MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 298      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 6 mai 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            249. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

            258. - Decret pentru înaintarea în gradul de generallocotenent a unui general-maior, precum si pentru acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul Apărării Nationale, la trecerea acestora în rezervă

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 133 din 3 aprilie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin si ale art. 333-336 din Codul de procedură civilă

 

            Decizia nr. 136 din 3 aprilie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 315 si ale art. 316 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            483. - Hotărâre privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2003 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

 

            489. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale

 

            493. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică

 

            509. - Hotărâre privind includerea Companiei Nationale “Unifarm” - S.A. în categoria autoritătilor contractante

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            136. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru modificarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 73/2003 privind unele măsuri referitoare la utilizarea frecventelor radioelectrice

 

            2.451. - Instructiuni privind acordarea de materiale sanitare si dispozitive medicale persoanelor prevăzute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, invalizi gradul I si mari mutilati

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

            86. - Decizie privind activitatea de control

 

            87. - Decizie privind difuzarea programelor locale

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            17. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna mai 2003

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 alin. (1) pct. I.2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea ministrului culturii si cultelor, cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani, pentru talentul său literar, precum si pentru contributia sa la promovarea valorilor culturii universale în România si a celei românesti în străinătate,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler scriitorului Romulus Vulpescu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 24 aprilie 2003.

Nr. 249.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru înaintarea în gradul de general-locotenent a unui general-maior, precum si pentru acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul Apărării Nationale, la trecerea acestora în rezervă

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, având în vedere propunerile ministrului apărării nationale si hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. S-42 din 18 aprilie 2003,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Pe data de 1 aprilie 2003 domnul general-maior Ion Vasile Cioară se înaintează în gradul de general-locotenent si se trece în rezervă cu noul grad, iar pe data de 30 aprilie 2003 domnului colonel Dănut-Virgil Stefan Ionescu i se acordă gradul de general de brigadă si se trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 24 aprilie 2003.

Nr. 258.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 133

din 3 aprilie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin si ale art. 333-336 din Codul de procedură civilă

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin si ale art. 333-336 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ciprian Bătrânu, Carmen Bătrânu si Societatea Comercială “C&C CONSACO” - S.R.L. în Dosarul nr. 2.187/COM/2002 al Tribunalului Constanta.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public consideră textul de lege criticat ca fiind constitutional, invocând în acest sens jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

 

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textele de lege criticate contravin prevederilor constitutionale privind dreptul la apărare, întrucât lasă la latitudinea reclamantului alegerea citării celorlalte părti interesate si nu prevede necesitatea prezentei la învestirea cu formulă executorie a cambiei sau biletului la ordin a ambelor părti - creditorul si debitorul. Lipsirea debitorului de dreptul de a se apăra în fata primei instante, de posibilitatea de a invoca o eventuală nelegalitate, ce poate apărea în cererea creditorului, echivalează cu o încălcare a dreptului său constitutional la apărare. Se mai arată că, prin instituirea, fără temei, în cadrul procedurilor necontencioase, a regulii necitării părtilor, nu se respectă contradictorialitatea procesului civil, iar partea care nu este citată este lipsită de posibilitatea exercitării tuturor gradelor de jurisdictie.

Tribunalul Constanta apreciază că exceptia este neîntemeiată, întrucât autorul îsi fundamentează argumentarea pe ideea eronată a existentei unei echivalente între citarea părtilor în procesul civil si dreptul la apărare. Se arată că dreptul la apărare are un continut mult mai complex, citarea constituind doar un segment al exercitării acestui drept.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că învestirea cu formulă executorie a cambiei constituie o procedură de control formal, care nu repune în discutie fondul pricinii, motiv pentru care legiuitorul i-a conferit caracter necontencios, în scopul asigurării celeritătii, esentială în faza executării silite. Se invocă Decizia Curtii nr. 69/2002, prin care instanta constitutională a respins ca fiind neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate. În ceea ce priveste dispozitiile pretins a fi încălcate cuprinse în actele internationale privind drepturile omului, se arată că acestea nu au relevantă în cauză, deoarece ele reglementează drepturi specifice procesului penal.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate prevăd suficiente garantii privind exercitarea dreptului de apărare (posibilitatea debitorului de a face opozitie la executare, exercitarea apelului împotriva încheierilor de încuviintare asupra cererilor necontencioase etc.). Se mai arată că, prin Decizia nr. 69/2002, Curtea s-a mai pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate, exceptie ridicată de acelasi autor într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Constanta.

            Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

            examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere al Guvernului si al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

            Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, pe de o parte, dispozitiile art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 1 mai 1934, cu modificările ulterioare, si, pe de altă parte, dispozitiile art. 333-336 din Codul de procedură civilă. Textele legale criticate au următorul continut:

            - Art. 61 din Legea nr. 58/1934: “Cambia are valoare de titlu executor pentru capital si accesorii, stabilite conform art. 53, 54 si 57.

            Formula executorie este cea arătată în art. 269 din Codul de procedură civilă. Competentă pentru a învesti cambia cu formulă executorie este judecătoria. Încheierea de învestire nu este supusă apelului.Somatiunea de executare trebuie să cuprindă transcrierea

exactă a cambiei sau a protestului, precum si a celorlalte acte din care rezultă suma datorită.

            Pentru obligatiunile cambiale subscrise prin procură, somatiunea va face mentiune si de actul din care rezultă mandatul.”

            Dispozitiile criticate din Codul de procedură civilă au următorul continut:

            - Art. 333: “Cererea va cuprinde numele si domiciliul celui care o face si ale persoanelor pe care acesta cere să fie chemate înaintea instantei, precum si arătarea pe scurt a obiectului, motivarea cererii si semnătura.

            Ea va fi însotită de înscrisurile pe care se sprijină.”;

            - Art. 334: “Instanta îsi verifică competenta din oficiu, putând cere părtii lămuririle necesare.

