MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 345         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 21 mai 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            33. - Ordonantă de urgentă pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Kuwait privind statutul Fortelor României în Statul Kuwait, semnat la Kuwait la 10 si 11 martie 2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            68/627. - Ordin al ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            9. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de Credit “Sătmăreana” Satu Mare OC

 

            67. - Ordin privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar “Spot Exchange” - S.R.L.

 

            Lista agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Kuwait privind statutul Fortelor României în Statul Kuwait, semnat la Kuwait la 10 si 11 martie 2003

 

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă .

 

            Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Kuwait privind statutul Fortelor României în Statul Kuwait, semnat la Kuwait la 10 si 11 martie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 33.

 

Kuwait, 10 martie 2003

Excelentei Sale Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah

viceprim-ministru si ministru al apărării al Statului Kuwait

 

Excelenta Voastră,

Am onoarea de a mă referi la discutiile care au avut loc între reprezentantii celor două Guverne cu privire la prezenta unor elemente ale Fortelor României în Statul Kuwait, ca urmare a trimiterii acestora de către Guvernul României în Statul Kuwait în conformitate cu rezolutiile relevante ale Consiliului de Securitate al O.N.U.

Având în vedere consimtământul Guvernului Statului Kuwait cu privire la plasarea acestor forte pe teritoriul Statului Kuwait si luând în considerare legăturile strânse si îndelungate dintre cele două Guverne, am onoarea să propun, pentru acest scop, încheierea unui acord privind statutul Fortelor României în Statul Kuwait, având următorul continut:

1. Fortele României semnifică orice unitate, contingent sau detasament al Fortelor Armate ale României, care, în baza consimtământului mai sus mentionat al Guvernului Statului Kuwait, este prezent în mod legal în Statul Kuwait, si includ orice angajat civil al Guvernului României, trimis în Statul Kuwait în legătură cu aplicarea prezentului acord.

2. Fortele României vor respecta legile, reglementările, obiceiurile si traditiile Statului Kuwait si nu vor interveni în afacerile interne ale acestuia.

3. Personalului Fortelor României i se va acorda de către Statul Kuwait, pe teritoriul său, privilegiile si imunitătile acordate personalului tehnico-administrativ, în conformitate cu dispozitiile Conventiei privind relatiile diplomatice, adoptată la Viena la 18 aprilie 1961.

4. Contractantii, personalul companiilor si cetătenii kuwaitieni care îsi desfăsoară activitatea împreună cu Fortele României vor fi supusi jurisdictiei autoritătilor kuwaitiene în cauzele civile si penale.

5. a) Fiecare Guvern renuntă la orice pretentie pe care o are ori o poate avea împotriva celuilalt Guvern sau oricărui membru al personalului fortelor celuilalt Guvern în caz de vătămare corporală (inclusiv vătămarea cauzatoare de moarte) suferită de membrii personalului său sau pentru pagube ori pierderea unor bunuri aflate în proprietatea sa, dacă această vătămare, deces, pagubă sau pierdere a fost cauzată de actiuni sau omisiuni ale personalului celuilalt Guvern în exercitarea îndatoririlor oficiale legate de prezentul acord. Fortele României vor înapoia totusi echipamentul si constructiile Statului Kuwait, care le-au fost puse la dispozitie, în aceeasi stare ca în momentul punerii lor la dispozitie si vor compensa orice pagubă sau pierdere rezultată din folosirea lor în mod necorespunzător.

b) Guvernul Statului Kuwait va examina si va solutiona, în conformitate cu legislatia internă, orice pretentii ale unor terti, apărute pe teritoriul Statului Kuwait, în legătură cu orice actiuni sau omisiuni ale Guvernului României ori ale personalului Fortelor României în exercitarea îndatoririlor oficiale legate de prezentul acord, din care a rezultat o vătămare, decesul, o pierdere sau o pagubă, iar Guvernul României va plăti o compensare justă si rezonabilă Guvernului Statului Kuwait cu privire la aceste pretentii.

c) Guvernul României se va strădui să sprijine rezolvarea pretentiilor tertilor rezultate din orice actiuni sau omisiuni ale personalului Fortelor României, care au cauzat o vătămare, în afara exercitării îndatoririlor oficiale legate de prezentul acord, precum si executarea sentintelor pronuntate cu privire la aceste pretentii.

