MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 303         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 6 mai 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

162. - Lege pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Danemarcei privind Programul FEU+6, semnat la Bucuresti la 17 mai 2002

 

Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Regatului Danemarcei privind Programul FEU+6

 

239. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Danemarcei privind Programul FEU+6, semnat la Bucuresti la 17 mai 2002

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

31. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăti comerciale de pe platformele industriale Arad si Harghita

 

478. - Hotărâre pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Centrului National al Cinematografiei

 

485. - Hotărâre privind transmiterea unui sector de drum judetean din domeniul public al judetului Vâlcea si din administrarea Consiliului Judetean Vâlcea în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor nationale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Danemarcei privind Programul FEU+6, semnat la Bucuresti la 17 mai 2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Danemarcei privind Programul FEU+6, semnat la Bucuresti la 17 mai 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 22 aprilie 2003.

Nr. 162.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Guvernul României si Guvernul Regatului Danemarcei privind Programul FEU+6*)

 

Pentru a sprijini România în procesul de integrare europeană, guvernul danez asigură din anul 1994 finantare pentru pregătirea functionarilor civili care au nevoie de cunostinte atât generale, cât si specifice despre probleme europene (lista proiectelor este prezentată în anexa nr. 1).

Cu privire la asistenta daneză de preaderare, Ministerul Afacerilor Externe din Danemarca si Ministerul Integrării Europene din România au convenit asupra următoarelor obiective si conditii:

1. Obiectivul de ansamblu al Programului FEU+6 este de a asista statele candidate în îndeplinirea obligatiilor pentru aderare, prin punerea la dispozitie a experientei daneze în ceea ce priveste reglementarea în Uniunea Europeană si cele mai bune practici. Asistenta acordată va fi complementară eforturilor României, dar si altor programe de preaderare, în special programele Uniunii Europene.

2. Domeniile de asistentă vor fi identificate conform prioritătilor Programului national al României pentru adoptarea acquisului, iar pentru claritatea rezultatelor în ceea ce priveste îndeplinirea programului proiectele vor avea obiective.

3. Asistenta daneză va fi disponibilă pentru următoarele domenii, fără a exclude posibilitatea altora:

- agricultură/PAC/SAPARD;

- piata internă;

- fonduri prestructurale, pregătirea pentru fondurile structurale si structuri administrative pentru fondurile prestructurale;

- pregătirea personalului din administratie si pregătirea profesională continuă;

- administratia guvernamentală regională si locală.

Pe baza acestui memorandum de întelegere si cu acordul celor două părti implicate, Ambasada Regatului Danemarcei, în numele Guvernului danez, si Ministerul Integrării Europene, în numele Guvernului României, vor conveni anual asupra proiectelor.

4. Asistenta va fi acordată pentru activităti, cum ar fi: instruirea de personal, seminarii, ateliere de lucru si expertize pe termen scurt de către experti danezi individuali, dacă sunt disponibili. Activitătile pentru proiectele legate de pregătirea României pentru aderare se vor desfăsura în România. Conform legislatiei românesti în vigoare, Ministerul Integrării Europene este responsabil pentru coordonarea si monitorizarea asistentei daneze.

5. Finantarea daneză va acoperi remunerarea contractorilor si a expertilor, precum si cheltuielile de deplasare a acestora si costurile legate de materialele lecturate. În mod exceptional, în cazul în care activitatea se desfăsoară în Danemarca, finantarea daneză poate acoperi costurile logistice si cheltuielile de deplasare a participantilor (de convenit pentru fiecare proiect în Termenii de referintă).

6. Cofinantarea din partea României va acoperi participarea partenerilor locali, precum si costurile logistice (facilitătile de rezervare si închiriere, organizarea si plata transportului si alte costuri ale participantilor, precum si traducerea si/sau interpretarea, dacă este considerat necesar).

Ca regulă generală, România va acoperi costurile de deplasare si cheltuielile de subzistentă pentru cetătenii români care participă la activităti de instruire în Danemarca. Alte surse de cofinantare pot proveni de la programele Uniunii Europene de preaderare sau de la alte programe multilaterale.

7. Activitătile proiectelor vor fi determinate de Termenii de referintă din ianuarie 1999, revizuiti, care reprezintă un model de termeni de referintă, fiind special elaborati pentru cursuri de instruire (anexa nr. 2).

8. Importul bunurilor si al serviciilor necesare implementării acestui memorandum de întelegere, finantat prin asistentă daneză, nu va face obiectul perceperii de taxe vamale, taxe de import, taxe sau impuneri fiscale care au efect echivalent.

Contractele pentru aprovizionări sau servicii asigurate de partea română si finantate prin asistenta daneză nu vor fi supuse perceperii taxei pe valoarea adăugată, timbrului documentar, taxei de înregistrare sau altor impozite si taxe cu efect echivalent, indiferent dacă acestea există sau vor fi instituite.

