MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 411              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Joi, 12 iunie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 157 din 22 aprilie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 23  din  Ordonanta  de  urgentă  a  Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001

 

Decizia nr. 160 din 22 aprilie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 si ale art. 581 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 174 din 6 mai 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 409/2001, devenit art. 21 după republicăre

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

359. - Ordin al ministrului turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism  (I.N.C.D.T.),  aflat  în  coordonarea Ministerului Turismului

 

548/240.- Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea preturilor de referintă ale dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

806. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei privind instituirea procedurii de administrare specială

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 157

din 22 aprilie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 23 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 23 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, exceptie ridicată de Cristian Ciochircă si Maria Antoaneta Ciochircă  în  Dosarul  nr.  15.809/2000  al  Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal sunt prezenti: Maria Antoaneta Ciochirca si Iulian Anastasiu, lipsind celelalte parti, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Maria Antoaneta Ciochirca solicita un nou termen de judecata pentru a-si angaja un aparator.

Iulian Anastasiu se opune acordarii unui nou termen, aratând că autoarea exceptiei tergiverseaza în mod nejustificat solutionarea acestui litigiu.

Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea acestei cereri, având în vedere ca, potrivit art. 156 alin. 1 din Codul de procedura civila, Curtea Constitutionala a mai acordat un termen pentru aceleasi motive.

Curtea, deliberând, respinge cererea formulata de autorul exceptiei, având în vedere prevederile art. 156 alin. 1 din Codul de procedura civila.

Cauza fiind în stare de judecata, Maria Antoaneta Ciochirca solicita admiterea exceptiei, aratând că textele legale criticate creeaza un regim discriminatoriu prin aceea că protejeaza în mod diferit pe cei care ocupa spatiile locative de stat fata de cei care locuiesc în spatii redobândite de proprietarii persoane fizice.

Iulian Anastasiu solicita respingerea exceptiei, aratând că asupra constitutionalitatii textelor criticate Curtea s-a pronuntat, statuând că aceste texte sunt constitutionale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, cu motivarea că asupra constitutionalitatii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin numeroase decizii, statuând că dispozitiile acestei ordonante sunt constitutionale si că nu sunt împrejurari sau argumente de natura a determina revenirea asupra jurisprudentei Curtii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constata urmatoarele:

Prin Încheierea din 4 octombrie 2002, pronuntata în Dosarul nr. 15.809/2000, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 23 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, exceptie ridicată de Cristian Ciochirca si Maria Antoaneta Ciochirca.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia considera că textele criticate încalca art. 16 din Constitutie, introducând un regim discriminatoriu prin aceea că protejeaza în mod diferit pe cei care ocupa spatiile locative de stat si pe cei care locuiesc în spatii redobândite de proprietarii persoane fizice. În timp ce primilor le este asigurata prelungirea de drept a contractelor de închiriere, proprietarii particulari dispun de o procedura de favoare care le permite să obtina evacuarea chiriasilor în cazul în care acestia nu raspund sau refuza să încheie noul contract de închiriere, precum si posibilitatea obtinerii mutarii chiriasilor pe calea schimbului obligatoriu (în cazul în care le asigura o locuinta corespunzatoare si exista acordul chiriasului cu privire la schimb).

Instanta de judecata considera că textele criticate sunt constitutionale.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicătă, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciaza că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii, care a statuat că textele legale criticate sunt constitutionale.

Avocatul Poporului apreciaza de asemenea că exceptia este neîntemeiata, aratând că dispozitiile legale invocate nu contravin prevederilor constitutionale. În acest sens este invocată jurisprudenta Curtii, de exemplu Decizia nr. 139/2000 si Decizia nr. 102/2000.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile partilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicătă, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Exceptia are că obiect dispozitiile art. 1, 2 si 23 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, dispozitii care au următorul continut:

 - Art. 1: "Contractele de închiriere privind suprafetele locative cu destinatia de locuinte, precum si cele folosite de asezamintele social-culturale si de învatamânt, de partide politice, de sindicate si de alte organizatii neguvernamentale, legal înregistrate, prelungite sau reînnoite conform Legii nr. 17/1994 si aflate în curs de executare la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, se prelungesc de drept pentru o perioada de 5 ani de la data intrarii în vigoare a acesteia, în aceleasi conditii, cu exceptia nivelului chiriei.";

 - Art. 2: "Contractele de închiriere prelungite sau reînnoite în temeiul Legii nr. 17/1994, pentru suprafetele cu destinatia de locuinte, proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se prelungesc, la cererea chiriasilor, pentru o perioada de 5 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.";

