniul public al comunei Apahida, judetul Cluj, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Apahida.

Art. 2. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei – Aeroclubul “Traian Dârjan”, în schimbul terenului prevăzut la art. 1, a unui teren situat în comuna Apahida, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Apahida nr. 25 din 8 august 2002.

Art. 3. - Datele de identificare a imobilelor prevăzute la art. 1 si 2 sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2003.

Nr. 195.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor care fac obiectul schimbării titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor terenuri situate în comuna Apahida, judetul Cluj

 

Locul unde sunt

situate terenurile

care se transmit

Persoana juridică

de la care se

transmit terenurile

Persoana juridică

la care se

transmit terenurile

Codul de clasificare din inventarul bunurilor

aflate în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

Caracteristicile tehnice

ale terenurilor

 

Comuna Apahida,

satul Dezmir,

judetul Cluj

 

Statul român si

administrarea

Ministerului

Lucrărilor Publice,

Transporturilor si

Locuintei – Aeroclubul “Traian Dârjan”

Comuna Apahida

si administrarea

Consiliului Local

al Comunei Apahida

 

Imobil:

- cod 8.29.06

- nr. M.F.P. 35.425

 

Teren:

- suprafata = 75.560 m2

- C.F. nr. 1.311

- nr. topo: 1.031/2/1/2

 

Comuna Apahida,

judetul Cluj

Comuna Apahida

si administrarea

Consiliului Local

al Comunei Apahida

Statul român si

administrarea

Ministerului

Lucrărilor Publice,

Transporturilor si

Locuintei -

Aeroclubul

“Traian Dârjan”

 

Teren:

- suprafata = 75.600 m2

- categorie de folosintă-

păsune

- C.F. nr. 685 Dezmir

- nr. topo: 1.011; 1.012;

1.013; 1.014

- nr. cadastral tarla - 60

- nr. parcelă Ps 2550/1;

De 2551/1; Ps 2553;

De 2554/2; De 2555;

Ps 2554/1; Ccn 2549

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 19 decembrie 2002 si la Washington la 23 decembrie 2002, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1994 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 19 decembrie 2002 si la Washington la 23 decembrie 2002, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994, după cum urmează: data finală de tragere a împrumutului mentionată la art. II din sectiunea 2.03 se înlocuieste cu data de 30 iunie 2003, în ceea ce priveste cheltuielile finantate în cadrul categoriei (4) partea D a Proiectului, anexa nr. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 20 februarie 2003.

Nr. 197.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Vrancea

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (3) din Legea privind finantele publice nr. 500/2002 si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003 cu suma de 3.000.000 mii lei, pentru judetul Vrancea, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, si alocarea acesteia Consiliului Local al Orasului Panciu, judetul Vrancea, pentru acoperirea cheltuielilor privind furnizarea energiei termice pentru institutiile de învătământ si plata ajutoarelor pentru încălzirea locuintelor.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2003.

Nr. 200.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERILE

MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici si mijlocii în dezvoltarea exportului

 

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (5) si ale anexei nr. 3/26/27 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, precum si ale art. 4 alin. (1) lit. e) si ale art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările ulterioare,

ministrul pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie emite prezentul ordin.

Articol unic. - (1) Se aprobă Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici si mijlocii în dezvoltarea exportului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Ministrul pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

 

Bucuresti, 19 februarie 2003.

Nr. 35.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici si mijlocii în dezvoltarea exportului

 

1. Obiectivul Programului

Obiectivul Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici si mijlocii în dezvoltarea exportului, denumit în continuare Program, este facilitarea accesului întreprinderilor mici si mijlocii (IMM) românesti pe pietele externe, a afirmării si valorificării potentialului de export al acestora, precum si reducerea decalajului de informatii de piată, servicii de consultantă si instruire a IMM românesti fată de cele din Uniunea Europeană.

Programul urmăreste:

a) promovarea produselor si serviciilor IMM pe pietele externe;

b) stimularea comunicării si a parteneriatului în afaceri la extern;

c) pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a exportului;

d) îmbunătătirea accesului IMM la informatii de piată si facilitarea valorificării acestor informatii pe pietele externe.

2. Bugetul Programului

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2003 este de 20 miliarde lei, defalcat astfel:

- 19,8 miliarde lei pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile beneficiarilor eligibili;

- 0,2 miliarde lei pentru asistenta tehnică destinată Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie (MIMMC), constând în cheltuieli pentru implementarea, administrarea, monitorizarea si evaluarea Programului (cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii).

3. Beneficiari eligibili

Pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile în cadrul Programului agentii economici care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt organizati în baza Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare;

b) au capital social integral privat;

c) au cifra de afaceri anuală până la echivalentul a 8 milioane euro, conform datelor din bilantul contabil al ultimului an fiscal încheiat;

d) numărul mediu scriptic anual de personal este de până la 249 (inclusiv), raportat în anul anterior;

e) societătile comerciale care nu se conformează definitiei de IMM au o pondere mai mică de 25% în capitalul social al agentului economic;

f) au o durată de functionare de cel putin un an la data depunerii solicitării.

4. Tipurile ajutorului financiar

4.1. Prin Program se sustin, prin alocatie financiară nerambursabilă, următoarele activităti de promovare a exportului desfăsurate de IMM în anul în curs:

a) participări la târguri si expozitii internationale, organizate în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alti agenti economici;

b) participări la târguri si expozitii internationale, organizate în tară, cu stand propriu sau în asociere cu alti agenti economici;

c) elaborarea si productia de materiale tipărite de promovare a agentului economic, redactate în limbi de largă circulatie internatională;

d) realizarea unui site pe Internet, pentru prezentarea activitătii solicitantului si a produselor promovate, în limba română si cel putin într-o limbă de largă circulatie internatională;

e) participări la cursuri de pregătire, în tară si/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a exportului;

f) contractarea unor servicii de consultantă pentru elaborarea strategiilor de export si/sau a studiilor de piată;

g) achizitionarea de informatii privind pietele externe, furnizate de firme specializate.

4.2. Valoarea maximă a finantării pentru fiecare dintre activitătile de promovare a exportului precizate la pct. 4.1, cheltuielile eligibile, precum si cuantumul alocatiei financiare nerambursabile sunt prevăzute în anexa nr. 1.

4.3. În cadrul Programului nu se decontează cheltuielile aferente activitătilor pentru care solicitantii au beneficiat de alocatie financiară nerambursabilă în cadrul altor programe/subprograme de sprijinire a exporturilor, cu finantare de la bugetul de stat.

4.4. Valoarea alocatiei financiare nerambursabile oferite beneficiarilor selectati este echivalentul a 60% din valoarea fiecărei cheltuieli eligibile efectuate (exclusiv T.V.A.), dar fără să depăsească plafoanele maxime stabilite pentru fiecare activitate eligibilă si în limita sumei maxime de 80 milioane lei pentru un beneficiar.

4.5. Fiecare beneficiar poate obtine pe parcursul a 2 ani consecutivi o alocatie financiară nerambursabilă totală de maximum 80 milioane lei în cadrul Programului.

5. Procedura de solicitare a acordului de principiu pentru finantare

5.1. Orice aplicant trebuie să obtină o aprobare de principiu a finantării în cadrul Programului înainte de efectuarea plătilor si de executarea activitătii/activitătilor eligibile de promovare a exportului, conform anexei nr. 1.

5.2. În vederea obtinerii aprobării de principiu a finantării, solicitantul va completa si va transmite la MIMMC, cu cel putin 20 de zile calendaristice înainte de a începe activitatea declarată de promovare a exportului, o cerere-tip de acord de principiu pentru finantare, conform anexei nr. 2, însotită de următoarele documente justificative:

a) o copie a certificatului de înregistrare a solicitantului;

b) certificat constatator emis de registrul comertului, în care să se mentioneze reprezentantii legali ai societătii comerciale;

c) o copie a buletinului de identitate/cărtii de identitate al/a persoanei autorizate să semneze Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare;

d) dovada numărului mediu scriptic anual de personal si a cifrei de afaceri în anul fiscal anterior, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;

e) împuternicirea pentru reprezentantul agentului economic care semnează Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare, semnată si stampilată de reprezentantul legal al societătii comerciale, dacă este cazul;

f) lista tuturor documentelor depuse în vederea obtinerii acordului de principiu pentru finantare.

5.3. Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare completată, însotită de documentele justificative, va fi transmisă prin postă sau prin curier la Unitatea de Implementare a Programului (UIP) - Program de sprijinire

a întreprinderilor mici si mijlocii în dezvoltarea exportului, din cadrul MIMMC, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4, Bucuresti. Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare poate fi ridicată de la sediul MIMMC, fiind disponibilă si pe pagina de Internet, la adresa: www.mimmc.ro.

Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare se completează în limba română si poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului agentului economic, caz în care se anexează împuternicirea în original, semnată si stampilată de reprezentantul legal al societătii comerciale. Completarea Cererii-tip de acord de principiu pentru finantare se face prin tehnoredactare.

6. Procedura de înregistrare, evaluare si selectie a beneficiarilor

6.1. Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare completată, însotită de documentele justificative, va fi înregistrată la UIP-MIMMC, în Registrul special al Programului, mentionându-se data, ora si numărul de înregistrare ale cererii. Înregistrarea cererilor-tip de acord de principiu pentru finantare se va efectua conform următorului program: luni-vineri, orele 8,30-16,30.

6.2. Solicitările vor fi analizate si selectate conform principiului “primul venit - primul servit”, în limita bugetului alocat Programului, în concordantă cu data si cu ora înregistrării la MIMMC a documentelor prevăzute la pct. 5.2, în baza verificării Cererii-tip de acord de principiu pentru finantare, conformitătii criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor, activitătilor si cheltuielilor eligibile.

