MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 389         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 5 iunie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

339. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Comandor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 153 din 17 aprilie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

607. - Hotărâre privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 

608. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru înlăturarea efectelor produse de alunecările de teren si a potentialului de risc în zona DN 1A Măneciu-Cheia, judetul Prahova

 

609. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2002 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei - Institutul National de Gerontologie si Geriatrie “Ana Aslan” Bucuresti în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

611. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Justitiei, pentru Directia Generală a Penitenciarelor

 

Rectificări la: Legea nr. 623/2002

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, pentru sprijinul constant acordat în promovarea imaginii reale, în mediile politice si economice internationale, a transformărilor democratice petrecute în România după Revolutia din Decembrie 1989, pentru sustinerea eforturilor tării noastre de integrare în structurile euroatlantice,

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Comandor :

- domnului Corrado Gabrieli Balacco, Republica Italiană;

- domnului Constantin Iancu, România;

- domnului Alfred Koska, Republica Federală Germania;

- domnului Robert O. Ralston, Statele Unite ale Americii;

- domnului Friedrich Wilhelm Schmidt, Republica Federală Germania;

- domnului Robert W. Woodward, Statele Unite ale Americii.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 mai 2003.

Nr. 339.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 153

din 17 aprilie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gáor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Ernestin Impex” - S.R.L. din Arad în Dosarul nr. 1.871/2002 al Tribunalului Arad - Sectia comercială si contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde consilier juridic Stefan Popescu pentru Biroul Român de Metrologie Legală, constatându-se lipsa autorului exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul părtii prezente pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât apreciază că dispozitiile art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările si completările ulterioare, sunt în deplină concordantă cu prevederile art. 16, 49 si ale art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care arată că dispozitiile de lege criticate nu sunt contrare textelor din Constitutie invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea nr. 1.871 din 24 septembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 3.412/2002, Tribunalul Arad - Sectia comercială si contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare, exceptie

ridicată de Societatea Comercială “Ernestin Impex” - S.R.L. din Arad într-o cauză de contencios administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 încalcă, în ordinea invocării lor, prevederile art. 134 alin. (2) lit. a), art. 16 alin. (1) si ale art. 49 din Constitutie, prin aceea că deschid calea arbitrarului si creării unor abuzuri sau a unor acte de concurentă nelegală.

Tribunalul Arad - Sectia comercială si contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că prevederile art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992, cu modificările si completările ulterioare, sunt constitutionale. În acest sens arată că Biroul Român de Metrologie Legală poate delega exercitarea unor categorii de control altor laboratoare autorizate în conformitate cu prevederile instructiunilor de metrologie legală, ceea ce nu contravine prevederilor constitutionale ale art. 134 alin. (2) lit. a), referitoare la concurenta loială, si nici ale art. 49 din Constitutie, întrucât “articolul criticat nu reglementează restrângerea exercitiului unor drepturi sau a unor libertăti cetătenesti”.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens arată că din economia dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 reiese faptul că în domeniul metrologiei competenta de a exercita activităti de control apartine statului, prin Biroul Român de Metrologie Legală, iar delegarea acestor activităti unor laboratoare autorizate se face în conditiile legii, si anume în conformitate cu instructiunile de metrologie legală. Arată că sustinerea referitoare la încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie nu poate fi retinută “dat fiind că principiul egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice nu are incidentă în spetă”, iar prin “neacordarea autorizatiei nu este restrâns exercitiul unor drepturi si libertăti ale cetătenilor, activitatea de metrologie fiind, în principiu, o activitate specifică statului”, astfel că nici art. 49 din Constitutie nu este încălcat. Textul de lege criticat nu reprezintă o restrângere a concurentei loiale, de vreme ce activitatea de control metrologic este de competenta statului, fiind, asadar, în concordantă cu prevederile constitutionale ale art. 134 alin. (2) lit. a) si f).

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările si completările ulterioare, prevederi care au următorul cuprins:

- Art. 20: “Controlul metrologic al statului asupra mijloacelor de măsurare se exercită de către Biroul Român de Metrologie Legală prin personal propriu împuternicit.