Regulile si conditiile generale pentru asistenta de preaderare sunt prevăzute în anexa nr. 3.

9. Prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare la data semnării si poate fi prelungit anual, conform fondurilor disponibile. Fiecare parte are dreptul de a se retrage din memorandumul de întelegere printr-o notă scrisă. Retragerea va avea efect la o lună după trimiterea notei celeilalte părti.

10. Reprezentanti ai Auditorului General din Regatul Danemarcei vor avea acces la proiectele acoperite de memorandumul de întelegere, în privinta folosirii fondurilor daneze.

Semnat la Bucuresti la 17 mai 2002, în două exemplare originale în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene

Pentru Guvernul Regatului Danemarcei,

Erik Bom,

ambasador

 

Anexe:

1. Lista proiectelor în România (1 ianuarie 1994 - 31 iunie 2001)

2. Model de Termeni de referintă, ianuarie 1999, revizuiti

3. Conditii generale.


*) Traducere.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

ROMÂNIA

FEU+6 si proiectele de asistentă tehnică

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

ANEXA Nr. 2

Copenhaga, ianuarie 1999

 

TERMENI DE REFERINTĂ

Instruire în problemele Uniunii Europene

 

1. Autoritatea contractantă

Ministerul de Externe al Regatului Danemarcei

Secretariatul pentru Asistenta Tărilor din Europa Centrală si de Est

2 Asiatisk Plads

DK-1448 Copenhaga K

Danemarca

2. Titlul proiectului

Prevederile programului de instruire în problemele Uniunii Europene sunt prevăzute, în principal, pentru functionarii publici din tările candidate. Acolo unde este relevant, pot fi, de asemenea, invitati să participe la acest program de instruire reprezentanti ai parlamentului, ai justitiei, jurnalisti si alti reprezentanti ai unor grupuri de interese.

3. Tara gazdă

Dintre tările candidate, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Slovacia si Slovenia sunt eligibile pentru a beneficia de prezentul proiect. Participarea unei anumite tări face

subiectul unui acord între autoritatea pentru integrare europeană a tării respective si Ministerul de Externe al Regatului Danemarcei.

4. Parteneri

În scopul prezentului proiect se vor aplica următoarele definitii:

a) reprezentant national: biroul pentru integrare europeană/institutie/comisie/comitet din tara beneficiară;

b) autorităti beneficiare: ministerele de sector si agentiile, judetele si municipalitătile din tara beneficiară. Personalul acestor institutii (si reprezentantii parlamentului, justitiei, jurnalisti si reprezentanti ai grupurilor de interese, atunci când este relevant) constituie grupul-tintă pentru activitătile de educare si instruire;

c) partener: un partener în tara beneficiară, numit de reprezentantul national, cu care contractorul danez să colaboreze pe perioada implementării activitătilor de educare si instruire din tara respectivă. Existenta unui centru national de instruire în administratie publică/institut/scoală, care deja colaborează cu autoritătile în realizarea de programe de instruire pentru functionarii publici, ar putea fi un partener foarte bun pentru contractor;

d) contractor: un institut danez de instruire, contractat de Ministerul de Externe danez pentru initierea uneia sau mai multor sesiuni de educare si instruire în baza prezentului proiect. Contractorul va fi selectat în baza unui proces de precalificare, dintre toti posibilii furnizori de astfel de servicii din Danemarca, si va fi invitat să-si facă oferta în tara beneficiară.

5. Costuri

Fac obiectul ofertei financiare a contractorului, stabilită pentru fiecare sesiune de instruire.

6. Alte surse de finantare

6.1. Finantarea

Ministerul de Externe danez va acoperi cheltuielile care tin de contributia daneză la sesiunile de instruire, în scopul desfăsurării prezentului proiect. Acestea pot include onorariile contractorului (managementul de proiect, asistentă, experti), precum si cheltuieli legate de transportul contractorului si costuri legate de imprimarea si copierea materialelor de curs.

Atunci când sesiunile de instruire se vor desfăsura în Danemarca, contributia daneză poate acoperi, în mod exceptional, costurile pentru logistică (rezervări, imprimarea si copierea materialelor de curs, organizarea si plata pentru traduceri, acolo unde se consideră că este necesar etc.), precum si costuri legate de transportul participantilor.

6.2. Contributia

Tara beneficiară va contribui din punct de vedere financiar la acest proiect cu următoarele:

- numirea unui partener local care să colaboreze cu contractorul. Costurile de participare a partenerului vor trebui, în mod normal, acoperite de către acesta sau prin suport financiar acordat de reprezentantii nationali/autoritătile beneficiare;

- în mod normal, sesiunile de instruire se vor desfăsura în tara beneficiară, iar costurile de logistică (facilitătile de rezervare, alte costuri de organizare si transport pentru participanti, organizarea si plata traducerilor si/sau interpretarea, acolo unde este necesar, etc.), ca regulă generală, vor fi suportate de tara beneficiară;

- tot ca regulă generală, tara beneficiară va suporta cheltuielile de transport si întretinere a participantilor acesteia la sesiunile de instruire ce se vor desfăsura în Danemarca.