6.3. MIMMC are obligatia de a face publică epuizarea bugetului alocat Programului pentru anul bugetar în curs, dată de la care nu se mai înregistrează cereri-tip de acord de principiu pentru finantare.

6.4. Data limită de depunere a Cererii-tip de acord de principiu pentru finantare este 1 noiembrie a anului bugetar în curs, în conditiile neepuizării până la această dată a bugetului alocat Programului pentru anul bugetar în curs.

6.5. MIMMC va finaliza procesul de evaluare a solicitării în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii Cererii-tip de acord de principiu pentru finantare, însotită de toate documentele justificative. Solicitantilor selectati pentru finantare MIMMC le va transmite o notificare privind acordul de principiu pentru finantare, conform anexei nr. 3, pentru realizarea finantării în conditiile precizate în Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare.

În cazul în care Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare nu este completată corect sau nu este însotită de toată documentatia necesară ori există neconcordante în informatiile furnizate, procesul de evaluare se va relua de la data înregistrării noii Cereri-tip de acord de principiu pentru finantare, cu completările si corectiile efectuate.

6.6. Solicitantii care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la pct. 3, cei care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate privind activitătile si cheltuielile în conformitate cu anexa nr. 1 sau cei care au depus cererile-tip de acord de principiu pentru finantare după data la care bugetul alocat Programului a fost epuizat vor primi scrisoare de înstiintare a respingerii Cererii-tip de acord de principiu pentru finantare.

6.7. Prin ordin al ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie se constituie UIP, compusă din reprezentanti ai MIMMC, în scopul evaluării solicitărilor si implementării Programului.

7. Acordarea alocatiei financiare nerambursabile

7.1. Alocatia financiară nerambursabilă va fi acordată solicitantilor care au fost selectati, după ce acestia au efectuat activitatea/activitătile eligibile si plata cheltuielilor eligibile aferente acestora, în conformitate cu notificarea privind acordul de principiu pentru finantare.

7.2. Acordarea alocatiei financiare nerambursabile se face pe baza unei Cereri-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile, prezentată în anexa nr. 5, pe care solicitantul selectat trebuie să o transmită la MIMMC prin postă sau curier, însotită de următoarele documente:

a) notificarea privind acordul de principiu pentru finantare, în original;

b) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 6, însotit de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 1, în original si în copie, în ordinea activitătilor si documentelor justificative completate în formularul de decont;

c) lista tuturor documentelor depuse în vederea eliberării alocatiei financiare nerambursabile.

7.3. Termenul limită pentru depunerea Cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile completate este 1 decembrie a anului bugetar în curs.

7.4. Nu se acceptă deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plăti compensatorii între părtile contractante, în cadrul activitătilor si cheltuielilor eligibile.

7.5. În cazul plătilor în valută se decontează valoarea în lei la cursul Băncii Nationale a României din ziua efectuării plătii de către beneficiar.

7.6. Virarea efectivă a sumei care constituie alocatie financiară nerambursabilă se face de către MIMMC în contul beneficiarului, deschis la trezoreria statului în a cărei rază teritorială îsi are sediul sau la care este luat în evidentă fiscală, după caz, pe baza analizei setului de documente prevăzute la pct. 7.2, în termen de 20 de zile calendaristice de la înregistrarea Cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile conform anexei nr. 5. Documentele originale vor fi ridicate de către beneficiari de la sediul MIMMC, după verificarea conformitătii copiilor si virarea efectivă a sumei reprezentând alocatia financiară nerambursabilă.

7.7. MIMMC are dreptul să verifice la sediul beneficiarilor Programului veridicitatea si conformitatea declaratiilor, activitătilor si cheltuielilor făcute de beneficiar în cadrul Programului.

În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentantii MIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaratii incomplete si/sau false pentru a obtine alocatia financiară nerambursabilă sau au deturnat destinatia acesteia, beneficiarul are obligatia de a rambursa sumele primite.

8. Anularea cererii de solicitare a alocatiei financiare nerambursabile

8.1. În cazul în care una sau mai multe dintre informatiile cuprinse în Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare pentru care MIMMC a transmis solicitantului notificarea privind acordul de principiu se modifică, solicitantii au obligatia de a transmite la MIMMC prin postă sau prin curier Cererea-tip de anulare totală sau partială a finantării, pentru care există acord de principiu, conform anexei nr. 4. Solicitantul beneficiază de alocatie financiară nerambursabilă pentru activitătile si cheltuielile rămase nemodificate. Pentru activitătile, cheltuielile eligibile si părtile contractante care au suferit modificări, solicitantul poate transmite o nouă Cerere-tip de acord de principiu pentru finantare, concomitent sau ulterior transmiterii Cererii-tip de anulare totală sau partială a finantării.

8.2. Cererea-tip de anulare totală sau partială a finantării pentru care există acordul de principiu se completează în limba română si poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului agentului economic, caz în care se anexează împuternicirea în original, semnată si stampilată de împuternicitul legal al societătii comerciale.

Completarea Cererii-tip de anulare totală sau partială a finantării se face prin tehnoredactare.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

ACTIVITĂTILE

de stimulare a exportului si cheltuieli eligibile aferente care constituie obiectul finantării

 

Nr. crt.

Activitatea eligibilă

Cheltuielile eligibile

Valoarea

maximă a finantării

- lei-

Documentele justificative pe activităti

1.

Participări la târguri si expozitii internationale, organizate în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alti agenti economici

- Cheltuieli pentru:

- taxa de participare

- închirierea standului

- amenajarea standului

- Cheltuieli de transport1)

- Cheltuieli de cazare1) pe perioada târgului

- Cheltuieli cu transportul mostrelor

 

80.000.000

 

- Contractul cu organizatorul

târgului/expozitiei

- Ordin de deplasare

- Factură fiscală/chitantă fiscală

- Documente de plată - bilete pentru mijloacele de transport

- Asigurare auto si carte verde

(dacă este cazul)

- Foaie de parcurs (dacă este cazul)

- Ordine de plată

- Dispozitii de plată valutară externă

- Declaratie de export temporar

(pentru mostre)

- Copie de pe extrasul de cont

2.

Participări la târguri si expozitii internationale, organizate în tară, cu stand propriu sau în asociere cu alti agenti

economici

- Cheltuieli pentru:

- taxa de participare

- închirierea standului

- amenajarea standului

- Cheltuieli de transport2)

- Cheltuieli de cazare2) pe perioada târgului

 

50.000.000

 

- Contractul cu organizatorul târgului/expozitiei

- Ordin de deplasare

- Factură fiscală/chitantă fiscală

- Documente de plată - bilete pentru mijloacele de transport

- Foaie de parcurs (dacă este cazul)

- Ordine de plată

- Copie de pe extrasul de cont

3.

Elaborarea si productia de materiale tipărite de promovare a agentului economic3)

 

Cheltuieli pentru

elaborarea si productia

materialelor de promovare:

a) pliante

b) brosuri

c) cataloage

d) afise

e) CD-uri

80.000.000

 

- Contracte de furnizare6)

- Factură fiscală/chitantă fiscală

- Ordine de plată

- Copie de pe extrasul de cont

- Mostre pentru materialele de promovare realizate

4.

Realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activitătii solicitantului si a produselor promovate4)

 

Elaborare de pagini web pentru prezentarea pe

Internet a activitătii solicitantului si a produselor promovate la export

10.000.000

- Contracte de servicii7)

- Factură fiscală/chitantă fiscală

- Ordine de plată

- Copie de pe extrasul de cont

5.

 

Participări la cursuri de pregătire în tară si/sau în străinătate în domeniul tehnicilorde promovare a

exportului

- Taxă de participare pentru salariatii

solicitantului

- Cheltuieli pentru transport5)

- Cheltuieli pentru cazare pentru personalul angajat al solicitantului5),

pe perioada cursului

 

 

80.000.000

 

- Contracte de prestări de servicii8)

- Factură fiscală/chitantă fiscală

- Ordine de plată

- Ordin de deplasare

- Documente de plată - bilete pentru mijloacele de transport

- Asigurare auto si carte verde (dacă este cazul)

- Foaie de parcurs (dacă este

cazul)

- Copie de pe extrasul de cont

6.

 

Contractarea unor servicii de consultantă pentru elaborarea strategiilor de export si/sau a studiilor

de piată

Cheltuieli pentru achizitia de servicii de consultantă în vederea elaborării

strategiei de export si/sau a studiilor de piată de la firme specializate

50.000.000

 

- Contracte de furnizare9)

- Factură fiscală/chitantă fiscală

- Ordine de plată

- Copie de pe extrasul de cont

 

7.

 

Achizitionarea de informatii privind pietele externe,

furnizate de firme specializate

Cheltuieli pentru achizitionarea de informatii referitoare la pietele externe, furnizate de firme specializate

30.000.000

 

- Contracte de furnizare9)

- Factură fiscală/chitantă fiscală

- Ordine de plată

- Copie de pe extrasul de cont


1) Vor fi decontate 60% din valoarea cheltuielilor pentru transport si cazare, în baza documentelor de plată, la nivelul sumelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările si completările ulterioare. Se decontează numai transportul până la/de la destinatia unde se desfăsoară târgul/expozitia, exclusiv transportul în localitate.

2) Vor fi decontate 60% din valoarea cheltuielilor pentru transport si cazare, în baza documentelor de plată, la nivelul sumelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bănesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării, detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării în cadrul localitătii, în interesul serviciului, republicată, cu modificările si completările ulterioare (exclusiv transportul mostrelor). Se decontează numai transportul până la/de la destinatia unde se desfăsoară târgul/expozitia, exclusiv transportul în localitate.

