MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 385         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 4 iunie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 168 din 6 mai 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. 1 si 2 din Codul comercial

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

572. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Ilfov în administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

573. - Hotărâre privind transmiterea unui teren din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a municipiului Galati si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati, pentru Episcopia Dunării de Jos

 

575. - Hotărâre privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Regia Natională a Pădurilor - în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Transilvania” din Brasov, si trecerea fără plată a obiectivului de investitii “Păstrăvăria Gârcin” din patrimoniul Regiei Nationale a Pădurilor în patrimoniul Universitătii “Transilvania” din Brasov

 

576. - Hotărâre privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de actiuni la Societatea Comercială “Venus” - S.A. Tulcea, din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a municipiului Tulcea, judetul Tulcea

 

578. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea si completarea registrului general de evidentă a salariatilor

 

580. - Hotărâre privind aprobarea unui consum de carburanti al Ministerului Justitiei pentru realizarea activitătilor specifice

 

581. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor terenuri situate în municipiul Botosani, judetul Botosani

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 168

din 6 mai 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. 1 si 2 din Codul comercial

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsoká Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. 1 si 2 din Codul comercial, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Eurosac” - S.R.L. în Dosarul nr. 2.526/C/2002 al Curtii de Apel Oradea - Sectia comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, sustinând că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale privind protectia proprietătii private, întrucât în materia dreptului comercial extinderea prezumtiei de solidaritate a codebitorilor si asupra fidejusorilor care garantează obligatia comercială poate fi înlăturată prin dispozitie contrară cuprinsă în contractul de garantie. Astfel, rămâne la latitudinea părtilor să păstreze sau să înlăture prezumtia de solidaritate instituită de textul de lege criticat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 22 octombrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 2.526/C/2002, Curtea de Apel Oradea – Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. 1 si 2 din Codul comercial, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Eurosac” - S.R.L.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că art. 42 alin. 1 si 2 din Codul comercial încalcă principiul potrivit căruia nimeni nu poate fi privat, în mod arbitrar, de dreptul său de proprietate. În cauza dedusă în fata instantei de judecată, autoarea exceptiei contestă hotărârea arbitrală prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui bun aflat în proprietatea sa, bun cu care o altă societate comercială garantase o datorie fată de un partener de afaceri. Se arată că, din punct de vedere legal, măsura asigurătorie are caracter accesoriu fată de obligatia principală, astfel încât numai dacă debitorul obligatiei de plată se dovedeste insolvabil se va putea valorifica si executa măsura asigurătorie instituită. Or, prin hotărârea arbitrală s-a dat posibilitatea crditorului de a se îndrepta direct împotriva societătii comerciale proprietare a bunului adus în garantie, fără a se încerca o executare împotriva debitorului pentru recuperarea sumelor datorate. Astfel, prevederile art. 42 din Codul comercial încurajează rău platnicii, oferindu-le mecanisme de eludare a îndeplinirii obligatiilor asumate, încălcând în acest mod obligatiile prevăzute de art. 135 alin. (1) din Constitutie. De asemenea, textul de lege criticat aduce atingere dreptului de proprietate, această restrângere nefiind justificată de existenta vreuneia din situatiile prevăzute de art. 49 din Constitutie privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Curtea de Apel Oradea - Sectia comercială,

exprimându-si punctul de vedere, consideră exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemaiată. Se arată că în materie comercială legea instituie o prezumtie de solidaritate a codebitorilor, în scopul înlăturării dificultătilor pe care le implică diviziunea datoriei, însă această prezumtie este relativă, astfel încât poate fi înlăturată prin stipulatie contrară. Atunci când obligatia este garantată de fidejusori, legiuitorul a înteles să extindă această prezumtie de solidaritate si asupra acestora, întrucât, dată fiind natura juridică a fidejusiunii, fidejusorul se obligă fată de creditor să execute însăsi obligatia, în cazul în care debitorul nu o îndeplineste. Prin urmare, instanta apreciază că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale invocate, cu atât mai mult cu cât obligatia asumată de fidejusor izvorăste dintr-un contract care exprimă vointa părtilor, exercitată în limitele legii.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul arată că prezumtia de solidaritate a debitorilor si fidejusorilor, reglementată de Codul comercial, conferă creditorului o garantie eficace a executării obligatiei de către debitori. În cazul fidejusorilor din cadrul raporturilor obligationale comerciale, acestia răspund solidar cu debitorul principal, fără a se putea apăra împotriva pretentiilor creditorilor prin invocarea beneficiului de discutiune sau a celui de diviziune, specifice fidejusiunii din raporturile obligationale reglementate de Codul civil. În consecintă, se apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate

cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 42 alin. 1 si 2 din Codul comercial, text de lege care are următorul continut:

- Art. 42 alin. 1 si 2: “În obligatiunile comerciale codebitorii sunt tinuti solidariceste, afară de stipulatiune contrarie.

Aceeasi presumptiune există si contra fidejusorului, chiar necomerciant, care garantează o obligatiune comercială.”

