MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 338         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 mai 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

178. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

 

265. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

 

190. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 171/2002 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor

 

282. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 171/2002 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor

 

192. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

 

284. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

147. - Ordin al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT R5-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind montarea, punerea în functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnică a elevatoarelor pentru vehicule”

 

174/EN. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice

 

184. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare

 

440. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind înregistrarea si raportarea statistică a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare de zi

 

Rectificări la H.G. nr. 395/2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 104 din 30 august 1999 pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, adoptată în temeiul art. 1 lit. G.7 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, cu următoarele modificări si completări:

1. Punctul 1 va avea următorul cuprins:

"1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

«Art. 1. - Prezenta ordonantă stabileste cadrul si mijloacele prin care se asigură exactitatea si uniformitatea măsurărilor.»”

2. După punctul 1 se introduc punctele 11-18 cu următorul cuprins:

11. După articolul 1 se introduce articolul 11 cu următorul cuprins:

«Art. 11. - Termenii de specialitate utilizati în prezenta ordonantă sunt definiti conform prevederilor anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonantă.»

12. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

«Art. 2. - Pentru asigurarea exactitătii si uniformitătii măsurărilor se utilizează unităti de măsură legale si mijloace de măsurare care au ca referinte etaloane nationale ale României sau ale altor tări ori etaloane internationale, după caz.»

13. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

«Art. 3. - Mijloacele de măsurare si măsurările care sunt utilizate în domenii de interes public privind sănătatea si siguranta populatiei, ordinea publică, protectia mediului, perceperea taxelor si drepturilor, protectia consumatorilor sau corectitudinea tranzactiilor comerciale se supun controlului metrologic legal, conform prevederilor prezentei ordonante.

Activitătile agentilor economici, care au ca obiect mijloacele de măsurare si măsurările prevăzute la alin. 1, sunt supuse controlului metrologic legal, prin autorizare si supraveghere metrologică, conform prevederilor prezentei ordonante.»

14. Articolul 4 se abrogă.

15. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

«Art. 5. - Biroul Român de Metrologie Legală este organul de specialitate al administratiei publice centrale, organism competent, responsabil cu asigurarea reglementărilor metrologice, mijloacelor tehnice si actiunilor la nivelul întregii tări, necesare pentru obtinerea credibilitătii rezultatelor măsurărilor.

Biroul Român de Metrologie Legală exercită, în numele statului, controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare si al măsurărilor.»

16. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

«UNITĂTI DE MĂSURĂ LEGALE»

17. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

«Art. 6. - Unitătile de măsură legale sunt:

a) unităti de măsură apartinând Sistemului International de Unităti, simbolizat SI, multiplii si submultiplii lor zecimali;

b) unităti din afara SI utilizate împreună cu unitătile SI;

c) unităti compuse.

Unitătile de măsură legale se aprobă prin hotărâri ale Guvernului care stabilesc denumirile, simbolurile si definitiile unitătilor de măsură legale, valorile unitătilor de măsură legale care nu fac parte din SI, exprimate în unităti SI, si, după caz, domeniile în care acestea pot fi utilizate.»

18. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

«Art. 7. - Este obligatoriu să se utilizeze unităti de măsură legale în măsurările efectuate în domeniile de interes public prevăzute la art. 3 alin. 1.

Se admite utilizarea tranzitorie a indicatiilor suplimentare exprimate în unităti de măsură nelegale, împreună cu unitătile de măsură legale, numai în conditiile stabilite prin hotărâri ale Guvernului, prevăzute la art. 6 alin. 2.»”

3. Punctul 2 va avea următorul cuprins:

"2. Articolele 9 si 10 se abrogă.

4. La punctul 3, articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - În functie de scopul utilizării si independent de constructia sau de exactitatea lor, mijloacele de măsurare se împart în etaloane si mijloace de măsurare de lucru.”

5. După punctul 3 se introduce punctul 31 cu următorul cuprins:

"31. Titlul capitolului IV se abrogă.”

6. La punctul 4, articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Etaloanele nationale sunt recunoscute prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Biroului Român de Metrologie Legală.

Etaloanele nationale sunt bunuri proprietate publică a statului, detinute, perfectionate, conservate si utilizate de către organizatii nominalizate prin hotărâre a Guvernului, care satisfac cerintele stabilite conform prevederilor prezentei ordonante.

Cheltuielile privind etaloanele nationale ale Biroului Român de Metrologie Legală si ale organizatiilor prevăzute la alin. 2 se suportă de la bugetul de stat.”

7. La punctul 5, articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal se realizează prin verificări metrologice, efectuate de către laboratoare de metrologie în conditiile prezentei ordonante. În acest scop se utilizează etaloane trasabile la etaloanele nationale ale României, ale altor tări sau la etaloane internationale, după caz.”

8. După punctul 5 se introduc punctele 51-53 cu următorul cuprins:

"51. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

«Art. 14. - Atestarea, conservarea si utilizarea etaloanelor nationale, compararea lor cu etaloanele altor state si racordarea la etaloanele internationale se realizează conform prevederilor intructiunilor de metrologie legală, emise potrivit dispozitiilor prezentei ordonante.

Instructiunile de metrologie legală prevăzute la alin. 1 vor stabili si cerintele pe care trebuie să le îndeplinească organizatiile prevăzute la art. 12 alin. 2 în vederea nominalizării lor.»

52. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

«CONTROLUL METROLOGIC LEGAL»

53. Titlul sectiunii 1 va avea următorul cuprins:

«CONTROLUL METROLOGIC LEGAL AL MIJLOACELOR DE MĂSURARE»”

9. La punctul 6, articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Se supun controlului metrologic legal mijloacele de măsurare de lucru destinate să realizeze măsurările din domeniile de interes public prevăzute la art. 3 alin. 1, care sunt cuprinse în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal.

Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, prevăzută la alin. 1, va detalia măsurările din domenii de interes public prevăzute la art. 3 alin. 1, categoriile si sortimentele de mijloace de măsurare de lucru utilizate în aceste măsurări, modalitătile de control metrologic aplicabile fiecărui sortiment, precum si intervalul maxim admis între două verificări metrologice succesive; lista se stabileste si se aprobă de către directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pentru fiecare dintre categoriile de mijloace de măsurare prevăzute în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, cu exceptia aparatelor de cântărit cu functionare neautomată, se elaborează norme de metrologie legală si/sau norme de metrologie legală CEE, care stabilesc cerintele tehnice si metrologice specifice categoriei respective.”

10. La punctul 7, articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Înainte de introducerea pe piată si punerea în functiune a mijloacelor de măsurare prevăzute la art. 15 alin. 1, cu exceptia aparatelor de cântărit cu functionare neautomată, controlul metrologic legal se exercită în conformitate cu prevederile din instructiunile de metrologie legală, prin următoarele modalităti:

a) aprobare de model;

b) aprobare de model CEE;

c) verificare metrologică initială;

d) verificare initială CEE;

e) aviz metrologic.

Conditiile de introducere pe piată si de punere în functiune a aparatelor de cântărit cu functionare neautomată si a mijloacelor de măsurare care fac obiectul normelor de metrologie legală CEE se stabilesc prin reglementări tehnice specifice adoptate prin hotărâri ale Guvernului.”

11. După punctul 7 se introduce punctul 71 cu următorul cuprins:

"71. După articolul 16 se introduce articolul 161 cu următorul cuprins:

«Art. 161. - Mijloacele de măsurare prevăzute la art. 15 alin. 1, aflate în utilizare, se supun, în conditiile stabilite prin instructiuni de metrologie legală, următoarelor modalităti de control metrologic legal:

a) verificare metrologică periodică;

b) verificare metrologică după reparare sau modificare;

c) inspectie si testare inopinată;

d) supraveghere metrologică a utilizării.»”

12. Punctul 8 va avea următorul cuprins:

“8. Articolul 17 se abrogă.”

13. După punctul 8 se introduce punctul 81 cu următorul cuprins:

"8.1 Articolul 18 va avea următorul cuprins:

«Art. 18. - Pe mijloacele de măsurare care au corespuns la controlul metrologic legal prevăzut la art. 16 alin. 1 si art. 161 lit. a) si b) se aplică, după caz, următoarele marcaje metrologice:

a) marcajul aprobării de model;

b) marcajul de verificare metrologică;

c) marcajul aprobării de model CEE;

d) marcajul de verificare initială CEE.

Mijloacele de măsurare prevăzute la alin. 1 sunt mijloace de măsurare legale.

Reprezentarea grafică, conditiile de aplicare si/sau de recunoastere a marcajelor metrologice se stabilesc prin instructiuni de metrologie legală.

Marcajele metrologice aplicate sub formă de sigiliu se supun si dispozitiilor legale referitoare la sigiliile statului si beneficiază de aceeasi protectie juridică.»”

14. Punctul 9 va avea următorul cuprins:

"9. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

«Art. 19. - Mijloacele de măsurare care nu au corespuns la controlul metrologic legal sau pe care sunt aplicate marcaje de verificare cu termen de valabilitate depăsit nu au calitatea de mijloace de măsurare legale.

Este interzisă introducerea pe piată, punerea în functiune sau utilizarea pentru măsurările din domeniile de interes public prevăzute la art. 3 alin. 1 a mijloacelor de măsurare prevăzute la alin. 1. Detinătorii acestor mijloace de măsurare sunt obligati, după caz, să le retragă de pe piată sau să le scoată din uz.

Dacă se constată utilizarea de mijloace de măsurare nelegale, acestea sunt sigilate si, după caz, confiscate. În cazul săvârsirii vreunei infractiuni, se iau măsuri să nu dispară urmele infractiunii, corpurile delicte si orice alte mijloace de probă, potrivit prevederilor Codului de procedură penală, si sunt sesizate organele de urmărire penală.»”

15. La punctul 10, articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - Biroul Român de Metrologie Legală poate asigura executarea activitătilor de control prevăzute la art. 16 alin. 1 lit. c) si la art. 161 lit. a) si b) prin delegarea exercitării acestor categorii de control unor laboratoare autorizate în conformitate cu prevederile instructiunilor de metrologie legală.

Laboratoarele autorizate prevăzute la alin. 1 trebuie să întocmească documente de evidentă privind mijloacele de măsurare verificate.”