            Dacă instanta se declară necompetentă va trimite dosarul instantei în drept să hotărască.”;

            - Art. 335: “Dacă cererea, prin însusi cuprinsul ei sau prin obiectiile ridicate de persoanele citate sau care intervin, prezintă caracter contencios, instanta o va respinge.”;

            - Art. 336: “Încheierea prin care se încuviintează cererea este executorie.

            Ea este supusă apelului.

            Termenul de apel va curge de la pronuntare, pentru cei care au fost de fată, si de la comunicare, pentru cei care au lipsit.

            Apelul poate fi făcut de orice persoană interesată, chiar dacă nu a fost citată la dezlegarea cererii.

            Apelul se face într-un singur exemplar, neînsotit de copii.

            Executarea încheierii poate fi suspendată de instanta de apel cu sau fără cautiune.

            Apelul si recursul se judecă în camera de consiliu.”

            Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 24 din Constitutie, conform cărora:

            “(1) Dreptul la apărare este garantat.

            (2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”

            De asemenea, în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se invocă si prevederile internationale cuprinse în:

            - Art. 11 alin. 1 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, potrivit căruia “Orice persoană acuzată de comiterea unui act cu caracter penal are dreptul să fie presupusă nevinovată până când vinovătia sa va fi stabilită în mod legal în cursul unui proces public în care i-au fost asigurate toate garantiile necesare apărării sale.”;

            - Art. 14 pct. 3 lit. d) din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, conform căruia “Orice persoană acuzată de comiterea unei infractiuni penale are dreptul, în conditii de deplină egalitate, la cel putin următoarele garantii: [...]

            d) să fie prezentă la proces si să se apere ea însăsi sau să aibă asistenta unui apărător ales de ea; dacă nu are apărător, să fie informată despre dreptul de a-l avea si, ori de câte ori interesul justitiei o cere, să i se atribuie un apărător din oficiu, fără plată, dacă ea nu are mijloace pentru a-l remunera” [...]

            Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate nu contravin dreptului la apărare prevăzut de art. 24 din Constitutie. Cambia este un act juridic complex, un titlu la ordin complet si formal, care dă expresie vointei unui debitor de a stinge datoria

sa, provenită dintr-un raport obligational preexistent, pe calea plătii făcute de către un tert, la scadentă sau la ordinul beneficiarului cambiei.

            Pentru valorificarea drepturilor cambiale, posesorul cambiei poate folosi, potrivit legii, actiunile cambiale sau calea executării directe a cambiei, reglementată de textul de lege criticat. Această cale reprezintă o procedură simplificată, mai scurtă si mai putin costisitoare, de care posesorul poate beneficia în virtutea cambiei, care are valoarea unui titlu executor. În vederea executării cambiale, art. 61 din Legea nr. 58/1934 impune învestirea cambiei cu formulă executorie, competentă fiind instanta judecătorească, care trebuie să verifice îndeplinirea conditiilor formale ale cambiei si scadenta acesteia. Astfel, învestirea cu formulă executorie a cambiei constituie o procedură de control formal, care nu pune în discutie fondul cauzei, motiv pentru care legiuitorul a înteles să îi confere caracter necontencios, în vederea asigurării celeritătii, cerintă esentială în faza executării silite. Situatia este similară cu aceea a învestirii unei hotărâri judecătoresti definitive cu formulă executorie, în privinta căreia, de asemenea, nu a fost considerată necesară prezenta tuturor părtilor litigante.

            Critica de neconstitutionalitate a textelor legale mentionate, în raport cu dispozitiile art. 24 din Constitutie, este cu atât mai neîntemeiată cu cât, în această materie, sunt prevăzute anumite căi de atac tocmai ca un reflex al dreptului la apărare. Astfel, art. 62 alin. 1 din Legea nr. 58/1934 prevede, pentru debitor, calea de atac a opozitiei la executare, în cadrul căreia acesta are posibilitatea să invoce, în apărarea sa, exceptiile cambiale. De asemenea, art. 336 alin. 2 si 4 din Codul de procedură civilă prevede că încheierea de încuviintare a unei cereri necontencioase este supusă apelului, cale de atac care poate fi exercitată de orice persoană interesată, chiar dacă nu a fost citată la dezlegarea cererii.

            În aceea ce priveste invocarea în motivarea exceptiei a dispozitiilor art. 11 alin. 1 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului si ale art. 14 pct. 3 lit. d) din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, întrucât acestea au în vedere exclusiv domeniul dreptului penal, nu

sunt aplicabile în speta dedusă controlului constitutional.

            De altfel, asupra constitutionalitătii textelor de lege criticate, Curtea s-a mai pronuntat (Decizia nr. 69/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2002), ratiunile care au stat la baza adoptării solutiei anterioare păstrându-si valabilitatea si în prezent,

astfel încât aceasta se impune a fi mentinută.

            Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si

al art. 1, 2, 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin si ale art. 333-336 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ciprian Bătrânu, Carmen Bătrânu si Societatea Comercială “C&C CONSACO” - S.R.L. în Dosarul nr. 2.187/COM/2002 al Tribunalului Constanta.

