MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 373              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Sâmbătă, 31 mai 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

232. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-bancară

 

348. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-bancară

   

333. – Decret privind conferirea unor decoratii nationale

 

334. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

335. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

336. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

337. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Ofiter

 

338. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Comandor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGI SI DECRETE

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-bancară

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 36 din 30 ianuarie 2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-bancară, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, cu următoarele modificări si completări:

            1. Partea introductivă a articolului II va avea următorul cuprins:

            “Art. II. – Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 27 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

2. La articolul II punctul 2, alineatul (7) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

(7) Sumele inregistrate în conturi de rezerve, repre­zentând facilităti fiscale, potrivit legii, nu pot fi utilizate pen­tru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor. În cazul în care nu sunt respectate prevederile acestui alineat, asupra acestor sume se recalculează impo­zitul pe profit si se vor calcula dobânzi, penalităti si pena­lităti de întârziere de la data aplicării facilitătii respective, potrivit legii. Nu se supun impozitării rezervele din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitătilor în valută, constituite potrivit legii, înregistrate de banci – persoane juridice române si sucursalele bancilor straine care isi desfăsoară activitatea în Romania."

3. La articolul II punctul 3, litera a) a alineatului (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

„a) rezerva, in limita a 5% din profitul contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu, dupa caz, potrivit legilor de organizare si functionare. Rezerva constituita de persoanele juridice care furnizeaza utilitati societatilor comerciale care se restructu­reaza, se reorganizeaza sau se privatizeaza poate fi folo­sita pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de actiuni obtinut in urma procedurii de conversie a creantelor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil, incepand cu anul fiscal 2003."

4. La articolul II, dupa punctul 3 se introduc două puncte noi, punctele 31 si 32, cu următorul cuprins:

31. La articolul 9 alineatul (6), dupa litera b) se introduc doua noua litere, literele c) si d), cu următorul cuprins:

„c) cheltuielile cu primele de asigurare pentru accidente de munca, boli profesionale si risc profesional, precum si cheltuielile cu alte prime de asigurare platite de angajator in numele angajatului, impozabile, potrivit legii, la angajat persoana fizica;

d) cheltuielile cu cotizatiile platite asociatiilor profesio­nale, recunoscute prin hotarare a Guvernului ca fiind de utilitate publica, pana la nivelul echivalentului in lei al sumei de 1.000 euro anual.”

32. Litera p) a alineatului (7) al articolului 9 se abroga.

5. La articolul II punctul 5, alineatul (7) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

„(7) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplica banciilor ­persoane juridice romane, sucursalelor bancilor straine care isi desfasoara activitatea in Romania, societatilor comerciale pentru operatiunile de leasing, societatilor de credit ipotecar, precum si institutiilor de credit."

6. La articolul II punctul 7, alineatul (3) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

„(3) In cazul persoanelor juridice straine care realizeaza veniturile prevazute la alin. (1) si (2). obligatia completarii si depunerii declaratiei de impunere, in numele si in contul persoanei juridice straine, precum si a calcularii, retinerii si platii impozitului revine platitorului de venit, precum si persoanei juridice rezidente ale carei valori se tranzactioneaza sau societatii de intermediere ori societatii de servicii de investitii financiare, o data cu primul termen stabilit la art. 20."

7. La articolul V, dupa punctul 5 se introduce un punct nou, punctul 51, cu următorul cuprins:

51. Litera a) a alineatului (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“a) exportul de bunuri, transportul si prestarile de servi­cii legate direct de exportul bunurilor, bunurile comerciali­zate prin magazinele duty-free, precum si prin magazinsle situate in aeroporturile internationale dupa locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal la iesirea din tara;"

8. La articolul V, dupa punctul 14 se introduc doua puncte noi, punctele 141 si 142, cu următorul cuprins:

141. Litera b) a alineatului (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

„b) prin compensarea efectuata de organele fiscale la cerere sau din oficiu, dupa caz, cu obligatii datorate si neachitate catre bugetul de stat, obligatii datorate la fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe, inclusiv dobanzile si penalitatile de orice fel aferente acestora:

142. La articolul 26 alineatul (i), dupa litera b) se intro­duce o litera noua, litera b1, cu următorul cuprins:

„b1) prin compensarea efectuata de organele fiscale la cerere sau din oficiu, dupa caz, cu obligatii datorate si neachitate catre bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetele locale, inclusiv dobanzile si penalitatile de orice fel aferente acestora. Ordonatorii de credite care raspund prin lege de colectarea veniturilor res­pective vor comunica lunar la organele fiscale teritoriale datoriile pe care le au agentii economici fata de aceste bugete si/sau fonduri;"

9. Partea introductiva a articolului VI va avea următorul cuprins:

„Art. VI. - Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:"

10. La articolul VI, inaintea punctului 1 se introduce un punct nou, care devine punctul 1, cu următorul cuprins:

1. Punctul 5 din anexa nr, 2 va avea următorul cuprins: „5. Cladirile aflate:

(1) in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat»;

(2) in domeniul privat al statului si in administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», care sunt atribuite, conform dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat»."

11. La articolul VI, punctul 1, care a devenit punctul 2, va avea următorul cuprins:

2. Subpunctele (12) si (14) ale punctului 7 din anexa nr. 2 vor avea următorul cuprins:

„(12) constructii hidrometrice, oceanografice, hidrometeorologice, hidrotehnice, de imbunatatiri funciare, porturi, canale navigabile cu ecluzele si statiile de pompare afe­rente canalelor;

(14) retelele si conductele pentru transportul apei, al produ­selor petroliere, gazelor si lichidelor industriale, retele si conducte de termoficare si retele de canalizare."

12. La articolul VI punctul 3, punctul 5 al literei B din anexa nr. 5 va avea următorul cuprins:

„5. terenurile aferente complexelor hidrotehnice sau de navigatie, porturilor, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare."

13. Partea introductiva a articolului VII va avea următorul cuprins:

„Art. VII. - Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si cir­culatiei unor produse supuse accizelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 571 din 2 august 2002, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:”

14. La articolul VII, inaintea punctului 1 se introduc trei puncte noi, punctele 1-3, cu următorul cuprins:

1. La articolul 21 , dupa alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Agentii economici producatori de bauturi alcoolice distilate sunt obligati sa utilizeze pentru depozitarea acestor produse rezervoare si recipiente calibrate, pentru care detin certificate de calibrare eliberate de un laborator de metro­logie din structura Biroului Roman de Metroiogie Legata."

2. Litera a) a articolului 32 va avea următorul cuprins:

„a) Ministerul Finantelor Publice, in cazul agentilor economici producatori si importatori de alcool etilic rafinat, distilate si bauturi alcoolive distilate, inclusiv tuica, rachiuri naturale si produse intermediare;”

3. Literele f) si g) ale alineatului (1) al articolului 33 vor avea următorul cuprins:

„f) declaratia solicitantutui privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, spatiile de depozitare si orice alte locuri unde isi desfasoara activitatea, precum si adresele acestora. In cazul agentilor economici producatori de alcoot, de distilate si de bauturi alcoolice distilate, inclu­siv de tuica si rachiuri naturale, declaratia va fi insotita si de documentele care atesta dreptul de proprietate asupra cladirilor, precum si dreptul de proprietate sau concesiune asupra terenului. Nu intra sub incidenta acestor prevederi unitatile de cercetare-dezvoltare organizate potrivit prevede­ritor Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silvicuiturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti»;

g) adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial, in cazul producatorilor interni de alcool, distilate si bauturi alcoolice distilate, inclusiv de tuica si rachiuri naturale, din care sa rezulte detinerea in proprietate a capacitatilor de productie, precum si a celorlalte constructii-anexe: depozit de materii prime, bazine pentru plamezi, rezervoare de depozitare si pastrare a produselor obtinute. Nu intra sub incidenta acestor prevederi unitatile de cercetare-dez­voltare organizate potrivit prevederilor Legii nr. 290/2002;"