 - Art. 23: "(1) Proprietarii au dreptul să ceara si să obtina mutarea chiriasilor din spatiile cu destinatia de locuinta pe calea unui schimb obligatoriu. (2) Pentru aceasta proprietarul este obligat să puna la dispozitie chiriasului, cu contract de închiriere, un alt spatiu cu destinatia de locuinta în aceeasi localitate sau într-o alta localitate cu acordul chiriasului, cu asigurarea exigentelor minimale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicătă, cu modificările si completările ulterioare. (3) Daca locuinta oferita în schimb este proprietatea altei persoane, contractul de închiriere se încheie de catre aceasta pentru un termen care nu poate fi mai mic decât cel prevazut în contractul initial."

În opinia autorilor exceptiei aceste texte contravin principiului egalitatii în drepturi consacrat în art. 16 din Constitutie.

Analizând aceasta critica de neconstitutionalitate, Curtea constata că este neîntemeiata, pentru considerentele ce urmeaza.

În jurisprudenta să Curtea Constitutionala a statuat în mod constant că instituirea de regimuri juridice diferite în situatii care impun rezolvari diferite nu poate fi apreciata drept o încalcare a principiului egalitatii în fata legii. Asa se explica de ce în cazul chiriasilor statului, unde protectia sociala se realizeaza si prin reînnoirea contractului de închiriere, nu îsi gaseste aplicare schimbul obligatoriu de locuinta, în timp ce în cazul chiriasilor din locuintele retrocedate, domeniu în care prevaleaza principiul garantarii dreptului de proprietate, s-a impus consacrarea unui atare schimb.

Curtea retine că statul, chemat să medieze conflictul locativ dintre proprietarul persoana fizica si chirias, a procedat corect, asigurându-i primului posibilitatea valorificarii atributelor dreptului sau de proprietate, îngrijindu-se Totodată de protectia celui de-al doilea împotriva unor eventuale abuzuri, prin instituirea unor exigente rezonabile fara a caror satisfacere chiriasul nu poate fi obligat să elibereze locuinta.

De altfel, asupra constitutionalitatii textelor legale criticate Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 113 din 24 aprilie 2001, publicăta în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 iunie 2001, Decizia nr. 139 din 8 mai 2001, publicăta în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 20 iunie 2002, si Decizia nr. 347 din 10 decembrie 2002, publicăta în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 25 februarie 2003. Prin aceste decizii, respingând exceptiile de neconstitutionalitate, a statuat că aceste dispozitii sunt constitutionale.

Atât solutiile, cât si considerentele acestor decizii sunt valabile si în cauza prezenta, neexistând motive pentru a determina o modificare a jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicătă,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 23 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, exceptie ridicată de Cristian Ciochirca si Maria Antoaneta Ciochirca în Dosarul nr. 15.809/2000 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Pronuntata în sedinta publică din data de 22 aprilie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 160

din 22 aprilie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 si ale art. 581 din Codul de procedura civila

 

 

Nicolae Popa – presedinte

Costica Bulai- judecător

Nicolae Cochinescu – judecător

Constantin Doldur- judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Lucian Stângu- judecător

Ioan Vida- judecător

Aurelia Popa – procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 si ale art. 581 din Codul de procedura civila, exceptie ridicată de Horia Tudor Vuscan în Dosarul nr. 13.839/2002 al Judecătoriei Oradea.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate că neîntemeiata. Se arata ca, asupra constitutionalitatii dispozitiilor art. 581 din Codul de procedura civila, Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat, constatând că acestea sunt constitutionale. În ceea ce priveste dispozitiile art. 403 alin. 4 din Codul de procedura civila, se apreciaza că aceste prevederi nu contravin textelor constitutionale invocate în sustinerea exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constata urmatoarele:

Prin Încheierea din 22 octombrie 2002, pronuntata în Dosarul nr. 13.839/2002, Judecătoria Oradea a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 si ale art. 581 din Codul de procedura civila, exceptie ridicată de Horia Tudor Vuscan.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca, prin posibilitatea suspendarii executarii acordate prin ordonanta presedintiala, conform dispozitiilor art. 403 alin. 4 si ale art. 581 din Codul de procedura civila, drepturile creditorului aflat în posesia unui titlu executoriu sunt grav încalcate. În acest mod sunt încalcate dreptul la aparare al creditorului, precum si principiul egalitatii în fata legii, în conditiile în care cererea se judeca fara citarea partilor. Sunt încalcate astfel, în conceptia autorului exceptiei, dispozitiile art. 1 alin. (3), art. 16 alin. (1), art. 24 si 49 din Constitutie.

