MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 341         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 mai 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

293. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind înfiintarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanta (România) la Omisalj (Croatia), dintre România, Republica Federală Iugoslavia si Republica Croatia, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

515. - Hotărâre privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societătii Comerciale “Tohan” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A.

 

528. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Olt

 

529. - Hotărâre privind aprobarea finantării reuniunii “Aspen Day in Romania”, Bucuresti, 28-29 iunie 2003/

 

531. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Serviciului de Informatii Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

337. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru modificarea punctului II.1 din Instructiunile de organizare si desfăsurare a procedurii de concesionare a fondului piscicol administrat de Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol, prin licitatie publică deschisă cu preselectie, anexă la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 233/2003

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE

A VALORILOR MOBILIARE

 

21. - Ordin pentru aprobarea Instructiunilor nr. 3/2003 de aplicare a Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de încasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

22. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2003 de modificare a Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de încasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind înfiintarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanta (România) la Omisalj (Croatia), dintre România, Republica Federală Iugoslavia si Republica Croatia, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 120  din 24 aprilie 2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul privind înfiintarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanta (România) la Omisalj (Croatia), dintre România, Republica Federală Iugoslavia si Republica Croatia, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 mai 2003.

Nr. 293.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societătii Comerciale “Tohan” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, precum si al art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, aprobată prin Legea nr. 50/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Filiala Societatea Comercială “Tohan” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A. se divizează, potrivit legii, în două societăti comerciale, astfel:

a) Societatea Comercială “Tohan” - S.A., care îsi continuă existenta ca filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A., cu diminuarea unei părti din patrimoniul său si modificarea corespunzătoare a capitalului social;

b) o nouă societate comercială sub autoritatea Consiliului Local al Orasului Zărnesti, care este actionarul unic al acesteia, în vederea constituirii parcului industrial Zărnesti.

(2) Predarea-preluarea elementelor patrimoniale care revin societătii comerciale care se desprinde si se constituie potrivit art. 1 alin. (1) lit. b), inclusiv terenul aferent în suprafată de 254.475,6 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se face pe bază de protocol încheiat între Compania Natională “Romarm” - S.A. si Consiliul Local al Orasului Zărnesti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Societatea Comercială “Tohan” - S.A. va beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, aprobată prin Legea nr. 50/2002.

Art. 3. - Personalul necesar societătilor comerciale, care vor desfăsura activităti lucrative în cadrul parcului industrial, va fi încadrat dintre fostii sau actualii angajati ai Societătii Comerciale “Tohan” - S.A.

Art. 4. - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 979/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale “Romarm” - S.A. prin fuziunea Societătii Nationale “Romarm” - S.A. cu Regia Autonomă “Arsenalul Armatei”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 27 octombrie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 515.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care revine societătii comerciale ce se desprinde din Societatea Comercială “Tohan” - S.A. si se constituie potrivit art. 1 alin. (1) lit. b)

 

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice

ale terenului

Orasul Zărnesti, Aleea Uzinei nr. 1, judetul Brasov

Societatea Comercială “Tohan” - S.A., filială a Companiei Nationale - “Romarm” - S.A.

Consiliul Local al Orasului Zărnesti

Suprafata totală a terenului = 254.476,5 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Olt

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (3) din Legea finantelor publice nr. 500/2002 si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003 cu suma de 500.000 mii lei, pentru judetul Olt, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, si alocarea Consiliului Judetean Olt pentru finantarea investitiei “Statie de epurare si sterilizare a apelor uzate, la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti, judetul Olt”.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 528.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării reuniunii “Aspen Day in Romania”, Bucuresti, 28-29 iunie 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea, în sumă de 1.052.400 mii lei, a reuniunii cu tema “Aspen Day in Romania”, care se va desfăsura la Bucuresti în perioada 28-29 iunie 2003.

Art. 2. - Finantarea reuniunii prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Externe aprobat pe anul în curs, conform devizului prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 529.


*) Anexa se comunică Ministerului Afacerilor Externe.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Serviciului de Informatii Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Serviciului de Informatii Externe cu suma de 3.000.000 mii lei, la capitolul bugetar 55.01 “Ordine publică si sigurantă natională”, titlul VII “Cheltuieli de capital”, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru finantarea cheltuielilor de capital reprezentând plata impozitelor, taxelor, comisioanelor si a altor cheltuieli aferente echipamentelor importate.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Serviciului de Informatii Externe pe anul 2003.

Art. 3. - Serviciul de Informatii Externe răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Gheorghe Fulga

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 531.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea punctului II.1 din Instructiunile de organizare si desfăsurare a procedurii de concesionare a fondului piscicol administrat de Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol, prin licitatie publică deschisă cu preselectie, anexă la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 233/2003

 

Având în vedere dispozitiile art. 94 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,

în temeiul art. 5 lit. A.j) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Punctul II.1 din Instructiunile de organizare si desfăsurare a procedurii de concesionare a fondului piscicol administrat de Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol, prin licitatie publică deschisă cu preselectie, anexă la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 233/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 4 aprilie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“II.1. Comisia de evaluare va fi stabilită prin decizie a directorului general al Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol si va fi compusă din 5 membri.”

Art. 2. - Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 14 mai 2003.

Nr. 337.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor nr. 3/2003 de aplicare a Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de încasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art. 7 alin. (3) si (15) si ale art. 8 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002,

în baza hotărârilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din sedintele din 27 martie 2003 si 6 mai 2003,

presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile nr. 3/2003 de aplicare a Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de încasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor

Mobiliare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Instructiunile mentionate la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Secretariatul general si directiile de specialitate din cadrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 13 mai 2003.