15. La articolul VII punctul 1, care a devenit punctul 4, alineatul (3) al articolului 39 va avea următorul cuprins:

„(3) Cedarea sau instrainarea activelor imobilizate ale societatii comerciale autorizate, cu autorizatie expirata, anu­lata ori suspendata, se va putea face numai dupa ce s-au achitat la bugetul de stat toate obligatiile fiscale sau dupa ce persoana care urmeaza sa preia activele societatii comerciale a confirmat posibilitatea platii tuturor debitelor catre bugetul de stet, prin depunerea unei scrisori de garantie bancara."

16. La articolul VII, dupa punctul 1, devenit punctul 4, se introduce un punct nou, punctul 41, cu următorul grins:

41. Articolul 49 va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - (1) Necomercializarea sau neprelucrarea de catre agentii economici producatori de alcool etilic rafinat si/sau distilate, in fiecare trimestru al anului pentru care s-a obtinut autorizatie de comercializare, a unei cantitati egale cu cel putin 20% din cantitatea totala estimata a se realiza pe perioada de autorizare atrage suspendarea activitatii si sigilarea instalatiitor de productie pe urmatoarele 3 luni. Pentru producatorii care lucreaza in sistem integrat, la cal­cutarea procentutui de 20% este inclusa si cantitatea de bauturi alcoolice comercializate in echivalent alcool etilic.

(2) Intarzierea la plata a accizelor cu mai mult de 30 de zile de la termenul legal atrage anularea autorizatiei si inchiderea activitatii agentului economic in cauza, pana la plata sumelor restante."

17. La articolul VII, dupa punctul 2, devenit punctul 5, se introduc trei puncte noi, punctele 6-9, cu următorul cuprins:

6. Litera z1) a alineatulul (1) al articolului 52 va avea următorul cuprins:

„z1) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5) sau ale art. 21 alin. (4);"

7. La articolul 53, dupa alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Anularea autorizatiei se face de catre organul emi­tent si in situatia in care agentii economici detin sau comercializeaza produse supuse sistemului de marcare, marcate cu marcaje neautentice si/sau detin in stoc astfel de marcaje. In acest caz administratorii si asociatii societatilor respective isi pierd dreptul de a desfasura acti­vitate de productie si comert in domeniul produselor supuse marcarii, in urmatorii 10 ani de la constatarea faptei."

8. Litera a) a alineatului (3) al articolului 53 va avea următorul cuprins:

„a) actelor de control emise de organele de specialitate, prin care s-au constatat incalcari ale prevederilor legale, sau al anularii licentei de atestare a dreptului de marcare de catre autoritatea emitenta;"

9. Dupa articolul 82 se introduce un articol nou, articolul 621, cu următorul cuprins:

„Art. 621. - (1) Agentii economici producatori si importatori de tuica, rachiuri naturale si produse intermediare, care detin autorizatii de comercializare emise de directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a munici­piului Bucuresti, au obligatia de a solicita Ministerului Finantelor Publice anularea acestora si emiterea unor noi autorizatii, in conformitate cu prevederite art. 32 lit. a); in caz contrar, autorizatiile eliberate anterior sunt nule de drept.

(2) Eliberarea noilor autorizatii se face in conditiile prevazute de prezenta lege, fara plara taxei de autorizare."

18. Articolul IX va avea următorul cuprins:

„Art. IX. - Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001, aprobata si modificata prin Legea nr. 493/2002, cu modificarile si com­pletarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Litera m) a articolului 5 va avea următorul cuprins:

«m) sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, a indemnizatiei acordate pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, precum si in cazul deplasarii in cadrul localitatii, in interesul serviciului. Sunt exceptate de la aceste preve­deri sumele acordate de persoanele juridice fare scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice;»

2. La articolul 21, dupa litera d) a alineatului (1) se introduce o litera noua, litera e), cu următorul cuprins:

«e) 10% din venitul brut incasat din activitatile desfasurate in baza unei conventii/contract civil incheiat in conditiile Codului civil.»