Judecătoria Oradea considera că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicătă, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciaza că exceptia este neîntemeiata, întrucât măsurile dispuse prin ordonanta presedintiala au caracter vremelnic, iar urgentă acestora "este justificata de însusi scopul acestei proceduri ce consta din necesitatea evitarii prejudicierii unor drepturi si interese legitime". Pe de alta parte, suspendarea provizorie a executarii pe cale de ordonanta presedintiala poate fi luata numai în cazuri urgente.

Avocatul Poporului considera, în esenta, că exceptia este neîntemeiata, dispozitiile legale criticate nefiind contrare, în nici un mod, textelor constitutionale invocate în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate. De altfel, se arata în punctul de vedere al Avocatului Poporului, Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat asupra textelor legale criticate, stabilind că acestea sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicătă, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 403 alin. 4 si ale art. 581 din Codul de procedura civila, care au următorul cuprins:

 - Art. 403 alin. 4 din Codul de procedura civila:

"În cazuri urgente, presedintele instantei poate dispune suspendarea provizorie a executării pe cale de ordonanta presedintială, până la solutionarea de catre instanta a cererii de suspendare prevăzute de prezentul articol."

 - Art. 581 din Codul de procedura civila:

"Instanta va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.

Cererea de ordonanta presedintiala se va introduce la instanta competenta să se pronunte asupra fondului dreptului.

Ordonanta va putea fi data si fara citarea partilor si chiar atunci când exista judecata asupra fondului. Judecata se face de urgentă si cu precadere.

Pronuntarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordonantei se face în cel mult 48 de ore de la pronuntare.

Ordonanta este vremelnică si executorie. Instanta va putea hotarî că executarea să se faca fara somatie sau fara trecerea unui termen."

În esenta, critica de neconstitutionalitate se bazeaza pe sustinerea că cele două texte din Codul de procedura civilă încalcă drepturile creditorului de a-si valorifica titlul sau executoriu că urmare a posibilitatii instantei de a suspenda provizoriu executarea pe calea ordonantei presedintiale, ceea ce contravine, în opinia autorului exceptiei, dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3), care stabilesc că România este stat de drept, ale art. 16 alin. (1), care prevad că "Cetatenii sunt egali în fata legii si a Autoritătilor publice, fara privilegii si fara discriminari", ale art. 24, care consacra dreptul la aparare, precum si ale art. 49, care stabilesc conditiile în care poate fi restrâns exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând textele de lege supuse controlului de constitutionalitate, Curtea retine ca, potrivit art. 403 alin. 4 din Codul de procedura civila, instanta are posibilitatea de a dispune suspendarea provizorie a executarii pe cale de ordonanta presedintiala, iar art. 581 din acelasi cod reglementeaza conditiile de exercitare si procedura de judecata a ordonantei presedintiale. Aceste reglementari nu contravin caracterului de stat de drept al României, consfintit de art. 1 alin. (3) din Constitutie, întrucât, pe de o parte, unul dintre elementele esentiale ale acestui tip de stat îl constituie domnia legii, situatie care, în cauza, nu se pune, întrucât reglementarile criticate sunt cuprinse în lege, a carei respectare este obligatorie. Pe de alta parte, procedura instituita în cele două texte criticate, parte integranta a contextului legislativ în care este reglementată contestatia la executare, este prevazută în aplicarea dispozitiilor art. 125 alin. (3) din Constitutie, potrivit carora "Competenta si procedura de judecata sunt stabilite prin lege".

De asemenea, atât art. 403 alin. 4, cât si art. 581 din Codul de procedura civila nu aduc atingere prevederilor constitutionale privind egalitatea în fata legii si a Autoritătilor publice, deoarece dispozitiile legale criticate nu stabilesc discriminari, ci instituie un tratament juridic egal pentru toate persoanele aflate în aceeasi situatie procesuala, fara nici o deosebire.