6.3. Cofinantarea

Pentru implementarea prezentului proiect nu sunt necesare contributii din partea altor donatori (sponsori) sau părti interesate.

7. Valoarea aplicată

Aceasta face obiectul bugetului agreat între contractor si Ministerul de Externe danez pentru fiecare propunere de instruire, pentru fiecare activitate de instruire.

8. Scopul principal al proiectului

Prezentul proiect permite crearea unui cadru în care se vor desfăsura activitătile de instruire. Fiecare activitate de instruire va fi implementată numai după formularea unei cereri scrise, explicite, din partea reprezentantului national al tării beneficiare.

Scopul este:

- de a acorda instruire în problemele specifice Uniunii Europene pentru functionarii publici din administratia tării beneficiare. Acolo unde este relevant, grupul-tintă poate cuprinde si reprezentanti ai parlamentului, justitiei, jurnalisti si reprezentanti ai grupurilor de interese;

- de a formula perspective pe termen mediu privind instruirea în problemele specifice Uniunii Europene, acordată prin finantarea bilaterală daneză, în felul acesta sprijinindu-se planificarea eforturilor autoritătilor din tara

beneficiară. Fondul danez pentru instruire în problemele Uniunii Europene poate contribui astfel la strategia tării beneficiare de instruire a functionarilor publici (si a altor categorii, acolo unde este relevant), ca mijloc de pregătire pentru calitatea de membru UE.

9. Obiective imediate

Obiectivele imediate constau în oferirea a două tipuri de instruire:

- o îmbunătătire a aptitudinilor generale referitoare la problemele Uniunii Europene, care va permite grupului-tintă să înteleagă tendintele generale si politicile Uniunii Europene;

- un schimb de la specialist la specialist, pe probleme specifice, pe care grupul-tintă si autoritătile sale încearcă în prezent să le depăsească.

O sesiune de instruire normală va avea un număr de 20-30 de participanti, va dura între 3 si 5 zile si va costa 200.000-300.000 de coroane daneze, în functie de locul unde se vor desfăsura sesiunile de instruire. Este estimat că în următoarele 24 de luni se vor desfăsura până la 5-10 sesiuni de instruire, în fiecare tară eligibilă.

Formatul predefinit pentru instruire se va stabili la descrierea activitătilor de instruire (conform anexei nr. 1 - “Descrierea formatelor standard de instruire”).

Tematica sesiunilor de instruire va fi extrasă din acquisul comunitar (în particular, din legislatia pietei interne), din prioritătile tărilor candidate - Parteneriatul pentru aderare cu Uniunea Europeană, precum si din Programul national de adoptare a acquisului comunitar al tării respective.

10. Activităti generale

Ministerul de Externe danez a lansat o evaluare a necesitătilor tărilor eligibile beneficiare, în scopul identificării posibilelor tematici pentru sesiunile de instruire.

Plecând de la aceasta, contractorul împreună cu partenerul vor pregăti o propunere detaliată referitoare la modul si locul de desfăsurare a activitătilor de instruire, incluzând si o descriere a profilului si aptitudinilor grupului-tintă, în conformitate cu cerintele autoritătilor beneficiare si cu formatul standard de instruire (conform anexei nr. 1).

Locul unde se vor desfăsura activitătile de instruire nu este stabilit în avans, dar va depinde de tematica si de formatul instruirii ori de alte elemente de luat în considerare (de exemplu, disponibilitatea expertilor).

Propunerea contractorului pentru desfăsurarea activitătilor de instruire, incluzând estimarea bugetului pentru acestea, va fi elaborată urmărindu-se formatul standard.

Propunerea activitătilor de instruire face obiectul unei aprobări prealabile din partea Ministerului de Externe danez.

Autoritătile beneficiare vor propune candidatii care urmează să participe la activitătile de instruire, dintre functionarii publici, în conformitate cu tematica si cu profilul agreat. Fiecare candidat va trebui să completeze un chestionar pregătit de către contractor, având dublu scop, pe de o parte, de a testa dacă participarea candidatului respectiv este potrivită (aptitudini de bază, nivelul de cunoastere a limbii engleze), iar pe de altă parte, de a identifica cel mai potrivit nivel pentru activitătile de instruire, înaintea începerii acesteia. În plus, chestionarul va trebui dezvoltat ca punct de referintă, pe baza căruia se poate măsura ulterior impactul activitătilor de instruire (conform pct. 12).