3. Litera e) a articolului 23 va avea următorul cuprins:

«e) veniturile realizate in baza unor conventii/contracte civile de prestari de servicii, altele decat cele realizate din activitati independente;»

4. La articolul 23, dupa litera h) se introduce o litera noua, litera h1), cu următorul cuprins:

«h1) sumele acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata sala­riatilor din institutiile pubtice;»

5. Alineatul (1) al articolului 62 va avea următorul cuprins:

«Art. 62. - (1) Contribuabilii au obligatia sa completeze si sa depuna la organul fiscal competent o declaratie de venit global, precum si declaratii speciale, pana la data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului.»

19. Dupa articolul IX se introduc doua articole noi, arti­colele IX1 si IX2, cu următorul cuprins:

„Art IX1. - Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, apro­bata cu modificari si completari prin Legea nr. 78/2003, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

«(2) Pentru persoanele juridice cu sediul in Romania care au sucursale si/sau puncte de lucru, platitor de obligatii bugetare este persoana juridica atat pentru activi­tatea proprie, cat si in numele sucursalelor si/sau al punctelor de lucru, după caz, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii, pentru plata căruia persoana juridică poate împuternici sucursalele si/sau punctele de lucru.»

2. Alineatele (3) si (6) ale articolului 13 vor avea următorul cuprins:

«(g) Pentru sumele stinse prin compensare, dobânzile si penalitătile de orice fel se calculează până la data înre­gistrării cererii de compensare la organul competent.

...........................................................................................

(6) Modul de calcul al dobânzilor aferente sumelor reprezentând eventuale diferente între impozitul pe profit plătit la data de 25 ianuarie a anului următor celui de impunere si impozitul pe profit datorat conform declaratiei de impunere întocmite pe baza situatiei financiare anuale va fi reglementat prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.”

3. Alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

«Art. 19. - (1) Pentru sumele de restituit de la buget plătitorii au dreptul la dobândă după expirarea unui termen de 30 de zile de la data depunerii la organul competent a cererii de restituire sau de compensare, după caz, cu exceptia sumelor provenite din impozitul pe venit.»

4. Alineatul (2) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

«(2) În cazul plătii efectuate prin decontare bancară sau prin mandat postal pentru obligatiile bugetare cu termen de plată fix sau stabilit sub formă de interval, obligatia buge­tară se consideră plătită la data creditării contului bugetar corespunzător. În întelesul acestei prevederi, contul bugetar corespunzător este contul curent general al trezoreriei sta­tului, deschis la Banca Natională a României.”

5. La articolul 24, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:

«(4) In cazul plătilor efectuate prin decontare bancară pentru obligatiile bugetare datorate în vamă cu ocazia operatiunii de vămuire, obligatia bugetară se consideră plătită la data la care băncile debitează contul plătitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, confirmate prin stampilă si semnătura autorizată a acestora.»

6. Alineatul (3) al articolului 43 va avea următorul cuprins:

«(3) Fată de terti, inclusiv fată de stat, o garantie reală si celelalte sarcini reale asupra bunurilor au un grad de prioritate care se stabileste de la momentul în care aces­tea au fost făcute publice prin oricare dintre metodele prevăzute de Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pen­tru accelerarea reformei economice, cu modificările si com­pletările ulterioare.»

7. La articolul 43, după alineatul (3) se introduce n alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:

«(4) Garantiile reale si celelalte sarcini reale asupra bunurilor, prevăzute la alin. (3), sunt cele care intră sub incidenta titlului VI din Legea nr. 99/1999, cu modificările si completările ulterioare, si a Codului civil.»