Este, Totodată, nefondata critica pe care autorul exceptiei o face cu privire la încalcarea dreptului la aparare, prevazut de art. 24 din Constitutie, întrucât art. 582 alin. 1 din Codul de procedura civila prevede că "ordonanta este supusă recursului în termen de 5 zile de la pronuntare, daca s-a dat cu citarea partilor, si de la comunicare, daca s-a dat fara citarea lor". Pe de alta parte, însasi ipoteza prevazută de art. 403 alin. 4 din Codul de procedura civila se refera la o cerere de suspendare provizorie a executarii, în cazuri urgente, până la solutionarea cererii de suspendare prevăzute la alin. 1 al aceluiasi articol, care se judeca conform procedurii obisnuite si cu conditia depunerii unei cautiuni stabilite de instanta că o garantie împotriva unui eventual abuz de drept. Totodată, de esenta măsurilor prevăzute în cele două texte de lege criticate depind caracterul provizoriu al suspendarii executarii si urgentă cazului care justifica masura.

În ceea ce priveste invocarea dispozitiilor art. 49 din Constitutie, Curtea constata că acestea nu sunt incidente în cauza, întrucât ipoteza textului constitutional vizeaza restrângerea prin lege a unor drepturi fundamentale sau a unor libertăti prevăzute de Constitutie. Or, este evident faptul că art. 403 alin. 4 din Codul de procedura civila are un alt obiect, reglementând numai suspendarea provizorie a executarii unui titlu executoriu, în cadrul procesual stabilit de lege.

Dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 76 din 20 februarie 2003, publicăta în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 3 aprilie 2003, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedura civila. Totodată, prin Decizia nr. 281 din 29 octombrie 2002, publicăta în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 13 decembrie 2002, pronuntându-se cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 din Codul de procedura civila, Curtea a retinut că aceste dispozitii legale nu contravin art. 16 alin. (1) din Constitutie "deoarece ele nu sunt aplicabile doar unei sau unor categorii de persoane aprioric determinate, ci oricarei persoane aflate în situatiile mentionate în ipoteza normei, neavând caracter discriminatoriu, egalitatea de tratament justificându-se doar când subiectele de drepturi se gasesc în situatii similare, situatiile diferite impunând solutii legislative diferite".

În legatura cu constitutionalitatea dispozitiilor art. 581 alin. 3 din Codul de procedura civila prin raportare la prevederile art. 24 din Constitutie, Curtea constata că s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 124 din 16 aprilie 2002, publicăta în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 11 iunie 2002. Prin aceasta decizie s-a statuat ca, din coroborarea prevederilor constitutionale ale art. 24 cu cele ale art. 128, referitoare la "Folosirea cailor de atac", si cu cele ale art. 125 alin. (3), potrivit carora "Competenta si procedura de judecata sunt stabilite de lege", rezultă că reglementarea prin textul de lege criticat a unei proceduri speciale, prin care instanta de judecata poate ordona măsuri vremelnice în cazuri grabnice, fara citarea partilor, nu este contrara dreptului la aparare consacrat la art. 24 din Constitutie.

Solutiile pronuntate în cauzele respective si considerentele care au stat la baza acestora îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata, întrucât nu au intervenit elemente noi de natura să determine schimbarea jurisprudentei Curtii.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicătă

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 si ale art. 581 din Codul de procedura civila, exceptie ridicată de Horia Tudor Vuscan în Dosarul nr. 13.839/2002 al Judecătoriei Oradea.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntata în sedinta publică din data de 22 aprilie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 174

din 6 mai 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobata cu modificări prin Legea nr. 409/2001, devenit art. 21 dupa republicăre

 

Nicolae Popa- presedinte

Costica Bulai – judecător

Nicolae Cochinescu- judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor- judecător

Petre Ninosu- judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Lucian Stângu – judecător

Ioan Vida – judecător

Florentina Baltă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobata cu modificări prin Legea nr. 409/2001, devenit art. 21 dupa republicăre, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Rovinco" - S.A. Cotesti în Dosarul nr. 592/2002 al Curtii de Apel Galati - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal raspunde Autoritătea pentru Valorificarea Activelor Bancare Bucuresti, prin avocat Lucia Capusan, lipsind autorul exceptiei, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Reprezentantul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate că neîntemeiata, întrucât statul, prin functia să legislativa, a intervenit pe piata financiara pentru a restabili echilibrul raporturilor juridice dintre creditori si debitori în scopul apararii interesului national. Pe de alta parte, pentru a evita deprecierea creantei, s-a reglementat posibilitatea consolidarii titlurilor în USD tocmai pentru conservarea lor si nu pentru a se face tranzactii în dolari. Reprezentantul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare depune la dosar concluzii scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate că nefondata, sustinând că dispozitiile criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate, ci dezvolta politica statala în crearea si protejarea cadrului juridic necesar valorificarii activelor bancare. În realizarea acestor obiective, prin cap. II a fost creata Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, iar cap. IV pune la dispozitia acestei Autorităti pârghiile necesare în vederea atingerii scopului ordonantei de urgentă contestate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 iunie 2002, pronuntata în Dosarul nr. 592/C/2002, Curtea de Apel Galati - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 181 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, aprobata cu modificări prin Legea nr. 409/2001, devenit art. 21 dupa republicăre.