11. Rezultate

Functionarii publici si ceilalti participanti la activitătile daneze de instruire în problemele generale ale Uniunii Europene vor dobândi o mai bună întelegere asupra acestora. Sesiunile de instruire se asteaptă să aducă motivare si calificare pentru participarea si contributia la eforturile de aderare, la locul de muncă. Atunci când activitătile de instruire acoperă o tematică de specialitate, rezultatele se vor concretiza în propuneri de rezolvare a problemelor curente ale autoritătilor beneficiare.

Din punctul de vedere al autoritătilor beneficiare, rezultatele activitătilor de instruire ar trebui să evidentieze un personal mai bine pregătit, căruia i se pot delega mai multe îndatoriri si responsabilităti.

12. Indicatori de îndeplinire a obiectivelor

Asa cum s-a mentionat la pct. 10, un chestionar va fi pregătit de către contractor si va fi distribuit tuturor participantilor, înainte de participarea la sesiunile de instruire.

Acesta va servi, printre altele, ca reper în măsurarea impactului activitătilor de instruire. Ulterior fiecărei activităti de instruire, contractorul va evalua prin testare impactul acesteia, prin completarea de chestionare sau prin alte metode alese de către acesta.

Acest test va forma baza evaluării succesului pe care l-a avut fiecare activitate de instruire si va servi la modificarea activitătilor ulterioare pe baza lectiilor învătate.

13. Resurse

Contractorul va întocmi un buget pentru contributia necesară la îndeplinirea activitătilor prevăzute în propunerea de instruire. Estimarea contributiei necesare:

Cheltuieli fixe:

Managerul de proiect: - pregătirea si raportarea activitătilor de instruire

- întâlniri pregătitoare în fiecare tară

Asistentul: - pregătirea fiecărui seminar pentru fiecare tară

Instructorii: - organizarea cursurilor si raportarea

Cheltuieli variabile:

Transport: - bilete de transport, întretinerea si cazarea instructorilor

- bilete de transport, întretinerea si cazarea participantilor

Facilităti: - închirierea spatiilor de desfăsurare a activitătilor, asigurarea hranei pentru fiecare seminar/tară.

Costurile de transport (zborurile) sunt considerate variabile si, prin urmare, vor fi minimizate fără ca acest lucru să împiedice implementarea activitătilor, prin utilizarea biletelor de avion clasa economic, rezervări de hotel avantajoase etc.

 

Se vor aplica regulile prezentate în Manualul de proiect (Projektmanual for Udenrigsministeriets řststřtteprogrammer af oktober 1998, revizuit în aprilie 1999).

 

14. Conditii initiale, riscuri si măsuri în acest sens

Activitătile altor donatori pot coincide cu cele planificate în prezentul proiect. Este de asteptat ca autoritătile beneficiare să evite sau să minimalizeze pe cât posibil potentialele suprapuneri în timp, cu privire la continut si la grupul-tintă participant.

15. Raportarea

15.1. Pregătirea propunerilor de instruire

Contractorul va pregăti propunerile de instruire pentru fiecare tematică si seminar, urmând formatul standard din anexa nr. 1.

Propunerea de instruire va face subiectul unei aprobări de către autoritatea beneficiară si de către Ministerul de Externe danez. Nu se va efectua plata pentru nici o activitate înainte ca aceasta să fi fost aprobată. Orice cheltuială referitoare la activităti pregătitoare nu va fi suportată din prezentul contract, doar dacă Ministerul de Externe danez cere în mod expres contractorului, prin notificare scrisă, să lanseze astfel de activităti.

Modificările în programul activitătilor de instruire vor fi aduse la cunostintă Ministerului de Externe danez prin notificare scrisă din partea contractorului, ca urmare a acestora putând rezulta modificări în buget sau renuntări, acolo unde se va considera că este potrivit.

15.2. Raportări de încheiere de activitate

După încheierea activitătii de instruire contractorul va pregăti un raport în conformitate cu prevederile Manualului de proiect (Projektmanual for Udenrigsministeriets řststřtteprogrammer af oktober 1998, revizuit în aprilie 1999, bilag 5.3), prin care se accentuează următoarele:

- prezentarea integrală a activitătilor curente de instruire, în raport cu propunerea de instruire, si evidentierea diferentelor dintre cele două;

- prezentarea beneficiilor instruirii si recomandările contractorului pentru activităti viitoare.

Este deja agreat ca rapoartele de încheiere de activitate să fie pregătite prin colaborarea dintre contractor si partenerul national, cel putin în privinta formulării concluziilor si evaluărilor. Rapoartele vor fi întocmite în limba engleză si vor fi transmise de către contractor Ministerului de Externe danez, autoritătii beneficiare si reprezentantului national.

 

ANEXA Nr. 1

la Termenii de referintă

 

DESCRIEREA

formatelor standard de instruire

 

Cerintele minime pentru o sesiune de instruire - instruire în problemele generale ale Uniunii Europene

Nivelul Activitatea Perioada

 

 

 

 

În cele ce urmează sunt prezentate două formate standard de educare si instruire, adresându-se celor două tipuri de instruire prevăzute (general si pe specialitate). Aceste formate standard trebuie privite ca cerinte minime pentru contractor în termeni de tematică si calitate.