            Definitivă si obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 3 aprilie 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 136

din 3 aprilie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 315 si ale art. 316

din Codul de procedură penală

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Nicoleta Grigorescu - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 315 si ale art. 316 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Viorel Crăciun în Dosarul nr. 4.599/2002 al Judecătoriei Baia Mare.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca nefondată, sustinând că dispozitiile criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 10 decembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 4.599/2002, Judecătoria Baia Mare a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 315 si ale art. 316 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de inculpatul Viorel Crăciun într-o cauză penală având ca obiect săvârsirea infractiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul în stare de ebrietate si ultraj, prevăzute de art. 37 alin. 1 teza întâi si a doua din Decretul nr. 328/1966 si, respectiv, art. 239 alin. 1 si 3 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) din Codul penal.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale supuse controlului de neconstitutionalitate încalcă principiul privind impartialitatea procurorilor consacrat de art. 131 alin. (1) din Constitutie, întrucât “conferă procurorului care a efectuat urmărirea penală proprie si a întocmit rechizitoriul dreptul să participe si la sedintele de judecată, ajungându-se la situatia în care acesta să cumuleze functia de instructie penală cu functia de acuzare”. Pe de altă parte, dispozitiile art. 315 si ale art. 316 din Codul de procedură penală încalcă dreptul autorului exceptiei la un proces echitabil, în sensul prevăzut de art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, întrucât “mpartialitatea se determină în mod obiectiv fată de părtile procesului penal, presupunând că magistratul care instrumentează si exercită urmărirea penală proprie nu trebuie să exercite functiuni care ar naste bănuieli legitime că impartialitatea sa obiectivă ar fi pusă în discutie”.

Judecătoria Baia Mare consideră că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată, deoarece nu contravine prevederilor art. 131 alin. (1) din Constitutia României si nici art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, cu motivarea că în legislatia noastră nu există functia de judecător de instructie, situatie în care procurorul care a instrumentat cazul si a întocmit rechizitoriul poate prezenta în instantă concluzii, în calitate de reprezentant al Ministerului Public.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că reglementarea constitutională si procesual penală a activitătii procurorului asigură garantia respectării drepturilor si libertătilor persoanei în procesul penal chiar dacă acesta a efectuat urmărirea penală, a pus în miscare actiunea penală, a luat măsuri preventive sau restrictive de libertate si a dispus trimiterea în judecată.

Dacă actele si măsurile procesuale ar fi date în competenta unor persoane diferite, acestea ar trebui efectuate cu respectarea aceluiasi cadru legal.

Nu se poate sustine că există o contradictie între faptul că procurorul care supraveghează urmărirea penală si dispune trimiterea în judecată a inculpatului sustine si acuzarea în proces, atâta vreme cât solutionarea cauzei revine instantei judecătoresti, respectiv unui magistrat independent si impartial.

Referitor la practica Curtii Europene a Drepturilor Omului, invocată de autorul exceptiei de neconstitutionalitate în sustinerea ei, Guvernul arată că prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 28/2000 s-a statuat că, “desi jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului s-a fixat în sensul că actele procesuale efectuate de procuror sunt susceptibile de lipsă de impartialitate, aceasta nu conduce automat la concluzia neconstitutionalitătii dispozitiilor referitoare la rolul procurorului din Codul de procedură penală, eoarece, astfel cum rezultă din analiza dispozitiilor procedural penale în materie, prin aceste dispozitii sunt asigurate drepturile fundamentale, neexistând o contrarietate cu prevederile Constitutiei”.

Avocatul Poporului consideră, în motivarea punctului său de vedere, că “principiile impartialitătii si legalitătii, a căror nerespectare o invocă autorul exceptiei, sunt respectate, deoarece procurorii participă la sedintele de judecată potrivit vointei legiuitorului, exprimate în dispozitiile art. 315 si ale art. 316 din Codul de procedură penală, norme procedurale conforme dispozitiilor art. 125 alin. (3) din Constitutia României, potrivit cărora «Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege».

În acest sens, este de retinut că, prin organizarea procesului penal pe baza principiului contradictorialitătii, Codul de procedură penală în vigoare obligă organul de urmărire penală să adune probele atât în favoarea, cât si în defavoarea învinuitului sau inculpatului, iar aceste norme procedural penale sunt în deplină concordantă cu prevederile Constitutiei. În ceea ce priveste rolul procurorului în faza de cercetare judecătorească, conform dispozitiilor art. 316 din Codul de procedură penală, acesta exercită un rol activ în vederea aflării adevărului si a respectării dispozitiilor legale, fiind liber să prezinte concluziile pe care le consideră întemeiate, potrivit legii si tinând seama de probele administrate, iar atunci când cercetarea judecătorească nu confirmă învinuirea sau când a intervenit vreuna din cauzele de încetare a procesului penal, procurorul este obligat să pună concluzii, după caz, de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal”.           

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: 

Curtea Constitutională constată că a fost legat sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 315 si ale art. 316 din Codul de procedură penală, care au următorul continut:

- Art. 315: “Procurorul este obligat să participe la sedintele de judecată ale judecătoriilor, în cauzele în care instanta de judecată a fost sesizată prin rechizitoriu, în cauzele în care legea prevede pentru infractiunea săvârsită pedeapsa închisorii de 2 ani sau mai mare, în cauzele în care vreunul din inculpati se află în stare de detentie sau este minor, precum si în cazul în care se dispune înlocuirea pedepsei amenzii cu cea a închisorii. La sedintele de judecată privind alte infractiuni, procurorul participă când consideră necesar.

La sedintele de judecată ale celorlalte instante, participarea procurorului este obligatorie în toate cazurile.”;

- Art. 316: “În desfăsurarea cercetării judecătoresti si a dezbaterilor, procurorul exercită rolul său activ în vederea aflării adevărului si a respectării dispozitiilor legale. Procurorul este liber să prezinte concluziile pe care le consideră întemeiate, potrivit legii, tinând seama de probele administrate.

Cererile si concluziile procurorului trebuie să fie motivate.

Când cercetarea judecătorească nu confirmă învinuirea sau când a intervenit vreuna din cauzele de încetare a procesului penal prevăzute în art. 10 lit. f)-h) si j), procurorul pune, după caz, concluzii de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 131 alin. (1), care au următorul continut: “Procurorii îsi desfăsoară activitatea potrivit principiului legalitătii, al impartialitătii si al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justitiei.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile criticate sunt incluse în Titlul II, Capitolul II, Sectiunea I din Codul de procedură penală, destinate desfăsurării judecării cauzelor care reglementează, printre altele, participarea procurorului la sedintele de judecată si rolul acestuia în faza de cercetare judecătorească. Astfel, prevederile legale contestate stabilesc conditiile participării obligatorii si facultative a procurorului la sedintele de judecată si rolul exercitat de acesta în faza de cercetare judecătorească, care trebuie realizat potrivit legii, în consonantă cu probele administrate.