Exceptia a fost ridicată de contestatoarea recurenta Societatea Comercială "Rovinco" - S.A. Cotesti în dosarul de mai sus având drept obiect contestatia la executare formulata în contradictoriu cu intimata Autoritătea pentru Valorificarea Activelor Bancare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul exceptiei sustine că statul român, prin Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, a certificat în momentul privatizarii cuantumul datoriilor pe care le avea societatea. Cu aceasta ocazie debitele au fost stabilite în lei si nu s-au raportat la alta monedă de referintă. De aceea, posibilitatea creditorilor de a se prevala de dispozitiile art. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, republicătă, în sensul consolidarii creantelor în USD, aduce atingere dispozitiilor constitutionale invocate.

Curtea de Apel Galati a apreciat că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiata întrucât, pe de o parte, dispozitiile contestate contravin prevederilor constitutionale care consacra principiul fundamental conform caruia moneda nationala este leul si, pe de alta parte, încalca principiul egalitatii în fata legii. În opinia instantei, prevederile referitoare la consolidarea în valuta a creditelor preluate de Autoritătea pentru Valorificarea Activelor Bancare "creeaza o exceptie privitoare la dreptul persoanelor care au contractat credite în moneda nationala să le achite tot în aceeasi moneda".

De altfel, "nimic nu ar justifica faptul că pârâtei, ce face parte din structurile puterii guvernamentale, să i se permita că într-un contract civil de cesiune de creanta să dobândeasca mai multe drepturi decât cele transmise de catre cedent prin efectul contractului de cesiune".

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicătă, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul a opinat că "dispozitiile legale criticate sunt cuprinse în cap. IV intitulat Evidente speciale, contabile, conturi bancare al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, republicătă, ceea ce evidentiaza clar scopul si finalitatea dispozitiilor din acest capitol, si anume valorificarea creantelor preluate la o valoare cât mai apropiata de valoarea debitelor, existenta la data preluarii".

Ca urmare, prevederile legale criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale, ci, dimpotriva, dezvolta unul dintre obiectivele principale ale actiunii statale, si anume protejarea intereselor nationale în activitatea financiara si valutara.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala constata că a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicătă, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergatoare privatizarii bancilor, publicăta în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, aprobata cu modificări prin Legea nr. 409/2001, publicăta în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 19 iulie 2001. Ulterior sesizării Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare a fost republicătă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, schimbându-se numerotarea articolelor, astfel încât dispozitiile art. 181 au fost cuprinse în art. 21, cu urmatoarea redactare:

 - "Art. 21. - (1) Înregistrarea în contabilitate a valorii nominale a activelor bancare preluate de la banci se face si în structura monetara existenta în titlurile de creanta detinute de banca pentru fiecare debitor cedat, remise de banca cedenta o data cu semnarea contractului de cesiune. (2) În vederea valorificarii creantelor preluate de AVAB, la valori cât mai apropiate de valoarea nominala, actualizata la zi, debitele în lei si în alte valute decât USD, la data preluarii, se consolideaza în USD, în baza raportului leu/USD la acea data."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încalcate prevederile constitutionale ale art. 134 alin. (2) lit. b) si ale art. 136 alin. (2) care au următorul continut:

 - Art. 134 alin. (2) lit. b): "(2) Statul trebuie să asigure: [...]

b) protejarea intereselor nationale în activitatea economica, financiara si valutara;";

 - Art. 136 alin. (2): "Moneda nationala este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că scopul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările si completările ulterioare, enuntat în art. 1, este acela de a stabili "cadrul juridic pentru valorificarea unor active ale bancilor la care statul este actionar majoritar, în vederea pregatirii acestora pentru începerea procedurii de privatizare, în scopul cresterii gradului de solvabilitate si a credibilitatii interne si externe sau reglementarii problemelor de natura financiara ale acestora pentru mentinerea viabilitatii sistemului bancar, precum si pentru accelerarea procedurilor de recuperare a creantelor cesionate".