În cazul în care Biroul Român de Metrologie Legală nu poate asigura executarea tuturor activitătilor de control prevăzute la art. 16 lit. d)-g), acesta poate delega exercitarea acestor categorii de control unor laboratoare autorizate în conformitate cu prevederile instructiunilor de metrologie legală.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii de lege contravin, în ordinea invocării lor, art. 134 alin. (2) lit. a), art. 16 si 49 din Constitutie, care prevăd:

- Art. 134 alin. (2) lit. a): “(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;”;

- Art. 16: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

(3) Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai cetătenia română si domiciliul în tară.”;

- Art. 49: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea sigurantei nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge existenta dreptului sau a libertătii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională retine următoarele:

Art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie stabileste că “Politica statului în domeniul metrologiei se realizează de Guvern prin Biroul Român de Metrologie Legală, organ de specialitate al administratiei publice centrale, subordonat acestuia”, iar în ceea ce priveste controlul metrologic al statului asupra mijloacelor de măsurare, art. 20 din ordonantă, criticat ca fiind neconstitutional, prevede la alin. 2 că Biroul Român de Metrologie Legală poate delega exercitarea unor categorii de control laboratoarelor autorizate în conformitate cu prevederile instructiunilor de metrologie legală.

Autorul exceptiei sustine că încredintarea atributiei de control în domeniul metrologiei unui organ al statului, Biroul Român de Metrologie Legală, precum si posibilitatea ca acesta să delege exercitarea ei unor laboratoare specializate sunt neconstitutionale prin aceea că lasă la îndemâna Biroului acordarea “doar când doreste a unor autorizatii” si “deschide calea arbitrarului si posibilitatea creării unor abuzuri sau mai rău a unor acte de concurentă nelegală”. Se consideră că, în felul acesta, se încalcă prevederile constitutionale ale art. 16, 49 si ale art. 134 alin. (2) lit. a).

Din analiza acestor sustineri, Curtea constată că, potrivit dispozitiilor ordonantei criticate, astfel cum a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările si completările ulterioare, controlul metrologic al statului se exercită de către Biroul Român de Metrologie Legală în conditiile prevăzute de instructiunile de metrologie legală si numai mijloacele de măsurare care corespund acestor instructiuni devin mijloace de măsurare legală, pe când cele care sunt necorespunzătoare instructiunilor nu dobândesc această calitate, utilizarea lor fiind interzisă.

Asadar, refuzul acordării calitătii de mijloc legal de măsurare în exercitarea atributiilor sale de către Biroul Român de Metrologie Legală sau de către laboratoarele autorizate cărora li s-a delegat această atributie, în conditiile stabilite de lege, nu contravine prevederilor constitutionale invocate si nu deschide, asa cum sustine autorul exceptiei, calea arbitrarului, abuzurilor si concurentei neloiale. Asa fiind, Curtea constată că art. 20 din ordonanta criticată nu contine dispozitii din care să rezulte încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16, referitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, si nici ale art. 49, privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. Tot astfel, Curtea nu poate retine nici contrarietatea dintre prevederile ce formează obiectul exceptiei de neconstitutionalitate si art. 134 alin. (2) lit. a), care dispune cu privire la obligatia statului de a asigura protectia concurentei loiale, ci, dimpotrivă, constată concordanta acestora, atâta vreme cât pe piată sunt admisi doar agentii economici care respectă conditiile prevăzute de lege.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Ernestin Impex” - S.R.L. din Arad în Dosarul nr. 1.871/2002 al Tribunalului Arad – Sectia comercială si contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 aprilie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 185/2002 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(2) Terenurile care apartin unitătilor administrativ-teritoriale si pe care se amplasează locuintele ce se realizează prin Agentia Natională pentru Locuinte se asigură cu utilităti si dotări tehnico-edilitare prin obiective de investitii promovate de către consiliile locale, potrivit legii si în corelare cu programele de constructii de locuinte derulate de agentie.”

2. După alineatul (2) al articolului 2 se introduc două noi alineate, (21) si (22), cu următorul cuprins:

“(21) Pe terenurile aflate în proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, utilitătile si dotările tehnico-edilitare se pot realiza si prin promovarea si finantarea de către Agentia Natională pentru Locuinte a unor obiective de investitii distincte si/sau prin includerea acestora în obiective de investitii publice privind constructia de locuinte.

(22) Pentru asigurarea corelării programelor de investitii prevăzute la alin. (2) Agentia Natională pentru Locuinte va încheia conventii cu autoritătile administratiei publice locale prin bugetul cărora se aprobă programul de investitii publice pentru realizarea de utilităti si dotări tehnico-edilitare.”

3. După alineatul (1) al articolului 16 se introduce un nou alineat, (11), cu următorul cuprins:

“(11) În aplicarea prevederilor art. 61 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, cu modificările ulterioare, constructiile de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, se amplasează pe terenuri primite în folosintă pe perioada realizării investitiilor de către Agentia Natională pentru Locuinte conform prevederilor alin. (1), precum si pe terenuri proprietate publică sau privată a statului, transmise în administrarea agentiei conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, ori prin legi speciale.”