3) Materialele promotionale vor fi realizate în limbi de largă circulatie internatională.

4) Site-ul se realizează în limba română si cel putin într-o limbă de largă circulatie internatională.

5) Pentru actiunile din tară vor fi decontate 60% din valoarea cheltuielilor pentru transport si cazare, în baza documentelor de plată, la nivelul sumelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bănesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării, detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării în cadrul localitătii, în interesul serviciului, republicată, cu modificările si completările ulterioare (exclusiv transportul mostrelor).

Pentru actiunile care se desfăsoară în străinătate vor fi decontate 60% din valoarea cheltuielilor pentru transport si cazare, în baza documentelor de plată, la nivelul sumelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările si completările ulterioare.

Se decontează numai transportul până la/de la destinatia unde se desfăsoară cursul, exclusiv transportul în localitate.

6) În contract trebuie să se precizeze perioada de desfăsurare a activitătii si limba/limbile în care se realizează materialele promotionale.

7) În contract trebuie să se precizeze perioada de desfăsurare a activitătii, limbile în care se realizează site-ul si adresa paginii web.

8) În contract trebuie să se precizeze perioada de desfăsurare a cursului/cursurilor si numărul de persoane participante.

9) În contract trebuie să se precizeze perioada de desfăsurare a activitătii.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

(Se completează numai de către MIMMC.)

Data si ora înregistrării...

Numărul cererii…

Numele reprezentantului

MIMMC

Semnătura

 

CERERE - TIP

de acord de principiu pentru finantare

(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.)

 

Subscrisa, …, având datele de identificare mentionate la sectiunea A, reprezentată legal prin domnul/doamna..., având calitatea de ……….. solicit finantarea în conditiile prevederilor programului aprobat prin Ordinul ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie nr. 35/2003.

 

SECTIUNEA A

Prezentarea solicitantului

 

Denumirea societătii comerciale ...

Adresa …

Telefon fax .. e-mail ...

Data înregistrării societătii comerciale …

Nr. de înmatriculare la Oficiul registrului comertului (după caz) …

Codul fiscal (după caz)

Codul unic de înregistrare (după caz)

Nr. contului în care se solicită transferarea alocatiei financiare nerambursabile (ROL) …, deschis la Trezoreria …

Forma juridică ...

Forma de proprietate 100% privată

DA o

NU o

Capitalul social: .. milioane lei, detinut de:

- persoane fizice .. %;

- IMM1) ...%;

- societăti comerciale mari2) …………..%.

Obiectul principal de activitate ……………

 

Cod CAEN …………………………………….

Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior)3).…………………

Cifra de afaceri (conform ultimului bilant contabil anual aprobat) .…………………... mii lei

Profitul net/pierderea (conform ultimului bilant contabil anual aprobat) …………….... mii lei

În prezent desfăsor activitate de export:

o DA Valoarea exportului realizat în anul fiscal precedent (mii euro) ………………….

Tările în care am realizat export ………………………………………………………...

Produsele pe care doresc să le promovez la export cu sprijinul acestui program .……….

o NU Produsele pe care doresc să le promovez la export cu sprjinul acestui program ……………..

 


1) IMM sunt definite ca societăti comerciale cu numărul mediu scriptic de personal până la 249 (inclusiv), raportat în anul anterior, care au cifra de afaceri anuală în echivalentul a până la 8 milioane euro, conform datelor din bilantul contabil al ultimului an fiscal încheiat, si cu o pondere a societătii comerciale mari în capitalul social al actionarilor IMM mai mică de 25%.

2) Societatea comercială mare este acea societate comercială cu numărul mediu scriptic de personal mai mare de 250 (inclusiv) sau cifra de afaceri anuală peste echivalentul a 8 milioane euro.

3) Anexati dovada numărului mediu scriptic anual de personal si a cifrei de afaceri, conform art. 5 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, si în conformitate cu pct. 5.2 din Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a IMM în dezvoltarea exportului, aprobată prin Ordinul ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie nr. 35/2003.

 

SECTIUNEA B

Prezentarea activitătilor pentru care se solicită finantare în cadrul Programului

 

Tipul activitătilor pentru care se solicită finantarea:

o Participări la târguri si expozitii internationale, organizate în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alti agenti economici

o Participări la târguri si expozitii internationale, organizate în tară, cu stand propriu sau în  asociere cu alti agenti economici

o Elaborarea si productia de materiale tipărite de promovare a agentului economic

o Realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activitătii solicitantului si a produselor promovate

o Participări la cursuri în tară si/sau în străinătate în domeniul tehnicilor de promovare a exportului

o Contractarea unor servicii de consultantă pentru elaborarea strategiilor de export si/sau a studiilor de piată

o Achizitionarea de informatii privind pietele externe, furnizate de firme specializate

 

 

Denumirea activitătii

Tipul de cheltuială pentru care se solicită finantare

 

Valoarea cheltuielilor

eligibile1)

- lei -

Din care: valoarea

finantării solicitate2)

- lei -

o Participări la târguri si expozitii internationale, organizate în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alti agenti economici3)

 

o Cheltuieli de participare conform

contractului cu organizatorul,

incluzând:

o Închirierea standului, taxa de

participare

o Amenajarea standului

o Cheltuieli de transport

o Cheltuieli de cazare pe perioada

târgului

o Cheltuieli cu transportul mostrelor

………………….

………………….

 

TOTAL: ................. .................

Denumirea târgului/expozitiei international/internationale4).......................................

................................................................................................................................

Perioada de desfăsurare a activitătii: de la ......................... (ziua/luna/anul) la ............................. (ziua/luna/anul)

Date privind organizatorul5):

Denumirea ...............................................................................................................

Adresa .................................................................................................................

...................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Telefon .................................................................................................................

Fax .............................................................................................................................

Numărul de persoane care vor participa la activitate din partea solicitantului

.................................................................................................................................


1) Valoarea cheltuielilor eligibile fără T.V.A.

2) 60% din valoarea cheltuielilor eligibile fără T.V.A.

3) Suma totală nu trebuie să depăsească 80 milioane lei.

4) Se completează pentru fiecare târg/expozitie international/internatională.

5) Se completează pentru fiecare organizator.

 

 

Denumirea activitătii

Tipul de cheltuială pentru

care se solicită finantare

 

Valoarea

cheltuielilor

eligibile1)

- lei -

Din care:

valoarea

finantării

solicitate2)

- lei -

o Participări la târguri si expozitii

internationale, organizate în

tară, cu stand propriu sau în asociere cu alti agenti economici3)

 

o Cheltuieli de participare conform contractului cu organizatorul, incluzând:

o Închirierea standului, taxa de participare

o Amenajarea standului

o Cheltuieli de transport

o Cheltuieli de cazare pe perioada târgului

………………….

………………….

 

TOTAL: ................. .................

Denumirea târgului/expozitiei international/internationale4) .....................................

................................................................................................................................

Perioada de desfăsurare a activitătii: de la ......................... (ziua/luna/anul) la ............................. (ziua/luna/anul)

Date privind organizatorul5):

Denumirea ...............................................................................................................

Adresa .................................................................................................................

................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Telefon .................................................................................................................

Fax .............................................................................................................................

Numărul de persoane care vor participa la activitate din partea solicitantului .................................................................

o Elaborarea si productia de

materiale tipărite de promovare

a agentului economic6)

- pliante

- brosuri

- cataloage

- afise

- CD

o Elaborarea si productia materialelor

publicitare stipulate în contractul ce

urmează să fie semnat cu furnizorul5) ................. .................

Denumirea .................................................................................................................

Adresa .................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Telefon ....................................................................................................................

Fax .......................................................................................................................

 


1) Valoarea cheltuielilor eligibile fără T.V.A.

2) 60% din valoarea cheltuielilor eligibile fără T.V.A.

3) Suma totală nu trebuie să depăsească 50 milioane lei.

4) Se completează pentru fiecare târg/expozitie international/internatională.

5) Se completează pentru fiecare organizator/furnizor.

6) Suma solicitată nu va depăsi 80 milioane lei.

 

Denumirea activitătii

Tipul de cheltuială pentru care se solicită finantare

 

Valoarea cheltuielilor

eligibile1)

- lei -

Din care: valoarea

finantării solicitate2)

- lei -

o Realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activitătii solicitantului si a produselor promovate3)

o Elaborare de pagini web pentru prezentarea pe Internet a activitătii solicitantului si a produselor promovate la export ................. .................

Date privind partenerul4) contractual:

Denumirea: ...........................................................................................................

Adresa ..................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Telefon ..............................................................................................................

Fax .....................................................................................................................

o Participări la cursuri de pregătire

în tară si/sau în străinătate în domeniul tehnicilor de promovare a exportului5)

o Taxă de participare pentru salariatii solicitantului ................. .................

o Cheltuieli de transport ................. .................

o Cheltuieli cu cazarea pentru personalul angajat al solicitantului pe perioada cursului ................. .................

TOTAL: ................. .................

Denumirea cursului6) .................................................................................................

Date privind organizatorul4):

Denumirea .............................................................................................................

Adresa ...................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Telefon ..................................................................................................................

Fax ...................................................................................................................

 


1) Valoarea cheltuielilor eligibile fără T.V.A.

2) 60% din valoarea cheltuielilor eligibile fără T.V.A.

3) Suma solicitată nu va depăsi 10 milioane lei.

4) Se completează pentru fiecare organizator/partener.

5) Suma totală nu va depăsi 80 milioane lei.

6) Se completează pentru fiecare curs.