8. Alineatul (1) al articolului 57 va avea următorul cuprins:

«Art. 57. - (1) Băncile sunt obligate să comunice administratiei fiscale datele de identificare a conturilor pe care le deschid sau le închid titularii lor, forma juridică pe care acestia o au si domiciliul sau sediul acestora, după caz. Această comunicare se va face în prima jumătate a fiscărei luni, referitor la conturile deschise sau închise în luna anterioară. Comunicarea va fi adresată organului fiscal subordonat Ministerului Finantelor Publice, în a cărui rază teritorială se află societatea bancară.»

Art. IX2. - Ordonanta Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2003, se modi­fică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (1) al articolului 1 se introduc două alineate noi, alineatele (11) si (12) cu următorul cuprins:

«(11) Persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit pot opta pentru încadrarea in categoria microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (1). Optiunea se comunică organelor fiscale teritoriale la începutul anului fiscal, sub forma unei declaratii pe propria răspundere, până la data de 31 ianuarie inclusiv.

(12) Persoanele juridice plătitoare de impozit pe venit nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul urmator anului în care nu mai îndeplinesc una dintre conditiile prevăzute la alin. (1). În cazul persoanelor juridice plătitoare de impozit pe venit, care nu au nici un salariat, conditia prevăzută la lit. b) a alin. (1) se consideră îndepli­nită dacă angajarea se realizează până la data de 31 decembrie 2003.»

2. Alineatele (2) si (8) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:

«(2) Persoanele juridice înfiintate în cursul unui an fiscal beneficiază de prevederile prezentei ordonante dacă îndeplinesc conditiile prevăzute la lit. a) si d) ale alin. (1), la data înregistrării la registrul comertului, si conditia prevăzută la lit. b) a alin. (1) în termen de 60 de zile inclusiv de la această dată. Contribuabilii care se înfiintează în cursul unui an fiscal înscriu optiunea în cere­rea de înregistrare la registrul comertului. Optiunea este definitivă pentru anul fiscal respectiv si pentru anii fiscali următori cât timp sunt îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (1).

(3) Nu intră sub incidenta prevederilor prezentei ordo­nante untitătile care desfăsoară activităti în următoarele domenii:

a) bancar;

b) asigurări si reasigurări, piata de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfăsoară activităti de intermedi­ere în aceste domenii;

c) jocuri de noroc, pariuri sportive, cazinouri.

3. Alineatul (1) al articolului 3 se abrogă.
 
20. Articolul X va avea următorul cuprins:

„Art X. - (1) Taxele prevăzute la alin. (2) se declară lunar, pănă la data de 25 a lunii următoare celei în care acestea se facturează, pe formularul stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) Sumele reprezentând taxele de dezvoltare cuprinse în tarifele pentru energia electrică si termică, prevăzute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind consti­tuirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sis­temului energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 10 august 1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările si completările ulterioare, se virează de către agentii economici prevăzuti la art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994, cu modi­ficările si completările ulterioare, la bugetul de stat, lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care acestea se încasează."

21. După articolul XI se introduce un articol nou, artico­lul XI, cu următorul cuprins:

„Art. XI. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financi­are si pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 41/2003, se completează după cum urmează:

1. După alineatul (1) al articolului XV se introduc sapte alineate noi, alineatele (11)-(17), cu următorul cuprins:

«(11) Activitătile stabilite la alin. (1) se realizează de către Ministerul Finantelor Publice prin unitătile sale teritoriale.

(12) Contributiile de asigurări sociale, precum si celelalte venituri, inclusiv dobânzile, penalitătile si penalitătile de întârziere, ce se cuvin bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru somaj, bugetului asi­gurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale, sunt cele reglementate prin dispozitiile legale în vigoare si se încasează în conturile acestor bugete.