Limba în care se vor desfăsura activitătile de instruire va fi limba engleză, iar în unele cazuri poate fi cerută interpretarea. Dacă sesiunile de instruire se vor desfăsura în Danemarca, un buget dedicat activitătii de interpretare va fi inclus în bugetul total al contractorului din propunerea de instruire. Dacă sesiunile de instruire se vor desfăsura în tara beneficiară, autoritătile în cauză vor suporta cheltuielile de interpretare.

Alte forme de instruire decât cele prezentate în cele ce vor urma pot fi propuse de către contractor si vor face subiectul aprobării din partea autoritătii beneficiare si din partea Ministerului de Externe danez.

Instruire în problemele generale ale Uniunii Europene

Grupul-tintă

Scopul acestei părti este de a permite functionarilor publici, reprezentantilor parlamentului, justitiei, jurnalistilor si reprezentantilor grupurilor de interese întelegerea problemelor generale ale Uniunii Europene si functionarea acesteia.

Activitătile de instruire vot fi adecvate tuturor functionarilor publici, indiferent de latura administrativă pe care o deservesc, precum si altor categorii, nefiind cerute anumite aptitudini de calificare. În cazul în care reprezentantul national sau autoritatea beneficiară stabileste că este necesară atingerea unui anumit nivel pentru care sunt cerute anumite calificări, acesta va trebui clar stabilit la selectarea participantilor pentru sesiunile de instruire.

Tematici

Tematicile sesiunilor de instruire pot include, printre altele:

- structura si divizarea puterii între institutiile Uniunii Europene (Comisie/Consiliu/Parlament);

- luarea deciziilor la nivelul Uniunii Europene si procedurile similare (paralele) la nivelul statelor membre (controlul parlamentar efectuat de parlamentele nationale si de Parlamentul European);

- procedurile de operare ale Uniunii Europene (mandatul national, folosirea rezervării, consensul, votul majoritar, minoritătile, rolul presedintiei prin rotatie, secretariatul Consiliului, serviciile Comisiei, reprezentantele nationale si delegatiile);

- întrebări referitoare la reforma institutională, politica agricolă comună si politicile structurale;

- filozofia, principiile si evolutia pietei interne a Uniunii Europene;

- procesul de lărgire (chestionar, opinia, rapoartele de evolutie, selectarea).

Volum

O activitate normală de educare si instruire la nivel general va avea 20-30 de participanti pe parcursul a 3-5 zile si va costa 200.000-300.000 de coroane daneze. Este estimat că în următoarele 24 de luni se vor desfăsura până la 5-10 sesiuni de instruire în fiecare tară eligibilă.

Schimburi între specialisti

Grupul-tintă

Această parte este în principal destinată functionarilor publici specialisti într-un anumit domeniu, care lucrează în institutii publice responsabile cu anumite probleme, si altor părti direct implicate în aceste probleme, de exemplu reprezentanti ai parlamentului si justitiei. Functionarii publici trebuie să fie direct implicati în acest proces de armonizare, ca tehnicieni.

Tematici

Orice tematică referitoare la acquisul comunitar, în particular referitoare la legislatia pietei interne, poate fi acoperită. Tematica propriu-zisă si nivelul de instruire vor fi determinate de autoritatea beneficiară din tara respectivă, în conformitate cu prioritătile mentionate în Planul national de adoptare a acquisului si cu raportul de evaluare al Comisiei.

Ca exemplu de subiecte care pot fi cerute, printre altele, pot fi mentionate următoarele:

- ajutorul de stat (calcularea costurilor si procentelor aplicabile tărilor membre);

- legislatia în domeniul concurentei (principalele aspecte, grupuri exceptate, reguli si reglementări în vederea implementării, cerinte din punct de vedere institutional si statistic pentru implementare);

- licitatii si achizitii publice (legislatie, reguli si reglementări, cerinte din punct de vedere institutional pentru implementare);

- protectia consumatorului (legislatie, reguli si reglementări, cerinte din punct de vedere institutional pentru implementare);

- drepturi de proprietate intelectuală si industrială (legislatie, reguli si reglementări, cerinte din punct de vedere institutional pentru implementare);

- supravegherea institutiilor din punct de vedere financiar (împărtirea atributiilor, sisteme de avertizare, întărirea capacitătii autoritătilor de supraveghere/control etc.).

Volum

O activitate normală de educare si instruire la nivel general va avea 10-15 participanti pe parcursul a 3-5 zile si va costa 200.000-300.000 de coroane daneze. Este estimat că în următoarele 24 de luni se vor desfăsura până la 5-10 sesiuni de instruire în fiecare tară eligibilă.

Dacă este relevant, autoritatea beneficiară si contractorul pot propune continuarea activitătilor unei sesiuni de lucru, de exemplu, o a doua sesiune de lucru la următorul nivel, twining cu experti care au participat la desfăsurarea sesiunii de lucru etc.