 

Denumirea activitătii

Tipul de cheltuială pentru care se solicită finantare

 

Valoarea

cheltuielilor

eligibile1)

- lei -

Din care:

valoarea

finantării

solicitate2)

- lei -

o Contractarea unor servicii de consultantă pentru elaborarea

strategiilor de export si/sau a studiilor de piată3)

o Cheltuieli pentru achizitia de servicii de consultantă în vederea elaborării strategiei de export si/sau a studiilor de piată de la firme specializate ................ .................

Date privind organizatorul4):

Denumirea .....................................................................................................

Adresa ............................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Telefon ...............................................................................................................

Fax ......................................................................................................................

o Achizitionarea de informatii privind pietele externe, furnizate

de firme specializate5)

o Cheltuieli pentru achizitionarea de informatii privind pietele externe, furnizate de firme specializate ..................... ................

Date privind partenerul/partenerii4) contractual/contractuali:

Denumirea .....................................................................................................

Adresa .............................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Telefon ...............................................................................................................

Fax ......................................................................................................................


1) Valoarea cheltuielilor eligibile fără T.V.A.

2) 60% din valoarea cheltuielilor eligibile fără T.V.A.

3) Suma totală nu va depăsi 50 milioane lei.

4) Se completează pentru fiecare organizator/partener.

5) Suma totală nu va depăsi 30 milioane lei.

 

SECTIUNEA C

Declaratie pe propria răspundere

 

Subsemnatul/Subsemnata, ......, identificat/identificată cu actul de identitate seria ....... nr. ........., eliberat de ....... la data de ........, cu domiciliul în localitatea ......., str. ......... nr. ........, bl. ......, sc. ......, ap. ......, sectorul/judetul ......., în calitate de reprezentant legal al Societătii Comerciale ........, declar pe propria răspundere că toate informatiile furnizate si consemnate în prezenta cerere sunt corecte si complete.

Înteleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informatiilor în scopul de a obtine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Declar pe propria răspundere că activitătile pentru care solicit finantarea prin prezentul program nu fac obiectul altui program de finantare de la bugetul de stat.

De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani:

o nu am beneficiat de ajutor de stat;

o am beneficiat de următoarele ajutoare de stat:

 

Nr.crt.

Anul acordării

ajutorului de stat

Forma ajutorului

de stat

Institutia

finantatoare

Programul

prin care am beneficiat

de finantare

Cuantumul

ajutorului de stat

acordat

 

 

 

 

 

 

 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare.

 

Semnătura autorizată si stampila solicitantului*)

Functia

 

            Data semnării:


*) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeasi persoană autorizată să reprezinte legal societatea comercială.

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

Data.......

Numărul notificării .........

 

NOTIFICARE1)

privind acordul de principiu pentru finantare

(în conditiile prevăzute în anexa nr. 2)

 

Destinatar: Societatea Comercială .........

Data înregistrării societătii comerciale ........

Nr. de înmatriculare la Oficiul registrului comertului (după caz) ......

Codul fiscal (după caz) ......

Codul unic de înregistrare (după caz) ......

Adresa .........

Fax ........

Ca urmare a Cererii-tip de acord de principiu pentru finantare nr. ...... din data de ........, vă notificăm prin prezenta acordul nostru de principiu pentru finantarea următoarelor activităti si cheltuieli aferente acestora:

 

 

Denumirea activitătii

Tipul de cheltuială pentru

care se solicită finantare

 

Valoarea finantării

aprobate de principiu

- lei -

o Participări la târguri si expozitii internationale, organizate în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alti agenti economici

o Cheltuieli de participare conform contractului cu organizatorul, incluzând:

o Închirierea standului, taxa de participare

o Amenajarea standului

o Cheltuieli de transport

o Cheltuieli de cazare pe perioada târgului

o Cheltuieli cu transportul mostrelor

TOTAL:

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

 

o Participări la târguri si expozitii internationale, organizate în tară, cu stand propriu sau în asociere cu alti agenti economici

o Cheltuieli de participare conform contractului cu organizatorul, incluzând:

o Închirierea standului, taxa de participare

o Amenajarea standului

o Cheltuieli de transport

o Cheltuieli de cazare pe perioada târgului

TOTAL:

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

 

o Elaborarea si productia de materiale tipărite de promovare a agentului economic

o Elaborarea si productia materialelor publicitare stipulate în contractul ce urmează să fie semnat cu furnizorul

 

.........................

 

o Realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activitătii solicitantului si a produselor promovate

o Elaborarea de pagini web pentru prezentarea pe Internet a activitătii solicitantului si a produselor promovate la export

.........................

 

o Participări la cursuri de pregătire în tară si/sau în străinătate în domeniul tehnicilor de promovare a exportului

o Taxă de participare pentru salariatii solicitantului

o Cheltuieli pentru transport

o Cheltuieli cu cazarea pentru personalul angajat al solicitantului, pe perioada cursului

TOTAL:

.........................

.........................

.........................

.........................

 

o Contractarea unor servicii de consultantă pentru elaborarea strategiilor de export si/sau a studiilor de piată

o Cheltuieli pentru achizitia de servicii de consultantă în vederea elaborării strategiei de export si/sau a studiilor de piată de la firme specializate

.........................

 

o Achizitionarea de informatii privind pietele externe, furnizate de firme specializate

o Cheltuieli pentru achizitionarea de informatii referitoare la pietele externe, furnizate de firme specializate

.........................

 

 

Valoarea totală a finantării aprobate de principiu ...........................

 


1) Se completează de către MIMMC

 

Coordonator UIP,

Semnătura

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

CERERE - TIP

de anulare totală sau partială a finantării pentru care există acord de principiu

(Se completează în cazul modificării uneia dintre conditiile în care s-a obtinut acordul de principiu asupra finantării.)

 

Subscrisa, ........., având datele de identificare mentionate la sectiunea A, reprezentată legal prin domnul/doamna ........., având calitatea de ......, solicit anularea finantării pentru categoriile de cheltuieli prezentate în sectiunea B.

 

SECTIUNEA A

Prezentarea solicitantului

 

Denumirea societătii comerciale .......

Adresa ......

Telefon ......... fax ...... e-mail ............

Data înregistrării societătii comerciale .........

Nr. de înmatriculare la Oficiul registrului comertului (după caz) ........

Codul fiscal (după caz) ........

Codul unic de înregistrare (după caz) ........

Nr. contului în care se solicită transferarea alocatiei financiare nerambursabile (ROL) ........., deschis la Trezoreria ......

 

SECTIUNEA B

Cheltuieli pentru care se solicită anularea finantării

 

Denumirea activitătii

Tipul de cheltuială pentru

care se solicită finantare

 

Valoarea finantării

aprobate de principiu

- lei -

o Participări la târguri si expozitii internationale, organizate în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alti agenti economici

o Cheltuieli de participare conform contractului cu organizatorul, incluzând:

o Închirierea standului, taxa de participare

o Amenajarea standului

o Cheltuieli de transport

o Cheltuieli de cazare pe perioada târgului

o Cheltuieli cu transportul mostrelor

TOTAL: .........................

Denumirea târgului/expozitiei international/internationale la care se renuntă1):  ...................................................

.........................

..........................

.........................

.........................

.........................

.........................

 

o Participări la târguri si expozitii internationale, organizate în tară, cu stand propriu sau în asociere cu alti agenti economici

o Cheltuieli de participare conform contractului cu organizatorul, incluzând:

o Închirierea standului, taxa de participare

o Amenajarea standului

o Cheltuieli de transport pe perioada târgului

o Cheltuieli de cazare ..........................

TOTAL:

Denumirea târgului/expozitiei international/internationale la care se renuntă1) ...................................................

.........................

.........................

.........................

.........................

o Participări la târguri si expozitii internationale, organizate în tară, cu stand propriu sau în asociere cu alti agenti economici

o Cheltuieli de participare conform contractului cu organizatorul, incluzând:

o Închirierea standului, taxa de participare

o Amenajarea standului

o Cheltuieli de transport pe perioada târgului

o Cheltuieli de cazare

TOTAL:

Denumirea târgului/expozitiei international/international la care se renuntă ...................................................

.........................

.........................

.........................

.........................

o Elaborarea si productia de materiale tipărite de promovare a agentului economic:

- pliante

- brosuri

- cataloage

- afise

- CD

o Elaborarea si productia materialelor publicitare stipulate în contractul ce urmează să fie semnat cu furnizorul

Denumirea partenerului contractual1) la care se renuntă

......................................................................................

.........................

 

 

o Realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activitătii solicitantului si a produselor promovate

o Elaborarea de pagini web pentru prezentarea pe Internet a activitătii solicitantului si a produselor promovate la export

Denumirea partenerului contractual1) la care se renuntă

.........................................................................................

.........................

o Participări la cursuri de pregătire în tară si/sau în străinătate în domeniul tehnicilor de promovare a exportului

o Taxă de participare pentru salariatii solicitantului

o Cheltuieli pentru transport

o Cheltuieli pentru cazare pentru personalul angajat al solicitantului, pe perioada cursului

TOTAL:

Denumirea cursului la care se renuntă2)

......................................................................................

.........................

.........................

.........................

.........................

o Contractarea unor servicii de consultantă pentru elaborarea strategiilor de export si/sau a studiilor de piată

o Cheltuieli pentru achizitia de servicii de consultantă în vederea elaborării strategiei de export si/sau a studiilor de piată de la firme specializate

Denumirea partenerului la care se renuntă1)

......................................................................................

.........................

 

o Achizitionarea de informatii privind pietele externe, furnizate de firme specializate

o Cheltuieli pentru achizitionarea de informatii referitoare la pietele externe, furnizate de firme specializate

Denumirea partenerului la care se renuntă1)

......................................................................................

.........................

 


1) Se completează pentru fiecare partener.

