MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 417              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Vineri, 13 iunie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

656. - Hotărâre privind înfiintarea Institutului National pentru Memoria Exilului Românesc

 

657. - Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. II/3, II/4 si II/10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2003 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale

 

659. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea, în cadrul Muzeului National de Artă Contemporană, a Colectiei de artă “Vasile Grigore - pictor si colectionar”

 

660. - Hotărâre privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al judetului Ilfov si din administrarea Consiliului Judetean Ilfov în domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, precum si încadrarea  functională a acestora ca drum national

 

661. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru proiectarea si demararea lucrărilor de construire a Memorialului Eroilor Martiri ai Revolutiei din Decembrie 1989

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

381. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 640/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului pentru anul 2003

 

387. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru împuternicirea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic de a încheia contractele de gestionarea fondurilorde vânătoare

 

753. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu dobândă în valută, seria VAL 3 USD 2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înăintarea Institutului National pentru Memoria Exilului Românesc

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si al art. 5 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art.1.- Se înfiintează Institutul National pentru Memoria Exilului Românesc, denumit în continuare Institutul, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului si coordonarea ministrului culturii si cultelor, cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Polonă nr. 1-5, sectorul 1.

Art. 2. - Institutul are ca obiect de activitate culegerea, arhivarea, cercetarea si publicarea documentelor referitoare la exilul românesc din perioada 1940-1989, precum si rezolvarea unor probleme pendinte legate de fostul exil.

Art. 3. - Pentru realizarea obiectului de activitate prevăzut la art. 2 Institutul are următoarele atributii pricipale:

a) efectuează studii si cercetări, în tară si în străinătate, pentru aprofundarea cunoasterii fenomenului exilului romdnesc;

b) achizitionează - sau primeste donatii - orice mărturie, publicatie ori document al fostului exil sau despre acesta;

c) identifică, aduce în tară si conservă documentele fostului exil, în original sau copie, pe orice suport, răspândite în diferite tări ale lumii;

d) finantează editarea si reeditarea, tipărirea si publicarea de memorii, cărti, studii, articole, corespondentă, memorie fotografică si video, colectii de documente, albume fotografice, privitoare la fostul exit românesc;

e) lansează proiecte de istorie orală, în scopul salvării memoriei istorice a exilului românesc;

f) organizează reuniuni si colocvii consacrate exilului si reprezintă cercetarea românească în acest domeniu la întâlnirile stiintifice nationale si internationale;

g) constituie un depozit cuprinzând toate publicatiile, cărtile, colectiile de reviste, ziare, manifeste si alte înscrisuri ale fostului exil din perioada 1940-1989;

h) constituie un punct de referintă si de comunicare cu persoanele din fostul exil care au continuat sa rămână în afara granitelor tării;

i) sprijină material, în limita sumelor alocate prin buget, acele institutii ale fostului exil care trebuie să rămană în străinătate, ca prezente active românesti în tările respective;

j) asigură îngrijirea mormintelor personalitătilor exilului decedate în strainătate si, după caz, procedează, cu acordul familiei, la repatrierea si reînhumarea acestora, potrivit legii.

Art. 4. - (1) Numărul maxim de posturi al Institutului este de 20, dintre care 12 sunt cercetători stiintifici.

(2) Personalul Institutului este salarizat conform prevederilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar.

(3) Structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare ale Institutului se aprobă prin ordin al ministrului culturii si cultelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - (1) Institutul este condus de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti pe o perioadă de 5 ani prin decizie a primului-ministru, potrivit legii, dintre membrii Consiliului de Garantie Morală.

(2) Institutul poate avea un presedinte de onoare.

(3) Presedintele si vicepresedintele Institutului sunt încadrati si salarizati la nivelul functiilor asimilate celor de secretar de stat si, respectiv, de subsecretar de stat.

(4) Presedintele are următoarele atributii pricipale:

a) organizează si conduce întreaga activitate a Institutului;

b) este ordonator pricipal de credite, în conditiile legii;

c) asigură gestionarea fondurilor bănesti si a patrimoniului Institutului, potrivit legii;

d) aprobă bilantul contabil si contul de executie bugetară;

e) numeste si destituie, potrivit legii, personalul Institutului.

(5) Vicepresedintele este înlocuitorul de drept al presedintelui si exercită atributiile delegate de acesta.