6. Fortele României pot intra si iesi din Statul Kuwait pe baza actelor de identitate militare sau a celor emise de Guvernul României. Autoritătile kuwaitiene vor elibera acte de identitate militare kuwaitiene. Membrii Fortelor României vor prezenta, la cerere, aceste acte autoritătilor competente ale Guvernului Statului Kuwait.

7. Vehiculele, vasele sau aeronavele folosite de Fortele României nu vor fi supuse autorizării sau înregistrării în conformitate cu legislatia Statului Kuwait. Fortele României pot folosi aeroporturile fără plata taxelor de utilizare sau a oricăror alte taxe. Membrii Fortelor României pot conduce vehicule pe baza unui permis de conducere valabil, emis de autoritătile române, si a actului de identitate militar.

8. Fortele României pot importa în Statul Kuwait, fără licentă sau orice altă restrictie si fără taxe vamale, drepturi de import sau orice alte taxe, echipament sau orice alte bunuri necesare pentru scopul operatiunilor, precum si bunuri personale ori destinate consumului personal sau folosirii de către Fortele României. Orice bun, de orice fel, importat fără taxe în conditiile prezentului paragraf, care va fi vândut unor terti neîndreptătiti să importe bunuri în regim de scutire de taxe, va fi supus taxelor vamale si celorlalte drepturi de import, aplicate la valoarea acestui bun din momentul vânzării.

9. Membrii Fortelor României pot poseda si purta arme, cu conditia să fi fost autorizati prin ordin în exercitarea îndatoririlor oficiale.

10. Guvernul Statului Kuwait poate solicita oricând retragerea Fortelor României din Statul Kuwait. Guvernul României îsi rezervă dreptul să retragă oricând Fortele României, după notificare către Guvernul Statului Kuwait.

11. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 12 (douăsprezece) luni si se va prelungi automat, pentru perioade similare, dacă nici una dintre părti nu notifică celeilalte părti, cu 6 (sase) luni înaintea expirării perioadei de valabilitate, intentia sa de a denunta prezentul acord, fără însă a afecta aplicarea paragrafului 5 cu privire la orice chestiune care ar putea apărea din aplicarea prezentului acord.

12. Orice diferend între părti cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord se va solutiona de către părti exclusiv prin consultări si negocieri.

13. Prezentul acord se încheie în limbile română, arabă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente, textul în limba engleză va prevala.

Am onoarea să propun ca, în cazul în care cele de mai sus sunt acceptabile Guvernului Statului Kuwait, prezenta scrisoare, împreună cu răspunsul dumneavoastră, să constituie un acord între cele două Guverne, care să intre în vigoare la data primirii răspunsului dumneavoastră.

 

Vă rog să primiti, Excelenta Voastră, asigurarea înaltei mele consideratii.

Bogdan Aurescu,

director general pentru afaceri juridice, Ministerul Afacerilor Externe al României

 

Kuwait, 11 martie 2003

Excelentei Sale domnului Bogdan Aurescu,

director general pentru afaceri juridice,

Ministerul Afacerilor Externe al României

Excelenta Voastră,

 

Am onoarea să confirm primirea scrisorii dumneavoastră din data de 10 martie 2003, având următorul continut:

“Am onoarea de a mă referi la discutiile care au avut loc între reprezentantii celor două Guverne cu privire la prezenta unor elemente ale Fortelor României în Statul Kuwait, ca urmare a trimiterii acestora de către Guvernul României în Statul Kuwait în conformitate cu rezolutiile relevante ale Consiliului de Securitate al O.N.U.

