MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 363         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 mai 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 189 din 13 mai 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată

 

Decizia nr. 190 din 13 mai 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată si modificată prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

542. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor de utilizare a sistemului electronic de colectare a datelor statistice si aprobarea listei cercetărilor statistice incluse în sistemul electronic

 

543. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Alexandria si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman

 

546. - Hotărâre privind trecerea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A. în domeniul public al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

218. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea normelor privind modul de acordare a cheltuielilor finantate de la bugetul de stat pentru întretinerea patrimoniului genetic national de cabaline

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 189

din 13 mai 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată

 

Costică Bulai - presedinte

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 din Legea nr. 409/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, exceptie ridicată de Atlantis Caraibe Entreprises Inc. în Dosarul nr. 649/2002 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială.

La apelul nominal se prezintă Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, prin avocatul Lucia Căpusan, si Societatea Comercială “Mara Investments” - S.A. din Bucuresti, prin consilierul juridic Valentin Marinescu. Lipsesc autorul exceptiei si celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate. În acest sens arată că textul de lege criticat reglementează raporturi juridice de natură civilă si comercială care nu pot aduce atingere drepturilor si libertătilor cetătenesti. Acest text derogă în mică măsură de la dispozitiile dreptului comun în materia insolventei tocmai pentru că reglementează o situatie specială, finalitatea urmărită fiind realizarea cu celeritate a diminuării datoriei publice si apărarea interesului public.

Reprezentantul Societătii Comerciale “Mara Investments” - S.A. din Bucuresti, arătând că sustine exceptia de neconstitutionalitate asa cum a fost invocată de autor, solicită admiterea acesteia.

Reprezentantul Ministerului Public, apreciind că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 4 iulie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 649/2002, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 din Legea nr. 409/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Atlantis Caraibe Entreprises Inc. cu ocazia solutionării cererilor de recurs declarate împotriva Încheierii din 15 februarie 2002, pronuntată de Tribunalul Bucuresti - Sectia comercială în Dosarul nr. 4.622/1998.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate aduc atingere prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) si (2), art. 49 si ale art. 54. În acest sens arată că dispozitiile art. 32 din Legea nr. 409/2001, în baza cărora judecătorul-sindic a dispus administratorului judiciar să predea în posesie, în vederea valorificării, creditoarei AVAB, hotelul “Holiday Inn Resort” din Sinaia, “s-au încălcat drepturile celor 26 de creditori care s-au înscris în masa credală”. În continuare arată că, prin acordarea bunului imobil unui singur creditor, acesta a fost favorizat în detrimentul celorlalti creditori care, la rândul lor, au de recuperat creante importante. În aceste conditii dispozitiile Legii nr. 409/2001 încalcă drepturile celorlalti creditori care, în urma valorificării hotelului de către AVAB, nu vor mai avea de unde să îsi recupereze creantele, creându-se astfel cadrul pentru a actiona fără bună-credintă, în detrimentul celorlalti creditori.

Instanta de judecată apreciază că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale invocate. Arată că, în realitate, critica vizează modul în care instanta de fond a aplicat legea, iar nu constitutionalitatea textului de lege criticat.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată, întrucât dispozitiile art. 32 din Legea nr. 409/2001 au în vedere obiectul declarat în art. 1 al legii, si anume valorificarea unor active ale băncilor la care statul este actionar si accelerarea procedurilor de recuperare de către AVAB a creantelor cesionate. În spetă, tratamentul juridic al creditorilor nu poate fi egal sau identic, având în vedere atât natura diferită a creantelor, cât si faptul că nu toate creantele sunt garantate prin instituirea unui drept de ipotecă asupra imobilului în cauză, asa cum este garantată creanta AVAB. De altfel, si în art. 106 din Legea nr. 64/1995, republicată, se prevede că “fondurile obtinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, constituite ca ipoteci sau ca alte garantii reale în favoarea creditorilor, vor fi distribuite” pentru “creantele creditorilor garantati”, deci nu se poate pune problema egalitătii de tratament a tuturor creditorilor, indiferent de natura creantelor.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 32 din Legea nr. 409/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 19 iulie 2001. Ulterior sesizării Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, schimbându-se numerotarea articolelor, astfel încât dispozitiile art. 32 au fost cuprinse în art. 90, cu următoarea redactare: “În vederea executării silite a bunurilor urmărite AVAB poate solicita judecătorului-sindic luarea în posesie a acestora. Judecătorul-sindic va dispune ca administratorul sau, după caz, lichidatorul să predea AVAB bunul afectat garantiei, în vederea valorificării”.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile.”;

- Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- “Art. 49. - (1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea sigurantei nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge existenta dreptului sau a libertătii.”;

- “Art. 54. - Cetătenii români, cetătenii străini si apatrizii trebuie să-si exercite drepturile si libertătile constitutionale cu bună-credintă, fără să încalce drepturile si libertătile celorlalti.”

Examinând exceptia, Curtea constată că argumentele autorului exceptiei nu pot fi primite. Astfel, textul de lege criticat nu contine în sine nici o dispozitie care ar putea să pună în discutie retroactivitatea. În realitate critica vizează modul de aplicare a legii de către instanta de fond, textul de lege criticat fiind cu aplicabilitate imediată de la data publicării actului normativ în Monitorul Oficial al României, Partea I.

În legătură cu celelalte argumente aduse în motivarea exceptiei, precum înfrângerea art. 16 alin. (1), care consacră egalitatea în drepturi a cetătenilor, a art. 49, referitor la restrângerea exercitării unor drepturi sau libertăti cetătenesti, si a art. 54, care vizează exercitarea drepturilor si libertătilor cetătenesti, Curtea constată că aceste prevederi constitutionale nu sunt aplicabile tezei cuprinse în norma juridică a cărei neconstitutionalitate se sustine.

AVAB este o institutie a autoritătii publice centrale, care, prin dispozitiile legale criticate, nu încalcă drepturile si libertătile cetătenesti.

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 409/2001, AVAB este nu numai creditor garantat, ci si creditor privilegiat, detinător al unei creante a statului, care se execută înaintea tuturor celorlalte drepturi, cu exceptia salariilor sau a altor privilegii legale. Pe cale de consecintă, pentru recuperarea creantelor neperformante, AVAB are obligatia să folosească toate mijloacele puse la dispozitia sa de lege, inclusiv să solicite preluarea în posesie a bunurilor afectate garantiilor, în vederea executării silite, potrivit art. 32 din Legea nr. 409/2001. Privilegiul acordat de lege creantei AVAB este în strânsă legătură cu datoria publică internă si cu obligatia statului, prin institutiile sale, de a asigura protejarea interesului national în activitatea economico-financiară.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată, exceptie ridicată de Atlantis Caraibe Entreprises Inc. în Dosarul nr. 649/2002 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 mai 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 190

din 13 mai 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată si modificată prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare

 

Costică Bulai - presedinte

Constantin Doldur - judecător

Kozsoká Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată si modificată prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Consiliul Local al Municipiului Hunedoara în Dosarul nr. 71/2002 al Curtii de Conturi - Colegiul jurisdictional Hunedoara.

La apelul nominal, pentru autorul exceptiei, răspunde Demis Marius Spărios. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei arată că instantele Curtii de Conturi sunt instante judecătoresti si solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece textul de lege criticat contravine art. 119 si 120 din Constitutie.

Reprezentantul Ministerului Public, în temeiul art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 10 octombrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 71/2002, Colegiul Jurisdictional Hunedoara al Curtii de Conturi a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată si modificată prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Consiliul Local al Municipiului Hunedoara.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 aduc atingere prevederilor constitutionale ale art. 119 si ale art. 120 alin. (1). În acest sens arată că se aduce atingere principiului constitutional al autonomiei locale, întrucât plafonarea nivelului cheltuielilor lunare pentru telefoane ar trebui aprobată prin hotărâre de către consiliul local care are competenta exclusivă a aprobării bugetului local.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia este inadmisibilă, deoarece instantele Curtii de Conturi nu pot sesiza Curtea Constitutională.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul în cauză întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată si modificată prin Legea nr. 247/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 9 mai 2002, astfel cum acestea au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 68/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, si Ordonanta Guvernului nr. 25/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003.