În faza de urmărire penală, procurorul este obligat, în virtutea rolului său activ, să administreze probe atât în favoarea, cât si în defavoarea învinuitului sau inculpatului, în scopul aflării adevărului si pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele.

Aceleasi obligatii îi sunt opozabile reprezentantului Ministerului Public si în cea de-a doua fază a procesului penal.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că posibilitatea conferită de textele atacate procurorului care a întocmit actul de sesizare a instantei, de a participa si la sedintele de judecată, aduce atingere principiilor legalitătii si impartialitătii, sub egida cărora toti procurorii trebuie să îsi desfăsoare activitatea.

În examinarea criticilor formulate, Curtea retine că impartialitatea este un corolar al principiului legalitătii si răspunde, ca si acesta, exigentei asigurării egalitătii cetătenilor în fata legii, formulată în Constitutie, cu statut de drept fundamental, în art. 16.

Din acest principiu rezultă că procurorul, în calitatea sa de reprezentant al întregii societăti, de apărător al ordinii de drept, precum si al drepturilor si libertătilor cetătenilor [art. 130 alin. (1) din Constitutia României], are obligatia să îsi exercite actiunea cu obiectivitate, fără alt scop general prestabilit si fără părtinire în favoarea statului sau a vreuneia dintre părtile din procesele judiciare la care participă. 

Potrivit statutului său constitutional si legal, procurorul trebuie să vegheze ca organele la a căror activitate participă sau a căror activitate o supraveghează să aplice legea fără discriminare.

Tinând seama de aceste considerente, ca si de faptul că, în activitatea lor, procurorii sunt supusi, conform art. 131 alin. (1) din Constitutie, în egală măsură, principiului legalitătii, sustinerea că art. 315 si 316 din Codul de procedură penală ar permite procurorului care participă la dezbaterile judiciare să fie părtinitor nu poate fi primită nici chiar în ipoteza în care procurorul de sedintă ar fi întocmit rechizitoriul în cauză sau ar fi efectuat ori supravegheat urmărirea penală.

Obligatia constitutională de impartialitate subzistă pentru procuror si în aceste ipoteze si nimic nu se opune ca, în raport cu noile probe administrate în cauză sau cu o altă perspectivă de evaluare a probelor administrate în cursul urmăririi penale - perspectivă deschisă de dezbaterile contradictorii din faza de judecată -, procurorul să îsi schimbe optiunea privind solutia ce trebuie pronuntată si să pună concluzii de achitare a  inculpatului sau de restituire a dosarului la parchet.

Dimpotrivă, în conformitate cu dispozitiile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, procurorul este liber să prezinte în instantă concluziile pe care le consideră întemeiate potrivit legii, tinând seama de probele administrate în cauză.

În sfârsit, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 315 alin. 1 din Codul de procedură penală prin deciziile nr. 30 din 1 februarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 10 mai 2001, si nr. 40 din 30 ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 20 februarie 2003. Astfel, Curtea a respins exceptia ca neîntemeiată, cu motivarea că procurorii participă la judecată potrivit vointei legiuitorului exprimate în dispozitiile contestate pe calea controlului constitutional, norme procedurale care, conform prevederilor art. 125 alin. (3) din Constitutie, “sunt stabilite de lege”.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c), al art. 145 alin. (2) si al art. 131 alin. (1) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 315 si ale art. 316 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Viorel Crăciun în Dosarul nr. 4.599/2002 al Judecătoriei Baia Mare.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 aprilie 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2003 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de actiuni pe anul 2003 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Actiunile pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădirile prevăzute în anexă se finantează potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 aprilie 2003.

Nr. 483.

 

ANEXĂ1)

 

PROGRAMUL DE ACTIUNI PE ANUL 2003

pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public*)

Pagina a 2-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri

de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 40/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii

pentru Privatizare si Administrarea

Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 aprilie 2003.

Nr. 489.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale

 

Art. 1. - (1) Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonantă, si ale prezentelor norme metodologice, denumite în continuare norme, se aplică contractelor având ca obiect vânzarea-cumpărarea de actiuni detinute de stat la societăti comerciale, încheiate de Fondul Proprietătii de Stat sau de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, denumită în continuare Autoritate, si aflate în derulare, pentru efectele produse de aceasta după intrarea în vigoare a ordonantei, si anume:

a) contractelor încheiate anterior intrării în vigoare a ordonantei, în care scadentele obligatiilor asumate sunt anterioare sau ulterioare intrării în vigoare a ordonantei;

b) contractelor încheiate ulterior intrării în vigoare a ordonantei.

(2) Contractele mentionate la alin. (1) sunt considerate ca aflate în perioada de derulare până când acestea încetează să mai producă efecte, întelegându-se prin aceasta stingerea tuturor obligatiilor si valorificarea tuturor drepturilor izvorâte din respectivele contracte, inclusiv până la rămânerea definitivă si irevocabilă a unor hotărâri judecătoresti/arbitrale cu privire la litigii născute din neexecutarea sau executarea partială a contractelor.

Art. 2. - În cazul contractelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care nu contin explicitarea surselor de realizare a investitiilor asumate, aplicabilitatea art. 3 alin. (2) din ordonantă se face în baza unui act aditional care reglementează si obligatiile a căror scadentă este anterioară intrării în vigoare a ordonantei.

Art. 3. - (1) Documentele prezentate Autoritătii în conformitate cu prevederile ordonantei si ale contractului vor fi puse la dispozitie acesteia în original sau în copie purtând mentiunea conformitătii cu originalul si vor purta în mod obligatoriu stampila emitentului si semnătura reprezentantului legal al acestuia.