(13) Persoanele juridice sau fizice la care îsi desfăsoară activitatea asiguratii din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociate, sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul asigurărilor pentru somaj si sistemul asi­gurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale sau persoanele fizice, după caz, au obligatia să depună lunar, trimestrial sau anual, după caz, declaratia privind obligatiile de plată către bugetele prevăzute la alin. (12) la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, în ter­menul prevăzut prin norme metodologice.

(14) Controlul fiscal al veniturilor prevăzute la alin. (12) se face potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobată si modificată prin Legea nr. 64/1999, cu modificările si completările ulte­rioare.

(15) Contestatiile formulate împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, abilitate, potrivit legii, să încheie acte de control sau de impunere privind veniturite prevăzute la alin. (12), se solutionează de către organele specializate ale Ministerului Finantelor Publice potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

(16) Contestatiile formulate împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de orga­nele abilitate, potrivit actelor normative speciale de instituire a contributiilor de asigurări sociale, rămân supuse procedu­rii de solutionare prevăzute de acestea si după data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi.

(17) Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, Fondul National de Asigurare pentru Accidente de Muncă si Boli Profesionale si unitătile din subordinea acestora vor efectua cheltuieli în limita aprobată prin buget si a credite­lor bugetare deschise, în conditiile legii.»”

22. Articolul XII se abrogă.

23. La articolul XIV, după litera h) se introduc trei litere noi, literele i)-k), cu următorul cuprins:

„i) Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, cu modificările si completările ulteri­oare;

j) Ordonanta Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, cu modificările si completările ulte­rioare;

k) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative, cu modificările si com­pletările ulterioare."

Art. II. - (1) Modificările si completările aduse prin prezenta lege la Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe pro­fit, precum si cele aduse prin prezenta lege la Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale se aplică începând cu anul fiscal 2003.

(2) Modificările si completările aduse prin prezenta lege la art. 21 si 621 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si cir­culatiei unor produse supuse accizelor se aplică în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

(3) Modificările si completările aduse prin prezenta lege la Ordonanta Guvernutui nr. 7/2001 privind impozitul pe venit se aplică începând cu prima zi a lunii următoare celei publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice va emite instructiuni privind metodologia de calcul al impozitu­lui pe veniturile microîntreprinderilor, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) În aplicarea prevederilor cuprinse la art. I pct. 21 art. XI1, se vor elabora norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum si precizări si instructiuni ce vor fi aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. IV. - (1) De la data de 1 ianuarie 2004 se abrogă:

a) alin. (2) al art. 30, alin. (5) al art. 31, alin. (1) al art. 36, lit. e) si f) ale art. 144 si lit. l) a art. 148 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modi­ficările si completările ulterioare;

b) alin. (1) si (2) ale art. 32 din Legea nr. 76/2002 pri­vind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modi­ficările si completările ulterioare;

c) art. 105, alin. (4) al art. 108 si art. 109 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 454 din 27 iunie 2002;

d) art. 9, alin. (2) a1 art. 50, alin. (2) si (3) ate art. 55 si lit. a) si e) ale art. 65 din Ordonanta de urgentă a Gvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002;

e) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96/2001 pri­vind controlul asupra încasării veniturilor si efectuării chel­tuielilor din bugetul asigurărilor sociale de stat si din bugetul asigurărilor pentru somaj si solutionarea contestatiibr privind măsurile dispuse prin actele de control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 29 iunie 2001, aprobată si modificată prin Legea nr. 768/2001, cu modificările si completările ulterioare;

f) orice alte dispozitii contrare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 29 mai 2003, cu respectarea prevederilar art. 74 alin, (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 31 mai 2003.

Nr. 232.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind coretarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală si se dispune publi­carea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 31 mai 2003.

Nr. 348.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea ministrului tineretului si sportului,

pentru remarcabilele rezultate sportive obtinute, pentru pregătirea si promovarea cu succes a sportivilor care au reprezentat cu cinste culorile patriei si ale Clubului Sportiv „Rapid" Bucuresti,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler.