4. După alineatul (1) al articolului 17 se introduc două noi alineate, (11) si (12), cu următorul cuprins:

“(11) Pentru realizarea unor constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, pe terenuri proprietate publică sau privată a statului transmise în administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte conform art. 16 alin. (11), agentia va achizitiona studii de fezabilitate care vor fi supuse aprobării potrivit legii.

(12) Finantarea studiilor prevăzute la alin. (11) se asigură din alocatii de la bugetul de stat prevăzute cu această destinatie prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobat în conditiile legii.”

5. La articolul 19 alineatul (3), partea introductivă va avea următorul cuprins:

“(3) În protocolul de preluare a studiilor de fezabilitate si/sau a terenurilor aferente constructiilor se vor preciza si următoarele:”

6. După alineatul (3) al articolului 19 se introduce un nou alineat, (31), cu următorul cuprins:

“(31) Pentru obiectivele de investitii promovate direct de Agentia Natională pentru Locuinte, conform prevederilor art. 17 alin. (11), amplasate pe terenuri care nu fac parte din domeniul public sau privat al unitătilor administrativ-teritoriale, agentia va încheia cu consiliile locale conventii în care se vor cuprinde, după caz, precizările de la alin. (3) lit. a)-e).”

7. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - În baza datelor transmise de consiliile locale conform art. 18 si a obiectivelor de investitii aprobate conform legii, în conditiile art. 17 alin. (11), Agentia Natională pentru Locuinte va întocmi si va supune aprobării Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei lista cuprinzând locuintele pentru tineri, propuse a fi finalizate în anul următor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, document care va sta la baza întocmirii listei obiectivelor de investitii privind constructia de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, si la fundamentarea alocatiilor bugetare necesare în vedere finantării acestora, conform prevederilor legale în vigoare.”

8. Alineatele (3) si (4) ale articolului 21 vor avea următorul cuprins:

“(3) În promovarea obiectivelor de investitii se pot avea în vedere transformarea, modernizarea si/sau reabilitarea unor constructii aflate în diferite stadii de executie, în conditiile legii.

(4) Includerea în programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, a obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (3) se va efectua de către Agentia Natională pentru Locuinte, cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.”

9. Anexa model nr. 2a) la normele metodologice se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

10. Textul referitor la obiectivul prevăzut în coloana 1 de la numărul curent 4 din anexa nr. 3 la normele metodologice va avea următorul cuprins: “Preluarea terenurilor de constructie, elaborarea si aprobarea studiilor de fezabilitate”

Art. II. - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 mai 2003.

Nr. 607.

 

ANEXĂ

[Anexa model nr. 2a)

la normele metodologice]

 

LISTA

cheltuielilor de capital necesare realizării obiectivelor de investitii privind constructia de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, defalcate pe surse de finantare

 

Cheltuielile de capital necesare realizării obiectivelor de investitii sunt evidentiate, pe capitole de cheltuieli, în devizul general al investitiei, conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2002.

A. Consiliile locale si agentii economici pot finanta următoarele cheltuieli:

1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului (obtinerea terenului, amenajarea terenului si amenajări pentru protectia mediului)

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului

3. Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică privind: elaborarea studiilor de teren; obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor; elaborarea studiului de fezabilitate;

consultantă pentru managementul investitiei.

B. De la bugetul de stat si din alte surse garantate de stat se pot finanta numai cheltuieli pentru constructia de locuinte, si anume:

1. Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică privind: elaborarea proiectului tehnic si detalii de executie; organizarea procedurilor de achizitii publice pentru executia lucrărilor; consultantă pentru administrarea contractului de executie; asistentă tehnică

2. Cheltuieli pentru investitia de bază, respectiv pentru: executia clădirii si a instalatiilor interioare aferente acesteia (electrice, sanitare, de încălzire, de alimentare cu gaze naturale, telefonie, radio-Tv, PSI); procurarea si montarea utilajelor functionale; procurarea dotărilor PSI

3. Alte cheltuieli, după caz, pentru: organizare de santier; comisioane, taxe si cote legale; costul creditului 4. Cheltuielile efectuate de Agentia Natională pentru Locuinte, prevăzute la art. 25 alin. (5) din normele metodologice si cuprinse la cap. 3 nr. crt. 3.6 din devizul general al investitiei.