SECTIUNEA C

Declaratie pe propria răspundere

 

Subsemnatul/Subsemnata, ........, identificat/identificată cu actul de identitate seria ...... nr. ......, eliberat de ........ la data de ......, cu domiciliul în localitatea ......., str. ........ nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, sectorul/judetul ......, în calitate de reprezentant legal al Societătii Comerciale ......, declar pe propria răspundere că solicit anularea totală sau partială a finantării pentru care am primit acordul de principiu al MIMMC.

 

Semnătura autorizată si stampila solicitantului*)

Functia

 

Data semnării:


1) Se completează pentru fiecare partener.

2) Se completează pentru fiecare curs.

3) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeasi persoană autorizată să reprezinte legal societatea comercială.

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

CERERE - TIP

de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile

(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)

 

Subscrisa, ........, având datele de identificare mentionate mai jos, reprezentată legal prin domnul/doamna ......, având calitatea de ......., identificat/identificată cu actul de identitate seria ....... nr. ......, eliberat de ....... la data de ........, cu domiciliul în localitatea ........., str. ......... nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, sectorul/judetul ......., cod postal ......, solicit eliberarea alocatiei financiare nerambursabile în conditiile prevederilor programului aprobat prin Ordinul ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie nr. 35/2003.

Datele de identificare a societătii comerciale solicitante:

Denumirea societătii comerciale .........

Adresa .........

Telefon ...... fax ........ e-mail ......

Data înregistrării societătii comerciale .........

Nr. de înmatriculare în Oficiul registrului comertului (după caz) ........

Codul fiscal (după caz) .........

Codul unic de înregistrare (după caz) ......

Cont bancar nr. ........, deschis la Trezoreria .........

Anexez la prezenta formularul de decont (conform anexei nr. 6), precum si documentele justificative prevăzute în anexa nr. 1, în original si în copie, în ordinea activitătilor si documentelor justificative completate în formularul de decont.

 

Semnătura autorizată si stampila solicitantului*)

Functia

 

Data semnării:


*) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeasi persoană autorizată să reprezinte legal societatea comercială.

 

ANEXA Nr. 6

la procedură

 

FORMULAR DE DECONT1)

 

Societatea Comercială solicitantă

Data: ...

-lei2)-

Activitatea3)

 

 

Obiectul facturii

Nr. facturii

 

Data

facturii

Valoarea facturii

Document de plată

Cu T.V.A.

Fără T.V.A.

Felul

Nr.

Data documentului

Valoarea

Cu T.V.A.

Fără T.V.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura si stampila4)


1) La prezentul decont se vor anexa lista documentelor justificative în conformitate cu anexa nr. 1 si în ordinea activitătilor prezentate în decont, precum si documentele justificative, în original si în copie.

2) Pentru plătile efectuate în valută conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României, valabil pentru ziua efectuării plătii de către beneficiar.

3) Conform cheltuielilor eligibile prevăzute în anexa nr. 1.

4) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeasi persoană autorizată să reprezinte legal societatea comercială.

 

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERILE

MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005

pentru sustinerea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă

 

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (5) si ale anexei nr. 3/26/27 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 4 alin. (1) lit. e), precum si ale art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările ulterioare,

ministrul pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie emite prezentul ordin.

Articol unic. - (1) Se aprobă Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 pentru sustinerea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Ministrul pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

 

Bucuresti, 19 februarie 2003.

Nr. 36.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 pentru sustinerea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă

 

1. Obiectivul Programului

Obiectivul Programului national multianual pe perioada 2002-2005 pentru sustinerea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă, denumit în continuare Program, îl constituie afirmarea si valorificarea potentialului lor de productie si de servicii prin diminuarea decalajului de instruire a personalului având functii de decizie si/sau de executie din întreprinderile mici si mijlocii românesti, denumite în continuare IMM, fată de cele din Uniunea Europeană si facilitarea accesului IMM la servicii de consultantă.

Programul urmăreste:

- dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoasterea si gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pietelor si integrarea României în Uniunea Europeană;

- cresterea numărului de întreprinzători de succes;

- îmbunătătirea performantelor economice si tehnice ale IMM prin cresterea gradului de pregătire a personalului acestora si utilizarea serviciilor specializate de instruire si consultantă;

- promovarea investitiilor în productie si servicii prin cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare.

2. Bugetul Programului

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2003 este de 8 miliarde lei, defalcat astfel:

- 7,8 miliarde lei pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile beneficiarilor eligibili;

- 0,2 miliarde lei pentru asistenta tehnică destinată Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie (MIMMC), constând în cheltuieli pentru implementarea, administrarea, monitorizarea si evaluarea Programului

(cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii).

3. Beneficiari eligibili

3.1. Pot beneficia de prevederile Programului agentii economici care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt organizati în baza Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) au capital social integral privat;

c) au cifra de afaceri anuală până la echivalentul a 8 milioane euro, conform datelor din declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal al agentului economic, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 244/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii;

d) au numărul mediu scriptic anual de personal până la 249 (inclusiv), conform Hotărârii Guvernului nr. 244/2001;

e) ponderea în capitalul social al agentului economic a societătilor comerciale care nu se conformează definitiei de întreprindere mică si mijlocie, în calitate de actionar sau asociat, este mai mică de 25%.

3.2. Pot beneficia de prevederile Programului si persoanele fizice si asociatiile familiale care desfăsoară activităti economice pe baza liberei initiative, conform Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice.

4. Tipurile de ajutor financiar

4.1. Prin Program se sustin, prin alocatie financiară nerambursabilă acordată IMM, următoarele categorii de servicii:

a) instruirea personalului IMM având functii de decizie si/sau de executie, pe tematici prioritare: management (inclusiv managementul calitătii si managementul financiar), marketing, strategie si planificare, surse si metode de finantare a investitiilor, precum si în alte domenii prioritare pentru desfăsurarea activitătii întreprinderii;

b) consultantă acordată IMM eligibile pentru elaborarea planurilor de afaceri si de marketing, accesarea surselor de finantare, consultantă în domeniul sistemelor de standardizare, certificarea calitătii conform normelor Uniunii Europene în domeniul cooperării interne si internationale (parteneriate de complementaritate, subcontractare).

4.2. Valoarea maximă a finantării pentru fiecare dintre serviciile si activitătile eligibile precizate la pct. 4.1, precum si cheltuielile eligibile sunt prevăzute în anexa nr. 1.

4.3. Valoarea alocatiei financiare nerambursabile acordate beneficiarilor selectati este egală cu echivalentul a 60% din valoarea fiecărei cheltuieli eligibile efectuate (exclusiv T.V.A.), dar nu mai mult de 80 milioane lei pentru un beneficiar, fără să depăsească plafoanele maxime prevăzute în anexa nr. 1.

4.4. Fiecare beneficiar poate obtine pe parcursul a 2 ani consecutivi o alocatie financiară nerambursabilă totală de maximum 80 milioane lei în cadrul acestui Program.

4.5. Furnizorii de servicii de instruire si consultantă eligibili în cadrul Programului sunt numai societătile comerciale care sunt înregistrate si care au sediul operational în România.

5. Procedura de solicitare a acordului de principiu pentru finantare

5.1. Orice aplicant trebuie să obtină o aprobare de principiu a finantării în cadrul Programului înainte de a beneficia de serviciile de instruire si consultantă prevăzute în anexa nr. 1 si de efectuarea plătilor.

5.2. În vederea obtinerii aprobării de principiu a finantării, solicitantul va completa si va transmite la MIMMC Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare, conform anexei nr. 2.

5.2.1. În cazul beneficiarilor prevăzuti la pct. 3.1 Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare va fi însotită de următoarele documente justificative:

a) o copie a certificatului de înregistrare a solicitantului sau, după caz, a certificatului de înmatriculare, precum si o copie a certificatului de înregistrare fiscală;

b) certificatul constatator emis de registrul comertului, în care să se mentioneze reprezentantii legali ai societătii comerciale;

c) o copie a buletinului de identitate/cărtii de identitate al/a persoanei autorizate să semneze Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare;

d) dovada numărului mediu scriptic anual de personal si a cifrei de afaceri în anul fiscal anterior, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;

e) împuternicirea pentru reprezentantul agentului economic care semnează Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare, semnată si stampilată de reprezentantul legal al societătii comerciale, dacă este cazul;

f) lista tuturor documentelor depuse în vederea obtinerii acordului de principiu pentru finantare.

5.2.2. În cazul beneficiarilor prevăzuti la pct. 3.2 Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare va fi însotită de următoarele documente justificative:

a) o copie a certificatului de înregistrare a solicitantului sau, după caz, a certificatului de înmatriculare, precum si o copie a certificatului de înregistrare fiscală;

b) o copie de pe autorizatia administrativă/autorizatia eliberată de primărie;

c) o copie a buletinului de identitate/cărtii de identitate al/a persoanei autorizate să semneze Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare;

d) o copie de pe declaratia anuală de impunere a venitului, înregistrată la administratia financiară;

e) lista tuturor documentelor depuse în vederea obtinerii acordului de principiu pentru finantare.

5.3. Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare, completată si însotită de documentele justificative, va fi transmisă prin postă sau prin curier la Unitatea de implementare a Programului (UIP) - program pentru sustinerea accesului IMM la servicii de instruire si consultantă din cadrul MIMMC, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4, Bucuresti.

Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare poate fi ridicată de la sediul MIMMC, fiind disponibilă si pe pagina de Internet la adresa: www.mimmc.ro

Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare se completează în limba română si poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului agentului economic, caz în care se anexează împuternicirea în original, semnată si stampilată de reprezentantul legal al societătii comerciale. Completarea Cererii-tip de acord de principiu pentru finantare se face prin tehnoredactare.