Art. 6. - (1) Pe langă Institut se organizează si functionează:

a) Consitiul de Garantie Morală, organ consultativ de specialitate, format dintr-un număr de până la 31 de personalităti reprezentative si recunoscute ale fostului exil;

b) Colegiul stiintific, organ consultativ stiintific, format dintr-un număr de până la 21 de membri.

(2) Consiliul de Garantie Morală este alcătuit din membrii Asociatiei Fostiloor Refugiati Politici, cu acordul acestora, ca membri de drept, precum si din alte personalităti recunoscute ale fostului exil, desemnate de presedintele Institutului. Membni Consiliului de Garantie Morală nu sunt salarizati.

(3) Membrii Colegiului stiintific sunt numiti de către presedintele Institutului si nu sunt salarizati.

Art. 7. - În cazuri exceptionale Institutul poate solicita Guvernului acordarea de ajutoare materiale pentru acele personalităti ale fostului exil aflate în nevoie, ajutoare care pot fi plătite inclusiv în străinătate.

Art. 8. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale Institutului se finantează din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat.

(2) Veniturile proprii se obtin din activităti realizate direct de Institut,după cum urmează:

a) editarea si vânzarea de cărti, publicatii, lucrări si studii de specialitate;

b) cofinantări de programe si proiecte;

c) studii, proiecte si prestări de servicii;

d) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare;

e) sponsorizări si donatii, în conditiile legii;

f) alte activităti specifice realizate de către Institut, inclusiv prin încheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - (1) În anul 2003 finantarea cheltuielilor necesare organizarii si functionării Institutului se asigură de la bugetul de stat.

(2) Pentru asigurarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se suplimentează bugetul Institutului pe anul 2003 cu suma de 11 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003.

(3) Se autorizează Ministerul Finantetor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Institutului pe anul 2003.

 Art. 10. - Pentru realizarea activitătilor specifice Institutul are în dotare un număr de două autoturisme si un microbuz pentru transport de persoane si marfă, cu un consum mediu normat de carburanti de 300 litri/lună/autoturism.

Art. 11. - Institutul va prelua sediul prevăzut la art. 1 prin contract de închiriere încheiat cu Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneazd:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 iunie 2003.

Nr. 656.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARARE

pentru modificarea anexelor nr. II/3, II/4 si II/10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2003 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Anexele nr. lI/3, II/4 si II/10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2003 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 7 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică pe trimestrul I al anului 2003 si se

înlocuiesc cu anexele nr. II/3, II/4 si II/10*) la prezenta hotărâre, în vederea asigurării sumelor pentru plata consumului restant la energia electrică aferent lunilor ianuarie mai 2003, în sumă de până la 100 miliarde lei.

Art. II. - Până la aprobarea bugetului rectificat pe anul 2003, subventia pe produse si activităti se va elibera în baza deconturilor justificative în care se vor utiliza cele două subventii unitare prevăzute în anexele la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 iunie 2003.

Nr. 657.


*) Anexele nr. II/3, II/4 si II/10 se comunică Ministerului Industriei si Resurselor.

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor masuri pentru organizarea, în cadrul Muzeului National de Arta Contemporană, a Colectiei de artă „Vasile Grigore - pictor si colectionar"

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, precum si al art. 19 lit a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea, fără plată, a unui imobil situat în municipiul Bucuresti, str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a municipiului Bucuresti si din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti în proprietatea publică a statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

(2) În imobilul prevăzut la alin. (1) va functiona Colectia de artă, “Vasile Grigore - pictor si colectionar" din cadrul Muzeului National de Artă Contemporană.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului care se transmite potrivit art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar înscrisă în contabilitate.

Art. 3. - Cheltuielile pentru întretinerea imobilului prevăzut la art. 1 alin (1) se suportă de către Muzeul National de Artă Contemporană, pe bază de contract de prestări de servicii încheiat cu Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 4. - Lucrările pentru amenajarea imobilului prevăzut la art. 1 alin. (1) se efectuează de către Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".

Art. 5. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 1,8 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru functionarea Colectiei de artă “Vasile Grigore - pictor si colectionar" din cadrul Muzeului National de Artă Contemporană.

Art. 6. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003.

Art. 7. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 5, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu
Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 Iume 2003.