NOTĂ: Pentru obiectivele de investitii promovate în conditiile art. 2 alin. (21) si/sau ale art. 17 alin. (11) si (12) din normele metodologice, cheltuielile prevăzute la lit. A se pot finanta prin Agentia Natională pentru Locuinte, din alocatii de la bugetul de stat si din surse garantate de stat constituite cu această destinatie conform legii, dacă prin conventiile încheiate conform prevederilor art. 2 alin. (22), respectiv ale art. 19 alin. (31) din normele metodologice nu se prevede altfel.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru înlăturarea efectelor produse de alunecările de teren si a potentialului de risc în zona DN 1A Măneciu-Cheia, judetul Prahova

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, a sumei de 4 miliarde lei pentru finantarea unor lucrări urgente în vederea înlăturării efectelor produse de alunecările de teren si a potentialului de risc în zona DN 1A Măneciu-Cheia, judetul Prahova.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Consiliului Judetean Prahova pe anul 2003 la capitolul “Venituri cu destinatie specială”, subcapitolul “Venituri din fondul de interventie”, respectiv la capitolul “Cheltuieli cu destinatie specială”, subcapitolul “Cheltuieli din fondul de interventie”, iar utilizarea sumei se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor legale, din sumele puse la dispozitie prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Art. 3. - Elaborarea documentatiilor tehnico-economice si executia lucrărilor se vor contracta de către beneficiar prin ordonatorul principal de credite, avându-se în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, aplicabile în situatie de fortă majoră.

Art. 4. - (1) Până la aprobarea documentatiei tehnico-economice, potrivit legii, se aprobă deschiderea finantării si începerea executiei lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ si valoric.

(2) Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza situatiilor de lucrări executate si însusite de beneficiar.

(3) Elaborarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice se vor face în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al

Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 mai 2003.

Nr. 608.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2002 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei - Institutul National de Gerontologie si Geriatrie “Ana Aslan” Bucuresti în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2002 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei - Institutul National de Gerontologie si Geriatrie “Ana Aslan” Bucuresti în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 20 septembrie 2002, se completează cu un nou articol, articolul 6, cu următorul cuprins:

“Art. 6. - Se abilitează Regia Autonomă «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat» să suporte, din surse proprii, suma de 8.291.555.042 lei, inclusiv T.V.A., reprezentând contravaloarea lucrărilor de investitii realizate până la data preluării, la corpul B - tronson I si II - din imobilul situat în municipiul Bucuresti, str. Mănăstirea Căldărusani, sectorul 1.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 mai 2003.

Nr. 609.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Justitiei, pentru Directia Generală a Penitenciarelor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilelor, proprietate publică a statului, situate în localitatea Alexeni, judetul Ialomita, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Justitiei, pentru Directia Generală a Penitenciarelor.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 mai 2003.

Nr. 611.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor, proprietate publică a statului, situate în localitatea Alexeni, judetul Ialomita, care se transmit din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Justitiei, pentru Directia Generală a Penitenciarelor

 

Locul unde sunt situate

imobilele care se transmit

Persoana juridică

de la care

se transmit imobilele

Persoana juridică

la care

se transmit imobilele

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării

Nationale, care

alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

 

Comuna Alexeni,

sos. Bucuresti-Slobozia,

judetul Ialomita

Ministerul Apărării

Nationale

Ministerul Justitiei,

pentru Directia

Generală

a Penitenciarelor

- imobil 669 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.672

Suprafata construită = 17.837 m2

Suprafata desfăsurată = 26.830 m2

Pistă decolare-aterizare si căi de rulare = 34.400 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 344,7830 ha

Comuna Alexeni, 

sos Bucuresti-Slobozia,

judetul Ialomita

Ministerul Apărării

Nationale

Ministerul Justitiei,

pentru Directia

Generală

a Penitenciarelor

- imobil 5.005

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.673

 

Suprafata terenului - 3,0000 ha

 

Comuna Alexeni, 

sos. Bucuresti-Slobozia,

judetul Ialomita

Ministerul Apărării

Nationale

Ministerul Justitiei,

pentru Directia

Generală a Penitenciarelor

- imobil 5.006

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.674

 

Suprafata terenului = 5,2000 ha

 

RECTIFICĂRI

 

În Legea nr. 623/2002 pentru ratificarea Conventiei internationale privind reprimarea finantării terorismului, adoptată la New York la 9 decembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 26 noiembrie 2002, se fac următoarele rectificări:

- în textul conventiei, la art. 9 paragraful 5, în loc de “... lit b) a paragrafului 1 ...” se va citi: “... lit. c) a paragrafului 1 ...”, iar în loc de: “... lit. b) a paragrafului 2 ...” se va citi: “... lit. d) a paragrafului 2 ...”.