(2) Raportul prevăzut la art. 8 alin. (1) din ordonantă va specifica cu claritate dacă obligatiile cumpărătorului au fost sau nu au fost respectate conform prevederilor contractului si va fi însotit de documente justificative.

(3) Certificatul emis de cenzorii societătii comerciale/firma specializată de audit în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din ordonantă va fi întocmit după modelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.

(4) Documentele prevăzute la art. 20 alin. (4) lit. b) din ordonantă vor fi prezentate în original sau în copie legalizată, în conditiile prevăzute de legislatia de privatizare în vigoare.

Art. 4. - Calitatea de administrator/cenzor al societătii comerciale la data emiterii raportului prevăzut la art. 8 alin. (1) din ordonantă, respectiv a certificatului prevăzut la art. 11 din aceasta, va fi probată prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul registrului comertului în acest scop.

Art. 5. - Determinarea valorii investitiilor realizate din aport în natură, transfer de know-how, licente, brevete si alte valori similare se va face, la solicitarea cumpărătorului, pe baza unei expertize întocmite de persoane fizice si/sau juridice abilitate prin lege pentru astfel de operatiuni, agreate si de Autoritate.

Art. 6. - (1) Neprezentarea confirmării autoritătii de mediu competente, astfel cum este prevăzută la art. 12 din ordonantă, este considerată ca nerealizare a investitiilor pentru protectia mediului.

(2) Confirmarea eliberată de autoritatea de mediu competentă, prevăzută la art. 12 din ordonantă, se eliberează: a) pentru respectarea de către societatea comercială a prevederilor legale referitoare la protectia mediului, în cazul investitiilor asumate pentru protectia mediului prin contracte care nu contin program de conformare;

b) pentru îndeplinirea obligatiilor de protectie a mediului cu termene de realizare împlinite până la scadenta prevăzută în contract, în cazul investitiilor asumate pentru protectia mediului prin contracte care contin program de conformare.

Art. 7. - Calitatea de membru al asociatiei PAS va fi dovedită prin prezentarea în copie, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1), a actului constitutiv al asociatiei si a eventualelor acte aditionale la acesta, astfel cum au fost înregistrate la instanta competentă.

Art. 8. - În situatiile prevăzute la art. 15 din ordonantă dobânda curge începând cu data încheierii actului aditional/conventiei.

Art. 9. - (1) Autoritatea are dreptul exclusiv de a determina modalitatea de plată a sumelor prevăzute la art. 16 alin. (3) din ordonantă.

(2) Sumele datorate cu titlu de penalităti prevăzute la art. 16 alin. (3) din ordonantă se virează de către cumpărător în contul bancar al societătii.

(3) Sumele virate conform prevederilor alin. (2) nu dau dreptul cumpărătorului de a solicita societătii comerciale să efectueze sau de a primi din partea acesteia o contraprestatie.

(4) Sumele virate conform prevederilor alin. (2) nu dau dreptul cumpărătorului de a beneficia de o diminuare a volumului total de investitii angajate, inclusiv a celor asumate pentru protectia mediului.

(5) Sumele prevăzute la alin. (2) vor fi virate în termen de 20 de zile de la data comunicării notificării transmise de către Autoritate cumpărătorului.

(6) Pentru sumele prevăzute la alin. (2), fată de care Autoritatea a emis notificări până la data intrării în vigoare a prezentelor norme, termenul de 20 de zile începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

(7) Prevederile alin. (5) si (6) nu se aplică în cazul în care prin act aditional la contract a fost stabilit alt termen de plată.

(8) Cumpărătorul va transmite Autoritătii documentele financiar-contabile care dovedesc efectuarea viramentului, în cel mult 60 de zile de la data comunicării notificării prevăzute la alin. (5), de la data împlinirii termenului prevăzut la alin. (6) sau de la data stabilită în actul aditional, după caz.

(9) Sumele virate în contul Autoritătii după data intrării în vigoare a Legii nr. 506/2002, reprezentând penalităti achitate de cumpărător pentru nerealizarea investitiilor, vor fi transferate în contul bancar al societătii comerciale în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

(10) Sumele virate în conditiile prevăzute la alin. (1)-(9) constituie venituri exceptionale ale societătii comerciale si vor fi utilizate de aceasta pentru nevoile sale curente.

Art. 10. - Autoritatea nu va restitui diferentele care ar rezulta din modificarea ordinii de stingere a obligatiei de plată conform prevederilor art. 16 alin. (5) si (6) din ordonantă.

Art. 11. - Garantiile financiare prevăzute la art. 18 alin. (1) si la art. 20 alin. (6) din ordonantă pot fi:

a) scrisoare de garantie emisă de o bancă română sau de o bancă străină cu care o bancă română are relatii de corespondent;

b) bilet la ordin avalizat de o bancă comercială agreată de institutia publică implicată;

c) garantia personală a unui fidejusor, persoană fizică sau juridică de cetătenie, respectiv de nationalitate, română, în conditiile legii, constând într-o obligatie unilaterală si neconditionată de plată a ratei, dacă aceasta nu a fost achitată la termen, partial ori integral, de către debitor.

Art. 12. - Data desfiintării contractului, prevăzută la art. 21 alin. (1) din ordonantă, va fi considerată data pronuntării hotărârii definitive si executorii, data înregistrării la Autoritate a conventiei de desfiintare, semnată de ambele părti, sau data actionării pactului comisoriu, după caz.

Art. 13. - (1) În situatia prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. e) din ordonantă sanctiunile contractuale nu se aplică dacă până la scadenta finală bunul ce face obiectul contractului de leasing este achitat integral, iar dreptul de proprietate asupra bunului este transferat societătii comerciale până la această scadentă.