 

Cerintele minime pentru o sesiune de instruire - schimburi între specialisti

 

1.  Întâlniri anticipate cu reprezentantul national, pentru

problemele specifice, în vederea:

- identificării nivelului de instruire;

- elaborării materialelor de curs pentru sesiunile ulterioare, astfel încât instruirea să se bazeze pe studii de caz si pe situatii concrete din tara respectivă. Astfel, este putin probabil că materialele de curs vor fi suficiente;

- identificării tematicilor viitoarelor sesiuni de instruire

Această întâlnire trebuie să aibă loc cu cel putin

4 săptămâni înainte de începerea sesiunilor de lucru.

În situatia în care contractorul are contracte în avans, schimbul electronic poate fi suficient.

Este foarte probabil ca această întâlnire pregătitoare să necesite prezenta/participarea expertului, care va participa la desfăsurarea sesiunilor de lucru ulterioare, urmând ca resursele să fie stabilite de către contractor.

2.  Împărtirea materialului de lucru participantilor la sesiune si, eventual, chemarea acestora pentru anumite pregătiri în scris.

Această actiune trebuie să aibă loc cu cel putin două săptămâni înainte de începerea sesiunii de instruire.

Contractorul/expertul va stabili un termen care să le permită evaluarea/comentarea materialelor primite, astfel încât să stabilească continutul sesiunii de lucru si nivelul de desfăsurare a acesteia.

3. Prezentarea sesiunii unui grup mai mare de participanti

Estimat 20-30 de participanti.

4.  Stabilirea sesiunilor de lucru pe arii de specialitate.

În functie de progresele înregistrate, sesiunile de ucru se vor axa pe instructiuni de întelegere a dezvoltării legislative, metode de implementare si aplicare legislativă (reguli si reglementări).

Numărul de participanti la fiecare sesiune de lucru va fi de 10-15 persoane sau un număr potrivit din personalul autoritătii beneficiare aferente respectivei sesiuni.

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

CONDITII GENERALE

 

Conditiile generale ale acordurilor privind programele sectoriale din cadrul asistentei daneze pentru procesul de reformă în Europa Centrală si de Est:

Înaintea depunerii la Comitetul bugetar al Parlamentului danez, pentru aprobarea finală, a programului sectorial danez ce are ca scop sprijinirea reformei în Europa Centrală si de Est, ministerele daneze vizate trebuie să încheie un acord oficial cu ministerele corespondente din tara beneficiară.

Acordul va contine o descriere detaliată a obiectivului principal al programului si un calendar al implementării.

Acordul va stipula următoarele:

- Ministerul danez însărcinat cu programul (numit aici ministerul danez) si comitetul de coordonare stabilit de tara beneficiară (numit aici comitet de coordonare) sunt responsabile împreună pentru implementarea programului.

- Ministerul danez si comitetul de coordonare sunt cele care supervizează programul. Dacă un program contine mai multe faze, părtile implicate trebuie să să asigure că fiecare fază a fost implementată si aprobată înainte de începerea fazei următoare.

- Ministerul danez si comitetul de coordonare vor lua parte la evaluarea programului si la luarea deciziei referitoare la oportunitatea realizării unei evaluări pentru fiecare parte a programului.

- Considerând existenta sau preconizarea unui acord cu Danemarca privind dubla taxare, tara beneficiară se angajează:

a) să emită fără plată si fără întârziere toate permisele si autorizatiile necesare părtilor daneze implicate în programele sectoriale din tara beneficiară;

b) să scutească părtile daneze implicate în programul sectorial de la taxa pe venit si de la alte taxe si datorii vizând veniturile provenite din surse externe tării beneficiare pentru a acoperi serviciile din tara beneficiară, ca parte din acord;

c) să scutească părtile daneze implicate în programul sectorial de la orice taxe vamale, taxe de import sau orice alte datorii, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, pe care autoritătile din tara beneficiară le percep de la firme, grupuri, asociatii sau persoane private;

d) orice cheltuieli cu vama, taxele sau alte datorii ce pot apărea vor fi plătite de către tara beneficiară;

e) să scutească mijloacele transferate părtilor daneze implicate în programul sectorial pentru implementarea activitătilor specificate în program de la controlul valutar si să faciliteze schimbul si transferul unor astfel de mijloace în Danemarca, precum si deschiderea de conturi bancare;

f) să scutească părtile daneze implicate în programul sectorial de la licentiere si înregistrare profesională;

g) să emită fără plată permisele necesare pentru activitătile stabilite de comun acord si care vizează cercetarea stiintifică si cea aplicată.

Ca o preconditie a acordurilor programelor sectoriale, materialele furnizate proiectului realizat ca parte a programului sectorial trebuie să fie asigurate de către tara beneficiară în timpul implementării programului.