Aceste dispozitii legale au următoarea redactare:

“Art. 7. - (1) Cheltuielile anuale pentru convorbiri telefonice se reduc cu 10% pentru toate autoritătile administratiei publice si institutiile publice, comparativ cu media anuală a acestor cheltuieli efectiv realizate în anul 2001. Cheltuielile privind convorbirile telefonice vor putea fi majorate în raport cu evolutia indicelui inflatiei.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică autoritătilor si institutiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (3), Ministerului Afacerilor Externe si misiunilor diplomatice ale României, Ministerului Administratiei Publice, Agentiei Nationale de Presă ROMPRES, Centrului National pentru Programul de Formare Profesională ÇLeonardo da VinciČ si Agentiei Nationale ÇSocratesČ.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea următoarelor prevederi constitutionale:

- “Art. 119. - Administratia publică din unitătile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiul autonomiei locale si pe cel al descentralizării serviciilor publice.”;

- Art. 120 alin. (1): “Autoritătile administratiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune si în orase, sunt consiliile locale alese si primarii alesi, în conditiile legii.”

Examinând exceptia, Curtea constată că aceasta este inadmisibilă, deoarece, în temeiul dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, sesizarea legală a acesteia se poate dispune printr-o încheiere doar de instanta judecătorească în fata căreia s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate.

Faptul că instantele Curtii de Conturi nu sunt instante judecătoresti rezultă din prevederile constitutionale ale art. 139, care nu fac parte din cap. VI din Constitutie, intitulat “Autoritatea judecătorească”.

De altfel, referitor la problema învestirii sale, Curtea Constitutională, prin Decizia Plenului nr. II din 15 februarie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 13 martie 1995, a statuat că, în temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, exceptiile privind neconstitutionalitatea legilor si ordonantelor se pot ridica numai în fata instantelor judecătoresti stabilite de Legea nr. 92/1992 si de Legea nr. 54/1993, în baza art. 125 alin. (1) din Constitutie.

Deoarece fată de pozitia adoptată de Plenul Curtii Constitutionale prin Decizia nr. II din 15 februarie 1995 nu au intervenit elemente noi care să justifice o eventuală schimbare a practicii jurisdictionale a Curtii, urmează ca exceptia de fată să fie respinsă ca inadmisibilă, Curtea Constitutională nefiind legal sesizată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

            Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată si modificată prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Consiliul Local al Municipiului Hunedoara în Dosarul nr. 71/2002 al Curtii de Conturi - Colegiul jurisdictional Hunedoara.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 mai 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor de utilizare a sistemului electronic de colectare a datelor statistice si aprobarea listei cercetărilor statistice incluse în sistemul electronic

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 19/2003 privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele de utilizare a sistemului electronic de colectare a datelor statistice, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - În etapa de implementare, prin intermediul sistemului electronic vor fi colectate date statistice privind indicatorii societătii informationale.

Art. 3. - Lista institutiilor raportoare obligate să utilizeze sistemul electronic de colectare a datelor statistice în anul 2003 este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 4. - În vederea pregătirii colectării datelor statistice prin sistemul electronic pentru anii următori, anual, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, dacă este necesar, prin hotărâre a Guvernului, se vor actualiza:

a) normele de utilizare a sistemului electronic de colectare a datelor statistice;

b) lista cercetărilor statistice incluse în sistemul electronic;

c) lista categoriilor de institutii publice obligate să utilizeze sistemul electronic de colectare a datelor statistice în anul următor.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 mai 2003

Nr. 542.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME

de utilizare a sistemului electronic de colectare a datelor statistice

 

1. Institutiile administratiei publice centrale si locale, precum si alte categorii de institutii publice (învătământ, sănătate, cultură), denumite în continuare institutii raportoare, sunt obligate să răspundă chestionarelor statistice incluse în sistemul electronic prin utilizarea acestuia în scopul raportării datelor statistice.