(2) În cazul contractelor care nu intră sub incidenta prevederilor art. 27 alin. (1) lit. e) din ordonantă, leasingul poate fi considerat realizare a investitiei asumate prin contract dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (1); pentru aceste situatii prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

Art. 14. - (1) Dovada prevăzută al art. 271 alin. (3) din ordonantă, prin care tertul s-a angajat ferm si irevocabil să execute obligatiile de investitii asumate de cumpărător prin contract, constă în actul încheiat de cumpărător cu tertul sau emis de către tert, în sensul celor mentionate; în acest caz dovada prin care tertul s-a angajat ferm si irevocabil să execute obligatiile respective va însoti documentele prevăzute la art. 11 si, după caz, la art. 12 din ordonantă.

(2) Pentru contractele care nu intră sub incidenta prevederilor art. 271 alin. (3) din ordonantă investitiile vor fi efectuate de terti în numele si pe seama cumpărătorului, iar întelegerea dintre cumpărător si tert va respecta conditia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. h) din ordonantă.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

S.C. ..- S.A./S.R.L.

Nr. ../…

 

CERTIFICAT

(întocmit în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare)

privind îndeplinirea obligatiilor de investitii asumate de cumpărătorul  prin Contractul de vânzare-cumpărare de actiuni nr. ./... la S.C. ..- S.A./S.R.L. pentru scadenta/scadentele ...

 

Subsemnatii:

1. ..1),

2. ...1),

3. ...1),

în calitate de cenzori la S.C. .-S.A./S.R.L., cu sediul în , legal numiti/numit în baza hotărârii Adunării generale a actionarilor S.C. ..- S.A./S.R.L. din data/datele de ...,

sau

subscrisa ….2), în calitate de auditor la S.C. …- S.A./S.R.L., cu sediul în ..., legal numită la data de …, în baza hotărârii Adunării generale a actionarilor S.C. ... - S.A./S.R.L. din data de ..., în baza documentelor si evidentei contabile a S.C. - S.A./S.R.L., puse la dispozitie de societate si cumpărător, a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia,

CERTIFICĂM următoarele:

1. Investitia realizată de cumpărător în S.C. ..- S.A./S.R.L. până la scadenta din data de …. corespunde/nu corespunde valorii investitionale3) asumate prin contract, după cum urmează:

- aport în natură, aport în numerar sau alte tipuri de investitii, în valoare de ..3);

- investitii în sumă de …., realizate din partea din profitul net cuvenită cumpărătorului sau asociatului/afiliatului acestuia în calitate de actionar, conform aprobării Adunării generale a actionarilor din data de ….., proportional cu cota detinută, care a fost utilizată pentru investitii în anul 3).

2. Înregistrarea în contabilitatea societătii comerciale a investitiilor efectuate este realizată în conformitate cu legislatia în vigoare.

3. Sursele de finantare a investitiilor corespund/nu corespund prevederilor din contract si/sau Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare (ale cumpărătorului, asociatului/afiliatului acestuia, alte situatii)4).

Fată de cele analizate, certificăm că, în conformitate cu legislatia în vigoare si cu prevederile Contractului  de vânzare-cumpărare de actiuni nr. ..., cumpărătorul …. a îndeplinit integral/partial5) obligatia investitională asumată.

Data: …

 

Cenzori/Auditor,

…………………………

(Se vor înscrie: numele si prenumele/denumirea în clar, punându-se semnătura si parafa expertului contabil/stampila auditorului.)


1) Se vor mentiona numele si prenumele cenzorului.

Cel putin unul dintre cenzorii care semnează certificatul trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat conform legii, caz

în care se va mentiona în mod obligatoriu si pozitia din tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.

2) Se vor mentiona denumirea auditorului, numele si prenumele reprezentantului legal al acestuia.

3) Se va completa în functie de tipul de investitie realizat de cumpărător.

Se va preciza, unde este cazul, dacă investitia este realizată de un asociat/afiliat al cumpărătorului sau de terti.

Se va înscrie valoarea exprimată în moneda prevăzută în contract; în cazul echivalentului, acesta se va calcula conform prevederilor art. 29 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Se va preciza dacă obiectivele de investitii, în cazul în care au fost prevăzute în contracte, au fost sau nu realizate si valoarea aferentă fiecărui obiectiv.

Se va preciza distinct valoarea investitiilor pentru protectia mediului realizate.

4) Se va completa în functie de sursele utilizate pentru realizarea investitiilor.

5) Se va preciza valoarea realizată până la fiecare scadentă.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 5 martie 2002, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 4 din anexa nr. 1 se completează cu subpunctul 11 cu următorul cuprins:

“11. Departamentul pentru armamente”

2. Punctul 22 din anexa nr. 1 se completează cu subpunctele 31 si 32 cu următorul cuprins:

“31. Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România

32. Agentia Natională pentru Locuinte”

            3. Anexa nr. 2 se completează după cum urmează:

 

“Codul CPSA în care este inclus produsul

Denumirea produsului

Nota

2420

Pesticide si alte produse agrochimice

6

 

Nota 6: se aplică pentru Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

4. Nota 1 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

“Nota 1: Se aplică pentru Ministerul Sănătătii si Familiei si Ministerul Apărării Nationale.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 5 martie 2002, cu completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 aprilie 2003.

Nr. 493.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind includerea Companiei Nationale “Unifarm” - S.A. în categoria autoritătilor contractante

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 5 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privindachizitiile publice, aprobată cu modificări si completări din Legea nr. 212/2002, si al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 468/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Compania Natională “Unifarm” - S.A. este asimilată categoriei autoritătilor contractante si are obligatia de a efectua achizitii publice potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, si ale Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 468/2002, cu modificările si completările ulterioare. 

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 aprilie 2003.

Nr. 509.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 73/2003

privind unele măsuri referitoare la utilizarea frecventelor radioelectrice

 

În temeiul prevederilor art. 13-15 si ale art. 62 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.337/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 1 din Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 73/2003 privind unele măsuri referitoare la utilizarea frecventelor radioelectrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 2 aprilie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prevederile referitoare la drepturile si obligatiile asociate utilizării frecventelor radioelectrice, cuprinse în licentele eliberate în temeiul Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare, continuă să producă efecte juridice până la data revizuirii licentelor respective de către Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2003.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 23 aprilie 2003.