16. După punctul 10 se introduce punctul 101 cu următorul cuprins:

"101. Titlul sectiunii a 2-a va avea următorul cuprins:

«CONTROLUL METROLOGIC LEGAL AL MĂSURĂRILOR»”

17. Punctul 11 va avea următorul cuprins:

“11. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

«Art. 21. - Se supun controlului metrologic legal măsurile care se încadrează în următoarele categorii:

a) măsurările efectuate în cadrul unor tranzactii comerciale sau măsurările pe baza cărora se stabilesc costuri pentru utilităti publice, tarife, taxe, daune, impozite si altele asemenea;

b) măsurările efectuate asupra unor mărimi ce afectează interesele cetătenilor, cum sunt: concentratia de zahăr si concentratia de alcool în băuturi, concentratia de grăsimi în lapte si unt, masa hectolitrică si umiditatea cerealelor, viteza autovehiculelor, concentratia alcoolică din sânge si altele asemenea;

c) măsurările efectuate asupra unor mărimi ce afectează sănătatea si siguranta populatiei, precum si mediul, cum sunt: poluantii organici si metalici din apă, pesticide si alte substante toxice, gazul de esapament al autovehiculelor, continutul de noxe din atmosferă si altele asemenea;

d) măsurările care privesc produsele si mărfurile care se livrează si se vând preambalate, continând cantităti determinate, indicate prin etichetare sau sub altă formă, precum si produsele cu gramaj declarat, fără a fi preambalate;

e) alte măsuri din domeniile care pot afecta sănătatea si securitatea persoanelor si protectia mediului.

Pentru domeniile în care se utilizează aceste categorii de măsurări, metodele de măsurare se stabilesc de către autorităti, după caz.»”

18. Punctul 12 va avea următorul cuprins:

“12. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

«Art. 22. - Controlul metrologic legal asupra măsurilor prevăzut la art. 5 alin. 2 se realizează prin următoarele modalităti:

a) prelevarea de probe si efectuarea de măsurări si analize comparative pentru verificarea exactitătii rezultatelor declarate ale măsurărilor;

b) inspectii si testări inopinate în locurile unde se efectuează măsurările;

c) avizarea metodelor de măsurare prevăzute la art. 21 alin. 2;

d) expertize metrologice.

Pentru realizarea controlului metrologic legal prevăzut la alin. 1 Biroul Român de Metrologie Legală poate solicita colaborarea si altor organe ale administratiei publice centrale sau locale, după caz.»”

19. După punctul 12 se introduce punctul 121 cu următorul cuprins:

“121. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:

«OBLIGATIILE PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE ÎN DOMENIUL METROLOGIEI LEGALE»”

20. La punctul 13, articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - Persoanele fizice sau juridice care fabrică, importă, repară, modifică, verifică, închiriază, vând sau montează mijloace de măsurare prevăzute la art. 15 alin. 1, cu exceptia aparatelor de cântărit cu functionare neautomată, solicită emiterea de către Biroul Român de Metrologie Legală, în conditiile prevăzute de reglementările specifice, a următoarelor documente, după caz:

a) avize pentru fabricarea, importul, repararea/modificarea, închirierea, vânzarea si montarea mijloacelor de măsurare;

b) certificate de aprobare de model sau, după caz, certificate de aprobare de model CEE;

c) autorizatii pentru persoane juridice privind activitatea de verificare a mijloacelor de măsurare, precum si de verificator metrolog persoană fizică;

d) avize metrologice.

În cazuri speciale, prevăzute în reglementările specifice, responsabilitatea obtinerii aprobării de model revine detinătorului.

Persoanele fizice sau juridice care repară, modifică, verifică, închiriază si/sau vând aparate de cântărit cu functionare neautomată, după ce acestea au fost puse în functiune, solicită emiterea de către Biroul Român de Metrologie Legală, în conditiile prevăzute de reglementările specifice, a următoarelor documente, după caz:

a) aviz pentru repararea/modificarea, închirierea, vânzarea si montarea mijloacelor de măsurare;

b) autorizatii pentru persoanele juridice privind activitatea de verificare a mijloacelor de măsurare, precum si de verificator metrolog persoană fizică.

Persoanele fizice si juridice prevăzute la alin. 1 si 2 trebuie să respecte în cursul desfăsurării activitătii cerintele initiale care au stat la baza deciziei de acordare a autorizatiilor si să asigure conditiile necesare realizării supravegherii metrologice, conform prevederilor instructiunilor de metrologie legală.”

21. La punctul 14, articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - Persoanele fizice sau juridice care utilizează ori încredintează spre utilizare, în calitate de proprietar, mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal sunt obligate să asigure legalitatea acestora si să le declare, înainte de punerea în functiune/utilizare, Biroului Român de Metrologie Legală, pentru asigurarea controlului metrologic.

Se interzice persoanelor fizice sau juridice să detină în locurile destinate măsurărilor din domenii de interes public, prevăzute la art. 3 alin. 1, mijloace de măsurare specifice acestor măsurări, dacă acestea sunt false sau falsificate, nu poartă marcajele metrologice obligatorii în termenul de valabilitate sau au indicatii exprimate numai în unităti de măsură nelegale.”

22. La punctul 15, articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - Producătorul de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal prin aprobare de model sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, are responsabilitatea aplicării marcajului aprobării de model, în conditiile prevăzute prin reglementări specifice.

Producătorul sau reprezentantul său autorizat, importatorul ori detinătorul unui mijloc de măsurare sunt obligati să aducă, integral, la cunostintă clientilor conditionările impuse prin certificatul aprobării de model.”