2. În vederea utilizării sistemului electronic, institutiile raportoare sunt obligate să se înregistreze si să obtină identificare electronică. Identificarea electronică se atribuie institutiei raportoare în vederea asigurării accesului la sistemul electronic si garantează confidentialitatea datelor raportate.

3. Obtinerea identificării eletronice se face după procedura următoare:

- Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei atribuie identificarea electronică;

- înregistrarea institutiilor raportoare din lista aprobată în vederea obtinerii identificării electronice se va face prin prezentarea către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei a formularului de înregistrate “Sistem Electronic pentru Date Statistice - SEDS 1” completat:

- Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va opera înregistrarea si va preda solicitantului identificarea electronică;

- Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va pregăti si va transmite către Institutul National de Statistică lista completă a celor înregistrati în sistemul electronic.

4. În cazul în care institutia raportoare, mentionată în lista aprobată, nu detine mijloace tehnice de acces la Internet, aceasta va completa formularul de înregistrare “Sistem Electronic pentru Date Statistice - SEDS 1” cu mentiunea “Lipsă conexiune Internet”.

5. În cazul unei reorganizări sau desfiintări de institutii, solicitarea desfiintării unui identificator electronic deja atribuit se va face prin formularul SEDS 2:

- Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va opera anularea identificatorului electronic;

- Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va pregăti si va transmite către Institutul National de Statistică, periodic, lista completă a celor dezalocati de la sistemul electronic.

Atribuire identificator

Denumirea institutiei  …………….. Codul fiscal …….... (CUI)

Adresa: localitatea …………., sectorul ......, judetul ....., str. .... nr. ......, tel. .……………….

Solicitare identificator electronic (bifati) o DA o NU

Dacă DA - indicati adresa e-mail de lucru cu sistemul electronic:

Dacă NU - indicati cauzele (bifati):

o lipsă conexiune Internet o lipsă dotare tehnică

Data estimată a conectării la sistemul electronic …

Numele si prenumele solicitantului …

Functia în cadrul unitătii …

Semnătura si stampila …

Data solicitării …

Solicitarea atribuirii identificatorului electronic se face de către conducătorul institutiei.

Formularul “Sistem Electronic pentru Date Statistice 2 - SEDS 2” - Anulare identificator electronic pentru acces la sistemul electronic de colectare a datelor statistice, conform modelului de mai jos:

Anulare identificator

Denumirea institutiei  …………………. Codul fiscal …………….. (CUI)

Adresa: localitatea …………., sectorul ......, judetul ....., str. .... nr. ......, tel. .……………….

Cauza:

o desfiintare unitate (fără continuator)

o desfiintare prin divizare

o desfiintare prin fuziune

Actul normativ de desfiintare …………….

Numele si prenumele solicitantului ……………...

Functia în cadrul unitătii …………………………

Semnătura si stampila ……………

Data solicitării ……………………

Solicitarea anulării identificatorului electronic se face de către conducătorul institutiei.

Formularul “Sistem Electronic pentru Date Statistice 1 - SEDS 1” - Atribuire identificator electronic pentru acces la sistemul electronic de colectare a datelor statistice, conform modelului de mai jos:

6. Categoriile de institutii raportoare prevăzute de prezenta hotărâre vor solicita obtinerea identificatorului electronic de la Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Identificatorul electronic o dată obtinut, rămâne valabil pe parcursul întregii perioade de functionare a sistemului electronic sau până la aprobarea unui act normativ care anulează valabilitatea identificatorilor electronici atribuiti pentru sistemul electronic.

În cazul înfiintării unei noi institutii publice din categoriile prevăzute de prezenta hotărâre, aceasta va solicita obtinerea identificatorului electronic în termen de 30 de zile de la data înfiintării institutiei.