Nr. 136.

 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE

REVOLUTIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989

 

INSTRUCTIUNI

privind acordarea de materiale sanitare si dispozitive medicale persoanelor prevăzute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, invalizi gradul I si mari mutilati

 

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si ale art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 300/2001 privind reorganizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989,

secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 emite prezentele instructiuni.

Art. 1. - Prezentele instructiuni se aplică rănitilor în luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 sau în legătură cu evenimentele din decembrie 1989, mari mutilati si invalizi gradul I.

Art. 2. - Programul priveste exclusiv acordarea pentru persoanele prevăzute la art. 1, gratuit, de materiale sanitare neincluse în lista de gratuităti a contractului-cadru elaborat de Casa Natională de Asigurări de Sănătate si Ministerul Sănătătii si Familiei, pentru persoanele asigurate, pentru anul 2003.

Art. 3. - Constatarea dreptului de a beneficia de materialele prevăzute la art. 6 se face de către medicul de specialitate. Materialele sanitare se acordă persoanelor prevăzute la art. 1, în baza referatului medical, conform anexei, completat de un medic de specialitate si prezentat de beneficiar sau reprezentantul legal al acestuia Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989.

Art. 4. - Acordarea materialelor sanitare se face o dată pe an, în conditiile în care se mentine încadrarea de la art. 1, iar achizitionarea acestora se efectuează de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989.

Suma maximă suportată din bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 este de 600.000 mii lei, reprezentând contravaloarea materialelor sanitare prevăzute la art. 6. Materialele se vor achizitiona la pretul minim de achizitie, în favoarea persoanelor prevăzute la art. 1.

Art. 5. - Pentru ducerea la îndeplinire a prezentelor instructiuni, achizitionarea materialelor sanitare se efectuează de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, conform normelor legale în vigoare.

Art. 6. - Programul urmăreste acoperirea necesarului cu următoarele materiale si dispozitive medicale:

1. sonde urinare tip Nelaton;

2. dezinfectante si antiseptice;

3. mănusi din latex sterile si nesterile;

4. pansamente, fesi si comprese;

5. scutece pentru adulti.

Art. 7. - Prezentele instructiuni intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989,

Cutean Vasile Emilian

 

Bucuresti, 12 aprilie 2003.

Nr. 2.451.

 

ANEXĂ

 

Unitatea sanitară …...

Nr. de înregistrare …..

 

REFERAT MEDICAL

 

            Subsemnatul dr. …….. din orasul …..., judetul ….., examinând azi …... pe domnul/doamna ………., în vârstă de ……….,

cu domiciliul în …………, str. .. nr. …., sectorul/judetul …………..., am constatat că suferă de ……

 

Se încadrează în gradul ………... de invaliditate, rănit în Revolutia din decembrie 1989

1. sonde urinare tip Nelaton mărime

nr. sonde/zi

2. dezinfectante si antiseptice denumirea .….

(concentratia) ml/lună . ...

3. mănusi din latex sterile (per.) mărimea ….

per./zi ..

mănusi latex nesterile (buc.) mărimea …….

buc./zi .

4. pansamente, fâsii 40/40 cm buc./zi ……..

fesi 10/10 buc./zi .

comprese 10/10 cm pac./zi …..

(5 buc. la pachet)

5. scutece pentru adulti buc./zi …..

(mărime în functie de greutate) ...

 

Semnătura si parafa medicului de specialitate,

……………………..

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind activitatea de control

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National al Audiovizualului, adoptat prin Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 51/2003,

în temeiul prevederilor art. 18 alin. (1)-(3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - (1) Activitatea de control se desfăsoară în conformitate cu dispozitiile art. 10 alin. (4) si (5), ale art. 17 alin. (4) si ale art. 89, în temeiul prevederilor art. 88 alin. (1) si (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 si cu respectarea regulilor de transparentă si a claritătii a actului decizional.

(2) Dreptul de control asupra continutului programelor se exercită numai după difuzarea acestora.

Art. 2. - Principala atributie a personalului Directiei control din cadrul Consiliului National al Audiovizualului este de a verifica legalitatea continutului programelor audiovizuale.

Art. 3. - (1) În atributiile Directiei control din cadrul Consiliului National al Audiovizualului mai intră:

a) verificarea respectării grilei de programe;

b) verificarea ofertei de servicii de programe retransmise;

c) verificarea respectării datelor din decizia de autorizare audiovizuală;

d) verificarea ducerii la îndeplinire a somatiilor de intrare în legalitate adresate de Consiliul National al Audiovizualului radiodifuzorilor si distribuitorilor de servicii;

e) alte obiective stabilite de Consiliul National al Audiovizualului în baza unui mandat special dat de acesta.

(2) Constatările rezultate în urma activitătilor de control precizate la art. 2 si la art. 3 alin. (1) se consemnează într-un raport de monitorizare sau de constatare, stampilat, datat si semnat de inspector, care va fi transmis Directiei control.

Art. 4. - (1) Verificarea legalitătii continutului programelor audiovizuale se realizează la sediul inspectorului.

(2) În cazul serviciilor de programe difuzate în alte localităti decât cele în care îsi are sediul inspectorul, verificarea se poate realiza si la sediul postului.

(3) Inspectorul poate solicita radiodifuzorului punerea la dispozitie a înregistrărilor programelor difuzate.

Art. 5. - (1) Personalul de control este alcătuit din corpul de inspectori.

(2) Inspectorii dispun de legitimatii de serviciu si de stampile care vor fi utilizate numai pentru stampilarea documentelor de control întocmite si semnate personal.