Pentru realizarea acestor obiective, prin cap. II al ordonantei a fost creată Autoriatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, că institutie în subordinea Guvernului. Atributiile principale ale acestei institutii includ, conform ordonantei, preluarea cu plata a activelor bancare si a creantelor comerciale, în scopul valorificării lor pe piată, initierea si finalizarea procedurilor de executare silita, vânzarea creantelor prin licitatii publice, negocierea creantelor si esalonarea scadentelor.

Textul de lege criticat pentru neconstitutionalitate reglementeaza o procedura speciala de reflectare în contabilitate a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publică, de conservare si de valorificare a acestora cu mai multa celeritate.

Referitor la pretinsa încalcare a prevederilor art. 134 alin. (2) lit. b) din Constitutie, Curtea constata că în conditiile persistentei fenomenului inflationist raportarea valorii creantelor statului la monede stabile constituie o masura de protejare a intereselor nationale în activitatea economica si financiara, iar nu un act legislativ contrar acestei norme constitutionale, cum, fara temei, se sustine în motivarea exceptiei. Existenta unui regim juridic special în materia creantelor bugetare îsi gaseste fundamentul constitutional tocmai în dispozitiile art. 134 alin. (2) lit. b), iar acest temei justifica efortul de încasare a creantelor bugetare si de asigurare a veniturilor publice la bugetul de stat.

Nu se poate retine nici critica conform careia textul de lege criticat încalca prevederile art. 136 alin. (2) din Constitutie, deoarece, prin reglementarea ce o contine, nu deroga de la dispozitia constitutionala prin care se stabileste că moneda nationala este leul. Referirea la consolidarea creantelor în USD reprezinta o modalitate tehnica de echivalare a obligatiei a carei valoare se schimba în raport cu fluctuatia valorica a monedei nationale si vizeaza efectuarea unor tranzactii comerciale prin raportare la alte monede folosite frecvent în operatiile financiare internationale, în vederea prezervarii interesului national prin actualizarea valorii unor creante, fie ale statului, fie ale altor persoane fizice sau juridice.

În sfârsit, Curtea constata că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitatii dispozitiilor art. 181 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, devenit art. 21 dupa republicăre, prin Decizia nr. 78 din 25 februarie 2003, publicăta în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 2 aprilie 2003.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c), al art. 145 alin. (2), al art. 134 alin (2) lit. b) si al art. 136 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicătă,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, aprobata cu modificări prin Legea nr. 409/2001, devenit art. 21 dupa republicăre, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Rovinco" - S.A. Cotesti în Dosarul nr. 592/2002 al Curtii de Apel Galati - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntata în sedinta publică din data de 6 mai 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.), aflat în coordonarea Ministerului Turismului

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului, al Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, precum si al art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică,

 

ministrul turismului emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.), aflat în coordonarea Ministerului Turismului, prevazut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.) reprezinta limite maxime si nu pot fi depasite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea prin ordin al ministrului turismului, dupa obtinerea avizului Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.) va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. - Directia generală economică, administrativă si resurse umane si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.) vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicăt în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul turismului,

Dan Matei-Agathon

 

Bucuresti, 19 mai 2003.

Nr. 359.

 

ANEXA

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

 A

0

1

2

3

Număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

49

24

26

108,3

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut*)

50

6.516.296

7.609.842

116,8

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare

51

6.540.870

7.866.667

120,3

7. Rentabilitatea (rd. 47/rd/46 x100)

52

9,3

6,5

69,9

8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers (rd. 45/rd.48)

53

244.571

245.161

100,2

9. Rata rentabilitătii financiare (rd. 28 x 100/capital propriu)

54

213,18

58,6

27,5

 

* Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a directorului general si a drepturilor bănesti ale persoanelor angajate pe baza de conventie civilă de prestări servicii.

 

 

NOTA: În cheltuielile cu salariile pe anul 2003 s-au cuprins si:

-         suma de 470.000 mii lei reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

-         suma de 435.000 mii lei reprezentând drepturile bănesti ale directorului general

-         suma de 15.457 mii lei reprezentând drepturile bănesti ale persoanelor angajate pe bază de conventie civilă de prestăti servicii în perioada 01.01.2003 – 28.02.2003.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 548 din 4 iunie 2003

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 240 din 27 mai 2003

 

ORDIN

pentru aprobarea preturilor de referintă ale dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul prevederilor:

 - Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate;

 - Hotarârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare;

 - Hotarârii Guvernului nr. 1.509/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala în tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,

 

ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă preturile de referintă ale dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi înceteaza aplicabilitatea Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 139/2002 privind stabilirea pretului de referintă al dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, decontat de catre casele de asigurări de sănătate, publicăt în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 17 iunie 2002.