Având în vedere consimtământul Guvernului Statului Kuwait cu privire la plasarea acestor forte pe teritoriul Statului Kuwait si luând în considerare legăturile strânse si îndelungate dintre cele două Guverne, am onoarea să propun, pentru acest scop, încheierea unui acord privind statutul Fortelor României în Statul Kuwait, având următorul continut:

1. Fortele României semnifică orice organ, contingent sau detasament al Fortelor Armate ale României, care, în baza consimtământului mai sus mentionat al Guvernului Statului Kuwait, este prezent în mod legal în Statul Kuwait, si includ orice angajat civil al Guvernului României, trimis în Statul Kuwait în legătură cu aplicarea prezentului acord.

2. Fortele României vor respecta legile, reglementările, obiceiurile si traditiile Statului Kuwait si nu vor interveni în afacerile interne ale acestuia.

3. Personalului Fortelor României i se va acorda de către Statul Kuwait, pe teritoriul său, privilegiile si imunitătile acordate personalului tehnico-administrativ, în conformitate cu dispozitiile Conventiei privind relatiile diplomatice, adoptată la Viena la 18 aprilie 1961.

4. Contractantii, personalul companiilor si cetătenii kuwaitieni care îsi desfăsoară activitatea împreună cu Fortele României vor fi supusi jurisdictiei autoritătilor kuwaitiene în cauzele civile si penale.

5. a) Fiecare Guvern renuntă la orice pretentie pe care o are ori o poate avea împotriva celuilalt Guvern sau oricărui membru al personalului fortelor celuilalt Guvern în caz de vătămare corporală (inclusiv vătămarea cauzatoare de moarte) suferită de membrii personalului său sau pentru pagube ori pierderea unor bunuri aflate în proprietatea sa, dacă această vătămare, deces, pagubă sau pierdere a fost cauzată de actiuni sau omisiuni ale personalului celuilalt Guvern în exercitarea îndatoririlor oficiale legate de prezentul acord. Fortele României vor înapoia totusi echipamentul si constructiile Statului Kuwait, care le-au fost puse la dispozitie, în aceeasi stare ca în momentul punerii lor la dispozitie si vor compensa orice pagubă sau pierdere rezultată din folosirea lor în mod necorespunzător.

b) Guvernul Statului Kuwait va examina si va solutiona, în conformitate cu legislatia internă, orice pretentii ale unor terti, apărute pe teritoriul Statului Kuwait, în legătură cu orice actiuni sau omisiuni ale Guvernului României ori ale personalului Fortelor României în exercitarea îndatoririlor oficiale legate de prezentul acord, din care a rezultat o vătămare, decesul, o pierdere sau o pagubă, iar Guvernul României va plăti o compensare justă si rezonabilă Guvernului Statului Kuwait cu privire la aceste pretentii.

c) Guvernul României se va strădui să sprijine rezolvarea pretentiilor tertilor rezultate din orice actiuni sau omisiuni ale personalului Fortelor României, care au cauzat o vătămare, în afara exercitării îndatoririlor oficiale legate de prezentul acord, precum si executarea sentintelor pronuntate cu privire la aceste pretentii.

6. Fortele României pot intra si iesi din Statul Kuwait pe baza actelor de identitate militare sau a celor emise de Guvernul României. Autoritătile kuwaitiene vor elibera acte de identitate militare kuwaitiene. Membrii Fortelor României vor prezenta, la cerere, aceste acte autoritătilor competente ale Guvernului Statului Kuwait.

7. Vehiculele, vasele sau aeronavele folosite de Fortele României nu vor fi supuse autorizării sau înregistrării în conformitate cu legislatia Statului Kuwait. Fortele României pot folosi aeroporturile fără plata taxelor de utilizare sau a oricăror alte taxe. Membrii Fortelor României pot conduce vehicule pe baza unui permis de conducere valabil, emis de autoritătile române, si a actului de identitate militar.