Dacă una dintre părti consideră, la orice moment al desfăsurării programului, că acesta nu se desfăsoară conform deciziilor managementului de program si că nu poate fi continuat sau din cauza unor alte constrângeri de implementare a programului, ambele părti îsi rezervă dreptul de a se retrage din acord.

O preconditie pentru implementarea programului sectorial o constituie aprobarea lui de către autoritătile pe care Parlamentul danez le-a însărcinat cu acordarea împrumuturilor nerambursabile prin programul de asistentă danez.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Danemarcei privind Programul FEU+6, semnat la Bucuresti la 17 mai 2002

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Danemarcei privind Programul FEU+6, semnat la Bucuresti la 17 mai 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 21 aprilie 2003.

Nr. 239.

 

ORDONANTE S I HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăti comerciale de pe platformele industriale Arad si Harghita

 

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă reglementează unele măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăti comerciale de pe platformele industriale Arad si Harghita, în vederea relansării unor obiective industriale de importantă zonală semnificativă.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea fără plată a bunurilor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, precum si a bunurilor mobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflate în domeniul privat al statului, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei, în scopul înfiintării unei societăti comerciale pe actiuni.

(2) Valoarea totală a bunurilor transmise potrivit alin. (1) este de 8.603.680 dolari S.U.A., exprimată în lei la cursul comunicat de Banca Natională a României, valabil la data încheierii protocolului prevăzut la art. 6.

Art. 3. - (1) Ministerul Sănătătii si Familiei este mandatat să întreprindă demersurile legale pentru înfiintarea, sub autoritatea sa, a unei societăti comerciale pe actiuni, având ca obiect principal de activitate productia de aparatură si instrumente medicale, cod CAEN 3310.

(2) Capitalul social al societătii comerciale înfiintate potrivit alin. (1) este subscris si vărsat în întregime de statul român, reprezentat de Ministerul Sănătătii si Familiei, fiind constituit din valoarea bunurilor prevăzute la art. 2 alin. (2).

(3) Societatea comercială înfiintată potrivit alin. (1) este condusă de adunarea generală a actionarilor, formată din 3 membri numiti prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, pe perioada în care statul este actionar unic.

(4) Adunarea generală a actionarilor numeste membrii consiliului de administratie, în număr de 3, ale căror atributii sunt stabilite pe bază de mandat, pe perioada în care statul este actionar unic.

(5) Actul constitutiv al societătii comerciale înfiintate potrivit alin. (1) va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - (1) Patrimoniul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare se diminuează cu suma de 8.603.680 dolari S.U.A., exprimată în lei la cursul comunicat de Banca Natională a României, valabil la data încheierii protocolului prevăzut la art. 6, iar patrimoniul Ministerului Sănătătii si Familiei se majorează cu aceeasi valoare.

(2) Indicatorii de venituri si cheltuieli - transferuri din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare se rectifică, în sensul diminuării cu valoarea prevăzută alin. (1).

Art. 5. - Sumele încasate din vânzarea, în cadrul procesului de privatizare, a pachetului de actiuni detinut la societatea comercială înfiintată potrivit art. 3 alin. (1), rămase după deducerea cheltuielilor aferente prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei publice implicate în procesul de privatizare, se virează la fondul de risc.

Art. 6. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între reprezentantii desemnati de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare si reprezentantii desemnati de Ministerul Sănătătii si Familiei, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 7. - Se aprobă restructurarea creantei detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societătii Comerciale “Astra Vagoane Călători” - S.A., cu sediul în municipiul Arad, judetul Arad, prin:

a) esalonarea la plată pe bază de conventie, pe o perioadă de maximum 5 ani, a obligatiei datorate si neachitate de această societate comercială, consolidată în dolari S.U.A., reprezentând rate de capital, dobânzi, comision la fondul de risc si comisioane, aferente creantei preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru recuperarea creantelor statului si diminuarea datoriei publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2002;

b) scutirea la plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor datorate de această societate comercială către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, identificate în structura creantei preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 29/2002.

Art. 8. - Se aprobă restructurarea creantei detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societătii Comerciale “Industrializarea Laptelui Harghita” - S.A., cu sediul în comuna Remetea, judetul Harghita, prin:

a) esalonarea la plată pe bază de conventie, pe o perioadă de maximum 5 ani, a obligatiei datorate si neachitate de această societate comercială, consolidată în dolari S.U.A., reprezentând rate de capital, dobânzi, comision la fondul de risc si comisioane, aferente creantei preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 29/2002;

b) scutirea la plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor datorate de această societate comercială către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, identificate în structura creantei preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 29/2002.

Art. 9. - (1) În scopul urmăririi performantelor economico-financiare ale societătilor comerciale prevăzute la art. 7 si 8, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă acestea au obligatia prezentării, în vederea avizării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, a următoarelor documente:

a) planul de afaceri pe următorii 5 ani;

b) planul de investitii pe următorii 5 ani.