În cazul desfiintării unei institutii raportoare care a detinut identificator electronic, persoana care a îndeplinit functia de conducător al institutiei este obligată să solicite Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei anularea identificatorului electronic prin completarea formularului SEDS 2 în termen de cel mult 5 zile de la aprobarea actului normativ de desfiintare a institutiei.

7. Institutul National de Statistică va asigura pregătirea sistemului electronic pentru lansarea cercetărilor statistice incluse în sistem prin încărcarea:

- listei institutiilor raportoare;

- descrierii metodologiei cercetărilor statistice;

- instructiunilor de completare a chestionarului;

- listei persoanelor de contact din cadrul Institutului National de Statistică si adreselor electronice pentru explicatii;

- ghidului de utilizare a sistemului.

8. Perioada de colectare este cuprinsă între data transmiterii notificării si termenul precizat în notificare referitor la data expirării perioadei de colectare. Notificarea institutiilor raportoare se va face de către sistem cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea perioadei de colectare a datelor.

Notificarea va cuprinde:

- denumirea, obiectivele si perioada de referintă a cercetărilor statistice pentru care se solicită raportarea;

- termenul final de raportare a cercetării statistice si termenele intermediare de atentionare de către sistem;

- descrierea modalitătii de conectare la sistem;

- explicatii privind accesul la Ghidul de utilizare a sistemului;

- lista persoanelor de contact din Institutul National de Statistică si adresele electronice pentru explicatii suplimentare.

9. Institutiile raportoare vor accesa sistemul electronic numai pe baza identificatorului electronic.

10. În perioada de colectare a datelor, cuprinsă între momentul transmiterii notificării si termenul final de raportare, institutiile raportoare pot accesa sistemul pentru următoarele operatiuni:

- studierea Ghidului de utilizare a sistemului;

- studierea instructiunilor de completare a chestionarelor si a Metodologiei cercetărilor statistice;

- completarea datelor pe chestionarul electronic chiar si partial, pe etape;

- listarea chestionarului;

- listarea erorilor de completare, dacă este cazul;

- confirmarea completitudinii chestionarului si a corectitudinii datelor completate.

11. Sistemul electronic permite accesul unei institutii raportoare doar la chestionarul personalizat dedicat acesteia.

12. Pe parcursul perioadei de colectare institutiile raportoare vor lua în considerare notificările transmise de Institutul National de Statistică prin sistemul electronic în vederea îmbunătătirii calitătii datelor raportate.

13. După expirarea perioadei de completare a chestionarului unei cercetări statistice, sistemul va transmite institutiilor raportoare care au refuzat să răspundă notificarea privind cuantumul sanctiunii si modalitatea de plată. Accesul la chestionarul electronic precizat în notificare va fi suspendat.

14. Responsabilitatea privind corectitudinea si completitudinea datelor individuale raportate prin chestionarele statistice incluse în sistemul electronic revine integral institutiilor raportoare.

15. Pentru institutiile raportoare care au răspuns chestionarelor statistice incluse în sistem, sistemul va transmite automat către acestea publicatia electronică realizată pe baza rezultatelor cercetării statistice respective, după omologarea acestor rezultate de către Institutul National de Statistică.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

institutiilor raportoare

 

1. Ministerul Educatiei si Cercetării:

- inspectorate scolare judetene

- universităti, institute de învătământ de stat

- institute nationale de cercetare si documentare

- cluburi sportive studentesti

- case de cultură studentesti

- casele universitarilor

- Consiliul National al Bibliotecilor

- biblioteci centrale universitare

- Centrul National pentru Programul de Formare Profesională “Leonardo da Vinci”

- Agentia Natională “Socrates”

- Oficiul National pentru Administrare si Operare a Infrastructurii de Comunicatii de Date ROEDUNET

- Oficiul Român Tempus

- Agentia Spatială Română

- Centrul European UNESCO pentru Învătământul Superior (CEPES)

- Agentia Natională pentru Energie Atomică

- Agentia Natională a Taberelor si Turismului Scolar din România

2. Ministerul Culturii si Cultelor:

- directiile judetene pentru cultură si patrimoniul cultural national

- muzee nationale

- centre de cultură subordonate direct ministerului

- Biblioteca Natională a României

- Centrul National al Cinematografiei

- Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

- Institutul de Memorie Culturală din Bucuresti

- publicatii în subordinea ministerului

- Centrul pentru Formare, Educatie Permanentă si Management în Domeniul Culturii din Bucuresti