23. La punctul 16, articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - Producătorii sau reprezentantii lor autorizati, importatorii si utilizatorii poartă întreaga răspundere privind calitatea mijloacelor de măsurare care nu sunt supuse controlului metrologic legal, din punct de vedere metrologic.”

24. La punctul 17, articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - Agentii economici persoane juridice care fabrică, importă, repară, modifică, verifică, închiriază, vând sau montează mijloacele de măsurare prevăzute la art. 15 alin. 1 îsi vor organiza activitătile ce fac obiectul controlului metrologic legal pe baza cerintelor din instructiunile de metrologie legală. Activitatea de metrologie va fi coordonată de un responsabil tehnic al activitătii, numit prin decizie a conducătorului agentului economic.”

25. Punctul 18 va avea următorul cuprins:

“18. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

«Art. 29. - Constituie contraventii, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să constituie infractiuni, următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. 1, cu amendă contraventională de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei si sigilarea mijlocului de măsurare până la intrarea în legalitate;

b) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. 1, cu amendă contraventională de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei si sigilarea mijlocului de măsurare;

c) nerespectarea prevederilor art. 19 alin. 2, cu amendă contraventională de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei si sigilarea mijlocului de măsurare până la intrarea în legalitate;

d) nerespectarea prevederilor art. 20 alin. 2, cu amendă contraventională de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei si/sau suspendarea autorizatiei până la o dată stabilită de personalul desemnat al Biroului Român de Metrologie Legală;

e) producerea si distributia de produse de larg consum si preambalate care nu au corespuns modalitătilor de control metrologic legal prevăzute la art. 22 alin. 1 lit. a), b) si d), cu amendă contraventională de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, precum si retragerea de pe piată si/sau interzicerea introducerii pe piată a acestora;

f) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. 1 si 2, cu amendă contraventională de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei;

g) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. 3, cu amendă contraventională de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si restrângerea/suspendarea sau retragerea autorizatiei, după caz, conform prevederilor instructiunilor de metrologie legală;

h) nerespectarea prevederilor art. 24 alin. 1, cu amendă contraventională de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;

i) nerespectarea prevederilor art. 24 alin. 2, cu amendă contraventională de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei, sigilarea si/sau confiscarea mijlocului de măsurare, după caz;

j) nerespectarea prevederilor art. 25, cu amendă contraventională de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei si/sau sigilarea mijlocului de măsurare;

k) împiedicarea, sub orice formă, a persoanelor desemnate conform art. 36 să-si exercite atributiile prevăzute de lege privind controlul metrologic legal, cu amendă contraventională de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.»”

26. Punctele 19 si 20 se abrogă.

27. După punctul 18 se introduc punctele 181-184 cu următorul cuprins:

“181. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

«Art. 30. - Contraventiilor prevăzute la art. 29 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.»

182. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

«Art. 31. - În cazul în care amenzile prevăzute la art. 29 se aplică persoanelor fizice, limitele minime si maxime ale acestora se reduc la jumătate.»

183. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

«Art. 32. - Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere de către persoana fizică sau juridică, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, la judecătoria pe a cărei rază teritorială s-a săvârsit contraventia.»

184. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

«Art. 33. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul din cadrul Biroului Român de Metrologie Legală, desemnat în acest scop de către directorul general.»”

28. Punctul 21 va avea următorul cuprins:

“21. Articolul 34 se abrogă.

29. După punctul 21 se introduce punctul 211 cu următorul cuprins:

“211. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

«Art. 35. - Pentru serviciile prestate, în aplicarea prezentei ordonante, Biroul Român de Metrologie Legală are dreptul de a stabili si de a încasa tarife sau contravaloarea devizelor stabilite pe bază de tarife.

Tarifele se propun de către Biroul Român de Metrologie Legală si se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.»”

30. La punctul 22, articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - Personalul Biroului Român de Metrologie Legală desemnat să efectueze activitătile de inspectie, control inopinat si supraveghere a pietei are drept de acces în toate locurile unde există si se utilizează mijloace de măsurare, precum si în locurile unde se fabrică, se repară, se modifică, se încearcă, se verifică, se vând sau se închiriază mijloace de măsurare.

Organele politiei trebuie să acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor desemnate să efectueze controlul metrologic legal în exercitiul functiunii sau să le însotească, după caz.”

31. Punctul 23 va avea următorul cuprins:

“23. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

«Art. 37. - În vederea aplicării prezentei ordonante, Biroul Român de Metrologie Legală elaborează instructiuni de metrologie legală, norme de metrologie legală si norme de metrologie legală CEE.

Instructiunile de metrologie legală se aprobă prin hotărâri ale Guvernului; normele de metrologie legală si normele de metrologie legală CEE se aprobă prin ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie

Legală, respectiv prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Legea metrologiei nr. 27/1978 si Hotărârea Guvernului nr. 225/1995.»”