(2) Orice modificare a prevederilor acestor planuri este supusă avizării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare.

Art. 10. - Efectele măsurilor de restructurare prevăzute la art. 7 si 8 încetează în următoarele situatii:

a) societătile comerciale nu îsi achită obligatiile bugetare curente cu termene scadente începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a conventiilor de esalonare si nu fac dovada achitării acestora în cel mult 30 de zile;

b) societătile comerciale întârzie cu mai mult de 30 de zile plata unei rate scadente în cadrul conventiilor de esalonare încheiate cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare;

c) societătile comerciale nu constituie garantiile reale mobiliare si/sau imobiliare solicitate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare;

d) societătile comerciale nu îsi achită angajamentele la extern cu scadente viitoare, pentru care Ministerul Finantelor Publice si-a asumat obligatia de garantie;

e) societătile comerciale nu îsi îndeplinesc obligatiile prevăzute în planurile de investitii.

Art. 11. - (1) Până la data îndeplinirii integrale a obligatiilor din conventiile de esalonare, de către societătile comerciale prevăzute la art. 7 si 8, valoarea nominală a majorărilor de întârziere si a penalitătilor scutite la plată potrivit art. 7 lit. b) si art. 8 lit. b), consolidată în dolari S.U.A., va fi evidentiată în conturile în afara situatiei financiare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare.

(2) La data îndeplinirii integrale a obligatiilor din conventiile de esalonare, de către societătile comerciale prevăzute la art. 7 si 8, valoarea nominală a creantelor preluate de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare se regularizează cu valoarea majorărilor de întârziere si a penalitătilor scutite la plată, evidentiate potrivit alin. (1).

(3) În toate situatiile prevăzute la art. 10 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare va înregistra sumele evidentiate potrivit alin. (1) în situatia financiară, urmând a valorifica creantele detinute asupra societătilor comerciale prevăzute la art. 7 si 8 prin metodele prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată.

Art. 12. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru

Valorificarea Activelor Bancare,

Ionel Blănculescu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 aprilie 2003.

Nr. 31.

 

Anexe

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Centrului National al Cinematografiei

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 14, 15 si 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, si al art. 14 alin. (1) lit. k) din Legea cinematografiei nr. 630/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Centrul National al Cinematografiei poate închiria, prin licitatie publică în conditiile legii, bunurile aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea sa.

            (2) Contractele de închiriere vor fi încheiate, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice, române ori străine, si vor cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, în conditiile legii.

            Art. 2. - (1) Centrul National al Cinematografiei are dreptul să retină o cotă-parte de 50% din sumele percepute din închirierea bunurilor pe care le are în administrare.

            (2) Restul de 50% din sumele încasate cu titlu de chirie se face venit la bugetul de stat.

            (3) Sumele încasate din închirierea bunurilor proprietate publică, potrivit alin. (1), reprezintă venituri proprii ale Fondului cinematografic si se utilizează potrivit prevederilor legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Centrului National al Cinematografiei,

Decebal Mitulescu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 aprilie 2003.

Nr. 478.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui sector de drum judetean din domeniul public al judetului Vâlcea si din administrarea Consiliului Judetean Vâlcea în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor nationale

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 9 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea sectorului de drum, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al judetului Vâlcea si din administrarea Consiliului Judetean Vâlcea în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”.

Art. 2. - Patrimoniul Consiliului Judetean Vâlcea se diminuează cu valoarea sectorului de drum transmis si, în mod corespunzător, se majorează patrimoniul Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din

România” cu valoarea sectorului de drum preluat potrivit art. 1.

Art. 3. - Predarea-preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Sectorul de drum intrat în patrimoniul Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” se încadrează în categoria functională a drumurilor nationale.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 aprilie 2003.

Nr. 485.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând sectorul de drum care se transmite din domeniul public al judetului Vâlcea si din administrarea Consiliului Judetean Vâlcea în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” si care se clasează ca drum national

 

Denumirea

sectorului

de

drum

Pozitia din inventarul

bunurilor apartinând

domeniului public

al judetului, aprobat

prin Hotărârea

Guvernului nr. 1.362/2001

Persoana juridică

de la care

se transmite

sectorul de drum

 

 

Persoana juridică

la care se

transmite sectorul

de drum

 

 

Lungimea

totală (km)

si pozitiile

kilometrice

 

 

Indicativul

vechi

 

 

Indicativul

nou

 

 

DJ 703 H

Limita judetului

Arges-Câineni

Nr. de inventar: 450

Cod de clasificare: 1.3.7.2

Judetul Vâlcea,

din administrarea

Consiliului

Judetean Vâlcea

Statul român,

în administrarea

Regiei Autonome

“Administratia

Natională a Drumurilor din România”

31,36 km

29+800-61+160

DJ 703 H

DN