Art. 3. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si caselor de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicăt în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Eugeniu Turlea

 

ANEXA*)

 

Pagina a 1-a

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizarii, modificata si completata prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002, ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 577/2002, precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare,

 

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Începând cu data publicării prezentului ordin se instituie procedura de administrare speciala si supraveghere financiara în perioada de privatizare la societătile comerciale nominalizate în anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Pe durata administrarii speciale si supravegherii financiare în perioada privatizarii, administratorii speciali au atributiile stabilite prin mandatul special prevazut în anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 3. - Procedura de administrare speciala în perioada de privatizare înceteaza la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizarii societătilor comerciale prevăzute în anexa nr. 1 sau la o alta data ce va fi stabilita prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

Art. 4. - Atributiile si competentele privind numirea si, dupa caz, revocarea administratorilor speciali, precum si cele referitoare la încheierea sau încetarea contractelor de mandat revin secretarului de stat care coordoneaza sectorul în care îsi desfasoara activitatea societatea comercială la care a fost instituita procedura de administrare speciala si supraveghere financiara.

 Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 iunie 2003.

Nr. 806.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

societătilor comerciale aflate în proces de privatizare pentru care se instituie procedura de administrare specială

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

Adresa sediului social

Nr. de înregistrare la Oficiul registrului comertului

1.

Antrepriza Reparatii si Lucrări A.R.L. Cluj - S.A. Cluj

Municipiul Cluj-Napoca, Str. Fabricii nr. 131, judetul Cluj

J 12/953/1997

2.

Antrepriza de Lucrări Drumuri si Poduri Iasi A.L.D.P. Iasi - S.A. Iasi

Municipiul Iasi, str. Serg. Grigore Ion nr. 10, judetul Iasi

J 22/172/1998

3.

Conas Brasov - S.A. Brasov

Municipiul Brasov, Str. Spicului nr. 2, judetul Brasov

J 08/1138/1997

4.

Antrepriza Drumuri si Poduri A.D.P. Timisoara - S.A. Timisoara

Municipiul Timisoara, Str. Ardealului nr. 11, judetul

J 35/997/1997

5.

Mecdru - S.A. Cluj

Municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 212, judetul Cluj

J 12/1604/2001

6.

Drum Serv - S.A. Târgu Mures

Municipiul Târgu Mures, str. 8 Martie nr. 66, judetul Mures

J 26/903/2001

7.

Societatea Comercială de Revizii si Reparatii Echipamente si Instalatii Ecluze "Repec" - S.A. Ovidiu

Localitatea Ovidiu, str. Incinta Port Ovidiu, judetul Constanta

J 13/2231/1998

8.

Societatea Comercială de Exploatare, Întretinere si Reparatii Mijloace de Transport, Utilaje de Constructii si Instalatii de Ridicat "Agertrans" - S.A. Agigea

Localitatea Agigea, Str. Ecluzei nr. 1, judetul Constanta

J 13/2255/1998

9.

Societatea Comercială de Constructii, Întretinere si Reparatii Hidrotehnice "Cons-Canal" - S.A. Basarabi

Localitatea Basarabi, str. Incinta Port Basarabi, judetul Constanta

J 13/2230/1998

10.

Societatea Comercială de Remorcaj si Salvare "Resalv" - S.A. Galati

Municipiul Galati, Str. Portului nr. 30, judetul Galati

J 17/817/1998

 

ANEXA Nr. 2

 

MANDAT SPECIAL

acordat administratorului special

 

În scopul administrării speciale si supravegherii financiare instituite la societatea comercială, administratorul special are urmatoarele atributii si obligatii:

1. va convoca sau va dispune convocarea adunarii generale a actionarilor, ori de câte ori este necesar si în mod obligatoriu pentru modificarea actului constitutiv al societătii comerciale/statutului si contractului de societăte, în sensul separarii functiei de presedinte al consiliului de administratie de cea de director general, dupa caz;

2. va examina activitatea societătii comerciale în raport cu situatia de fapt si va întocmi rapoarte de activitate amanuntite asupra situatiei economico-financiare si juridice a societătii comerciale, în conditiile si la termenele stabilite prin contractul de mandat;

3. va supraveghea operatiunile de gestionare a patrimoniului societătii comerciale;