- Centrul National de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare

- Institutul de Studii Orientale “Sergiu Al. George” - Oficiul National pentru Protejarea Patrimoniului Culturii

3. Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor:

- directiile generale pentru agricultură si alimentatie judetene

- Agentia Natională Sanitar Veterinară

- Agentia Natională Fitosanitară

- Inspectoratul de Stat pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor

- inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic

- Agentia Natională de Consultantă Agricolă

- Agentia SAPARD

- Institutul pentru Resurse Agroalimentare - Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

4. Ministerul Apelor si Protectiei Mediului:

- agentiile de protectia mediului judetene

- Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Mediului

5. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei:

- inspectoratele în constructii judetene

- Autoritatea Rutieră Română - ARR

- Autoritatea Feroviară Română - AFER

- Inspectoratul Navigatiei Civile

- Agentia Natională pentru Locuinte

- Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

- spitale în subordinea directă a ministerului

- centre de medicină preventivă

6. Ministerul Finantelor Publice:

- directiile generale ale finantelor publice judetene

- Garda financiară

- Directia Generală a Vămilor

- Oficiul Concurentei

7. Ministerul Industriei si Resurselor:

- Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR

- Comisia Natională pentru Reciclarea Materialelor

- Agentia Română pentru Conservarea Energiei

- Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

- Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN

- Agentia Natională pentru Resurse Minerale

8. Ministerul Justitiei:

- tribunale judetene

- curti de apel

- Directia Generală a Penitenciarelor

- Institutul National al Magistraturii

- Institutul National de Expertize Criminalistice

9. Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale:

- Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

- Inspectia Muncii

- directiile de muncă si solidaritate socială judetene

- Casa Natională de Pensii

- Institutul National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă

- Institutul National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii

10. Ministerul Sănătătii si Familiei:

- directiile de sănătate publică judetene

- casele de asigurări sociale de sănătate judetene

- institute de sănătate publică

- spitale, clinici, institute subordonate direct ministerului

- Agentia Natională a Medicamentului

- Agentia Natională a Sângelui

- Statia Centrală de Salvare

- Statia de Verificare si Întretinere a Aparaturii Medicale

11. Ministerul Tineretului si Sportului:

- directiile pentru tineret si sport judetene

- federatii sportive nationale

- Complexul Sportiv National “Lia Manoliu”

- Centrul de Cercetări pentru Probleme de Sport

12. Ministerul Turismului:

- Centrul National de Învătământ Turistic

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism

13. Ministerul Administratiei Publice

- Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie

14. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică

- Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii

- Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

15. Ministerul Dezvoltării si Prognozei

16. Ministerul Informatiilor Publice

17. Ministerul Integrării Europene

18. Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie

- Centrul de Formare si Management pentru Comert

19. Ministerul Apărării Nationale

20. Administratia Prezidentială

21. Secretariatul General al Guvernului

22. Ministerul de Interne

23. Ministerul Afacerilor Externe

- Fundatia Culturală Română

- Institutul Român de Studii Internationale “Nicolae Titulescu”

24. Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

25. Institutul National de Statistică

26. Academia Română

27. Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor - oficiile judetene pentru protectia consumatorilor

28. Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie

29. Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap

30. Biroul Român de Metrologie Legală

31. Curtea de Conturi a României

32. Agentia Natională a Functionarilor Publici

33. Agentia Natională de Presă “Rompres”

34. Asociatia de Standardizare din România

35. Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci

36. Departamentul de Comert Exterior – Centrul Român de Comert Exterior

37. Consilii judetene

38. Consilii municipale, orăsenesti

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Alexandria si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil situat în municipiul Alexandria, judetul Teleorman, compus din blocul de locuinte G, scara A, obiectiv în curs de executie, si terenul aferent, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Alexandria si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului care se transmite potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La darea în folosintă a blocului prevăzut la art. 1, în baza unui nou protocol, Ministerul de Interne redobândeste dreptul de administrare asupra unui număr de apartamente având o suprafată locuibilă proportională cu ponderea valorii actualizate a lucrărilor executate prin buge- tul propriu, din valoarea finală a obiectivului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 mai 2003.