Nr. 21.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNILE Nr. 3

de aplicare a Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de încasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

Art. 1. - Prezentele instructiuni stabilesc modul de aplicare a Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de încasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare pentru exercitiul financiar aferent anului 2003.

Art. 2. - Pentru exercitiul financiar aferent anului 2003 prevederile art. 9 alin. (1), respectiv, ale pct. 5.2 din anexa la Regulamentul nr. 5/2002 privind modul de încasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, se aplică astfel:

5.2. Tarife pentru emiterea autorizatiei entitătilor care au desfăsurat activităti în baza unei autorizatii emise anterior intrării în vigoare a noii legislatii: art. 100 alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 513/2002, art. 185 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 525/2002, coroborat cu:

5.2.1 Societăti de administrare a investitiilor 7.500.000

5.2.2 Fonduri deschise deinvestitii 2.500.000

5.2.3 Depozitar 25.000.000

5.2.4 Societăti de servicii 5.000.000

- de investitii 10.000.000

- financiare 20.000.000

5.2.5 Agenti pentru servicii de investitii financiare 500.000

5.2.6 Consultanti de investitii persoane fizice 2.500.000

- persoane juridice 12.500.000

5.2.7 Piete reglementate (altele decât Bursa de valori), conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 525/2002 75.000.000

5.2.8 Asociatii/societăti ca organism cu putere de autoreglementare 12.500.000  

5.2.9 Agenti de compensare si depozitare 25.000.000

5.2.10 Persoane juridice specializate în operatiuni de compensare decontare si depozitare - 75.000.000

5.2.11 Societăti de registru 12.500.000

Art. 3. - Pentru exercitiul financiar aferent anului 2003 se suspendă obligatia de plată a sumelor percepute în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (5) din Regulamentul nr. 5/2002 privind modul de încasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

Art. 4. - Prezentele instructiuni intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2003 de modificare a Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de încasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art. 7 alin. (3) si (15) si ale art. 8 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002,

în baza hotărârilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din sedintele din 27 martie 2003 si 6 mai 2003,

presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 2/2003 de modificare a Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de încasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor

Mobiliare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Regulamentul mentionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Secretariatul general si directiile de specialitate din cadrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 13 mai 2003.

Nr. 22.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL Nr. 2

de modificare a Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de încasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

Art. I. - Regulamentul nr. 5/2002 privind modul de încasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 30 ianuarie 2003, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (2), liniuta a 4-a va avea următorul cuprins:

.- societătile de bursă, pentru tranzactiile derulate pe orice piată la disponibil organizate de acestea.”

2. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Entitătile prevăzute la alin. (2) au obligatia să încaseze de la toti operatorii pietelor respective sumele reprezentând cota prevăzută la alin. (1) aplicată la valoarea tranzactiilor zilnice si să efectueze viramentele respective, conform alin. (4), în contul indicat de C.N.V.M.”

3. La articolul 4, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Virarea sumelor în contul C.N.V.M. se efectuează lunar, în prima decadă a lunii următoare celei pentru care se datorează, corespunzător volumului tranzactiilor din luna de raportare.”

4. La articolul 5, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

“(6) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică si societătilor de investitii financiare, înfiintate în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietătii Private în societăti de investitii financiare. Virarea sumelor datorate se va realiza lunar, cel mai târziu până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă, de către societătile de administrare a investitiilor si societătile de investitii financiare autoadministrate, în contul indicat de C.N.V.M.”

5. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operatiunile prevăzute la pct. 6.4 din anexă se plătesc de către emitentii de valori mobiliare în prima decadă a semestrului II al anului pentru care aceste sume se datorează.”

6. La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Situatiile lunare se transmit în formă scrisă si în format electronic până la data de 5 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă, cu exceptia societătilor de investitii financiare înfiintate în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996, care le vor transmite până la data de 15 a fiecărei luni calendaristice, si vor contine cel putin următoarele:

- datele de identificare a debitorului;

- categoria de venit;

- scadenta plătii;

- baza de calcul;

- nivelul cotei/comisionului;

- cuantumul sumei datorate, din care suma achitată, inclusiv data si numărul documentului de plată, după caz;

- observatii;

- semnăturile autorizate.”

7. Punctul 5.1.16 din anexa la Regulamentul nr. 5/2002 se modifică astfel:

 

“5.1.16

Casă de compensatie

Art. 57 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 512/2002

50.000.000

5.1.16.1

Operatiuni de compensare-decontare

Art. 56 coroborat cu art. 57 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 27/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 512/2002

50.000.000”

 

8. Punctul 5.8. 9 din anexa la Regulamentul nr. 5/2002 se reformulează astfel:

 

“5.8.9

Societatea de bursă pentru:

 

 

5.8.9.1

Piete reglementate de mărfuri si titluri financiare

 

1% din veniturile de exploatare realizată

5.8.9.2

Pietele instrumentelor financiar derivate si alte instrumente autorizate de CNVM

Art. 13 alin. 2 lit. f), coroborat cu art. 9 din Ordonanta de Urgentă  a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002;

1% din veniturile de exploatare realizată

5.8.9.3

Navlosiri si negocieri

Art. 6 si 12 din Ordonanta de Urgentă de asigurări maritime a Guvernului nr. 27/2002, aprobată si fluviale de nave si si modificată prin Legea încărcătură nr. 514/2002

1% din veniturile de exploatare realizată

5.8.9.4

Servicii conexe care pot fi prestate de către bursele de mărfuri

 

1 % din veniturile de exploatare realizată

 

Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.