32. Punctul 24 va avea următorul cuprins:

“24. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

«Termenii de specialitate utilizati în ordonantă se definesc astfel:

1. aprobare de model - decizie cu relevantă legală bazată pe un raport de evaluare, conform căreia un tip de mijloc de măsurare îndeplineste cerintele din reglementările de metrologie legală aplicabile si este adecvat utilizării în domeniul reglementat, astfel încât este de presupus că el realizează rezultate de măsurare sigure, într-o perioadă de timp definită;

2. aprobare de model CEE - aprobare de model acordată prin raportarea la cerintele din directivele europene sau normele de metrologie legală CEE;

3. CEE - prescurtare a Comunitătii Economice Europene, utilizată în codificarea directivelor europene din vechea abordare;

4. control metrologic legal - ansamblu de activităti de metrologie legală care contribuie la asigurarea metrologică;

5. etalon - mijloc de măsurare care este destinat să definească, să realizeze, să conserve sau să reproducă o unitate ori una sau mai multe valori ale unei mărimi pentru a servi ca referintă;

6. etalonare - ansamblu de operatii care stabilesc, în conditii specificate, relatia dintre valorile unei mărimi indicate de un aparat de măsurat ori un sistem de măsurare sau dintre valorile reprezentate de o măsură ori un material de referintă si valorile corespunzătoare realizate cu etaloane; operatiile de etalonare se aplică atât mijloacelor de măsurare etalon, cât si celor de lucru;

7. etalon international - etalon recunoscut printr-un acord international pentru a servi pe plan international drept bază pentru atribuirea de valori altor etaloane ale mărimii considerate;

8. etalon national - etalon recunoscut printr-o decizie natională pentru a servi într-o tară drept bază pentru atribuirea de valori altor etaloane ale mărimii considerate;

9. exactitate de măsurare - grad de concordantă între rezultatul unei măsurări si valoarea conventional adevărată a mărimii măsurate;

10. exactitate a unui mijloc de măsurare - proprietate a unui mijloc de măsurare de a da răspunsuri apropiate de o valoare adevărată;

11. expertiză metrologică - ansamblu de operatiuni efectuate în scopul de a examina si de a demonstra starea unui mijloc de măsurare si de a determina caracteristicile metrologice ale acestuia, printre altele, prin raportarea la cerintele din reglementările de metrologie legală aplicabile;

12. instructiune de metrologie legală - reglementare de metrologie legală care se referă la principiile si regulile generale specifice activitătilor de control metrologic legal;

13. introducere pe piată a unui mijloc de măsurare - actiunea de a face disponibil un mijloc de măsurare pentru prima dată, contra cost sau gratuit, în vederea distribuirii si/sau utilizării;

14. marcajul aprobării de model sau marcajul aprobării de model CEE - semn distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare, atestă conformitatea acestuia cu modelul aprobat;

15. marcajul de verificare metrologică sau marcajul de verificare initială CEE - semn distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare supus controlului metrologic legal, confirmă că verificarea metrologică, respectiv verificarea initială CEE, s-a efectuat cu rezultate corespunzătoare;

16. material de referintă - material sau substantă ale cărei una sau mai multe valori ale proprietătii (proprietătilor) sale sunt suficient de omogene si bine stabilite pentru a fi utilizate la etalonarea unui aparat de măsurat, evaluarea unei metode de măsurare sau atribuirea de valori materialelor ori substantelor;

17. măsurare - ansamblu de operatii având ca scop determinarea unei valori a unei mărimi;

18. metrologie - stiintă a măsurării;

19. metrologie legală - parte a metrologiei referitoare la activitătile care sunt desfăsurate în conformitate cu cerintele reglementate de către organisme competente si care se aplică măsurărilor, unitătilor de măsură, mijloacelor de măsurare si metodelor de măsurare;

20. mijloc de măsurare - măsură, aparat de măsurat, material de referintă sau traductor, dispozitiv, echipament, instalatiile, precum si materialele de referintă care furnizează informatii de măsurare, singure sau asociate cu unul ori mai multe dispozitive suplimentare;

21. mijloc de măsurare de lucru - mijloc de măsurare utilizat în măsurări uzuale; un mijloc de măsurare de lucru nu poate fi utilizat pentru etalonarea sau verificarea metrologică a unui alt mijloc de măsurare de aceeasi categorie;

22. normă de metrologie legală - reglementare de metrologie legală, specifică unei anumite categorii de mijloace de măsurare, care contine cerintele tehnice si metrologice pe care trebuie să le îndeplinească un mijloc de măsurare din acea categorie, atunci când este supus controlului metrologic legal;

23. normă de metrologie legală CEE - normă de metrologie legală care transpune în legislatia română prevederile directivelor europene referitoare la o categorie de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal;

24. punere în functiune a unui mijloc de măsurare - prima utilizare a unui mijloc de măsurare, în scopul pentru care acesta a fost conceput, de către un utilizator final;

25. reprezentant autorizat al producătorului – persoana juridică împuternicită de producător să actioneze în numele său;

26. Sistemul International de Unităti, SI - sistem coerent de unităti adoptat si recomandat de Conferinta Generală de Măsuri si Greutăti;

27. supraveghere metrologică - control exercitat la productia, importul, instalarea, utilizarea, întretinerea, repararea si verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare, în scopul de a constata dacă acestea sunt utilizate corect, în raport cu prevederile legii metrologiei si ale reglementărilor metrologice;

28. trasabilitate - proprietate a rezultatului unei măsurări sau a valorii unui etalon de a putea fi raportat, respectiv raportată, la valori ale unor referinte stabilite, de regulă etaloane nationale sau internationale, prin intermediul unui lant neîntrerupt de comparări având, toate, incertitudini determinate;