Textele constitutionale invocate de autorul exceptiei ca fiind încălcate au următoarea redactare:

- Art. 1 alin. (3): “România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme si sunt garantate.”;

- Art. 41 alin. (1) si (2): “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor.”;

- Art. 49: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea sigurantei nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge existenta dreptului sau a libertătii.”;

- Art. 135 alin. (1) si (6): “(1) Statul ocroteste proprietatea. [É]

(6) Proprietatea privată este, în conditiile legii, inviolabilă.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine cele ce urmează:

Acceptând postura de fidejusor, de neconceput fără acordul exprimat în acest sens, persoana în cauză este prezumată că a cunoscut reglementarea legală aplicabilă în materie, potrivit principiului “nemo censetur ignorare legem”, si, prin urmare, ea si-a asumat în cunostintă de cauză riscurile pe care le antrena o asemenea calitate, anume cele care decurg din prezumtia de solidaritate în executarea obligatiilor pe care s-a angajat să le garanteze, prezumtie instituită prin textul de lege criticat.

Culpa sa este cu atât mai evidentă cu cât dispozitia legală cuprinsă în art. 42 din Codul comercial nu are caracter imperativ, oferind posibilitatea, atât codebitorilor, cât si fidejusorilor, de a înlătura prezumtia de solidaritate pe calea unei stipulatii contrare. Asa fiind, fidejusorul unei obligatii comerciale este în măsură ca, printr-o clauză cuprinsă în contractul de garantie, să facă inoperantă prezumtia de solidaritate, lipsa lui de diligentă sub acest aspect, cu consecintele drastice pe care este tinut să le suporte, neputând constitui motiv de critică a reglementării legale aplicabile.

Curtea constată că, întrucât incidenta reglementării criticate este subsecventă acordului de vointă intervenit între toate părtile contractante, nu există nici un temei în raport de care să se poată retine că aceasta ar contraveni art. 41 alin. (1) si (2) si art. 135 alin. (1) si (6) din Constitutie. O atare concluzie se impune dacă se are în vedere faptul că dreptul de proprietate implică prerogativa dispozitiei, a cărei exercitare, în limite legale, inclusiv în sensul renuntării la respectivul drept, nu poate fi anihilată prin invocarea faptului că dreptul de proprietate este ocrotit si garantat prin Constitutie, aceste norme de protectie fiind, evident, inoperante împotriva vointei titularului.

Fată de obiectul de reglementare al normei deduse controlului de constitutionalitate si în raport cu sustinerile autorului exceptiei, Curtea constată că art. 1 alin. (3) si art. 49 alin. (1) si (2) din Constitutie nu au relevantă în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,  republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. 1 si 2 din Codul comercial, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Eurosac” - S.R.L. în Dosarul nr. 2.526/C/2002 al Curtii de Apel Oradea - Sectia comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 mai 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Ilfov în administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului – constituit din clădire corp C si terenul aferent - proprietate publică a statului, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea

Ministerului Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Ilfov în administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie de interes public care functionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Patrimoniul Ministerului Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Ilfov se diminuează cu valoarea de inventar a imobilului de la data transmiterii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 572.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii de imobil, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Ilfov în administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie de interes public care functionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului si nr. de inventar al acestuia conform Hotărârii Guvernului nr. 45/2003

Municipiul Bucuresti, str. Lucretiu Pătrăscanu nr. 10, sectorul 3

Ministerul Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Ilfov Anexa nr. 11, Nr. inventar M.F.P. 34.053, cod clasificare 8.29.06

Agentia Natională pentru Locuinte

1. Clădire corp C:

- regim de înăltime = S + P + 9 E

- aria construită = 260 m2

- aria construită desfăsurată = 3.667 m2

2. Terenul aferent constructiei = 350 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a municipiului Galati si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati, pentru Episcopia Dunării de Jos

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea terenului, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a municipiului Galati si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati, pentru Episcopia Dunării de Jos.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 573.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a municipiului Galati si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati, pentru Episcopia Dunării de Jos

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul

bunurilor aflate

în administrarea

Ministerului Apărării

Nationale, care

alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice

Municipiul Galati,

judetul Galati,

 

Statul român, din administrarea

Ministerului Apărării Nationale

 

Municipiul Galati, în administrarea Consiliului

Local al Municipiului Galati, pentru Episcopia

Dunării de Jos

Imobil 3.006 partial

Cod 8.29.09, Nr. M.F. 107.027

 

Suprafata totală

a terenului = 1.819 m2

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Regia Natională a Pădurilor - în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Transilvania” din Brasov, si trecerea fără plată a obiectivului de investitii “Păstrăvăria Gârcin” din patrimoniul Regiei Nationale a Pădurilor în patrimoniul Universitătii “Transilvania” din Brasov

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea terenului, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Regia Natională a Pădurilor - în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Transilvania” din Brasov.

Art. 2. - Se aprobă trecerea fără plată a obiectivului de investitii “Păstrăvăria Gârcin”, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul Regiei Nationale a Pădurilor - Institutul de

Cercetări si Amenajări Silvice - Ocolul Silvic Săcele în patrimoniul Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Transilvania” din Brasov.