- domnului George Petrescu, antrenor emerit de volei;

- domnului Mihai Dan Zaharia, antrenor emerit, presedintele Clubului Sportiv „Rapid" Bucuresti.

Art. 2. - Se conferă Crucea natională Serviciul Gredincios clasa I domnului Aurel Drăgan, voleibalist si antrenor emerit.

Art. 3. - Se conferă Crucea natională Serviciul Credincios clasa a III-a:

- doamnei Cristina Cucuian Dogaru, handbalistă;

- doamnei Rodica Mateescu, atletă;

- doamnei Vasilica Pometcu, campioană mondială la popice.

Art. 4. - Se conferă Medalia natională Serviciul Credincios clasa a III-a:

- doamnei Nicoleta Alina Dobrin, handbalistă;

- domnului Radu-Gabriel Pometcu, antrenor emerit de box;

- domnului Grigore-Corneliu Rusu, antrenor emerit de polo.

Art. 5. - Se conferă Medalia natională Pentru Merit clasa a II-a doamnei Anuta Cătuna, atletă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 28 mai 2003.

Nr. 333.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit  în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificăriie ulterioare,

la propunerea ministrului culturii si cultelor,

pentru remarcabila activitate în domeniul arheologic, pentru sprijinul constant oferit cercetării stiintifice de speciali­tate din România si promovării istoriei tării noastre prin organizarea unor importante expozitii cu piese de marea valoare din patrimoniul arheologic românesc,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit - în grad de Comandor domnului doctor Emst Künzl, director al Muzeului Central Romano-German din Mainz, Republica Federală Germania;

- domnului doctor Claude Rolley, profesor emerit al Universitătii Burgundiei din Dijon, Republica Franceză;

- domnului profesor doctor Siegmar von Schnurbein, director al Comisiei romano-germane a Institutului Arheologic German din Frankfurt am Main, Republica Federală Germania;

- domnului profesor doctor Kurt Gschwantler, director al Colectiei de antichităti a Muzeului de Istoria Artei din Viena, Republica Austria.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 28 mai 2003.

Nr. 334.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul rational de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului culturii si cultelor,

pentru întreaga activitate si rezultatele meritorii avute în cercetarea si conservarea patrimoniului arheologic românesc,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Cavaler:

- domnului doctor Mircea Angelescu, director al Directiei arheologie din Ministerul Culturii si Cultelor;

- domnului doctor Paul Damian, director al Muzeului National de Istorie a României.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 28 mai 2003.

Nr. 335.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 alin. (1) pct. 1.2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului culturii si cultelor,

pentru întreaga activitate si contributia deosebită avută la aprofundarea cercetării civilizatiei clasice din Dacia romană si conservarea patrimoniului arheologic românesc, materializate prin lucrări stiintifice de o deosebită valoare istorică,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler:

- domnului profesor doctor Mihai Bărbulescu, directorul Institutului de Studii Clasice al Universitătii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca;

- doamnei doctor Lucia Ana Marinescu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 28 mai 2003.

Nr. 336.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 alin. (1) pct. 1.2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului afacerilor externe

pentru contributia personală la promovarea artei cinematografice si teatrale românesti în Canada, pentru activita­tea desfăsurată în vederea intensificării schimburilor culturale dintre cele două tări,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Ofiter domnului Michel Buruiană, impresar artistic si producător de film din Montreal, Canada.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 28 mai 2003.

Nr. 337.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României in grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. 1 si ale art. 11 alin. (1) pct. 1.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificărite ulterioare,

pentru exceptionalul talent prin care a transpus în compozitii coregrafice moderne dansurile folclorice ale diferitelor popoare, transformând această artă în punte culturală universală,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Comandor maestrului Igor Moiseyev, conducătorul Companiei de dans „Moiseyev".

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 28 mai 2003.

Nr. 338.