Art. 6. - Inspectorii au obligatia să asigure:

a) primirea si analizarea plângerilor sau a sesizărilor adresate de orice persoană fizică ori juridică afectată în mod direct printr-o comunicare audiovizuală;

b) informarea publicului cu privire la drepturile acestuia în relatia cu radiodifuzorii, distribuitorii de servicii si Consiliul National al Audiovizualului;

c) informarea radiodifuzorilor, distribuitorilor de servicii si a altor persoane interesate, cu privire la adoptarea deciziilor, instructiunilor si recomandărilor.

Art. 7. - În cazul primirii unor plângeri sau sesizări, acestea vor fi înregistrate si raportate Directiei control pentru a fi prezentate Consiliului National al Audiovizualului, care va dispune măsurile ce se impun.

Art. 8. - În activitatea de control inspectorul are obligatia să se legitimeze si să precizeze motivul sau obiectivul controlului.

Art. 9. - În absenta reprezentantului legal al radiodifuzorului sau al distribuitorului de servicii ori a persoanelor competente să dea relatiile necesare, inspectorul poate să lase, sub semnătură de primire, o invitatie pentru prezentarea la biroul teritorial. În invitatie se vor preciza data si, după caz, ora de prezentare, documentele necesare a fi prezentate si eventualele aspecte constatate care necesită lămuriri.

Art. 10. - Inspectorii trebuie să respecte următoarele norme de conduită:

a) să nu uzeze de calitatea de inspector în alte scopuri decât cele cu care a fost mandatat de Consiliul National al Audiovizualului;

b) să nu accepte avantaje personale oferite de o persoană interesată de rezultatele controlului;

c) să păstreze confidentialitatea asupra datelor, informatiilor si documentelor la care a avut acces în îndeplinirea atributiilor sale si care nu au caracter public;

d) să rămână în limitele mandatului acordat de Consiliul National al Audiovizualului, să manifeste obiectivitate si să rezolve cu operativitate problemele apărute în timpul controlului.

Art. 11. - (1) În cazul în care inspectorii Consiliului National al Audiovizualului încalcă prevederile prezentei decizii, se vor aplica măsurile disciplinare prevăzute de lege.

(2) În cazul refuzului nejustificat de a permite inspectorului efectuarea controlului în limitele mandatului dat, Consiliul National al Audiovizualului poate decide sanctionarea radiodifuzorului sau distribuitorului de servicii conform prevederilor art. 91 din Legea nr. 504/2002.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 22 aprilie 2003.

Nr. 86.

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind difuzarea programelor locale

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

tinând cont de necesitatea asigurării unui raport echilibrat între serviciile nationale si serviciile locale sau regionale, în temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - În sensul prezentei decizii, termenii utilizati au următorul înteles:

a) grilă de programe - forma de prezentare generică a structurii serviciului de programe, pentru fiecare zi a săptămânii si în ordinea succesiunii sale orare;

b) program local - totalitatea programelor/emisiunilor continute în grila de programe, dedicate comunitătii locale (programe/emisiuni de informare care aduc la cunostintă publicului evenimente din actualitatea cotidiană a comunitătii respective, programe/emisiuni de interes local pe teme sociale, economice, culturale si politice).

Art. 2. - (1) Radiodifuzorul care difuzează pe cale radioelectrică terestră un serviciu de programe de televiziune în localităti cu o populatie sub 250.000 de locuitori poate solicita renuntarea la realizarea si difuzarea programului local dacă asigură, în principal, în cadrul acelui serviciu de programe retransmisia unui alt serviciu de programe editat si difuzat de aceeasi societate titulară a licentei.

(2) În cazul municipiilor resedintă de judet cu o populatie sub 250.000 de locuitori, radiodifuzorii pot solicita, în conditiile alin. (1), renuntarea la realizarea si difuzarea programului local dacă, în urma unor întelegeri reciproce, cel putin un radiodifuzor va asigura, în cadrul serviciului său de programe difuzat pe cale radioelectrică terestră sau prin cablu, realizarea si difuzarea unui program local.

Documentul cuprinzând textul întelegerii va fi comunicat Consiliului National al Audiovizualului.

Art. 3. - (1) Radiodifuzorul care difuzează pe care radioelectrică terestră un serviciu de programe de radiodifuziune sonoră în localităti cu o populatie sub 150.000 de locuitori poate solicita renuntarea la realizarea si difuzarea programului local dacă asigură, în principal, în cadrul acelui serviciu de programe retransmisia unui alt serviciu de programe editat si difuzat de aceeasi societate titulară a licentei.

(2) În cazul municipiilor resedintă de judet cu o populatie sub 150.000 de locuitori, radiodifuzorii pot solicita, în conditiile alin. (1), renuntarea la realizarea si difuzarea programului local dacă, în urma unor întelegeri reciproce, cel putin un radiodifuzor va asigura, în cadrul  serviciului său de programe difuzat pe cale radioelectrică terestră, realizarea si difuzarea unui program local. Documentul cuprinzând textul întelegerii va fi comunicat Consiliului National al Audiovizualului.

Art. 4. - (1) Renuntarea la realizarea si difuzarea programului local, în conditiile prevăzute la art. 2 si 3, va fi pusă în aplicare numai după aprobarea de către Consiliul National al Audiovizualului a solicitării radiodifuzorului de modificare a grilei de programe si a formatului de principiu al serviciului de programe, cu respectarea dispozitiilor art. 16 lit. a) din Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 146/2002.

(2) Consiliul National al Audiovizualului va decide tinând seama de principiul localismului si de dispozitiile art. 10 alin. (3) lit. b) si d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Art. 5. - Începând cu data publicării prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 22 din 28 februarie 2002 privind difuzarea programelor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 11 martie 2002, si Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 34 din 17 aprilie 2002 privind durata unor programe locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 29 aprilie 2002.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 22 aprilie 2003.

Nr. 87.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna mai 2003

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente, Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna mai 2003 nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 17,9% pe an.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 2 mai 2003.

Nr. 17.