Art. 3. - Cheltuielile de investitii determinate de finalizarea obiectivului de investitii se vor suporta din veniturile proprii ale Universitătii “Transilvania” din Brasov.

Art. 4. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1, precum si a obiectivului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 575.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Regia Natională a Pădurilor - în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Transilvania” din Brasov, si a obiectivului de investitii care se transferă fără plată din patrimoniul Regiei Nationale a Pădurilor în patrimoniul Universitătii “Transilvania” din Brasov

 

Nr.

crt.

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite

Persoana juridică

la care se transmite

Caracteristici tehnice

1.

Câmpul Gârcinului, judetul Brasov

 

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Regia Natională a Pădurilor

 

Ministerul Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Transilvania” din Brasov

 

-Suprafata totală a terenului = 1,2 ha

- Nr. M.F. = 1.365;

2.

Localitatea Săcele, C.F. nr. 1 Turches, nr. topo 4344 - Câmpul Gârcinului, judetul Brasov

Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice - Ocolul Silvic Săcele

 

- Obiectiv de investitii în executie -

“Păstrăvăria Gârcin

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de actiuni la Societatea Comercială “Venus” - S.A. Tulcea, din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a municipiului Tulcea, judetul Tulcea

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de 80,789% actiuni din capitalul social al Societătii Comerciale “Venus” - S.A. Tulcea, reprezentând un număr de 11.090 actiuni nominative în valoare de 25.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a municipiului Tulcea, judetul Tulcea, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea.

Art. 2. - (1) Municipiul Tulcea exercită, prin consiliul local, toate drepturile si execută toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar la Societatea Comercială “Venus” - S.A. Tulcea.

(2) Reprezentantii municipiului Tulcea în adunarea generală a actionarilor a Societătii Comerciale “Venus” - S.A. Tulcea sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului local, iar membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

Art. 3. - Predarea-preluarea pachetului de actiuni transferat potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 576.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea si completarea registrului general de evidentă a salariatilor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea si completarea registrului general de evidentă a salariatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 14 martie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (2) al articolului 2 se introduc două noi alineate, alineatul (3) si alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(3) Angajatorii care au înfiintate sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unităti fără personalitate juridică, cărora le-au delegat competenta încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă, pot delega acestora si competenta înfiintării registrului.

(4) Nu au obligatia înfiintării registrului de evidentă a salariatilor misiunile diplomatice, oficiile consulare străine cu sediul în România, precum si reprezentantele din România ale persoanelor juridice străine pentru perioadele în care contractele individuale de muncă încheiate cu cetătenii români se înregistrează la Oficiul Muncii.”

2. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

“Art. 91. - Unitătile fără personalitate juridică care au competenta înfiintării registrului îl înregistrează la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îsi au sediul si îndeplinesc obligatiile prevăzute de prezenta hotărâre referitoare la completarea, păstrarea, înregistrarea unui nou registru în cazurile prevăzute la art. 9 alin. (1), depunerea acestuia la încetarea activitătii, precum si la eliberarea copiilor dosarului personal si a filelor din registru.”

Art. II. - Termenul de 60 de zile calendaristice până la care angajatorii, respectiv sucursalele, agentiile, reprezentantele sau unitătile fără personalitate juridică ale acestora, sunt obligati să înfiinteze registrele se prorogă până la data de 1 septembrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 578.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui consum de carburanti al Ministerului Justitiei pentru realizarea activitătilor specifice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În vederea realizării activitătilor specifice, se aprobă un consum de carburanti de maximum 400 litri/lună pentru vehiculul tip microbuz marca Volkswagen 7DB/Caravelle, aflat în dotarea Institutului National al Magistraturii din subordinea Ministerului Justitiei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 580.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor terenuri situate în municipiul Botosani, judetul Botosani

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 10 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Botosani si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani.

Art. 2. - Se aprobă darea în administrare Ministerului de Interne pentru Inspectoratul Judetean de Politie Botosani a terenului situat în municipiul Botosani, trecut din domeniul public al municipiului Botosani în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botosani nr. 250 din 31 octombrie 2002.

Art. 3. - Datele de identificare a terenurilor prevăzute la art. 1 si 2 sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Predarea-preluarea terenurilor transmise potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 581.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor care fac obiectul schimbării titularului dreptului de administrare

 

Nr.

crt.

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care

se transmite terenul

Caracteristicile tehnice

ale terenului

Codul de clasificare

atribuit de M.F.P.

 

Municipiul Botosani, judetul Botosani

Statul român -

Ministerul de Interne

 

Municipiul Botosani,

în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Botosani

Suprafata terenului = 6,36 ha

Parcelele cadastrale:

- A 295 = 5,86 ha;

- F 296 = 0,50 ha

Cod imobil 8.29.10

Nr. M.F.P. 111.882

 

Municipiul Botosani, judetul Botosani

Municipiul Botosani,

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani

Statul român -

Ministerul de Interne

 

Suprafata terenului = 6,36 ha

Ps 271