Nr. 543.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Alexandria si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman

 

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Alexandria, Blocul G, scara A, zona Modern, str. Ion Creangă, judetul Teleorman

Statul român Ministerul de Interne

Municipiul Alexandria Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman

Număr de apartamente = 18 Niveluri = P+6 Scări = 1

Suprafata construită = 338,40 m2

Suprafata desfăsurată = 2.368,80 m2

Terenul aferent = 343 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A. în domeniul public al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A. în domeniul public al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita a terenului în suprafată de 700 m2, identificat conform datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile implicate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Ion Bazac,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 mai 2003.

Nr. 546.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A. în domeniul public al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Târgoviste, Sos. Natională Câmpulung nr. 121, judetul Dâmbovita

Statul român, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului - Compania Natională“Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A.

Judetul Dâmbovita Consiliul Judetean Dâmbovita

- Suprafata terenului = 700 m2; Anexa nr. 5 la Hotărârea

Guvernului nr. 45/2003:

- nr. M.F.P. 62768;

- cod de clasificare: 8.05.01

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea normelor privind modul de acordare a cheltuielilor finantate de la bugetul de stat pentru întretinerea patrimoniului genetic national de cabaline

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/1999 privind modul de finantare a cheltuielilor pentru întretinerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului si pentru trecerea la turma de bază a cabalinelor necesare pentru împrospătarea acesteia, aprobată prin Legea nr. 531/2001,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiintarea Societătii Nationale “Cai de rasă” - S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Natională a Pădurilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 24/2003,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modul de acordare a cheltuielilor finantate de la bugetul de stat pentru întretinerea patrimoniului genetic national de cabaline prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă normele de cheltuieli finantate de la bugetul de stat pentru întretinerea patrimoniului genetic national de cabaline, potrivit calculatiilor de fundamentare prevăzute în anexele nr. 2-5.

Art. 3. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 5. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si Regia Natională a Pădurilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 218.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME

privind modul de acordare a cheltuielilor finantate de la bugetul de stat pentru întretinerea patrimoniului genetic national de cabaline

 

Potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/1999 privind modul de finantare a cheltuielilor pentru întretinerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului si pentru trecerea la turma de bază a cabalinelor necesare pentru împrospătarea acesteia, aprobată prin Legea nr. 531/2001, si ale art. 6 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiintarea Societătii Nationale “Cai de rasă” - S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Natională a Pădurilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 24/2003, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor asigură, din prevederile bugetare aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, titlul “Transferuri”, cheltuielile pentru întretinerea armăsarilor pepinieri, iepelor mamă si armăsarilor de montă publică.

Actiunea de întretinere a efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului, patrimoniu genetic national, se desfăsoară în cadrul Regiei Nationale a Pădurilor prin Directia de crestere, exploatare si ameliorare a cabalinelor, care coordonează activitatea celor 4 depozite de armăsari si 12 herghelii, ferme de elită, sectii ale directiilor silvice din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor.

În vederea încasării sumelor acordate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor aferente întretinerii cabalinelor de reproductie, se va proceda după cum urmează:

- lunar, în termen de 5 zile de la expirarea lunii respective, directiile silvice vor întocmi decontul pentru acoperirea cheltuielilor cu întretinerea armăsarilor pepinieri, iepelor mamă si armăsarilor de montă publică, al cărui model este prezentat în anexa nr. 1a) la prezentele norme, pe care îl supune spre verificare si avizare directiilor controlului fiscal de stat din cadrul directiilor generale ale finantelor publice;

- la verificare se vor prezenta organelor de control documentele justificative, miscarea zilnică a efectivelor de cabaline de reproductie aflate în depozite si herghelii si contractele de custodie pentru armăsarii de montă publică din statiuni, pentru perioada respectivă;