6. Procedura de înregistrare, evaluare si selectie a beneficiarilor

6.1. Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare, completată si însotită de documentele justificative, va fi înregistrată la UIP-MIMMC, în registrul special al Programului, mentionându-se data, ora si numărul de înregistrare ale cererii.

Înregistrarea cererilor de acord de principiu pentru finantare se va efectua conform următorului program: luni-vineri, orele 8,30-16,30.

6.2. Solicitările vor fi analizate si selectate conform principiului “primul venit-primul servit”, în limita bugetului alocat Programului, în concordantă cu data si ora înregistrării la MIMMC a documentelor prevăzute la pct. 5.2, în baza verificării Cererii-tip de acord de principiu pentru finantare, a conformitătii criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor, serviciilor/activitătilor si cheltuielilor eligibile.

6.3. MIMMC are obligatia de a face publică epuizarea bugetului alocat Programului pentru anul bugetar în curs, dată de la care nu se mai înregistrează cereri-tip de acord de principiu pentru finantare.

6.4. Data limită de depunere a Cererii-tip de acord de principiu pentru finantare este 1 noiembrie a anului bugetar în curs, în conditiile neepuizării până la această dată a bugetului alocat Programului pentru anul bugetar în curs.

6.5. MIMMC va finaliza procesul de evaluare a solicitării, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării Cererii-tip de acord de principiu pentru finantare, însotită de toate documentele justificative. Pentru solicitantii selectati pentru finantare MIMMC va transmite Notificarea privind acordul de principiu pentru finantare, conform anexei nr. 3, pentru realizarea finantării în conditiile precizate în Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare.

În cazul în care Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare nu este completată corect sau nu este însotită de toată documentatia necesară ori există neconcordante în informatiile furnizate, procesul de evaluare se va reluade la data înregistrării noii Cereri-tip de acord de principiu pentru finantare, cu completările si corectiile efectuate.

6.6. Solicitantii care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la pct. 3, cei care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate privind serviciile/activitătile si cheltuielile în conformitate cu anexa nr. 1 sau cei care au depus cererile-tip de acord de principiu pentru finantare după data la care bugetul alocat Programului a fost epuizat vor primi scrisoare de înstiintare privind respingerea Cererii-tip de acord de principiu pentru finantare, în termen de maximum 15 zile calendaristice, conform pct. 6.5.

6.7. În vederea implementării corespunzătoare a Programului, se va constitui Unitatea de implementare a Programului, denumită în continuare UIP, în cadrul MIMMC.

Structura organizatorică, numărul de persoane, atributiile si responsabilitătile vor fi stabilite prin ordin al ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie.

7. Acordarea alocatiei financiare nerambursabile

7.1. Alocatia financiară nerambursabilă va fi acordată solicitantilor care au fost selectati, după ce acestia au efectuat activitatea/activitătile eligibile si plata cheltuielilor eligibile aferente acestora, în conformitate cu Notificarea privind acordul de principiu pentru finantare.

7.2. Acordarea alocatiei financiare nerambursabile se face pe baza unei Cereri-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile, prezentată în anexa nr. 4, pe care solicitantul selectat trebuie să o transmită la MIMMC, prin postă sau prin curier, însotită de următoarele documente:

a) Notificarea privind acordul de principiu pentru finantare, în original;

b) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 5, însotit de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 1, în original si în copie, în ordinea activitătilor si documentelor justificative completate în formularul de decont;

c) lista tuturor documentelor depuse în vederea eliberării alocatiei financiare nerambursabile.

7.3. Termenul limită pentru depunerea Cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile completate este 1 decembrie a anului bugetar în curs.

7.4. Nu se acceptă deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plăti compensatorii între părtile contractante, în cadrul activitătilor si cheltuielilor eligibile.

7.5. Virarea efectivă a sumei care constituie alocatie financiară nerambursabilă se face de către MIMMC în contul beneficiarului, deschis la trezoreria statului în a cărei rază teritorială îsi are sediul sau la care este luat în evidentă fiscală, după caz, pe baza analizei setului de documente prevăzute la pct. 7.2, în termen de 20 de zile calendaristice de la înregistrarea Cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile conform anexei nr. 4. Documentele originale vor fi ridicate de către beneficiari de la sediul MIMMC, după verificarea conformitătii copiilor si virarea efectivă a sumei reprezentând alocatia financiară nerambursabilă.

7.6. MIMMC are dreptul să verifice la sediul beneficiarilor Programului veridicitatea si conformitatea declaratiilor, activitătilor si cheltuielilor făcute de beneficiar în cadrul acestuia. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentantii MIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaratii incomplete si/sau false pentru a obtine alocatia financiară nerambursabilă sau că au deturnat destinatia acesteia, beneficiarul are obligatia de a rambursa sumele primite.

8. Anularea cererii de solicitare a alocatiei financiare nerambursabile

8.1. În cazul în care una sau mai multe dintre informatiile cuprinse în Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare pentru care MIMMC a transmis solicitantului Notificarea privind acordul de principiu se modifică, solicitantii au obligatia de a transmite la MIMMC, prin postă sau prin curier, Cererea-tip de anulare totală sau partială a finantării, pentru care există acord de principiu, conform anexei nr. 6. Solicitantul beneficiază de alocatie financiară nerambursabilă pentru activitătile si cheltuielile rămase nemodificate. Pentru activitătile, cheltuielile eligibile si părtile contractante care au suferit modificări solicitantul poate transmite o nouă Cerere-tip de acord de principiu pentru finantare, concomitent sau ulterior transmiterii Cererii-tip de anulare totală sau partială a finantării.

8.2. Cererea-tip de anulare totală sau partială a finantării, pentru care există acordul de principiu, se completează în limba română si poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului agentului economic, caz în care se anexează împuternicirea în original, semnată si stampilată de reprezentantul legal al societătii comerciale. Completarea Cererii-tip de anulare totală sau partială a finantării se face prin tehnoredactare.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Nr. crt.

Activitatea eligibilă

Cheltuielile eligibile

Valoarea maximă

a finantării

pe activitate

- lei -

Documentele justificative

1.

 

Participarea personalului

IMM având functii de decizie si/sau de executie la cursuri de pregătire organizate pe tematici prioritare:

management (inclusiv managementul calitătii si managementul financiar), marketing, strategie si

planificare, surse si metode de finantare a investitiilor

si în alte domenii prioritare pentru desfăsurarea  activitătii întreprinderii

a) cheltuieli pentru instruire

 individuală:

 - taxa de participare individuală, inclusiv documentatia necesară instruirii

 

10.000.000 pe participant

(cursant)

 

 

- Contracte de servicii cu

organizatorul instruirii1)

- Factură fiscală/chitantă fiscală

- Ordine de plată

- Copie de pe extrasul de cont

 

 

b) cheltuieli pentru instruire de grup, la solicitarea IMM, cu tematică la comandă:

- taxa de participare, inclusiv documentatia necesară instruirii

50.000.000

 

 

2.

 

Contractarea de servicii de consultantă pentru elaborarea planurilor de afaceri si de marketing, accesarea surselor de finantare, consultantă în domeniul sistemelor de standardizare, certificarea calitătii conform normelor Uniunii Europene în

domeniul cooperării interne si internationale (parteneriate de complementaritate, subcontractare)

- Cheltuieli pentru achizitia de servicii de consultantă

 

50.000.000

 

- Contracte de servicii2)

- Factură fiscală/chitantă fiscală

- Ordine de plată

- Copie după extrasul de cont


1) În contract se vor preciza perioada de desfăsurare a activitătii, tematica cursurilor, precum si numărul persoanelor ce vor beneficia de ser

vicii de instruire.

2) În contract se vor preciza perioada de desfăsurare a activitătii si tematica serviciilor de consultantă furnizate.

 

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

Se completează numai de către MIMMC

Data si ora înregistrării..................................................

Numărul cererii...............................................................

Numele reprezentantului

MIMMC............................................................................

Semnătura

 

CERERE - TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANTARE

(Se completează toate rubricile din formularul-tip, în limba română, prin tehnoredactare.)

 

Subscrisa, ............................................................................., având datele de identificare mentionate la sectiunea A,

reprezentată legal prin domnul/doamna ............................................, având calitatea de ..................................................., solicit finantarea în conditiile prevederilor programului aprobat prin Ordinul ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie nr. 36/2003.

 

SECTIUNEA A - Prezentarea solicitantului

 

Denumirea societătii comerciale/solicitantului ...................................................................................................................

Adresa ........................................................................................................................................................................

Telefon ............................................................ fax ............................................... e-mail ...........................................

Data înregistrării societătii comerciale/data înregistrării autorizatiei administrative/autorizatiei eliberate de primărie (după caz) ...............................................

Nr. de înmatriculare la Oficiul registrului comertului (după caz) ......................................................................................

Codul fiscal (după caz) .............................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare (după caz)......................

Nr. contului în care se solicită transferarea alocatiei financiare nerambursabile (ROL) ...................................., deschis la Trezoreria ................................

Forma juridică .............................................................................................................................................................

Forma de proprietate 100% privată

DA o

NU o

Capitalul social: .......................... milioane lei, detinut de:

- persoane fizice ....................... %;

- IMM1) .........................%;

- societăti comerciale mari2) .........................%.

Obiectul principal de activitate ............................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Cod CAEN …................................................................................................................................................

Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior)3) .................................................................

Cifra de afaceri (conform ultimului bilant contabil anual aprobat)3) ........................................................ mii lei

Profit net/pierdere (conform ultimului bilant contabil anual aprobat) .............................................................. mii lei

Venitul anual (conform declaratiei anuale de impunere a venitului, în cazul persoanelor fizice autorizate si al asociatiilor familiale) .................................................................... mii lei


1) IMM sunt definite ca societăti comerciale cu numărul mediu scriptic anual de personal de până la 249 (inclusiv), raportat în anul anterior, care au cifra de afaceri anuală echivalentul în lei a până la 8 milioane euro, conform datelor din bilantul contabil al ultimului an fiscal încheiat, si cu o pondere a societătii mari în capitalul social al actionarilor IMM mai mică de 25%.