29. unitate de măsură - mărime particulară, definită si adoptată prin conventie, cu care sunt comparate alte mărimi de aceeasi natură, ca rezultat al măsurării, pentru exprimarea valorilor lor în raport cu acea mărime;

30. unitate de măsură compusă - combinatie dintre unitătile apartinând SI si/sau unitătile din afara SI, de exemplu: tonă pe metru cub (t/m3), amper oră (A.h), mol pe litru (mol/l);

31. verificare initială CEE - verificare initială efectuată în scopul stabilirii conformitătii unui mijloc de măsurare cu modelul CEE aprobat si/sau cu cerintele aplicabile din directivele europene sau normele de metrologie legală CEE; verificarea initială CEE se certifică prin aplicarea marcajului de verificare initială CEE;

32. verificare metrologică - modalitate de control metrologic legal, alta decât aprobarea de model, prin care se constată si se confirmă că mijlocul de măsurare îndeplineste cerintele prevăzute în reglementările de metrologie legală; termenul “verificare metrologică” este specific numai mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal;

33. verificare metrologică initială - verificare a unui mijloc de măsurare care nu a mai fost verificat anterior;

34. verificare metrologică periodică - verificare obligatorie a unui mijloc de măsurare, efectuată periodic, la intervale de timp specificate, conform unei proceduri stabilite prin reglementări de metrologie legală.»”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 9 mai 2003.

Nr. 178.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 265.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 171/2002 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 171 din 27 noiembrie 2002 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 11 decembrie 2002, cu următoarea completare:

- Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Societatea Comercială «Melana IV» - S.A. este condusă de adunarea generală a actionarilor si administrată de consiliul de administratie. Adunarea generală a actionarilor este formată din 3 membri numiti prin ordin al ministrului industriei si resurselor, iar consiliul de administratie este format din 5 membri numiti de adunarea generală a actionarilor. Postul de director general va fi ocupat prin concurs.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 17 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 mai 2003.

Nr. 190.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 171/2002 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 171/2002 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 mai 2003.

Nr. 282.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3 din 13 februarie 2003 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 14 februarie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 13 mai 2003.

Nr. 192.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 mai 2003.

Nr. 284.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT R5-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind montarea, punerea în functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnică a elevatoarelor pentru vehicule”

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Prescriptia tehnică PT R5-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind montarea, punerea în functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnică a elevatoarelor pentru vehicule”, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 14 martie 2003.

Nr. 147.


*) Anexa se publică ulterior.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice

 

În temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) lit. a) si ale art. 38 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Articol unic. - Regulamentul privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 136/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 16 decembrie 2002, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 se introduc literele l)-z) cu următorul cuprins:

“l) serviciu de comunicatii electronice în bandă largă – un serviciu de comunicatii electronice destinat publicului, care constă în transportul semnalelor la o capacitate de cel putin 128 Kbps;

m) retea de acces - portiunea unei retele de comunicatii electronice aferentă buclei locale, incluzând toate sistemele de transmisie, echipamentele si resursele dedicate furnizării individuale a accesului la retea utilizatorilor finali;

n) retea de transport - reteaua de comunicatii electronice, exclusiv reteaua de acces. Reteaua de transport cuprinde toate sistemele de transmisie, echipamentele si resursele dedicate transportului si comutării semnalelor;

o) retea de transmisiuni - reteaua de transport, exclusiv echipamentele de comutare. Reteaua de transmisiuni cuprinde toate sistemele de transmisie, echipamentele si resursele dedicate transportului semnalelor;

p) retea de transmisiuni locală - portiunea unei retele de transmisiuni care asigură transportul semnalelor între retelele de acces aflate în subordinea unui nod de transmisiuni aferent unui comutator digital local dintr-o retea PSTN/ISDN sau a unui nod de transmisiuni echivalent dintr-o altă retea publică de comunicatii electronice, precum si între aceste retele de acces si reteaua de transmisiuni regională;

q) retea de transmisiuni regională - portiunea unei retele de transmisiuni care asigură transportul semnalelor între retelele de transmisiuni locale aflate în subordinea unui nod de transmisiuni aferent unui comutator de tranzit dintr-o retea PSTN/ISDN sau a unui nod de transmisiuni echivalent dintr-o altă retea publică de comunicatii electronice, precum si între aceste retele de transmisiuni locale si reteaua de transmisiuni natională;

r) retea de transmisiuni natională - portiunea unei retele de transmisiuni care asigură transportul semnalelor între retelele de transmisiuni regionale aflate în subordinea unui nod de transmisiuni aferent unui comutator national/international dintr-o retea PSTN/ISDN sau a unui nod de transmisiuni echivalent dintr-o altă retea publică de comunicatii electronice, precum si între aceste retele de transmisiuni regionale si retelele internationale de comunicatii electronice;

s) punct terminal - punctul fizic la care unui utilizator i se furnizează accesul la o retea publică de comunicatii electronice;

t) linie închiriată-circuit total - capacitatea de transmisie transparentă si permanentă între două puncte terminale apartinând aceleiasi retele publice de comunicatii electronice sau unor retele publice de comunicatii electronice diferite;

u) punct de interconectare pentru linii închiriate – punctul fizic unde se poate realiza interconectarea între segmentele unei linii închiriate-circuit total, furnizate de furnizori diferiti si care delimitează retelele acestor furnizori;