Nr. 659.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din proprietatea private a municipiului Bucureqti si din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti în proprietatea publică a statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristici tehnice

Bucuresti, str Maria Rosetti nr. 29 sectorul 2

Municipiul Bucuresti

Regia Autonomă, "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

Imobil compus din parter, etaj si partial subsol + garaj

Suprafata totală = 253,73 m2

Garaj = 26,80 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al judetului Ilfov si din administrarea Consiliului Judetean Ilfov în domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor  din România", precum si încadrarea functională a acestora ca drum national

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea  publică si regimul juridic al acesteia, precum si al art. 12 si 20 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă preluarea sectoarelor de drum având datele de identificare prevazute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre din domeniul public a judetului Ilfov si din administrarea Consiliului Judetean Ilfov în domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Regiei Autonome „Administrati Natională a Drumurilor din România".

(2) Sectoarele de drum prevăzute la alin. (1) se încadrează ca drumuri nationale si vor avea indicativul “Centura Bucuresti", potrivit anexei.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectoarelor de drum prevăzute la art. 1 se face pe baza de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor utilitate privată deschise circulatiei pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzator.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 iunie 2003.

Nr. 660.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectoarelor de drum care se preiau din domeniul public al judetului Ilfov si din administrarea Consiliului Judetean Ilfov în domeniul public al statului si care se dau în administrarea Regiei Autonome „Administratia Nationale a Drumurilor din România" si se încadrează functional ca drumuri nationale

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru proiectarea si demararea lucrărilor de construire a Memorialului Eroilor Martiri ai Revolutiei din Decembrie 1989

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, cu suma de 2.000.000 mii lei, pentru municipiul Bucuresti, din Fondul de rezervă bugetara la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003 si alocarea acesteia Consiliului Local al Sectorului 4 pentru proiectarea si demararea lucrărilor de construire a Memorialului Eroilor Martiri ai Revolutiei din Decembrie 1989.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul pricipal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificarile corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 iunie 2003.

Nr. 661.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEl SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 640/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului pentru anul 2003

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 153.320 din 6 mai 2003, întocmit de Agentia Nationale Sanitară Veterinară, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii,

alimentatiei si pădurilor nr 640/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de  prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului pentru anul 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 35 din 22 ianuarie 2003, se completează după cum umează:

- La sectiunea a III-a „Actiuni de profilaxie sanitara veterinară obligatorii a bolilor la animale", capitolul I „Actiuni obligatorii de profilaxie sanitară veterinară specifică", litera a) “Profilaxia sanitară veterinară specifică a unor boli din lista A a O.I.E", nr. crt. 1 „Pasta Porcine clasică", a 5 „Precizări tehnice", se introduce punctul 8) cu următorul cuprins:

„8) A doua vaccinare contra pestei porcine clasice a porcinelor din alte judete decât cele mentionate la pct. 1), prevăzută pentru trimestrul III 2003, va fi executată în perioada 1 iunie - 31 iulie 2003, prin vaccinarea tuturor porcinelor de pe teritoriul acestor judete, indiferent de data ultimei vaccinări."

Art. II. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordm.

Art.III. - Agenda Natională Sanitară Veterinară va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 9 iunie 2003.

Nr. 381.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru împuternicirea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic

de a încheia contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare

 

În conformitate cu prevederile art. V din Legea nr. 654/2001 pentru modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996,

în temeiul prevederilor art. 12 si ale art. 51 alin. (1) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996, republicată,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. B.m) si ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se împuternicesc inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic se încheie, în conditiile legii, contractele de gestionare pentru fondurile de vânătoare.

(2) Initiativa încheierii contractelor prevăzute la alin. (1) apartine inspectoratului teritorial de regim sdvic si cinegetic care îsi desfăsoară activitatea în judetul în care se găseste fondul de vânătoare pentru care se încheie contractul de gestionare.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nu. 43/2001 pentru împuternicirea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic de a încheia contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 15 martie 2001, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 9 iunie 2003.