8. Fortele României pot importa în Statul Kuwait, fără licentă sau orice altă restrictie si fără taxe vamale, drepturi de import sau orice alte taxe, echipament sau orice alte bunuri necesare pentru scopul operatiunilor, precum si bunuri personale ori destinate consumului personal sau folosirii de către Fortele României. Orice bun, de orice fel, importat fără taxe în conditiile prezentului paragraf, care va fi vândut unor terti neîndreptătiti să importe bunuri în regim de scutire de taxe, va fi supus taxelor vamale si celorlalte drepturi de import, aplicate la valoarea acestui bun din momentul vânzării.

9. Membrii Fortelor României pot poseda si purta arme, cu conditia să fi fost autorizati prin ordinul primit în exercitarea îndatoririlor oficiale.

10. Guvernul Statului Kuwait poate solicita oricând retragerea Fortelor României din Statul Kuwait. Guvernul României îsi rezervă dreptul să retragă oricând Fortele României, după notificarea Guvernului Statului Kuwait.

11. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 12 (douăsprezece) luni si se va prelungi automat, pentru perioade similare, dacă nici una dintre părti nu notifică celeilalte părti, cu 6 (sase) luni înaintea expirării perioadei de valabilitate, intentia sa de a denunta prezentul acord, fără însă a afecta aplicarea paragrafului 5 cu privire la orice chestiune care ar putea apărea din aplicarea prezentului acord.

12. Orice diferend între părti cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord se va solutiona de către părti exclusiv prin consultări si negocieri.

13. Prezentul acord se încheie în limbile română, arabă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente, textul în limba engleză va prevala.

Am onoarea să propun ca, în cazul în care cele de mai sus sunt acceptabile Guvernului Statului Kuwait, prezenta scrisoare, împreună cu răspunsul dumneavoastră, să constituie un acord între cele două Guverne, care să intre în vigoare la data primirii răspunsului dumneavoastră.”

Am onoarea să vă informez că Guvernul meu este de acord cu propunerea continută în scrisoarea dumneavoastră.

Scrisoarea dumneavoastră, împreună cu această scrisoare de răspuns constituie un acord între cele două Guverne, care va intra în vigoare la data primirii prezentei scrisori de răspuns.

 

Vă rog să primiti, Excelenta Voastră, asigurarea înaltei mele consideratii.

Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah, viceprim-ministru si ministru al apărării al Statului Kuwait

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII SI PROGNOZEI

Nr. 68 din 10 aprilie 2003

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 627 din 16 mai 2003

 

ORDIN

privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

 

            Având în vedere prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 758/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei, cu modificările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

ministrul dezvoltării si prognozei si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - În vederea aplicării prevederilor art. 12 din Legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie, se extinde cu continutul din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin Lista cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 11 septembrie 2001, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Lista suplimentară cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Tănăsescu

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale

 

Pozitia tarifară

Denumirea mărfii

ex. 7304.41.90

---Altele (tuburi si tevi din otel inoxidabil trase sau laminate la rece)

7304.49.91

-----Cu diametrul exterior de maximum 406,4 mm

7306.40.91

---Trase sau laminate la rece

ex. 7306.40.99

--Altele (tuburi din otel inoxidabil pentru conectare vase preparare solutii si siropuri farmaceutice)

7307.21.00

--Flanse si bride

7307.22.90

---Coturi si curbe

7308.30.00

-Usi, ferestre si tocurile lor, pervazuri si praguri

ex. 7308.40.90

--Altele (platforma pentru vas preparare gelatină)

ex. 7308.90.59

----Altele (panouri termoizolante)

7309.00.59

---De maximum 100.000 l

7309.00.90

-Pentru substante solide

7310.10.00

-Cu o capacitate de minimum 50 l

7310.29.90

---Cu grosimea peretelui de minimum 0,5 mm

7318.14.10

---Din otel inoxidabil

ex. 7318.14.99

----Altele (suruburi autofiletante)

7326.90.40

--Palete si tăvi de genul celor utilizate pentru manipularea mărfurilor

ex. 7326.90.97

---Altele (sistem de distributie prin conducte pentru sistem de curătare)