v) linie închiriată-segment terminal, respectiv serviciu de linii închiriate-segmente terminale - segmentul de linie închiriată-circuit total delimitat de un punct de interconectare pentru linii închiriate, situat la nivelul retelei de transmisiuni regionale, al retelei de transmisiuni locale subordonate sau al retelei de acces subordonate, potrivit arhitecturii retelei, si un punct terminal din zona deservită de nodul de transmisiuni, aferent comutatorului de tranzit dintr-o retea PSTN/ISDN sau de nodul de transmisiuni echivalent dintr-o retea publică de comunicatii electronice în raport de care este determinată reteaua de transmisiuni regională, respectiv serviciul de linii închiriate care oferă acest segment pe piata de gros;

w) linie închiriată-segment de trunchi, respectiv serviciu de linii închiriate-segmente de trunchi - segmentul de linie închiriată-circuit total, delimitat de două puncte de interconectare pentru linii închiriate situate la nivelul retelei de transmisiuni nationale, al retelei de transmisiuni regionale sau al retelei de transmisiuni locale, respectiv serviciul de linii închiriate care oferă acest segment pe piata de gros;

x) acces total la bucla locală - utilizarea exclusivă de către un beneficiar a circuitului fizic care formează bucla locală sau subbucla locală, conform solicitării, echiparea si configurarea legăturii de acces realizându-se de către beneficiar;

y) acces partajat la bucla locală - utilizarea de către unul sau mai multi beneficiari a capacitătii disponibile a circuitului fizic care formează bucla locală sau subbucla locală, conform solicitării, fără a fi perturbat serviciul oferit initial de către furnizorul acestei forme de acces;

z) acces de tip «bit stream» la bucla locală – utilizarea de către unul sau mai multi beneficiari a capacitătii disponibile a circuitului fizic care formează bucla locală sau subbucla locală, conform solicitării, prin exploatarea unei legături de acces echipate si configurate de către furnizorul acestei forme de acces.”

2. În anexa la regulament se introduc punctele 6-9 cu următorul cuprins:

“6. a) Piata relevantă a produsului

Piata furnizării accesului neconditionat, total sau partajat, la bucla locală constituită dintr-o pereche de fire metalice torsadate, în scopul furnizării de servicii de comunicatii electronice în bandă largă si de servicii de telefonie destinate publicului la puncte fixe

Piata identificată este o piată de gros, supusă prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002.

b) Piata geografică relevantă

Piata natională determinată de teritoriul României

7. a) Piata relevantă a produsului

Piata furnizării accesului de tip «bit stream» la bucla locală constituită dintr-o pereche de fire metalice torsadate, fibră optică sau cablu coaxial si la bucla locală radio, în scopul furnizării de servicii de comunicatii electronice în bandă largă

Piata identificată este o piată de gros, supusă prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002.

b) Piata geografică relevantă

Piata natională determinată de teritoriul României

8. a) Piata relevantă a produsului

Piata furnizării serviciilor de linii închiriate-segmente terminale

Piata identificată este o piată de gros, supusă prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002.

b) Piata geografică relevantă

Piata natională determinată de teritoriul României

9. a) Piata relevantă a produsului

Piata furnizării serviciilor de linii închiriate-segmente de trunchi

Piata identificată este o piată de gros, supusă prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002.

b) Piata geografică relevantă

Piata natională determinată de teritoriul României.”

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii,

Ion Smeeianu

 

Bucuresti, 13 mai 2003.

Nr. 174/EN.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare

 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) si (3) si ale art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a ascensoarelor,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 490/2002 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 5 noiembrie 2002, si Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 621/2002 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 490/2002 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 17 decembrie 2002.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea. I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 184.

 

ANEXĂ

 

LISTA

standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare

 

Nr.crt.

Număr de referintă

Titlu

1.

SR EN 81-1+AC:2001

Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Partea 1: Ascensoare electrice

2.

SR EN 81-2+AC:2002

Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Partea 2: Ascensoare hidraulice

3.

SR EN 12016:2001

Compatibilitate electromagnetică. Standard gama de produse pentru ascensoare, scări si trotuare rulante. Imunitate

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind înregistrarea si raportarea statistică a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare de zi

 

Văzând Referatul de aprobare nr. DB 4.246/2003 al Centrului de Calcul, Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea  Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) În structurile denumite spitalizare de zi se pot furniza servicii programabile de diagnostic, tratament si monitorizare pentru pacienti care nu necesită supraveghere pentru o durată mai mare de 12 ore.

(2) Structurile prevăzute la alin. (1) asigură servicii medicale ambulatorii la nivel de spital.

(3) Pacientii care beneficiază de serviciile medicale asigurate în regim de spitalizare de zi nu sunt asimilati pacientilor îngrijiti în regim de spitalizare continuă.

Art. 2. - Paturile de spitalizare de zi se evidentiază separat în structura spitalului si nu se includ în numărul total de paturi raportate si finantate ca servicii de spitalizare.

Art. 3. - Încadrarea cu personal medical si auxiliar, precum si finantarea serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi se realizează în conditii similare ambulatoriilor de spital.

Art. 4. - (1) Se aprobă introducerea în sistemul informational al spitalului a formularului “Fisă pentru spitalizarea de zi”, prezentat în anexa nr. 1.