Nr. 387.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu dobândă în valută, seria VAL 3 USD 2006

 

În baza art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

având în vedere prevederile Legii nr. 81/1999 privind datoria publică, ale art. 30 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, al guvernatorului Băncii Nationale a României si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, si ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investitiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat, aprobată prin Legea nr. 792/2001,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Ministerul Finantelor Publice anuntă lansarea unei emisiuni de obligatiuni de stat cu dobandă în valută, seriei VAL 3 USD 2006, în sumă de 100.000.000 dolari S.U.A., cu următoarele caracteristici:

 

Seria

Data licitatiei

Data emisiunii (data la care începe calculul dobânzii inclusiv)

Numărul de zile până la scadentă

Data scadentei (data la care încetează calculul dobânzii exclusiv)

VAL 3 USD 2006

13 iunie 2003

17 iunie 2003

1.095

16 iunie 2006

 

Art. 2. - În functie de necesitătile de finantare si dobânda înregistrată la data licitatiei Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul de a majora sau micsora valoarea anuntată a emisiunii.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobândă în valută este de 10.000 dolari S.U.A. cu multipli aferenti.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobândă în valută se pun în vânzare la valoarea nominală, în formă dematerializată, si pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane fizice si juridice rezidente si/sau nerezidente.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la data de 13 iunie 2003, iar adjudecarea se va face după metoda pretului uniform.

Art. 6. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si vor cuprinde numărul titlurilor de stat, valoarea nominală si rata dobânzii; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valtorice la rate diferite ale dobânzii.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Stabilirea rezultatului licitatiei va avea loc în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 8. - Dobânzile se vor calcula si plăti anual la datele de 16 iunie 2004, 16 iunie 2005 si 16 iunie 2006 prin creditarea conturilor de corespondent în dolari S.U.A. ale intermediarilor autorizati pe piata titlurilor de stat si/sau ale băncilor detinători înregistrati, comunicate oficial de către acestia Băncii Nationale a României cu cel putin două zile lucră anterioare datei plătii cuponului.

Dobânda se va determina conform formulei:

 

D = N x r x z/365 sau 366

în care:

D = valoarea dobânzii;

N = valoarea nominală totală a obligatiunilor de stat cu dobândă în valută detinute;

r = rata dobânzii (exprimată cu două zecimale);

z = numărul zilelor pentru care se calculează dobânda;

366 zile = an bisect.

Pentru respectarea perioadelor de detinere de cstre Ministerul Finantelor Publice a contravalorii obligatiunilor de stat cu dobândă în valută emise, de 1.095 de zile, în situatia în care datele decontării sau datele scadentei capitalului si dobânzii sunt zile nelucrătoare pentru ROL sau USD, plătile se vor face în ziua lucrătoare imediat următoare, fără obligarea la dobânzi moratorii.

Art. 9. - Plata obligatiunilor de stat cu dobândă în valută se va efectua la data emisiunii, prin transferarea de către intermediarul autorizat si/sau de către băncile detinători înregistrati, în contul de dolari S.U.A. al Băncii Nationale a României deschis la Federal Reserve Bank of New York, New York, a sumei reprezentând valoarea nominală a obligatiunilor de stat cu dobândă în valută adjudecate.

În caz contrar, pentru întreaga perioadă de întarziere se va plăti o dobândă de penalizare la nivelul ratei dobânzii de licitatie adjudecate, plus două puncte procentuale.

Art. 10. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobândă în valută se va efectua la scadentă, conform datei prevăzute în tabelul de la art. 1, prin creditarea conturilor corespondente în dolari S.U.A. ale intermediarilor autorizati si/sau ale băncilor detinători înregistrati, comunicate oficial Băncii Nationale a României cu cel putin două zile lucrătoare anterioare datei scadentei, cu suma reprezentând valoarea nominală a obligatiunilor de stat cu dobândă în valută exprimate în dolari S.U.A.

Art. 11. - Nu sunt admise răscumpările în avans.

Art. 12. - Obligatiunile de stat cu dobândă în valută sunt negociabile pe piata secundară.

Proprietatea acestora va fi înregistrată conform reglementărilor în vigoare privind operatiunile cu titluri de stat, după caz, în registrul principal mentinut la nivelul Băncii Nationale a României sau în registrul secundar mentinut de către intermediarii pietei titlurilor de stat, înregistrări care garantează detinătorului dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat.

Art. 13. - Tranzactionarea obligatiunilor de stat cu dobândă în valută pe piata secundară nu va fi permisă în ultimele două zile lucrătoare anterioare datei scadentei.

Art. 14. - Regimul fiscal al obligatiunilor de stat cu dobândă în valută prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 iunie 2003.

Nr. 758.