8414.10.30

---Pompe cu piston rotativ, pompe cu palete, pompe moleculare si pompe Roots

ex. 8428.90.98

-----Altele (masini si aparate de ridicat, manevrat si încărcat)

ex. 8479.89.98

----Altele (sistem curătare echipamente cu două tancuri de 200 l, masină sortat tablete, uscător rotativ pentru capsule gelatinoase moi, masină de format capsule gelatinoase moi, sistem de curătare pentru componente mobile, masină pentru acoperire tablete cu film

ex. 8479.90.97

----Altele (părti pentru masina de format capsule gelatinoase moi)

8537.10.10

--Panouri de comandă numerică ce încorporează o masină automată de prelucrare a informatiilor

8537.10.99

---Altele (tablou de comandă cu controlere programabile local, tablou de control general pentru linie de productie solutii)

9403.90.10

--Din metal

ex. 9406.00.39

--Altele (constructii prefabricate din fier sau otel)

 

NOTĂ:

Lista contine părtile componente ale unei linii complete pentru producerea si ambalarea medicamentelor sub formă de tablete, capsule gelatinoase moi, solutii si siropuri si ale unui depozit frigorific.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de Credit “Sătmăreana” Satu Mare OC

 

Având în vedere:

- constatările înscrise în procesul-verbal înregistrat la Banca Natională a României - Directia supraveghere sub nr. 3.319 din 26 martie 2003, întocmit de inspectorii Băncii Nationale a României în urma actiunii de supraveghere prin inspectie desfăsurată la Cooperativa de Credit “Sătmăreana” Satu Mare OC în perioada 17-24 martie 2003, din care rezultă nerespectarea dispozitiilor art. 189 alin. 1 lit. a), e) si f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, în sensul că au fost încălcate prevederi ale ordonantei de urgentă mentionate mai sus, nu au fost respectate măsurile stabilite prin actele de control si au fost administrate necorespunzător fondurile încredintate, periclitând astfel credibilitatea si viabilitatea cooperativei;

- Nota Directiei supraveghere nr. VIII/2/LC/4.833 din 24 aprilie 2003, prin care a fost prezentată Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României hotărârea Comitetului de supraveghere al Băncii Nationale a României cu privire la principalele constatări si concluzii rezultate în urma actiunii de supraveghere prin inspectie desfăsurată la Cooperativa de Credit “Sătmăreana” Satu Mare OC, în temeiul prevederilor art. 89 lit. c) coroborat cu art. 189 alin. 2 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

Banca Natională a României hotărăste:

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B nr. 0435 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei de Credit “Sătmăreana” Satu Mare OC, cu sediul în municipiul Satu Mare, bd. Maresal I. Antonescu nr. 1/26, judetul Satu Mare, cod unic de înregistrare 639587, număr de ordine în registrul comertului J30/1.321/1992.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă Cooperativei de Credit “Sătmăreana” Satu Mare OC si CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi contestată la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, în termen de 15 zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002.

Art. 4. - Directia secretariat din cadrul Băncii Nationale a României va întreprinde demersurile necesare în vederea transmiterii prezentei hotărâri la Cooperativa de Credit “Sătmăreana” Satu Mare OC si la CREDITCOOP Casa Centrală si publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum si în două publicatii de circulatie natională.

 

p. GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

CRISTIAN POPA

 

Bucuresti, 15 mai 2003.

Nr. 9.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar “Spot Exchange” - S.R.L.

 

            Având în vedere încălcarea prevederilor pct. 44 din Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V. 2, anexă la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare,

            în baza art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

            viceguvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se sanctionează Casa de Schimb Valutar “Spot Exchange” - S.R.L., cu sediul în municipiul Suceava, str. Eudoxiu Hurmuzachi nr. 3A, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului al Judetului Suceava sub nr. J33/164/2001, cu retragerea Autorizatiei de functionare nr. VI/3/5.433/DI din 21 mai 2001.

            Art. 2. - Casa de Schimb Valutar “Spot Exchange” - S.R.L. are drept de contestatie, în termen de 15 zile de la data comunicării sanctiunii, la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare.

 

VICEGUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MIHAI BOGZA

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 67.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

LISTA

agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a