4. va lua măsuri de administrare si gestionare a patrimoniului societătii comerciale, împreuna cu directorul general, dupa caz, astfel încât până la transferul dreptului de proprietate să nu se produca modificări patrimoniale decât în sensul celor stabilite prin contractul de mandat;

5. va lua unele măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

 - situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performanta;

 - identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate, vândute, închiriate, externalizate etc.;

 - inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a platilor restante, în structura lor;

 - inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

 - cunoasterea litigiilor care greveaza asupra societătii comerciale;

 - inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

 - identificarea structurii cheltuielilor si veniturilor societătii comerciale, în scopul eficientizarii costurilor;

 - situatia contractelor comerciale încheiate de societatea comercială;

6. va urmari respectarea disciplinei economico-financiare a societătii comerciale prin luarea unor măsuri pentru întarirea acesteia;

7. va examina volumul arieratelor si creantelor si va stabili ordinea de plati, tinând seama de respectarea disciplinei economico-financiare;

8. va solicita furnizorilor de servicii/utilitati - electricitate, gaze naturale, apa sau alte servicii fara de care societatea comercială nu poate functiona - întocmirea graficelor de reesalonare a obligatiilor restante dupa data instituirii procedurii de administrare speciala si supraveghere financiara;

9. va urmari permanent încadrarea în graficele întocmite pentru reesalonarea platilor la furnizorii de servicii/utilitati, concomitent cu achitarea obligatiilor curente ale societătii comerciale;

10. va supraveghea încasarea creantelor societătii comerciale si efectuarea tuturor platilor catre creditorii bugetari, furnizorii de servicii/utilitati, creditorii comerciali, conform graficelor stabilite cu acestia;

11. va solicita creditorilor bugetari ridicarea tuturor sarcinilor ce greveaza asupra activelor societătii comerciale, care urmeaza să fie vândute, externalizate sau transferate în scopul cresterii atractivitatii societătii comerciale la privatizare;

12. va întocmi lista creditorilor societătii comerciale care au instituit sarcini asupra activelor acesteia, astfel încât dupa vânzarea activelor să poata dispune distribuirea sumelor încasate, proportional, creditorilor bugetari implicati, până la limita ramasa neacoperita prin scutirea principala în baza grilei de facilitati;

13. va asigura distribuirea sumelor încasate prin vânzarea de active în contul datoriei reesalonate, daca prin aplicarea grilei de facilitati creditorul bugetar a acordat scutire pentru tot debitul înregistrat până la data de 31 decembrie 2001;

14. va solicita creditorilor bugetari, printr-o notificare, suspendarea, până la transferul dreptului de proprietate, a tuturor măsurilor de executare silita începute asupra societătii comerciale, precum si neînceperea unor noi măsuri de executare silita;

15. va sesiza Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, denumit în continuare MLPTL, în legatura cu orice problema care ar cere solutionarea de catre acesta;

16. va participa la sedintele adunarii generale a actionarilor si la sedintele consiliului de administratie, prilej cu care va supraveghea direct îndeplinirea sarcinilor transmise, putând anula, cu acordul MLPTL, înainte de publicărea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, orice hotarâre luata de acestea si care contravine mandatului special;

17. va introduce actiuni în anulare cu privire la transferuri cu caracter patrimonial, unele actiuni comerciale încheiate de conducerea societătii comerciale sau de constituire a unor garantii, susceptibile a prejudicia drepturile actionarilor si ale societătii comerciale, daca este cazul;

18. va introduce actiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de conducerea societătii comerciale în dauna actionarilor sau a societătii comerciale, daca este cazul;

19. va notifica suspendarea actiunilor judiciare sau extrajudiciare pornite împotriva societătii comerciale, pe perioada cuprinsa între data instituirii supravegherii financiare si data încheierii contractului de vânzare-cumparare a pachetului de actiuni, dar nu mai mult de 6 luni de la data instituirii supravegherii financiare;

20. va sprijini MLPTL în solicitarea adresata unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice (pentru bugetul de stat), ale celorlalte ministere si institutii (pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale), precum si ale Autoritătilor administratiei publice locale (pentru bugetele locale), de acordare a înlesnirilor prevăzute de lege pentru societătile comerciale aflate în procedura de administrare speciala;

21. va identifica eventualele creante ale Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra societătii comerciale si va propune MLPTL, dupa caz, conversia acestor creante în actiuni;

22. va îndeplini orice alte atributii si obligatii stabilite prin contractul de mandat.