2) Societatea mare este acea societate comercială cu numărul mediu scriptic anual de personal mai mare decât 250 (inclusiv) si/sau cifra de afaceri anuală peste echivalentul a 8 milioane euro.

3) Anexati dovada numărului mediu scriptic anual de personal si a cifrei de afaceri conform art. 5 din Legea nr. 133/1999 si în conformitate

cu pct. 5.2 din Program.

 

SECTIUNEA B - Prezentarea activitătilor pentru care solicit finantare în cadrul subprogramului

 

Tipul de servicii pentru care se solicită finantarea

 

o Participarea personalului IMM având functii de decizie si/sau de executie la cursuri de pregătire organizate pe tematici prioritare: management (inclusiv

managementul calitătii si managementul financiar), marketing, strategie si planificare, surse si metode de finantare a investitiilor, precum si în alte domenii

prioritare pentru desfăsurarea activitătii întreprinderii

o Contractarea de servicii de consultantă pentru elaborarea planurilor de afaceri si de marketing, accesarea surselor de finantare, consultantă în domeniul

sistemelor de standardizare, certificarea calitătii conform normelor Uniunii Europene în domeniul cooperării interne si internationale (parteneriate de complementaritate, subcontractare)

 

 

Denumirea activitătii

 

 

Tipul de cheltuială pentru

care se solicită finantare

Valoarea

cheltuielilor

eligibile1)

- lei -

Valoarea

finantării

solicitate2)

- lei -

o Participarea personalului

IMM având functii de decizie si/sau de executie la cursuri

de pregătire organizate pe tematici prioritare: management

(inclusiv managementul calitătii si managementul financiar), marketing, strategie si planificare, surse si metode de finantare a investitiilor, precum si în alte

domenii prioritare pentru desfăsurarea activitătii întreprinderii

o a) cheltuieli pentru instruire individuală:

- taxa de participare individuală, inclusiv documentatia necesară instruirii3)

 

 

 

 

o b) cheltuieli pentru instruire de grup, la solicitarea IMM, cu tematică la comandă:

- taxa de participare, inclusiv documentatia necesară instruirii4)

 

 

 

TOTAL: ............... ................

Denumirea si tematica cursului5):

Date privind organizatorul6):

Denumirea ..............................................................................................................

Adresa ...................................................................................................................

..............................................................................................................................

Telefon ..........................................

Fax ................................................


1) Valoarea cheltuielilor eligibile fără T.V.A.

2) 60% din valoarea cheltuielilor eligibile fără T.V.A.

3) Suma totală a alocatiei financiare nerambursabile nu va depăsi 10 milioane lei/participant (cursant).

4) Suma totală a alocatiei financiare nerambursabile nu va depăsi 50 milioane lei.

5) Se completează pentru fiecare curs.

6) Se completează pentru fiecare organizator.

o Contractarea de servicii de consultantă pentru elaborarea

planurilor de afaceri si de marketing, accesarea surselor

de finantare, consultantă în domeniul sistemelor de

standardizare, certificarea calitătii conform normelor

Uniunii Europene în domeniul cooperării interne si internationale (parteneriate de complementaritate,

subcontractare)

o Cheltuieli pentru achizitia de servicii de consultantă3) ..................... .....................

Obiectul contractului de consultantă .....................

Date privind prestatorul serviciului

de consultantă4): .....................

Denumirea ................................................................................................................

Adresa .....................................................................................................................

..............................................................................................................................

Telefon ...........................................

Fax .................................................

 


1) Valoarea cheltuielilor eligibile fără T.V.A.

2) 60% din valoarea cheltuielilor eligibile fără T.V.A.

3) Suma totală a alocatiei financiare nerambursabile nu va depăsi 10 milioane lei/participant (cursant).

4) Suma totală a alocatiei financiare nerambursabile nu va depăsi 50 milioane lei.

5) Se completează pentru fiecare curs.

6) Se completează pentru fiecare organizator.

 

SECTIUNEA C - Declaratie pe propria răspundere

 

Subsemnatul/Subsemnata, ...................................................................................................., identificat/identificată cu B.I./C.I. seria ...................... nr. .................................., eliberat/eliberată de ..................................................... la data de .................................., cu domiciliul în localitatea .........................................., str. ......................................... nr. ....................., bl. .........., sc. ........., ap. ............, sectorul/judetul ........................................., în calitate de reprezentant legal al Societătii Comerciale ............................................................................, declar pe propria răspundere că toate informatiile furnizate sI consemnate în prezenta cerere sunt corecte si complete.

Înteleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informatiilor în scopul de a obtine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Declar pe propria răspundere că activitătile pentru care solicit finantarea prin prezentul program nu fac obiectul altui program de finantare de la bugetul de stat.

De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani:

o nu am beneficiat de ajutor de stat;

o am beneficiat de următoarele ajutoare de stat:

 

Nr.

crt.

Anul acordării ajutorului de stat

Forma ajutorului

de stat

Institutia

finantatoare

Programul

prin care am beneficiat

de finantare

Cuantumul

ajutorului de stat

acordat

 

 

 

 

 

 

 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare.

 

Semnătura autorizată si stampila solicitantului*)

Functia

 

Data semnării:


*) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeasi persoană autorizată să reprezinte legal societatea comercială.

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

 

NOTIFICARE1)

privind acordul de principiu pentru finantare

 

Destinatar:

Denumirea societătii comerciale/solicitantului ...............................................................................................................

Data înregistrării societătii comerciale/data înregistrării autorizatiei administrative eliberate de primărie (după caz) ....................................................

Nr. de înmatriculare la Oficiul registrului comertului (după caz) ................................................................................

Codul fiscal (după caz) .................................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare (după caz) .........................................................................................................................

Adresa ....................................................................................................................................................................

Fax ................................................................................................................................................................................

Ca urmare a Cererii-tip de acord de principiu pentru finantare nr. ............................................................................. din data de ................................., vă notificăm prin prezenta acordul nostru de principiu pentru finantarea următoarelor activităti si cheltuieli aferente acestora:

Data ...........................................................

Numărul notificării .....................................

 

 

Denumirea activitătii

Tipul de cheltuială pentru

care se solicită finantare

 

Valoarea finantării

aprobate de principiu

- lei -

o Participarea personalului IMM având functii de decizie si/sau de executie la cursuri de pregătire organizate pe tematici prioritare: management (inclusiv managementul calitătii si managementul financiar), marketing, strategie si planificare, surse si metode de finantare a investitiilor si în alte domenii prioritare pentru desfăsurarea activitătii întreprinderii

o a) cheltuieli pentru instruire individuală:

- taxa de participare individuală, inclusiv documentatia necesară instruirii2)

o b) cheltuieli pentru instruire de grup, la solicitarea IMM, cu tematică la comandă:

- taxa de participare, inclusiv documentatia necesară instruirii3)

TOTAL:

………………….

o Contractarea de servicii de consultantă pentru elaborarea planurilor de afaceri si de marketing, accesarea surselor de finantare, consultantă în domeniul sistemelor de standardizare, certificarea

calitătii conform normelor Uniunii Europene în domeniul cooperării interne si internationale (parteneriate de complementaritate, subcontractare)

o Cheltuieli pentru achizitia de servicii de consultantă3)

 

....................

 

Valoarea totală a finantării aprobate de principiu ................

 

Coordonator UIP,

Semnătura ....................


1) Se completează de către MIMMC.

2) Suma totală a alocatiei financiare nerambursabile nu va depăsi 10 milioane lei/participant (cursant).

3) Suma totală a alocatiei financiare nerambursabile nu va depăsi 50 milioane lei.

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

CERERE - TIP

de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile

(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)

 

Subscrisa, ................................................................................................, având datele de identificare mentionate la pct. A, reprezentată legal prin domnul/doamna ....................................................................., având calitatea de .............................., identificat/identificată cu B.I./C.I. seria ........................ nr. ........................., eliberat/eliberată de .................................. la data de ........................................., cu domiciliul în localitatea ................................................, str. .................................................... nr. ......., bl. ......, sc. ......, ap. ......., sectorul/judetul ................................................., cod postal ................................, solicit eliberarea alocatiei financiare nerambursabile în conditiile prevederilor Programului aprobat prin Ordinul ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie nr. 36/2003.

Datele de identificare a societătii/solicitantului:

Denumirea societătii comerciale/solicitantului ..............................................................................................................

Data înregistrării societătii comerciale/data înregistrării autorizatiei administrative/autorizatiei eliberate de primărie (după caz) .........................................................................................................................................................................………

Nr. de înmatriculare la Oficiul registrului comertului (după caz) .................................................................................

Codul fiscal (după caz) ...........................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare (după caz) ......................................................................................................................

Adresa ...................................................................................................................................................................

Telefon ........................................................ fax .......................................... e-mail ...............................................

Cont bancar nr. .............................................................., deschis la Trezoreria .........................................................

Anexez la prezenta formularul de decont (conform anexei nr. 6), precum si documentele justificative prevăzute în anexa nr. 1, în original si în copie, în ordinea activitătilor si documentelor justificative completate în formularul de decont.

 

Semnătura autorizată si stampila solicitantului*)

Functia

 

Data semnării:


*) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeasi persoană autorizată să reprezinte legal societatea comercială.

 

Activitatea3)

 

 

Obiectul facturii

Nr. facturii

 

Data

facturii

Valoarea facturii

Document de plată

Cu T.V.A.