- după verificarea si avizarea deconturilor, directiile silvice vor înainta două exemplare vizate de directiile controlului fiscal de stat la Regia Natională a Pădurilor;

- pe baza deconturilor primite de la directiile silvice, Regia Natională a Pădurilor va întocmi deconturile centralizatoare potrivit modelelor prezentate în anexele nr. 1b), 1c) si 1d) la prezentele norme, pe care le va înainta Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor;

- Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor va prezenta lunar Ministerului Finantelor Publice, împreună cu cererea de deschidere de credite bugetare prevăzute la cap. 67.01 “Agricultură si Silvicultură”, un centralizator si un exemplar din deconturile justificative pentru încasarea de la bugetul de stat a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere a cabalinelor din patrimoniul genetic national;

- Ministerul Finantelor Publice deschide credite bugetare pe seama Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor la cap. 67.01 “Agricultură si Silvicultură”, titlul de cheltuieli “Transferuri”;

- Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în calitate de ordonator principal de credite, virează sumele alocate cu ordin de plată Regiei Nationale a Pădurilor, în contul deschis pe seama acesteia la Trezoreria Statului;

- Regia Natională a Pădurilor va vira directiilor silvice care au în subordine depozite de armăsari si herghelii, prin ordin de plată, sumele cuvenite, conform deconturilor primite.

La stabilirea necesarului de cheltuieli pentru întretinerea cabalinelor din patrimoniul genetic national, Regia Natională a Pădurilor va utiliza norme de cheltuieli diferentiate pentru armăsari, iepe mamă si armăsari de montă publică, în statiuni si în depozit.

Normele cuprind elementele de cheltuieli prevăzute la art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 139/2002, necesare acoperirii cheltuielilor cu salariile îngrijitorilor de bază si auxiliari, C.A.S., cheltuielilor pentru furaje, materiale si obiecte de inventar, serviciilor prestate de terti, cheltuielilor indirecte, corespunzător calculatiilor de fundamentare prevăzute în anexele nr. 2-5.

Anual, în functie de rata inflatiei a anului precedent, calculatiile privind cheltuielile pentru întretinerea cabalinelor din patrimoniul genetic national se vor actualiza, cu conditia încadrării în prevederile bugetare aprobate cu această destinatie, cuprinse în legea bugetului de stat anuală.

 

ANEXA Nr. 1a)

la norme

 

DIRECTIA SILVICĂ

Depozitul de armăsari (herghelia) ….

Judetul ...

 

DECONT Nr. …

pentru încasarea de la bugetul de stat a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere a cabalinelor din patrimoniul genetic national în perioada ..., potrivit art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 139/2002

 

 

ANEXA Nr. 1b)

la norme

 

DECONT CENTRALIZATOR Nr. ............

privind cheltuielile cu întretinerea armăsarilor pepinieri si a iepelor mamă pe luna ..................

 

ANEXA Nr. 1c)

la norme

 

DECONT CENTRALIZATOR

NR .   . . . . . . /2002

privind cheltuielile cu întretinerea armăsarilor de montă publică pe luna ….. 2002

 

 

ANEXA Nr. 1d)

la norme

 

DECONT CENTRALIZATOR Nr. ............

- Patrimoniu genetic national -

 

 

 

ANEXA Nr. 2)

la norme

 

FUNDAMENTARE DE CALCULATIE

privind cheltuielile pentru întretinerea armăsarilor pepinieri

 

ANEXA Nr. 3)

la norme

 

FUNDAMENTARE DE CALCULATIE

privind cheltuielile pentru întretinerea iepelor mamă

 

 

 

ANEXA Nr. 4)

la norme

FUNDAMENTARE DE CALCULATIE

privind cheltuielile pentru întretinerea armăsarilor de montă publică în depozit

 

 

ANEXA Nr. 5)

la norme

FUNDAMENTARE DE CALCULATIE

privind cheltuielile pentru întretinerea armăsarilor de montă publică în statiuni