(2) Formularul prevăzut la alin. (1) se completează pentru fiecare pacient care beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare de zi, pentru întreaga durată de supraveghere fiind utilizat un singur formular.

Art. 5. - Înregistrarea statistică în formularul “Fisă pentru spitalizarea de zi” se face în conformitate cu instructiunile Centrului de Calcul, Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti, cuprinse în anexa nr. 2.

Art. 6. - În cazul aparitiei în timpul spitalizării de zi a unor situatii care impun prelungirea supravegherii pentru un interval de timp care depăseste 12 ore, pacientul va fi îndrumat spre internare într-o sectie de spital general sau de specialitate, după caz.

Art. 7. - Raportarea statistică pentru paturile cu spitalizare de zi se face distinct de raportarea pentru paturile cu spitalizare continuă, în conformitate cu instructiunile Centrului de Calcul, Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti, prevăzute în anexele nr. 2 si 3.

Art. 8. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. - Directiile din Ministerul Sănătătii si Familiei, Centrul de Calcul, Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitătile sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 12 mai 2003.

Nr. 440.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

privind înregistrarea statistică si raportarea pacientilor care primesc servicii spitalicesti în regim de spitalizare de zi

 

1. Următoarele tipuri de servicii medicale pot fi furnizate în regim de spitalizare de zi:

A. Servicii pentru afectiuni acute:

- Investigatii si proceduri în scop diagnostic si/sau terapeutic, cum ar fi:

- interventii chirurgicale în oftalmologie, ORL, ortopedie, chirurgie maxilo-facială, obstetrică-ginecologie etc., pentru care pacientul nu necesită monitorizare mai mult de 12 ore;

- teste diagnostice (de exemplu: endoscopii, biopsii etc.).

B. Tratament si monitorizare pentru afectiuni cronice:

1. insuficientă renală cronică (dializă renală + monitorizare);

2. afectiuni oncologice (chimioterapie/radioterapie/cobaltoterapie + monitorizare);

3. HIV/SIDA, diabet, TBC, hepatite cronice, boala Gaucher etc.

C. Servicii de recuperare-reabilitare:

- cardiovasculară;

- respiratorie;

- ortopedică;

- neuropsihomotorie etc.

2. Pentru pacientii care primesc serviciile spitalicesti mentionate la pct. 1 se întocmeste formularul “Fisă pentru spitalizarea de zi”.

3. Comisiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei sunt responsabile pentru stabilirea tipurilor de scheme terapeutice, proceduri terapeutice si pachetul de investigatii necesar pentru fiecare dintre afectiunile enumerate la pct. 1.

4. Formularul “Fisă pentru spitalizarea de zi” va contine în mod obligatoriu informatiile incluse în anexa nr. 1, precum si orice alte informatii necesare si se completează după cum urmează:

- Datele de identificare a pacientului - se completează la fel ca în formularul “Foaie de observatie clinică generală”.

- Diagnosticul principal (reprezintă afectiunea de bază pentru care pacientul primeste serviciile spitalicesti) – se codifică după CIM 10 - OMS.

- Diagnostice secundare (se referă la afectiuni concomitente cu boala principală sau complicatii ale acesteia) - se codifică după CIM 10 - OMS.

- Pentru investigatiile si procedurile efectuate pacientilor se completează data începerii si terminării acestora în unitatea respectivă.

- Investigatiile si procedurile se vor înregistra codificat, în rânduri separate pentru fiecare prezentare a pacientului, în conformitate cu clasificarea Centrului de Calcul, Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti.

- Închiderea formularului “Fisă pentru spitalizarea de zi” se face de către medicul curant, cu completarea rubricii .Motivatia întreruperii procedurilor”.

5. Modalitătile de plată pentru serviciile medicale mentionate la pct. 1 se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare (contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti si în ambulatoriul de spital) si cu normele metodologice de aplicare a acestora.

6. Datele statistice culese pentru pacientii pentru care se completează formularul “Fisă pentru spitalizarea de zi” nu vor fi incluse în raportarea indicatorilor statistici privind spitalizarea integrală (continuă). Bolnavii tratati în structurile denumite “spitalizare de zi” nu vor fi inclusi în numărul total al bolnavilor raportati ca internati în spital.

7. Datele culese din acest tip de foaie se vor centraliza lunar si vor cuprinde numărul de bolnavi si numărul de proceduri, separat pe categoriile de servicii medicale mentionate la pct. 1, conform centralizatorului lunar prevăzut în anexa nr. 3. Datele vor fi trimise la Serviciul de statistică si informatică din directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, până la data de 5 a lunii următoare trimestrului încheiat, la nivel central transmiterea făcându-se conform sistemului informational în vigoare.

 

ANEXA Nr. 3

 

CENTRALIZATOR LUNAR

privind înregistrarea si raportarea pacientilor care beneficiază de servicii medicale în cadrul spitalizării de zi

 

Denumirea procedurii/investigatiei

Cod

Nr. de pacienti

Nr. de proceduri/investigatii efectuate

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2003 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Zagreb la 12 februarie 2003 si la Bucuresti la 26 februarie 2003 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 12 aprilie 2003, se face următoarea rectificare:

- la pct. 1, sectiunea 1.02, la lit. b), în loc de “… la nivel de stat sau…” se va citi “… la nivel de sat sau…”.