Fără T.V.A.

Felul

Nr.

Data documentului

Valoarea

Cu T.V.A.

Fără T.V.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura si stampila3)


1) La prezentul decont se vor anexa lista documentelor justificative în conformitate cu anexa nr. 1 si în ordinea activitătilor prezentate în cont, precum si documentele justificative, în original si în copie.

2) Conform cheltuielilor eligibile prevăzute în anexa nr. 1.

3) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeasi persoană autorizată să reprezinte legal societatea comercială.

 

ANEXA Nr. 6

la procedură

 

CERERE - TIP

de anulare totală sau partială a finantării pentru care există acord de principiu

(Se completează în cazul modificării uneia dintre conditiile în care s-a obtinut acordul de principiu asupra finantării.)

 

Subscrisa, ....................................................................., având datele de identificare mentionate în sectiunea A, reprezentată legal prin domnul/doamna ........................................................., având calitatea de ......................................, solicit anularea finantării pentru categoriile de cheltuieli prezentate în sectiunea B.

 

SECTIUNEA A - Prezentarea solicitantului

 

Denumirea societătii comerciale/solicitantului ...................................................................................................................

Adresa ..........................................................................................................................................................................

Telefon ............................................................. fax: ....................................... e-mail ............................................

Data înregistrării societătii comerciale/data înregistrării autorizatiei administrative/autorizatiei eliberate de primărie (după caz)  ...............................................

Nr. de înmatriculare la Oficiul registrului comertului (după caz) ............................................................................

Codul fiscal (după caz) ....................................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare (după caz) ........................................................................................................................

Nr. cont în care se solicită transferarea alocatiei financiare nerambursabile (ROL) ............................................, deschis la Trezoreria .............................................................................................................................................................. .

 

Denumirea activitătii

 

Tipul de cheltuială

 

Valoarea finantării pentru

care se solicită anularea

- lei -

o Participarea personalului IMM având functii de decizie si/sau

de executie la cursuri de pregătire organizate pe tematici prioritare:

management (inclusiv managementul calitătii si managementul financiar), marketing, strategie si planificare, surse si metode de finantare a investitiilor, legislatie si practici ale Uniunii Europene în domeniul IMM si în alte domenii prioritare pentru desfăsurarea activitătii întreprinderii

o a) cheltuieli pentru instruire individuală:

- taxa de participare individuală, inclusiv documentatia necesară instruirii ......................

o b) cheltuieli pentru instruire de grup, la solicitarea IMM, cu tematică la comandă:

- taxa de participare, inclusiv documentatia necesară instruirii ..........................

TOTAL: .........................

Denumirea si tematica cursului1):

Date privind organizatorul2): ........................

Denumirea .............................................................................................................

Adresa .................................................................................................................

Telefon ...................................

Fax .........................................

o Contractarea de servicii de consultantă pentru elaborarea

planurilor de afaceri si de marketing, accesarea surselor de finantare, consultantă în domeniul sistemelor de standardizare, certificarea calitătii conform normelor Uniunii Europene în domeniul cooperării interne si internationale (parteneriate de complementaritate, subcontractare)

o Cheltuieli pentru achizitia de servicii de consultantă ..........................

Obiectul contractului de consultantă ..........................

Date privind prestatorul serviciului de consultantă3) .........................

Denumirea ................................................................................................................

Adresa .................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Telefon ...................................

Fax .........................................

 


1) Se completează pentru fiecare curs.

2) Se completează pentru fiecare organizator.

3) Se completează pentru fiecare prestator al serviciului de consultantă.

 

SECTIUNEA C - Declaratie pe propria răspundere

 

Subsemnatul/Subsemnata, …, identificat/identificată cu actul de identitate/pasaportul seria nr. ..., eliberat de . la data de ..., cu domiciliul în localitatea …, str. .. nr. ., bl. ..., sc. ..., ap. .., sectorul/judetul ..., în calitate de reprezentant legal al Societătii Comerciale …, declar pe propria răspundere că solicit anularea totală sau partială a finantării pentru care am primit acordul de principiu al MIMMC.

 

Semnătura autorizată si stampila solicitantului1)

Functia

 

Data semnării:


1) Toate cererile incluse în dosar vor fi semnate de aceeasi persoană autorizată să reprezinte legal societatea comercială în cazul acestui program.

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

 

ORDIN

privind împuternicirea organelor de executare ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si ale caselor judetene de pensii si a municipiului Bucuresti, precum si ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si ale agentiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru ocuparea fortei de muncă să desfăsoare activităti de executare silită în baza Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 258/2001 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 4/1999 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare;

- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii si solidaritătii sociale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Pentru colectarea creantelor bugetului asigurărilor sociale de stat si ale bugetului asigurărilor pentru somaj, administrate de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale prin Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, respectiv Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, organele de executare ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si ale caselor judetene de pensii si a municipiului Bucuresti, respectiv cele ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si ale agentiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru ocuparea fortei de muncă, sunt abilitate să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii si să efectueze procedura de executare silită, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare.

Art. 2. - Lista persoanelor învestite cu atributii de executare silită se aprobă prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, respectiv prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, la propunerea directiilor juridice din aceste institutii.

Art. 3. - Persoanele învestite cu atributii de executare silită îndeplinesc o functie ce implică exercitiul autoritătii de stat, primind o legitimatie de executor bugetar. Modelul legitimatiei speciale de executor bugetar este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Orice faptă săvârsită împotriva executorului bugetar se sanctionează potrivit legii penale.

Art. 4. - Legitimatia prevăzută la art. 3 atestă o împuternicire specială, acordată în vederea aplicării măsurilor asigurătorii si a executării silite, si dă dreptul executorilor bugetari, conform legii, să intre în orice incintă de afaceri a debitorului sau în alte incinte unde acesta îsi păstrează bunurile, să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, să primească concursul organelor de politie, jandarmerie si altor agenti ai fortei publice, precum si să obtină relatiile solicitate de la orice persoană fizică sau juridică.

Art. 5. - (1) Legitimatiile se emit de Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, respectiv de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, prin compartimentele de resurse umane ale institutiilor respective.

(2) Evidenta legitimatiilor se tine într-un registru special care va contine: numărul de ordine, numele, prenumele si functia titularului, indicativul judetului, seria, data eliberării si semnătura de primire.

Art. 6. - Legitimatiile eliberate executorilor bugetari împuterniciti potrivit art. 2 vor purta semnătura presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, respectiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, sau, după caz, a persoanelor delegate de acestia.

Art. 7. - Când calitatea de executor bugetar al titularului legitimatiei încetează, acesta o va depune la organul care a eliberat-o, în vederea anulării, anulare care va fi consemnată în registrul special.

Art. 8. - Compartimentele juridic si de resurse umane din cadrul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, respectiv din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează aplicarea orice alte prevederi contrare.

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 26 februarie 2003.

Nr. 58.

 

ANEXĂ*)

 

LEGITIMATIA

de executor bugetar

(model)

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 64 din 31 ianuarie 2003

MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

Nr. 144 din 10 februarie 2003

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului Registrului plantatiilor viticole si implementarea acestuia în teritoriu

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002, văzând Referatul de aprobare comun nr. 124.060/117.024/2003 al Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice si al Directiei generale de inspectii,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 8/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor si ministrul administratiei publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul Registrului plantatiilor viticole si implementarea acestuia în teritoriu, cuprinzând formularul de Declaratie de sortiment viticol, prezentat în anexa nr. 1, si formularul “Modificarea datelor unei parcele viticole”, prezentat în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În termen de 10 zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor transmite la directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti instructiuni de completare a anexelor nr. 1 si 2.

Art. 3. - Persoanele fizice si juridice completează Declaratia de sortiment viticol în 3 exemplare pentru fiecare parcelă viticolă cu suprafata mai mare de 100 m2, situată în extravilanul si intravilanul localitătilor, până la data de 15 iunie 2003.

Art. 4. - După data de 15 iunie 2003 autorizatiile de plantare si/sau de defrisare a vitei de vie aprobate de directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti se eliberează numai cu conditia prezentării Registrului plantatiilor viticole.

Art. 5. - Persoanele fizice si juridice completează formularul “Modificarea datelor unei parcele viticole” în 3 exemplare pentru fiecare parcelă viticolă, ori de câte ori apar schimbări privind proprietarul/cultivatorul parcelei

viticole, defrisarea si replantarea vitei de vie din parcela viticolă sau prin schimbarea categoriei de folosintă a parcelei viticole, declarată si înregistrată anterior.

Art. 6. - (1) Formularul de Declaratie de sortiment viticol si formularul “Modificarea datelor unei parcele viticole” se depun si se înregistrează în câte 3 exemplare la primăria în a cărei rază se află parcela viticolă.

(2) Exemplarul al treilea se restituie persoanei fizice sau juridice emitente, exemplarul al doilea se retine la primărie si primul exemplar se transmite la directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană si a municipiului Bucuresti.

Art. 7. - Directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti asigură necesarul de formulare ale Registrului plantatiilor viticole pe care le difuzează către toti primarii din comunele si orasele din judet sau din municipiul Bucuresti.

Art. 8. - Specialistii de la centrele agricole, primarii, directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti si Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol efectuează controlul, prin sondaj, asupra corectitudinii completării formularelor din Registrul plantatiilor viticole si conformitătii cu situatia din teren a parcelelor viticole declarate si înregistrate de către persoanele fizice sau juridice.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

 

ANEXA Nr. 1*)

 

FORMULARUL DE DECLARATIE PE SORTIMENT VITICOL

 

ANEXA Nr. 2*)

 

MODIFICAREA DATELOR UNEI PARCELE VITICOLE